Delårsbokslut/årsprognos 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut/årsprognos 2013"

Transkript

1

2 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2013: Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013 Sammanfattning Delårsbokslut/årsprognos 2013 överlämnas för beslut. Beslutsunderlag Delårsbokslut/årsprognos 2013 för kommunen Bilagor: Delårsbokslut kommunala bolag 2013 Ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsbokslut/årsprognos Av förvaltningsberättelsen framgår resultat och årsprognos och uppföljning av verksamhets- och strategiska mål. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta - att uppmana berörda nämnder att vidta åtgärder för att minska befarade underskott i sina respektive verksamheter för 2013, samt att tillse att obalanser ej kvarstår till att kalla nämndernas presidier och förvaltningschefer till träff med kommunstyrelsens ekonomiutskott för att diskutera det ekonomiska läget. Härutöver föreslås att delårsbokslutet/årsprognosen för 2013 godkännes och överlämnas till kommunrevisionen och kommunfullmäktige. Skickas till KF Revisionen Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2013_78 - delårsbokslut_årsprognos ver 1{fcfe a80c-000e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

3 Delårsbokslut och årsprognos 2013 Januari-juni 2013 Kommunstyrelsen 10 september 2013

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ALLMÄN ÖVERSIKT...3 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL...4 UPPFÖLJNING AV STRATEGISKA MÅL...9 PERSONALÖVERSIKT EKONOMISK ÖVERSIKT HELÅRSPROGNOS FÖR KOMMUNEN RESULTATRÄKNING (MKR) KASSAFLÖDESANALYS (MKR) BALANSRÄKNING (MKR) RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHETEN BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHETEN Bilagor Delårsbokslut Kommunala bolag 2

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ALLMÄN ÖVERSIKT Delårsrapporten för 2013 visar att Kristinehamns kommun uppnår ett resultat för de första 6 månaderna på + 23 Mkr. Den bedömning som görs för helår 2013 är att resultatet revideras till + 8 Mkr vilket är 2 Mkr sämre än budget. Orsaken till det bedömda sämre resultatet beror till stor del på obalanser inom socialnämndens verksamhetsområde. Glädjande är att befolkningsutvecklingen börjar bli stabilt positiv. Under första halvåret 2013 har kommunens befolkning ökat med 133 (17) personer. Per den 30 juni 2013 fanns (23 715) innevånare i kommunen. Födelseunderskottet var 41 personer, inflyttningsöverskottet var 122 och invandringsöverskottet var 52 personer. Om- och tillbyggnad av Djurgårdsskolan har startat. Projektering av om- och tillbyggnad av Stenstalidskolan pågår. Planeringen av Teknik- och Innovationscentret fortsätter som ett prioriterat arbete, vilket är viktigt då kommunen har ett stort ansvar för att kommunens företag i framtiden kan tillgodoses med utbildad arbetskraft. En utredning om förskolelokalernas status och placering har genomförts och kommer att resultera i vissa åtgärder. I det nya bostadsområdet Katamaranen har de första tomerna sålts och byggnation påbörjats. Investeringarna i det kommersiella hamnområdet är färdigställd och möjliggör för kommunen att fortsätta utvecklingen mot att bli ett lager- och logistikcentra i regionen. I Svenskt Näringslivs senaste mätning av det lokala företagsklimatet som presenterades i maj 2012 placerades kommunen på 78 (75) plats. Det är viktigt att även fortsättningsvis arbeta aktivt med att vidareutveckla förutsättningarna för det lokala näringslivet. Arbete med nya ägardirektiv för de kommunala bolagen är färdigställda för beslut. De helägda kommunala bolagen visar samtliga på överskott både vad gäller delårsbokslut som prognos för helår. Prognosen för året pekar på att kommunen inte når målet med god ekonomisk hushållning. Stora delar av kommunens reserver har ianspråktagits vilket får till följd att budgetdisciplinen kommande halvår måste skärpas. Det går ej heller att bortse från att kommande prognoser kan medföra ytterligare reducering av skatteintäkter. Utrymmet för ytterligare åtaganden och ny verksamhet kommer att vara starkt begränsat. 3

6 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL Kommunfullmäktiges verksamhetsmål är åtta till antalet och består av ett övergripande mål samt sju övriga mål. Resultatet av verksamhetsmålen mäts med indikatorer. Hösten 2012 påbörjades ett utvecklingsarbete med att skapa en struktur för verksamhetsstyrning. Syftet är att skapa ett sammanhang och en röd tråd för hur kommunfullmäktige ska styra och följa upp hela den kommunala verksamheten. I nämndernas verksamhetsplaner för 2013 har den nya strukturen tillämpats men det återstår för nämnderna att arbeta fram nämndmål som mer tydligt kopplar till kommunfullmäktiges mål. I budget 2014, plan har Kristinehamns kommuns modell för styrning och uppföljning utvecklats och beskrivits. Dessutom har en definition av god ekonomisk hushållning för Kristinehamns kommun antagits. Under hösten 2013 förväntas nämnderna att utveckla sina nämndmål och aktiviteter för att ytterligare stärka den röda tråden till Kommunfullmäktiges verksamhetsmål. I nämndernas delårsrapporter för 2013 redogör nämnderna för statusen på sina redovisade aktiviteter, kommenterar dem samt bedömer i vilken grad aktiviteterna förväntas påverka uppfyllelse av nämndmålen. I delårsbokslutet görs en överskådlig sammanfattning av nämndernas arbete för att få en aktuell lägesbild. Där så är möjligt redovisas ett resultat av de indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges mål. Arbetet i riktning mot att nå kommunfullmäktiges verksamhetsmål bedöms vara påbörjade och inom vissa områden på god väg. Övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi. Indikatorer Folkmängden uppgick till vid halvårsskiftet, en ökning med 133 invånare sedan årsskiftet. Övriga indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen. Kommentar Den positiva trenden för befolkningsutvecklingen fortsätter. Nämnderna strävar efter att förbättra service och kvalitet. Ett exempel är socialnämnden som vidtagit åtgärder för ökad rättsäkerhet och snabbare handläggning. Den nyligen genomförda enkätundersökningen Kritik på kommunteknik visar att kommuninvånarna har ett stort förtroende för kommunens avfallsverksamhet och VA-verksamhet. Båda verksamheterna får precis som i tidigare undersökningar ett mycket högt resultat. Arbete pågår med att underlätta för kommuninvånarna att via webben kontakta kommunen. Ett system för felanmälan i utemiljön runt om i kommunen har införts och en tjänsteportal med e-tjänster beräknas vara klar innan årets slut. 4

7 För att säkerställa en gynnsam utveckling och utbyggnadstakt av ett öppet stadsnät i Kristinehamn beslutades i maj att teckna ett samarbetsavtal med TeliaSonera AB. Ett arbetsmarknadsprojekt har startat som syftar till att få fler personer i egen försörjning och att minska behovet av försörjningsstöd. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 33 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är tio genomförda, 17 pågår och sex ännu inte påbörjade. Flertalet nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen. Kommentar Projekt Medborgardialog har slutförts och en utvärdering kommer att presenteras under hösten. Vid planarbeten av stort allmänt intresse genomförs olika typer av informations- och delaktighetsinsatser utöver de krav som finns i plan- och bygglagen. Vid förändringar som berör många, till exempel matavfallsinsamling, bjuds kommuninvånarna in till informationsmöten. Arbete med att införa en kommunövergripande synpunktshantering pågår och beräknas vara klar innan årets slut. Ett demokratiarbete riktat till 7-9 skolor och fritidsgårdar har påbörjats. Arbetet syftar till att stärka elevrådens roll i skolan samt att på fritidsgårdarna stärka ungdomarna att omfatta och förstärka demokratiska värderingar. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 22 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är fem genomförda, 13 pågår och fyra ännu inte påbörjade. Flera nämnder bedömer att deras aktiviteter i hög grad förväntas bidra till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 2 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Den sammantagna känslan hos näringsidkare inom turismnäringen är att sommaren har inneburit en god ökning av gästnätter. Statistik för juni-augusti blir tillgänglig i oktober. Arbetet med att lyfta fram Vänern som destination fortsätter. Kristinehamns gästhamn har tillsammans med flera andra gästhamnar bildat en förening. Föreningen har bland annat fått medel för att inventera gästhamnars behov och undersöka intresset för att gemensamt marknadsföra Vänern. 5

8 Vandringsturism och idrottsturism är prioriterade områden. 30 km Järnled har iordningsställts och kvalitetssäkrats som Värmlandsled. Flera idrottsevenemang har erhållit marknadsstöd. Extra insatser har gjorts för att rusta upp ett par badplatser och anpassningar på Kvarndammen är genomförda för KFUM:s sommarverksamhet. Flera kulturarrangemang har genomförts. Några exempel är konstmuseets Jan Lööf-utställning som haft många besökare och Marieberg Rockar som var ett prov på Mariebergsområdet som utomhusarena. Kommunens skolor erbjuder samtliga elever en Kulturgaranti och i samarbete med studieförbunden erbjuds kulturaktiviteter på kommunens äldreboenden. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 25 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är fem genomförda, 15 pågår och fem ännu inte påbörjade. Flertalet nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller i hög grad till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 3 Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Planläggning av Vålösundet fortgår. Detaljplan 3 har antagits men har överklagats. Uppdraget att möjliggöra för permanentboende i kommunens fritidshusområden har återupptagits. Detaljplanearbete har påbörjats i Åsviken och ett motsvarande arbete i Skagersbrunn ska påbörjas. Arbete med upphandling av övergripande VA-utredningar för resterande fritidshusområden vid Vänern och Skagern pågår. Diskussioner pågår med olika byggintressenter för bostadsbyggande vid Sannakajen. Attraktivitetsskapande åtgärder har genomförts inom ramen för projektet Ett trevligare och mer levande centrum. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 18 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är två genomförda, 14 pågår och två ännu inte påbörjade. Kommunstyrelsen bedömer att deras aktiviteter i hög grad förväntas bidra till uppfyllelse av styrelsens mål. Övriga nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller till viss del till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 4 Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Officiell statistik över betygsresultat presenteras under hösten. Utvecklingsarbetet med fokus på formativ bedömning har fortsatt. 6

9 För att stödja och sprida goda exempel träffas rektorer/förskolechefer regelbundet. Frågorna vid dessa möten rör skolans utveckling mot högre måluppfyllelse. Klassrumsbesök och workshops har genomförts på flera skolor. Från höstterminen 2013 kommer samtliga elever från årskurs 7 att ha tillgång till egen dator som stöd för sina studier. Även datortätheten i de lägre årskurserna har förbättrats. Satsningen på utveckling av kommunens skollokaler fortsätter. Om- och tillbyggnad av Djurgårdsskolan startar i augusti. Projektering om- och tillbyggnad av Stenstalidskolan har påbörjats och beräknas klar i slutet av oktober. I mars beslutades att Teknik- & Innovationscenter ska placeras i kvarteret Björktrasten. Detaljplanearbetet pågår och är ute på samråd. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Skolnämnden och tekniska nämnden har fastställt egna nämndmål. Sammanlagt redovisas sex aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är två genomförda, och fyra pågår. Nämnderna bedömer att deras aktiviteter i hög grad förväntas bidra till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 5 Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Indikatorer Svenskt Näringslivs ranking Sveriges bästa lokala företagsklimat 2013, ranking 78. Övriga indikatorer följs upp i samband med årsredovisningen. Kommentar I den senaste rankingen från Svenskt Näringsliv Sveriges bästa företagsklimat som presenterades i april 2013 tappade Kristinehamns tre placeringar i jämförelse med I syfte att skapa goda förutsättningar för tillväxt och ett gott näringslivsklimat i kommunen antog kommunfullmäktige i mars ett näringslivspolitiskt program. Respektive nämnd ansvarar för bland annat besök och dialog med företagen. Fastställda mål i programmet kommer att följas upp under hösten Förbättringsområden utifrån utbildningen Förenkla helt enkelt har påbörjats och fortsätter enligt fastställd handlingsplan under hösten Resultat från SKL:s undersökning Insikt, servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag, presenteras under september månad. I syfte att säkerställa en god planberedskap har två utredningar tagits fram. En som påvisar markbehovet för tillkommande handel och en som påvisar motsvarande behov av mark för andra näringslivsverksamheter. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisas 28 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är tre genomförda, 19 pågår och sex ännu inte påbörjade. Flertalet nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller i hög grad till uppfyllelse av nämndmålen. 7

10 Mål 6 Kommunen ska arbeta för jämställdhet och mångfald för att ge alla invånare likvärdiga livsvillkor. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Kommunfullmäktige beslutade i juni månad att anta ett Integrationspolitiskt program för Kristinehamns kommun. Programmet riktar sig till nämnder och förvaltningar. Dokumentet uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt och talar om vad Kristinehamns kommun vill uppnå inom integration som berör all verksamhet. Under första halvåret har det inte genomförts någon JGL-utbildning för chefer. Anledningen till detta är att antalet nya chefer inte varit nog många för att bilda en utbildningsgrupp. JGLutbildning genomförs i varierande omfattning ute i nämnderna. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisas 19 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är tre genomförda, 13 pågår och tre ännu inte påbörjade. Nämnderna bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller till viss del till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 7 Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. Indikatorer Andelen inköpta ekologiska livsmedel uppgår till 19,1 procent. Andelen miljöbilar ökar. Förbrukningen av fossila bränslen är oförändrad. Kommentar Bilar som byts ut ersätts med miljöcertifierade bilar. Förbrukningen av fossila bränslen bedöms bli i stort sett oförändrad vid årsskiftet. Arbete pågår och under 2014 konverteras Grunnebacka skola från olja till jordvärme. Upphandling pågår för om- och tillbyggnad av Fiskartorpets reningsverk där energieffektivisering är en viktig del. Byggstart planeras under Energioptimering fortsätter i kommunens fastigheter och anläggningar, bland annat ishallen. Arbete med trafikplan fortsätter vidare under hösten. Särskilt fokus riktas mot oskyddade trafikanter och att främjan cyklandet i kommunen. Införandet av matavfallssortering pågår enligt plan. En förstudie där kärl för trädgårdsavfall placerats ut vid villor inom tätorten visar bra resultat. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisas 18 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är två genomförda, 15 pågår och en ännu inte påbörjade. Nämnderna bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller i hög grad till uppfyllelse av nämndmålen. 8

11 UPPFÖLJNING AV STRATEGISKA MÅL Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2012 om fyra strategiska mål för 2013 som särskilt ska följas av kommunstyrelsen: 1. Positiv befolkningsutveckling 2. Ökad måluppfyllelse i skolan 3. Minskat behov av försörjningsstöd 4. Fler sysselsatta De strategiska målen ska under året särskilt följas i kommunstyrelsen. Skolnämnden respektive socialnämnden föredrar muntligt i kommunstyrelsen två gånger per år vardera. Statistik nationell/kommunspecifik samordnas med ordinarie uppföljningsprocesser och redovisas i resultatprognoser och delårsbokslut. Utgångspunkten är att så långt som möjligt redovisa samma statistik vid varje tillfälle för att kunna följa utvecklingen. När det gäller måluppfyllelse i skolan är detta dock inte möjligt. I delårsbokslutet redovisas följande statistik: Positiv befolkningsutveckling Befolkningsutveckling totalt, dec 2012-juni 2013 under året Befolkningsutveckling för åldersgrupperna 0-16 år samt år, dec 2012-juni 2013 Antal inrikes inflyttade respektive utflyttade jan-juni 2013 fördelat på åldersgrupper. De mest förekommande kommunerna som invånare flyttar från respektive till. Befolkningsutveckling i församlingar på landsbygden Ökad måluppfyllelse i skolan Officiell statistik över betygsresultat presenteras senare i höst. Istället ges en sammanfattande beskrivning av det aktuella läget. Minskat behov av försörjningsstöd Kostnadsutveckling Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 2013 Orsaker till försörjningsstöd Antal hushåll per åldersintervall 2013 Utbetalt ekonomiskt bistånd per åldersintervall 2013 Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushållstyp 2013 Fler sysselsatta Andelen arbetslösa redovisas både totalt (16-64 år) samt för åldersgruppen år. Andelen arbetslösa i Kristinehamn jämförs med Värmlands län och Riket. Andelen år jämfört med föregående år. För Kristinehamn redovisas andelen arbetslösa fördelat på kön och utrikesfödda. Antalet år som är öppet arbetslösa, sökande i program med aktivitetsstöd och sökande som fått arbete. 9

12 Positiv befolkningsutveckling Kristinehamns kommun strävar efter en positiv befolkningsutveckling och där målet är att antal invånare i åldersgrupperna 0-16 och ska öka. Befolkningsutveckling totalt, december 2012-juni 2013 Folkmängd Kristinehamns kommun dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Folkmängd December Januari Februari Mars April Maj Juni

13 Befolkningsutveckling åldersgrupperna 0-16 samt 24-45, december 2012-juni 2013 Befolkningsutveckling åldersgrupperna 0-16 och 24-45, dec 2012 t.o.m juni dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec Jämfört med dec 2012 börjar januari 2013 med en minskning i båda åldersgrupperna där åldersgruppen 0-16 står för den största minskningen. Båda åldersgrupperna visar sedan en försiktig ökning. Antal inrikes inflyttade respektive utflyttade januari-juni 2013 fördelat på åldersgrupper In- och utflyttade fördelade efter ålder, januari - juni 2013 (Källa: SCB) Utflyttade Inflyttade

14 Samtliga åldersgrupper har ett positivt överskott på antalet inflyttade förutom åldersgrupp år som har en negativ differens, men å andra sidan inte särskilt förvånande. Ett flertal i nämnda åldersgruppen flyttar pga. studier. Vart går flyttlasset? Från vilka kommuner kommer Kristinehamns nya invånare och till vilka kommuner flyttar Kristinehamnarna? Nedan presenteras de kommuner som under första halvåret 2013 har tio eller fler ut/inflyttade. De kommuner som har 10 eller fler Ut - Inflyttade till/från Kristinehamns kommun, januari - juni 2013 (Källa SCB) Stockholm Göteborg Storfors Karlstad Filipstad Hagfors Arvika Degerfors Örebro Karlskoga Utflyttade Inflyttade Kommun Antal Antal Befolkningsutflyttade inflyttade förändring Stockholm Göteborg Storfors Karlstad Filipstad Hagfors Arvika Degerfors Örebro Karlskoga

15 Befolkningsutveckling på landsbygden Befolkningsutveckling januari - juni 2013, Församling (Källa: SCB) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rudskoga Visnums-Kil Visnum Ölme Inrikes inflyttningar/inrikes utflyttningar januari-juni 2013, församling (Källa: SCB) Rudskoga Visnums-Kil Visnum Ölme Inrikes inflyttningar Inrikes utflyttningar Glädjande är också att vi kan se en positiv ökning av inflyttning till kommunens landsbygd, förhoppningsvis en trend som håller i sig. 13

16 Ökad måluppfyllelse i skolan Betygsresultat För första gången har åk6 fått betyg i samband med läsårsavslutningen. Hela betygsskalan A-F har använts. Det finns variationer mellan skolor och mellan ämnen hur betygsstegen fördelas. Statistiken används som grund för analys och diskussion inom och mellan enheterna. Totalt 238 elever lämnade grundskolans åk9 juni Officiell statistik över betygsresultat presenteras först senare i höst men en genomgång av betygskatalogerna visar att tio elever fick betyg som omfattade 300poäng eller mer. (Max för meritvärdet är 320 poäng). 62 elever fick inte godkänt betyg i ett eller flera ämnen och saknar därmed fullständigt grundskolebetyg. Insatser för förbättrad måluppfyllelse Satsningen på leasing av egen dator till samtliga elever är i och med lå 12/13 genomförd för åk7 och 8 samt gymnasiet. Från höstterminen 2013 kommer samtliga elever från åk7 att ha tillgång till egen dator som stöd för sina studier. Även datortätheten i de lägre årskurserna har förbättrats. För att bättre kunna stödja elevernas lärande och nyttja datorteknikens möjligheter har ett antal lärare deltagit i workshop kring Flipped learning, en metod som bl.a. syftar till att eleven kan komma bättre förberedd till lektionen och att undervisningstiden kan användas på ett effektivare sätt. Hösten 2013 kommer ytterligare kompetensutveckling att anordnas. Utvecklingsarbetet med fokus på formativ bedömning har fortsatt. Lärare vid Strandskolan F-6, Södermalm F-6, Jakobsbergsskolan, Vuxenutbildningen samt Djurgårdsskolan F-6 har fått klassrumsbesök och deltagit i workshops i syfte att utveckla undervisningen mot högre måluppfyllelse. Planering, genomförande och bedömning av undervisningen enligt gällande läroplan har varit genomgående tema. Utvecklingspedagogerna har arbetat som stöd för rektorerna i arbetet. Gemensamma bedömningsmatriser i lärplattformen Fronter har utvecklats och används av flertalet enheter. För förskolepersonal har matematikcirklar genomförts i syfte att utveckla matematiken i förskoleåldrarna. Elevhälsan har förstärkts genom att en skolpsykolog rekryterats. Hon tillträdde sin tjänst i januari. I samband med höstterminsstarten 2013 kommer ytterligare en skolpsykolog att anställas. I och med detta klarar skolförvaltningen på ett tillfredsställande sätt att uppfylla skollagens krav på tillgång till psykologkompetens även i gymnasieskolan. Antal elever antagna till nationellt program I juni 2013 lämnade 238 elever åk9 vid kommunens högstadieskolor. Vid antagning till gymnasiet krävs godkända betyg i minst 8 ämnen. Kristinehamns kommun erbjuder 10 nationella program och till dessa är 202 elever antagna. Bland dessa finns elever från andra kommuner. De elever som saknar behörighet studerar vid något av Introduktionsprogrammen (IM). Det totala antalet elever inom IM beräknas vid skolstarten vara 95 st vilket är något högre än vid föregående läsårsstart. Avgångselevernas betyg från gymnasiet 71 % av de elever som avslutade sin gymnasieutbildning vid Brogårdsskolan vt13 hade betyg som ger dem behörighet att söka till högskola och universitet. Detta är en något lägre andel än vad officiell statistik anger för vt12. En mer korrekt jämförelse går att göra först då officiell statistik för lå 12/13 finns tillgänglig. Vid Presterudsgymnasiet lämnade 72 % av eleverna åk3 med slutbetyg efter läsåret 2012/13. Vid jämförelse med officiell statistik verkar detta vara ett något bättre resultat än efter lå11/12. 14

17 Minskat behov av försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd Tkr Månad Ekonomiskt bistånd (nettokostnad i tkr) Uppdaterad den 19/ Avvik föreg Ack varav flykt år i tkr avvik flykt. totalt Jan ,9 334,9 Feb ,4 685,3 Mar ,4 985,7 Apr ,4 1281,1 Maj ,7 1565,8 Jun ,5 1874,3 Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Prognos Budget Underskott

18 Antal hushåll och biståndsmottagare 2013 som erhåller ekonomiskt bistånd Antal Hushåll Antal biståndstagare Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Ensamhushåll ingår i antal hushåll Försörjningsstödsorsaker Arbetslös Sjukskriven med läkarintyg Sjuk- eller aktivitetsersättning Föräldraledig Arbetar hel- eller deltid Arbetshinder, sociala skäl Språkhinder Annat försörjningshinder Utan försörjningshinder 50 0 Jan '13 Feb '13 Mar 13 Apr 13 Maj 13 Jun 13 Jul 13 Främsta orsaken till att medborgare är i behov av försörjningsstöd är arbetslöshet eller otillräcklig inkomst 16

19 Antal hushåll per åldersintervall januari februari mars april maj juni juli Denna tabell visar åldersfördelning utifrån hushållets registerledare. I åldersspannen kan därför maka/make och barn ingå. Antalet unga har tydligt ökat i juni. Utbetalt ekonomiskt bistånd per åldersintervall januari februari mars april maj juni juli Trots att antalet hushåll i åldern år är fler än övriga ålderskategorier betalades det ut mer till grupperna och år då dessa innehåller barnfamiljer. 17

20 Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushållstyp januari februari mars april maj juni juli Ensamstående man utan barn Ensamstående kvinna utan barn Ensamstående man med barn Ensamstående kvinna med barn Sambo utan barn Sambo med barn Det är fortfarande så att ensamstående män utan barn är den största grupp som erhåller ekonomiskt bistånd. En analys av orsakskoder kopplat till hushållstyp och åldersintervall ska göras. 18

21 Fler sysselsatta Andelen arbetslösa år i jämförelse med Värmland och Riket % 12 Kristinehamn - Öppet arbetslösa o sökande i program med aktivitetsstöd, % andel av befolkning år i jämförelse med Värmland och Riket (Källa: AF) Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kr-hamn 9,5 9,5 9,9 9,6 8,9 8,5 8,4 Värmland 7,9 7,8 7,8 7,5 6,9 6,8 6,8 Riket 7 7 6,9 6,6 6,4 6,5 6,6 Andelen arbetslösa i Kristinehamn år fördelat på kön och utrikesfödda Öppet arbetslösa o sökande i program med aktivitetsstöd, % andel av befolkningen år Kvinna/Man + Kvinna/Man utrikesfödd - Kristinehamn (Källa: AF) 2013 % Januari Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kvinna 8,5 8,5 9,1 9 8,2 7,9 7,8 Man 10,5 10,5 10,7 10,2 9,5 9 9 Kvinna (utrikesfödd) 17,3 17,3 19,6 18,4 18,2 18,6 18,7 Man (utrikesfödd) 21,7 22,8 23,1 21,7 20,7 21,3 20,3 19

22 Andelen arbetslösa år i jämförelse med Värmland och Riket % Kristinehamn - Öppet arbetslösa o sökande i program med aktivitetsstöd, % andel av befolkningen år i jämförelse med Värmland och Riket (Källa: AF) 2013 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kr-hamn 17,5 18,1 17,1 16, ,1 15 Värmland 14, ,5 12,8 11,5 12,1 12 Riket 11 10,9 10,5 9,8 9 9,9 9,9 Andelen arbetslösa i Kristinehamn år fördelat på kön och utrikesfödda % 35 Öppet arbetslösa o sökande i program med aktivitetsstöd, andel av befolkningen år Kvinna/Man + Kvinna/Man utrikesfödd - Kristinehamn (Källa: AF) Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kvinna 15,3 15,7 14,5 14,1 12,5 12,6 12,5 Man 19,6 20,2 19,6 19,3 17,5 17,4 17,2 Kvinna (utrikesfödd) 25,6 29,2 28,1 24,2 26,4 24,2 28,6 Man (utrikesfödd) 25 29,3 28,3 22,3 22,2 27,8 26,9 20

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun ÅRSREDOVISNING 2013 1 Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund Kommunfullmäktige Stadsvapnet i Karlshamn AB Revision Valnämnd Kommunstyrelse

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu Årssred dovvisn ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu us Läsanvisningar I årsredovisningen används trafikljus som symboler för att ge läsaren en snabb uppfattning

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning...

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... 22 Va-verksamhet... 26 IT... 28 Personal... 3 Forskning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer