Knox Säkerhets- och processlås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Knox Säkerhets- och processlås"

Transkript

1 Bruksanvisning i original Knox Säkerhets- och processlås ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11,

2 Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i innehållet i denna manual innan du börjar använda produkterna. Vänligen kontakta representant för ABB JOKAB SAFETY om du har frågor eller kommentarer. GARANTI ABB JOKAB SAFETY garanterar att produkterna är fria från defekter i material eller utförande under ett (1) år (eller annan period om så anges) räknat från försäljningsdatum från ABB JOKAB SAFETY. ABB JOKAB SAFETY AVSÄGER SIG GARANTIER AV ALLA SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OM ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL DÅ DET ÄR KÖPAREN, ELLER ANVÄNDAREN, ALLENA SOM AVGÖR OM PRODUKTERNA UPPFYLLER KRAVEN ELLER LÄMPAR SIG FÖR SPECIFIKT ÄNDAMÅL. ABB JOKAB SAFETY UTFÄSTER INGA ANDRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. ANSVARSBEGRÄNSNING ABB JOKAB SAFETY FRÅNSÄGER SIG ANSVAR FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, ELLER FÖLJDSKADOR, FÖRLORADE INTÄKTER ELLER AFFÄRER AV NÅGOT SLAG MED AVSEENDE PÅ DESSA PRODUKTER, OAVSETT OM KRAVET GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, GARANTI, OAKTSAMHET ELLER RENT ANSVAR. ABB JOKAB SAFETYs ansvar kan under inga omständigheter överstiga priset för den enskilda produkt för vilken ansvar åberopas. ABB JOKAB SAFETY ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR GARANTI, REPARATION ELLER ANDRA KRAV MED AVSEENDE PÅ PRODUKTERNA OM ABB JOKAB SAFETYs ANALYSER BEKRÄFTAR ATT PRODUKTERNA EJ BLIVIT KORREKT HANTERADE, FÖRVARADE, INSTALLERADE OCH UNDERHÅLLNA OCH INTE HELLER UTSATTS FÖR ÅVERKAN, FELAKTIG ANVÄNDNING ELLER OLÄMPLIGA MODIFIERINGAR ELLER REPARATIONER. PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET ABB JOKAB SAFETY ansvarar inte för överensstämmelse med standarder, regelverk eller föreskrifter som gäller för produktkombinationer i kundens tillämpning eller produktanvändning. ABB JOKAB SAFETY tillhandahåller på kundens begäran certifieringsdokument från tredje part med uppgifter om klassificering och användningsbegränsningar för produkterna. Denna information är i sig inte tillräcklig för en fullständig bedömning av produkternas lämplighet i kombination med slutprodukten, maskinen, systemet eller annan tillämpning eller användning. Nedan följer några exempel på användningsområden som måste beaktas särskilt. Detta är inte någon fullständig lista över samtliga möjliga användningsområden för produkterna, inte heller påstås att nämnda användningsområden lämpar sig för produkterna i fråga: Utomhusbruk, användningsområden som inbegriper risk för kemisk kontamination eller elektriska störningar eller betingelser eller användningsområden som inte beskrivs i denna manual. Kontrollsystem för kärnkraft, förbränningssystem, järnvägssystem, luftfartssystem, medicinsk utrustning, spelautomater, fordon och installationer som omfattas av separata branschföreskrifter eller nationella bestämmelser. System, maskiner och utrustning som kan utgöra fara för liv eller egendom. Ta reda på och notera alla förbjudna användningsområden för produkterna. ANVÄND ALDRIG PRODUKTERNA I EN TILLÄMPNING SOM UTGÖR ALLVARLIG FARA FÖR LIV ELLER EGENDOM UTAN ATT SÄKERSTÄLLA ATT SYSTEMET SOM HELHET ÄR KONSTRUERAT ATT HANTERA RISKERNA, SAMT ATT PRODUKTEN FRÅN ABB JOKAB SAFETY HAR RÄTT KLASSIFICERING OCH ÄR VEDERBÖRLIGEN INSTALLERAD FÖR AVSEDD ANVÄNDNING SOM DEL I UTRUSTNING ELLER SYSTEM. UPPGIFTER OM PRESTANDA Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual, frånsäger sig ABB JOKAB SAFETY ansvar för fel eller försummelser och förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar utan föregående meddelande. De uppgifter om produktprestanda som tillhandhålls i denna manual är endast avsedda som vägledning för användaren vid bedömning av produkts lämplighet och utgör ingen garanti. Det kan handla om resultat av tester som ABB JOKAB SAFETY utfört och användaren måste beakta kraven för tänkt tillämpning. Den faktiska prestandan lyder under ABB JOKAB SAFETYs Garanti och Ansvarsbegränsning. 2TLC172250M3401, rev. E 2

3 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 Omfattning... 4 Läsare... 4 Förkunskaper... 4 Särskilda anmärkningar Översikt... 5 Allmän beskrivning... 5 Säkerhetsföreskrifter... 5 Funktionsbeskrivning Anslutningar... 7 Inkopplingsexempel Installation och underhåll Installationsföreskrifter Underhåll Montering - Slagdörr Montering - Skjutdörr Drift Låsning: Upplåsning: Utrymningsupplåsning: Manuell upplåsning(knox 1Ax, -1Bx, -1Fx): Underhållsläge LED indikering Översikt av modeller Tillgängliga modeller Tillbehör Tekniska data Dimensioner Hålbild EG-försäkran om överensstämmelse TLC172250M3401, rev. E 3

4 1 Introduktion Omfattning Syftet med denna bruksanvisning är att beskriva säkerhetslåset Knox och att tillhandahålla nödvändig information som behövs för montering, installation, kontroller och justeringar efter installation samt underhåll. Instruktionerna innehåller den grundläggande information som behövs för den elektriska inkopplingen av Knox till en säkerhetsslinga. Läsare Detta dokument är avsett för installationsauktoriserad personal. Förkunskaper Det förutsätts att läsaren av detta dokument har kunskap om följande: Grundläggande kunskaper om produkter från ABB Jokab Safety. Allmänna kunskaper om säkerhetsanordningar och säkerhetslås. Allmänna kunskaper om maskinsäkerhet. Särskilda anmärkningar Uppmärksamma följande särskilda anteckningar genom hela dokumentet: Varning! Aktas! Obs! Risk för allvarlig personskada! En instruktion, föreskrift eller förfarande som, om den inte utförs korrekt, kan leda till skada för operatör eller annan personal. Risk för skada på utrustningen! En instruktion, föreskrift eller förfarande som, om den inte utförs korrekt, kan leda till skada på utrustningen. Anmärkningar som används för att ge viktig eller förklarande information. 2TLC172250M3401, rev. E 4

5 2 Översikt Allmän beskrivning Säkerhetslåset Knox, med karmdel Knox 2A, är ett lås enligt högsta säkerhetsnivå (två låskolvar med övervakade lägen) som kan användas både som säkerhets- och processlås. Låsfunktionen styrs elektriskt och är bistabil d.v.s. den behåller sitt läge (olåst/låst) vid spänningsbortfall. Anslutning sker med en 8-polig M12 kontakt, där dubblerade signaler för låsning/upplåsning ger säker funktion, dvs. varken kortslutning eller kabelbrott ger upphov till farlig situation. Knox, med karmdel Knox 2X, är ett processlås med inbyggd beröringsfri förreglingsbrytare som övervakar att dörren är stängd och låst. I spänningssatt tillstånd används en enkel låssignal för att hålla låset i låst läge. Dock är låsfunktionen bistabil vid spänningsavbrott, dvs. låset bibehåller sitt läge (låst/olåst) vid avbrott på spänningsförsörjningen. Anslutning av Knox 2X sker med en 5-polig M12 kontakt, med en stiftkonfiguration som medger anslutning till en Urax anpassningsenhet för enkel koppling till AS-i buss. Handtagen fungerar som på en vanlig dörr förutom att yttre handtag även har återställningsfunktion vilket gör att ingen extra återställningsknapp krävs för denna enhet, samt att det inre handtaget kan användas för utrymning även när enheten är låst. Dess konstruktion och tålighet gör att den är lämplig för tuffa miljöer eftersom givarna i låset är beröringsfria och låset tillverkas i rostfritt stål. Skärmad kabel rekommenderas för inkoppling av denna enhet. Säkerhetsföreskrifter Varning! Läs noga igenom hela bruksanvisningen innan du använder enheten. Enheterna bör alltid installeras av en utbildad elektriker som följer säkerhetsföreskrifterna, angivna standarder och maskindirektivet. Underlåtenhet att följa instruktionerna, eventuell användning som inte sker i enlighet med vad som anges i dessa anvisningar samt felaktig installation eller hantering av enheten kan påverka säkerheten för personer och anläggning. För installation och föreskriven användning av produkten måste anmärkningarna som anges följas noggrant, och de tekniska standarder som är relevanta för applikationen måste beaktas. Vid underlåtenhet att följa instruktionerna eller standarderna, och särskilt vid manipulation och/eller modifiering av produkten, utesluts allt ansvar. 2TLC172250M3401, rev. E 5

6 Funktionsbeskrivning Handtagens lägen Öppet Återställt, öppningsbart Öppnat för utrymning Driftläge; last och återställt (Endast nödöppning) Öppet Återställt, öppningsbart Dörren öppen, det yttre handtaget är nedtryckt och utrymningshandtaget är i horisontellt läge. Säkerhetsanordningen är återställd men dörren är upplåst och kan öppnas från båda sidor. Det yttre handtaget är i sitt övre läge och utrymningshandtaget är vinklat något uppåt från horisontellt läge. Öppnat för utrymning Dörren öppnad med utrymningshandtaget. Dörren kan alltid öppnas från riskområdet. Dörren låses upp och säkerhetskretsen bryts när utrymningshandtaget trycks ner, oberoende av det yttre handtagets position. Driftläge Dörren låst och återställd, vilket sluter säkerhetsslingan (d.v.s. tillåter en process att starta). Båda handtag är i sina övre lägen. Dörren kan nu endast öppnas från den ickesäkra sidan (med utrymningshandtaget) vilket stoppar en eventuell process om den är igång. Underhållsläge De två hålen i låskolvarna (ett i vardera kolven) möjliggör blockering med hänglås vid underhållsarbete inom riskområdet som en extra åtgärd för att minska risken för instängning. 2TLC172250M3401, rev. E 6

7 3 Anslutningar Elektriska anslutningar Knox 2A 2 ADAM EDEN Knox 2A Motor + 24 V Reset Sensor 8-polig M12-kontakt: 1 ) Vit: Dynamisk signal in 2 ) Brun: +24 VDC 3 ) Grön: Lås 4 ) Gul: Låsinvers 5 ) Grå: Information Låst 6 ) Rosa: Dynamisk signal ut 7 ) Blå: 0 VDC 8 ) Röd: Information Återställt Aktas! Samtliga kabelfärger enligt ABB/Jokab Safety standardkabel. 8-polig hankontakt sedd från kabelsidan 8-polig honkontakt sedd från kabelsidan Låsning Den interna motorn låser Knox vid anslutning av 24 VDC, med stift-3 som positiv (+) och stift-4 som negativ (-). Låssignalen måste hållas aktiv i minst 2 sekunder eller tills den dynamiska signalen från den inbyggda Edengivaren blir aktiv. Det finns ingen övre tidsgräns; låssignalen kan hållas kontinuerligt aktiv så länge Knox ska vara låst. Upplåsning Den interna motorn låser upp Knox vid anslutning av 24 VDC, med stift-3 som negativ pol (-) och stift-4 som positiv pol (+). Upplåsningssignalen måste hållas aktiv i minst 2 sekunder. Det finns ingen övre tidsgräns; upplåsningssignalen kan hållas kontinuerligt aktiv så länge Knox ska vara upplåst. Obs! Knox 2A behåller sin position (låst/olåst) när ingen signal ges eller om spänningsförsörjningen bryts. Varning! Alla info-utgångar är icke-säkra och ska därför aldrig användas för att styra en säkerhetsapplikation. För att styra en säkerhetsapplikation används de säkra dynamiska signalerna från Eden för att ange om en dörr är låst eller inte. Varning!Systemet måste kopplas till en säkring med maximalt 6A. 2TLC172250M3401, rev. E 7

8 Elektriskaanslutningar Knox 2X EDEN Knox 2X Motor 5-polig M12-kontakt: 1) Brun: +24 VDC 2) Vit: Dynamisk signal in ADAM 3) Blå: 0 VDC 4) Svart: Dynamisk signal ut 5) Grå: Lås (+24 VDC) Öppna (0 VDC) Obs! Samtliga kabelfärger enligt ABB/Jokab Safety standardkabel. 5-polig hankontakt sedd från kabelsidan 5-polig honkontakt sedd från kabelsidan Låsning Låssignalen måste hållas kontinuerligt aktiv (+24 VDC) för att hålla enheten i låst läge. När låssignalen aktiveras kan det ta upp till 2 sekunder för Knox att nå det låsta läget. Upplåsning Knox går till upplåst läge då låssignalen ej är aktiv. Det kan ta upp till 2 sekunder att nå det upplåsta läget. Obs! Knox 2X bibehåller sin position (låst/olåst) vid avbrott i spänningsförsörjningen (stift-1 och stift-3). Varning! Systemet måste kopplas till en säkring med maximalt 6A. 2TLC172250M3401, rev. E 8

9 Inkopplingsexempel Inkopplingsexempel - Signal för upplåsning från annat säkerhetssystem Knox 2A +24 V ADAM EDEN Motor Reset Sensor Info återställt Info låst Signal för upplåsning Säker signal A1 A1 B1 T1 B2 R1 A2 A2 ABB/JOKAB SAFETY JOKAB Type: Vital SAFETY 1 Typ: Vital 1 Obs! Info återställt -signalen är aktiv när det yttre handtaget på Knox är i det övre läget. Obs! Systemet låses om det inte ges någon signal för upplåsning. Obs! Vital 1 används för att övervaka låsningen. Varning! Systemet måste kopplas till en säkring med maximalt 6 A. Varning! Signal för upplåsning måste vara en säker signal från systemet i samma kapsling. 2TLC172250M3401, rev. E 9

10 Inkopplingsexempel Knox med låsning och övervakning av en Pluto och ett extra (icke-säkert) relä. ABB JOKAB SAFETY Obs! Info återställt -signalen är aktiv när det yttre handtaget på Knox är i det övre läget. Varning! Systemet måste kopplas till en säkring med maximalt 6 A. 2TLC172250M3401, rev. E 10

11 4 Installation och underhåll Installationsföreskrifter Varning! Följ nedanstående instruktioner noga för att undvika personskador eller skador på enheten. Knox måste skyddas mot överström med en säkring på högst 6 A. Knox ska alltid monteras med låskolvarna i horisontell riktning. Används aldrig Knox där omgivningstemperaturen understiger +5 C då isbildning kan störa funktionen. Alla säkerhetsfunktioner måste testas innan enheten sätts i drift. Det måste säkerställas att utrymningshandtaget inte kan nås från utsidan av det skyddade området. T.ex. genom att nå över ett staket med låg höjd. Om den inbyggda återställningsfunktionen (att lyfta det yttre handtaget) används för att återställa säkerhetskretsen, så måste det säkerställas att det inte går att nå handtaget från insidan av det skyddade området. I annat fall måste en separat återställningsknapp utom räckhåll från insidan av det skyddade området kopplas till säkerhetskretsen. Vid installation av Knox med möjlighet till manuell upplåsning från utsidan (Knox 1_x) måste den införda risken övervägas i riskanalysen. Speciellt risken för missbruk måste iakttas. Rutiner, anpassade till applikationen, för användning av manuell upplåsning ska utarbetas. Dessa rutiner kan exempelvis beskriva när manuell upplåsning ska användas och information om hantering av det nödvändiga verktyget. Underhåll Karmdelens urholkning bör rengöras regelbundet. Vid smutsindikation (blinkande lysdiod, se avsnitt LED indikering); Rengör noggrant de två optiska linserna vid kanten av karmdelens öppning (se figur). Optisk lins Varning! Säkerhetsfunktionerna och mekaniken skall testas regelbundet, minst varje år, för att kontrollera att alla säkerhetsfunktioner fungerar korrekt (EN 62061:2005). Kontakta närmaste ABB Jokab Safety serviceställe eller återförsäljare i händelse av funktionsstopp eller produktskada. Försök inte att reparera produkten eftersom det kan leda till permanent skada, vilket försämrar säkerheten på enheten, vilket i sin tur kan leda till allvarliga personskador. 2TLC172250M3401, rev. E 11

12 Montering - Slagdörr 2TLC172250M3401, rev. E 12

13 2TLC172250M3401, rev. E 13

14 Utåtgående slagdörr (Knox 1A, Knox 1AX) 1 ) Översikt av komponenter. 2 ) Montera utrymningshandtaget på låskistans bakdel. Förbered montering på ABB JokabSafety Quick-Guard staketsystem genom att löst skruva dit medföljande fästmutter och skruv enligt figur 2. 3 ) Typ av dörr avgör nästa steg. a. Om dörren består av ett heltäckande material (som t.ex. en PC-skiva) behöver ett hål borras för baksidans utrymningshandtag. Hålets mittpunkt ska vara 60 mm från inre kanten av ABB Jokab Safety staketprofil (vilket motsvarar 104 mm från dörrens ytterkant). Hålets diameter ska vara mm. b. Om Knox ska monteras på nätdörr kan en extra PC-skiva (artikelnummer 2TLA020106R0000) fästas på nätet för att förhindra att dörren öppnas från utsidan eller återställs från insidan (t.ex. genom att trycka ned handtaget på andra sidan med hjälp av en skruvmejsel eller liknande).beakta risk för felanvändning i riskanalys). Det kan vara nödvändigt att klippa undan en liten bit av nätet för att möjliggöra att handtaget förs genom. Se figur 3b. 4 ) Träd först igenom utrymningshandtaget till dörrens baksida. Passa sedan in fäst muttrarna i staketprofilen. Skruva försiktigt åt fästskruvarna så att det fortfarande går att justera låsets position. 5 ) Utför steg X) vid behov. Skruva försiktigt fast Knox karmdel enligt figur 5. Se till att M12-kontakten är riktad uppåt. 6 ) Justera i höjd- och sidled. Kontrollera att pinnarna på karmdelen är centrerade i låskistans styrhål. Skruva åt fästskruvarna på både karmdel och låskista med enligt figur 6 angivna vridmoment. För att säkerhetsstandard EN 1088 ska uppfyllas krävs att insexmönstret på fästskruvarna borras bort om passande insexnyckel finns tillgänglig för operatörer. X) Karmdelen är vid leverans anpassad för en utåtgående dörr med gångjärn till höger eller en inåtgående dörr med gångjärn till vänster. Vid behov kan karmdelen enkelt anpassas för motsatsen, d.v.s. att passa en utåtgående dörr med gångjärn till vänster eller en inåtgående dörr med gångjärn till höger. För att åstadkomma detta, skruva loss den övre styrpinnen på karmdelen och skruva fast den på andra sidan. Den undre styrpinnen trycks över till andra sidan. Båda styrpinnar ska sticka ut lika långt. 2TLC172250M3401, rev. E 14

15 Inåtgående slagdörr (Knox 1B, Knox 1BX) Dessa instruktioner för en inåtgående (mot riskområdet) dörr använder samma illustrationer som för en utåtgående dörr. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två är att lås för en inåtgående dörr monteras på insidan av det farliga området, vilket innebär att de två handtagen bytt plats. 1 ) Översikt av komponenter. 2 ) Montera det yttre handtaget (silverfärgat) på låskistans baksida. Förbered montering på ABB JokabSafety Quick-Guard staketsystem genom att löst skruva dit medföljande fästmutter och skruv enligt figur 2. 3 ) Typ av dörr avgör nästa steg. a. Om dörren består av ett heltäckande material (som t.ex. en PC-skiva) behöver ett hål borras för framsidans handtag. Hålets mittpunkt ska vara mm från inre kanten av ABB Jokab Safety staketprofil (vilket motsvarar ~70 mm från dörrens ytterkant). Hålets diameter ska vara mm. b. Om Knox ska monteras på nätdörr kan en extra PC-skiva (artikelnummer 2TLA020106R0000) fästas på nätet för att förhindra att dörren öppnas från utsidan eller återställs från insidan (t.ex. genom att trycka ned handtaget på andra sidan med hjälp av en skruvmejsel eller liknande). Beakta risk för felanvändning i riskanalys). Det kan vara nödvändigt att klippa undan en liten bit av nätet för att möjliggöra att handtaget förs genom. Se figur 3b. 4 ) Träd först igenom det yttre handtaget (silverfärgat) till dörrens utsida. Passa sedan in fäst muttrarna i staketprofilen. Skruva försiktigt åt fästskruvarna så att det fortfarande går att justera handtagets position. 5 ) Utför steg X) vid behov. Skruva försiktigt fast Knox karmdel enligt figur 5. Se till att M12-kontakten är riktad uppåt. 6 ) Justera i höjd- och sidled. Kontrollera att pinnarna på karmdelen är centrerade i låskistans styrhål. Skruva åt fästskruvarna på både karmdel och låskista med enligt figur 6 angivna vridmoment. För att säkerhetsstandard EN 1088 ska uppfyllas krävs att insexmönstret på fästskruvarna borras bort om passande insexnyckel finns tillgänglig för operatörer. X) Karmdelen är vid leverans anpassad för utåtgående dörr med gångjärn till höger eller för inåtgående dörr med gångjärn till vänster. Vid behov kan karmdelen enkelt anpassas för motsatsen, d.v.s. att passa utåtgående dörr med gångjärn till vänster eller en inåtgående dörr med gångjärn till höger. För att åstadkomma detta, skruva loss den övre styrpinnen på karmdelen och skruva fast den på andra sidan. Den undre styrpinnen pressas över till andra sidan. Båda styrpinnar ska sticka ut lika långt 2TLC172250M3401, rev. E 15

16 Montering - Skjutdörr 2TLC172250M3401, rev. E 16

17 2TLC172250M3401, rev. E 17

18 Skjutdörr (Knox 1F, Knox 1FX) 1 ) Översikt av komponenter. 2 ) En öppning på 215 x 195 mm (H x B) behövs i dörren där Knox 1F ska monteras. Vilken typ av dörr det är bestämmer vilket verktyg som bör användas. En dörr med en PC-skiva eller plåt kan bearbetas med en sticksåg och en öppning i en nätdörr görs med en liten bultsax. 3 ) Träd igenom T-handtaget till dörrens baksida. Passa sedan in fäst muttrarna i Quick-Guardstaketprofilen. Skruva försiktigt åt fästskruvarna så det fortfarande går att justera låsets position. 4 ) Utför steg X) vid behov. Skruva fast Knox karmdel enligt figur 4. Dra åt skruvarna försiktigt, de ska dras åt med det i bilden angivna åtdragningsmomentet när hela låset är väl injusterat (efter steg 5). Se till att M12-kontakten är riktad uppåt. 5 ) Justera i höjd- och sidled. Kontrollera att pinnarna på karmdelen är centrerade i låskistans styrhål. Skruva åt fästskruvarna på både karmdel och låskista med enligt figur 6 angivna vridmoment. För att säkerhetsstandard EN 1088 ska uppfyllas krävs att insexmönstret på fästskruvarna borras bort om passande insexnyckel finns tillgänglig för operatörer. X) Karmdelen är vid leverans anpassad för skjutdörr som öppnas åt höger höger. Vid behov kan karmdelen enkelt anpassas för att passa skjutdörr dörr som öppnas åt vänster. För att åstadkomma detta, skruva loss den övre styrpinnen på karmdelen och skruva fast den på andra sidan. Den undre styrpinnen pressas över till andra sidan. Båda styrpinnar ska sticka ut lika långt. Varning! Knox 1F och Knox 1Fx är anpassade för att monteras på ABB JokabSafety Quick-guard skjutdörr i standard utförande. Vid montage på andra staketsystem måste särskild uppmärksamhet riktas mot att till fullo uppfylla inbyggnadsmåtten och placera låskista och karmdel i rätt position i förhållande till varandra. 2TLC172250M3401, rev. E 18

19 5 Drift Låsning: 1 ) Ta bort eventuella hänglås på låskistan. 2 ) Stäng dörren. 3 ) Se till att riskområdet är fritt, lyft sedan det yttre handtaget uppåt för att återställa säkerhetsanordningen. Dörren låses enligt PLC-program (eller annat styrsystem). 4 ) Utrymningshandtaget går till sitt övre läge och lysdioden mot karmdelens ytterkant lyser grönt när dörren är låst. Obs!:Det kan ta upp till 2 sekunder innan Knox helt nått låst position efter att låssignalen har aktiverats. Varning!Det är absolut nödvändigt att personen som återställer säkerhetsanordningen bekräftar att det farliga området är tomt innan återställning av säkerhetsanordningen. Upplåsning: 1 ) Vänta till säkerhetsmonitorn fastställt att den osäkra processen stoppats. 2 ) Dörren låses upp enligt säkerhets-plc-programmet (eller genom direkt signal från t.ex. stilleståndsvakt). 3 ) Utrymningshandtaget sänks från sin övre position och den yttersta lysdioden på karmdelen lyser röd när dörren är upplåst. 4 ) Tryck ner det yttre handtaget och öppna dörren. Obs! Det kan ta upp till två sekunder innan Knox är upplåst efter att signalen aktiverats. Dock låses Knox upp mekaniskt omedelbart när man använder utrymningshandtaget. Aktas! Försök aldrig tvinga låset, då det kan orsaka permanenta skador på produkten. Knox är utrustad med en brytpinne på insidan av handtaget, som är avsedd att brista innan någon säkerhetskritisk del går sönder. Utrymningsupplåsning: Knox 1A, -1Ax, -1B, -1Bx: Tryck ner det röda utrymningshandtaget och öppna dörren. Samtidigt kommer en stoppsignal genereras och den riskfyllda processen stoppas. Knox 1F, -1Fx: 1 ) Vrid utrymningshandtaget i den riktning där handtagets övre del rör sig åt det håll som dörren öppnas. Medans handtaget hålls vridet, tryck handtaget utåt och skjut dörren åt sidan för att öppna. Manuell upplåsning(knox 1Ax, -1Bx, -1Fx): 1 ) Avlägsna förseglingen. 2 ) För in en 4 mm insexnyckel och vrid för att öppna. Vrid medsols på Knox 1_-R och vrid motsols på Knox 1_-L. D.v.s. vrid insexnyckeln åt samma håll som handtaget vrids när dörren ska öppnas. 3 ) Tryck ner det yttre handtaget och öppna dörren. 4 ) Efteråt, undersök orsaken till att manuell upplåsning användes och byt ut förseglingen mot en ny. Varning! Det är absolut nödvändigt att följa eventuella extra rutiner när det gäller manuell upplåsning som har utarbetats av maskintillverkaren eller användaren för att undvika kvarstående risker förknippade med manuell upplåsning och även rutiner för att återställa till normal drift efteråt. 2TLC172250M3401, rev. E 19

20 Underhållsläge Om arbete ska utföras inom riskområdet kan ett hänglås placeras i någon av de två låskolvarna för att förhindra att dörren låses. Detta kan fungera som en indikation på närvaro inom riskområdet (endast användbart om operatörerna informeras om användningen av hänglås). Varning!Användning av hänglås är inte en del av säkerhetsfunktionen och tjänar endast som enytterligare åtgärd för att minska risken för instängning. LED indikering LED beskrivning LED Indikering Beskrivning LED 1 Grön Grön-Röd (blink) Röd Låst (och återställd) Låst, ej dynamisk signal in Ej låst LED 2 Grön Grön-Paus-Grön (blink) Röd Återställd Återställd (smutsindikering) Ej återställd Röd-Paus-Röd (blink) Ej återställd (smutsindikering) Karmdel vänster Karmdel - höger 2TLC172250M3401, rev. E 20

21 6 Översikt av modeller Namnen på olika Knox modeller är uppbyggda av siffror och bokstäver enligt: Låskista: Knox 1 - Karmdel: Knox 2 Del Position Beteckning Beskrivning A För utåtgående dörrar X B För inåtgående dörrar Låskista Knox 1 X F X För skjutdörrar Standard version Manuell upplåsning möjlig från utsidan Y L R För vänsterhängda dörrar (gångjärn på vänster sida) För högerhängda dörrar (gångjärn på höger sida) Karmdel Knox 2 W A X Säkerhetslås med 8-polig M12-kontakt Processlås med 5-polig M12-kontakt Tillgängliga modeller Typ Artikelnummer Beskrivning Knox 1A-R v2 2TLA020105R5000 Låskista till utåtgående dörr med gångjärn till höger. Knox 1A-L v2 2TLA020105R5100 Låskista till utåtgående dörr med gångjärn till vänster. Knox 1B-R v2 2TLA020105R5200 Låskista till inåtgående dörr med gångjärn till höger. Knox 1B-L v2 2TLA020105R5300 Låskista till inåtgående dörr med gångjärn till vänster. Knox 1AX-R v2 Knox 1AX-L v2 2TLA020105R5800 2TLA020105R5900 Låskista med möjlighet till manuell upplåsning från utsidan till utåtgående dörr med gångjärn till höger. Låskista med möjlighet till manuell upplåsning från utsidan till utåtgående dörr med gångjärn till vänster. Knox 1F-R v2 2TLA020105R6000 Låskista till skjutdörr som öppnas åt höger. Inkl. extra fästbeslag för karm. Knox 1F-L v2 2TLA020105R6100 Låskista till skjutdörr som öppnas åt vänster. Inkl. extra fästbeslag för karm. Knox 1BX-R v2 Knox 1BX-L v2 Knox 1FX-R v2 Knox 1FX-L v2 2TLA020105R6200 2TLA020105R6300 2TLA020105R6400 2TLA020105R6500 Låskista med möjlighet till manuell upplåsning från utsidan, till inåtgående dörr med gångjärn till höger. Låskista med möjlighet till manuell upplåsning från utsidan, till inåtgående dörr med gångjärn till vänster. Låskista till skjutdörr som öppnas åt höger, med möjlighet till manuell upplåsning från utsidan. Inkl. extra fästbeslag för karm. Låskista till skjutdörr som öppnas åt vänster, med möjlighet till manuell upplåsning från utsidan. Inkl. extra fästbeslag för karm. Knox 2A v2 2TLA020105R2200 Standard karmdel 8-polig M12-kontakt. Knox 2X v2 2TLA020105R2300 Processlås, ej dubblerad upplåsningssignal, med 5-polig M12-kontakt. Lämpliga dörrtyper för Knox Slagdörr Utåtgående med gångjärn till höger Slagdörr Utåtgående med gångjärn till vänster Slagdörr Inåtgående med gångjärn till höger Slagdörr Inåtgående med gångjärn till vänster Skjutdörr Öppnas åt höger Skjutdörr Öppnas åt vänster 2TLC172250M3401, rev. E 21

22 Tillbehör Typ Artikelnummer Beskrivning Tillbehör 2TLA020106R0000 PC-skiva för Knox på nätdörr. Tillbehör 2TLA020106R0600 Täcklock för Knox (utan utrymningshandtag) Används för att förhindra åtkomst utifrån, t.ex. när Knox är monterad på låga vakter. Reservdel 2TLA020106R0800 Brytpinne för Knox 1A och för Knox 1F yttre handtag Tina 12A 2TLA020054R1800 Distributionsblock för två Knox. Urax A1 Urax B1R 2TLA020072R0000 2TLA020072R0200 Anpassningsenhet för anslutning till AS-i bussen genom 5-polig M12-kontakt. 1 säker ingång och en icke-säker utgång. Anpassningsenhet för anslutning till AS-i bussen genom 5-polig M12-kontakt. 1 säker ingång och 3 icke-säkra utgångar. Anslutning för lokal resetknapp. Obs! Endast Knox 2X kan anslutas till en Urax anpassningsenhet för anslutning till AS-i bussen. PC-skiva för montering på nätdörr. Artikelnummer: 2TLA020106R0000 Täcklock för Knox (utan nödöppningshandtag) Artikelnummer: 2TLA020106R0600 Knox brytpinne Artikelnummer:2TLA020106R Urax A1 1 säker ingång och en icke-säker utgång. Artikelnummer: 2TLA020072R0000 Urax B1R 1 säker ingång och 3 icke-säkra utgångar. Anslutning för lokal resetknapp. Artikelnummer: 2TLA020072R0200 En produkt från Jokab Safety med artikelnummer som börjar med 2TLJ är helt kompatibel med de ABB produkter som har ett artikelnummer som börjar med 2TLA. 2TLC172250M3401, rev. E 22

23 7 Tekniska data Tillverkare Adress ABB JOKAB SAFETY Varlabergsvägen Kungsbacka Matningsspänning Driftspänning 24 VDC ±10 % Strömförbrukning Knox 2A Elektronik: 70 ma (i låst läge) Lås/låsinvers: 135 ma (vid låsning/upplåsning) Informationsutgång: Max 10 ma Totalt max: 160 ma Knox 2X Elektronik: 150 ma (vid låsning/upplåsning) Låssignal: 5 ma Informationsutgång: Max 10 ma Totalt max: 165 ma Tidsfördröjning t (in/ut Eden) t <60 µs Allmänt Kapslingsklass Omgivningstemperatur Storlek Hållkraft (i öppningsriktningen) Låsningsfunktion Vikt Material Färg Kontakt Mekanisk livslängd EMC Vibrationsmotstånd i 3 riktningar (enligt IEC ) Slagmotstånd i 3 riktningar (enligt IEC ) IP C Se ritningar Olåst: N ( N brottgräns) Låst: N ( N brottgräns) Knox 2A: S/M låses upp och låses med spänning Knox 2X: M intern låsningselektronik; låst när signalen är aktiv, annars olåst (bistabil vid strömavbrott) Låskista: ~ 3.14 kg Karmdel: ~ 0.79 kg Rostfritt stål Silver Knox 2A: M12 8-polig hane Knox 2X: M12 5-polig hane 10 5 cykler EN 62061:2005, Annex E Hz, 0.7 mm P-P Hz, 5 g 10 svepcykler, 1 oktav/min 15 g, 11 ms halv sinus ± 3 slag Varning! Knox låser mekaniskt. Forceras låset kan detta skada Knox permanent. 2TLC172250M3401, rev. E 23

24 Säkerhet / Harmoniserade Standarder Överensstämmelse Europeiska maskindirektivet 2006/42/EG EN ISO :2003+A1:2009, EN ISO :2003+A1:2009, EN 954-1:1996/EN ISO :2008, EN 1088+A2:2008, EN :2006+A1:2009, EN :2005, EN :2007 EN ISO Prestandanivå (Performance Level): PL e, Kategori 4 MTTF d: 150 år Certifiering IntertekSemko Dimensioner Knox 1A + Knox 2A/X Frontvy Knox 1A-R + Knox 2A Toppvy Knox 1A-R + Knox 2A 2TLC172250M3401, rev. E 24

25 Knox 1B + Knox 2A/X Frontvy Knox 1B-L + Knox 2A Toppvy Knox 1B-L + Knox 2A Knox 1F + Knox 2A/X Frontvy Knox 1F-R + Knox 2A Toppvy Knox 1F-R + Knox 2A 2TLC172250M3401, rev. E 25

26 Hålbild Knox 1A + Knox 2A/X Frontvy Knox 1A-R + Knox 2A/X Fixeringshål och hål genom dörr för utrymmningshandtag Knox 1B + Knox 2A/X Frontvy Knox 1B-L + Knox 2A/X (utan ø10 mm hål) eller Knox 1BX-L + Knox 2A/X (med ø10 mm hål) Fixeringshål och hål genom dörr för handtag. (Knox 1BX: 10 mm hål genom dörr för reservöppning) Knox 1F + Knox 2A/X Frontvy Knox 1F Hål för karmdel i bakre stolpe. Hål för låskista i främre stolpe. OBS: Alla mått anges i millimeter. 2TLC172250M3401, rev. E 26

27 8 EG-försäkran om överensstämmelse ABB JOKAB SAFETY Varlabergsvägen 11, SE Kungsbacka, Sverige 2TLC172250M3401, rev. E 27

Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare

Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.jokabsafety.com Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i

Läs mer

Bruksanvisning i original Eden OSSD Kodad, beröringsfri säkerhetsgivare

Bruksanvisning i original Eden OSSD Kodad, beröringsfri säkerhetsgivare Bruksanvisning i original Eden OSSD Kodad, beröringsfri säkerhetsgivare ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, SE-434 39 Kungsbacka, Sweden www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i bruksanvisningen.

Läs mer

Tina 2A/B Anpassningsenhet

Tina 2A/B Anpassningsenhet Bruksanvisning i original Tina 2A/B Anpassningsenhet ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig

Läs mer

Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen.

Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Bruksanvisning i original JSNY7 Magnetbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.jokabsafety.com Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i

Läs mer

Tina 10A/B/C Anpassningsenhet

Tina 10A/B/C Anpassningsenhet Bruksanvisning i original Tina 10A/B/C Anpassningsenhet ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt

Läs mer

Bruksanvisning i original JSHD4 AS-i Trelägesdon med säker AS-i ingångsnod

Bruksanvisning i original JSHD4 AS-i Trelägesdon med säker AS-i ingångsnod Bruksanvisning i original JSHD4 AS-i Trelägesdon med säker AS-i ingångsnod ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/lowvoltage Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen.

Läs mer

Bruksanvisning i original INCA 1 Tina INCA 1S Tina INCA 1EC Tina INCA 1SC Tina

Bruksanvisning i original INCA 1 Tina INCA 1S Tina INCA 1EC Tina INCA 1SC Tina Bruksanvisning i original INCA 1 Tina INCA 1S Tina INCA 1EC Tina INCA 1SC Tina Nödstopp för skåpmontage Säkert maskinstopp för skåpmontage ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

Tina 5A Förbikopplingsenhet

Tina 5A Förbikopplingsenhet Bruksanvisning i original Tina 5A Förbikopplingsenhet ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig

Läs mer

Bruksanvisning i original FMC-1/2 Tina Mutingenhet

Bruksanvisning i original FMC-1/2 Tina Mutingenhet Bruksanvisning i original FMC-1/2 Tina Mutingenhet ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, SE-434 39 Kungsbacka, Sweden www.abb.com/lowvoltage Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs

Läs mer

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet SV AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Innehåll Säkerhetsanvisningar...3 Installation/idrifttagning...4 Manövrerings- och indikeringselement...6 Montering...6

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning.

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Jan 00 rev2 Barriär rulldraperi motordrivet Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Läs noggrant igenom monteringsanvisningen och följ de instruktioner som ges i denna. Scandistrip Door AB fråntar

Läs mer

Bruksanvisning i original Smile Tina Nödstopp med indikering

Bruksanvisning i original Smile Tina Nödstopp med indikering Bruksanvisning i original Smile Tina Nödstopp med indikering ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

Nödstoppsknapp med indikation Smile Tina

Nödstoppsknapp med indikation Smile Tina Nödstoppsknapp med indikation Smile Tina Godkännande: TÜV NORD Användning: Att stoppa en maskin eller en process Fördelar: Kompakt och robust Snabb M12-anslutning LED-indikation på tryckknapp Informationsutgång

Läs mer

Nödstoppsknapp för panelmontering INCA Tina

Nödstoppsknapp för panelmontering INCA Tina Nödstoppsknapp för panelmontering INCA Tina Godkännande: TÜV NORD Användning: Att stoppa en maskin eller en process Fördelar: Löstagbar kopplingsplint LED-indikation på tryckknapp Informationsutgång Statusinformation

Läs mer

Smile Nödstopp med indikering

Smile Nödstopp med indikering Bruksanvisning i original Smile Nödstopp med indikering ABB Jokab Safety Varlabergsvägen, 9 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29 HANDBOK Balsavac Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Vid reparationer

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04 1. utgåvan, S TrendCon Instruktionsbok 0403-56-02-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Sida ÖVERSIKT FUNKTIER.. 1 VARNING:S TEXT.. 1 ANVISNINGAR ALLMÄNT.. 2 INDIKERINGAR ALLMÄNT.. 2 FELSIGNALER.. 2 SYSTEM ÖVERSIKT..

Läs mer

Bruksanvisning i original. JSTD20 Tvåhandsdon. ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, Kungsbacka

Bruksanvisning i original. JSTD20 Tvåhandsdon. ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, Kungsbacka Bruksanvisning i original JSTD20 Tvåhandsdon ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i bruksanvisningen. Läs och sätt dig in i innehållet

Läs mer

Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning

Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning OBS! Läs igenom denna installations- och bruksanvisning noggrant innan installationen inleds. Installationen och användningen ska i övrigt

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

Bruksanvisning i original. Dalton Processlås. 2TLC172167M3401, rev. E. ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, Kungsbacka

Bruksanvisning i original. Dalton Processlås. 2TLC172167M3401, rev. E. ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, Kungsbacka Bruksanvisning i original Dalton Processlås ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka Läs och sätt dig in i innehållet i bruksanvisningen. Läs och sätt dig in i innehållet i denna bruksanvisning

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar 1 Innehållsförteckning Viktigt...3 1 Inledning...4 2 Installation...4 2.1 Paketets Innehåll...4 2.2 Verktyg

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Bruksanvisning i original Eden Beröringsfri säkerhetsgivare

Bruksanvisning i original Eden Beröringsfri säkerhetsgivare Bruksanvisning i original Eden Beröringsfri säkerhetsgivare ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen Läs och sätt

Läs mer

250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll.

250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll. 250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Magne Elektromagnetiskt processlås

Magne Elektromagnetiskt processlås Bruksanvisning i original Magne Elektromagnetiskt processlås ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 www.abb.com/lowvoltage Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga 1406.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Lastbrygga Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1 Användande av manual... 3 1.2 Funktion/Teknik... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Service... 3 1.5

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Ljusridå Orion1 Base. Godkännande: Användning: Funktioner:

Ljusridå Orion1 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: Ljusridå Orion1 ase Godkännande: nvändning: Detekterar finger eller hand När ljusskyddet behöver vara nära riskområdet När upprepad access till riskområdet behövs, t.ex. manuellt betjänade maskiner För

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Produktbeskrivning och användarmanual

Produktbeskrivning och användarmanual Produktbeskrivning och användarmanual OM/OMB Luftisolerad lastfrånskiljare Utgåva 201510.8 Innehållsförteckning 1. Allmän information 1.1 Produktbeskrivning 1.2 Ansvar 1.3 Kvalitet 1.4 Underhåll 2. Apparattyper

Läs mer

Sense7-serien Beröringsfri, kodad säkerhetsbrytare

Sense7-serien Beröringsfri, kodad säkerhetsbrytare Bruksanvisning i original Sense7-serien Beröringsfri, kodad säkerhetsbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i bruksanvisningen.

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01

MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01 MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation GYGS/GYGCC-01 Sid 1(6) GYGS-givaren är med sitt lilla format mycket tacksam att montera i cylindrar som kräver litet installationsmått. De erbjuder dig slaglängder upp till 3500 mm samt spänning/strömsignal.

Läs mer

Eden AS-i Beröringsfri säkerhetsgivare

Eden AS-i Beröringsfri säkerhetsgivare Bruksanvisning i original Eden AS-i Beröringsfri säkerhetsgivare ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i bruksanvisningen. Läs

Läs mer

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom Innehåll Reservdelslista Illustrationer Instruktioner Garanti Bästa kund! Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom är en prisbelönt barnstol som kan användas mycket

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Instruktionsbok TP11 V1.0 090101

Instruktionsbok TP11 V1.0 090101 Instruktionsbok TP11 V1.0 090101 Innehållsförteckning Sidan Introduktion 3 Maskinöversikt 4 Maskinöversikt 5 Montering av filmrulle 6 Start/användning av förpackningsmaskin TP11 7 Justering av inställningar

Läs mer

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m.

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m. PI-Air typ WV-121 Pneumatisk ställcyliner med lägesregulator PI-Air WV-121 Stor ställkraft i förening med litet utrymmesbehov Påbyggd lättåtkomlig lägesregulator Nollpunktsinställning lätt åtkomlig från

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271 Bruksanvisning Easy TILT Hygienstol Easy TILT/Gas 6-70 Easy TILT/El 6-7 Övriga instruktioner Kopplingsschema Styrbox Laddning Batteri Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat en Easy Hygienstol.

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006

Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006 Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006 Mörkläggningsgardiner för förarhytten Fiat Ducato Viktigt! Läs igenom denna instruktion noggrant: REMI front är inte avsedd

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

TigerShark 2.0. Instruktionsbok. samt installationsanvisningar

TigerShark 2.0. Instruktionsbok. samt installationsanvisningar TigerShark 2.0 Instruktionsbok samt installationsanvisningar 1 TigerShark boat lift solutions Innehållsförteckning Komma-i-gång... 3 Kontrollpanelen...4 Lyfta/sänka båten med automatik...4 Lyfta/sänka

Läs mer

BRUKSANVISNING KRM-1 & KRM-2

BRUKSANVISNING KRM-1 & KRM-2 -1 & -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) GIVRENS KONSTRUKTION. Elektronik. B. Övre kapsling med tätning.. Lägre kapsling med tätning. dapterplatta med packning. E. Optisk rökgivare. F. Gummihylsa (endast för isolerade

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

Bruksanvisning i original. Spot Ljusbom. ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11,

Bruksanvisning i original. Spot Ljusbom. ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, Bruksanvisning i original Spot Ljusbom ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 www.abb.com/lowvoltage Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i innehållet i denna

Läs mer

Användarmanual. UV-handlampa 97050/97051

Användarmanual. UV-handlampa 97050/97051 Användarmanual UV-handlampa 97050/97051 Innehåll Svenska 1 Var vänlig observera följande...3 1.1 Viktigt...3 1.2 Medföljande delar...3 1.3 Säkerhet...3 1.4 Användning...3 2 Beskrivning...4 3 Tekniska data...4

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07 Monterings- och bruksanvisning AL-KO Trailer Control ATC 1361877 a 04/07 Innehållsförteckning Intyg från tillverkaren Användningsområde Säkerhetsanvisningar Montering Manövrering Underhåll och rengöring

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING 1189 INSTALLATIONSANVISNING LÅSA Revision 1 2 INSTALLATION ALLMÄNT Kombinerad läsare och lås. Används tillsammans med någon av våra centralenheter för att få ett komplett låsöppnings- och/eller larmförbikopplingssystem.

Läs mer

Denna produkt är certifierad enligt ECE R 44/04. Grupp 0+ 0-12 Månader. 0-13 kg. Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i ett framsäte med airbag.

Denna produkt är certifierad enligt ECE R 44/04. Grupp 0+ 0-12 Månader. 0-13 kg. Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i ett framsäte med airbag. EMM0016rev003 manual First Class:Layout 1 12-08-2008 15.00 Sida 2 Denna produkt är certifierad enligt ECE R 44/04. ECE R44/04 UNIVERSAL 0 13 kg Y E1 Grupp 0+ 0-12 Månader 0-13 kg EMM0016SE Rev003 Placera

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Bruksanvisning i original Speglar för ljusridåer Orion1 Mirror xxx

Bruksanvisning i original Speglar för ljusridåer Orion1 Mirror xxx Bruksanvisning i original Speglar för ljusridåer Orion1 Mirror xxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller informationsmaterial,

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer