Remissen innehåller även förslag till allmänna råd, vilka inte omfattas av Regelrådets granskning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissen innehåller även förslag till allmänna råd, vilka inte omfattas av Regelrådets granskning."

Transkript

1 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Jordbruksverket Jönköping Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om saluföring av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion samt förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2004:79) om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde Regelrådets ställningstagande Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Remissen innehåller även förslag till allmänna råd, vilka inte omfattas av Regelrådets granskning. Innehållet i förslaget Remissen innehåller förslag till föreskrifter om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion (fruktplantföreskrifterna) och förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde (trädgårdsföreskrifterna). Föreskrifterna om fruktplantor avser att införliva tre kommissionsdirektiv. De innebär att för att företag ska kunna producera och saluföra förökningsmaterialet och fruktplantorna måste de följa en rad olika regler. Det anges att reglerna syftar till att kraven på sundhet, kvalitet och registrering kommer bli lika i hela unionen samt att de grundar sig på internationella system. Det anges vidare att material eller plantor som ska saluföras måste tillhöra en viss sort och uppfylla bestämda kvalitetskrav vilket innebär att de ska vara certifierade eller uppfylla kraven för CAC-kvalitet (minimikvalitet). Det anges även att det finns krav på att företagen ska anmäla sin verksamhet till Jordbruksverkets register samt att uppfylla särskilda krav på förpackning och märkning av materialet och plantorna. Trädgårdsföreskrifterna ändras genom att alla regler som är kopplade till saluföring av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion tas bort med undantag för de fruktplantor och förökningsmaterial för fruktplantor som inte omfattas av direktivet 2009/90/EG, som exempelvis havtorn. Postadress Webbplats E-post 1/7

2 Skälen för Regelrådets ställningstagande Yttrande Vårt Dnr Ert Dnr Bakgrund och syfte med förslaget Av konsekvensutredningen framgår att Sverige ska införliva tre kommissionsdirektiv som rör saluföring av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion. Det framgår vidare att för att förenkla för berörda inom branschen samlas alla regler som gäller fruktplantor i en gemensam fruktplantföreskrift. Det anges att syftet med gemensamma regler för saluföring av fruktplantor inom EU är att köpare i hela gemenskapen ska få samma möjlighet att få förökningsmaterial och fruktplantor som är friska och har god kvalitet. Detta ska framförallt leda till att yrkesodlare ska få ett bra resultat i fruktodlingen. Av konsekvensutredningen framgår även att trädgårdsföreskrifterna idag innehåller bland annat regler som gäller förökningsmaterial av grönsaker (utom utsäde), prydnadsväxter och fruktplantor. Reglerna baseras på flera EU-direktiv. Förslagsställaren har valt att bryta ut alla regler som enbart rör saluföring av fruktplantor från dessa föreskrifter för att förenkla läsandet av föreskrifterna eftersom föreskrifterna idag är svåröverskådliga och otydliga. Regelrådet finner att redovisningen av bakgrund och syfte med förslaget är godtagbar. Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Förslagsställaren anger i konsekvensutredningen att det i stort sett inte finns alternativa lösningar eftersom direktiven inte ger sådana möjligheter. Det anges att det därför nästintill inte finns någon flexibilitet för egna nationella bestämmelser. Det anges vidare att om Jordbruksverket inte följer direktiven skulle det kunna leda till överträdelseförfarande mot Sverige i EU-domstolen. Förslagsställaren anger även att det i ett fall finns möjlighet till en alternativ lösning när det gäller kontrollen av sundhet hos certifierat material som företagaren skulle kunna utföra själv. Förslagsställaren har dock valt att inte utnyttja den möjligheten mot bakgrund av att kontrollen är omfattande och ställer höga krav på dokumentation av utföraren samt att Jordbruksverkets kontroll av att företaget genomfört kontrollen på rätt sätt skulle vara lika omfattande som om de ansvarade för alla kontroll. Förslagsställaren anger vidare att avseende ett antal delar i genomförandedirektiven får Sverige välja om och hur bestämmelserna ska genomföras. Dessa är bland annat villkoren för officiellt erkänd beskrivning av en sort där utformningen inte anges i direktiven, frågan om fruktplantor som är minst ett år gamla ska märkas individuellt eller inte samt undantag för små producenter som endast producerar och säljer fruktplantor på den lokala marknaden till personer som inte driver yrkesmässig växtproduktion. Förslagsställaren anger att de har valt att inte införa bestämmelsen om individuell märkning eller ej, eftersom att det skulle innebära en administrativ börda för företagen. Avseende undantag för små producenter framgår att definitionen utgår ifrån Skatteverkets regler om obetydlig omfattning och att definitionen har valts för att inte dessa företag ska påverka konkurrensen hos övriga företag. Vidare anges att Jordbruksverket har valt att föreskriva om att företagen ska använda angivna blanketter för att anmäla företagets verksamhet. Ett alternativ hade enligt förslagsställaren varit att företagen fick använda egna dokument men Jordbruksverkets bedömning är att detta skulle innebär en högre administrativa börda för företagen. Av konsekvensutredningen framgår även att de termer som används avseende certifieringsnivåerna skiljer sig från översättningen i direktiven. Detta eftersom man har valt att använda samma termer för alla typer av växtslag i Sverige och därmed harmoniserar med reglerna i EU:s nya förordning om regler för växthälsa. Avseende regleringen kring märkning och förpackning anges att det inte finns någon möjlighet till undantag i reglerna men att Jordbruksverket tillsammans med företrädare för branschen ska undersöka alternativa tillämpningar i syfte att minska den administrativa bördan för företagen. Av Postadress Webbplats E-post 2/7

3 konsekvensutredningen framgår vidare att direktivet inte sätter upp regler för import men att det finns möjlighet för respektive medlemsstat att besluta om regler som motsvarar de produktionsregler som kommer att gälla inom EU från och med 1 januari 2017, vilket förslagsställaren valt att göra. Av konsekvensutredningen framgår avslutningsvis att en alternativ lösning skulle vara att införliva de tre genomförandedirektiven i trädgårdsföreskrifterna. Detta skulle dock enligt förslagsställaren inte vara önskvärt eftersom ett helt nytt certifieringssystem gällande endast fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor införs som skiljer sig från det svenska. Förslagsställaren anser att det är mer lämpligt att dessa bestämmelser hålls avskilda från de som gäller för övriga trädgårdsväxter där det svenska certifieringssystemet tillämpas. Såvitt Regelrådet kan bedöma är det till vissa delar begränsat handlingsutrymme för medlemsstaterna vilket även begränsar förslagsställarens möjligheter till alternativa lösningar. Regelrådet anser att detta framgår till viss del i konsekvensutredningen men att det hade varit önskvärt med ytterligare redovisning i de fall som förslaget går utöver skyldigheterna till följd av direktiven såsom vid införandet av reglerna om import. Detta skulle ytterligare tydliggöra vilka eventuella andra lösningar som hade varit möjliga eller vilka effekterna hade blivit om regleringen inte genomförts. Regelrådet finner att redovisningen av alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd är godtagbar. Förslagets överensstämmelse med EU-rätten Av konsekvensutredningen framgår att förslaget är i enlighet med rådets direktiv 2008/90/EG samt kommissionens genomförandedirektiv 2014/96/EU 1, 2014/97/EU 2 och 2014/98/EU 3. Det anges att dessa kommissionsdirektiv som rör saluföring av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion ska införlivas senast den 1 januari Förslagsställaren anger att om de inte följer direktiven skulle det kunna leda till överträdelseförfarande mot Sverige i EU-domstolen. Direktivet 2008/90/EG är sedan tidigare införlivat i trädgårdsföreskrifterna som har flyttats till de nya fruktplantföreskrifterna. Av konsekvensutredningen framgår även att kommissionen inte har fastställt gemensamma regler för import av förökningsmaterial och fruktplantor. Det anges att medlemsstaterna har möjlighet att ställa motsvarande krav som gäller inom EU vilket Sverige valt att göra. Avseende kontrollåtgärder anges att för att Jordbruksverket ska kunna genomföra kontroll av företagens produktion behöver företagen årligen lämna uppgifter om sin produktion. Det anges att införandet av tekniska regler kräver ett formellt förfarande som inte kommer att hinnas med innan föreskrifterna träder ikraft. Emellertid anges att när den formella proceduren för tekniska regler är genomförd avser Jordbruksverket att omvandla det allmänna rådet där det beskrivs vilka uppgifter företagen behöver lämna för kontroll, till en bindande föreskrift. Regelrådet finner att redovisningen av förslagets överensstämmelse med EU-rätten är godtagbar. 1 Kommissionens genomförandedirektiv 2014/96/EU av den 15 oktober 2014 om kraven för märkning, försegling och förpackning av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, inom tillämpningsområde för rådets direktiv 2008/90/EG. 2 Kommissionens genomförandedirektiv 2014/97/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller registrering av leverantörer och sorter samt den gemensamma sortlistan. 3 Kommissionens genomförandedirektiv 2014/98/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller särskilda krav för de släkten och arter av fruktplantor som avses i bilaga I till det direktivet, särskilda krav som ska uppfyllas av leverantörerna och tillämpningsbestämmelser för officiella inspektioner. Postadress Webbplats E-post 3/7

4 Särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser Av konsekvensutredningen framgår att tidpunkt för ikraftträdande styrs av direktiven och att föreskrifterna träder ikraft den 1 januari Det anges att inför ikraftträdandet kommer förslagsställaren på olika sätt informera berörda om de nya föreskrifterna samt att trädgårdsföreskrifterna ändrats på grund av dem. Det anges vidare att webben är huvudkanalen i arbetet men att Jordbruksverket kommer att överväga även andra sätt att nå ut till berörda. Frågan om hur information lämpligast sprids kommer att diskuteras i referensgrupper. Förslagsställaren anger även sin avsikt att göra om de blanketter som finns idag för att de ska bli så tydliga och enkla som möjligt att fylla i. Av förslag till föreskrifter framgår även övergångsbestämmelser. Regelrådet finner att redovisningen av särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser är godtagbar. Berörda företag utifrån antal, storlek och bransch Av konsekvensutredningen framgår att föreskrifterna gäller alla företag som yrkesmässigt producerar, importerar och säljer förökningsmaterial av fruktplantor avsedda för fruktodling inom EU. Det anges att främst berörs de företag som producerar och saluför förökningsmaterial och plantor till andra företag och grossister. Det anges vidare att 33 företag är direkt berörda av föreskrifterna och majoriteten av dem bedöms vara mikroföretag eller små företag. Det framgår även att företag som säljer plantor till konsumenter som inte bedriver yrkesmässig odling berörs av reglerna på så sätt att de måste kontrollera att de växter de köper in håller minst CAC-kvalitet. De ska även kontrollera att plantorna åtminstone är märkta med sort och tillämplig produktinformation. Förslagsställaren anger att i Sverige finns 507 företag som säljer direkt till slutkonsument. Det anges dock att i regel är plantorna märkta innan de kommer till butiken varför förslagsställarens bedömning är att dessa företag inte berörs av några administrativa kostnader. Av konsekvensutredningen framgår även att företag som kommer att ansöka om att Jordbruksverket ska fastställa officiell beskrivning eller officiellt erkänd beskrivning för sorter samt registrera sorterna i sortlistan berörs av förslaget. Förslagsställarens bedömning är att högst 10 företag eller organisationer kommer ansöka om detta varje år. Det anges att trädgårdsföreskrifterna inte längre omfattar de 33 ovannämnda företagen och inte heller de högst 10 företag eller organisationer som ansöker om att Jordbruksverket ska fastställa officiell beskrivning eller officiellt erkänd beskrivning för sorter samt registrera sorterna i sortlistan. Regelrådet finner att redovisningen av berörda företag utifrån antal, storlek och bransch är godtagbar. Påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet Administrativa kostnader Förslagsställaren anger i konsekvensutredningen att uppgifterna om vilka företag som berörs är hämtade från befintligt register över trädgårdsföretag. Lönekostnaden anges komma från Statistiska Centralbyråns löneregister för en trädgårdsmästare och motsvaras av en timkostnad på cirka 219 kronor inklusive sociala avgifter m.m. Det anges vidare att bedömningen av tiden för de olika momenten har tagits fram med hjälp av referensgrupper, berörda företag och uppskattningar. Genom Tillväxtverkets Regelräknare har sedan de administrativa kostnaderna och tidsåtgången beräknats för de respektive momenten. Det framgår även antal företag som berörs av varje moment. Avseende ansökan om officiell beskrivning, officiellt erkänd beskrivning och registrering i sortregistret har en högre Postadress Webbplats E-post 4/7

5 lönekostnad använts mot bakgrund av vem som sannolikt kommer att göra ansökan. Förslagsställaren anger att den totala kostnaden till följd av de föreslagna föreskrifterna blir kronor för 2017 och därefter kronor per år. Av konsekvensutredningen framgår vidare att reglerna om saluföring av fruktplantor inte är lika detaljerade i nuvarande trädgårdsföreskrifter som de regler som införs i fruktplantsföreskrifterna. De uppskattade kostnader som försvinner är således lägre än de kostnader som de nya reglerna i fruktplantföreskrifterna medför. Förslagsställaren uppskattar att den summerade minskade administrativa kostnaden blir kronor. De kostnader i fruktplantföreskrifterna som inte motsvaras av en sänkning av kostnaderna i trädgårdsföreskrifterna är bland annat kostnader för att ta fram en plan för produktion vilket medför en totalkostnad om kronor per år och kostnader för att märka och förpacka som medför en totalkostnad om kronor. Regelrådet anser att redovisningen är tydlig avseende uppskattad tidsåtgång och administrativa kostnader genom att antalet berörda företag anges för respektive moment. Regelrådet finner att redovisningen av förslagets kostnader är godtagbar. Andra kostnader och verksamhet Av konsekvensutredningen framgår att kostnad för sortprovning (DUS-provning) kräver noggranna uppgifter avseende provning av särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet. Det anges att kostnaden skiljer sig mellan arter och hur många odlingssäsonger som krävs, men att det krävs minst två fruktbärande år. Förslagsställaren redovisar kostnaden för äpple att genomgå en sådan provning för två respektive tre års testning, vilket motsvaras av kostnader om kronor respektive kronor. För jordgubbe att genomgå motsvarande provning beräknas kostnaden för två års testning vara minst kronor och för andra arter innebär det en kostnad om cirka kronor. Förslagsställaren har angett att ett fåtal nya sorter kommer registreras på sortlistan och det beräknas vara maximalt 10 sorter per år. Förslagsställaren redogör även för kostnaderna för kontroll av skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare och växternas sundhet vilket sammanlagt beräknas till minst 5450 kronor per år. Avseende de företag som endast säljer till slutkonsument motsvaras kostnaden av en årlig grundavgift på 400 kronor och en tillsynsavgift på 700 kronor. Det anges även att vid efterkontroller debiteras företagen enligt en timtaxa för avgifter och för analys betalar företagen kostnaden för analys och transport av provet. Det går även att utläsa av konsekvensutredningen att kostnaderna avseende kontroll motsvaras av minskade kostnader till följd av ändringarna i trädgårdsföreskrifterna. Förslagsställaren anger vidare att de inte har sett över kostnaderna utifrån de nya föreskrifterna om saluföring av förökningsmaterial och fruktplantor, därför att de kan komma att förändras. Av konsekvensutredningen framgår bland annat att det tidigare har varit möjligt att sälja frukt- och bärplantor och enbart ha sortbeskrivningen i ett företags förteckning. Det anges dock att denna möjlighet försvinner efter att det gemensamma certifieringssystemet införlivas. Det framgår även att utöver förpackningsreglerna för certifierade plantor ökar kravet på företagens dokumentation av produktion och saluföringen. Det anges dock att företagen redan idag har en hög kontroll av sin verksamhet varför detta inte bör påverka företagen i någon högre utsträckning. Det anges dock att kostnaderna för produktion och försäljning av EU-certifierade plantor blir betydligt högre än idag. Av konsekvensutredningen framgår även att kraven på att man framöver endast får sälja plantor som tillhör någon sort som är officiellt beskriven eller har en officiellt erkänd beskrivning kan leda till att färre nya sorter som är anpassade till det svenska klimatet kommer ut på marknaden. Detta eftersom det krävs att sorterna DUS-provas för att få säljas till yrkesodlare och till andra länder inom EU, så måste förädlaren eller sortägaren vara säker på att kunna få igen den höga kostnaden för provningen. Postadress Webbplats E-post 5/7

6 Regelrådet saknar en uppskattning av kostnaderna för saluföring av förökningsmaterial. Regelrådet finner likväl att övriga delar är redovisade på ett tillräckligt sätt varför bristen inte blir avgörande för bedömningen i detta fall. Därutöver hade det även varit önskvärt om ett resonemang hade förts kring effekterna för de indirekt berörda företagen om förslaget exempelvis skulle kunna medföra högre inköpspriser eller ett begränsat utbud. Sammantaget ser emellertid Regelrådet den befintliga beskrivningen som tillräcklig. Regelrådet finner att redovisningen av förslagets andra kostnader och verksamhet är godtagbar. Påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag Av konsekvensutredningen framgår att reglerna i direktivet utgår från behovet hos den yrkesmässiga fruktodlingen att få tillgång till sortäkta plantor med hög kvalitet. Det anges att svenska fruktodlingar i hög utsträckning köper sina plantor från andra länder i Europa och inte från svenska odlare. Det anges vidare att svenska plantskolor istället har riktat sig på att sälja certifierade fruktplantor till slutkonsument. Det anges även att branschen har tagit fram en egen kvalitetsmärkning, E-planta, som används i hög utsträckning. Förslagsställaren anger vidare att bestämmelserna är anpassade för att materialet ska säljas i större partier vilket innebär att reglerna för svenska producenter blir kostsamma. Detta eftersom certifierat material måste förpackas enligt reglerna om de säljer plantorna till grossister eller garden centers även om plantorna slutligen är avsedda för försäljning till privata konsumenter. Förslagsställaren anger att direktivet inte ger möjligheter till undantag för förpackning av certifikatmaterial även om det inte är avsett för yrkesmässig odling. Det anges att Jordbruksverket tillsammans med branschen kommer att titta på tillämpningen av reglerna för den svenska produktionen för att minska den administrativa bördan. Det anges att alternativ som kan diskuteras exempelvis är att plantorna kontrolleras och certifieras som certifikatmaterial och om det sedan vid saluföringen inte uppfyller kraven på förpackningen får det istället säljas som CAC-plantor, men att materialet kan märkas med branschens kvalitetsmärkning. Av konsekvensutredningen framgår även att vissa av reglerna kan påverka företagens konkurrensförhållanden men att det är svårt att nu överblicka vilka konsekvenser det kommer få för berörda företag. Det anges dock att ändringarna i trädgårdsföreskrifter inte påverkar konkurrensförhållandena för företagen. Enligt Regelrådet hade det varit önskvärt med ytterligare redovisning avseende om förslaget medför exempelvis höjda etableringströsklar för företag eller hur konkurrensen kommer att påverkas på ett internationellt plan utanför EU. Regelrådet anser likväl att väsentliga delar är berörda varför redogörelsen är tillräcklig i detta fall. Regelrådet finner att redovisningen av påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag är godtagbar. Regleringens påverkan på företagen i andra avseenden I konsekvensutredningen redogörs inget om påverkan på företagen utöver det som redan har behandlats i detta yttrande. Regelrådet finner att redovisningen av regleringens påverkan på företagen i andra avseenden är godtagbar. Postadress Webbplats E-post 6/7

7 Särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning Förslagsställaren anger i konsekvensutredningen att de flesta berörda företag bedöms vara mikroföretag eller små företag. Det anges att Jordbruksverket inte har någon möjlighet att ändra något i reglerna med hänsyn till företagens storlek. Det anges vidare att undantaget från märkningsreglerna gäller små företag som säljer fruktplantor på den lokala marknaden. För att särskilda villkor för dessa företag inte ska påverka konkurrensförutsättningarna för övriga företag har förslagsställaren satt gränsen för att omfattas av undantaget till att de högst får ha en verksamhet kopplat till saluföring av fruktplantor som motsvarar fyra prisbasbelopp per år. Förslagsställaren anger att de har utgått från begreppet obetydlig omfattning i skatteförfarandelagen där det framgår att den som i obetydlig omfattning säljer varor och tjänster inte omfattas av lagen. Enligt Skatteverkets allmänna råd rekommenderas att beloppet högst bör uppgå till fyra prisbasbelopp per år. Avseende trädgårdsföreskrifterna anges att förslagsställaren inte behöver ta särskild hänsyn till sådana företag eftersom ändringarna inte innebär några ändrade förhållanden för företagen. Däremot anger förslagsställaren att de kommer göra insatser kopplade till fruktplantsföreskrifterna vilket även kommer nå de som fortfarande berörs av trädgårdsföreskrifterna. Enligt Regelrådet hade det varit önskvärt om de insatser som anges hade förtydligats eftersom det inte går att utläsa av konsekvensutredningen huruvida det som åsyftas är undantaget eller om det syftas till informationsinsatser för de förhållandevis mindre företagen. Regelrådet anser även att det är missvisande att skriva att de som säljer varor och tjänster upptill fyra prisbasbelopp per år, inte omfattas av skatteförfarandelagen eftersom det endast bör vara reglerna om kassaregister som avses. Regelrådet finner att redovisningen av särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning är godtagbar. Sammantagen bedömning Regelrådet anser att det finns vissa delar av konsekvensutredningen som hade kunnat förtydligas ytterligare för att öka kvalitén på konsekvensutredningen. Enligt Regelrådet är dock uppgifterna om berörda företag och förslagets kostnader redovisade på ett godtagbart sätt och det finns tillräcklig information för att man ska kunna bedöma förslagets effekter. Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 19 oktober I beslutet deltog Samuel Engblom ordförande, Yvonne von Friedrichs, Claes Norberg och Lennart Renbjer. Ärendet föredrogs av Katarina Porko. Samuel Engblom Ordförande Katarina Porko Föredragande Postadress Webbplats E-post 7/7

Ändring av trädgårdsföreskrifterna på grund av införlivandet av tre kommissionsdirektiv som rör fruktplantor

Ändring av trädgårdsföreskrifterna på grund av införlivandet av tre kommissionsdirektiv som rör fruktplantor Dnr 3.6.16-3080/15 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av

Läs mer

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan om Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter

Yttrande över Skatteverkets hemställan om Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i utsädesförordningen (2000:1330); SFS 2016:1181 Utkom från trycket den 9 december 2016 utfärdad den 1 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt (promemoria)

Yttrande över Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt (promemoria) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket

Yttrande över Transportstyrelsens utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets X uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen (promemoria)

Yttrande över Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen (promemoria) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om assistansersättning

Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om assistansersättning Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Ny paketreselag (SOU 2016:56) Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Ny paketreselag (SOU 2016:56) Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa timplanefrågor

Yttrande över promemorian Vissa timplanefrågor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets förslag till ytterligare verktyg för makrotillsyn

Yttrande över Finansdepartementets förslag till ytterligare verktyg för makrotillsyn Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark (myndighetsrapport)

Yttrande över Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark (myndighetsrapport) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändring i Boverkets byggregler

Yttrande över Boverkets förslag till ändring i Boverkets byggregler Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76)

Yttrande över Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Kulturdepartementets promemoria Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Ds 2016:26

Yttrande över Kulturdepartementets promemoria Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Ds 2016:26 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften.

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften. 2016-10-13 Diarienummer 3.6.16-7754/16 Rubrik Konsekvensutredning avseende Statens jordbruksverk föreskrifter (2017:XX) om ändring i föreskrifterna (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över betänkandet En ny svensk tullagstiftning (SOU 2015:5)

Yttrande över betänkandet En ny svensk tullagstiftning (SOU 2015:5) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12)

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets promemoria om uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration

Yttrande över Skatteverkets promemoria om uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden

Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om IMDG-koden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Yttrande över förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Riksbankens förslag till föreskrifter om rapportering av krediter KRITA

Yttrande över Riksbankens förslag till föreskrifter om rapportering av krediter KRITA Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Miljö- och energidepartementets promemoria Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

Yttrande över Miljö- och energidepartementets promemoria Miljöbedömningar (Ds 2016:25) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Tullverkets förslag till föreskrifter (TFS 2016:00) om en tullordning

Yttrande över Tullverkets förslag till föreskrifter (TFS 2016:00) om en tullordning Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter

Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:18)

Yttrande över En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:18) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrade regler om redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter

Yttrande över Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrade regler om redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (Ds 2016:8)

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (Ds 2016:8) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Naturvårdverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar samt separat promemoria med förslag på bemyndigande i miljöbalken m.m.

Yttrande över Naturvårdverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar samt separat promemoria med förslag på bemyndigande i miljöbalken m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Avlägsnande av vrak (Ds 2015:16)

Yttrande över Avlägsnande av vrak (Ds 2015:16) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - bördor för företagen I tabellen ska anges de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet som innehåller bördor för företaget och en bedömning ska göras av den

Läs mer

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12 Myndighetens namn Jordbruksverket Diarienummer 22-8656/12 Rubrik Konsekvensutredning gällande föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Tillväxtverkets förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om inkvartering

Yttrande över Tillväxtverkets förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om inkvartering Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian Ändrad beräkning av bilförmån

Yttrande över promemorian Ändrad beräkning av bilförmån Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Yttrande över Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika

Yttrande över Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Yttrande över departementsskrivelsen Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27)

Yttrande över departementsskrivelsen Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Yttrande över promemorian avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Likvärdigt, rättssäkert och effektivt ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU )

Yttrande över Likvärdigt, rättssäkert och effektivt ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU ) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon

Yttrande över Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om saluföring

Läs mer

Yttrande över promemorian Kompletteringar av RUT-avdraget

Yttrande över promemorian Kompletteringar av RUT-avdraget Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Generella krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning på jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet

Yttrande över Generella krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning på jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Yttrande över Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (promemoria)

Yttrande över Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (promemoria) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter (SOU 2016:68)

Yttrande över Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter (SOU 2016:68) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R 2016:06)

Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Villkor för biogas i ett naturgasnät (Ei R 2016:06) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)

Yttrande över Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51)

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51) Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt

Läs mer

Utkast Diarienummer / XX

Utkast Diarienummer / XX Utkast 2013-10-07 Diarienummer 6.4.17-6367/13 2013-06-XX Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:XX) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Yttrande över Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Yttrande över Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. Diarienummer 6.4.16 5851/13 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. A Allmänt Beskrivning av problemet

Läs mer

Yttrande över Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

Yttrande över Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets betänkande: Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72)

Yttrande över Näringsdepartementets betänkande: Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över förslag till föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar

Yttrande över förslag till föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3734 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING Dnr 19-5984/12 2012-07-09 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,

Läs mer

Yttrande över Till sista utposten - en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle, SOU 2016:54

Yttrande över Till sista utposten - en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle, SOU 2016:54 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen

Yttrande över promemorian Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer