Delårsbokslut/årsprognos 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut/årsprognos 2014"

Transkript

1

2

3 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2014: Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014 Beslutsunderlag Delårsbokslut/årsprognos 2014 för kommunen Bilagor: Delårsbokslut kommunala bolag 2014 Socialnämnden Tjänsteskrivelse socialförvaltningen Tjänsteskrivelse Ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsbokslut/årsprognos Av förvaltningsberättelsen framgår resultat, årsprognos och uppföljning av verksamhets- och strategiska mål. Delårsbokslutet visar på ett resultat på + 36,8 Mkr och i prognosen för helår beräknas ett överskott med + 17,0 Mkr vilket är 10 Mkr bättre än budget. Av årsprognosen framgår att verksamheternas nettoavvikelse mot budget balanserar, dock finns en negativ avvikelse inom socialnämnden med 5,0 Mkr. Socialnämnden har inkommit med ansökan om tilläggsanslag med 5,0 Mkr för täckning av underskott. Socialnämnden har i budget för 2014 inte fått någon uppräkning för ökade kostnader avseende institutionsplaceringar vilka beräknas ge ett underskott med ca 7,0 Mkr. Överskott inom andra områden gör att äskandet uppgår till 5,0 Mkr. Socialnämnden har även inkommit med ansökan om medel ur resultatutjämningsreserv för att starta projekt för dels effektivisering inom hemtjänst, dels minskning av antalet institutionsplaceringar placeringar inom IFO. Dessa ärenden är under beredning inom kommunledningsförvaltningen. Då åtgärdsförslagen inte beräknas få effekter i närtid föreslås att socialnämndens äskande om tilläggsanslag bifalls. c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2014_109 - delårsbokslut_årsprognos ver 1{fcfe-6a2b e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

4 2 Den bedömning som görs utifrån det för perioden redovisade ekonomiska resultatet och uppföljningen av verksamhetsmål är att kommunen bedriver verksamheten med god ekonomisk hushållning. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna delårsbokslut/årsprognos för överlämna delårsbokslut/årsprognos 2014 till Kommunfullmäktige och Kommunrevisionen - uppmana nämnderna till fortsatt budgetdiciplin Kommunstyrelsen föreslås härutöver besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta att - bevilja Socialnämnden tilläggsanslag för 2014 med Tkr - finansiering sker genom ianspråktagande av KF anslag för oförutsedda behov med motsvarande belopp. Skickas till Kommunrevisionen Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef

5

6

7

8

9

10 Delårsbokslut och årsprognos 2014 Januari-juni 2014 Kommunfullmäktige 25 september 2014

11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ALLMÄN ÖVERSIKT... 3 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning... 4 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL... 4 UPPFÖLJNING AV STRATEGISKA MÅL PERSONALÖVERSIKT EKONOMISK ÖVERSIKT HELÅRSPROGNOS FÖR KOMMUNEN RESULTATRÄKNING (MKR) KASSAFLÖDESANALYS (MKR) BALANSRÄKNING (MKR) RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHETEN BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHETEN Bilagor Delårsbokslut Kommunala bolag 2

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ALLMÄN ÖVERSIKT Delårsrapporten för 2014 visar att Kristinehamns kommun uppnår ett resultat för de första 6 månaderna på + 36,8 Mkr. Den bedömning som görs för helår 2014 pekar på ett resultat på + 17 Mkr vilket är 10Mkr bättre än budget. Orsaken till det bedömda bättre resultatet hänför sig till största delen till ökade skatteintäkter. Glädjande är att befolkningsutvecklingen börjar bli stabilt positiv. Under första halvåret 2014 har kommunens befolkning ökat med 63 (133) personer. Per den 30 juni 2014 fanns (23 862) innevånare i kommunen. Födelseunderskottet var 57 personer, inflyttningsunderskottet inom landet var 26 och invandringsöverskottet var 146 personer. Om- och tillbyggnad av Djurgårdsskolan håller på att avslutas. Projektering av om- och tillbyggnad av Stenstalidskolan pågår. Planeringen av Teknik- och Innovationscentret fortsätter som ett prioriterat arbete, vilket är viktigt då kommunen har ett stort ansvar för att kommunens företag i framtiden kan tillgodoses med utbildad arbetskraft. En utredning om placering av nyproduktion av förskolelokaler för 160 barn pågår. Investeringarna i det kommersiella hamnområdet och i gästhamnen är färdigställd och möjliggör för kommunen att fortsätta utvecklingen mot att bli en attraktiv turistort samt ett lager- och logistikcentra i regionen. I Svenskt Näringslivs senaste mätning av det lokala företagsklimatet som presenterades i maj 2014 placerades kommunen på 76 (78) plats. Det är viktigt att även fortsättningsvis arbeta aktivt med att vidareutveckla förutsättningarna för det lokala näringslivet. De kommunala bolagen har fått nya ägardirektiv. De helägda kommunala bolagen visar samtliga på överskott både vad gäller delårsbokslut som prognos för helår. Stora delar av kommunens reserver beräknas ianspråktas under året vilket får till följd att budgetdisciplinen kommande halvår måste upprätthållas. Utrymmet för ytterligare åtaganden och ny verksamhet kommer att vara starkt begränsat. 3

13 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Kommunallagen ställer krav på att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet handlar om kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för i vilken omfattning verksamheten kan bedrivas. Verksamhetsperspektivet handlar om kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att åstadkomma detta behövs tydliga och mätbara verksamhetsmål som är möjliga att utvärdera. Förutom att målen ska stödja att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt anger målen den politiska inriktningen för verksamheterna. Målen tydliggör även det kommunala uppdraget för kommuninvånarna och andra intressenter. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger på så sätt ihop för att god ekonomisk hushållning skall uppnås. Kristinehamns kommun definierar att god ekonomisk hushållning uppnås när det ekonomiska resultatet är positivt, de finansiella målen är uppfyllda och kommunen rör sig i riktning mot fastställda verksamhetsmål. Kommunfullmäktige definierar i 2014 års budget finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning Det ekonomiska resultatet är positivt och bättre än budgeterat. Samtliga finansiella mål är uppfyllda. Arbetet i riktning mot att nå kommunfullmäktiges verksamhetsmål pågår uttryckligen och bedöms vara på rätt väg. Den samlade bedömningen är att kommunens verksamheter bedrivs med god ekonomisk hushållning. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL Utifrån visionen har kommunfullmäktige beslutat om verksamhetsmål. Det är kommunens mål för verksamheten kopplat till god ekonomisk hushållning. Målen är av övergripande karaktär och beskriver vilken inriktning den kommunala verksamheten ska sträva efter för att förverkliga visionen. Verksamhetsmålen är åtta till antalet och består av ett övergripande mål samt sju övriga mål. Hösten 2012 påbörjades ett långsiktigt utvecklingsarbete med att skapa en struktur för verksamhetsstyrning som förväntas stärka kommunfullmäktiges styrning. Syftet är att skapa ett sammanhang och en röd tråd för hur kommunfullmäktige ska styra och följa upp hela den kommunala verksamheten. I nämndernas verksamhetsplaner för 2014 har den nya strukturen tillämpats men det är först inför 2015 som samtliga nämnder kommer att ha sett över och anpassat sin styrning till den nya strukturen. 4

14 Resultatet av kommunfullmäktiges verksamhetsmål mäts med indikatorer. Flertalet av indikatorerna är av den karaktären att resultat enbart kan utläsas en gång per år. I nämndernas delårsrapporter för 2014 redogör nämnderna för statusen på sina planerade aktiviteter, kommenterar dem samt bedömer i vilken grad aktiviteterna förväntas påverka uppfyllelse av nämndmålen. I delårsbokslutet görs en överskådlig sammanfattning av nämndernas arbete med sina planerade aktiviteter för att få en aktuell lägesbild. Där så är möjligt redovisas ett resultat av de indikatorer som är kopplade till kommunfullmäktiges mål. Sammanfattning av nämndernas bedömning av aktiviteternas betydelse för måluppfyllelse 2014 Kommunfullmäktiges Nämndernas bedömning om verksamhetsmål aktiviteternas betydelse för Övergripande mål Mål 1 Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi. måluppfyllelse I hög grad Positivt Till viss del X X X Invånarna ska känna att de har inflytande. X X Inte alls Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Kommunen ska arbeta för jämställdhet och mångfald för att ge alla invånare likvärdiga livsvillkor. Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. 5 X X X X X X X X X X X X X X

15 För flertalet av verksamhetsmålen bedömer nämnderna att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller i hög grad till nämndernas måluppfyllelse. Ingen nämnd gör bedömningen att deras aktiviteter inte alls kommer att bidra. Strukturen för verksamhetsstyrning är fortfarande relativt ny och det tar tid för nämnder och förvaltningar att anpassa sin styrning. Även om den nya strukturen används i nämndernas delårsrapporter så har inte alla nämnder fullt ut anpassat sin styrning och uppföljning, vilket försvårar bedömningen av måluppfyllelse för verksamhetsmålen. Därför får bedömningen ske med en viss försiktighet. Den samlade bedömningen är att arbetet i riktning mot att nå kommunfullmäktiges verksamhetsmål uttryckligen pågår och bedöms vara på rätt väg. I följande avsnitt presenteras en aktuell lägesbild för kommunfullmäktiges verksamhetsmål. Övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi. Indikatorer Folkmängden uppgick till vid halvårsskiftet, en ökning med 63 invånare sedan årsskiftet. Övriga indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen. Kommentar Den positiva trenden för befolkningsutvecklingen fortsätter. Nämnderna arbetar för att erbjuda en god tillgänglighet och ett gott bemötande gentemot mot kommuninvånarna. Ett exempel är miljö- och byggnadsnämnden som redovisar ett påbörjat kvalitetsarbete med att strukturera upp arbetet samt utveckla och ta fram handläggningsrutiner. Nämnden klarar även sina uppställda mål på handläggningstider inom elva områden. En kartläggning har genomförts gällande behovet av telefonitjänster inom kommunen. Arbetet med att utveckla e-tjänster på kommunens hemsida fortsätter och under första halvåret har fem nya e-tjänster tagits fram inom socialnämndens område, bland annat ansökan om hemtjänst. Planeringen är att de nya e-tjänsterna tas i drift efter sommaren. VA-verksamheten har ökat sitt fokus på underhåll av befintligt nät och pumpstationer. Risk- och konsekvensanalys på framtida underhåll och reinvesteringar pågår liksom installation av UV-ljus på Sandköpings vattenverk. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 14 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är två genomförda, nio pågår och tre är ännu inte påbörjade. Kommunstyrelsen bedömer att deras aktiviteter till viss del förväntas bidra till styrelsens måluppfyllelse. Övriga nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller i hög grad till uppfyllelse av nämndmålen. 6

16 Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen. Kommentar Arbete pågår med att utveckla former för medborgardialog. Tekniska nämnden arbetar med att utveckla såväl sin synpunktshantering samt rutiner för tidig information innan planerade arbeten. Till exempel i Vålösundsprojektet har tidig information skickats ut till boende som sedan följts upp med information på hemsidan samt besök på plats. Flera nämnder redovisar insatser för att stärka barn- och ungdomars inflytande. Inom skolan har elevrådsutbildning och elevskyddsombudsutbildning genomförts. En handbok har arbetats fram för klassråd och elevråd i syfte att stärka elevernas möjligheter till inflytande över sin skoldag. Matråd genonförs varje termin på samtliga grundskolor. Flera evenemang som syftar till en direkt dialog med barn och ungdomar har genomförts. Som exempel kan nämnas ett engagemangstorg på Presterudsgymnasiet med temat Ung i Kristinehamn och Europa. Ungdomar som slutat åk 9 fick under tre veckors feriearbete en grundutbildning i demokrati, möjligheter till inflytande, mänskliga rättigheter och i att driva projekt. Uppföljning kommer att ske för att se om intresse finns för att bilda ett ungdomsråd. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 25 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är tre genomförda, 16 pågår och sex är ännu inte påbörjade. Nämnderna bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller i hög grad till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 2 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Statistik gällande gästnätter för juni-augusti blir tillgänglig i oktober. Under våren har ett omfattande arbete med att ta fram en plan för Kristinehamn som besöksdestination genomförts. Förslaget om ny besöksplan kommer att behandlas politiskt under hösten. En ny turistisk webbsida lanserades i maj. Sidan har tagits fram i samverkan med Visit Värmland och samlar det bästa som Kristinehamn har att erbjuda besökare. Området kring gästhamnen har utvecklats till en mer året runt anläggning. Ny brygga har invigts och ny entreprenör driver gästhamnen sedan 1 juni. Arbetet med att lyfta fram Vänern som destination fortsätter. Samverkan sker med andra kommuner i olika projekt. 7

17 Till exempel har en förstudie genomförts i samverkan mellan sex kommuner i norra Vänern med syfte att ta fram förslag på åtgärder som ska utveckla norra Vänerns attraktionskraft och dess tillgänglighet. Under hösten kommer en fördjupad ansökan med investeringsförslag att skrivas fram och lämnas in till Region Värmland och Tillväxtverket. Vandringsturism och idrottsturism är prioriterade områden. Arbetet pågår med att kvalitetssäkra en vandringsled i södra Kristinehamn. Inventering och hänvisningsskyltning av motionsspår pågår. Föreningslivet uppmuntras till att utveckla sina befintliga eller skapa nya konkurrenskraftiga arrangemang som skulle kunna generera fler gästnätter. Arbetet med färdigställande av ny fotbolls- och friidrottsarena på Sannaheden fortgår. Flera kulturarrangemang har genomförts. Några exempel är konstmuseets Lars Wallinutställning som haft många besökare samt filmen och utställningen om Club Zebra. Bildarkivets digitaliserade bilder finns nu sökbara i databas på hemsidan Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 29 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är åtta genomförda, 18 pågår och tre är ännu inte påbörjade. Tekniska nämnden bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt till uppfyllelse av nämndens mål. Övriga nämnder bedömer att deras aktiviteter i hög grad förväntas bidra till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 3 Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Utvecklingen av Vålösundet som område för boende, båtliv och rekreation fortsätter. Arbetet med detaljplaner i området sker etappvis. Detaljplan 4 har antagits men har överklagats. Detaljplan 2 blir färdig för antagande i september. En 1,5 km ny belyst gång- och cykelväg längs Tranvägen och Beckasinvägen invigdes i juni. Översyn av de stora gångstråken och belysningen i den offentliga miljön pågår. I gångtunneln under Södra Ringvägen har den äldre belysningen bytts ut mot energieffektiva LED-lampor. Förutom syftet att minska energiförbrukningen var åtgärden ett led i att skapa attraktiva och trygga miljöer. En ny övergripande strategi för bredbandsutbyggnad i Kristinehamns kommun för de kommande åren har antagits. Under första halvåret har ett intensivt arbete bedrivits med att stödja byalag och fiberföreningar i syfte att etablera fiber till hushåll och företag på landsbygden. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 23 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är sex genomförda, tolv pågår och fem är ännu inte påbörjade. Kommunstyrelsen bedömer att deras aktiviteter i hög grad förväntas bidra till uppfyllelse av styrelsens mål. Övriga nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt till uppfyllelse av nämndmålen. 8

18 Mål 4 Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Officiell statistik över betygsresultat presenteras under hösten. Utvecklingsarbetet med fokus på formativ bedömning har fortsatt genom bland annat klassrumsbesök där elevernas förståelse och lärande under lektionerna stått i fokus. Undervisande lärare har planerat, genomfört och efterarbetat lektionstillfällen tillsammans med en utvecklingspedagog och på så sätt genom reflekterande samtal fått stöd i utvecklingen av sitt arbete. Hela arbetslag har fått inspirerande och utvecklande erfarenheter genom föreläsningar och workshops i syfte att utveckla undervisningen mot högre måluppfyllelse. En stor satsning har gjorts på kompetensutveckling för matematiklärare genom skolverkets Mattelyftet. Kompetensutveckling i matematik för personal i förskola och förskoleklass i form av matematikcirklar har genomförts för att utveckla matematiken i arbetet med yngre barn. Satsningen på utveckling av kommunens skollokaler fortsätter enligt plan. Vid höstterminens start kommer nya Djurgårdsskolans om- och tillbyggnad att vara klar för att bedriva skolverksamhet. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 16 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är sju genomförda, sju pågår och två är ännu inte påbörjade. Kulturnämnden bedömer att deras aktiviteter i hög grad förväntas bidra till uppfyllelse av nämndens mål. Övriga nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 5 Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Indikatorer Svenskt Näringslivs ranking Sveriges bästa lokala företagsklimat 2014, ranking 76. Övriga indikatorer följs upp i samband med årsredovisningen. Kommentar I den senaste rankingen från Svenskt Näringsliv Sveriges bästa företagsklimat 1 som presenterades i april 2014 klättrade Kristinehamn till plats 76 vilket är en förbättring med två placeringar i jämförelse med året innan. En delfaktor i rankingen som väger tungt är företagarnas egna sammanfattande omdöme av det lokala företagsklimatet. När kommunens företagare själva får ange hur de upplever företagsklimatet placerar sig Kristinehamn på plats 36, vilket är en förbättring med tolv placeringar från föregående år. 1 Mätningen består till en tredjedel av statistiska faktorer och till två tredjedelar av företagares omdömen. 9

19 Berörda förvaltningar som möter företag i sin myndighetsutövning fortsätter arbetet med att förbättra sin service utifrån utbildningen Förenkla helt enkelt. Samarbete sker med Näringslivssamverkan vid till exempel nya företagsetableringar. Arbete med detaljplaner som möjliggör handel pågår. I planen för Svinvallenområdet prövas möjlighet till handel. I planförslag för Presterud finns möjligheter till handel. Dessutom pågår planarbete för Coop:s utbyggnad. Inom tekniska nämndens ansvarområde har en projektgrupp bildats på förvaltningen för att tydliggöra ansvarsområden och roller i samband med företagsetableringar samt för att utveckla en sammanhållen service one-way-in. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 18 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är två genomförda, 14 pågår och två är ännu inte påbörjade. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att deras aktiviteter i hög grad förväntas bidra till uppfyllelse av nämndens mål. Övriga nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller till viss del till uppfyllelse av nämndmålen. Mål 6 Kommunen ska arbeta för jämställdhet och mångfald för att ge alla invånare likvärdiga livsvillkor. Indikatorer Indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Genom SISU idrottsutbildarna har ett antal föreningar tagit del av utbildningar som utgår ifrån idrottens idéprogram Idrotten vill. Syftet med utbildningarna är att bidra till att alla ska kunna vara med i föreningsliv utifrån sina förutsättningar och att demokrati och jämställdhet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. När det gäller tillgänglighetsanpassning pågår en statusinventering som ett led i att förbättra den fysiska tillgängligheten vid kommunala byggnader. Planering av ombyggnationen till handikappanpassad badplats vid Skymningen är påbörjad och kommer att färdigställas under I syfte att skapa ett helhetsperspektiv kring arbetet med nyanlända samt ensamkommande barn och ungdomar har ett förvaltningsövergripande arbete startats upp. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 16 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa är två genomförda, tio pågår och fyra är ännu inte påbörjade. Nämnderna bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller till viss del till uppfyllelse av nämndmålen. 10

20 Mål 7 Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. Indikatorer Andelen inköpta ekologiska livsmedel uppgår till 22,3 procent. Övriga indikatorer kopplade till målet följs upp i samband med årsredovisningen Kommentar Andelen ekologiska livsmedel har ökat från årsskiftet. Ett medvetet arbete pågår med att motivera och styra verksamheterna till att öka sina inköp av ekologiska artiklar. Trots detta är det tveksamt om målet 25 procent kommer att uppnås vid årets slut. Nya rutiner för nyanskaffning och försäljning av kommunorganisationens bilar har tagits fram och förväntas på sikt resultera i en ökad andel miljöbilar. Förbrukningen av fossila bränslen förväntas minska då både Grunnebacka skola och Fiskartorpet under året övergår till annan värmeförsörjning. Energianalys pågår av tekniska nämndens samtliga verksamheter och arbetet med energieffektiviseringsåtgärder i ishallen fortsätter. Vid årets slut beräknas införandet av matavfallsinsamlingen vara helt genomfört. För att tidigt skapa en medvetenhet om miljö och hållbar utveckling besöker tekniska förvaltningen kommunens förskolor och informerar om hur vi kan minimera och sortera vårt avfall och vad som är viktigt att tänka på kring uppströmsarbetet inom VA. Aktiviteternas bidrag till nämndernas måluppfyllelse Sammanlagt redovisar nämnderna 17 aktiviteter kopplade till målet. Av dessa pågår 15 och två är ännu inte påbörjade. Tekniska nämnden bedömer att deras aktiviteter i hög grad förväntas bidra till uppfyllelse av nämndens mål. Övriga nämnder bedömer att deras aktiviteter förväntas bidra positivt eller till viss del till uppfyllelse av nämndmålen. 11

21 UPPFÖLJNING AV STRATEGISKA MÅL Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2013 om fyra strategiska mål för 2014: 1. Positiv befolkningsutveckling 2. Ökad måluppfyllelse i skolan 3. Minskat behov av försörjningsstöd 4. Fler sysselsatta De strategiska målen följs upp i delårsbokslut och årsredovisning. Därutöver följer kommunstyrelsen utvecklingen under året. Skolnämnden respektive socialnämnden föredrar muntligt i kommunstyrelsen två gånger per år vardera. I delårsbokslutet redovisas följande uppgifter: Positiv befolkningsutveckling Befolkningsutveckling totalt, dec 2013-juni 2014 Befolkningsutveckling för åldersgrupperna 0-16 år samt år, juni månad Antal inrikes inflyttade respektive utflyttade jan-juni 2014 fördelat på åldersgrupper. De mest förekommande kommunerna som invånare flyttar från respektive till. Befolkningsutveckling per församling utanför Kristinehamns tätort. Ökad måluppfyllelse i skolan Officiell statistik över betygsresultat presenteras senare i höst. Istället ges en sammanfattande beskrivning av det aktuella läget. Minskat behov av försörjningsstöd Kostnadsutveckling Antal hushåll med ekonomiskt bistånd 2014 Orsaker till försörjningsstöd 2014 Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushållstyp 2014 Orsak till ekonomiskt bistånd, ensamstående män under mars 2014 Fler sysselsatta Andelen arbetslösa redovisas både totalt (16-64 år) samt för åldersgruppen år. Andelen arbetslösa i Kristinehamn jämförs med Värmlands län och Riket. För Kristinehamn redovisas andelen arbetslösa fördelat på kön och utrikesfödda. Andelen arbetslösa år i jämförelse Antalet år som är öppet arbetslösa, sökande i program med aktivitetsstöd och sökande som fått arbete. 12

22 Positiv befolkningsutveckling Kristinehamns kommun strävar efter en positiv befolkningsutveckling och där målet är att antal invånare i åldersgrupperna 0-16 och ska öka. Befolkningsutveckling kommunen totalt, december 2013 juni 2014 Befolkningsutveckling A n t a l dec-13 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Folkmängd December Januari Februari Mars April Maj Juni (+63) Kommentar: Kommunen har under första halvåret en positiv befolkningsutveckling (+63). 13

23 In- och utflyttning, antal födda, döda samt in- och utvandring. 120 Befolkningsutveckling januari - juni 2014 Kristinehamns kommun Januari Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Födda Döda Inflyttade Utflyttade Invandring Utvandring Kommentar: Födelseöverskott -57, inrikes flyttningsöverskott -26, invandringsöverskott +146 Kommunens befolkningsökning beror uteslutande på ett invandringsöverskott. Befolkningsutveckling åldersgrupperna 0-16 och 24-45, juni månad 2012/2013/2014 Kommentar: I förhållande till år 2012 har åldersgrupp 0-16 år ökat med 119 personer och åldersgrupp år ökat med 116 personer. 14

24 Antal inrikes in- och utflyttade fördelat på åldersgrupper Antal inrikes in- och utflyttade fördelat på ålder, jan-juni A n t a l Utflyttade Inflyttade Kommentar: Endast i åldersgrupperna 0-5, och år är inrikes inflyttning större än utflyttning. Vart går flyttlasset? Från vilka kommuner kommer Kristinehamns nya invånare och till vilka kommuner flyttar Kristinehamnarna? Nedan presenteras de kommuner som under första halvåret 2014 har tio eller fler ut/inflyttade (Källa: SCB). 15

25 Antal Befolkningsutveckling utanför Kristinehamns tätort (Rudskoga, Visnum, Ölme, Visnums-kil församling) Befolkningsutveckling församling, jan - juni Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rudskoga Visnums-Kil Visnum Ölme

26 Ökad måluppfyllelse i skolan Betygsresultat Under våren 2014 har 221 elever i åk6 genomfört nationella prov. Prov i svenska/sva, matematik och engelska har samtliga elever skrivit. Dessutom har eleverna genomfört prov i något SO- och NO-ämne. Officiell statistik över resultaten 2014 är ännu inte tillgänglig men utdrag ur registren ger en fingervisning om utfallet. Godkänt resultat innebär sedan 2013 provbetyg E-A. I samband med att nytt betygssystem infördes 2013 ändrades även provens karaktär och resultaten från tidigare år är därför inte jämförbara. Andel elever i åk6 som fått minst godkänt resultat i nationella prov: lå12/13 (212 elever) lå13/14 (prel.)(221 elever) Sv 95,9% 93,2% Ma 90,3% 91% Eng 92,2% 92,3% Det verkar som om resultaten i svenska försämrats något medan resultaten i matematik visar en svag förbättring. Det finns variation mellan enheternas måluppfyllelse och denna statistik används som grund för diskussion mellan enheterna. Totalt 253 elever (120 flickor, 133 pojkar) lämnade grundskolans åk9 juni Officiell statistik över betygsresultat presenteras först senare i höst men en genomgång av betygskatalogerna visar att 18 elever (12 flickor, 6 pojkar) fick betyg som omfattade 300poäng eller mer. (Max för meritvärdet är 320 poäng). 25 elever (10 flickor, 15 pojkar) fick ett betyg som omsluter mindre än 100 poäng. 58 elever fick inte godkänt betyg i ett eller flera ämnen och saknar därmed fullständigt grundskolebetyg. Detta innebär dock inte att alla dessa är obehöriga till gymnasieskolans program. Insatser för förbättrad måluppfyllelse Läsåret 13/14 hade samtliga elever i högstadie- och gymnasieskolan tillgång till egen dator som ett stöd för sina studier. Fortsatta kompetensutvecklingsinsatser har erbjudits lärarna i samtliga verksamheter för att ge ännu bättre förutsättningar att nyttja datorernas möjligheter. Under året har en stor satsning gjorts på kompetensutveckling för matematiklärare genom skolverkets Mattelyftet. Inför hösten 2014 startar nya grupper och planen är att kommunens samtliga matematiklärare ska få del av satsningen. I höst startar en kompetensutveckling i svenska för lärare som arbetar på mellan- och högstadiet. Kompetensutvecklingen syftar till att lärare skall mötas, utbyta erfarenheter, ta del av forskning samt utveckla och fördjupa sin egen kunskap och förståelse för hur elevers läsning kan utvecklas. På detta sätt ökar lärarnas beredskap att utveckla sin undervisning. Kompetensutvecklingen anordnas av Karlstads universitet. 17

27 Utvecklingsarbetet med fokus på formativ bedömning har fortsatt genom bl.a. klassrumsbesök där elevernas förståelse och lärande under lektionerna stått i fokus. Undervisande lärare har planerat, genomfört och efterarbetat lektionstillfällen tillsammans med en utvecklingspedagog och på så sätt genom reflekterande samtal fått stöd i utvecklingen av sitt arbete. Hela arbetslag har fått inspirerande och utvecklande erfarenheter genom föreläsningar och workshops i syfte att utveckla undervisningen mot högre måluppfyllelse. Genomgående tema har varit planering och genomförande av lektioner där möjligheten att bedöma förmågor enligt läroplanernas mål stått i centrum. Utvecklingspedagogerna har agerat som stöd för rektorerna i deras arbete som pedagogiska ledare. Kompetensutveckling i matematik för personal i förskola och förskoleklass i form av matematikcirklar har genomförts för att utveckla matematiken i arbetet med yngre barn. Skolförvaltningens nya organisation hösten 2014 innebär fokus på större likvärdighet för samtliga barn och elever i kommunen. All elevhälsopersonal samlas hos en chef, elevhälsostrategen, i syfte att bättre nyttja olika kompetenser för hela verksamheten men även utveckla gemensamma metoder och synsätt som stöd för bättre måluppfyllelse. Antal elever antagna till nationellt program I juni 2014 lämnade 253 elever åk9 vid kommunens högstadieskolor. Vid antagning till gymnasiet krävs godkända betyg i minst 8 ämnen. Kristinehamns kommun erbjuder 10 nationella program och till dessa var 197 elever antagna i samband med sommaren. Bland dessa finns elever från andra kommuner. I början av höstterminen sker alltid förändringar och definitiv antagning kan redovisas först senare på hösten. De elever som saknar behörighet studerar vid något av Introduktionsprogrammen (IM). Avgångselevernas betyg från gymnasiet I samband med vårterminen 2014 fick 75 % av de elever som avslutade sin gymnasieutbildning vid Brogårdsskolan ut en gymnasieexamen. Vid Presterudsgymnasiet lämnade ca 50 % av eleverna åk3 med yrkesexamen. Årets avgångselever är de första som går ut med examen så det finns inga jämföra bara siffror. Officiell statistik kommer först senare men fortsatt utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse på gymnasiet är nödvändigt. Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande behörighet till högskolan. En yrkesexamen visar att eleven har de kunskaper som behövs för att börja jobba inom yrket men ger också grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. 18

28 Minskat behov av försörjningsstöd Socialnämndens arbete med att minska behovet av försörjningsstöd hos kommunens invånare påverkas av vad som för övrigt sker i samhället. Den viktigaste är naturligtvis tillgången på arbetstillfällen men också utbildningsnivå hos medborgarna och aktuella arbetsmarknadsåtgärder spelar stor roll. Socialnämnden driver idag ett större projekt som med resurser från resultatutjämningsreserven som ska pågå under tre års tid. Ca 240 personer ska under den tiden erbjudas en ettårig anställning i kommunens verksamheter för att på det sättet förbereda sig för annan anställning eller studier. Projektet har pågått under ett år och drygt 80 personer deltar nu i projektet. Det nya utredningsinstrumentet inom avdelningen för försörjningsstöd förväntas förbättra underlaget för beslut och uppföljning av ekonomiskt bistånd. 19

29 Försörjningsstöd (nettokostnad i tkr) Uppdaterad den 18/ Avvik föreg år år i tkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Budget , Underskott Försörjningsstödet har sjunkit i jämförelse med samma period föregående år med 800tkr. Förvaltningen ser dock att antalet E-bo, personer som efter beslut om uppehållstillstånd på eget initiativ flyttar till en kommun innan anvisning, ökar. Ofta uppstår då ett glapp innan de kan ingå i etableringsreformen på arbetsförmedlingen. Etableringsreformen är nu inne på sitt fjärde år sen den övergick i arbetsförmedlingens regi. Det är svårt att få fram underlag på hur många som går vidare till arbete, studier eller annan försörjning och hur många som vänder sig till kommunen för att söka ekonomiskt bistånd. 20

30 Som framgår av diagrammet är det ca 700 personer som erhåller ekonomiskt bistånd och som ingår i ca 400 hushåll 21

31 Den vanligaste orsaken till att kommunens invånare söker ekonomiskt bistånd är arbetslöshet. Många är unga och har inte kommit in på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Socialnämndens arbetsmarknadsprojekt vänder sig därför i första hand till unga vuxna. Som framgår av tabellen så är den största hushållstypen ensamstående män utan barn. 22

32 Nedan visar tabellen åldersintervall och orsak till utbetalt försörjningsstöd för den största gruppen, ensamstående män utan barn totalt 174 personer. Av dessa är 114 personer under 40 år. Denna tabell kommer att jämföras med oktobers siffror 2014 då samtliga i den första gruppen i projektet Kom I Jobb bör ha en anställning. 23

33 Fler sysselsatta Andel arbetslösa år i jämförelse med Värmland och Riket Kristinehamn - andelen arbetslösa 16-64, i jämförelse med Värmland och Riket (Källa:AF) 2014 % Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kr-hamn 9,5 9,3 9,4 9,2 8,7 8,3 Värmland 7,8 7,6 7,4 7 6,6 6,4 Riket 6,9 6,7 6,5 6,2 6 6 Andel arbetslösa år fördelat på kön och utrikesfödda Andelen arbetslösa i Kristinehamn, år fördelade på kön och utrikesfödda. Januari - juni 2014 (Källa:AF) Januari Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kvinna 8,6 8,5 8,3 8,1 7,7 7,4 Man 10,3 10,3 10,3 10,1 9,6 9,2 Kvinna (utrikesfödd) 21,3 21,7 22,2 19,7 19,8 18,8 Man (utrikesfödd) 26 27,9 29,6 28,4 29,1 26,1 24

34 % Andel arbetslösa i Kristinehamn år i jämförelse med Värmland och Riket Andelen arbetslösa, år, i jämförelse med Värmland och Riket (Källa: AF) jan-juni 2014 % Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kr-hamn 17,1 16,6 16,4 16,1 15,4 15,5 Värmland 13,5 13,3 12,7 11, Riket 10,1 9,9 9,4 8,8 8,2 8,7 Andel arbetslösa i Kristinehamn år fördelat på kön och utrikesfödda 40 Andel arbetslösa, år fördelat på kön och utrikesfödda (Källa:AF) jan-juni Januari Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Kvinna 14, ,7 13, ,2 Man 19,6 19, ,3 17,6 17,7 Kvinna (utrikesfödd) 25,3 23,1 25,3 23,3 26,2 25,2 Man (utrikesfödd) 35,2 37,1 34,3 30,2 33,3 26,9 25

35 % Andel arbetslösa i Kristinehamn år i jämförelse med 2012/2013/2014 Öppet arbetslösa + sökande i program med aktivitetsstöd, % andel av befolkningen år. Jämförelse år 2012/2013/ Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec ,9 15,7 14,2 16,3 16,1 18,4 18,8 18,3 18,7 17, ,5 18,1 17,1 16, , , ,9 18,4 17, ,1 16,6 16,4 16,1 15,4 15,5 Åldersgrupp år, antal öppet arbetslösa, sökande i program med aktivitetsstöd samt sökande som har fått arbete Antal Åldersgrupp år, antal öppet arbetslösa, sökande i program med aktivitetsstöd och sökande som har fått arbete. År 2014 (Källa:AF) Januari Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Okt Nov Dec Öppet arbetslösa Sökande i prog m akt.stöd Sökande som fått arbete

36 PERSONALÖVERSIKT Löneöversyn 2014 Enligt de kollektivavtal kommunen är bunden av skall löneöversyn årligen genomföras. Översynen i år var klar till 1 april. De nya lönerna gäller från och med Extra satsning har gjorts i syfte att höja lönerna bland lärare/förskolelärare samt socialsekreterare med myndighetsutövning. Totalt sett kommer utfallet av löneöversynen 2014 ligga inom den budgeterade ramen så förvaltningarna kan kompenseras ekonomiskt utifrån löneökningarnas påverkan på respektive budget. Ledarutveckling Vid förra medarbetarundersökningen 2012 framkom det att de chefer som leder på distans, dvs har arbetsplatser som är bemannade dygnet runt veckans alla dagar önskade verktyg för att hantera de specifika situationer och problem de möter i sitt distansledarskap. Tillsammans med vår företagshälsovård togs därför ledarutvecklingsprogrammet Att Leda på distans fram. Alla chefer inom socialförvaltningen som har ett distansledarskap har medverkat. En uppföljande träff kommer att ske under hösten. Alla chefer som för fem eller fler år sedan gick en arbetsmiljöutbildning fick under våren gå en Bättre ArbetsMiljö-repetitionsutbildning. Företagshälsovård I linje med vår ambition att arbeta mer förebyggande tillsammans med vår företagshälsovård började vi under våren planera hur vi kan arbeta mer effektivt kring den upprepade korttidsfrånvaron. Vi kommer under hösten starta upp ett projekt gällande detta på socialförvaltningen. Ett verksamhetsområde har valts ut som projektgrupp och ett verksamhetsområde kommer arbeta enligt befintliga rutiner för att vi sedan ska kunna jämföra resultaten. Sjukfrånvaro Frånvaron avser hela kommunen januari till och med juni

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning...

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... 22 Va-verksamhet... 26 IT... 28 Personal... 3 Forskning...

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun

Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun Årsredovisning 2013 Karlshamns kommun ÅRSREDOVISNING 2013 1 Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund Kommunfullmäktige Stadsvapnet i Karlshamn AB Revision Valnämnd Kommunstyrelse

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu Årssred dovvisn ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu us Läsanvisningar I årsredovisningen används trafikljus som symboler för att ge läsaren en snabb uppfattning

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer