Yttrande ang. Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande ang. Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT)"

Transkript

1 Stockholm Till: Utrikesdepartementet Stockholm Från: Svenska sektionen av Amnesty International; Diakonia; svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet; Kristna Fredsrörelsen; och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Yttrande ang. Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Svenska sektionen av Amnesty International (Amnesty), Diakonia, svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Kristna Fredsrörelsen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen anför nedan vårt gemensamma yttrande angående Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT). Vi välkomnar Sveriges signatur av ATT liksom förslaget att Sverige ska ratificera fördraget så snart som möjligt. Liksom Ds 2013:74 (hädanefter utredningen) anger, ska ATT ses som ett golv snarare än ett tak för regler och normer gällande den internationella kontrollen av handel med krigsmateriel. Dock finns flera exempel där utredningen, trots allt, tolkar avtalet för restriktivt, exempelvis i fråga om kriterier vid lån och leasing till allierade aktörer i utlandet. De tolkningar som görs i utredningen kommer att få betydelse för vad som blir den gällande tolkningen internationellt. Det är därför av stor vikt att Sverige tar möjligheten att bidra med strikta tolkningar av ATT i de fall där det finns utrymme till bedömningar. Vi instämmer i att det finns en växande medvetenhet om att den rådande situationen i världen är oacceptabel vad gäller vapenrelaterat våld. Vi delar utredningens uppfattning att humanitära faktorer måste inkluderas i alla exportkontrollbedömningar. Det är välkommet att utredningen föreslår att Sverige bör fortsätta verka för att så många stater som möjligt ansluter sig till ATT, samt stödja stater med teknisk assistans för att implementera avtalet. Vi anser att Sverige i ljuset av detta bör överväga att göra ratificering av ATT till ett krav för att tillstånd till krigsmaterielexport ska beviljas från Sverige till ett visst köparland. Vi ser positivt på att utredningen föreslår att Sverige bör verka för en bred tolkning av ATT:s omfång, med stöd i Wassenaaravtalet, och för att undvika så kallat kalibergap mellan artilleri och vapen i nationella kontrollistor. Det är även välkommet att utredningen konstaterar att ett genusperspektiv på väpnade konflikter, konflikthantering och konfliktförebyggande i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1325 (2000) bör anläggas i den internationella handeln med konventionella vapen. Sida 1 av 7

2 ATT och gällande svenskt regelverk Vi delar i viss utsträckning den slutsats som framförs i utredningen om att det svenska regelverket för export av krigsmateriel täcker in ATT:s skrivningar. Det beror dock på att den svenska Lagen om krigsmateriel är mycket vid och säger lite om vilka bedömningar som ska göras. Vi anser att vissa av ATT:s villkor inte täcks in tillräckligt tydligt i det svenska regelverket, vilket utvecklas nedan. Vi anser även att utredningen, när kompatibiliteten mellan ATT och Sveriges regelverk analyseras, i vissa fall använder skrivningarna i avtalet som ett tak snarare än som ett golv. Detta bör omvärderas. Viktigt att framhålla är även att i de fall då internationella regelverk, så som ATT och EU:s gemensamma ståndpunkt för vapenexport, är mindre strikta än det svenska regelverket måste det sistnämnda alltid ges företräde och gälla i praktiken. Skiljedomsföreningen ser en betydande diskrepans mellan det svenska regelverkets bestämmelser och tillämpningen av dessa. Tillämpningen av det svenska regelverket är idag inte i linje med ATT:s syfte så som angivet i fördragets artikel 1: att bidra till fred och säkerhet, minska mänskligt lidande, samt främja samarbete, öppenhet och ansvarsfullt agerande av statsparterna. Mot bakgrund av detta anser vi att det svenska regelverket på vissa punkter behöver tydliggöras och skärpas för att Sverige ska leva upp till ATT:s syfte, principer och bestämmelser. Mål och syfte med ATT Utredningen inkluderar ett avsnitt om ATT:s mål och syfte, men det explicita syftet med avtalet nämns inte (utöver i den bilaga som utgör översättningen av avtalstexten). I artikel 1 i ATT anges att målen med avtalet är att åstadkomma strängast möjliga normer för den internationella vapenhandeln, samt att eliminera den illegala vapenhandeln, i syfte att bidra till fred och säkerhet, minska mänskligt lidande, samt främja samarbete, öppenhet och ansvarsfullt agerande av statsparterna. Dessa mål ska vara vägledande för Sveriges ratificering och implementering av ATT. Syftesformuleringarna i ATT är därtill starkare formulerade än i det svenska regelverket, vilket ytterligare ökar vikten av att dessa inkluderas i förslaget till riksdagen. Skiljedomsföreningen anser att syftet med ATT så som fastslaget i artikel 1 explicit bör inkluderas i förslaget till riksdagen. Villkor gällande mänskliga rättigheter samt förbud I utredningen anges att ATT:s artikel 7.1.b (ii) omfattas av kriterium två i EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport samt att de svenska riktlinjerna är mer långtgående än både ATT och den gemensamma ståndpunkten. Detta motiveras med att de svenska riktlinjerna inte är materielspecifika, utan anger att tillstånd inte bör lämnas om det avser en stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer samt att respekt för mänskliga rättigheter är ett centralt villkor för att tillstånd ska beviljas. Artikel 7.1.b (ii) anger att medlemsstaterna inte ska utfärda exporttillstånd när det föreligger en övervägande risk för att produkterna skulle kunna användas för att begå eller underlätta en allvarlig kränkning av internationell rätt om de mänskliga rättigheterna. I och med detta introduceras en gräns vid vilken exporttillstånd skall nekas. Detta är en skarpare skrivning än i de svenska riktlinjerna som säger att tillstånd inte bör lämnas till en stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer. 2

3 Då Sverige exporterat/exporterar krigsmateriel under gällande regelverk till stater där allvarliga och/eller utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer, anser vi att ordvalet bör visat sig vara alltför vagt och öppnar upp för oansvarig export som inte går i linje med svensk utrikespolitik i övrigt, och inte heller med ATT:s syfte. Formuleringen skulle kunna användas för i artikel 7 i ATT implicerar också att tillståndsbedömningen ska inkludera en bedömning av huruvida den avsedda risken kan komma att uppstå i framtiden. De svenska riktlinjerna säger att situationen i mottagarlandet vid tiden för tillståndsgivning ska bedömas men innehåller inte någon riskbedömning framåt i tiden. Skiljedomsföreningen förordar: Att Sverige ska iaktta en lägre beviströskel än vad som anges i artikel 6 i ATT om förbud. Då ATT ska ses som ett golv snarare än som ett tak, och då svensk krigsmaterielexport ska gå i linje med svensk utrikespolitik, förespråkar vi att Sverige istället för att bedöma om en export med säkerhet kommer att bidra till kränkningar av de mänskliga rättigheterna ska analysera om den skulle kunna komma att användas för detta ändamål. Om så är fallet bör export ej beviljas. Exportkriterierna i det svenska regelverket gällande mänskliga rättigheter samt väpnad konflikt görs bindande så att det framgår att Sverige ej ska godkänna export till länder med allvarliga och/eller utbredda kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Villkor gällande könsrelaterat våld I utredningen översätts ATT:s artikel 7.4 från ( ) serious acts of gender-based violence or serious acts of violence against women and children till ( ) grovt könsbetingat våld eller grovt våld mot kvinnor och barn. Vi föreslår att könsbetingat ersätts med könsrelaterat. Begreppet könsrelaterat våld används oftare av Regeringskansliet och utförarmyndigheter 1, och det våld som avses med gender-based violence är relaterat till strukturer, normer och förtryck i koppling till kön, snarare än betingat av kön. Därtill föreslår vi att begreppet grovt i översättningen av artikel 7.4 byts ut till allvarligt, vilket är den översättning som görs av begreppet serious i artikel 7 gällande brott mot humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Den tolkning som anges i utredningen är att artikel 7.4 ålägger statsparterna svagare åtaganden än de skyldigheter som följer av kriterierna i 7.1.b (i-ii). Argumenten för detta är att 7.4 placerats avskilt från artikel 7.3 och att formuleringen om att beakta risken för är en svagare formulering än övriga kriterier. Vi delar inte denna läsning. På engelska säger artikel 7.4 att den exporterande staten ( ) in making this assessment, shall take into account the risk ( ). Med this assessment avses rimligtvis den bedömning som refereras till i föregående artikel 7.3. Slutsatsen bör därmed vara att som del av den bedömning som avses i artikel 7.3, gällande fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, humanitär rätt, och organiserad brottslighet, ska 1 Begreppet könsrelaterat våld används exempelvis i Policy för jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll (2010, Utrikesdepartementet), Regeringens skrivelse 2013/14 Biståndspolitisk plattform (2014), och Samma makt att forma samhället och sitt eget liv - regeringens arbete för ökad jämställdhet (2012, Utbildningsdepartementet), varav den senare använder gender-based violence i den engelska översättningen. 3

4 risken för könsrelaterat våld samt våld mot kvinnor och barn beaktas, och vid övervägande risk för att materielen i fråga skulle kunna användas för att begå eller underlätta sådant våld ska exporttillstånd inte beviljas. Utredningen anger att artikel 7.4 ( ) bör kunna anses inkluderad i de svenska riktlinjernas skrivningar om respekt för mänskliga rättigheter. Vår erfarenhet är dock att könsrelaterat våld ofta inte beaktas i bedömningar av de mänskliga rättigheternas efterlevnad om det inte uttryckligen anges att så ska ske. UNSCR 1325 och uppföljande resolutioner har antagits på grund av att det trots åtaganden och bestämmelser om att implementera mänskliga rättigheter, finns ett behov av att freds- och säkerhetspolitiska frågor hanteras på ett mer genusmedvetet sätt. Slutsatsen för Sverige bör därför vara att det svenska regelverket om krigsmaterielexport explicit ska inkludera bestämmelser om att utvärdera risken för könsrelaterat våld, enligt samma villkor som för bedömningar gällande mänskliga rättigheter och humanitär rätt, för att säkerställa att ett genusperspektiv integreras. Detta är även viktigt för att bidra till utvecklingen av starkast möjliga normer för hur ATT ska tolkas och implementeras globalt. Ovan föreslagna slutsats skulle även vara mer i linje med Sveriges åtaganden inom ramen för FN:s säkerhetsrådsagenda om kvinnor, fred och säkerhet samt Sveriges tydliga prioritering av främjandet av kvinnors rättigheter och jämställdhet i utrikespolitiken. Den svenska handlingsplanen för implementering av resolution 1325 uttrycker att jämställdhetsperspektivet ( ) ska vara en integrerad och naturlig del av både det dagliga och det långsiktiga strategiska arbetet för fred och säkerhet. Skiljedomsföreningen anser att: Översättningen av artikel 7.4 bör ändras till: allvarlig form av könsrelaterat våld eller allvarlig form av våld mot kvinnor och barn. Det svenska regelverket bör ändras så att det explicit framgår att Sverige inte ska godkänna export av krigsmateriel som skulle kunna användas för att begå eller underlätta allvarlig form av könsrelaterat våld eller allvarlig form av våld mot kvinnor och barn. Kriterier vid lån/leasing Enligt avtalets artikel 2.3 behöver en statspart inte utöva exportkontroll när krigsmateriel överförs till egen trupp i utlandet, så länge det är statsparten som fortsatt äger materielen. Skulle materielen överföras till en allierad i utlandet måste exporten prövas. Utredningen skriver även att prövningskravet torde inte gälla vid överlåtelse genom lån eller leasing, då äganderätten inte formellt överförs vid en sådan transaktion. Vi anser att detta är en tolkning av ATT som sänker ambitionsnivån och inte är i linje med avtalets syfte. Vi anser inte att lån och leasing till en annan aktör kan räknas som eget bruk, och vi ser en betydande risk för att den tolkning som görs i utredningen öppnar upp för ett betydande kryphål. Risken för att materielen i fråga används oansvarigt, i strid med ATT:s mål, syfte och principer, försvinner inte på grund av att äganderätten inte formellt överförs. Att låna eller leasa ut krigsmateriel kan i praktiken få samma konsekvenser som att sälja eller skänka bort den. 4

5 Skiljedomsföreningen anser att Sverige bör göra starkast möjliga tolkning av avtalstexten, enligt devisen golv, inte tak, som anges i utredningen, och fastslå att sådana överföringar som görs i form av lån eller leasing ska föregås av och villkoras till en konsekvensanalys som är i linje med ATT:s artikel 7. Förebyggande av korruption Enligt artikel 7 i ATT ska den exporterande parten göra en bedömning av om materielen i fråga skulle kunna användas för att begå eller underlätta handlingar som utgör brott enligt internationella fördrag eller protokoll om internationell organiserad brottslighet där den exporterande parten är part. Vi noterar att det saknas förslag i utredningen om hur relevanta myndigheter, i första hand Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) men även Försvarsexportmyndigheten (FXM), ska kunna fullgöra skyldigheten att göra bedömningen av hur export från Sverige eventuellt skulle kunna kopplas till organiserad brottslighet. Hittills har riskbedömningar gällande korruption inte varit en del av beslutsprocesser för export av krigsmateriel från Sverige, trots att varken de länder vi exporterar till eller de företag som exporterar kan anses immuna mot korruption. Utan instruktioner inom detta område är det inte troligt att ISP och FXM kommer att inkludera risken för korruption och organiserad brottslighet i sina bedömningar, vilket riskerar medföra att åtagandet under ATT inte uppfylls. Bedömningen bör inkludera såväl risken för korruption i mottagarlandet som risken för korruption vid den enskilda affären. Det bör i exporttillstånd stipuleras att korruption ej får förekomma, och det bör införas skrivningar som anger att om korruption ändå förekommer måste detta leda till kännbara tydliga konsekvenser för framtida tillståndsgivning. Utan explicita krav på ISP och FXM hamnar Sverige inte på golvet utan under, och kan därmed inte fullgöra sina förpliktelser enligt ATT. Skiljedomsföreningen vill anföra vikten av att Sverige inför tydligare skrivningar om korruption i regelverket för krigsmaterielexport. Skiljedomsföreningen anser att det i förslaget till riksdagen måste göras helt klart att krav måste ställas på ISP att i sina bedömningar om förhandsbesked/exporttillstånd utvärdera riskerna för korruption samt att det uppdras åt FXM att löpande beakta risker för korruption. Transparens i svensk exportkontroll ATT syftar till att öka transparensen i den internationella krigsmaterielkontrollen, och vi delar utredningens förhoppning att det inom statspartssamarbetet ska kunna nås en högre ambitionsnivå vad gäller transparens än vad som nu är föreskrivet i avtalet. Att öppenhet och ansvarsutkrävande stärks är i högsta grad en trovärdighetsfråga både för Sverige och för övriga statsparter. Det svenska samlade regelverket för krigsmaterielexport består idag av flera parallella regelverk, vilket i vissa avseenden gör systemet svårt att tolka och få översikt över. Utöver Lagen om krigsmateriel och Regeringens riktlinjer om krigsmateriel är Sverige även bundet av EU:s gemensamma ståndpunkt för vapenexport. Sveriges politik för global utveckling (PGU) skall också påverka prövningarna. Dessa parallella regelverk har delvis olika 5

6 utgångspunkter och det finns konflikter mellan och inom dem. Detta inverkar negativt på transparensen samt den dit kopplade möjligheten till ansvarsutkrävande. Om Sverige ratificerar ATT och därmed lägger till avtalets villkor till det samlade regelverket, är risken uppenbar för att transparensen och överskådligheten ytterligare försvagas i motsättning med ATT:s syfte. Ett exempel är de svenska riktlinjernas skrivningar om att Sverige inte bör exportera krigsmateriel till länder där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer, kontra den gemensamma ståndpunktens kriterium 2 som säger att en medlemsstat inte ska utfärda exportlicens om det föreligger uppenbar risk att den militära teknik eller den krigsmateriel som ska exporteras kan komma att användas för internt förtryck. Till detta avses nu ATT:s bestämmelser adderas, som säger att en stat inte får bevilja exporttillstånd om risken är övervägande för att vapnen skulle kunna användas för att begå eller underlätta en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Utöver skillnaden mellan bör inte och ska inte, finns här även en otydlighet kring frågan om materielspecifika bedömningar. Det skapas också en otydlighet kring vad som gäller kring mänskliga rättigheter, eftersom det svenska regelverket under ATT kommer att ha tre olika parallella skrivningar: en allvarlig kränkning av internationell rätt om de mänskliga rättigheterna (ATT); omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter (de svenska riktlinjerna); och internt förtryck (rådets gemensamma ståndpunkt). Tydligheten skulle öka betydligt av att en regel gäller: att export inte får beviljas till länder där allvarliga och/eller utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer. Följdleveranser och omprövning av fattade beslut Artikel 7.7 i ATT slår fast möjligheten till omprövning av fattade beslut gällande exporttillstånd. De svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport anger att tillstånd bör återkallas om den mottagande staten kommer i väpnad konflikt internt eller med en annan stat. Undantagsvis kan dock export få fortgå trots att väpnad konflikt utbrutit. I praktiken stoppar Sverige ytterst sällan leveranser/följdleveranser då målsättningen är att fullfölja ingångna avtal. Detta medför att följdleveranser medges även till länder i väpnad konflikt där grova kränkningar av mänskliga rättigheter fortgår, vilket går emot ATT:s syfte även om detta ej uttrycks i form av en tvingande skrivning i avtalet. Skiljedomsföreningen anser att Sverige bör se över tillämpningen av vad som utgör ett ovillkorligt hinder (idag enbart embargo eller liknande internationell överenskommelse) och snarast införa en mindre snäv tolkning av detta begrepp för att inte bidra till att göda konflikter och riskera att bidra till grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Preventiva insatser mot illegal vapenhandel/avledning Vi tillstyrker utredningens beskrivning om att slutanvändarintyg kan bidra till att förhindra illegal vapenhandel/avledning. Amnesty, Diakonia, IKFF, Kristna Fredsrörelsen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen anser dock att även om slutanvändarintyg är en viktig åtgärd för att öka kontrollen över den illegala spridningen av vapen, behöver ambitionerna om att förhindra denna handel vara högre satta för att få effekt. Systemet för att hantera fall av avledning behöver vara striktare och mer transparent än vad det är idag. Det är av stor vikt att ISP följer upp om eventuell avledning av krigsmateriel har skett och att detta får konkreta konsekvenser för vidare export till landet. 6

7 Reglering av import Artikel 8.2 i ATT säger att Varje importerande statspart ska vidta åtgärder för att vid behov kunna reglera import under sin jurisdiktion av konventionella vapen som omfattas av artikel 2.1. Dessa åtgärder kan innefatta importmekanismer. Idag finns ingen offentlighet kring Sveriges import av krigsmateriel, och inte heller några regler kring vilka stater Sverige bör importera krigsmateriel från. Ratificeringen av ATT skulle vara ett bra tillfälle för Sverige att införa en öppenhet kring Sveriges import av krigsmateriel, samt införa regler för import som tar hänsyn till de principer som gäller för export av krigsmateriel. Detta vore ett logiskt steg eftersom import bidrar till att stödja en stats militära förmåga samt legitimitet som handelspartner inom krigsmaterielområdet. Gäller det en stat som inte bedöms giltig för Sverige att exportera krigsmateriel till borde det inte heller vara en stat som vi bör köpa krigsmateriel av. Lise Bergh, generalsekreterare vid tiden för undertecknande Svenska sektionen av Amnesty International Josefine Karlsson, generalsekreterare Svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Sofia Walan, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia 7

Svenska Röda Korsets yttrande över Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Ds 2013:74

Svenska Röda Korsets yttrande över Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Ds 2013:74 Stockholm 2014-02-03 Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Svenska Röda Korsets yttrande över Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Ds 2013:74 Sammanfattning Svenska Röda

Läs mer

Bilaga 3. Riksrevisionens sammanställning av aspekter som bör beaktas i exportkontrollen

Bilaga 3. Riksrevisionens sammanställning av aspekter som bör beaktas i exportkontrollen BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 3.1.1-2015- 0369 Bilaga 3. Riksrevisionens sammanställning av aspekter som bör beaktas i exportkontrollen RiR 2017:2 Exportkontrollen av krigsmateriel RIKSREVISIONEN

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72)

Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72) 1 Stockholm 2015-11-03 UD2015/1023/NIS Till: Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Johan.matz@gov.se, ud-nis@gov.se Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Läs mer

Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överförande av krigsmateriel inom EU m.m. (Ds 2010:29)

Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överförande av krigsmateriel inom EU m.m. (Ds 2010:29) YTTRANDE Ks 2010/0706 Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överförande av krigsmateriel inom EU m.m. (Ds 2010:29) Svenska kyrkan har beretts tillfälle

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 13.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 335/99 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Stockholm den 21 oktober 2015 R-2015/1298. Till Utrikesdepartementet UD2015/1023/NIS

Stockholm den 21 oktober 2015 R-2015/1298. Till Utrikesdepartementet UD2015/1023/NIS R-2015/1298 Stockholm den 21 oktober 2015 Till Utrikesdepartementet UD2015/1023/NIS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 augusti 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Skärpt

Läs mer

Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel SOU 2005:9

Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel SOU 2005:9 Stockholm, den 3 juni 2005 Gemensamt remissvar Amnesty International, svenska sektionen Diakonia Kristna Fredsrörelsen Svenska FN-förbundet Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Svenska Röda Korset Reformerat

Läs mer

Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU, m.m. (Ds 2010:29)

Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU, m.m. (Ds 2010:29) Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Gemensamt remissvar från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Kristna Fredsrörelsen Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel

Läs mer

Exportkontrollen av krigsmateriel. rir 2017:2

Exportkontrollen av krigsmateriel. rir 2017:2 en granskningsrapport från riksrevisionen Exportkontrollen av krigsmateriel rir 2017:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt

Läs mer

Inför Krigsmaterielexportöversynskommitténs (KEX) slutsatser

Inför Krigsmaterielexportöversynskommitténs (KEX) slutsatser Inför Krigsmaterielexportöversynskommitténs (KEX) slutsatser Praktisk information Den 15 april lämnar den parlamentariska Krigsmaterielexportöversynskommittén (Kex) sina slutsatser efter att slutdatumet

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

1 Vapenvalets riksdagsledamotenkät Frågor

1 Vapenvalets riksdagsledamotenkät Frågor 1 Vapenvalets riksdagsledamotenkät Frågor Här följer åtta frågor om Sveriges export av krigsmateriel (vapenexport). Utveckla gärna dina svar i kommentarsfältet som du hittar i slutet. På nästa sida får

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 16 juni 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 16 juni 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 16 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0130 (NLE) 9969/15 ADD 1 FÖRSLAG från: inkom den: 15 juni 2015 till: JAI 463 DROIPEN 63 COPEN 156 ENFOPOL 156

Läs mer

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln?

Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Vad kan FN göra åt den internationella vapenhandeln? Paul Beijer Enheten för Nedrustning och ickespridning Bakgrundsteckning väpnat våld och konflikt Den internationella handeln med vapen FNs insatser

Läs mer

PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen

PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen Promemoria 2011-05-19 PM om ändringar i dels offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 3 1 Promemorians innehåll Denna promemoria innehåller

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Tillämpningsområde 1 [2401] Denna

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-02-13 UF2014/9980/UD/SP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig säkerhet

Läs mer

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT BOMBER OCH GRANATER S V E N S K A B A N K E R S I N V E S T E R I N G A R I K O N T R O V E R S I E L L VA P E N E X P O R T Detta är en sammanfattning av en längre rapport publicerad på engelska av Diakonia

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Sekretess i det internationella samarbetet (Ds 2012:34) Dnr Ju2012/5900/L6

Remissyttrande över promemorian Sekretess i det internationella samarbetet (Ds 2012:34) Dnr Ju2012/5900/L6 2012-10-31 Dnr 2012/1656 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Sekretess i det internationella samarbetet (Ds 2012:34) Dnr Ju2012/5900/L6 Nedan följer Riksgäldskontorets

Läs mer

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling)

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) den 26 oktober 2015 Biståndsministrarnas

Läs mer

Vägen framåt för Sveriges Politik för global utveckling

Vägen framåt för Sveriges Politik för global utveckling 2016 Vägen framåt för Sveriges Politik för global utveckling ActionAid Afrikagrupperna Amnesty International Diakonia Forum Syd Internationella Kvinno förbundet för Fred och Frihet IOGT-NTO-rörelsen Kristna

Läs mer

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Skärpt exportkontroll av krigsmateriel DEL 2, bilagor Slutbetänkande av Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX Stockholm 2015 SOU 2015:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2015

Stockholm den 9 mars 2015 R-2015/0008 Stockholm den 9 mars 2015 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Internationella säkerheter

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 15.10.2010 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (16/2010) Angående: Motiverat yttrande från Republiken Polens senat angående förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar

De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar Seminarium om finansiering av terrorism och EU-sanktioner, 22 mars 2011 Hanna Björklund Inspektionen för strategiska produkter Vad gör Inspektionen för

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

RÅDETS BESLUT 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

RÅDETS BESLUT 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS BESLUT 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT

Läs mer

Svensk försvarsindustri har lyckats väl med uppmaningen att omorientera sig mot export och nya marknader. Framgångskonceptet består i

Svensk försvarsindustri har lyckats väl med uppmaningen att omorientera sig mot export och nya marknader. Framgångskonceptet består i Om SOFF: Säkerhets och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom säkerhets och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Stockholm den 20 mars 2012

Stockholm den 20 mars 2012 R-2011/1880 Stockholm den 20 mars 2012 Till Justitiedepartementet Ju2011/9105/L5 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Sveriges

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel. Dir. 2012:50. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2012

Kommittédirektiv. Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel. Dir. 2012:50. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2012 Kommittédirektiv Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel Dir. 2012:50 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2012 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska tillkallas för att utreda den framtida

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/0448(NLE) 23.5.2017 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om godtagande på Europeiska unionens

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM51

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM51 Regeringskansliet Faktapromemoria Undertecknande av Marrakechfördraget om inskränkningar i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning Justitiedepartementet 2014-02-07 Dokumentbeteckning

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter Stockholm, 5 oktober 2016 Ju 2015/05069/L5 Till: Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju.L5@regeringskansliet.se Svenska Röda Korsets yttrande över delbetänkandet av utredningen om genomförande av vissa

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning YTTRANDE 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Carl Braunerhielm 08-563 085 38 carl.braunerhielm@uka.se Regeringskansliet Utbildningsdepartementet (Forskningspolitiska enheten) 103 33 Stockholm

Läs mer

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen Denna byggsten innehåller: - Kort beskrivning av barnkonventionen - Förhållandet mellan barnkonventionen

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Uppdaterad version 20/1-2014 Underlag till Krigsmaterielexportutredningen (Kex)

Uppdaterad version 20/1-2014 Underlag till Krigsmaterielexportutredningen (Kex) Uppdaterad version 20/1-2014 Underlag till Krigsmaterielexportutredningen (Kex) Den 15 oktober 2013 höll Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen en presentation inför ledamöterna i Krigsmaterielexportutredningen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Initiativ rörande reglering av yrken Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

Läs mer

2011-05-09. Till Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@defence.ministry.se. Yttrande över Folkrättskommitténs betänkande SOU 2010:72

2011-05-09. Till Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@defence.ministry.se. Yttrande över Folkrättskommitténs betänkande SOU 2010:72 2011-05-09 Till Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@defence.ministry.se Yttrande över Folkrättskommitténs betänkande SOU 2010:72 Sammanfattning Svenska Röda Korset tillstyrker utredningens

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:114

Regeringens skrivelse 2014/15:114 Regeringens skrivelse 2014/15:114 Strategisk exportkontroll 2014 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

Strängare svenska exportkontrollregler krav på demokrati och mänskliga rättigheter samt ny sanktionsavgift för företag

Strängare svenska exportkontrollregler krav på demokrati och mänskliga rättigheter samt ny sanktionsavgift för företag Strängare svenska exportkontrollregler krav på demokrati och mänskliga rättigheter samt ny sanktionsavgift för företag Av Carolina Dackö och Olof Johannesson I denna artikel av advokat Carolina Dackö 1

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 5. Internationell organisering: FN Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se FN:s huvudsakliga syften 1. Definerar staters plikter gentemot varandra (särskilt på området våldsanvändande),

Läs mer

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE ConseilUE EUROPEISKA UNIONENSRÅD Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) 14997/12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE PUBLIC JUR538 JUSTCIV307 CONSOM124 CODEC2396 YTTRANDEFRÅNJURIDISKAAVDELNINGEN

Läs mer

Uppdaterad och omtryckt oktober 2013. Fyra saker du inte vill veta om svensk vapenexport

Uppdaterad och omtryckt oktober 2013. Fyra saker du inte vill veta om svensk vapenexport Uppdaterad och omtryckt oktober 2013 Fyra saker du inte vill veta om svensk vapenexport Sverige är idag världens åttonde största vapenexportör. Att ha en betydande roll på den internationella vapenmarknaden

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

Regeringens skrivelse 2015/16:114

Regeringens skrivelse 2015/16:114 Regeringens skrivelse 2015/16:114 Strategisk exportkontroll 2015 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016

Läs mer

Remiss: EU, Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71)

Remiss: EU, Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71) 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Remiss: EU, Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71) Ärendet Utrikesdepartementet har berett Stockholms läns landsting möjlighet att yttra sig

Läs mer

Rådets möte (miljö) den 15 juni 2015

Rådets möte (miljö) den 15 juni 2015 Rådspromemoria Miljö, dp. 5 2015 06 11 Miljödepartementet Reviderad version Klimatenheten Rådets möte (miljö) den 15 juni 2015 Dagordningspunkt 5 Rubrik: Vägen mot UNFCCCs partsmöte (Paris, 30 november

Läs mer

Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner Utrikesutskottets betänkande 2007/08:UU3 Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner Sammanfattning I detta betänkande behandlas regeringens proposition 2006/07:132

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.8.2008 KOM(2008) 514 slutlig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155 Kommittédirektiv Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Dir. 2014:155 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter En kort version UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt En konvention med brett stöd Det tog tio år från idé till beslut

Läs mer

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2 0 REMISSVAR 1 (5) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) Sammanfattning Säkerhetspolisen är mycket positiv till betänkandets

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

Brett deltagande i högskoleutbildning

Brett deltagande i högskoleutbildning Promemoria 2017-07-18 Utbildningsdepartementet Brett deltagande i högskoleutbildning Sammanfattning Promemorian innehåller ett förslag till ändring i högskolelagen (1992:1434) som innebär att universitet

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2)

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2) YTTRANDE 2015-05-25 Dnr 4.1.1-2015/00788-2 Arbetsmarknadsdepartementet Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2) Er ref: A2015/1050/ARM Sammanfattning Kollegiet anser att

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1. Förordning (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran Uppdaterad:

Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1. Förordning (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran Uppdaterad: Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 1 [10121] Denna förordning innehåller föreskrifter om förbud och andra åtgärder för att i Sverige genomföra vissa sanktioner mot Iran som har antagits av Europeiska

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Stockholm den 16 juni 2009 R-2009/0800. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2268/L2

Stockholm den 16 juni 2009 R-2009/0800. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2268/L2 R-2009/0800 Stockholm den 16 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2268/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 april 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över publikationen Avtalsslutande

Läs mer

med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism

med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:255 av Andreas Carlson m.fl. (KD) med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism Förslag till riksdagsbeslut

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-12-15 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Ingemar Persson. Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv

Läs mer

m3m Resolution 1325 m3m y Grejen med Y Kvinnor, fred & säkerhet

m3m Resolution 1325 m3m y Grejen med Y Kvinnor, fred & säkerhet m3m y Grejen med Y Resolution 1325 m3m Kvinnor, fred & säkerhet 1 Vad är kvinnor, fred och säkerhet 1 Krig och genus 3 Säkerhet för vem? 4 Kvinnor, fred och säkerhet i siffror 5 Bakgrund till agendan för

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100. Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100. Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA Utrikesdepartementet 2013-05-17 Dokumentbeteckning KOM (2013) 316 Final Rekommendation till

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder YTTRANDE 1 (7) Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57) Sammanfattning Hovrätten tillstyrker med de påpekanden

Läs mer

2005-11-17. Huvudpositioner

2005-11-17. Huvudpositioner Promemoria 2005-11-17 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik Kr Anna Block Mazoyer Telefon 08-405 56 47 Mobil 0709-32 87 46 Styrdokument - Särskild och differentierad behandling

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet Yttrande Diarienr 2014-12-01 1915-2014 Ert diarienr Ju2014/5172/L4 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av promemorian Ds 2014:30 Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Momentguide: Aktörer inom internationell politik

Momentguide: Aktörer inom internationell politik Momentguide: Aktörer inom internationell politik Tidigare var stater den enda verkligt betydelsefulla aktören på den internationella arenan. Efter andra världskriget har staterna engagerat sig i olika

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd; SFS 2000:1217 Utkom från trycket den 15 december 2000 utfärdad den 7 december 2000.

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN

SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.11.2007 SEK(2007) 1425 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer förslag till rådets rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om

Läs mer