Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare"

Transkript

1 Bruksanvisning i original JSNY8 Nyckelbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, Kungsbacka

2 Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i innehållet i denna manual innan du börjar använda produkterna. Vänligen kontakta representant för ABB/JOKAB SAFETY om du har frågor eller kommentarer. GARANTI ABB/JOKAB SAFETY garanterar att produkterna är fria från defekter i material eller utförande under ett (1) år (eller annan period om så anges) räknat från försäljningsdatum från ABB/JOKAB SAFETY. JOKAB SAFETY AVSÄGER SIG GARANTIER AV ALLA SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OM ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, DÅ DET ÄR KÖPAREN, ELLER ANVÄNDAREN, ALLENA SOM AVGÖR OM PRODUKTERNA UPPFYLLER KRAVEN ELLER LÄMPAR SIG FÖR SPECIFIKT ÄNDAMÅL. ABB/JOKAB SAFETY UTFÄSTER INGA ANDRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. ANSVARSBEGRÄNSNING JOKAB SAFETY FRÅNSÄGER SIG ANSVAR FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, ELLER FÖLJDSKADOR, FÖRLORADE INTÄKTER ELLER AFFÄRER AV NÅGOT SLAG MED AVSEENDE PÅ DESSA PRODUKTER, OAVSETT OM KRAVET GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, GARANTI, OAKTSAMHET ELLER RENT ANSVAR. ABBs/JOKAB SAFETYs ansvar kan under inga omständigheter överstiga priset för den enskilda produkt för vilken ansvar åberopas. ABB/JOKAB SAFETY ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR GARANTI, REPARATION ELLER ANDRA KRAV MED AVSEENDE PÅ PRODUKTERNA OM INTE ABBs/JOKAB SAFETYs ANALYSER BEKRÄFTAR ATT PRODUKTERNA BLIVIT KORREKT HANTERADE, FÖRVARADE, INSTALLERADE OCH UNDERHÅLLNA OCH INTE HELLER UTSATTS FÖR ÅVERKAN, FELAKTIG ANVÄNDNING ELLER OLÄMPLIGA MODIFIERINGAR ELLER REPARATIONER. PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET ABB/JOKAB SAFETY ansvarar inte för överensstämmelse med standarder, regelverk eller föreskrifter som gäller för produktkombinationer i kundens tillämpning eller produktanvändning. ABB/JOKAB SAFETY tillhandahåller på kundens begäran certifieringsdokument från tredje part med uppgifter om klassificering och användningsbegränsningar för produkterna. Denna information är i sig inte tillräcklig för en fullständig bedömning av produkternas lämplighet i kombination med slutprodukten, maskinen, systemet eller annan tillämpning eller användning. Nedan följer några exempel på användningsområden som måste beaktas särskilt. Detta är inte någon fullständig lista över samtliga möjliga användningsområden för produkterna, inte heller påstås att nämnda användningsområden lämpar sig för produkterna i fråga: Utomhusbruk, användningsområden som inbegriper risk för kemisk kontamination eller elektriska störningar, eller betingelser eller användningsområden som inte beskrivs i denna manual. Kontrollsystem för kärnkraft, förbränningssystem, järnvägssystem, luftfartssystem, medicinsk utrustning, spelautomater, fordon och installationer som omfattas av separata branschföreskrifter eller nationella bestämmelser. System, maskiner och utrustning som kan utgöra fara för liv eller egendom. Ta reda på och notera alla förbjudna användningsområden för produkterna. ANVÄND ALDRIG PRODUKTERNA I EN TILLÄMPNING SOM UTGÖR ALLVARLIG FARA FÖR LIV ELLER EGENDOM UTAN ATT SÄKERSTÄLLA ATT SYSTEMET SOM HELHET ÄR KONSTRUERAT ATT HANTERA RISKERNA, SAMT ATT PRODUKTEN FRÅN ABB/JOKAB SAFETY HAR RÄTT KLASSIFICERING OCH ÄR VEDERBÖRLIGEN INSTALLERAD FÖR AVSEDD ANVÄNDNING SOM DEL I UTRUSTNING ELLER SYSTEM. UPPGIFTER OM PRESTANDA Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual, frånsäger sig ABB/JOKAB SAFETY ansvar för fel eller försummelser och förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar utan föregående meddelande. De uppgifter om produktprestanda som tillhandhålls i denna manual är endast avsedda som vägledning för användaren vid bedömning av produkts lämplighet och utgör därför ingen garanti. Det kan handla om resultat av tester som ABB/JOKAB SAFETY utfört och användaren måste beakta kraven för tänkt tillämpning. Den faktiska prestandan lyder under ABBs/JOKAB SAFETYs Garanti och Ansvarsbegränsning. 2TLC172083M3401, rev. A 2

3 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 Syfte... 4 Målgrupp... 4 Förkunskaper... 4 Särskilda anmärkningar Översikt... 5 Allmän beskrivning... 5 Säkerhetsföreskrifter... 5 Funktionsbeskrivning Anslutningar... 7 Inkopplingsexempel Installation och underhåll Installationsföreskrifter Underhåll Drift Modellöversikt Tillbehör Tekniska data Dimensioner EG-försäkran om överensstämmelse TLC172083M3401, rev. A 3

4 1 Inledning Syfte Syftet med dessa instruktioner är att beskriva nyckelbrytaren JSNY8 samt att tillhandahålla nödvändig installationsoch driftinformation. Målgrupp Detta dokument riktar sig till auktoriserade installatörer. Förkunskaper Det förutsätts att du som läser det här dokumentet har: Grundläggande kunskaper om ABBs/Jokab Safetys produkter. God kännedom om säkerhetsanordningar och skyddsspärrar. Kunskap om maskinsäkerhet. Särskilda anmärkningar Uppmärksamma särskilda anmärkningar i dokumentet: Varning! Aktas! Obs! Risk för allvarlig personskada! Anvisning eller förfarande som vid felaktigt utförande kan leda till skada för operatör eller annan personal. Risk för skada på utrustningen! Anvisning eller förfarande som vid felaktigt utförande kan leda till skada på utrustningen. Anmärkningar som används för att ge viktig eller förklarande information. 2TLC172083M3401, rev. A 4

5 2 Översikt Allmän beskrivning JSNY8 är en nyckelbrytare med låsfunktion. Brytaren kan endast aktiveras med hjälp av en trippelkodad nyckel och kan monteras åt alla håll (brytarhuvudet går att rotera 4x90 grader). Riktningen kan antingen vara linjär eller radiell beroende på nyckel. Hållkraften är på 1000 N. Aktas! Nyckeln måste vara infört i brytarhuvudet när detta ska roteras. JSNY8 är dessutom fusksäker. Det går inte att påverka brytaren med skruvmejslar, magneter eller andra verktyg. Med JSNY8 kan man låsa en grind för att förhindra tillträde till maskiner: för processer som inte får stoppas mitt i, t.ex. vid svetsning. för maskiner med lång stopptid, t.ex. pappersmaskiner med långa inbromsningsförlopp. för att förhindra obehöriga att komma in på ett område. Obs! För att uppnå en hög säkerhet i själva inkopplingen till maskinens styrsystem, används lämpligen ABB/Jokab Safetys säkerhetsrelä, Pluto säkerhets-plc eller Vital med Tina. Varning! För att upprätthålla tillräcklig säkerhetsnivå får nyckeldonen endast införskaffas och användas som en integrerad del av tillhörande nyckelbrytare. Säkerhetsföreskrifter Varning! Läs noga igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten. Produkterna ska installeras av en utbildad elektriker. Säkerhetsföreskrifter, angivna standarder och maskindirektivet ska följas. Underlåtenhet att följa instruktionerna, användning som strider mot dessa anvisningar samt felaktig installation eller hantering av produkten kan påverka säkerheten för såväl personal som anläggning. För installation och föreskriven användning av produkten ska särskilda instruktioner i bruksanvisningen följas noggrant och relevanta tekniska standarder beaktas. Vid underlåtenhet att följa instruktionerna eller standarderna, och särskilt vid manipulation och/eller modifiering av produkten, frånsäger vi oss allt ansvar. 2TLC172083M3401, rev. A 5

6 Funktionsbeskrivning JSNY8 har 2 NC + 2 NC tvångsförda kontakter. Det första paret sluts när låsmekanismen befinner sig i låst läge. Låsanordningen styrs via plintarna E1-E2 och låsfunktionen beror på modell. JSNY8 finns i två grundutföranden, antingen med fjäderlåsning (JSNY8S) eller med magnetlåsning (JSNY8M). Fjäderlåsning (JSNY8S) Fjäderlåsning (konstant strömkrets) innebär att låsmekanismen går in i låst läge direkt när grinden stängs, dvs. när nyckeldonet förs in i låset. Nyckeldonet kan endast frigöras och grinden öppnas då spolen (E1-E2) matas med spänning. Magnetlåsning (JSNY8M) Magnetlåsning (öppen strömkrets) innebär att låsmekanismen går i låst läge först när spolen (E1-E2) matas med spänning, vilket kan vara lämpligt om en grind ska kunna öppnas vid spänningsbortfall. JSNY8S JSNY8M Nödupplåsning (endast JSNY8S) JSNY8S är förberedd för nödstoppsknapp som kan användas för nödöppning från riskområdet. Nödstoppsknappen ska monteras på brytaren vid installationen och ska bara gå att nå från riskområdet. Vid intryckning av nödstoppsknappen frigörs låsmekanismen och nyckeldonet kan dras ut. 2TLC172083M3401, rev. A 6

7 3 Anslutningar Elektriska anslutningar JSNY8 Nyckelrörelse Nyckel utdragen JSNY8S Nyckel istoppad Anordning låst (Ingen spänningsmatning till E1-E2) JSNY8M Nyckel istoppad Anordning upplåst (Ingen spänningsmatning till E1-E2) F min = 20 N Kontaktbeskrivning: Normalläge när skyddet är aktiverat, dvs. när nyckeldonet är istoppat i brytaren och anordningen är låst NC #1. Öppnas när nyckeldonet dras ut NC #2. Öppnas när nyckeldonet dras ut. E1-E2 Kraftansatt låsning (M-typ) / upplåsning (S-typ) NC #3. Öppnas när JSNY8 frigörs NC #4. Öppnas när JSNY8 frigörs. Rörelsemarginal för nyckel (stötkompensation) ca 9 mm Kontakt öppen Kontakt sluten Nyckel istoppad För att låsning ska vara möjlig måste nyckeldonet vara helt istoppat i brytarhuvudet. De kontakter som övervakar låsningen kan därmed också användas för att övervaka nyckeldonets läge. Två kontakter ska användas för att skapa en tvåkanalig elektrisk anslutning i vilken minst en av kontakterna eller ska användas för övervakning av låsningen. Obs! Vid anslutning till övervakningsenhet, såsom ett säkerhetsrelä eller säkerhets-plc varierar övervakningsenhetens villkor för övervakning beroende på den tvåkanaliga inkopplingen. 2TLC172083M3401, rev. A 7

8 Inkopplingsexempel Inkopplingsexempel: JSNY8S ansluten till säkerhetsrelä RT6, nyckeldon isatt och låst A) Nyckelbrytare med manuell återställning och övervakning av externa reläkontakter Upplåsning (JSNY8S) * Stängande kontakt låser upp typ S (JSNY8S), öppnande kontakt låser upp typ M (JSNY8M). Funktion för förlorad rörelsekontroll eller timer ska användas om faran inte undanröjs omedelbart efter avstängning. ** Endast AC-reläer Återställning Test Test Test / autom. återst. Huvudkontakt/ motordrivning Informations-PLC Övervakande kontakter B) med automatisk återställning Test Test / autom. återst. 2TLC172083M3401, rev. A 8

9 Systembeskrivning / Tillämpningsexempel När maskinen är igång stängs den rörliga skyddsanordningen. Det separata nyckeldonet är inbäddat i huvudet på säkerhetsbrytaren. I detta läge stängs säkerhetsutgångarna och upplåsningsfunktionen blockeras. Vid exempelvis underhåll måste operatören gripa in i maskineriet bakom den rörliga skyddsanordningen. Maskinen måste då först vara stoppad. Säkerhetsbrytaren håller kvar nyckeln i låst läge tills det farliga maskinmomentet upphört. Detta kan göras med hjälp av lämplig kontrollutrustning, såsom en timer eller detektor för kontroll av instannad rörelse. När maskinen stannat aktiveras upplåsningsfunktionen. Ett upplåsningskommando (med påslagen eller bruten strömförsörjning, beroende på modell) frigör nyckeldonet och öppnar säkerhetskretsen. Säkerhetsreläet faller och maskinen går inte att starta. Det flyttbara skyddet går nu att öppna. Samtliga tvångsförda kontakter kan användas i säkerhetskretsen. Två kontakter krävs i ett tvåkanaligt system. Minst en av kontakterna eller bör användas för övervakning av låsningen. De två återstående kontakterna kan användas som extrakontakter eller som komplement i säkerhetsreläets säkerhetskrets för att erhålla vissa funktioner. Kontakterna som övervakar nyckeldonets position styrs direkt av nyckeldonet för att registrera läget för skyddet direkt. Kontakterna som övervakar låsfunktionen är direkt kopplade till låsbulten. Felaktig låsfunktion kan detekteras med hjälp av säkerhetsreläet. Låsningsfunktionen kan inte aktiveras om inte nyckeldonet är helt istoppat i säkerhetsbrytarens huvud. Därmed kan kontakterna som övervakar låsfunktionen även användas för övervakning av den rörliga skyddsanordningens position. Möjligheten att övervaka båda kontakterna (rörlig skyddsanordning och låsfunktion) separat, medger en tvåkanalslösning. 2TLC172083M3401, rev. A 9

10 4 Installation och underhåll JSNY8 monteras enkelt på ABB/Jokab Safetys staketsystem Quick-Guard med hjälp av fästvinklarna i avsnittet Tillbehör nedan. Riktningen kan antingen vara linjär eller svängd beroende på nyckeldon. Nyckeldon och installation Standardnyckel För skjutdörrar och gångjärnsdörrar med öppningsradie på >400 mm. Position för brytarhuvud: 0, 90, 180, 270. Obs! Brickor för M4 med ytterdiameter ø12 mm MÅSTE användas för att uppnå formlåsning! Universalnyckel För gångjärnsdörrar med öppningsradie på >150 mm. Position för brytarhuvud: 0, 90, 180, 270. Aktas! Nyckeldonet måste vara infört i brytarhuvudet när detta roterar. Obs! Fästhål ø 5,5 mm symmetriskt i linje med X- eller Z-axel. Förinställning av universalnyckel Vid användning av flexibel (universal-) nyckel krävs att nyckeldonet ställs in på rätt sätt med hjälp av insexskruvar. Detta för att undvika att nyckeln utsätts för onödiga skjuvkrafter. +/- max. 10 Insexskruv DIN 912 SW2.5 max. 1,5 Nyckelmontering 2 x M5 DIN 912 eller EN ISO 1207 max. 1 +/- max. 10 M max = 4 Nm max. 1,5 max. 1 Insexskruv DIN 912 SW2.5 Placera nyckeldonet i linje med maskinskyddet så att brytarhuvudet inte utsätts för sidokraft vid öppning eller stängning av skyddet. Kontrollera genom att öppna och stänga maskinskyddet flera gånger. Aktas! Nyckeldonet måste vara infört i brytarhuvudet när detta roterar. 2TLC172083M3401, rev. A 10

11 Manuell upplåsning (endast JSNY8S) Avlägsna täckpluggen (SW14 mm) och tryck därefter på kolven för att frigöra låsfunktionen. Tryckknapp för nödöppning är tillgänglig (beställs separat). För att installera nödöppningsknappen ska täckpluggen avlägsnas och knappen sättas på plats. Aktas! Kapslingsskyddet (IP67) går förlorat när knappen installeras. Varning! Manuell upplåsning får endast användas under installation eller om den vanliga upplåsningsfunktionen inte fungerar som den ska. Efter utförd installation av säkerhetsbrytare ska försegling göras med lack eller kabel. Material medföljer ej. Installationsföreskrifter Nyckelbrytaren får inte användas som mekaniskt stopp! Nyckeldonet måste vara infört i brytarhuvudet när detta roterar. Kontrollera att huvudet är ordentligt fäst i själva brytaren. Om huvudet sitter snett eller löst kan säkerhetsfunktionen slås ut. Produkten ska monteras på plant underlag. Dra åt skruvarna ordentligt så att de inte lossar av sig själva. Varning! Alla säkerhetsfunktioner måste testas innan systemet startas. Underhåll Varning! Säkerhetsfunktionerna och mekaniken bör testas regelbundet, minst årligen, för att kontrollera att alla säkerhetsfunktioner fungerar korrekt (EN 62061:2005). För att bibehålla säkerhetsnivån ska regelbundna inspektioner utföras med avseende på slitage men även montering och placering av brytare, nyckel, fästvinkel, dörrar osv. Kontakta närmaste representant/återförsäljare för ABB/Jokab Safety i händelse av funktionsstopp eller produktskada. Försök inte att reparera produkten på eget bevåg då detta kan leda till permanenta produktskador och försämrad produktsäkerhet med risk för allvarliga personskador. 2TLC172083M3401, rev. A 11

12 5 Drift JSNY8S Fjäderansatt låsning JSNY8S har fjäderansatt låsning, dvs. anordningen går i lås när nyckeldonet förs in i brytarhuvudet. För att låsning ska vara möjlig måste nyckeldonet vara helt istoppat i brytarhuvudet. Kraftåterförd upplåsning JSNY8S har kraftåterförd upplåsning, dvs. plintarna E1-E2 måste vara strömförda för att frigöra nyckeldonet när det sitter i brytarhuvudet. Kontaktstatus Samtliga interna kontakter (2 NC + 2 NC, "normalläge" när maskinen är igång) stängs när nyckeldonet förs in i brytarhuvudet och anordningen låsts, dvs. när E1-E2 är strömlösa. Eftersom låsningen inte går att aktivera om inte nyckeldonet är helt isatt i brytarhuvudet, kan kontakterna som övervakar låsningen även användas för övervakning av det rörliga skyddets position. JSNY8M Kraftansatt låsning JSNY8M har kraftansatt låsning, dvs. plintarna E1-E2 måste vara strömförda för att för att frigöra anordningen efter att nyckeln förts in i brytarhuvudet. För att låsning ska vara möjlig måste nyckeldonet vara helt istoppat i brytarhuvudet. Fjäderåterförd upplåsning JSNY8M har fjäderåterförd upplåsning, dvs. anordningen låses upp när strömförsörjningen till E1-E2 bryts. Kontaktstatus Samtliga interna kontakter (2 NC + 2 NC, "normalläge" när maskinen är igång) stängs när nyckeldonet förs in i brytarhuvudet och när anordningen är låst, dvs. när E1-E2 är strömförda. Eftersom låsningen inte går att aktivera om inte nyckeldonet förts in helt i brytarhuvudet, kan kontakterna som övervakar låsningen även användas för övervakning av det rörliga skyddets position. 2TLC172083M3401, rev. A 12

13 6 Modellöversikt Typ Artikelnummer Beskrivning JSNY8M 24 VDC 2TLJ020030R0000 JSNY8 nyckelbrytare med magnetlåsning (kraftansatt låsning). 24 VDC. JSNY8S 24 VDC JSNY8M 230 VAC JSNY8S 230 VAC Tillbehör 2TLJ020030R0100 2TLJ020030R0500 2TLJ020030R1500 JSNY8 nyckelbrytare med fjäderlåsning (kraftåterförd upplåsning). 24 VDC. JSNY8 nyckelbrytare med magnetlåsning (kraftansatt låsning). 230 VAC. JSNY8 nyckelbrytare med fjäderlåsning (kraftåterförd upplåsning). 230 VAC. Observera att fästvinklarna levereras med muttrar och skruvar för användning med ABB/Jokab Safetys staketsystem Quick-Guard. För ytterligare information, kontakta lokalt ABB/Jokab Safety försäljningskontor. Typ Artikelnummer Beskrivning JSM D4C 2TLJ040033R1600 Fästvinklar för gångjärnsdörr. JSM D4D 2TLJ040033R1700 Fästvinklar för skjutdörr. JSNYEO 2TLJ020032R2000 Nödöppningsknapp (endast JSNY8S). JSNY8/9N1 2TLJ020032R0400 Standardnyckel för JSNY8/9. Fast, för öppningsradie >400 mm. JSNY8/9N2 2TLJ020032R0500 Universalnyckel för JSNY8/9. Fast, för öppningsradie >150 mm. JSM D4C Fästvinklar för gångjärnsdörr Artikelnummer: 2TLJ040033R1600 JSM D4D Fästvinklar för skjutdörr Artikelnummer: 2TLJ040033R1700 JSNYEO Nödöppningsknapp (endast JSNY8S) Artikelnummer: 2TLJ020032R2000 JSNY8/9N1 Standardnyckel Artikelnummer: 2TLJ020032R0400 JSNY8/9N2 Universalnyckel Artikelnummer: 2TLJ020032R0500 2TLC172083M3401, rev. A 13

14 7 Tekniska data Fabrikat Adress Elektriska egenskaper Användningskategori Isolationsmärkspänning (U i ) Termisk märkström (I th ) Max. totalström (4 kontakter) Kortslutningsskydd (säkring) Magnetspole Driftcykel Temperaturklass Effektförbrukning ABB AB / JOKAB SAFETY Varlabergsvägen Kungsbacka AC V/10 A AC V/4 A 250 V 10 A 10 A 10 A trög säkring eller 16 A snabb säkring 100 % ED (på E1;E2) B (130 C) 5,2 W Brytardrift (permanent) Max 600/h Driftspänning Mekaniska data Material Färg Omgivningstemperatur 24 VDC eller 230 VAC, beroende på modell Inkapsling: Metall Hölje (lock): Metall Låsfunktion: PA 6 GV/Zn-GD Nyckeldon: Stål och plast Svart med gul etikett C Hållkraft (max) Låst: 1000 N (GS-ET 19) Upplåst: cirka 30 N Brytarfunktion/kontaktkonfiguration Mekanisk livslängd Öppningsradie (min) Manöverhastighet (max) Storlek Vikt Låsning: 2 NC Rörlig skyddsanordning: 2 NC 1 miljon cykler (vid max. 600 cykler/h) Standardnyckel: R min = 400 mm Universalnyckel: R min = 150 mm V max = 1,5 m/s Se ritningar nedan Cirka 0,55 kg Montage 4 x M5 skruvar ISO1207/DIN 84 Max. vridmoment: M=2 Nm ISO4762/DIN 912 Kabelstorlek (max) Plintar Jordplintar Vridmoment Kabelingångar Kapslingsklass 2,5 mm 2 tvinnad kabel 10 x M3 skruvplintar 2 x M4 0,8...1,2 Nm 2 x M20x1,5 IP67 enligt IEC529 2TLC172083M3401, rev. A 14

15 Obs! 1 cykel av hållkraftstestet enligt GS-ET 19: a) jämn ökning av hållkraft 100 N/s b) behåll max. hållkraft i 5 s. Säkerhet/harmoniserade standarder Överensstämmelse Europeiska maskindirektivet 2006/42/EG EN ISO Kategori 1 B 10d : 2,000,000 Certifieringar EN ISO :2003+A1:2009, EN ISO :2003+A1:2009, EN 954-1:1996/EN ISO :2008, EN 1088+A2:2008, EN :2006+A1:2009 VDE 0660 T100, EN , VDE 0660 T200, EN , GS-ET 19 TÜV Nord, BG, CSA Obs! JSNY8 kan ensam uppnå prestandanivå PL c enligt EN ISO förutsatt korrekt användning tillsammans med säkerhetsrelä från ABB/Jokab Safety, Pluto säkerhets-plc eller Vital säkerhetsmodul. Om två JSNY8-brytare används för samma säkerhetsfunktion kan prestandanivå upp till PL e uppnås. Se vid behov EN ISO för anvisningar om hur detta utförs. 2TLC172083M3401, rev. A 15

16 Dimensioner JSNY8 dimensioner Nyckeldimensioner JSNY8/9N1 Standardnyckel JSNY8/9N2 Universalnyckel Obs! Alla mått anges i mm. 2TLC172083M3401, rev. A 16

17 8 EG-försäkran om överensstämmelse ABB AB / JOKAB SAFETY Varlabergsvägen 11, Kungsbacka 2TLC172083M3401, rev. A 17

Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen.

Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Bruksanvisning i original JSNY7 Magnetbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.jokabsafety.com Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i

Läs mer

Knox Säkerhets- och processlås

Knox Säkerhets- och processlås Bruksanvisning i original Knox Säkerhets- och processlås ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i innehållet

Läs mer

Tina 2A/B Anpassningsenhet

Tina 2A/B Anpassningsenhet Bruksanvisning i original Tina 2A/B Anpassningsenhet ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig

Läs mer

Bruksanvisning i original Eden OSSD Kodad, beröringsfri säkerhetsgivare

Bruksanvisning i original Eden OSSD Kodad, beröringsfri säkerhetsgivare Bruksanvisning i original Eden OSSD Kodad, beröringsfri säkerhetsgivare ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, SE-434 39 Kungsbacka, Sweden www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i bruksanvisningen.

Läs mer

Bruksanvisning i original JSHD4 AS-i Trelägesdon med säker AS-i ingångsnod

Bruksanvisning i original JSHD4 AS-i Trelägesdon med säker AS-i ingångsnod Bruksanvisning i original JSHD4 AS-i Trelägesdon med säker AS-i ingångsnod ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/lowvoltage Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen.

Läs mer

Bruksanvisning i original JSNY5 Nyckelbrytare

Bruksanvisning i original JSNY5 Nyckelbrytare Bruksanvisning i original JSNY5 Nyckelbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.jokabsafety.com Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen Läs och sätt dig in i innehållet

Läs mer

Bruksanvisning i original JSNY9 Nyckelbrytare

Bruksanvisning i original JSNY9 Nyckelbrytare Bruksanvisning i original JSNY9 Nyckelbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.jokabsafety.com Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i

Läs mer

Tina 10A/B/C Anpassningsenhet

Tina 10A/B/C Anpassningsenhet Bruksanvisning i original Tina 10A/B/C Anpassningsenhet ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt

Läs mer

Bruksanvisning i original. JSTD20 Tvåhandsdon. ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, Kungsbacka

Bruksanvisning i original. JSTD20 Tvåhandsdon. ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, Kungsbacka Bruksanvisning i original JSTD20 Tvåhandsdon ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i bruksanvisningen. Läs och sätt dig in i innehållet

Läs mer

Tina 5A Förbikopplingsenhet

Tina 5A Förbikopplingsenhet Bruksanvisning i original Tina 5A Förbikopplingsenhet ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

Bruksanvisning i original JSNY10 Linnödstopp

Bruksanvisning i original JSNY10 Linnödstopp Bruksanvisning i original JSNY10 Linnödstopp ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.jokabsafety.com Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i innehållet

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Bruksanvisning i original INCA 1 Tina INCA 1S Tina INCA 1EC Tina INCA 1SC Tina

Bruksanvisning i original INCA 1 Tina INCA 1S Tina INCA 1EC Tina INCA 1SC Tina Bruksanvisning i original INCA 1 Tina INCA 1S Tina INCA 1EC Tina INCA 1SC Tina Nödstopp för skåpmontage Säkert maskinstopp för skåpmontage ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety

Läs mer

Produktbeskrivning och användarmanual

Produktbeskrivning och användarmanual Produktbeskrivning och användarmanual OM/OMB Luftisolerad lastfrånskiljare Utgåva 201510.8 Innehållsförteckning 1. Allmän information 1.1 Produktbeskrivning 1.2 Ansvar 1.3 Kvalitet 1.4 Underhåll 2. Apparattyper

Läs mer

Sense7-serien Beröringsfri, kodad säkerhetsbrytare

Sense7-serien Beröringsfri, kodad säkerhetsbrytare Bruksanvisning i original Sense7-serien Beröringsfri, kodad säkerhetsbrytare ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i bruksanvisningen.

Läs mer

Bruksanvisning i original FMC-1/2 Tina Mutingenhet

Bruksanvisning i original FMC-1/2 Tina Mutingenhet Bruksanvisning i original FMC-1/2 Tina Mutingenhet ABB AB / Jokab Safety Varlabergsvägen 11, SE-434 39 Kungsbacka, Sweden www.abb.com/lowvoltage Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Smile Nödstopp med indikering

Smile Nödstopp med indikering Bruksanvisning i original Smile Nödstopp med indikering ABB Jokab Safety Varlabergsvägen, 9 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och sätt dig in i

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

AEROVIT Int. Pat. Pend.

AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT TEKNISKE DATA OCH INSTRUKTIONER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL AV SOTBLÅSNINGSANLÄGGNING AEROVIT Int. Pat. Pend. AEROVIT A/S Korden 15 ٠DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠Fax +45 86 92 29 19 CVR/VAT

Läs mer

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008

Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Bruksanvisning AS-i-säkerhetsmodul för nödstopp Manöverenhet SV AC012S 7390732 / 00 05 / 2008 Innehåll Säkerhetsanvisningar...3 Installation/idrifttagning...4 Manövrerings- och indikeringselement...6 Montering...6

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx

Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Bruksanvisning i original Skyddsrör för Orion1B och Orion2 Orion WET-xxx and Orion WET-Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning.

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Jan 00 rev2 Barriär rulldraperi motordrivet Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Läs noggrant igenom monteringsanvisningen och följ de instruktioner som ges i denna. Scandistrip Door AB fråntar

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

Bruksanvisning Emma I & Emma II

Bruksanvisning Emma I & Emma II Bruksanvisning Emma I & Emma II Tillhör säng med serienummer: 1 2014-03-04 Denna bruksanvisning ger information om användningsområde, montering och skötselråd för sängen Emma I och Emma II. Genom att läsa

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Denna produkt är certifierad enligt ECE R 44/04. Grupp 0+ 0-12 Månader. 0-13 kg. Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i ett framsäte med airbag.

Denna produkt är certifierad enligt ECE R 44/04. Grupp 0+ 0-12 Månader. 0-13 kg. Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i ett framsäte med airbag. EMM0016rev003 manual First Class:Layout 1 12-08-2008 15.00 Sida 2 Denna produkt är certifierad enligt ECE R 44/04. ECE R44/04 UNIVERSAL 0 13 kg Y E1 Grupp 0+ 0-12 Månader 0-13 kg EMM0016SE Rev003 Placera

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Installationsmanual 10/2015

Installationsmanual 10/2015 1 Installationsmanual 10/2015 SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING För att säkerställa en säker och hållbar prestanda på denna produkt måste instruktionerna i denna manual följas. Underlåtande att efterfölja

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

Ljusridå Orion1 Base. Godkännande: Användning: Funktioner:

Ljusridå Orion1 Base. Godkännande: Användning: Funktioner: Ljusridå Orion1 ase Godkännande: nvändning: Detekterar finger eller hand När ljusskyddet behöver vara nära riskområdet När upprepad access till riskområdet behövs, t.ex. manuellt betjänade maskiner För

Läs mer

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation GYGS/GYGCC-01 Sid 1(6) GYGS-givaren är med sitt lilla format mycket tacksam att montera i cylindrar som kräver litet installationsmått. De erbjuder dig slaglängder upp till 3500 mm samt spänning/strömsignal.

Läs mer

Användarmanual. UV-handlampa 97050/97051

Användarmanual. UV-handlampa 97050/97051 Användarmanual UV-handlampa 97050/97051 Innehåll Svenska 1 Var vänlig observera följande...3 1.1 Viktigt...3 1.2 Medföljande delar...3 1.3 Säkerhet...3 1.4 Användning...3 2 Beskrivning...4 3 Tekniska data...4

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

Bruksanvisning i original Speglar för ljusridåer Orion1 Mirror xxx

Bruksanvisning i original Speglar för ljusridåer Orion1 Mirror xxx Bruksanvisning i original Speglar för ljusridåer Orion1 Mirror xxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller informationsmaterial,

Läs mer

Nödstoppsknapp för panelmontering INCA Tina

Nödstoppsknapp för panelmontering INCA Tina Nödstoppsknapp för panelmontering INCA Tina Godkännande: TÜV NORD Användning: Att stoppa en maskin eller en process Fördelar: Löstagbar kopplingsplint LED-indikation på tryckknapp Informationsutgång Statusinformation

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner 125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner Innehåll Användning 3 Underhållsanvisning 4 Eltekniska funktioner 5 2 www.swegon.com/casa Rätten

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

Bruksanvisning i original Eden Beröringsfri säkerhetsgivare

Bruksanvisning i original Eden Beröringsfri säkerhetsgivare Bruksanvisning i original Eden Beröringsfri säkerhetsgivare ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen Läs och sätt

Läs mer

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap 1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap De här anvisningarna gäller för installation av KOMPAN FREEGAME-redskap. VIKTIGT! Läs de här anvisningarna före installationen. Utöver dessa allmänna anvisningar

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning

Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning OBS! Läs igenom denna installations- och bruksanvisning noggrant innan installationen inleds. Installationen och användningen ska i övrigt

Läs mer

Manual Elstyrning EL130

Manual Elstyrning EL130 Manual Elstyrning EL130-3 drifter Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL130_rev1 100-130 2008-06-10 1 20 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006

Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006 Bruksanvisning REMIfrontIII-D Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper From 2006 Mörkläggningsgardiner för förarhytten Fiat Ducato Viktigt! Läs igenom denna instruktion noggrant: REMI front är inte avsedd

Läs mer

MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01

MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01 MONTERINGSANVISNING L-LINE KTF ZMA0300SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

Bruksanvisning i original Smile Tina Nödstopp med indikering

Bruksanvisning i original Smile Tina Nödstopp med indikering Bruksanvisning i original Smile Tina Nödstopp med indikering ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i användarmanualen. Läs och

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 1. BESKRIVNING Vikings flexibla sprinklerneddragningar är en komplett enhet avsedd för installation i kommersiella hängtak med medelkraftiga till kraftiga T-balkar som stöd, såsom

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare Installationshandbok Styrsystem 9 30061.1003.S.01 2 Installationshandbok Styrsystem 9 Installationshandbok Styrsystem 9 3 Innehåll 1.0 Styrsystem 1.2 Kabel med 5-polig EU-stickkontakt 1.3 Manöverorgan

Läs mer

Eden AS-i Beröringsfri säkerhetsgivare

Eden AS-i Beröringsfri säkerhetsgivare Bruksanvisning i original Eden AS-i Beröringsfri säkerhetsgivare ABB Jokab Safety Varlabergsvägen 11, 434 39 Kungsbacka www.abb.com/jokabsafety Läs och sätt dig in i innehållet i bruksanvisningen. Läs

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador. Manual 1 5 MiniLift125 är en elektrisk uppresningslyft för personer med nedsatt rörlighet. Den är utvecklad för inomhusbruk och för att på ett skonsamt sätt resa upp en person till stående tillsammans

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Version: 31.01.2012 Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Brandklass EI 60 (ve,ho,io) S, och i betongbjälklag även E 90

Läs mer

ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING

ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING MONTERINGSANVISNING ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING Art.Nr. 72109H, 72166H, 72247H och 72105H. Reviderad 2011-05-30 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd

Läs mer

DeLaval Optimat mineraldispenser 380 OMD380

DeLaval Optimat mineraldispenser 380 OMD380 DeLaval Optimat mineraldispenser 380 OMD380 Läs noga igenom anvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor OMD380-SE.indd 100-63 2012-07-06 1 11 1 Innehåll 1 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL SIDRUBRIK PRODUKTBESKRIVNING Centralsmörjningspumpen är av kolvtyp. Det elektroniska styr- och övervakningskortet är placerat i motorns plastkåpa,

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING 1189 INSTALLATIONSANVISNING LÅSA Revision 1 2 INSTALLATION ALLMÄNT Kombinerad läsare och lås. Används tillsammans med någon av våra centralenheter för att få ett komplett låsöppnings- och/eller larmförbikopplingssystem.

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se

Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se LUXOR Teknikcentral FÄLTMANUAL Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se Intergate AB reserverar sig för produktförändringar som skett efter manualens frisläppande.

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Paris Bioetanolkamin Utgåva 1.2016 Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Innehållsförteckning Allmänt Mottagning av gods Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök

Läs mer

Nova Plus & Classic Plus

Nova Plus & Classic Plus SV Installations- och skötselanvisning Nova Plus & Classic Plus Rev. 2014.1 FÖROR Tack för ditt köp av ett pooltak från Gullberg & Jansson AB. Produkten är framställd med hög kvalitet på material och hantverk

Läs mer

T-1305 schwed 10.08. Bruksanvisning. för automatiska slagdörrar. imotion 1301 Swing Door Drive imotion 1401 Swing Door Drive

T-1305 schwed 10.08. Bruksanvisning. för automatiska slagdörrar. imotion 1301 Swing Door Drive imotion 1401 Swing Door Drive T-1305 schwed 10.08 Bruksanvisning för automatiska slagdörrar imotion 1301 Swing Door Drive imotion 1401 Swing Door Drive Innehåll 1 Anvisningar för bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Förutsättningar

Läs mer

Novus LUFTKUDDEMASKIN

Novus LUFTKUDDEMASKIN Novus LUFTKUDDEMASKIN MANUAL Luftkuddemaskin Novus Kära kund Gratulerar och tack för att du har valt denna luftkuddemaskin från oss. Den är tillverkad enligt senaste teknologiska rön och är av mycket hög

Läs mer