Bruksanvisning i original Orion3 Base Säkerhetsljusbom. Aktiv optoelektronisk skyddsanordning (AOPD), typ 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning i original Orion3 Base Säkerhetsljusbom. Aktiv optoelektronisk skyddsanordning (AOPD), typ 4"

Transkript

1 Bruksanvisning i original Orion3 Base Säkerhetsljusbom Aktiv optoelektronisk skyddsanordning (AOPD), typ 4 ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, SE Kungsbacka, Sverige

2 Läs och sätt dig in i detta dokument Läs och sätt dig in i detta dokument innan du använder produkterna. Kontakta din representant för ABB JOKAB SAFETY om du har frågor eller kommentarer. GARANTI ABB JOKAB SAFETY garanterar att produkterna är fria från defekter i material och utförande under ett år (eller annan angiven period) från försäljningsdatum från ABB JOKAB SAFETY. ABB JOKAB SAFETY AVSÄGER SIG GARANTIER AV ALLA SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OM ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL DÅ DET ÄR KÖPAREN, ELLER ANVÄNDAREN, ALLENA SOM AVGÖR OM PRODUKTERNA UPPFYLLER KRAVEN ELLER LÄMPAR SIG FÖR SPECIFIKT ÄNDAMÅL. ABB JOKAB SAFETY UTFÄSTER INGA ANDRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. ANSVARSBEGRÄNSNING ABB JOKAB SAFETY FRÅNSÄGER SIG ANSVAR FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, ELLER FÖLJDSKADOR, FÖRLORADE INTÄKTER ELLER AFFÄRER AV NÅGOT SLAG MED AVSEENDE PÅ DESSA PRODUKTER, OAVSETT OM KRAVET GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, GARANTI, OAKTSAMHET ELLER RENT ANSVAR ABB JOKAB SAFETYs ansvar kan under inga omständigheter överstiga priset för den enskilda produkt för vilken ansvar åberopas. ABB JOKAB SAFETY ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR GARANTI, REPARATION ELLER ANDRA KRAV MED AVSEENDE PÅ PRODUKTERNA OM ABB JOKAB SAFETYS ANALYSER BEKRÄFTAR ATT PRODUKTERNA BLIVIT KORREKT HANTERADE, FÖRVARADE, INSTALLERADE OCH UNDERHÅLLNA OCH INTE HELLER UTSATTS FÖR ÅVERKAN, FELAKTIG ANVÄNDNING ELLER OLÄMPLIGA MODIFIERINGAR ELLER REPARATIONER PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET ABB JOKAB SAFETY ansvarar inte för överensstämmelse med standarder, regelverk eller föreskrifter som gäller för produktkombinationer i kundens tillämpning eller användning av produkten. ABB JOKAB SAFETY tillhandahåller på kundens begäran certifieringsdokument från tredje part med uppgifter om klassificering och användningsbegränsningar för produkterna. Denna information är i sig inte tillräcklig för en fullständig bedömning av produkternas lämplighet i kombination med slutprodukten, maskinen, systemet eller annan tillämpning eller användning. Nedan följer några exempel på användningsområden som ska beaktas särskilt. Detta är inte någon fullständig lista över samtliga möjliga användningsområden för produkterna, inte heller påstås att nämnda användningsområden lämpar sig för produkterna i fråga: Utomhusbruk, användningsområden som inbegriper risk för kemisk kontamination eller elektriska störningar, eller betingelser eller användningsområden som inte beskrivs i denna manual. Styrsystem för kärnkraft, förbränningssystem, järnvägssystem, luftfartssystem, medicinsk utrustning, spelautomater, fordon och installationer som omfattas av separata branschföreskrifter eller nationella bestämmelser. System, maskiner och utrustning som kan utgöra fara för liv eller egendom. Ta reda på och notera alla förbjudna användningsområden för produkterna. ANVÄND ALDRIG PRODUKTERNA I EN TILLÄMPNING SOM UTGÖR ALLVARLIG FARA FÖR LIV ELLER EGENDOM UTAN ATT SÄKERSTÄLLA ATT SYSTEMET SOM HELHET ÄR KONSTRUERAT ATT HANTERA RISKERNA, SAMT ATT PRODUKTEN FRÅN ABB JOKAB SAFETY HAR RÄTT KLASSIFICERING OCH ÄR KORREKT INSTALLERAD FÖR AVSEDD ANVÄNDNING SOM DEL I UTRUSTNING ELLER SYSTEM. UPPGIFTER OM PRODUKTPRESTANDA Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna bruksanvisning, frånsäger sig ABB JOKAB SAFETY ansvar för fel eller försummelser och förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar utan föregående meddelande. De uppgifter om produktprestanda som tillhandahålls i denna bruksanvisning är endast avsedda som vägledning för användaren vid bedömning av en produkts lämplighet och utgör ingen garanti. Det kan handla om resultat av tester som ABB JOKAB SAFETY utfört och användaren ska beakta kraven för avsedd tillämpning. Den faktiska prestandan lyder under ABB JOKAB SAFETYs garanti och ansvarsbegränsning. 2TLC172289M3401 Rev B 2

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Omfattning Målgrupp Förutsättningar Förkortningar Särskilda anvisningar Översikt Allmän beskrivning Upplösning Skyddshöjd Min. installationsavstånd... 9 Vertikalt monterad AOPD... 9 Horisontellt monterad AOPD Vinklat monterad AOPD Praktiska exempel Säkerhetsinformation Installation Anvisningar som ska följas vid val och installation av AOPD:en Allmän information om placering av AOPD Min. installationsavstånd Min. avstånd till reflekterande ytor Min. avstånd mellan intilliggande anordningar Installation av flera intilliggande AOPD:er Orientering för aktiva och passiva enheter Användande av speglar Kontroller efter första installationen Mekanisk montering Montering med vinkelfästen Elektriska anslutningar Aktiv enhet Viktig information om anslutningar Anslutningsexempel Inriktning Inriktningsläge Korrekt inriktning Funktioner Bekräftelsefunktion Återställningsfunktion Funktion för övervakning av extern anordning (EDM) TLC172289M3401 Rev B 3

4 8 Diagnosfunktioner Indikering av status för AOPD:en Diagnosmeddelandens Aktiv enhet Regelbundna kontroller Underhåll Tekniska specifikationer Modellöversikt Mått Profiler Vinkelfäste Fäste med profil Försäkran om EG-överensstämmelse TLC172289M3401 Rev B 4

5 1 Inledning 1.1 Omfattning Syftet med denna bruksanvisning är att beskriva ljusbommen Orion3 Base och tillhandahålla nödvändig information för val, installation och drift av säkerhetsanordningar. 1.2 Målgrupp Detta dokument är avsett för auktoriserad installationspersonal. 1.3 Förutsättningar Läsaren av detta dokument förutsätts ha kunskap om följande: Grundläggande kunskap om ABB Jokab Safetys produkter. Kunskap om maskinsäkerhet. 1.4 Förkortningar ACM: AOPD: BCM: EDM: MPCE: OSSD: RX: TX: Avancerat konfigurationsläge Aktiv optoelektronisk skyddsanordning Grundläggande konfigurationsläge Övervakning av extern anordning Maskinens primära styrenhet Aktiveringsanordning för utgångssignal (kopplingsutgång) Mottagare Sändare 1.5 Särskilda anvisningar Var uppmärksam på följande särskilda anvisningar i dokumentet: Varning! Aktas! OBS! Risk för allvarliga personskador! Instruktion eller förlopp som kan leda till skador på operatören eller annan personal om de inte utförs korrekt. Risk för skador på utrustningen! Instruktion eller förlopp som kan leda till skador på utrustningen om de inte utförs korrekt. Anvisningar används för att visa viktig eller förklarande information. 2TLC172289M3401 Rev B 5

6 2 Översikt 2.1 Allmän beskrivning Ljusbommarna Orion3 Base är aktiva optoelektroniska skyddsanordningar (AOPD:er) som används för att skydda arbetsområden som på grund av sin närhet till maskiner, robotar eller automatiska system i allmänhet kan utgöra en risk för operatörer som kan vidröra, även oavsiktligt, rörliga delar. Ljusbommarna Orion3 Base är säkerhetssystem av typ 4 och används som skyddsanordningar för att förhindra olyckor. De är tillverkade i enlighet med gällande internationella standarder för säkerhet och då särskilt: SS-EN :2013 IEC :2013 SS-EN ISO :2008 SS-EN :2010 SS-EN :2010 SS-EN :2010 SS-EN :2010 SS-EN 62061:2005/A1:2013 Maskinsäkerhet Elektriskt avkännande skyddsanordningar Del 1: Allmänna fordringar och provningar Maskinsäkerhet Elektriskt avkännande skyddsanordningar Del 2: Särskilda fordringar på utrustning med aktiv optoelektronik Maskinsäkerhet Säkerhetsrelaterade delar i styrsystem Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system Del 1: Allmänna fordringar Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system Del 2: Fordringar på elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system Del 3: Fordringar på programvara Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system Del 4: Definitioner och förkortningar Maskinsäkerhet Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska styrsystem Anordningen består av en aktiv och en passiv enhet i kraftiga aluminiumprofiler. Den aktiva enheten genererar infraröda strålar som reflekteras av speglar i den passiva enheten och detekterar icke-transparenta föremål som bryter en stråle. Den aktiva enheten består av en eller flera sändar- och mottagarmoduler. Den aktiva enheten har styr-och kontrollfunktioner och kontrollerar drift och säkerhet. Den passiva enheten består av en kraftig aluminiumprofil med förmonterade och förinriktade speglar. Mikroprocessorerna garanterar kontroll och styrning av strålarna som sänds och tas emot samtidigt som mikroprocessorerna informerar operatören om det allmänna tillståndet för den aktiva optoelektroniska skyddsanordningen (AOPD), via en display (se avsnitt 8 Diagnosfunktioner ). Anslutningar sker med M12-kontakter som sitter på undersidan av profilen på den aktiva enheten. Vid installationen underlättar displayen inriktningen av båda enheter (se avsnitt 6 Inriktning ). När ett föremål, en kroppsdel eller operatörens kropp bryter en eller flera av de infraröda strålarna från sändaren så frånkopplas OSSD-utgångarna och maskinens primära styrenhet (MPCE) blockeras (om den är ansluten korrekt till OSSD-utgångarna). 2TLC172289M3401 Rev B 6

7 2.2 Upplösning Upplösningen för AOPD:en är lika med det minsta mått som ett icke-transparent föremål måste ha för att bryta minst en av strålarna i detekteringszonen. Upplösningen R beräknas med hjälp av följande formel: R = I + d där: I d Avstånd mellan intilliggande optikenheters mittpunkter. Linsens diameter. Bild 1 Upplösning Upplösningen beror alltså enbart på de geometriska egenskaperna hos linserna samt diameter och avstånd mellan mittpunkterna, och är oberoende av AOPD:ens miljö- och driftsförhållanden. Se avsnitt 12 Modellöversikt för upplösning för alla modeller. 2TLC172289M3401 Rev B 7

8 2.3 Skyddshöjd Följande bild visar innebörden av skyddshöjden (Hp) för Orion3 Base. För Hp-värden för alla modeller, se avsnitt 12 Modellöversikt. Bild 2 Orion3 Base med två strålar Bild 3 Orion3 Base med tre strålar Bild 4 Orion3 Base med fyra strålar 2TLC172289M3401 Rev B 8

9 Modell Hp [mm] AOPD-typ Orion3-4-K1C-050-B 500 Kroppsskydd Orion3-4-K2C-080-B 800 Type 4 Kroppsskydd Orion3-4-K2C-090-B 900 Type 4 Kroppsskydd Orion3-4-K2C-120-B 1200 Type 4 Kroppsskydd Type Min. installationsavstånd Varning! Informationen i det här kapitlet ska betraktas som en översikt. För korrekt placering, se den senaste versionen av den kompletta standarden SS-EN ISO Maskinsäkerhet Placering av med skyddsanordningar med beaktande av hastigheter med vilka kroppsdelar närmar sig riskområdet. Skyddsanordningen ska placeras på ett avstånd som förhindrar att en person eller kroppsdel når riskzonen innan maskinens farliga rörelse har stoppats av AOPD:en. Enligt SS-EN ISO 13855:2010 beräknas min. avstånd till riskzonen på följande sätt: S = (K T) + C S K T Min. avstånd (mm) mellan skyddszon och riskzon Hastighet med vilken kroppsdelar närmar sig riskzonen (mm/s). Se nedan för värden. Systemets totala stoppeffekt (s) med T = T1 + T2, där: T1 = Svarstid för de aktiva optoelektroniska skyddsanordningarna (AOPD). T2 = Stopptid för maskinen, inklusive svarstiden för säkerhetsstyrsystemet (s). C Intrångsavstånd (mm). C beror på upplösningen d och detekteringszonens position. Se nedan. Vertikalt monterad AOPD Min. avstånd S för vertikalt monterad AOPD bestäms i tre steg: a) Beräkning av min. avstånd för att sträcka sig genom detekteringszonen, SRT. b) Beräkning av min. avstånd för att sträcka sig över detekteringszonen, SRO. c) Jämförelse av SRT och SRO. Min. avstånd S är störst av de två. OBS! Om det går att utesluta att man når riskzonen genom att sträcka sig över AOPD t.ex. på grund av skydd eller andra skyddsåtgärder, krävs inte stegen b) och c). 2TLC172289M3401 Rev B 9

10 S = Min. avstånd i mm H1 = Höjd för den nedersta strålen H2 = Höjd för den översta strålen H1 300 mm* H2 900 mm Bild 5 Min. avstånd för vertikalt monterad AOPD * 400 mm kan användas för två strålar om riskbedömningen tillåter detta. a) S RT = (K T) + C RT CRT = 850 mm för anordningar med upplösning d > 40 mm K = 1600 mm för anordningar med upplösning d > 40 mm b) S RO = (K T) + C RO K och T enligt a). CRO = Intrångsavståndet när man sträcker sig över AOPD i riktning mot riskzonen innan AOPD aktiveras. Värdet beror på höjden för riskzonen och höjden för den översta strålen, se SS-EN ISO 13855:2010. Horisontellt monterad AOPD Orion3 kan inte användas horisontellt. Vinklat monterad AOPD Se den senaste versionen av SS-EN ISO Praktiska exempel Låt oss anta att vi har en Orion3 Base i vertikal position och det inte finns någon risk att man sträcker sig över den. S = K (T1 + T2) + C Orion3-4-K1C-050-B Orion3-4-K2C-120-B T1, svarstid för AOPD:en (se avsnitt 12 Modellöversikt ) T2, stopptid för maskin + säkerhetsstyrsystem (värde som exempel) s s s s C, för AOPD med upplösning > 40 mm 850 mm 850 mm K, för AOPD med upplösning > 40 mm 1600 mm/s 1600 mm/s S, min. installationsavstånd mm mm 2TLC172289M3401 Rev B 10

11 2.5 Säkerhetsinformation Varning! Punkterna nedan ska följas för korrekt och säker användning av ljusbommarna Orion3 Base: Maskinens stoppsystem ska vara elektriskt styrt. Detta styrsystem ska kunna stoppa farliga rörelser hos maskinen inom den totala stopptiden för maskinen T som i avsnitt 2.4 Min. installationsavstånd och i alla faser av arbetscykeln. Montering och anslutning av AOPD får endast utföras av kvalificerad personal enligt de anvisningar som finns i de särskilda avsnitten (se avsnitt 3, 4, 5, 6) och i tillämpliga standarder. AOPD:en ska placeras på en särskild position så att det inte går att nå riskzonen utan att bryta strålarna (se avsnitt 3 Installation ). Personal som arbetar i riskzonen ska vara utbildade och ha adekvat kunskap om AOPD:ens driftförlopp. TEST-knappen ska vara placerad utanför riskzonen eftersom operatören ska kontrollera hela riskzonen under alla testkörningar. TEST/ÅTERSTÄLLNINGS-knappen ska vara placerad utanför riskzonen eftersom operatören ska kontrollera hela riskzonen under alla testkörningar och återställningar. Det ska vara omöjligt att nå knappen från riskzonen. Om funktionen för övervakning av extern anordning (EDM) används ska den aktiveras genom att en särskild kabel ansluts till anordningen, se avsnitt 5 Elektriska anslutningar. Läs instruktionerna för korrekt funktion noga innan AOPD:en startas. 2TLC172289M3401 Rev B 11

12 3 Installation 3.1 Anvisningar som ska följas vid val och installation av AOPD:en Utgångarna (OSSD) på AOPD:en ska användas för att stoppa maskinen och inte för manövrering. Maskinen ska ha ett eget startkommando. Måttet för det minsta föremålet som ska detekteras ska vara större än upplösningen för AOPD:en. AOPD:en ska installeras i ett utrymme som uppfyller de tekniska specifikationer som anges i avsnitt 11 Tekniska specifikationer. Placera inte AOPD:en nära kraftiga och/eller blinkande ljuskällor eller liknande anordningar. Kraftiga elektromagnetiska störningar kan störa AOPD:ens funktion. Kontakta din representant för ABB Jokab Safety för rådgivning. Anordningens arbetsräckvidd kan reduceras av rök, dimma eller luftburet damm. En plötslig förändring i omgivningstemperaturen med mycket låga minimitoppar kan orsaka ett kondenslager på linserna och störa funktionen. 3.2 Allmän information om placering av AOPD AOPD:en ska placeras korrekt för att ge ett effektivt skydd: riskzonen får endast gå att nå när man passerar genom AOPD:ens detekteringszon. Varning! Bild 6 visar några exempel på när det är möjligt att nå maskinen uppifrån och nedifrån. Dessa situationer kan vara mycket farliga och AOPD:en ska installeras i korrekt höjd så att det inte går att nå riskzonen på något sätt (se Bild 7). NEJ Bild 6 Felaktigt placerad anordning JA c Bild 7 Korrekt placerad anordning 2TLC172289M3401 Rev B 12

13 Vid normal drift ska det vara omöjligt att starta maskinen medan operatörer befinner sig i riskzonen. Om det inte går att installera AOPD:en nära riskzonen ska en andra AOPD monteras i horisontellt läge för att förhindra tillträde från sidan, som i Bild 9. Varning! Om operatören kan nå riskzonen ska ett extra mekaniskt skydd monteras för att förhindra tillträde. NEJ Bild 8 Felaktig installation JA Bild 9 Korrekt installation Min. installationsavstånd Se avsnitt 2.4 Min. installationsavstånd. Min. avstånd till reflekterande ytor Reflekterande ytor nära AOPD:ens strålar (över, under eller vid sidan) kan orsaka passiva reflektioner. Dessa reflektioner kan påverka detektering av föremål i detekteringszonen (se Bild 10). Om t.ex. mottagaren (RX) detekterar en andra stråle (som reflekterats från en reflekterande sidoyta) kan föremålet eventuellt inte detekteras även om föremålet bryter huvudstrålen. 2TLC172289M3401 Rev B 13

14 Bild 10 Avstånd till reflekterande ytor Det är därför viktigt att min. avståndet mellan AOPD:en och reflekterande ytor följs. Min. avståndet, Dsr, beror på: arbetsräckvidden mellan aktiva och passiva enheter, effektiv öppningsvinkel (EAA) för AOPD:en): För en AOPD, typ 4, EAAMAX = 5 (α = ± 2,5 ). Diagrammet nedan visar min. avstånd till den reflekterande ytan (Dsr) baserat på arbetsräckvidden för en AOPD, typ 4: Bild 11 Min. avstånd till en reflekterande yta som en funktion av arbetsräckvidden 2TLC172289M3401 Rev B 14

15 Följande formel används för att beräkna Dsr för en AOPD, typ 4: Dsr (m) = 0,15 Dsr (m) = 0,5 arbetsräckvidd (m) tan (2α) för arbetsräckvidd < 3 m för arbetsräckvidd 3 m Varning! Om golvet är den reflekterande ytan, kan det beräknade Dsr vara mindre än den korrekta höjden till golvet som ändå ska tas hänsyn till. Korrekt funktion för AOPD:en är garanterad och certifierad upp till en max. arbetsräckvidd på 6,5 m för Orion3-4-K2C- 090-B och 8 m för Orion3-4-K1C-050-B, Orion3-4-K2C-080-B och Orion3-4-K2C-120-B. Användning av AOPD:en på längre avstånd rekommenderas inte. Kontrollera alltid korrekt funktion och att inga farliga reflektioner i riktning mot mottagarens optik genereras av glänsande föremål (se Bild 12). Bild 12 Reflektioner från glänsande föremål 2TLC172289M3401 Rev B 15

16 Min. avstånd mellan intilliggande anordningar När flera AOPD:er ska installeras i närheten av varandra får inte sändaren på en anordning medföra farliga störningar för mottagaren på den andra anordningen. Den störande passiva enheten B ska placeras på ett min. avstånd Ddo från axeln på aktiv A/passiv B-paret, se bilden nedan. PASSIVE A ACTIVE A PASSIVE B ACTIVE B Bild 13 Avstånd mellan intilliggande anordningar Min. avståndet Ddo beror på: arbetsräckvidden mellan passiv B och aktiv A, den effektiva öppningsvinkeln för AOPD:en (EAA): För en AOPD, typ 4, EAAMAX = 5 (α = ± 2,5 ). Diagrammet nedan visar min. avståndet till störande anordningar (Ddo) utifrån arbetsräckvidd (Dop) för paret passiv A aktiv A för en AOPD, typ 4. Bild 14 Min. avstånd till en intilliggande anordning som en funktion av arbetsräckvidden Följande formel används för att beräkna Ddo för en AOPD, typ 4: Ddo (m) = 0,3 Ddo (m) = arbetsräckvidd (m) tan (2α) för arbetsräckvidd < 3 m för arbetsräckvidd 3 m Varning! Observera att passiv A kan störa aktiv B på samma sätt som passiv B kan störa aktiv A och om två par AOPD:er har olika arbetsräckvidd ska den längsta användas för beräkningen av Ddo. 2TLC172289M3401 Rev B 16

17 Installation av flera intilliggande AOPD:er När flera AOPD:er ska installeras i närheten av varandra ska störningar mellan sändaren på en anordning och mottagaren på den andra anordningen undvikas. Bild 15 visar några exempel på korrekt och felaktig installation i fråga om störningar. Bild 15 Installation av flera anordningar i närheten av varandra 2TLC172289M3401 Rev B 17

18 Orientering för aktiva och passiva enheter De två enheterna ska monteras parallellt med varandra och med markeringarna på de aktiva och passiva enheterna på samma sida, t.ex. båda uppåt eller båda neråt. Undvik konfigurationerna som visas i Bild 16. Bild 16 Felaktig orientering Användande av speglar OBS! Följande åtgärder måste vidtas vid användning av speglar: Inriktningen av de aktiva och passiva enheterna kan vara mycket komplicerad vid användning av speglar. Redan en mindre förändring av spegelns vinkel kan räcka för att inriktningen ska bli felaktig. Vi rekommenderar användning av Orion-laserpekaren (tillbehör). Min. installationsavstånd (S) måste följas för varje enskild del av strålarna. Den effektiva arbetsräckvidden reduceras med ca 15 % om endast en spegel används. Räckvidden reduceras ytterligare vid användning av två eller fler speglar (för mer information, se tekniska specifikationer för de använda speglarna). Använd inte mer än tre speglar för en anordning. Damm eller smuts på spegelns reflekterande yta ger en kraftig reducering av räckvidden. 2TLC172289M3401 Rev B 18

19 3.3 Kontroller efter första installationen Kontrollerna som ska utföras efter första installationen och innan maskinen startas anges nedan. Kontrollerna ska utföras av kvalificerad personal, antingen direkt eller under noggrann övervakning av personen som ansvarar för maskinsäkerheten. Kontrollera följande: AOPD förblir i OSSD AV-läge ( ) vid strålavbrott på valfri plats i detekteringszonen med hjälp av ett lämpligt testföremål och i enlighet med schemat Bild 17. Testföremålet har ett mått som är identiskt med AOPD:ens upplösning ta t.ex. en cylinder med diameter på 14 mm för en ljusridå med upplösning på 14 mm. Bild 17 Schema för funktionskontroll AOPD:en är korrekt inriktad: tryck lätt på sidan av anordningen i båda riktningar och kontrollera att den röda lysdioden inte tänds. OSSD-utgångarna frånkopplas (den röda lysdioden tänds och den styrda maskinen stoppas) när testfunktionen aktiveras. Maskinens stopptid, inklusive svarstiderna för AOPD:en och maskinen, ligger inom gränserna som definierats med hjälp av beräkningen för min. installationsavstånd (se avsnitt 2.4 Min. installationsavstånd ). Min. installationsavstånd mellan riskzonen och AOPD:en är i enlighet med instruktionerna i avsnitt 2.4 Min. installationsavstånd. Tillträde för en människa mellan AOPD:en och maskinens riskzon är inte möjligt och det är inte heller möjligt för personen att stanna där utan att detekteras. Tillträde till maskinens riskzon från ett oskyddat område är inte möjligt. AOPD:en störs inte av externa ljuskällor: den ska förbli i OSSD PÅ-läge under minst minuter, och efter att testföremålet placerats i detekteringszonen ska den förbli i OSSD AV-läget under lika lång tid. Alla extrafunktioner fungerar som förväntat när de aktiveras i olika driftlägen. 2TLC172289M3401 Rev B 19

20 4 Mekanisk montering De aktiva och passiva enheterna måste installeras med relevanta sensorsidor mot varandra. Avståndet mellan de två enheterna får inte vara större än den aktuella modellens arbetsräckvidd (se avsnitt 11 Tekniska specifikationer ). De två enheterna måste vara riktade mot varandra och så parallella som möjligt. Nästa steg är finjusteringen som anges i avsnitt 6 Inriktning. 4.1 Montering med vinkelfästen Vinkelfästen medföljer alla modeller av Orion3 Base. Sätt in den bifogade gängplattan (M5) i spåren på de två enheterna för att montera AOPD:en (se Bild 18).. Bild 18 Montering med vinkelfästen 2TLC172289M3401 Rev B 20

21 5 Elektriska anslutningar Alla elektriska anslutningar till den aktiva enheten görs med en 8-polig M12-hankontakt som sitter på nederdelen av den aktiva enheten. 5.1 Aktiv enhet Stift Ledare 1 Funktion Anslutning till Se 1 Vit 2 RESET/ ACKNOWLEDGE/ RESET MODE Auto. Återställning utan funktion Auto. Återställning med bekräftelsefunktion eller inriktningsläge Manuell återställning +24 VDC NC-kontakt till +24 VDC NC-kontakt till 0 V 2 Brun Spänningsförsörjning +24 VDC 3 Grön 2 EDM SELECTION 4 Gul EDM 7.1, Aktivera EDM Ej inkopplad eller 0 V 7.3 Inaktivera EDM Funktion använd/aktiverad Funktion ej använd/inaktiverad +24 VDC NC-kontakt från tvångsstyrt relä Ej inkopplad eller 0 V 5 Grå OSSD1 T ex. säkerhetsmodul 6 Rosa OSSD2 T ex. säkerhetsmodul 7 Blå Spänningsförsörjning 0 V 8 Röd Jord Jord 1 Färger enligt ABB Jokab Safetys standardkablar. 2 RESET/ACKNOWLEDGE/RESET MODE-ledaren, EDM SELECTION-ledaren och försörjningsledarna MÅSTE vara anslutna för att anordningen ska fungera. Övriga ledare kan vara flytande TLC172289M3401 Rev B 21

22 5.2 Viktig information om anslutningar För att ljusbommarna Orion3 Base ska fungera korrekt ska följande anvisningar följas i fråga om de elektriska anslutningarna: Ljusbommarna Orion3 Base ska anslutas som utrustning med skyddsklass III och användning av ett SELV/PELV-försörjningssystem är obligatoriskt. En funktionsjord finns på stift 8 i M12-kontakten (röd ledare). Den kan anslutas eller lämnas flytande beroende på tillämpning. Dra inte anslutningskablar i närheten av eller så att de vidrör högspänningskablar och/eller kablar med stora strömvariationer (t.ex. spänningsförsörjning för motorer, växelriktare, etc.). Anslut inte OSSD-ledarna från olika AOPD:er till samma flerpoliga kabel. Anordningen har interna överspännings- och överströmsskydd. Vi rekommenderar inte användning av externa anordningar. Varning! BEKRÄFTA/ÅTERSTÄLLNINGS-knappen måste vara placerad så att operatören kan kontrollera riskzonen vid återställningar (se avsnitt 7 Funktioner ). 2TLC172289M3401 Rev B 22

23 5.3 Anslutningsexempel Bild 19 Anslutning till ett RT9 säkerhetsrelä 2TLC172289M3401 Rev B 23

24 Bild 20 Anslutning till en Pluto B20-säkerhets-PLC 2TLC172289M3401 Rev B 24

25 Bilderna visar anslutningen mellan Orion3 Base och RT9 säkerhetsreläet/pluto B20 säkerhets-plc:n när AOPD:en är i manuellt återställningsläge med en återställningsknapp ansluten till AOPD:en. OBS! Använd inte varistorer, RC-kretsar eller lysdioder parallellkopplade med reläingångar eller seriekopplade med OSSD-utgångar. OBS! OSSD1- och OSSD2-säkerhetskontakter kan inte serie- eller parallellkopplas utan måste istället användas separat i enlighet med verksamhetens säkerhetskrav. Om en av dessa konfigurationer används felaktigt, försätts anordningen i OSSD-felläge (se avsnitt 8 Diagnosfunktioner ). OBS! Anslut båda OSSD-utgångar till aktiveringsanordningen. Om en OSSD inte ansluts till aktiveringsanordningen riskerar detta att störa SIL och/eller PL för systemet som AOPD styr. JA Bild 21 Korrekt anslutning för OSSD-utgångar NEJ NEJ NEJ Bild 22 Felaktig anslutning av OSSD-utgångar 2TLC172289M3401 Rev B 25

26 Bild 23 Tiddiagram för OSSD-utgångar 2TLC172289M3401 Rev B 26

27 6 Inriktning Inriktning av den aktiva och passiva enheten är nödvändig för att AOPD:en ska fungera korrekt. En väl utförd inriktning förhindrar utgångsinstabilitet på grund av damm eller vibrationer. Inriktningen är perfekt om de optiska axlarna för strålarna på den aktiva enheten ligger på en linje med de optiska axlarna för motsvarande speglar på den passiva enheten. Det är viktigt att förstå symbolerna på displayen. Symbolerna är enkla att tolka oavsett AOPD:ens orientering. Bild 24 Display Varje pil är associerad med en gul lysdiod och avser antingen det första eller sista sändar-/mottagarparet. Bild 25 visar att det första sändar-/mottagarparet är närmast M12-kontakten och det sista sändar-/mottagarparet är längst bort från M12-kontakten. En 7-segmentsdisplay informerar användaren om inriktningsnivån. Standardinstallationen som beskrivs nedan är den som visas i Bild 25, d.v.s. med kontakterna neråt. Det första och sista paret är naturligtvis samma om AOPD:en bara har två strålar. Bild 25 Första och sista sändar-/mottagarparet 2TLC172289M3401 Rev B 27

28 För längre avstånd kan Orion-laserpekaren (tillbehör) fästas på den aktiva eller passiva enheten för att förbättra inriktningen (se Bild 26). Bild 26 Orion-laserpekare 6.1 Inriktningsläge Inriktningsläget aktiveras genom att den externa NC-kontakten (ÅTERSTÄLLNING/BEKRÄFTA/ÅTERSTÄLLNINGSLÄGE-knappen-knapp) hålls in under minst 0,5 s vid uppstart, se Bild 27. Bild 27 Tiddiagram för inriktningsläget När inriktningen är korrekt, kan anordningen återställas till normalt läge genom att den aktiva enheten slås av och på. OBS! OSSD-utgångarna är frånkopplade i inriktningsläge. 6.2 Korrekt inriktning Inriktningen ska göras efter att den mekaniska installationen och de elektriska anslutningarna har slutförts enligt beskrivningarna ovan. Jämför resultatet av inriktningen med informationen i följande tabell. Starta inriktningsläget enligt beskrivningen ovan. I inriktningsläge visar displayen användaren den aktuella inriktningsnivån. 2TLC172289M3401 Rev B 28

29 Display Inriktningsstatus Inriktningskvalitet Utgångsstatus om inte i inriktningsläge Första och sista paret är inte inriktade Dålig OSSD AV Sista paret är inte inriktat Dålig OSSD AV Första paret är inte inriktat Dålig OSSD AV Alla par över den nedre tröskeln för ljusmottagning och inget par över den övre tröskeln för ljusmottagning Alla par över den nedre tröskeln för ljusmottagning och ett par över den övre tröskeln för ljusmottagning Alla par över den övre tröskeln för ljusmottagning God Perfekt OSSD PÅ OSSD PÅ OSSD PÅ 1 ) Håll den aktiva enheten stabilt och justera den passiva enheten tills den gula lysdioden ( FÖRSTA) slocknar. Tillståndet visar inriktningen för det första sändar-/mottagarparet. 2 ) Vrid den passiva enheten runt den nedre optikens axel tills den gula lysdioden ( SISTA) slocknar. OBS! Kontrollera att den gröna lysdioden ( ) lyser konstant. 3 ) Vrid båda enheterna åt båda håll lite grann för att fastställa gränserna för det område där den gröna lysdioden ( ) lyser konstant och 3 visas (max. inriktning). Ställ båda enheterna i mitten av det här området. 4 ) Fixera de två enheterna med fästen. Kontrollera att den gröna lysdioden ( ) på den aktiva enheten lyser när strålarna inte är brutna. Kontrollera därefter att den röda lysdioden ( ) tänds när en enstaka stråle bryts. Kontrollen ska göras med det speciella cylindriska testföremålet som har en lämplig storlek för den använda anordningens upplösning (se avsnitt 3.3 Kontroller efter första installationen ). 5 ) Stäng av anordningen och slå på den i normalt driftläge. Inriktningsnivån övervakas också i normalt driftläge och visas på displayen. När AOPD:en har inriktats och fästs korrekt kan signalen på displayen användas för att både kontrollera inriktningen och visa förändringar i omgivningen (damm, ljusstörningar och liknande). Beteendet sammanfattas i nästa tabell. Display Inriktningsstatus Inriktningskvalitet Alla par över den nedre tröskeln för ljusmottagning och inget par över den övre tröskeln för ljusmottagning Min. Alla par över den nedre tröskeln för ljusmottagning och ett par över den övre tröskeln för ljusmottagning Alla par över den övre tröskeln för ljusmottagning Perfekt 2TLC172289M3401 Rev B 29

30 7 Funktioner 7.1 Bekräftelsefunktion Bekräftelsefunktionen används när ett internt fel föreligger som t.ex. ett optiskt fel, ett OSSD-fel eller ett EDM-fel. Bekräftelsefunktionen aktiveras genom att en extern NC-kontakt (TEST/ÅTERSTÄLLNINGS-knapp) hålls in under minst 5 s i felläge. AOPD:en återställs till normalt driftläge. Bild 28 Tiddiagram för bekräftelsefunktionen Om det finns ett fel som inte har åtgärdats för bekräftelse så förblir AOPD:en i samma felläge, oavsett vad felet är. OBS! Vissa fel är kritiska fel och anordningen måste stängas av och slås på för att återgå till normalt driftläge: Mikroprocessorfel Fel vid val av återställning 7.2 Återställningsfunktion Om en stråle bryts av ett icke-transparent föremål frånkopplas OSSD-utgångarna (OSSD AV-läge ). AOPD:en kan återställas till OSSD PÅ-läge på två olika sätt: Automatisk återställning: När automatisk återställning är aktiverat, återställs AOPD till OSSD PÅ när föremålet har tagits bort från detekteringszonen. Manuell återställning: När manuell återställning är aktiverat, återställs AOPD till OSSD PÅ när ÅTERSTÄLLNINGS-knappen har aktiverats under förutsättning att föremålet tagits bort från detekteringszonen. Tillståndet när föremålet har tagits bort och systemet väntar på återställning kallas förregling och visas på displayen (se avsnitt 8.2 Diagnosmeddelanden ). Varning! Bedöm risktillstånd och återställningslägen noga. Vid tillträdesskydd för riskzoner är den automatiska återställningsfunktionen osäker när operatören kan stå i riskzonen utan att detekteras. I det här fallet är manuell återställning av AOPD:en eller säkerhetsreläet nödvändiga (se avsnitt 5.2 Viktig information om anslutningar ). 2TLC172289M3401 Rev B 30

31 Bild 29 Tiddiagram för den manuella återställningsfunktionen Välj antingen automatisk eller manuell återställning genom att ansluta stift 1 på kontakten enligt avsnitt 5 Elektriska anslutningar. 7.3 Funktion för övervakning av extern anordning (EDM) AOPD:en har en funktion för övervakning av aktiveringen av externa anordningar (EDM). Funktionen kan aktiveras eller inaktiveras (se avsnitt 5 Elektriska anslutningar ). EDM aktiverad: 1 ) Koppla bort stift 3 på kontakten eller anslut det till 0 V (val av övervakning av extern anordning = PÅ). 2 ) Anslut EDM-ingången (stift 4) till +24 VDC via NC-kontakterna på anordningarna som ska övervakas. EDM inaktiverad: 1 ) Anslut stift 3 på kontakten till +24 VDC (val av övervakning av extern anordning = AV). 2 ) Koppla bort EDM-ingången (stift 4) eller anslut den till 0 V. OBS! Punkten på displayen visar att funktionen är aktiverad. Figure 30 Anslutning av EDM Funktionen kontrollerar att NC-kontakterna ändrar läge när OSSD-utgångarna ändrar läge. Bild 31 Tiddiagram för EDM-funktionen TC och T0 är tiderna mellan ändrat läge för OSSD-utgångarna och ändrat läge för NC-kontakten från den externa anordningen. TC 350 ms: de externa NC-kontakterna måste öppnas inom denna tid efter att OSSD-utgångarna har tillkopplats. T0 100 ms: de externa NC-kontakterna måste stängas inom denna tid efter att OSSD-utgångarna har frånkopplats. 2TLC172289M3401 Rev B 31

32 8 Diagnosfunktioner 8.1 Indikering av status för AOPD:en Med hjälp av en display kan användaren kontrollera status för AOPD:en i inriktningsläge, normalt driftläge och vid felsökning. Displayen består av fyra lysdioder och en 7-segmentsdisplay på den aktiva enheten. Bild 32 Lysdioder på displayen 8.2 Diagnosmeddelandens Aktiv enhet Alla typer av visualiseringar förklaras i tabellen nedan förutom de som gäller inriktningsläge (se avsnitt 6 Inriktning ). Display Status Beskrivning Åtgärd Förreglering Förreglering Detekteringszon fri. OSSD-utgångar AV. Stråle eller strålar brutna. OSSD-utgångar AV. Tryck på ÅTERSTÄLLNINGSknappen för att återgå till normal drift. Ta bort föremålet från detekteringszonen och tryck på ÅTERSTÄLLNINGS-knappen. OSSD PÅ OSSD-utgångar på. OSSD AV OSSD-utgångar AV. Normalt driftläge, OSSD AV, förregling EDM-funktion aktiverad. Normalt driftläge, OSSD AV, förregling Felläge EDM-funktion inaktiverad. OSSD-fel, en eller båda. OSSD-utgångar AV. Kontrollera kablarna och anslutningarna för OSSD-utgångarna. Kontrollera att de inte är kortslutna sinsemellan eller med försörjningsspänning. Bekräfta därefter. Kontakta din representant för ABB Jokab Safety om felet består. 2TLC172289M3401 Rev B 32

33 Display Status Beskrivning Åtgärd Felläge (kritiskt) Mikroprocessorfel. OSSD-utgångar AV. Stäng av och slå på AOPD:en. Kontakta din representant för ABB Jokab Safety om felet består. Felläge Optiskt fel. OSSD-utgångar AV. Bekräfta felet. Kontakta din representant för ABB Jokab Safety om felet består. Felläge AOPD AV EDM-fel. OSSD-utgångar AV. Spänningsförsörjningsfel. OSSD-utgångar AV. Kontrollera kablarna och anslutningarna för EDM SELECTION och EDM samt tidssekvensen (se tiddiagrammet, Bild 31). Bekräfta felet. Kontakta din representant för ABB Jokab Safety om felet består. Kontrollera kablarna och anslutningarna för spänningsförsörjningen. Kontrollera att värdet är inom tillåtet område. Kontakta din representant för ABB Jokab Safety om felet består. Det går inte att bekräfta ett kritiskt fel. Anordningen måste stängas av och slås på. 2TLC172289M3401 Rev B 33

34 9 Regelbundna kontroller Nedan anges rekommenderade kontroller och underhållsarbeten som ska utföras regelbundet av kvalificerad personal. Kontrollera följande: AOPD förblir i OSSD AV-läge ( ) vid strålavbrott på valfri plats i detekteringszonen med hjälp av ett lämpligt testföremål och i enlighet med schemat i Bild 17 (avsnitt 3.3). AOPD:en är korrekt inriktad: tryck lätt på sidan av anordningen i båda riktningar och kontrollera att den röda lysdioden inte tänds. Maskinens stopptid, inklusive svarstiderna för AOPD och maskinen, ligger inom gränserna som definierats med hjälp av beräkningen för min. installationsavstånd (se avsnitt 2.4 Min. installationsavstånd ). Min. installationsavstånd mellan riskzonen och AOPD:en är i enlighet med instruktionerna i avsnitt 2.4 Min. installationsavstånd. Tillträde för en människa mellan AOPD:en och maskinens riskzon är inte möjligt och det är inte heller möjligt för personen att stanna där utan att detekteras. Tillträde till maskinens riskzon från ett oskyddat område är inte möjligt. AOPD:en och de externa elektriska anslutningarna är inte skadade. Hur ofta kontrollerna måste utföras beror på den aktuella tillämpningen och driftvillkoren för AOPD:en. 2TLC172289M3401 Rev B 34

35 10 Underhåll Ljusbommarna Orion3 Base kräver inget speciellt underhåll. För att undvika att arbetsräckvidden reduceras, måste optikens skyddspanel rengöras regelbundet. Använd mjuka trasor lätt fuktade med vatten. Tryck inte för hårt på ytan så att den skadas och blir icke-transparent. Använd inte följande på plastytor eller lackade ytor: Alkohol eller lösningsmedel Ylle- eller syntettrasor Papper eller andra slipande material 2TLC172289M3401 Rev B 35

36 11 Tekniska specifikationer Tillverkare Adress ABB JOKAB SAFETY Varlabergsvägen 11 SE Kungsbacka Sverige El Spänningsförsörjning: +24 VDC ± 20 % Effektförbrukning, aktiv enhet: Utgångar Kortslutningsskydd: Utgångsström: Utgångsspänning PÅ: Utgångsspänning AV: Kapacitiv last Svarstid: Elektrisk skyddsklass: Anslutningar: Kabellängd (för spänningsförsörjning): Nedsmutsningsgrad: 2 Optik Ljuskälla: Upplösning: Skyddshöjd: Arbetsräckvidd: 6,5 W max (utan last) 2 PNP 1,4 A vid 55 C Max. 0,5 A/utgång Spänningsförsörjningsvärde mindre än 1 V (min.) Max. 0,2 V 2,2 µf vid +24 VDC Från 11 till 24 ms. Se avsnitt 12 Modellöversikt Klass III - använd SELV/PELV 8-polig M12-hankontakt Max. 70 m Infraröd lysdiod (950 nm) Se avsnitt 12 Modellöversikt Se avsnitt 12 Modellöversikt Avskärmning av omgivningsljus: Enligt IEC :2013 Mekaniska och miljörelaterade data Drifttemperatur: 0 55 C Förvaringstemperatur: C Temperaturklass: Luftfuktighet: Från 0,5 till 6,5 m eller 8 m. Se avsnitt 12 Modellöversikt T % (icke-kondenserande) Kapslingsklass: IP65 (SS-EN 60529:2000) Vibrationer: Stötmotstånd: Bredd 0,35 mm, frekvens Hz 20 svep per axel, 1 oktav/min (SS-EN :2008) 16 ms (10 G) 10 3 stötar per axel (SS-EN :2008) Hus: Lackerad aluminium (gul RAL 1003) Kåpornas material: PBT Valox 508 Frontglas: PMMA 2TLC172289M3401 Rev B 36

37 Vikt, enstaka enhet utan förpackning: Orion3-4-K1C-050-B Orion3-4-K2C-080-B Orion3-4-K2C-090-B Orion3-4-K2C-120-B Orion3-4-M1C-050 (passiv) Orion3-4-M2C-080 (passiv) Orion3-4-M2C-090 (passiv) Orion3-4-M2C-120 (passiv) 1,3 kg 1,8 kg 2,1 kg 2,6 kg 1,2 kg 1,7 kg 1,9 kg 2,5 kg Funktionssäkerhet SS-EN ISO :2008 PL e, Cat 4 EN IEC :2010 EN IEC :2010 EN IEC :2010 EN IEC :2010 SIL 3 EN IEC 62061:2005/A1:2013 SIL CL 3 Sannolikhet för farligt fel per timme (1/h) PFHd 9, Livslängd (år) T1 20 Medeltid till farligt fel (år) MTTFd 463 Genomsnittlig feldetekteringsförmåga DC 96,00 % Andel säkra fel SFF 97,20 % Hårdvara feltolerans HFT 1 2TLC172289M3401 Rev B 37

38 12 Modellöversikt Typ Artikelnummer Skyddshöjd (mm) Antal strålar Upplösning (mm) Svarstid (ms) Interaxialt (mm) Arbetsräckvidd (m) Orion3-4-K1C-050-B 2TLA022306R , ,5..8 Orion3-4-K2C-080-B 2TLA022306R , ,5..8 Orion3-4-K2C-090-B 2TLA022306R , ,5..6,5 Orion3-4-K2C-120-B 2TLA022306R , ,5..8 Orion3-4-M1C-050 2TLA022306R Orion3-4-M2C-080 2TLA022306R Orion3-4-M2C-090 2TLA022306R Orion3-4-M2C-120 2TLA022306R TLC172289M3401 Rev B 38

39 13 Mått 13.1 Profiler Bild 33 Aktiv enhet Bild 34 Passiv enhet OBS! Alla mått i millimeter. Modell L 1 [mm] L 2 [mm] Orion3-4-K1C-050-B (Bild 33) 606,35 520,5 Orion3-4-K2C-080-B (Bild 33) 906,35 820,5 Orion3-4-K2C-090-B (Bild 33) 1006,35 920,5 Orion3-4-K2C-120-B (Bild 33) 1306, ,5 Orion3-4-M1C-050 (Bild 34) 580,5 520,5 Orion3-4-M2C-080 (Bild 34) 880,5 820,5 Orion3-4-M2C-090 (Bild 34) 980,5 920,5 Orion3-4-M2C-120 (Bild 34) 1280,5 1220,5 2TLC172289M3401 Rev B 39

40 13.2 Vinkelfäste Bild 35 Mått för vinkelfäste OBS! Alla mått i millimeter Fäste med profil Bild 36 Mått för vinkelfäste med en profil OBS! Alla mått i millimeter. 2TLC172289M3401 Rev B 40

41 14 Försäkran om EG-överensstämmelse 2TLC172289M3401 Rev B 41

Bruksanvisning i original Orion2 Base Säkerhetsljusbom. Aktiv optoelektronisk skyddsanordning (AOPD), typ 4

Bruksanvisning i original Orion2 Base Säkerhetsljusbom. Aktiv optoelektronisk skyddsanordning (AOPD), typ 4 Bruksanvisning i original Orion2 Base Säkerhetsljusbom Aktiv optoelektronisk skyddsanordning (AOPD), typ 4 ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, SE-434 39 Kungsbacka, Sverige www.abb.com/jokabsafety Läs

Läs mer

Bruksanvisning i original Orion1 Base Säkerhetsljusridå. Aktiv optoelektronisk skyddsanordning (AOPD), typ 4

Bruksanvisning i original Orion1 Base Säkerhetsljusridå. Aktiv optoelektronisk skyddsanordning (AOPD), typ 4 Bruksanvisning i original Orion1 Base Säkerhetsljusridå Aktiv optoelektronisk skyddsanordning (AOPD), typ 4 ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, SE-434 39 Kungsbacka, Sverige www.abb.com/jokabsafety Läs

Läs mer

Bruksanvisning i original Orion2 Extended Säkerhetsljusbom. Aktiv optoelektronisk skyddsanordning (AOPD), typ 4

Bruksanvisning i original Orion2 Extended Säkerhetsljusbom. Aktiv optoelektronisk skyddsanordning (AOPD), typ 4 Bruksanvisning i original Orion2 Extended Säkerhetsljusbom Aktiv optoelektronisk skyddsanordning (AOPD), typ 4 ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, SE-434 39 Kungsbacka, Sverige www.abb.com/jokabsafety

Läs mer

Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen.

Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Bruksanvisning i original JSNY7 Magnetbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.jokabsafety.com Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i

Läs mer

Säkerhetsljusbom Orion3 Extended

Säkerhetsljusbom Orion3 Extended Säkerhetsljusbom Orion3 Extended Orion3 Extended är en robust ljusbom för tillträdesskydd i mutingtillämpningar. Endast en av enheterna kräver spänningsförsörjning eftersom både sändare och mottagare är

Läs mer

Ljusbom Orion3 Base. Godkännande: Användning: Funktioner:

Ljusbom Orion3 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: Ljusbom Orion3 ase Godkännande: nvändning: För detektering av människa Inkoppling endast från aktiv sida (sändare/mottagare) Tuff miljö Korta avstånd Funktioner: Finns med 2, 3 eller 4 strålar ktiv sändare/mottagare

Läs mer

Tina 2A/B Anpassningsenhet

Tina 2A/B Anpassningsenhet Bruksanvisning i original Tina 2A/B Anpassningsenhet ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig

Läs mer

Bruksanvisning i original Speglar för ljusridåer Orion1 Mirror xxx

Bruksanvisning i original Speglar för ljusridåer Orion1 Mirror xxx Bruksanvisning i original Speglar för ljusridåer Orion1 Mirror xxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller informationsmaterial,

Läs mer

Bruksanvisning i original Orion1 Extended Säkerhetsljusridå. Aktiv optoelektronisk skyddsanordning (AOPD), typ 4

Bruksanvisning i original Orion1 Extended Säkerhetsljusridå. Aktiv optoelektronisk skyddsanordning (AOPD), typ 4 Bruksanvisning i original Orion1 Extended Säkerhetsljusridå Aktiv optoelektronisk skyddsanordning (AOPD), typ 4 ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, SE-434 39 Kungsbacka, Sverige www.abb.com/jokabsafety

Läs mer

Tina 10A/B/C Anpassningsenhet

Tina 10A/B/C Anpassningsenhet Bruksanvisning i original Tina 10A/B/C Anpassningsenhet ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt

Läs mer

Säkerhetsljusridå Orion1 Extended

Säkerhetsljusridå Orion1 Extended Säkerhetsljusridå Orion1 Extended Orion1 Extended är en lättanvänd ljusridå med kompakta mått. Den har två olika upplösningar för detektering av finger och hand och är utrustad med avancerade funktioner

Läs mer

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller informationsmaterial,

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller

Läs mer

Bruksanvisning i original JSHD4 AS-i Trelägesdon med säker AS-i ingångsnod

Bruksanvisning i original JSHD4 AS-i Trelägesdon med säker AS-i ingångsnod Bruksanvisning i original JSHD4 AS-i Trelägesdon med säker AS-i ingångsnod ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/lowvoltage Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen.

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande

Läs mer

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs.

Ljusbom Orion2 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Ljusbom Orion ase Godkännande: nvändning: För detektering av människa När lång räckvidd eller avspegling krävs. Funktioner: Finns med, eller strålar Sändare + mottagarenhet 50 m räckvidd Kompakt utförande

Läs mer

Bruksanvisning i original. JSTD20 Tvåhandsdon. ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, Kungsbacka

Bruksanvisning i original. JSTD20 Tvåhandsdon. ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, Kungsbacka Bruksanvisning i original JSTD20 Tvåhandsdon ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i bruksanvisningen. Läs och sätt dig in i innehållet

Läs mer

Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare

Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.jokabsafety.com Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i

Läs mer

Bruksanvisning i original INCA 1 Tina INCA 1S Tina INCA 1EC Tina INCA 1SC Tina

Bruksanvisning i original INCA 1 Tina INCA 1S Tina INCA 1EC Tina INCA 1SC Tina Bruksanvisning i original INCA 1 Tina INCA 1S Tina INCA 1EC Tina INCA 1SC Tina Nödstopp för skåpmontage Säkert maskinstopp för skåpmontage ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety

Läs mer

Ljusridå Orion1 Base. Godkännande: Användning: Funktioner:

Ljusridå Orion1 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: Ljusridå Orion1 ase Godkännande: nvändning: Detekterar finger eller hand När ljusskyddet behöver vara nära riskområdet När upprepad access till riskområdet behövs, t.ex. manuellt betjänade maskiner För

Läs mer

Sense7-serien Beröringsfri, kodad säkerhetsbrytare

Sense7-serien Beröringsfri, kodad säkerhetsbrytare Bruksanvisning i original Sense7-serien Beröringsfri, kodad säkerhetsbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i bruksanvisningen.

Läs mer

Bruksanvisning i original FMC-1/2 Tina Mutingenhet

Bruksanvisning i original FMC-1/2 Tina Mutingenhet Bruksanvisning i original FMC-1/2 Tina Mutingenhet ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, SE-434 39 Kungsbacka, Sweden www.abb.com/lowvoltage Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs

Läs mer

Smile Nödstopp med indikering

Smile Nödstopp med indikering Bruksanvisning i original Smile Nödstopp med indikering ABB Jokab Safety Varlabergsvägen, 9 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i

Läs mer

Bruksanvisning i original Eden OSSD Kodad, beröringsfri säkerhetsgivare

Bruksanvisning i original Eden OSSD Kodad, beröringsfri säkerhetsgivare Bruksanvisning i original Eden OSSD Kodad, beröringsfri säkerhetsgivare ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, SE-434 39 Kungsbacka, Sweden www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i bruksanvisningen.

Läs mer

Tina 5A Förbikopplingsenhet

Tina 5A Förbikopplingsenhet Bruksanvisning i original Tina 5A Förbikopplingsenhet ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

Bruksanvisning i original Smile Tina Nödstopp med indikering

Bruksanvisning i original Smile Tina Nödstopp med indikering Bruksanvisning i original Smile Tina Nödstopp med indikering ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och

Läs mer

Orion ljusskydd Minska komplexiteten och spara tid

Orion ljusskydd Minska komplexiteten och spara tid Orion ljusskydd Minska komplexiteten och spara tid Orion-serien - Ett komplett sortiment av ljusridåer och ljusbommar Orion1 Orion2 Orion1 ljusridåer används för finger- eller handdetektion (14 mm och

Läs mer

Eden AS-i Beröringsfri säkerhetsgivare

Eden AS-i Beröringsfri säkerhetsgivare Bruksanvisning i original Eden AS-i Beröringsfri säkerhetsgivare ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i bruksanvisningen. Läs

Läs mer

Mer information om laserscanner

Mer information om laserscanner Säkerhet Säkerhetslaserscanner Mer information om laserscanner Allmän information Vad är en laserscanner? En laserscanner är en optisk sensor som skannar omgivningen i två dimensioner med hjälp av infraröda

Läs mer

Bruksanvisning i original. Spot Ljusbom. ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11,

Bruksanvisning i original. Spot Ljusbom. ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, Bruksanvisning i original Spot Ljusbom ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 www.abb.com/lowvoltage Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i innehållet i denna

Läs mer

Knox Säkerhets- och processlås

Knox Säkerhets- och processlås Bruksanvisning i original Knox Säkerhets- och processlås ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i innehållet

Läs mer

Bruksanvisning i original Eden Beröringsfri säkerhetsgivare

Bruksanvisning i original Eden Beröringsfri säkerhetsgivare Bruksanvisning i original Eden Beröringsfri säkerhetsgivare ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen Läs och sätt

Läs mer

Bruksanvisning i original JSNY10 Linnödstopp

Bruksanvisning i original JSNY10 Linnödstopp Bruksanvisning i original JSNY10 Linnödstopp ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.jokabsafety.com Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i innehållet

Läs mer

Nödstoppsknapp för panelmontering INCA Tina

Nödstoppsknapp för panelmontering INCA Tina Nödstoppsknapp för panelmontering INCA Tina Godkännande: TÜV NORD Användning: Att stoppa en maskin eller en process Fördelar: Löstagbar kopplingsplint LED-indikation på tryckknapp Informationsutgång Statusinformation

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

Bruksanvisning i original. Dalton Processlås. 2TLC172167M3401, rev. E. ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, Kungsbacka

Bruksanvisning i original. Dalton Processlås. 2TLC172167M3401, rev. E. ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, Kungsbacka Bruksanvisning i original Dalton Processlås ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka Läs och sätt dig in i innehållet i bruksanvisningen. Läs och sätt dig in i innehållet i denna bruksanvisning

Läs mer

Serie E3FS med F3SP-U3P-TGR och F3SP-U5P-TGR

Serie E3FS med F3SP-U3P-TGR och F3SP-U5P-TGR Enstrålig ljusbom & kontrollenhet Serie EFS med FSP-UP-TGR och FSP-U5P-TGR Funktioner EFS är en typ ljusbom med enkel stråle, avsedd att användas med kontrollenhet FSP-UP -TGR eller FSP-U5P-TGR. Enstrålig

Läs mer

Bruksanvisning i original Vital 1 Säkerhetsmodul

Bruksanvisning i original Vital 1 Säkerhetsmodul Bruksanvisning i original Vital 1 Säkerhetsmodul ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, SE-434 39 Kungsbacka, Sverige www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Bruksanvisning i original JSNY5 Nyckelbrytare

Bruksanvisning i original JSNY5 Nyckelbrytare Bruksanvisning i original JSNY5 Nyckelbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.jokabsafety.com Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen Läs och sätt dig in i innehållet

Läs mer

Magne Elektromagnetiskt processlås

Magne Elektromagnetiskt processlås Bruksanvisning i original Magne Elektromagnetiskt processlås ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 www.abb.com/lowvoltage Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning.

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Jan 00 rev2 Barriär rulldraperi motordrivet Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Läs noggrant igenom monteringsanvisningen och följ de instruktioner som ges i denna. Scandistrip Door AB fråntar

Läs mer

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare El-maskin Mekanik Gångjärn Säkerhetsgångjärn CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare Bryter strömmen automatiskt Självslocknande material IP67 www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

Bruksanvisning i original JSHD4 Trelägesdon

Bruksanvisning i original JSHD4 Trelägesdon Bruksanvisning i original JSHD4 Trelägesdon ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i innehållet

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

Bruksanvisning i original Eden OSSD Kodad, beröringsfri säkerhetsgivare

Bruksanvisning i original Eden OSSD Kodad, beröringsfri säkerhetsgivare Bruksanvisning i original Eden OSSD Kodad, beröringsfri säkerhetsgivare ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i bruksanvisningen.

Läs mer

Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG / / 2007

Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG / / 2007 Bruksanvisning Reflexavkännande fotocell O5PG 704156 / 00 08 / 007 Innehåll Funktion... 3 Montering... 3 Tryckknappar och indikering... 3 Elektrisk anslutning... 4 Idrifttagande... 4 Inställning av känslighet

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. O5D10x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare O5D10x 80000261 / 00 07 / 2013 Innehåll 1 Anmärkning...3 1.1 Symboler som används...3 1.2 Varningsmärkning...3 2 Säkerhetsanvisningar...3 3 Funktion och egenskaper...5

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet SV AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Innehåll Säkerhetsanvisningar...3 Installation/idrifttagning...4 Manövrerings- och indikeringselement...6 Montering...6

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

DeLaval Y/D start Instruktionsbok

DeLaval Y/D start Instruktionsbok Instruktionsbok 87077931 2013-12-16, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval Y/D start... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 DeLaval Y/D start 1 Förord...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

MONTAGEANVISNING MICROPROP DC2

MONTAGEANVISNING MICROPROP DC2 REVISION: 201401 DOC: 841603 MONTAGEANVISNING MICROPROP DC2 EXPANSION INNEHÅLL 1. Säkerhetsföreskrifter 6 1.1. Allmänt 6 1.2. Checklista säkerhet 6 2. Kontroll av leveransinnehåll 8 2.1. 841401 maskinelsats

Läs mer

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga

Instruktionsbok. ExciControl CAN-brygga Instruktionsbok ExciControl CAN-brygga 0001- ExciControl CAN-brygga 1 Inledning Sida 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 3 Installation 3 3.1 Installationsanvisning 3 3.2

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04 1. utgåvan, S TrendCon Instruktionsbok 0403-56-02-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Sida ÖVERSIKT FUNKTIER.. 1 VARNING:S TEXT.. 1 ANVISNINGAR ALLMÄNT.. 2 INDIKERINGAR ALLMÄNT.. 2 FELSIGNALER.. 2 SYSTEM ÖVERSIKT..

Läs mer

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm

Indikering utgång Gul LED Indikering systemstatus Röd LED Time-out funktion Slim Line A 10 x 28 mm Kapslingsmått (B x D) Leading Edge B 37,5 x 13 mm SPACEGUARD SG Beskrivning Räckvidd -0 meter 6 till 56 parallella ljusstrålar Aktiv höjd 695 mm till 255 mm Totalhöjd 850 mm till 2800 mm Fast kabel eller kontaktdon Automatisk känslighetsjustering Kapsling

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

MKey9-serien Nyckelbrytare med låsning

MKey9-serien Nyckelbrytare med låsning Bruksanvisning i original MKey9-serien Nyckelbrytare med låsning ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i bruksanvisningen.

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare. OID20x / / 2013 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Innehåll 1 Anmärkning... 1.1 Symboler som används... 1.2 Varningsmärkning... 2 Säkerhetsanvisningar... Funktion och egenskaper...5.1 Användningsområden...5

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Aluminium (svarteloxerad)

Aluminium (svarteloxerad) SPACEGUARD SG 0 Beskrivning Räckvidd -0 meter till 9 korsade ljusstrålar Aktiv höjd 60 mm till 800 mm Totalhöjd 80 mm till 0 mm Fast kabel eller kontaktdon Automatisk känslighetsjustering Vattentät kapsling,

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Produktbeskrivning och användarmanual

Produktbeskrivning och användarmanual Produktbeskrivning och användarmanual OM/OMB Luftisolerad lastfrånskiljare Utgåva 201510.8 Innehållsförteckning 1. Allmän information 1.1 Produktbeskrivning 1.2 Ansvar 1.3 Kvalitet 1.4 Underhåll 2. Apparattyper

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Centronic SensorControl SC811

Centronic SensorControl SC811 Centronic SensorControl SC811 sv Bruksanvisning för radiostyrd sol- och vindsensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med produkten!

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

säkerhetsgivare. (ljusbommar/ljusridåer) Skyddsfältets bredd (räckvidd) 0...12 m

säkerhetsgivare. (ljusbommar/ljusridåer) Skyddsfältets bredd (räckvidd) 0...12 m Översättning av originalbruksanvisning för optoelektroniska säkerhetsgivare. (ljusbommar/ljusridåer) Skyddsfältets bredd (räckvidd) 0...12 m SE OY 704555 / 03 06 / 2015 Innehåll 1 Anmärkning...4 1.1 Symboler

Läs mer

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2

Videoapparat SB4714W/2 & SB4701W/A. Installation och handhavande SB4714W/2 Videoapparat SB7W/ & SB70W/A Installation och handhavande 86-05-9 SB70W/A SB7W/ Instruktioner Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer