Delårsbokslut/årsprognos 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut/årsprognos 2013"

Transkript

1

2 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2013: Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013 Sammanfattning Delårsbokslut/årsprognos 2013 överlämnas för beslut. Beslutsunderlag Delårsbokslut/årsprognos 2013 för kommunen Bilagor: Delårsbokslut kommunala bolag 2013 Ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsbokslut/årsprognos Av förvaltningsberättelsen framgår resultat och årsprognos och uppföljning av verksamhets- och strategiska mål. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta - att uppmana berörda nämnder att vidta åtgärder för att minska befarade underskott i sina respektive verksamheter för 2013, samt att tillse att obalanser ej kvarstår till att kalla nämndernas presidier och förvaltningschefer till träff med kommunstyrelsens ekonomiutskott för att diskutera det ekonomiska läget. Härutöver föreslås att delårsbokslutet/årsprognosen för 2013 godkännes och överlämnas till kommunrevisionen och kommunfullmäktige. Skickas till KF Revisionen Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2013_78 - delårsbokslut_årsprognos ver 1{fcfe a80c-000e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

3 Delårsbokslut och årsprognos 2013 Januari-juni 2013 Kommunstyrelsen 10 september 2013

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ALLMÄN ÖVERSIKT...3 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL...4 UPPFÖLJNING AV STRATEGISKA MÅL...9 PERSONALÖVERSIKT EKONOMISK ÖVERSIKT HELÅRSPROGNOS FÖR KOMMUNEN RESULTATRÄKNING (MKR) KASSAFLÖDESANALYS (MKR) BALANSRÄKNING (MKR) RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHETEN BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHETEN Bilagor Delårsbokslut Kommunala bolag 2

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ALLMÄN ÖVERSIKT Delårsrapporten för 2013 visar att Kristinehamns kommun uppnår ett resultat för de första 6 månaderna på + 23 Mkr. Den bedömning som görs för helår 2013 är att resultatet revideras till + 8 Mkr vilket är 2 Mkr sämre än budget. Orsaken till det bedömda sämre resultatet beror till stor del på obalanser inom socialnämndens verksamhetsområde. Glädjande är att befolkningsutvecklingen börjar bli stabilt positiv. Under första halvåret 2013 har kommunens befolkning ökat med 133 (17) personer. Per den 30 juni 2013 fanns (23 715) innevånare i kommunen. Födelseunderskottet var 41 personer, inflyttningsöverskottet var 122 och invandringsöverskottet var 52 personer. Om- och tillbyggnad av Djurgårdsskolan har startat. Projektering av om- och tillbyggnad av Stenstalidskolan pågår. Planeringen av Teknik- och Innovationscentret fortsätter som ett prioriterat arbete, vilket är viktigt då kommunen har ett stort ansvar för att kommunens företag i framtiden kan tillgodoses med utbildad arbetskraft. En utredning om förskolelokalernas status och placering har genomförts och kommer att resultera i vissa åtgärder. I det nya bostadsområdet Katamaranen har de första tomerna sålts och byggnation påbörjats. Investeringarna i det kommersiella hamnområdet är färdigställd och möjliggör för kommunen att fortsätta utvecklingen mot att bli ett lager- och logistikcentra i regionen. I Svenskt Näringslivs senaste mätning av det lokala företagsklimatet som presenterades i maj 2012 placerades kommunen på 78 (75) plats. Det är viktigt att även fortsättningsvis arbeta aktivt med att vidareutveckla förutsättningarna för det lokala näringslivet. Arbete med nya ägardirektiv för de kommunala bolagen är färdigställda för beslut. De helägda kommunala bolagen visar samtliga på överskott både vad gäller delårsbokslut som prognos för helår. Prognosen för året pekar på att kommunen inte når målet med god ekonomisk hushållning. Stora delar av kommunens reserver har ianspråktagits vilket får till följd att budgetdisciplinen kommande halvår måste skärpas. Det går ej heller att bortse från att kommande prognoser kan medföra ytterligare reducering av skatteintäkter. Utrymmet för ytterligare åtaganden och ny verksamhet kommer att vara starkt begränsat. 3

6 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL Kommunfullmäktiges verksamhetsmål är åtta till antalet och består av ett övergripande mål samt sju övriga mål. Resultatet av verksamhetsmålen mäts med indikatorer. Hösten 2012 påbörjades ett utvecklingsarbete med att skapa en struktur för verksamhetsstyrning. Syftet är att skapa ett sammanhang och en röd tråd för hur kommunfullmäktige ska styra och följa upp hela den kommunala verksamheten. I nämndernas verksamhetsplaner för 2013 har den nya strukturen tillämpats men det återstår för nämnderna att arbeta fram nämndmål som mer tydligt kopplar till kommunfullmäktiges mål. I budget 2014, plan har Kristinehamns kommuns modell för styrning och uppföljning utvecklats och beskrivits. Dessutom har en definition av god ekonomisk hushållning för Kristinehamns kommun antagits. Under hösten 2013 förväntas nämnderna att utveckla sina nämndmål och aktiviteter för att ytterligare stärka den röda tråden till Kommunfullmäktiges verksamhetsmål. I nämndernas delårsrapporter för 2013 redogör nämnderna för statusen på sina redovisade aktiviteter, kommenterar dem samt bedömer i vilken grad aktiviteterna förväntas påverka uppfyllelse av nämndmålen. I delårsbokslutet görs en överskådlig sammanfattning av nämndernas arbete för att få en aktuell lägesbild. Där så är möjligt redovisas ett resultat av de indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges mål. Arbetet i riktning mot att nå kommunfullmäktiges verksamhetsmål bedöms vara påbörjade och inom vissa områden på god väg. Övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi. Indikatorer Folkmängden uppgick till vid halvårsskiftet, en ökning med 133 invånare sedan årsskiftet. Övriga indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen. Kommentar Den positiva trenden för befolkningsutvecklingen fortsätter. Nämnderna strävar efter att förbättra service och kvalitet. Ett exempel är socialnämnden som vidtagit åtgärder för ökad rättsäkerhet och snabbare handläggning. Den nyligen genomförda enkätundersökningen Kritik på kommunteknik visar att kommuninvånarna har ett stort förtroende för kommunens avfallsverksamhet och VA-verksamhet. Båda verksamheterna får precis som i tidigare undersökningar ett mycket högt resultat. Arbete pågår med att underlätta för kommuninvånarna att via webben kontakta kommunen. Ett system för felanmälan i utemiljön runt om i kommunen har införts och en tjänsteportal med e-tjänster beräknas vara klar innan årets slut. 4

7 För att säkerställa en gynnsam utveckling och utbyggnadstakt av ett öppet stadsnät i Kristinehamn beslutades i maj att teckna ett samarbetsavtal med TeliaSonera AB. Ett arbetsmarknadsprojekt har startat som syftar till att få fler personer i egen försörjning och att minska behovet av försörjningsstöd. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 33 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är tio genomförda, 17 pågår och sex ännu inte påbörjade. Flertalet nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen. Kommentar Projekt Medborgardialog har slutförts och en utvärdering kommer att presenteras under hösten. Vid planarbeten av stort allmänt intresse genomförs olika typer av informations- och delaktighetsinsatser utöver de krav som finns i plan- och bygglagen. Vid förändringar som berör många, till exempel matavfallsinsamling, bjuds kommuninvånarna in till informationsmöten. Arbete med att införa en kommunövergripande synpunktshantering pågår och beräknas vara klar innan årets slut. Ett demokratiarbete riktat till 7-9 skolor och fritidsgårdar har påbörjats. Arbetet syftar till att stärka elevrådens roll i skolan samt att på fritidsgårdarna stärka ungdomarna att omfatta och förstärka demokratiska värderingar. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 22 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är fem genomförda, 13 pågår och fyra ännu inte påbörjade. Flera nämnder bedömer att deras aktiviteter i hög grad förväntas bidra till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 2 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Den sammantagna känslan hos näringsidkare inom turismnäringen är att sommaren har inneburit en god ökning av gästnätter. Statistik för juni-augusti blir tillgänglig i oktober. Arbetet med att lyfta fram Vänern som destination fortsätter. Kristinehamns gästhamn har tillsammans med flera andra gästhamnar bildat en förening. Föreningen har bland annat fått medel för att inventera gästhamnars behov och undersöka intresset för att gemensamt marknadsföra Vänern. 5

8 Vandringsturism och idrottsturism är prioriterade områden. 30 km Järnled har iordningsställts och kvalitetssäkrats som Värmlandsled. Flera idrottsevenemang har erhållit marknadsstöd. Extra insatser har gjorts för att rusta upp ett par badplatser och anpassningar på Kvarndammen är genomförda för KFUM:s sommarverksamhet. Flera kulturarrangemang har genomförts. Några exempel är konstmuseets Jan Lööf-utställning som haft många besökare och Marieberg Rockar som var ett prov på Mariebergsområdet som utomhusarena. Kommunens skolor erbjuder samtliga elever en Kulturgaranti och i samarbete med studieförbunden erbjuds kulturaktiviteter på kommunens äldreboenden. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 25 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är fem genomförda, 15 pågår och fem ännu inte påbörjade. Flertalet nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller i hög grad till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 3 Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Planläggning av Vålösundet fortgår. Detaljplan 3 har antagits men har överklagats. Uppdraget att möjliggöra för permanentboende i kommunens fritidshusområden har återupptagits. Detaljplanearbete har påbörjats i Åsviken och ett motsvarande arbete i Skagersbrunn ska påbörjas. Arbete med upphandling av övergripande VA-utredningar för resterande fritidshusområden vid Vänern och Skagern pågår. Diskussioner pågår med olika byggintressenter för bostadsbyggande vid Sannakajen. Attraktivitetsskapande åtgärder har genomförts inom ramen för projektet Ett trevligare och mer levande centrum. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 18 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är två genomförda, 14 pågår och två ännu inte påbörjade. Kommunstyrelsen bedömer att deras aktiviteter i hög grad förväntas bidra till uppfyllelse av styrelsens mål. Övriga nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller till viss del till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 4 Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Officiell statistik över betygsresultat presenteras under hösten. Utvecklingsarbetet med fokus på formativ bedömning har fortsatt. 6

9 För att stödja och sprida goda exempel träffas rektorer/förskolechefer regelbundet. Frågorna vid dessa möten rör skolans utveckling mot högre måluppfyllelse. Klassrumsbesök och workshops har genomförts på flera skolor. Från höstterminen 2013 kommer samtliga elever från årskurs 7 att ha tillgång till egen dator som stöd för sina studier. Även datortätheten i de lägre årskurserna har förbättrats. Satsningen på utveckling av kommunens skollokaler fortsätter. Om- och tillbyggnad av Djurgårdsskolan startar i augusti. Projektering om- och tillbyggnad av Stenstalidskolan har påbörjats och beräknas klar i slutet av oktober. I mars beslutades att Teknik- & Innovationscenter ska placeras i kvarteret Björktrasten. Detaljplanearbetet pågår och är ute på samråd. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Skolnämnden och tekniska nämnden har fastställt egna nämndmål. Sammanlagt redovisas sex aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är två genomförda, och fyra pågår. Nämnderna bedömer att deras aktiviteter i hög grad förväntas bidra till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 5 Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Indikatorer Svenskt Näringslivs ranking Sveriges bästa lokala företagsklimat 2013, ranking 78. Övriga indikatorer följs upp i samband med årsredovisningen. Kommentar I den senaste rankingen från Svenskt Näringsliv Sveriges bästa företagsklimat som presenterades i april 2013 tappade Kristinehamns tre placeringar i jämförelse med I syfte att skapa goda förutsättningar för tillväxt och ett gott näringslivsklimat i kommunen antog kommunfullmäktige i mars ett näringslivspolitiskt program. Respektive nämnd ansvarar för bland annat besök och dialog med företagen. Fastställda mål i programmet kommer att följas upp under hösten Förbättringsområden utifrån utbildningen Förenkla helt enkelt har påbörjats och fortsätter enligt fastställd handlingsplan under hösten Resultat från SKL:s undersökning Insikt, servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag, presenteras under september månad. I syfte att säkerställa en god planberedskap har två utredningar tagits fram. En som påvisar markbehovet för tillkommande handel och en som påvisar motsvarande behov av mark för andra näringslivsverksamheter. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisas 28 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är tre genomförda, 19 pågår och sex ännu inte påbörjade. Flertalet nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller i hög grad till uppfyllelse av nämndmålen. 7

10 Mål 6 Kommunen ska arbeta för jämställdhet och mångfald för att ge alla invånare likvärdiga livsvillkor. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Kommunfullmäktige beslutade i juni månad att anta ett Integrationspolitiskt program för Kristinehamns kommun. Programmet riktar sig till nämnder och förvaltningar. Dokumentet uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt och talar om vad Kristinehamns kommun vill uppnå inom integration som berör all verksamhet. Under första halvåret har det inte genomförts någon JGL-utbildning för chefer. Anledningen till detta är att antalet nya chefer inte varit nog många för att bilda en utbildningsgrupp. JGLutbildning genomförs i varierande omfattning ute i nämnderna. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisas 19 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är tre genomförda, 13 pågår och tre ännu inte påbörjade. Nämnderna bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller till viss del till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 7 Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. Indikatorer Andelen inköpta ekologiska livsmedel uppgår till 19,1 procent. Andelen miljöbilar ökar. Förbrukningen av fossila bränslen är oförändrad. Kommentar Bilar som byts ut ersätts med miljöcertifierade bilar. Förbrukningen av fossila bränslen bedöms bli i stort sett oförändrad vid årsskiftet. Arbete pågår och under 2014 konverteras Grunnebacka skola från olja till jordvärme. Upphandling pågår för om- och tillbyggnad av Fiskartorpets reningsverk där energieffektivisering är en viktig del. Byggstart planeras under Energioptimering fortsätter i kommunens fastigheter och anläggningar, bland annat ishallen. Arbete med trafikplan fortsätter vidare under hösten. Särskilt fokus riktas mot oskyddade trafikanter och att främjan cyklandet i kommunen. Införandet av matavfallssortering pågår enligt plan. En förstudie där kärl för trädgårdsavfall placerats ut vid villor inom tätorten visar bra resultat. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisas 18 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är två genomförda, 15 pågår och en ännu inte påbörjade. Nämnderna bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller i hög grad till uppfyllelse av nämndmålen. 8

11 UPPFÖLJNING AV STRATEGISKA MÅL Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2012 om fyra strategiska mål för 2013 som särskilt ska följas av kommunstyrelsen: 1. Positiv befolkningsutveckling 2. Ökad måluppfyllelse i skolan 3. Minskat behov av försörjningsstöd 4. Fler sysselsatta De strategiska målen ska under året särskilt följas i kommunstyrelsen. Skolnämnden respektive socialnämnden föredrar muntligt i kommunstyrelsen två gånger per år vardera. Statistik nationell/kommunspecifik samordnas med ordinarie uppföljningsprocesser och redovisas i resultatprognoser och delårsbokslut. Utgångspunkten är att så långt som möjligt redovisa samma statistik vid varje tillfälle för att kunna följa utvecklingen. När det gäller måluppfyllelse i skolan är detta dock inte möjligt. I delårsbokslutet redovisas följande statistik: Positiv befolkningsutveckling Befolkningsutveckling totalt, dec 2012-juni 2013 under året Befolkningsutveckling för åldersgrupperna 0-16 år samt år, dec 2012-juni 2013 Antal inrikes inflyttade respektive utflyttade jan-juni 2013 fördelat på åldersgrupper. De mest förekommande kommunerna som invånare flyttar från respektive till. Befolkningsutveckling i församlingar på landsbygden Ökad måluppfyllelse i skolan Officiell statistik över betygsresultat presenteras senare i höst. Istället ges en sammanfattande beskrivning av det aktuella läget. Minskat behov av försörjningsstöd Kostnadsutveckling Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 2013 Orsaker till försörjningsstöd Antal hushåll per åldersintervall 2013 Utbetalt ekonomiskt bistånd per åldersintervall 2013 Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushållstyp 2013 Fler sysselsatta Andelen arbetslösa redovisas både totalt (16-64 år) samt för åldersgruppen år. Andelen arbetslösa i Kristinehamn jämförs med Värmlands län och Riket. Andelen år jämfört med föregående år. För Kristinehamn redovisas andelen arbetslösa fördelat på kön och utrikesfödda. Antalet år som är öppet arbetslösa, sökande i program med aktivitetsstöd och sökande som fått arbete. 9

12 Positiv befolkningsutveckling Kristinehamns kommun strävar efter en positiv befolkningsutveckling och där målet är att antal invånare i åldersgrupperna 0-16 och ska öka. Befolkningsutveckling totalt, december 2012-juni 2013 Folkmängd Kristinehamns kommun dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Folkmängd December Januari Februari Mars April Maj Juni

13 Befolkningsutveckling åldersgrupperna 0-16 samt 24-45, december 2012-juni 2013 Befolkningsutveckling åldersgrupperna 0-16 och 24-45, dec 2012 t.o.m juni dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec Jämfört med dec 2012 börjar januari 2013 med en minskning i båda åldersgrupperna där åldersgruppen 0-16 står för den största minskningen. Båda åldersgrupperna visar sedan en försiktig ökning. Antal inrikes inflyttade respektive utflyttade januari-juni 2013 fördelat på åldersgrupper In- och utflyttade fördelade efter ålder, januari - juni 2013 (Källa: SCB) Utflyttade Inflyttade

14 Samtliga åldersgrupper har ett positivt överskott på antalet inflyttade förutom åldersgrupp år som har en negativ differens, men å andra sidan inte särskilt förvånande. Ett flertal i nämnda åldersgruppen flyttar pga. studier. Vart går flyttlasset? Från vilka kommuner kommer Kristinehamns nya invånare och till vilka kommuner flyttar Kristinehamnarna? Nedan presenteras de kommuner som under första halvåret 2013 har tio eller fler ut/inflyttade. De kommuner som har 10 eller fler Ut - Inflyttade till/från Kristinehamns kommun, januari - juni 2013 (Källa SCB) Stockholm Göteborg Storfors Karlstad Filipstad Hagfors Arvika Degerfors Örebro Karlskoga Utflyttade Inflyttade Kommun Antal Antal Befolkningsutflyttade inflyttade förändring Stockholm Göteborg Storfors Karlstad Filipstad Hagfors Arvika Degerfors Örebro Karlskoga

15 Befolkningsutveckling på landsbygden Befolkningsutveckling januari - juni 2013, Församling (Källa: SCB) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rudskoga Visnums-Kil Visnum Ölme Inrikes inflyttningar/inrikes utflyttningar januari-juni 2013, församling (Källa: SCB) Rudskoga Visnums-Kil Visnum Ölme Inrikes inflyttningar Inrikes utflyttningar Glädjande är också att vi kan se en positiv ökning av inflyttning till kommunens landsbygd, förhoppningsvis en trend som håller i sig. 13

16 Ökad måluppfyllelse i skolan Betygsresultat För första gången har åk6 fått betyg i samband med läsårsavslutningen. Hela betygsskalan A-F har använts. Det finns variationer mellan skolor och mellan ämnen hur betygsstegen fördelas. Statistiken används som grund för analys och diskussion inom och mellan enheterna. Totalt 238 elever lämnade grundskolans åk9 juni Officiell statistik över betygsresultat presenteras först senare i höst men en genomgång av betygskatalogerna visar att tio elever fick betyg som omfattade 300poäng eller mer. (Max för meritvärdet är 320 poäng). 62 elever fick inte godkänt betyg i ett eller flera ämnen och saknar därmed fullständigt grundskolebetyg. Insatser för förbättrad måluppfyllelse Satsningen på leasing av egen dator till samtliga elever är i och med lå 12/13 genomförd för åk7 och 8 samt gymnasiet. Från höstterminen 2013 kommer samtliga elever från åk7 att ha tillgång till egen dator som stöd för sina studier. Även datortätheten i de lägre årskurserna har förbättrats. För att bättre kunna stödja elevernas lärande och nyttja datorteknikens möjligheter har ett antal lärare deltagit i workshop kring Flipped learning, en metod som bl.a. syftar till att eleven kan komma bättre förberedd till lektionen och att undervisningstiden kan användas på ett effektivare sätt. Hösten 2013 kommer ytterligare kompetensutveckling att anordnas. Utvecklingsarbetet med fokus på formativ bedömning har fortsatt. Lärare vid Strandskolan F-6, Södermalm F-6, Jakobsbergsskolan, Vuxenutbildningen samt Djurgårdsskolan F-6 har fått klassrumsbesök och deltagit i workshops i syfte att utveckla undervisningen mot högre måluppfyllelse. Planering, genomförande och bedömning av undervisningen enligt gällande läroplan har varit genomgående tema. Utvecklingspedagogerna har arbetat som stöd för rektorerna i arbetet. Gemensamma bedömningsmatriser i lärplattformen Fronter har utvecklats och används av flertalet enheter. För förskolepersonal har matematikcirklar genomförts i syfte att utveckla matematiken i förskoleåldrarna. Elevhälsan har förstärkts genom att en skolpsykolog rekryterats. Hon tillträdde sin tjänst i januari. I samband med höstterminsstarten 2013 kommer ytterligare en skolpsykolog att anställas. I och med detta klarar skolförvaltningen på ett tillfredsställande sätt att uppfylla skollagens krav på tillgång till psykologkompetens även i gymnasieskolan. Antal elever antagna till nationellt program I juni 2013 lämnade 238 elever åk9 vid kommunens högstadieskolor. Vid antagning till gymnasiet krävs godkända betyg i minst 8 ämnen. Kristinehamns kommun erbjuder 10 nationella program och till dessa är 202 elever antagna. Bland dessa finns elever från andra kommuner. De elever som saknar behörighet studerar vid något av Introduktionsprogrammen (IM). Det totala antalet elever inom IM beräknas vid skolstarten vara 95 st vilket är något högre än vid föregående läsårsstart. Avgångselevernas betyg från gymnasiet 71 % av de elever som avslutade sin gymnasieutbildning vid Brogårdsskolan vt13 hade betyg som ger dem behörighet att söka till högskola och universitet. Detta är en något lägre andel än vad officiell statistik anger för vt12. En mer korrekt jämförelse går att göra först då officiell statistik för lå 12/13 finns tillgänglig. Vid Presterudsgymnasiet lämnade 72 % av eleverna åk3 med slutbetyg efter läsåret 2012/13. Vid jämförelse med officiell statistik verkar detta vara ett något bättre resultat än efter lå11/12. 14

17 Minskat behov av försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd Tkr Månad Ekonomiskt bistånd (nettokostnad i tkr) Uppdaterad den 19/ Avvik föreg Ack varav flykt år i tkr avvik flykt. totalt Jan ,9 334,9 Feb ,4 685,3 Mar ,4 985,7 Apr ,4 1281,1 Maj ,7 1565,8 Jun ,5 1874,3 Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Prognos Budget Underskott

18 Antal hushåll och biståndsmottagare 2013 som erhåller ekonomiskt bistånd Antal Hushåll Antal biståndstagare Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Ensamhushåll ingår i antal hushåll Försörjningsstödsorsaker Arbetslös Sjukskriven med läkarintyg Sjuk- eller aktivitetsersättning Föräldraledig Arbetar hel- eller deltid Arbetshinder, sociala skäl Språkhinder Annat försörjningshinder Utan försörjningshinder 50 0 Jan '13 Feb '13 Mar 13 Apr 13 Maj 13 Jun 13 Jul 13 Främsta orsaken till att medborgare är i behov av försörjningsstöd är arbetslöshet eller otillräcklig inkomst 16

19 Antal hushåll per åldersintervall januari februari mars april maj juni juli Denna tabell visar åldersfördelning utifrån hushållets registerledare. I åldersspannen kan därför maka/make och barn ingå. Antalet unga har tydligt ökat i juni. Utbetalt ekonomiskt bistånd per åldersintervall januari februari mars april maj juni juli Trots att antalet hushåll i åldern år är fler än övriga ålderskategorier betalades det ut mer till grupperna och år då dessa innehåller barnfamiljer. 17

20 Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushållstyp januari februari mars april maj juni juli Ensamstående man utan barn Ensamstående kvinna utan barn Ensamstående man med barn Ensamstående kvinna med barn Sambo utan barn Sambo med barn Det är fortfarande så att ensamstående män utan barn är den största grupp som erhåller ekonomiskt bistånd. En analys av orsakskoder kopplat till hushållstyp och åldersintervall ska göras. 18

21 Fler sysselsatta Andelen arbetslösa år i jämförelse med Värmland och Riket % 12 Kristinehamn - Öppet arbetslösa o sökande i program med aktivitetsstöd, % andel av befolkning år i jämförelse med Värmland och Riket (Källa: AF) Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kr-hamn 9,5 9,5 9,9 9,6 8,9 8,5 8,4 Värmland 7,9 7,8 7,8 7,5 6,9 6,8 6,8 Riket 7 7 6,9 6,6 6,4 6,5 6,6 Andelen arbetslösa i Kristinehamn år fördelat på kön och utrikesfödda Öppet arbetslösa o sökande i program med aktivitetsstöd, % andel av befolkningen år Kvinna/Man + Kvinna/Man utrikesfödd - Kristinehamn (Källa: AF) 2013 % Januari Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kvinna 8,5 8,5 9,1 9 8,2 7,9 7,8 Man 10,5 10,5 10,7 10,2 9,5 9 9 Kvinna (utrikesfödd) 17,3 17,3 19,6 18,4 18,2 18,6 18,7 Man (utrikesfödd) 21,7 22,8 23,1 21,7 20,7 21,3 20,3 19

22 Andelen arbetslösa år i jämförelse med Värmland och Riket % Kristinehamn - Öppet arbetslösa o sökande i program med aktivitetsstöd, % andel av befolkningen år i jämförelse med Värmland och Riket (Källa: AF) 2013 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kr-hamn 17,5 18,1 17,1 16, ,1 15 Värmland 14, ,5 12,8 11,5 12,1 12 Riket 11 10,9 10,5 9,8 9 9,9 9,9 Andelen arbetslösa i Kristinehamn år fördelat på kön och utrikesfödda % 35 Öppet arbetslösa o sökande i program med aktivitetsstöd, andel av befolkningen år Kvinna/Man + Kvinna/Man utrikesfödd - Kristinehamn (Källa: AF) Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kvinna 15,3 15,7 14,5 14,1 12,5 12,6 12,5 Man 19,6 20,2 19,6 19,3 17,5 17,4 17,2 Kvinna (utrikesfödd) 25,6 29,2 28,1 24,2 26,4 24,2 28,6 Man (utrikesfödd) 25 29,3 28,3 22,3 22,2 27,8 26,9 20

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Agenda. Prel bokslutsiffror 2014. Reviderad Budget 2015. Övriga frågor

Agenda. Prel bokslutsiffror 2014. Reviderad Budget 2015. Övriga frågor Agenda Prel bokslutsiffror 2014 Reviderad Budget 2015 Övriga frågor Prel Resultat 2014 Prel. resultat före dispositioner + 31 Mkr VA verksamhet + 1,5 Mkr Renhållningsverksamhet + 2 Mkr Förändring Eget

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Granskning av kommunens delårsbokslut

Granskning av kommunens delårsbokslut Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsbokslut per 2008-06-30 Finspångs kommun 12 september 2008 Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Gröndahl Kim Gustafsson Granskning av delårsrapport 2014 Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer