Delårsbokslut/årsprognos 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut/årsprognos 2014"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2014: Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014 Beslutsunderlag Delårsbokslut/årsprognos 2014 för kommunen Bilagor: Delårsbokslut kommunala bolag 2014 Socialnämnden Tjänsteskrivelse socialförvaltningen Tjänsteskrivelse Ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsbokslut/årsprognos Av förvaltningsberättelsen framgår resultat, årsprognos och uppföljning av verksamhets- och strategiska mål. Delårsbokslutet visar på ett resultat på + 36,8 Mkr och i prognosen för helår beräknas ett överskott med + 17,0 Mkr vilket är 10 Mkr bättre än budget. Av årsprognosen framgår att verksamheternas nettoavvikelse mot budget balanserar, dock finns en negativ avvikelse inom socialnämnden med 5,0 Mkr. Socialnämnden har inkommit med ansökan om tilläggsanslag med 5,0 Mkr för täckning av underskott. Socialnämnden har i budget för 2014 inte fått någon uppräkning för ökade kostnader avseende institutionsplaceringar vilka beräknas ge ett underskott med ca 7,0 Mkr. Överskott inom andra områden gör att äskandet uppgår till 5,0 Mkr. Socialnämnden har även inkommit med ansökan om medel ur resultatutjämningsreserv för att starta projekt för dels effektivisering inom hemtjänst, dels minskning av antalet institutionsplaceringar placeringar inom IFO. Dessa ärenden är under beredning inom kommunledningsförvaltningen. Då åtgärdsförslagen inte beräknas få effekter i närtid föreslås att socialnämndens äskande om tilläggsanslag bifalls. c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2014_109 - delårsbokslut_årsprognos ver 1{fcfe-6a2b e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 2 Den bedömning som görs utifrån det för perioden redovisade ekonomiska resultatet och uppföljningen av verksamhetsmål är att kommunen bedriver verksamheten med god ekonomisk hushållning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna delårsbokslut/årsprognos för överlämna delårsbokslut/årsprognos 2014 till Kommunfullmäktige och Kommunrevisionen - uppmana nämnderna till fortsatt budgetdiciplin Kommunstyrelsen föreslås härutöver besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta att - bevilja Socialnämnden tilläggsanslag för 2014 med Tkr - finansiering sker genom ianspråktagande av KF anslag för oförutsedda behov med motsvarande belopp. Skickas till Kommunrevisionen Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef

3

4

5

6

7

8 Delårsbokslut och årsprognos 2014 Januari-juni 2014 Kommunstyrelsen 9 september 2014

9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ALLMÄN ÖVERSIKT... 3 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning... 4 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL... 4 UPPFÖLJNING AV STRATEGISKA MÅL PERSONALÖVERSIKT EKONOMISK ÖVERSIKT HELÅRSPROGNOS FÖR KOMMUNEN RESULTATRÄKNING (MKR) KASSAFLÖDESANALYS (MKR) BALANSRÄKNING (MKR) RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHETEN BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHETEN Bilagor Delårsbokslut Kommunala bolag 2

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ALLMÄN ÖVERSIKT Delårsrapporten för 2014 visar att Kristinehamns kommun uppnår ett resultat för de första 6 månaderna på + 36,8 Mkr. Den bedömning som görs för helår 2014 pekar på ett resultat på + 17 Mkr vilket är 10Mkr bättre än budget. Orsaken till det bedömda bättre resultatet hänför sig till största delen till ökade skatteintäkter. Glädjande är att befolkningsutvecklingen börjar bli stabilt positiv. Under första halvåret 2014 har kommunens befolkning ökat med 63 (133) personer. Per den 30 juni 2014 fanns (23 862) innevånare i kommunen. Födelseunderskottet var 57 personer, inflyttningsunderskottet inom landet var 26 och invandringsöverskottet var 146 personer. Om- och tillbyggnad av Djurgårdsskolan håller på att avslutas. Projektering av om- och tillbyggnad av Stenstalidskolan pågår. Planeringen av Teknik- och Innovationscentret fortsätter som ett prioriterat arbete, vilket är viktigt då kommunen har ett stort ansvar för att kommunens företag i framtiden kan tillgodoses med utbildad arbetskraft. En utredning om placering av nyproduktion av förskolelokaler för 160 barn pågår. Investeringarna i det kommersiella hamnområdet och i gästhamnen är färdigställd och möjliggör för kommunen att fortsätta utvecklingen mot att bli en attraktiv turistort samt ett lager- och logistikcentra i regionen. I Svenskt Näringslivs senaste mätning av det lokala företagsklimatet som presenterades i maj 2014 placerades kommunen på 76 (78) plats. Det är viktigt att även fortsättningsvis arbeta aktivt med att vidareutveckla förutsättningarna för det lokala näringslivet. De kommunala bolagen har fått nya ägardirektiv. De helägda kommunala bolagen visar samtliga på överskott både vad gäller delårsbokslut som prognos för helår. Stora delar av kommunens reserver beräknas ianspråktas under året vilket får till följd att budgetdisciplinen kommande halvår måste upprätthållas. Utrymmet för ytterligare åtaganden och ny verksamhet kommer att vara starkt begränsat. 3

11 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Kommunallagen ställer krav på att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet handlar om kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för i vilken omfattning verksamheten kan bedrivas. Verksamhetsperspektivet handlar om kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att åstadkomma detta behövs tydliga och mätbara verksamhetsmål som är möjliga att utvärdera. Förutom att målen ska stödja att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt anger målen den politiska inriktningen för verksamheterna. Målen tydliggör även det kommunala uppdraget för kommuninvånarna och andra intressenter. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger på så sätt ihop för att god ekonomisk hushållning skall uppnås. Kristinehamns kommun definierar att god ekonomisk hushållning uppnås när det ekonomiska resultatet är positivt, de finansiella målen är uppfyllda och kommunen rör sig i riktning mot fastställda verksamhetsmål. Kommunfullmäktige definierar i 2014 års budget finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning Det ekonomiska resultatet är positivt och bättre än budgeterat. Samtliga finansiella mål är uppfyllda. Arbetet i riktning mot att nå kommunfullmäktiges verksamhetsmål pågår uttryckligen och bedöms vara på rätt väg. Den samlade bedömningen är att kommunens verksamheter bedrivs med god ekonomisk hushållning. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL Utifrån visionen har kommunfullmäktige beslutat om verksamhetsmål. Det är kommunens mål för verksamheten kopplat till god ekonomisk hushållning. Målen är av övergripande karaktär och beskriver vilken inriktning den kommunala verksamheten ska sträva efter för att förverkliga visionen. Verksamhetsmålen är åtta till antalet och består av ett övergripande mål samt sju övriga mål. Hösten 2012 påbörjades ett långsiktigt utvecklingsarbete med att skapa en struktur för verksamhetsstyrning som förväntas stärka kommunfullmäktiges styrning. Syftet är att skapa ett sammanhang och en röd tråd för hur kommunfullmäktige ska styra och följa upp hela den kommunala verksamheten. I nämndernas verksamhetsplaner för 2014 har den nya strukturen tillämpats men det är först inför 2015 som samtliga nämnder kommer att ha sett över och anpassat sin styrning till den nya strukturen. 4

12 Resultatet av kommunfullmäktiges verksamhetsmål mäts med indikatorer. Flertalet av indikatorerna är av den karaktären att resultat enbart kan utläsas en gång per år. I nämndernas delårsrapporter för 2014 redogör nämnderna för statusen på sina planerade aktiviteter, kommenterar dem samt bedömer i vilken grad aktiviteterna förväntas påverka uppfyllelse av nämndmålen. I delårsbokslutet görs en överskådlig sammanfattning av nämndernas arbete med sina planerade aktiviteter för att få en aktuell lägesbild. Där så är möjligt redovisas ett resultat av de indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges mål. Sammanfattning av nämndernas bedömning av aktiviteternas betydelse för måluppfyllelse 2014 Kommunfullmäktiges Nämndernas bedömning om verksamhetsmål aktiviteternas betydelse för Övergripande mål Mål 1 Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi. måluppfyllelse I hög grad Positivt Till viss del X X X Invånarna ska känna att de har inflytande. X X Inte alls Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Kommunen ska arbeta för jämställdhet och mångfald för att ge alla invånare likvärdiga livsvillkor. Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. 5 X X X X X X X X X X X X X X

13 För flertalet av verksamhetsmålen bedömer nämnderna att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller i hög grad till nämndernas måluppfyllelse. Ingen nämnd gör bedömningen att deras aktiviteter inte alls kommer att bidra. Strukturen för verksamhetsstyrning är fortfarande relativt ny och det tar tid för nämnder och förvaltningar att anpassa sin styrning. Även om den nya strukturen används i nämndernas delårsrapporter så har inte alla nämnder fullt ut anpassat sin styrning och uppföljning, vilket försvårar bedömningen av måluppfyllelse för verksamhetsmålen. Därför får bedömningen ske med en viss försiktighet. Den samlade bedömningen är att arbetet i riktning mot att nå kommunfullmäktiges verksamhetsmål uttryckligen pågår och bedöms vara på rätt väg. En följande avsnitt presenteras en aktuell lägesbild för kommunfullmäktiges verksamhetsmål. Övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi. Indikatorer Folkmängden uppgick till vid halvårsskiftet, en ökning med 63 invånare sedan årsskiftet. Övriga indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen. Kommentar Den positiva trenden för befolkningsutvecklingen fortsätter. Nämnderna arbetar för att erbjuda en god tillgänglighet och ett gott bemötande gentemot mot kommuninvånarna. Ett exempel är miljö- och byggnadsnämnden som redovisar ett påbörjat kvalitetsarbete med att strukturera upp arbetet samt utveckla och ta fram handläggningsrutiner. Nämnden klarar även sina uppställda mål på handläggningstider inom elva områden. En kartläggning har genomförts gällande behovet av telefonitjänster inom kommunen. Arbetet med att utveckla e-tjänster på kommunens hemsida fortsätter och under första halvåret har fem nya e-tjänster tagits fram inom socialnämndens område, bland annat ansökan om hemtjänst. Planeringen är att de nya e-tjänsterna tas i drift efter sommaren. VA-verksamheten har ökat sitt fokus på underhåll av befintligt nät och pumpstationer. Risk- och konsekvensanalys på framtida underhåll och reinvesteringar pågår liksom installation av UV-ljus på Sandköpings vattenverk. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 14 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är två genomförda, nio pågår och tre är ännu inte påbörjade. Kommunstyrelsen bedömer att deras aktiviteter till viss del förväntas bidra till styrelsens måluppfyllelse. Övriga nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller i hög grad till uppfyllelse av nämndmålen. 6

14 Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen. Kommentar Arbete pågår med att utveckla former för medborgardialog. Tekniska nämnden arbetar med att utveckla såväl sin synpunktshantering samt rutiner för tidig information innan planerade arbeten. Till exempel i Vålösundsprojektet har tidig information skickats ut till boende som sedan följts upp med information på hemsidan samt besök på plats. Flera nämnder redovisar insatser för att stärka barn- och ungdomars inflytande. Inom skolan har elevrådsutbildning och elevskyddsombudsutbildning genomförts. En handbok har arbetats fram för klassråd och elevråd i syfte att stärka elevernas möjligheter till inflytande över sin skoldag. Matråd genonförs varje termin på samtliga grundskolor. Flera evenemang som syftar till en direkt dialog med barn och ungdomar har genomförts. Som exempel kan nämnas ett engagemangstorg på Presterudsgymnasiet med temat Ung i Kristinehamn och Europa. Ungdomar som slutat åk 9 fick under tre veckors feriearbete en grundutbildning i demokrati, möjligheter till inflytande, mänskliga rättigheter och i att driva projekt. Uppföljning kommer att ske för att se om intresse finns för att bilda ett ungdomsråd. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 25 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är tre genomförda, 16 pågår och sex är ännu inte påbörjade. Nämnderna bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller i hög grad till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 2 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Statistik gällande gästnätter för juni-augusti blir tillgänglig i oktober. Under våren har ett omfattande arbete med att ta fram en plan för Kristinehamn som besöksdestination genomförts. Förslaget om ny besöksplan kommer att behandlas politiskt under hösten. En ny turistisk webbsida lanserades i maj. Sidan har tagits fram i samverkan med Visit Värmland och samlar det bästa som Kristinehamn har att erbjuda besökare. Området kring gästhamnen har utvecklats till en mer året runt anläggning. Ny brygga har invigts och ny entreprenör driver gästhamnen sedan 1 juni. Arbetet med att lyfta fram Vänern som destination fortsätter. Samverkan sker med andra kommuner i olika projekt. 7

15 Till exempel har en förstudie genomförts i samverkan mellan sex kommuner i norra Vänern med syfte att ta fram förslag på åtgärder som ska utveckla norra Vänerns attraktionskraft och dess tillgänglighet. Under hösten kommer en fördjupad ansökan med investeringsförslag att skrivas fram och lämnas in till Region Värmland och Tillväxtverket. Vandringsturism och idrottsturism är prioriterade områden. Arbetet pågår med att kvalitetssäkra en vandringsled i södra Kristinehamn. Inventering och hänvisningsskyltning av motionsspår pågår. Föreningslivet uppmuntras till att utveckla sina befintliga eller skapa nya konkurrenskraftiga arrangemang som skulle kunna generera fler gästnätter. Arbetet med färdigställande av ny fotbolls- och friidrottsarena på Sannaheden fortgår. Flera kulturarrangemang har genomförts. Några exempel är konstmuseets Lars Wallinutställning som haft många besökare samt filmen och utställningen om Club Zebra. Bildarkivets digitaliserade bilder finns nu sökbara i databas på hemsidan Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 29 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är åtta genomförda, 18 pågår och tre är ännu inte påbörjade. Tekniska nämnden bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt till uppfyllelse av nämndens mål. Övriga nämnder bedömer att deras aktiviteter i hög grad förväntas bidra till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 3 Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Utvecklingen av Vålösundet som område för boende, båtliv och rekreation fortsätter. Arbetet med detaljplaner i området sker etappvis. Detaljplan 4 har antagits men har överklagats. Detaljplan 2 blir färdig för antagande i september. En 1,5 km ny belyst gång- och cykelväg längs Tranvägen och Beckasinvägen invigdes i juni. Översyn av de stora gångstråken och belysningen i den offentliga miljön pågår. I gångtunneln under Södra Ringvägen har den äldre belysningen bytts ut mot energieffektiva LED-lampor. Förutom syftet att minska energiförbrukningen var åtgärden ett led i att skapa attraktiva och trygga miljöer. En ny övergripande strategi för bredbandsutbyggnad i Kristinehamns kommun för de kommande åren har antagits. Under första halvåret har ett intensivt arbete bedrivits med att stödja byalag och fiberföreningar i syfte att etablera fiber till hushåll och företag på landsbygden. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 23 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är sex genomförda, tolv pågår och fem är ännu inte påbörjade. Kommunstyrelsen bedömer att deras aktiviteter i hög grad förväntas bidra till uppfyllelse av styrelsens mål. Övriga nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt till uppfyllelse av nämndmålen. 8

16 Mål 4 Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Officiell statistik över betygsresultat presenteras under hösten. Utvecklingsarbetet med fokus på formativ bedömning har fortsatt genom bland annat klassrumsbesök där elevernas förståelse och lärande under lektionerna stått i fokus. Undervisande lärare har planerat, genomfört och efterarbetat lektionstillfällen tillsammans med en utvecklingspedagog och på så sätt genom reflekterande samtal fått stöd i utvecklingen av sitt arbete. Hela arbetslag har fått inspirerande och utvecklande erfarenheter genom föreläsningar och workshops i syfte att utveckla undervisningen mot högre måluppfyllelse. En stor satsning har gjorts på kompetensutveckling för matematiklärare genom skolverkets Mattelyftet. Kompetensutveckling i matematik för personal i förskola och förskoleklass i form av matematikcirklar har genomförts för att utveckla matematiken i arbetet med yngre barn. Satsningen på utveckling av kommunens skollokaler fortsätter enligt plan. Vid höstterminens start kommer nya Djurgårdsskolans om- och tillbyggnad att vara klar för att bedriva skolverksamhet. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 16 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är sju genomförda, sju pågår och två är ännu inte påbörjade. Kulturnämnden bedömer att deras aktiviteter i hög grad förväntas bidra till uppfyllelse av nämndens mål. Övriga nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 5 Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Indikatorer Svenskt Näringslivs ranking Sveriges bästa lokala företagsklimat 2014, ranking 76. Övriga indikatorer följs upp i samband med årsredovisningen. Kommentar I den senaste rankingen från Svenskt Näringsliv Sveriges bästa företagsklimat 1 som presenterades i april 2014 klättrade Kristinehamn till plats 76 vilket är en förbättring med två placeringar i jämförelse med året innan. En delfaktor i rankingen som väger tungt är företagarnas egna sammanfattande omdöme av det lokala företagsklimatet. När kommunens företagare själva får ange hur de upplever företagsklimatet placerar sig Kristinehamn på plats 36, vilket är en förbättring med tolv placeringar från föregående år. 1 Mätningen består till en tredjedel av statistiska faktorer och till två tredjedelar av företagares omdömen. 9

17 Berörda förvaltningar som möter företag i sin myndighetsutövning fortsätter arbetet med att förbättra sin service utifrån utbildningen Förenkla helt enkelt. Samarbete sker med Näringslivssamverkan vid till exempel nya företagsetableringar. Arbete med detaljplaner som möjliggör handel pågår. I planen för Svinvallenområdet prövas möjlighet till handel. I planförslag för Presterud finns möjligheter till handel. Dessutom pågår planarbete för Coop:s utbyggnad. Inom tekniska nämndens ansvarområde har en projektgrupp bildats på förvaltningen för att tydliggöra ansvarsområden och roller i samband med företagsetableringar samt för att utveckla en sammanhållen service one-way-in. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 18 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är två genomförda, 14 pågår och två är ännu inte påbörjade. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att deras aktiviteter i hög grad förväntas bidra till uppfyllelse av nämndens mål. Övriga nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller till viss del till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 6 Kommunen ska arbeta för jämställdhet och mångfald för att ge alla invånare likvärdiga livsvillkor. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Genom SISU idrottsutbildarna har ett antal föreningar tagit del av utbildningar som utgår ifrån idrottens idéprogram Idrotten vill. Syftet med utbildningarna är att bidra till att alla ska kunna vara med i föreningsliv utifrån sina förutsättningar och att demokrati och jämställdhet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. När det gäller tillgänglighetsanpassning pågår en statusinventering som ett led i att förbättra den fysiska tillgängligheten vid kommunala byggnader. Planering av ombyggnationen till handikappanpassad badplats vid Skymningen är påbörjad och kommer att färdigställas under I syfte att skapa ett helhetsperspektiv kring arbetet med nyanlända samt ensamkommande barn och ungdomar har ett förvaltningsövergripande arbete startats upp. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 16 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är två genomförda, tio pågår och fyra är ännu inte påbörjade. Nämnderna bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller till viss del till uppfyllelse av nämndmålen. 10

18 Mål 7 Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. Indikatorer Andelen inköpta ekologiska livsmedel uppgår till 22,3 procent. Övriga indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Andelen ekologiska livsmedel har ökat från årsskiftet. Ett medvetet arbete pågår med att motivera och styra verksamheterna till att öka sina inköp av ekologiska artiklar. Trots detta är det tveksamt om målet 25 procent kommer att uppnås vid årets slut. Nya rutiner för nyanskaffning och försäljning av kommunorganisationens bilar har tagits fram och förväntas på sikt resultera i en ökad andel miljöbilar. Förbrukningen av fossila bränslen förväntas minska då både Grunnebacka skola och Fiskartorpet under året övergår till annan värmeförsörjning. Energianalys pågår av tekniska nämndens samtliga verksamheter och arbetet med energieffektiviseringsåtgärder i ishallen fortsätter. Vid årets slut beräknas införandet av matavfallsinsamlingen vara helt genomfört. För att tidigt skapa en medvetenhet om miljö och hållbar utveckling besöker tekniska förvaltningen kommunens förskolor och informerar om hur vi kan minimera och sortera vårt avfall och vad som är viktigt att tänka på kring uppströmsarbetet inom VA. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 17 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa pågår 15 och två är ännu inte påbörjade. Tekniska nämnden bedömer att deras aktiviteter i hög grad förväntas bidra till uppfyllelse av nämndens mål. Övriga nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller till viss del till uppfyllelse av nämndmålen. 11

19 UPPFÖLJNING AV STRATEGISKA MÅL Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2013 om fyra strategiska mål för 2014: 1. Positiv befolkningsutveckling 2. Ökad måluppfyllelse i skolan 3. Minskat behov av försörjningsstöd 4. Fler sysselsatta De strategiska målen följs upp i delårsbokslut och årsredovisning. Därutöver följer kommunstyrelsen utvecklingen under året. Skolnämnden respektive socialnämnden föredrar muntligt i kommunstyrelsen två gånger per år vardera. I delårsbokslutet redovisas följande uppgifter: Positiv befolkningsutveckling Befolkningsutveckling totalt, dec 2013-juni 2014 Befolkningsutveckling för åldersgrupperna 0-16 år samt år, juni månad Antal inrikes inflyttade respektive utflyttade jan-juni 2014 fördelat på åldersgrupper. De mest förekommande kommunerna som invånare flyttar från respektive till. Befolkningsutveckling per församling utanför Kristinehamns tätort. Ökad måluppfyllelse i skolan Officiell statistik över betygsresultat presenteras senare i höst. Istället ges en sammanfattande beskrivning av det aktuella läget. Minskat behov av försörjningsstöd Kostnadsutveckling Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 2014 Orsaker till försörjningsstöd 2014 Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushållstyp 2014 Orsak till ekonomiskt bistånd, ensamstående män under mars 2014 Fler sysselsatta Andelen arbetslösa redovisas både totalt (16-64 år) samt för åldersgruppen år. Andelen arbetslösa i Kristinehamn jämförs med Värmlands län och Riket. För Kristinehamn redovisas andelen arbetslösa fördelat på kön och utrikesfödda. Andelen arbetslösa år i jämförelse Antalet år som är öppet arbetslösa, sökande i program med aktivitetsstöd och sökande som fått arbete. 12

20 Positiv befolkningsutveckling Kristinehamns kommun strävar efter en positiv befolkningsutveckling och där målet är att antal invånare i åldersgrupperna 0-16 och ska öka. Befolkningsutveckling kommunen totalt, december 2013 juni 2014 Befolkningsutveckling A n t a l dec-13 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Folkmängd December Januari Februari Mars April Maj Juni (+63) Kommentar: Kommunen har under första halvåret en positiv befolkningsutveckling (+63). 13

21 In- och utflyttning, antal födda, döda samt in- och utvandring. 120 Befolkningsutveckling januari - juni 2014 Kristinehamns kommun Januari Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Födda Döda Inflyttade Utflyttade Invandring Utvandring Kommentar: Födelseöverskott -57, inrikes flyttningsöverskott -26, invandringsöverskott +146 Kommunens befolkningsökning beror uteslutande på ett invandringsöverskott. Befolkningsutveckling åldersgrupperna 0-16 och 24-45, juni månad 2012/2013/2014 Befolkningutveckling åldersgrupp 0-16 samt 24-45, jämförelse juni 2012/2013/ /Juni månad 2013/Juni månad 2014/Juni månad Kommentar: I förhållande till år 2012 har åldersgrupp 0-16 år ökat med 119 personer och åldersgrupp år ökat med 221 personer. 14

22 Kommun Antal inrikes in- och utflyttade fördelat på åldersgrupper Antal inrikes in- och utflyttade fördelat på ålder, jan-juni A n t a l Utflyttade Inflyttade Kommentar: Endast i åldersgrupperna 0-5, och år är inrikes inflyttning större än utflyttning. Vart går flyttlasset? Från vilka kommuner kommer Kristinehamns nya invånare och till vilka kommuner flyttar Kristinehamnarna? Nedan presenteras de kommuner som under första halvåret 2014 har tio eller fler ut/inflyttade (Källa: SCB). Uppsala Västerås Arvika Hagfors Karlskoga De kommuner som har 10 el fler ut- el inflyttade till/från Kristinehamn jan-juni 2014 Örebro Degerfors Filipstad Karlstad Forshaga Storfors Göteborg Stockholm Stockholm Göteborg Storfors Forshaga Karlstad Filipstad Degerfors Örebro Karlskoga Hagfors Arvika Västerås Uppsala Inflyttade Utflyttade

23 Antal Befolkningsutveckling utanför Kristinehamns tätort (Rudskoga, Visnum, Ölme, Visnums-kil församling) Befolkningsutveckling församling, jan - juni Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rudskoga Visnums-Kil Visnum Ölme

24 Ökad måluppfyllelse i skolan Betygsresultat Under våren 2014 har 221 elever i åk6 genomfört nationella prov. Prov i svenska/sva, matematik och engelska har samtliga elever skrivit. Dessutom har eleverna genomfört prov i något SO- och NO-ämne. Officiell statistik över resultaten 2014 är ännu inte tillgänglig men utdrag ur registren ger en fingervisning om utfallet. Godkänt resultat innebär sedan 2013 provbetyg E-A. I samband med att nytt betygssystem infördes 2013 ändrades även provens karaktär och resultaten från tidigare år är därför inte jämförbara. Andel elever i åk6 som fått minst godkänt resultat i nationella prov: lå12/13 (212 elever) lå13/14 (prel.)(221 elever) Sv 95,9% 93,2% Ma 90,3% 91% Eng 92,2% 92,3% Det verkar som om resultaten i svenska försämrats något medan resultaten i matematik visar en svag förbättring. Det finns variation mellan enheternas måluppfyllelse och denna statistik används som grund för diskussion mellan enheterna. Totalt 253 elever (120 flickor, 133 pojkar) lämnade grundskolans åk9 juni Officiell statistik över betygsresultat presenteras först senare i höst men en genomgång av betygskatalogerna visar att 18 elever (12 flickor, 6 pojkar) fick betyg som omfattade 300poäng eller mer. (Max för meritvärdet är 320 poäng). 25 elever (10 flickor, 15 pojkar) fick ett betyg som omsluter mindre än 100 poäng. 58 elever fick inte godkänt betyg i ett eller flera ämnen och saknar därmed fullständigt grundskolebetyg. Detta innebär dock inte att alla dessa är obehöriga till gymnasieskolans program. Insatser för förbättrad måluppfyllelse Läsåret 13/14 hade samtliga elever i högstadie- och gymnasieskolan tillgång till egen dator som ett stöd för sina studier. Fortsatta kompetensutvecklingsinsatser har erbjudits lärarna i samtliga verksamheter för att ge ännu bättre förutsättningar att nyttja datorernas möjligheter. Under året har en stor satsning gjorts på kompetensutveckling för matematiklärare genom skolverkets Mattelyftet. Inför hösten 2014 startar nya grupper och planen är att kommunens samtliga matematiklärare ska få del av satsningen. I höst startar en kompetensutveckling i svenska för lärare som arbetar på mellan- och högstadiet. Kompetensutvecklingen syftar till att lärare skall mötas, utbyta erfarenheter, ta del av forskning samt utveckla och fördjupa sin egen kunskap och förståelse för hur elevers läsning kan utvecklas. På detta sätt ökar lärarnas beredskap att utveckla sin undervisning. Kompetensutvecklingen anordnas av Karlstads universitet. 17

25 Utvecklingsarbetet med fokus på formativ bedömning har fortsatt genom bl.a. klassrumsbesök där elevernas förståelse och lärande under lektionerna stått i fokus. Undervisande lärare har planerat, genomfört och efterarbetat lektionstillfällen tillsammans med en utvecklingspedagog och på så sätt genom reflekterande samtal fått stöd i utvecklingen av sitt arbete. Hela arbetslag har fått inspirerande och utvecklande erfarenheter genom föreläsningar och workshops i syfte att utveckla undervisningen mot högre måluppfyllelse. Genomgående tema har varit planering och genomförande av lektioner där möjligheten att bedöma förmågor enligt läroplanernas mål stått i centrum. Utvecklingspedagogerna har agerat som stöd för rektorerna i deras arbete som pedagogiska ledare. Kompetensutveckling i matematik för personal i förskola och förskoleklass i form av matematikcirklar har genomförts för att utveckla matematiken i arbetet med yngre barn. Skolförvaltningens nya organisation hösten 2014 innebär fokus på större likvärdighet för samtliga barn och elever i kommunen. All elevhälsopersonal samlas hos en chef, elevhälsostrategen, i syfte att bättre nyttja olika kompetenser för hela verksamheten men även utveckla gemensamma metoder och synsätt som stöd för bättre måluppfyllelse. Antal elever antagna till nationellt program I juni 2014 lämnade 253 elever åk9 vid kommunens högstadieskolor. Vid antagning till gymnasiet krävs godkända betyg i minst 8 ämnen. Kristinehamns kommun erbjuder 10 nationella program och till dessa var 197 elever antagna i samband med sommaren. Bland dessa finns elever från andra kommuner. I början av höstterminen sker alltid förändringar och definitiv antagning kan redovisas först senare på hösten. De elever som saknar behörighet studerar vid något av Introduktionsprogrammen (IM). Avgångselevernas betyg från gymnasiet I samband med vårterminen 2014 fick 75 % av de elever som avslutade sin gymnasieutbildning vid Brogårdsskolan ut en gymnasieexamen. Vid Presterudsgymnasiet lämnade ca 50 % av eleverna åk3 med yrkesexamen. Årets avgångselever är de första som går ut med examen så det finns inga jämföra bara siffror. Officiell statistik kommer först senare men fortsatt utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse på gymnasiet är nödvändigt. Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande behörighet till högskolan. En yrkesexamen visar att eleven har de kunskaper som behövs för att börja jobba inom yrket men ger också grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. 18

26 Minskat behov av försörjningsstöd Socialnämndens arbete med att minska behovet av försörjningsstöd hos kommunens invånare påverkas av vad som för övrigt sker i samhället. Den viktigaste är naturligtvis tillgången på arbetstillfällen men också utbildningsnivå hos medborgarna och aktuella arbetsmarknadsåtgärder spelar stor roll. Socialnämnden driver idag ett större projekt som med resurser från resultatutjämningsreserven som ska pågå under tre års tid. Ca 240 personer ska under den tiden erbjudas en ettårig anställning i kommunens verksamheter för att på det sättet förbereda sig för annan anställning eller studier. Projektet har pågått under ett år och drygt 80 personer deltar nu i projektet. Det nya utredningsinstrumentet inom avdelningen för försörjningsstöd förväntas förbättra underlaget för beslut och uppföljning av ekonomiskt bistånd. 19

27 Försörjningsstöd (nettokostnad i tkr) Uppdaterad den 18/ Avvik föreg år år i tkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Budget , Underskott Försörjningsstödet har sjunkit i jämförelse med samma period föregående år med 800tkr. Förvaltningen ser dock att antalet E-bo, personer som efter beslut om uppehållstillstånd på eget initiativ flyttar till en kommun innan anvisning, ökar. Ofta uppstår då ett glapp innan de kan ingå i etableringsreformen på arbetsförmedlingen. Etableringsreformen är nu inne på sitt fjärde år sen den övergick i arbetsförmedlingens regi. Det är svårt att få fram underlag på hur många som går vidare till arbete, studier eller annan försörjning och hur många som vänder sig till kommunen för att söka ekonomiskt bistånd. 20

28 Som framgår av diagrammet är det ca 700 personer som erhåller ekonomiskt bistånd och som ingår i ca 400 hushåll 21

29 Den vanligaste orsaken till att kommunens invånare söker ekonomiskt bistånd är arbetslöshet. Många är unga och har inte kommit in på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Socialnämndens arbetsmarknadsprojekt vänder sig därför i första hand till unga vuxna. Som framgår av tabellen så är den största hushållstypen ensamstående män utan barn. 22

30 Nedan visar tabellen åldersintervall och orsak till utbetalt försörjningsstöd för den största gruppen, ensamstående män utan barn totalt 174 personer. Av dessa är 114 personer under 40 år. Denna tabell kommer att jämföras med oktobers siffror 2014 då samtliga i den första gruppen i projektet Kom I Jobb bör ha en anställning. 23

31 Fler sysselsatta Andel arbetslösa år i jämförelse med Värmland och Riket Kristinehamn - andelen arbetslösa 16-64, i jämförelse med Värmland och Riket (Källa:AF) 2014 % Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kr-hamn 9,5 9,3 9,4 9,2 8,7 8,3 Värmland 7,8 7,6 7,4 7 6,6 6,4 Riket 6,9 6,7 6,5 6,2 6 6 Andel arbetslösa år fördelat på kön och utrikesfödda Andelen arbetslösa i Kristinehamn, år fördelade på kön och utrikesfödda. Januari - juni 2014 (Källa:AF) Januari Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kvinna 8,6 8,5 8,3 8,1 7,7 7,4 Man 10,3 10,3 10,3 10,1 9,6 9,2 Kvinna (utrikesfödd) 21,3 21,7 22,2 19,7 19,8 18,8 Man (utrikesfödd) 26 27,9 29,6 28,4 29,1 26,1 24

32 % Andel arbetslösa i Kristinehamn år i jämförelse med Värmland och Riket Andelen arbetslösa, år, i jämförelse med Värmland och Riket (Källa: AF) jan-juni 2014 % Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kr-hamn 17,1 16,6 16,4 16,1 15,4 15,5 Värmland 13,5 13,3 12,7 11, Riket 10,1 9,9 9,4 8,8 8,2 8,7 Andel arbetslösa i Kristinehamn år fördelat på kön och utrikesfödda 40 Andel arbetslösa, år fördelat på kön och utrikesfödda (Källa:AF) jan-juni Januari Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kvinna 14, ,7 13, ,2 Man 19,6 19, ,3 17,6 17,7 Kvinna (utrikesfödd) 25,3 23,1 25,3 23,3 26,2 25,2 Man (utrikesfödd) 35,2 37,1 34,3 30,2 33,3 26,9 25

33 % Andel arbetslösa i Kristinehamn år i jämförelse med 2012/2013/2014 Öppet arbetslösa + sökande i program med aktivitetsstöd, % andel av befolkningen år. Jämförelse år 2012/2013/ Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec ,9 15,7 14,2 16,3 16,1 18,4 18,8 18,3 18,7 17, ,5 18,1 17,1 16, , , ,9 18,4 17, ,1 16,6 16,4 16,1 15,4 15,5 Åldersgrupp år, antal öppet arbetslösa, sökande i program med aktivitetsstöd samt sökande som har fått arbete Antal Åldersgrupp år, antal öppet arbetslösa, sökande i program med aktivitetsstöd och sökande som har fått arbete. År 2014 (Källa:AF) Januari Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Öppet arbetslösa Sökande i prog m akt.stöd Sökande som fått arbete

34 PERSONALÖVERSIKT Löneöversyn 2014 Enligt de kollektivavtal kommunen är bunden av skall löneöversyn årligen genomföras. Översynen i år var klar till 1 april. De nya lönerna gäller från och med Extra satsning har gjorts i syfte att höja lönerna bland lärare/förskolelärare samt socialsekreterare med myndighetsutövning. Totalt sett kommer utfallet av löneöversynen 2014 ligga inom den budgeterade ramen så förvaltningarna kan kompenseras ekonomiskt utifrån löneökningarnas påverkan på respektive budget. Ledarutveckling Vid förra medarbetarundersökningen 2012 framkom det att de chefer som leder på distans, dvs har arbetsplatser som är bemannade dygnet runt veckans alla dagar önskade verktyg för att hantera de specifika situationer och problem de möter i sitt distansledarskap. Tillsammans med vår företagshälsovård togs därför ledarutvecklingsprogrammet Att Leda på distans fram. Alla chefer inom socialförvaltningen som har ett distansledarskap har medverkat. En uppföljande träff kommer att ske under hösten. Alla chefer som för fem eller fler år sedan gick en arbetsmiljöutbildning fick under våren gå en Bättre ArbetsMiljö-repetitionsutbildning. Företagshälsovård I linje med vår ambition att arbeta mer förebyggande tillsammans med vår företagshälsovård började vi under våren planera hur vi kan arbeta mer effektivt kring den upprepade korttidsfrånvaron. Vi kommer under hösten starta upp ett projekt gällande detta på socialförvaltningen. Ett verksamhetsområde har valts ut som projektgrupp och ett verksamhetsområde kommer arbeta enligt befintliga rutiner för att vi sedan ska kunna jämföra resultaten. Sjukfrånvaro Frånvaron avser hela kommunen januari till och med juni

35 EKONOMISK ÖVERSIKT DELÅRSBOKSLUT Resultat Periodens resultat uppgår till +36,8 Mkr (+ 23,2 Mkr) Verksamhetens nettokostnad under första halvåret uppgår till 568,2 Mkr (562,5 Mkr), Nettokostnaderna ökar med 1,0 % i förhållande till motsvarande period Bokförda nettokostnader utgör 47,3 % av årets budgeterade. Periodens resultat innefattar realisationsvinster med 3,4 Mkr. Periodens skatteintäkter inklusive statsbidrag och utjämning uppgår till 607,8 Mkr (586,2 Mkr). Skatteintäkterna ökar med 21,6 Mkr vilket motsvarar 3,7 %. Skatteintäkterna är påverkade av engångsbelopp avseende prognoser för slutavräkning 2013 och preliminäravräkning för 2014 med sammantaget 1,0 Mkr. Verksamhetens nettokostnad uppgår till 93,5 % (95,9 %) av skatteintäkterna. Kommunens likviditet uppgår vid halvårsskiftet till 99,7 Mkr (156,8 Mkr) och bedöms i nuläget som tillfredställande. Finansnettot uppvisar negativt saldo med 3,6 Mkr (-0,6 Mkr). Räntenivån är fortsatt låg. Den långfristiga Låneskulden uppgår till 303,3 Mkr (355,0 Mkr). Ingen nyupplåning har skett och amortering har verkställts med 9,7 Mkr. Investeringar Investeringsbudgeten för året inklusive balansposter uppgår till 264,7 Mkr (175,5 Mkr). Under första halvåret har 74,2 Mkr investerats av vilka 21,3 Mkr avser den avgiftsfinansierade verksamheten, 25,7 Mkr infrastruktur och fritidsanläggningar, 22,4 Mkr fastigheter och fastighetsförvärv samt 1,2 Mkr för maskiner, fordon och inventarier. Anläggningsavgifter har bokförts med 0,4 Mkr. Sammanfattning Av halvårsbokslutet kan följande iakttagelser göras: Lönekostnaden uppgår till 298,0 Mkr (283,7 Mkr) Lagstadgad arbetsgivaravgift uppgår till 89,9 Mkr (84,3 Mkr) Pensionskostnaden uppgår till 29,4 Mkr (26,3 Mkr) Försörjningsstödet uppgår till 13,2 Mkr (13,5 Mkr) Kostnaderna för institutionsvård ökar och uppgår till 19,9 Mkr (17,5 Mkr) Kostnaderna för hemtjänst redovisas till 52,8 Mkr (46,1) I interkommunala ersättningar för gymnasieelever har utbetalats 16,5 Mkr (19,5 Mkr) varav friskolor 8,5 mkr (8,6 Mkr) Låneräntor redovisas till 4,5 Mkr (5,2 Mkr) 28

36 Kommunala bolag Resultatredovisning (Mkr) Halvår Bokslut Halvår Prognos Kristinehamnsbostäder AB 3,0-3,8 1,1 6,3 AB Kristinehamns Industrifastigheter 2,9 5,9 3,3 4,0 Kristinapalatset AB 0,1 0,1 0,1 0,0 Kristinehamns Fjärrvärme AB 4,1 2,0 2,6 0,3 Kristinehamns Elnät AB 3,8 8,4 5,1 5,1 Sammantaget visar bolagen ett delårsresultat på + 12,2 Mkr och i helårsprognos räknar man med ett resultat uppgående till + 15,7 Mkr. HELÅRSPROGNOS FÖR KOMMUNEN Resultatprognos Med utgångspunkt i nämndernas egna bedömningar pekar helårsprognosen på ett resultat på + 17,0 Mkr (exkl. realisationsvinster) vilket är 10,0 Mkr bättre än årets budget. Verksamhetens nettokostnad beräknas uppgå till 1 197,9 Mkr. Nettokostnadsökningen i förhållande till bokslut 2013 exklusive realisationsvinster och extraordinära intäkter uppgår till 39,9 Mkr vilket motsvarar 3,4 %. Den skattefinansierade verksamhetens prognostiserade nettoavvikelser uppgår sammantaget till + 0,2 Mkr. Avskrivningar beräknas till budgeterade 51,7 Mkr. Skatteintäkterna uppgår till 934,6 Mkr (921,6 Mkr) och Generella statsbidrag, beräknas till 282,1 Mkr (251,9 Mkr). Skatteintäkter inkl. Generella statsbidrag ökar med 43,2 Mkr (3,7 %) vilket sammantaget är 3,7 Mkr bättre än årets budgeterade. Finansnettot beräknas uppgå till -1,8 Mkr (-3,0 Mkr). I prognosen beräknas amorteringar ske med 21,0 Mkr i enlighet med upprättad budget. Måluppfyllelse Kommunens långsiktiga ekonomiska målsättning är att resultatet skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2014 har resultatmålet satts till 0,59 %. Det prognostiserade resultatet motsvarar ca 1,40 % av skatteintäkter och generella bidrag. I prognosen har inte beräknats med någon partiell inlösen av pensioner. Kommunen kommer att amortera låneskulden med 21 Mkr i enlighet med målsättningen. Upptagande av nya lån kommer att ske under hösten 2014 för finansiering av om-och tillbyggnad Fiskartorpet samt upparbetade kostnader VA-vålösund. De avgiftsfinansierade verksamheterna bedriver sin verksamhet med full kostnadstäckning. 29

37 Driftredovisning i sammandrag (Mkr) Nämnd Delår Budget Prognos Avvik KF/KS (inkl valnämnd, revision) 54,3 123,3 118,8 + 4,5 Socialnämnd 235,8 485,2 490,2-5,0 Skolnämnd 233,0 476,1 476,1 0 TN/skattefinans 31,1 67,9 67,9 0 TN/avgiftsfinans/VA - 2, ,5 + 0,5 TN/avgiftsfinans/Renhållning - 0,1-0,8-0,8 0 Kulturnämnd 9,9 19,7 19,1 + 0,6 Miljö/byggnadsnämnd 3,8 9,5 9,5 0 Överförmyndarnämnd 2,1 2,7 2,7-0 Gemensam lönenämnd 1,0 3,5 3,5 0 Separat redovisning lämnas för VA-verksamheten Budgetavvikelser Verksamheternas budgetavvikelser uppgår sammantaget till netto + 0,2 Mkr. Dock finns kostnadsöverskridanden som måste beaktas i den fortsatta ekonomiska planeringen inom Socialnämndens område avseende kostnader för institutionsplaceringar 6,0 Mkr. Socialnämnden har beslutat om åtgärder för att minska kostnaderna under kommande år. VA-verksamhetens överskott 0,5 Mkr kommer att fonderas alternativt upptas som skuld till abonnenterna. Sammantaget väntas pensionsutbetalningarna ge ett överskott mot budget med 2,0 Mkr. De prognoser över skatteutfall som kommit under våren visar ett bättre utfall än som tidigare aviserats. Skatteintäkterna inklusive generella bidrag beräknas ge ett överskott mot budget med ca 3,7 Mkr. Finansnettot beräknas ge ett budgetmässigt överskott med 2,2 Mkr. Investeringar(Mkr) Investeringsredovisning i sammandrag Delår Budget Prognos Verksamhet Fastigheter om-tillbyggn 22,0 36,4 36,9 Fastighetsförvärv 0,9 2,9 2,9 Infrastruktur 15,2 26,9 23,0 Fritidsanläggningar 3,9 10,0 6,7 Inventarier 1,2 7,2 5,3 Avgiftsfinans VA 26,9 47,3 46,8 Avgiftsfinans Renhållning 1,0 0,7 0,7 Ofördelat 0 138,8 129,8 De stora investeringarna 1: a halvåret avser om- och tillbyggnad Djurgårdsskolan, Infrastruktur Vålösundsområdet och avloppsreningsverk Fiskartorpet. Kommunens investeringsnivå väntas uppgå till 131,3 Mkr (65,0 Mkr). Investeringsutgiften andra halvåret beräknas uppgå till 60,4 Mkr. 30

38 Slutsatser/Kommentarer Resultatet för 2014 väntas bli lägre än tidigare år till största delen beroende av att tidigare år gynnats av engångsersättningar avseende AFA-återbetalningar. Budgetavvikelserna på totalnivå balanserar, men underskott finns inom socialnämnden avseende kostnader för institutionsplaceringar som måste hanteras i den fortsatta planeringen. Det förväntade resultatet kommer troligtvis inte att medge fortsatt inlösen av pensionsåtagande för att ytterligare sänka framtida pensionskostnader. Enligt senaste prognos från SKL väntas skatteintäkterna inkl. generella bidrag ge ett överskott med sammantaget 3,7 Mkr, vilket helt kan hänföras till preliminäravräkningen för års skatteintäkter. Arbetsmarknadsprojektet Kom i Jobb beräknas ge sänkta FSS utbetalningar med 1,7 Mkr, och finansiering med avsatta medel ur resultatutjämningsreserv (RUR) beräknas uppgå till ca 1,7 Mkr. I föreliggande prognos har inte kostnader för översvämning/skyfall beaktats. Samtliga tillkommande kostnader för detta kommer att redovisas som extraordinära i kommande bokslut. Kostnader för institutions- och familjehemsplaceringar ökar och beräknas ge ett underskott med ca 7 Mkr. Socialnämnden har beslutat om åtgärder för att utveckla stödet på hemmaplan till barn/unga och deras familjer. Finansiering kommer troligtvis att kunna ske inom ramen för RUR. Fortsatta volymökningar inom förskoleverksamheten kan innebära ett ökat resursbehov i närtid. Utifrån upprättad prognos görs bedömningen att balanskravet klaras. De prioriterade områdena befolkningsutveckling, arbetslöshet, försörjningsstöd och skolans måluppfyllelse kommer även fortsättningsvis att följas särskilt nogsamhet då volymförändringar inom dessa områden får en direkt effekt på det ekonomiska resultatet. I den ekonomiska planen för ligger kostnadsreduceringar med sammantaget 20 Mkr motsvarande ca 1,5 % av nettokostnaden. Dessa reduceringar måste genomföras för att klara framtida resultat- och investeringsnivåer varför utrymmet för utökad eller ny verksamhet under kommande år kommer att vara ytterst begränsat. Redovisningsprinciper Delårsbokslut 2014 är upprättat efter samma redovisningsprinciper som årsbokslut 2013 och oförändrade i förhållande till tidigare delårsbokslut. 31

39 RESULTATRÄKNING (MKR) Halvårsbokslut 2013 Bokslut 2013 Halvårsbokslut 2014 Prognos 2014 Verksamhetens intäkter 146,9 325,8 163,6 Verksamhetens kostnader -683, ,1-707, ,2 Avskrivningar -25,6-51,1-24,3-51,7 Verksamhetens nettokostnad -562, ,4-568, ,9 Skatteintäkter 458,5 916,4 466,8 934,6 Generella statsbidrag 127,7 257,1 141,0 282,1 Finanisella intäkter 4,6 5,0 1,6 8,2 Finansiella kostnader -5,2-11,0-4,4-10,0 Resultat för extraordinära poster 23,2 36,1 36,8 17,0 Extraordinära poster FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 23,2 36,1 36,8 17,0 KASSAFLÖDESANALYS (MKR) Kassaflöde från löpande verksamhet 119,5 169,7 35,7 Kassaflöde från investeringsverksamhet -11,9-52,6-73,8 Kassaflöde från finansieringsverksamhet -70,6-89,6-9,5 Årets kassaflöde 37,0 27,5-47,6 32

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Agenda. Prel bokslutsiffror 2014. Reviderad Budget 2015. Övriga frågor

Agenda. Prel bokslutsiffror 2014. Reviderad Budget 2015. Övriga frågor Agenda Prel bokslutsiffror 2014 Reviderad Budget 2015 Övriga frågor Prel Resultat 2014 Prel. resultat före dispositioner + 31 Mkr VA verksamhet + 1,5 Mkr Renhållningsverksamhet + 2 Mkr Förändring Eget

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Eslövs kommun. Granskning av delårsrapport

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Eslövs kommun. Granskning av delårsrapport Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport 2011-07-31 Innehåll Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2015

Delårsbokslut/årsprognos 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Vårt datum 2015-08-24 Diarienummer Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, 0550 88024 morgan.persson@kristinehamn.se Kommunstyrelsen Delårsbokslut/årsprognos 2015 Beslutsunderlag

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år 15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande,

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Gröndahl Kim Gustafsson Granskning av delårsrapport 2014 Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer