Delårsbokslut/årsprognos 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut/årsprognos 2013"

Transkript

1

2 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2013: Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013 Sammanfattning Delårsbokslut/årsprognos 2013 överlämnas för beslut. Beslutsunderlag Delårsbokslut/årsprognos 2013 för kommunen Bilagor: Delårsbokslut kommunala bolag 2013 Ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsbokslut/årsprognos Av förvaltningsberättelsen framgår resultat och årsprognos och uppföljning av verksamhets- och strategiska mål. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta - att uppmana berörda nämnder att vidta åtgärder för att minska befarade underskott i sina respektive verksamheter för 2013, samt att tillse att obalanser ej kvarstår till att kalla nämndernas presidier och förvaltningschefer till träff med kommunstyrelsens ekonomiutskott för att diskutera det ekonomiska läget. Härutöver föreslås att delårsbokslutet/årsprognosen för 2013 godkännes och överlämnas till kommunrevisionen och kommunfullmäktige. Skickas till KF Revisionen Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2013_78 - delårsbokslut_årsprognos ver 1{fcfe a80c-000e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

3 Delårsbokslut och årsprognos 2013 Januari-juni 2013 Kommunstyrelsen 10 september 2013

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ALLMÄN ÖVERSIKT...3 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL...4 UPPFÖLJNING AV STRATEGISKA MÅL...9 PERSONALÖVERSIKT EKONOMISK ÖVERSIKT HELÅRSPROGNOS FÖR KOMMUNEN RESULTATRÄKNING (MKR) KASSAFLÖDESANALYS (MKR) BALANSRÄKNING (MKR) RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHETEN BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHETEN Bilagor Delårsbokslut Kommunala bolag 2

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ALLMÄN ÖVERSIKT Delårsrapporten för 2013 visar att Kristinehamns kommun uppnår ett resultat för de första 6 månaderna på + 23 Mkr. Den bedömning som görs för helår 2013 är att resultatet revideras till + 8 Mkr vilket är 2 Mkr sämre än budget. Orsaken till det bedömda sämre resultatet beror till stor del på obalanser inom socialnämndens verksamhetsområde. Glädjande är att befolkningsutvecklingen börjar bli stabilt positiv. Under första halvåret 2013 har kommunens befolkning ökat med 133 (17) personer. Per den 30 juni 2013 fanns (23 715) innevånare i kommunen. Födelseunderskottet var 41 personer, inflyttningsöverskottet var 122 och invandringsöverskottet var 52 personer. Om- och tillbyggnad av Djurgårdsskolan har startat. Projektering av om- och tillbyggnad av Stenstalidskolan pågår. Planeringen av Teknik- och Innovationscentret fortsätter som ett prioriterat arbete, vilket är viktigt då kommunen har ett stort ansvar för att kommunens företag i framtiden kan tillgodoses med utbildad arbetskraft. En utredning om förskolelokalernas status och placering har genomförts och kommer att resultera i vissa åtgärder. I det nya bostadsområdet Katamaranen har de första tomerna sålts och byggnation påbörjats. Investeringarna i det kommersiella hamnområdet är färdigställd och möjliggör för kommunen att fortsätta utvecklingen mot att bli ett lager- och logistikcentra i regionen. I Svenskt Näringslivs senaste mätning av det lokala företagsklimatet som presenterades i maj 2012 placerades kommunen på 78 (75) plats. Det är viktigt att även fortsättningsvis arbeta aktivt med att vidareutveckla förutsättningarna för det lokala näringslivet. Arbete med nya ägardirektiv för de kommunala bolagen är färdigställda för beslut. De helägda kommunala bolagen visar samtliga på överskott både vad gäller delårsbokslut som prognos för helår. Prognosen för året pekar på att kommunen inte når målet med god ekonomisk hushållning. Stora delar av kommunens reserver har ianspråktagits vilket får till följd att budgetdisciplinen kommande halvår måste skärpas. Det går ej heller att bortse från att kommande prognoser kan medföra ytterligare reducering av skatteintäkter. Utrymmet för ytterligare åtaganden och ny verksamhet kommer att vara starkt begränsat. 3

6 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL Kommunfullmäktiges verksamhetsmål är åtta till antalet och består av ett övergripande mål samt sju övriga mål. Resultatet av verksamhetsmålen mäts med indikatorer. Hösten 2012 påbörjades ett utvecklingsarbete med att skapa en struktur för verksamhetsstyrning. Syftet är att skapa ett sammanhang och en röd tråd för hur kommunfullmäktige ska styra och följa upp hela den kommunala verksamheten. I nämndernas verksamhetsplaner för 2013 har den nya strukturen tillämpats men det återstår för nämnderna att arbeta fram nämndmål som mer tydligt kopplar till kommunfullmäktiges mål. I budget 2014, plan har Kristinehamns kommuns modell för styrning och uppföljning utvecklats och beskrivits. Dessutom har en definition av god ekonomisk hushållning för Kristinehamns kommun antagits. Under hösten 2013 förväntas nämnderna att utveckla sina nämndmål och aktiviteter för att ytterligare stärka den röda tråden till Kommunfullmäktiges verksamhetsmål. I nämndernas delårsrapporter för 2013 redogör nämnderna för statusen på sina redovisade aktiviteter, kommenterar dem samt bedömer i vilken grad aktiviteterna förväntas påverka uppfyllelse av nämndmålen. I delårsbokslutet görs en överskådlig sammanfattning av nämndernas arbete för att få en aktuell lägesbild. Där så är möjligt redovisas ett resultat av de indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges mål. Arbetet i riktning mot att nå kommunfullmäktiges verksamhetsmål bedöms vara påbörjade och inom vissa områden på god väg. Övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi. Indikatorer Folkmängden uppgick till vid halvårsskiftet, en ökning med 133 invånare sedan årsskiftet. Övriga indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen. Kommentar Den positiva trenden för befolkningsutvecklingen fortsätter. Nämnderna strävar efter att förbättra service och kvalitet. Ett exempel är socialnämnden som vidtagit åtgärder för ökad rättsäkerhet och snabbare handläggning. Den nyligen genomförda enkätundersökningen Kritik på kommunteknik visar att kommuninvånarna har ett stort förtroende för kommunens avfallsverksamhet och VA-verksamhet. Båda verksamheterna får precis som i tidigare undersökningar ett mycket högt resultat. Arbete pågår med att underlätta för kommuninvånarna att via webben kontakta kommunen. Ett system för felanmälan i utemiljön runt om i kommunen har införts och en tjänsteportal med e-tjänster beräknas vara klar innan årets slut. 4

7 För att säkerställa en gynnsam utveckling och utbyggnadstakt av ett öppet stadsnät i Kristinehamn beslutades i maj att teckna ett samarbetsavtal med TeliaSonera AB. Ett arbetsmarknadsprojekt har startat som syftar till att få fler personer i egen försörjning och att minska behovet av försörjningsstöd. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 33 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är tio genomförda, 17 pågår och sex ännu inte påbörjade. Flertalet nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen. Kommentar Projekt Medborgardialog har slutförts och en utvärdering kommer att presenteras under hösten. Vid planarbeten av stort allmänt intresse genomförs olika typer av informations- och delaktighetsinsatser utöver de krav som finns i plan- och bygglagen. Vid förändringar som berör många, till exempel matavfallsinsamling, bjuds kommuninvånarna in till informationsmöten. Arbete med att införa en kommunövergripande synpunktshantering pågår och beräknas vara klar innan årets slut. Ett demokratiarbete riktat till 7-9 skolor och fritidsgårdar har påbörjats. Arbetet syftar till att stärka elevrådens roll i skolan samt att på fritidsgårdarna stärka ungdomarna att omfatta och förstärka demokratiska värderingar. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 22 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är fem genomförda, 13 pågår och fyra ännu inte påbörjade. Flera nämnder bedömer att deras aktiviteter i hög grad förväntas bidra till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 2 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Den sammantagna känslan hos näringsidkare inom turismnäringen är att sommaren har inneburit en god ökning av gästnätter. Statistik för juni-augusti blir tillgänglig i oktober. Arbetet med att lyfta fram Vänern som destination fortsätter. Kristinehamns gästhamn har tillsammans med flera andra gästhamnar bildat en förening. Föreningen har bland annat fått medel för att inventera gästhamnars behov och undersöka intresset för att gemensamt marknadsföra Vänern. 5

8 Vandringsturism och idrottsturism är prioriterade områden. 30 km Järnled har iordningsställts och kvalitetssäkrats som Värmlandsled. Flera idrottsevenemang har erhållit marknadsstöd. Extra insatser har gjorts för att rusta upp ett par badplatser och anpassningar på Kvarndammen är genomförda för KFUM:s sommarverksamhet. Flera kulturarrangemang har genomförts. Några exempel är konstmuseets Jan Lööf-utställning som haft många besökare och Marieberg Rockar som var ett prov på Mariebergsområdet som utomhusarena. Kommunens skolor erbjuder samtliga elever en Kulturgaranti och i samarbete med studieförbunden erbjuds kulturaktiviteter på kommunens äldreboenden. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 25 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är fem genomförda, 15 pågår och fem ännu inte påbörjade. Flertalet nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller i hög grad till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 3 Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Planläggning av Vålösundet fortgår. Detaljplan 3 har antagits men har överklagats. Uppdraget att möjliggöra för permanentboende i kommunens fritidshusområden har återupptagits. Detaljplanearbete har påbörjats i Åsviken och ett motsvarande arbete i Skagersbrunn ska påbörjas. Arbete med upphandling av övergripande VA-utredningar för resterande fritidshusområden vid Vänern och Skagern pågår. Diskussioner pågår med olika byggintressenter för bostadsbyggande vid Sannakajen. Attraktivitetsskapande åtgärder har genomförts inom ramen för projektet Ett trevligare och mer levande centrum. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 18 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är två genomförda, 14 pågår och två ännu inte påbörjade. Kommunstyrelsen bedömer att deras aktiviteter i hög grad förväntas bidra till uppfyllelse av styrelsens mål. Övriga nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller till viss del till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 4 Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Officiell statistik över betygsresultat presenteras under hösten. Utvecklingsarbetet med fokus på formativ bedömning har fortsatt. 6

9 För att stödja och sprida goda exempel träffas rektorer/förskolechefer regelbundet. Frågorna vid dessa möten rör skolans utveckling mot högre måluppfyllelse. Klassrumsbesök och workshops har genomförts på flera skolor. Från höstterminen 2013 kommer samtliga elever från årskurs 7 att ha tillgång till egen dator som stöd för sina studier. Även datortätheten i de lägre årskurserna har förbättrats. Satsningen på utveckling av kommunens skollokaler fortsätter. Om- och tillbyggnad av Djurgårdsskolan startar i augusti. Projektering om- och tillbyggnad av Stenstalidskolan har påbörjats och beräknas klar i slutet av oktober. I mars beslutades att Teknik- & Innovationscenter ska placeras i kvarteret Björktrasten. Detaljplanearbetet pågår och är ute på samråd. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Skolnämnden och tekniska nämnden har fastställt egna nämndmål. Sammanlagt redovisas sex aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är två genomförda, och fyra pågår. Nämnderna bedömer att deras aktiviteter i hög grad förväntas bidra till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 5 Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Indikatorer Svenskt Näringslivs ranking Sveriges bästa lokala företagsklimat 2013, ranking 78. Övriga indikatorer följs upp i samband med årsredovisningen. Kommentar I den senaste rankingen från Svenskt Näringsliv Sveriges bästa företagsklimat som presenterades i april 2013 tappade Kristinehamns tre placeringar i jämförelse med I syfte att skapa goda förutsättningar för tillväxt och ett gott näringslivsklimat i kommunen antog kommunfullmäktige i mars ett näringslivspolitiskt program. Respektive nämnd ansvarar för bland annat besök och dialog med företagen. Fastställda mål i programmet kommer att följas upp under hösten Förbättringsområden utifrån utbildningen Förenkla helt enkelt har påbörjats och fortsätter enligt fastställd handlingsplan under hösten Resultat från SKL:s undersökning Insikt, servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag, presenteras under september månad. I syfte att säkerställa en god planberedskap har två utredningar tagits fram. En som påvisar markbehovet för tillkommande handel och en som påvisar motsvarande behov av mark för andra näringslivsverksamheter. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisas 28 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är tre genomförda, 19 pågår och sex ännu inte påbörjade. Flertalet nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller i hög grad till uppfyllelse av nämndmålen. 7

10 Mål 6 Kommunen ska arbeta för jämställdhet och mångfald för att ge alla invånare likvärdiga livsvillkor. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Kommunfullmäktige beslutade i juni månad att anta ett Integrationspolitiskt program för Kristinehamns kommun. Programmet riktar sig till nämnder och förvaltningar. Dokumentet uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt och talar om vad Kristinehamns kommun vill uppnå inom integration som berör all verksamhet. Under första halvåret har det inte genomförts någon JGL-utbildning för chefer. Anledningen till detta är att antalet nya chefer inte varit nog många för att bilda en utbildningsgrupp. JGLutbildning genomförs i varierande omfattning ute i nämnderna. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisas 19 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är tre genomförda, 13 pågår och tre ännu inte påbörjade. Nämnderna bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller till viss del till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 7 Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. Indikatorer Andelen inköpta ekologiska livsmedel uppgår till 19,1 procent. Andelen miljöbilar ökar. Förbrukningen av fossila bränslen är oförändrad. Kommentar Bilar som byts ut ersätts med miljöcertifierade bilar. Förbrukningen av fossila bränslen bedöms bli i stort sett oförändrad vid årsskiftet. Arbete pågår och under 2014 konverteras Grunnebacka skola från olja till jordvärme. Upphandling pågår för om- och tillbyggnad av Fiskartorpets reningsverk där energieffektivisering är en viktig del. Byggstart planeras under Energioptimering fortsätter i kommunens fastigheter och anläggningar, bland annat ishallen. Arbete med trafikplan fortsätter vidare under hösten. Särskilt fokus riktas mot oskyddade trafikanter och att främjan cyklandet i kommunen. Införandet av matavfallssortering pågår enligt plan. En förstudie där kärl för trädgårdsavfall placerats ut vid villor inom tätorten visar bra resultat. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisas 18 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är två genomförda, 15 pågår och en ännu inte påbörjade. Nämnderna bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller i hög grad till uppfyllelse av nämndmålen. 8

11 UPPFÖLJNING AV STRATEGISKA MÅL Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2012 om fyra strategiska mål för 2013 som särskilt ska följas av kommunstyrelsen: 1. Positiv befolkningsutveckling 2. Ökad måluppfyllelse i skolan 3. Minskat behov av försörjningsstöd 4. Fler sysselsatta De strategiska målen ska under året särskilt följas i kommunstyrelsen. Skolnämnden respektive socialnämnden föredrar muntligt i kommunstyrelsen två gånger per år vardera. Statistik nationell/kommunspecifik samordnas med ordinarie uppföljningsprocesser och redovisas i resultatprognoser och delårsbokslut. Utgångspunkten är att så långt som möjligt redovisa samma statistik vid varje tillfälle för att kunna följa utvecklingen. När det gäller måluppfyllelse i skolan är detta dock inte möjligt. I delårsbokslutet redovisas följande statistik: Positiv befolkningsutveckling Befolkningsutveckling totalt, dec 2012-juni 2013 under året Befolkningsutveckling för åldersgrupperna 0-16 år samt år, dec 2012-juni 2013 Antal inrikes inflyttade respektive utflyttade jan-juni 2013 fördelat på åldersgrupper. De mest förekommande kommunerna som invånare flyttar från respektive till. Befolkningsutveckling i församlingar på landsbygden Ökad måluppfyllelse i skolan Officiell statistik över betygsresultat presenteras senare i höst. Istället ges en sammanfattande beskrivning av det aktuella läget. Minskat behov av försörjningsstöd Kostnadsutveckling Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 2013 Orsaker till försörjningsstöd Antal hushåll per åldersintervall 2013 Utbetalt ekonomiskt bistånd per åldersintervall 2013 Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushållstyp 2013 Fler sysselsatta Andelen arbetslösa redovisas både totalt (16-64 år) samt för åldersgruppen år. Andelen arbetslösa i Kristinehamn jämförs med Värmlands län och Riket. Andelen år jämfört med föregående år. För Kristinehamn redovisas andelen arbetslösa fördelat på kön och utrikesfödda. Antalet år som är öppet arbetslösa, sökande i program med aktivitetsstöd och sökande som fått arbete. 9

12 Positiv befolkningsutveckling Kristinehamns kommun strävar efter en positiv befolkningsutveckling och där målet är att antal invånare i åldersgrupperna 0-16 och ska öka. Befolkningsutveckling totalt, december 2012-juni 2013 Folkmängd Kristinehamns kommun dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Folkmängd December Januari Februari Mars April Maj Juni

13 Befolkningsutveckling åldersgrupperna 0-16 samt 24-45, december 2012-juni 2013 Befolkningsutveckling åldersgrupperna 0-16 och 24-45, dec 2012 t.o.m juni dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec Jämfört med dec 2012 börjar januari 2013 med en minskning i båda åldersgrupperna där åldersgruppen 0-16 står för den största minskningen. Båda åldersgrupperna visar sedan en försiktig ökning. Antal inrikes inflyttade respektive utflyttade januari-juni 2013 fördelat på åldersgrupper In- och utflyttade fördelade efter ålder, januari - juni 2013 (Källa: SCB) Utflyttade Inflyttade

14 Samtliga åldersgrupper har ett positivt överskott på antalet inflyttade förutom åldersgrupp år som har en negativ differens, men å andra sidan inte särskilt förvånande. Ett flertal i nämnda åldersgruppen flyttar pga. studier. Vart går flyttlasset? Från vilka kommuner kommer Kristinehamns nya invånare och till vilka kommuner flyttar Kristinehamnarna? Nedan presenteras de kommuner som under första halvåret 2013 har tio eller fler ut/inflyttade. De kommuner som har 10 eller fler Ut - Inflyttade till/från Kristinehamns kommun, januari - juni 2013 (Källa SCB) Stockholm Göteborg Storfors Karlstad Filipstad Hagfors Arvika Degerfors Örebro Karlskoga Utflyttade Inflyttade Kommun Antal Antal Befolkningsutflyttade inflyttade förändring Stockholm Göteborg Storfors Karlstad Filipstad Hagfors Arvika Degerfors Örebro Karlskoga

15 Befolkningsutveckling på landsbygden Befolkningsutveckling januari - juni 2013, Församling (Källa: SCB) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rudskoga Visnums-Kil Visnum Ölme Inrikes inflyttningar/inrikes utflyttningar januari-juni 2013, församling (Källa: SCB) Rudskoga Visnums-Kil Visnum Ölme Inrikes inflyttningar Inrikes utflyttningar Glädjande är också att vi kan se en positiv ökning av inflyttning till kommunens landsbygd, förhoppningsvis en trend som håller i sig. 13

16 Ökad måluppfyllelse i skolan Betygsresultat För första gången har åk6 fått betyg i samband med läsårsavslutningen. Hela betygsskalan A-F har använts. Det finns variationer mellan skolor och mellan ämnen hur betygsstegen fördelas. Statistiken används som grund för analys och diskussion inom och mellan enheterna. Totalt 238 elever lämnade grundskolans åk9 juni Officiell statistik över betygsresultat presenteras först senare i höst men en genomgång av betygskatalogerna visar att tio elever fick betyg som omfattade 300poäng eller mer. (Max för meritvärdet är 320 poäng). 62 elever fick inte godkänt betyg i ett eller flera ämnen och saknar därmed fullständigt grundskolebetyg. Insatser för förbättrad måluppfyllelse Satsningen på leasing av egen dator till samtliga elever är i och med lå 12/13 genomförd för åk7 och 8 samt gymnasiet. Från höstterminen 2013 kommer samtliga elever från åk7 att ha tillgång till egen dator som stöd för sina studier. Även datortätheten i de lägre årskurserna har förbättrats. För att bättre kunna stödja elevernas lärande och nyttja datorteknikens möjligheter har ett antal lärare deltagit i workshop kring Flipped learning, en metod som bl.a. syftar till att eleven kan komma bättre förberedd till lektionen och att undervisningstiden kan användas på ett effektivare sätt. Hösten 2013 kommer ytterligare kompetensutveckling att anordnas. Utvecklingsarbetet med fokus på formativ bedömning har fortsatt. Lärare vid Strandskolan F-6, Södermalm F-6, Jakobsbergsskolan, Vuxenutbildningen samt Djurgårdsskolan F-6 har fått klassrumsbesök och deltagit i workshops i syfte att utveckla undervisningen mot högre måluppfyllelse. Planering, genomförande och bedömning av undervisningen enligt gällande läroplan har varit genomgående tema. Utvecklingspedagogerna har arbetat som stöd för rektorerna i arbetet. Gemensamma bedömningsmatriser i lärplattformen Fronter har utvecklats och används av flertalet enheter. För förskolepersonal har matematikcirklar genomförts i syfte att utveckla matematiken i förskoleåldrarna. Elevhälsan har förstärkts genom att en skolpsykolog rekryterats. Hon tillträdde sin tjänst i januari. I samband med höstterminsstarten 2013 kommer ytterligare en skolpsykolog att anställas. I och med detta klarar skolförvaltningen på ett tillfredsställande sätt att uppfylla skollagens krav på tillgång till psykologkompetens även i gymnasieskolan. Antal elever antagna till nationellt program I juni 2013 lämnade 238 elever åk9 vid kommunens högstadieskolor. Vid antagning till gymnasiet krävs godkända betyg i minst 8 ämnen. Kristinehamns kommun erbjuder 10 nationella program och till dessa är 202 elever antagna. Bland dessa finns elever från andra kommuner. De elever som saknar behörighet studerar vid något av Introduktionsprogrammen (IM). Det totala antalet elever inom IM beräknas vid skolstarten vara 95 st vilket är något högre än vid föregående läsårsstart. Avgångselevernas betyg från gymnasiet 71 % av de elever som avslutade sin gymnasieutbildning vid Brogårdsskolan vt13 hade betyg som ger dem behörighet att söka till högskola och universitet. Detta är en något lägre andel än vad officiell statistik anger för vt12. En mer korrekt jämförelse går att göra först då officiell statistik för lå 12/13 finns tillgänglig. Vid Presterudsgymnasiet lämnade 72 % av eleverna åk3 med slutbetyg efter läsåret 2012/13. Vid jämförelse med officiell statistik verkar detta vara ett något bättre resultat än efter lå11/12. 14

17 Minskat behov av försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd Tkr Månad Ekonomiskt bistånd (nettokostnad i tkr) Uppdaterad den 19/ Avvik föreg Ack varav flykt år i tkr avvik flykt. totalt Jan ,9 334,9 Feb ,4 685,3 Mar ,4 985,7 Apr ,4 1281,1 Maj ,7 1565,8 Jun ,5 1874,3 Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Prognos Budget Underskott

18 Antal hushåll och biståndsmottagare 2013 som erhåller ekonomiskt bistånd Antal Hushåll Antal biståndstagare Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Ensamhushåll ingår i antal hushåll Försörjningsstödsorsaker Arbetslös Sjukskriven med läkarintyg Sjuk- eller aktivitetsersättning Föräldraledig Arbetar hel- eller deltid Arbetshinder, sociala skäl Språkhinder Annat försörjningshinder Utan försörjningshinder 50 0 Jan '13 Feb '13 Mar 13 Apr 13 Maj 13 Jun 13 Jul 13 Främsta orsaken till att medborgare är i behov av försörjningsstöd är arbetslöshet eller otillräcklig inkomst 16

19 Antal hushåll per åldersintervall januari februari mars april maj juni juli Denna tabell visar åldersfördelning utifrån hushållets registerledare. I åldersspannen kan därför maka/make och barn ingå. Antalet unga har tydligt ökat i juni. Utbetalt ekonomiskt bistånd per åldersintervall januari februari mars april maj juni juli Trots att antalet hushåll i åldern år är fler än övriga ålderskategorier betalades det ut mer till grupperna och år då dessa innehåller barnfamiljer. 17

20 Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushållstyp januari februari mars april maj juni juli Ensamstående man utan barn Ensamstående kvinna utan barn Ensamstående man med barn Ensamstående kvinna med barn Sambo utan barn Sambo med barn Det är fortfarande så att ensamstående män utan barn är den största grupp som erhåller ekonomiskt bistånd. En analys av orsakskoder kopplat till hushållstyp och åldersintervall ska göras. 18

21 Fler sysselsatta Andelen arbetslösa år i jämförelse med Värmland och Riket % 12 Kristinehamn - Öppet arbetslösa o sökande i program med aktivitetsstöd, % andel av befolkning år i jämförelse med Värmland och Riket (Källa: AF) Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kr-hamn 9,5 9,5 9,9 9,6 8,9 8,5 8,4 Värmland 7,9 7,8 7,8 7,5 6,9 6,8 6,8 Riket 7 7 6,9 6,6 6,4 6,5 6,6 Andelen arbetslösa i Kristinehamn år fördelat på kön och utrikesfödda Öppet arbetslösa o sökande i program med aktivitetsstöd, % andel av befolkningen år Kvinna/Man + Kvinna/Man utrikesfödd - Kristinehamn (Källa: AF) 2013 % Januari Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kvinna 8,5 8,5 9,1 9 8,2 7,9 7,8 Man 10,5 10,5 10,7 10,2 9,5 9 9 Kvinna (utrikesfödd) 17,3 17,3 19,6 18,4 18,2 18,6 18,7 Man (utrikesfödd) 21,7 22,8 23,1 21,7 20,7 21,3 20,3 19

22 Andelen arbetslösa år i jämförelse med Värmland och Riket % Kristinehamn - Öppet arbetslösa o sökande i program med aktivitetsstöd, % andel av befolkningen år i jämförelse med Värmland och Riket (Källa: AF) 2013 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kr-hamn 17,5 18,1 17,1 16, ,1 15 Värmland 14, ,5 12,8 11,5 12,1 12 Riket 11 10,9 10,5 9,8 9 9,9 9,9 Andelen arbetslösa i Kristinehamn år fördelat på kön och utrikesfödda % 35 Öppet arbetslösa o sökande i program med aktivitetsstöd, andel av befolkningen år Kvinna/Man + Kvinna/Man utrikesfödd - Kristinehamn (Källa: AF) Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kvinna 15,3 15,7 14,5 14,1 12,5 12,6 12,5 Man 19,6 20,2 19,6 19,3 17,5 17,4 17,2 Kvinna (utrikesfödd) 25,6 29,2 28,1 24,2 26,4 24,2 28,6 Man (utrikesfödd) 25 29,3 28,3 22,3 22,2 27,8 26,9 20

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut 2014-12-31 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer