Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU, m.m. (Ds 2010:29)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU, m.m. (Ds 2010:29)"

Transkript

1 Utrikesdepartementet Stockholm Gemensamt remissvar från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Kristna Fredsrörelsen Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel inom EU, m.m. (Ds 2010:29) Huvudsakliga synpunkter Det är ett mål i sig att begränsa produktion och export av krigsmateriel världen. Denna insikt måste genomsyra alla regler och riktlinjer för vapenexport. Därför är en restriktiv utgångspunkt fundamental i ett nationellt såväl som ett internationellt exportkontrollsystem. Krigsmaterielexport får aldrig stå i strid med Sveriges utrikespolitik. Grundläggande i denna politik är och bör vara centrala värden som fred, demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling. Ett modernt och ansvarsfullt regelverk anpassat för morgondagen måste därför vara fortsatt restriktivt så att det är förenligt med våra utrikespolitiska målsättningar och dess centrala värden. Av dessa skäl välkomnar vi att EU:s uppförandekod för vapenexport ersatts av en Gemensam ståndpunkt och därigenom blivit juridiskt bindande och även förstärkts på viktiga områden. Vi är emellertid kritiska till att ståndpunktens status och tillämpning i svensk rätt förblir oklar. Vi anser också att det är mycket olyckligt att direktivet underlättar för vapenhandel mellan EU-länder. Det är fel att öppna upp krigsmaterielmarknaden inom EU och på förhand definiera en hel länderkrets som godkända mottagare av krigsmateriel. Inledning De regler som omgärdar svensk export av krigsmateriel är inte tillfredsställande. Detta eftersom de inte lyckas upprätthålla den tvärpolitiskt eniga uppfattningen om att Sveriges ska bedriva en restriktiv politik inom vapenexportområdet. Vi kan konstatera att det föreligger en stor diskrepans mellan rådande praxis och de riktlinjer för vapenexport som riksdagen har antagit. Att exporten ökar år för år och går till fler och fler mottagarländer, varav flera är länder i krig, diktaturer, länder med djup fattigdomsproblematik eller länder som grovt och omfattande kränker de mänskliga rättigheterna, visar att den restriktiva utgångspunkten har ersatts av ett exportbejakande förhållningssätt som inte har stöd i gällande regelverk. Av dessa skäl är det av yttersta vikt att reglerna för krigsmaterielexporten skärps på flera områden och att tillämpningen av reglerna är strikt och sker i förenlighet med centrala utrikespolitiska målsättningar om fred, demokrati, mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling. 1

2 Mot denna bakgrund är vi kritiska till att regeringen inte inkommit med en proposition till riksdagen som utifrån dessa utgångspunkter tar ett helhetsperspektiv för att införa nya svenska krigsmaterielregler. Oroande är att istället har flera förslag i den kritiserade så kallade Krigsmaterielutredningen (KRUT), i det tysta och utan demokratisk debatt, etablerats genom praxis. Denna så kallade praxisutveckling håller i grunden på att förändra svensk vapenexportpolitik. Till exempel är näringspolitiska skäl idag allt oftare ett uttalat motiv för vapenexport, villkoret om att vapenexport endast ska medges om det finns ett svenskt försvarspolitiskt behov är urholkat och den ansvariga myndigheten använder sig nu regelbundet av termen "försvarsmateriel". I det vakuum som de svenska reglerna och dess tolkning befunnit sig i har utvecklingen inom EU sprungit ifrån Sverige. Problemet är att utvecklingen inom EU, i synnerhet när det gäller direktivet om handel med krigsmateriel mellan EU-länder, har en för svensk förhållanden, mer exporttillvänd utgångspunkt där handel med vapen jämställs med vilken vara som helst. Vi anser att det är ett demokratiskt underskott att vi nu står inför fullbordat faktum; en etablerad generös nationell praxis och antagna exporttillvända EU-regler. Beslut om svensk vapenexportpolitik borde naturligtvis ha föregåtts av en öppen och grundlig svensk debatt. Det är allvarligt att så inte har varit fallet. Vi ser därför fram emot en grundlig utredning med efterföljande proposition som tar ett helhetsperspektiv på svensk handel med krigsmateriel utifrån en restriktiv och ansvarsfull utgångspunkt. Generella synpunkter En restriktiv svensk exportpolitik? Enligt utredningsuppdraget ska utgångspunkten för utredningen vara att "bibehålla strikta svenska riktlinjer på området och att möjligheten till en god och effektiv svensk exportkontroll inte försvagas". Det är anmärkningsvärt att utredningen inte gör en analys av vilka konsekvenser lagförändringarna medför och på vilket sätt som en restriktiv svensk exportpolitik ska kunna upprätthållas med de föreslagna förändringarna. Utredningen har tyvärr missat denna möjlighet och stannat vid att utifrån ett tekniska perspektiv införliva de paragrafer som krävs. Exempelvis bör mottagarländernas eventuella svårigheter att tolka riktlinjer och andra exportrestriktioner vid vidareexport utanför EU utredas ordentligt. Vi efterlyser att regeringen gör denna analys innan den lämnar en eventuell proposition till riksdagen. Synpunkter från berörda organisationer Enligt uppdragsbeskrivningen ska utredaren "inhämta synpunkter från Inspektionen för strategiska produkter och från andra berörda myndigheter eller organisationer som har relevans för utredningsuppdraget". I inledningen till promemorian framgår att utredaren har 2

3 fört samtal med representanter från Regeringskansliet och Inspektionen för strategiska produkter samt att huvuddragen i förslagen också har presenterats för försvarsindustrin. Vi är kritiska till att utredaren i denna del inte tycks ha tagit hänsyn till uppdraget genom att inhämta synpunkter från exempelvis enskilda organisationer. Genom att endast rådgöra med regeringskansliet, ISP och försvarsindustrin har utredaren försuttit en chans att få andra perspektiv i arbetet vilka kunnat fördjupa analysen. Direktivet Integrering i svensk lag Vi ifrågasätter om den övergripande ambitionen om att minska byråkratin när det gäller handel med krigsmateriel uppnås genom införande av direktivet. När det gäller införandet av direktivet i svensk författning, så som utredaren föreslår, uppstår stora problem att förstå och uttolka gällande regler. Även om detta handlar om komplicerade frågor bör ambitionen vara att i största möjligaste mån förenkla och förtydliga. Om än en svårbemästrad uppgift, kan vi konstatera att utredaren i detta avseende har misslyckats. Utöver detta generella problem med författningskonstruktionen så föreligger viktiga problem med införlivandet av direktivet i svensk författning. För det första är det komplicerat att i en och samma lag reglera både handel inom EU och handel utanför EU. Det ökar sannolikt risken för misstag och feltolkningar och då överföringar inom EU kommer att vara så vanliga riskerar denna tolkning att på sikt tränga ut både regler och praxis gällande export från EU. För det andra är det anmärkningsvärt att i lagen ge regeringen eller ISP stora befogenheter att meddela föreskrifter om undantag eller kompletteringar, exempelvis som föreslås i Lagen om krigsmateriel i 6 andra stycket samt i 6 f.. Att undantag respektive kompletteringar likt dessa är relaterade till Förordningens 4 a om transit respektive 19 om komponenter är inte lätt att veta. Men än viktigare är att dessa schablonartade formuleringar i lagtexten möjliggör alltför stora möjligheter för regering eller myndighet att i efterhand lägga till ytterligare undantag eller kompletteringar vilket skulle kunna undergräva ambitionen om att, såsom uppdragsbeskrivningen fastslår, "bibehålla strikta svenska riktlinjer på området och att möjligheten till en god och effektiv svensk exportkontroll inte försvagas". Risk med praxisutveckling Vi ser att det föreligger en stor risk att den generösa politiken när det gäller direktivet och överföringar inom EU kommer att leda till en förändring i praxis även när det gäller export till länder utanför EU, det vill säga att man kommer att tillämpa liknande procedurer och regler även i dessa fall. Vi är, som nämnts ovan, kritiska till att ha generösa särregler för handeln inom EU och vi är dessutom oroade över att dessa regler på sikt ska verka normbildande och ersätta andra mer restriktiva regler för handel med länder utanför EU. 3

4 Efterhandskontroller och förtroenden för företag och myndigheter I ingressen av direktivet, punkt 29, konstateras att individuella förhandskontroller ska ersättas med generella efterhandskontroller. Man pratar också om att skapa förtroenden. Det är vår uppfattning att detta på ett fundamentalt, och negativt, sätt ändrar exportkontrollen av krigsmateriel. Grunden bör alltjämt vara att kontrollera exporten i förväg. Det är också oroande att man fäster så pass stor tillit till företagen och att mer ansvar för kontrollen överförs till dem så som i artikel 8 i direktivet. Ansvaret för exportkontroll bör ligga på myndigheter, inte privata företag. Utredaren föreslår vid ett flertal tillfällen att det är upp till ISP att göra bedömningar. Exempelvis blir det upp till ISP att avgöra vilken typ av tillstånd som ska användas samt vilka villkor som ett överföringstillstånd ska förenas med (s 140). Enligt den föreslagna 6 f i Lagen om krigsmateriel ges också ISP väldigt stor makt att styra över hur de generella tillstånden faktiskt ska utformas och vilka produkter som ska ingå. Det är oroande att ISP genom dessa och liknande förslag inte blir bara en myndighet som följer och tolkar reglerna, utan också själv utvecklar desamma. Tillstånd och återkallelse av tillstånd Genom införandet av direktivet i svensk författning så föreslås nuvarande system ersättas med tre typer av tillstånd; generella, globala och individuella. Utredaren konstaterar att ISP hittills i allt väsentligt endast använt sig av individuella tillstånd. Eftersom endast tungt vägande skäl ska finnas för att ett individuellt tillstånd ska användas kommer de dominerande inslagen av tillstånd att utgöras av generella och globala tillstånd. Det framstår som uppenbart att generella och globala överföringstillstånd är mer generösa än de individuella tillstånden. Utredaren skriver själv om generella tillstånd att det krävs ett starkt förtroende mellan de inblandade staterna för att sådana tillstånd ska kunna användas i förhållande till länder utanför EU då de är så generösa. Det är därför bra att utredaren föreslår att dessa inte ska vara tillämpliga utanför EU men det är olyckligt att utredaren inte föreslår en tidsbegränsning av generella överföringstillstånd. Även globala överföringstillstånd är mer generösa än individuella tillstånd. För att inte allvarligt urholka möjligheten till en effektiv exportkontroll bör globala tillstånd endast gälla EU-länder. Vi kan sammanfattningsvis konstatera att det föreslås införas två nya typer av tillstånd för vapenexport, som båda öppnar upp för mer krigsmaterielexport med en sämre kontroll. Vi avvisar därför att generella och globala överföringstillstånd föreslås införas utan att tydligare begränsningar kompletteras i lagen och förordningen. Vi stödjer emellertid utredarens förslag om att generella tillstånd regelmässigt ska kombineras med ett tillverknings- eller tillhandahållandetillstånd i botten. Vi stödjer också utredarens förslag att undantagen i artikel 4, punkt 4.2 och 4.3 i direktivet inte ska införlivas i Lagen om krigsmateriel. Punkterna medger så enormt generösa undantag för tillståndsplikten att de på ett fundamentalt sätt skulle urholka möjligheterna att bedriva en 4

5 restriktiv krigsmaterielpolitik. Icke desto mindre uppstår problemet vid överföringar i flera led, då andra EU-länder kan ha valt att undanta vissa överföringar från krav på tillstånd. Utredaren konstaterar att det är upp till medlemsstaterna att föreskriva villkor, inklusive begränsningar av möjligheten till vidareexport samt krav på försäkringar om slutanvändning eller slutanvändarintyg. Men kommer sedan till slutsatsen att att punkten inte föranleder något behov av författningsändringar eftersom lydelsen inte uttryckligen begränsar medlemsstaternas möjligheter och konstaterar att det i stället blir upp till ISP och i förekommande fall regeringen att besluta vilka villkor som ett visst överföringstillstånd bör förenas med. Utredaren konstaterar vidare att det idag är praxis att det före utförseln bör finnas ett slutanvändarintyg. Vi anser att utredaren för att förhindra tolkningproblematik kring detta borde ha infört ett författningskrav på att slutanvändarintyg ska införas. Enligt 4.9 i direktivet får medlemsstaterna återkalla eller tillfälligt upphäva ett överföringstillstånd som de har utfärdat eller begränsa dess användning för att skydda sina väsentliga säkerhetsintressen, den allmänna ordningen eller säkerheten, eller på grund av bristande efterlevnad av de villkor som gäller för överföringstillståndet. Utredaren anser inte att det är nödvändigt med särreglera återkallelser av tillstånd eftersom det är svårt att föreställa sig en situation där ISP eller regeringen skulle överväga att återkalla ett tillstånd p.g.a. andra omständigheter än de som räknas upp i punkten 9. Det framgår inte om utredaren anser att väsentliga säkerhetsintressen innefattar förändrade omständigheter i mottagarlandet, till exempel till följd av uppkomna väpnade spänningar. Men enligt regeringens proposition 1991/92:174 Lag om krigsmateriel kan andra särskilda skäl att återkalla ett utförseltillstånd vara att förhållandena i den mottagande staten har ändrats. Motivtexten i denna del av propositionen vilar väsentligen på regeringens riktlinjer för krigsmaterielexport. Vi anser att detta skäl till återkallelse innefattas i den lösa formuleringen i 16 i Lagen om krigsmateriel, men om så inte är fallet bör detta tydliggöras. Information och registerföring Registerföring och ökad information från leverantörer till mottagare och myndigheter om exportrestriktioner är en mycket stor positiv effekt av direktivet och vi välkomnar att utredaren föreslår att detta regleras. Vi välkomnar också att utredaren går längre när det gäller registerföring än den miniminivå på tre år som stadgas i direktivet och föreslår tio år. Men eftersom vapenaffärer många gånger handlar om åtaganden som spänner över en mycket lång tidsperiod anser vi att det hade varit bäst att inte tidsbegränsa registerföringen. Vidare anser vi att dessa register bör finnas tillgängliga hos ISP. Det är emellertid olyckligt att utredaren stannar vid att reglera dessa åtaganden när det gäller överföringar inom EU så som han gör i 19.3 och 19.4 i Lagen om krigsmateriel samt 21 a och 21 b i Förordningen om krigsmateriel. Att reglera detta även i förhållande till export utanför EU skulle utgöra ett viktigt steg för att motverka risker för otillåten avledning eller vidareexport av krigsmateriel. 5

6 Komponenter Det är en stor brist i direktivet i artikel 4 punkt 7 och 8 gällande att medlemsländerna inte ska belägga komponenter med exportrestriktioner även om möjligheten finns då överföringen är känslig. Å andra sidan är införandet av dessa texter i svensk författning ändå ett fall framåt eftersom det idag inte finns några svenska regler för komponenter annat än lösa skrivningar om svensk identitet i regeringens riktlinjer. Definitioner Vi välkomnar att utredaren föreslår att begreppet krigsmateriel bibehålls eftersom det är ett väletablerat begrepp som omfattar såväl defensiv som offensiv materiel. Vi delar utredarens syn att en övergång till begrepp som försvarsmateriel eller försvarsrelaterade produkter skulle kunna uppfattas som ett försök till avdramatisering av den typ av produkter som det rör sig om. Gemensam ståndpunkt Begränsad analys av EU:s gemensamma ståndpunkt Enligt utredningsuppdraget ska utredaren analysera behovet av och föreslå de eventuella författningsändringar som bedöms nödvändiga för att Sverige ska uppfylla åtagandena i den gemensamma ståndpunkten. Vi anser att utredaren i relativt begränsad omfattning utfört denna del av uppdraget och vi hade välkomnat en mer genomarbetad analys i denna del. Ståndpunktens författningsstatus och praxisutveckling Utredaren föreslår inte att kriterierna i ståndpunkten ska förlänas författningsstatus. Detta eftersom principer för prövningen har lagts fram i regeringens och ISP:s praxis. Vidare konstaterar utredaren att de svenska riktlinjerna och kriterierna i ståndpunkten ska användas vid ISP:s prövning och att detta har bekräftats av regeringen genom ISP:s regleringsbrev. Detta är oerhört problematiskt. Praxisutveckling är mycket problematiskt utifrån ett demokratiskt perspektiv eftersom det lämnar allt för stort utrymme för godtycke. Eftersom denna så kallade praxisutveckling i allt väsentligt sker inom myndigheten ISP saknas grundläggande demokratiska möjligheter till insyn och inflytande över denna förändrade praxis. Vi har ovan understrukit problemen med denna praxisutveckling och vill i detta sammanhang återigen understryka det olämpliga i att praxis ligger till grund för tillämpning av kriterier och riktlinjer för vapenexport. Utredaren konstaterar att ståndpunktens krav på att ansökningar om exporttillstånd redan idag prövas mot kriterierna i ståndpunkten och att ISP:s skyldighet att göra detta bland annat följer av myndighetens regleringsbrev. Utredaren hänvisar i detta avseende till regeringens 6

7 regleringsbrev till ISP för budgetåret 2010 där följande framgår: ISP ska i sin prövning av tillståndsärenden på krigsmaterielområdet tillämpa både de strikta svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport och de riktlinjer som framgår av rådets gemensamma ståndpunkt. Utredaren konstaterar också att det under arbetet med utredningen inte har rests några invändningar mot den nuvarande ordningen och att utredaren mot denna bakgrund stannar vid att föreslå att den nuvarande ordningen behålls. Detta är direkt vilseledande. Problemet är att regleringsbrev, som bekant, är politiska dokument, och som sådana flyktiga till sin natur. Att hänvisa till det senaste regleringsbrevet till ISP som grund för att inte föreslå införandet av svenska riktlinjer eller EU:s kriterier i svensk författning är därför ytterst märkligt. En genomgång av regleringsbreven för år 2003 fram till år 2010 visar att det först är regleringsbrevet för 2009 som uttryckligen konstaterar att de svenska riktlinjerna och EU:s uppförandekod överhuvudtaget ska tillämpas. När det gäller utredarens konstaterande att inga invändningar har rests mot den nuvarande ordningen vill vi återigen påpeka den stora bristen i att utredaren endast fört samtal med representanter från Regeringskansliet och Inspektionen för strategiska produkter samt att han presenterat huvuddragen för försvarsindustrin. Eftersom ingen av dessa aktörer har gjort sig känd för att vilja förändra gällande ordning på dessa punkter är utredarens slutsats således inte särskilt överraskande. Det är emellertid ett uppenbart underbetyg att på så lösa grunder stanna vid att föreslå att den nuvarande ordningen behålls. Av dessa skäl avfärdar vi därvidlag utredningens förslag att inte ge kriterierna i ståndpunkten författningsstatus och rekommenderar en betydligt djupare analys innan beslut fattas än vad som utförts av utredningen. EU:s militära lista Vi välkomnar införandet av EU:s militära lista. Det är bra att det därigenom införs kontroll av fler produkter samt av tekniskt bistånd. Det är likaså bra att utredaren poängterar att riktlinjerna från 1993 alltjämnt gäller och att ISP därför måste fortsätta att skilja på KS och ÖK då dessa har olika presumtioner i dessa riktlinjer. Vi föreslår att också tekniskt bistånd delas in i KS respektive ÖK. Om det tekniska biståndet går ut på att färdigställa KS så måste ju även själva biståndet betraktas som KS. Eftersom den svenska uppdelningen av KS och ÖK alltjämt gäller måste enligt utredaren ISP utgå från en tänkt indelning i krigsmateriel för strid och övrig krigsmateriel. Detta kommer enligt ISP inte att innebära något problem. Vi ifrågasätter för det första detta påstående och för det andra vänder vi oss mot att delegera dessa beslut till ISP. Denna tänkta uppdelning mellan KS och ÖK måste redovisas och sedan beslutas formellt och inte lämnas åt ISP:s avgörande. Det kan säkerligen vara så att exempelvis en undergrupp till en kategori räknas som KS medan kategorin som sådan är ÖK. Det finns också en risk att produkter som tidigare varit KS-klassade nu istället börjar tolkas som ÖK, med mer generösa regler som följd. 7

8 Utredaren föreslår att omnämnandet av KS och ÖK tas bort helt i 1 Förordningen om krigsmateriel. Eftersom de svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport gör en uppdelning i KS och ÖK bör denna indelning bestå fortsättningsvis, men utifrån ett beaktande av EU:s militära förteckning. En fråga som inte berörs särskilt djupt i utredningen är hur detta ska redovisas i regeringens skrivelse av krigsmateriel. Utredaren konstaterar endast att viss anpassning av den nationella statistikredovisningen kommer krävas. Men det är oklart vad som menas. Det är inte acceptabelt att redovisningen av statistiken inte längre ska göra en uppdelning på KS respektive ÖK. Eftersom riktlinjerna har olika presumtioner för om tillstånd ska beviljas eller ej beroende på om det är KS eller ÖK måste detta redovisas så att en öppen debatt om tillämpningen av riktlinjerna kan ske. En annan oroande aspekt av införandet av EU:s militära lista är att den innehåller färre kategorier, men fler undergrupper. Det är därför olyckligt att regeringen sedan ett antal år tillbaka utgår från EU:s militära lista i redovisningen. Detta har lett till en försämring när det gäller öppenheten avseende regeringens redovisning av svensk krigsmaterielexport. Om regeringen väljer att införa EU:s militära lista, men bibehålla den övergripande statistiska redovisningen av huvudkategorier, befästs denna försämring när det gäller offentlig insyn och transparens i redovisningen av krigsmaterielexporten. Avslutning Som nämnts ovan anser vi att det är ett demokratiskt underskott att vi nu står inför fullbordat faktum; en etablerad generös nationell praxis på krigsmaterielområdet och antagna exporttillvända EU-regler i form av direktivet. Beslut om en politik som reglerar vapenexporten bör naturligtvis föregås av en öppen och grundlig svensk debatt. Det är allvarligt att så inte har varit fallet. Vi ser därför fram emot en grundlig utredning med efterföljande proposition som tar ett helhetsperspektiv på svensk handel med krigsmateriel utifrån en restriktiv och ansvarsfull utgångspunkt som sätter fred, demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i främsta rummet. Stockholm, den 15 november 2010 Anna Ek, ordförande, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Elisabeth Lundgren, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen 8

Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överförande av krigsmateriel inom EU m.m. (Ds 2010:29)

Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överförande av krigsmateriel inom EU m.m. (Ds 2010:29) YTTRANDE Ks 2010/0706 Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överförande av krigsmateriel inom EU m.m. (Ds 2010:29) Svenska kyrkan har beretts tillfälle

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72)

Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72) 1 Stockholm 2015-11-03 UD2015/1023/NIS Till: Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Johan.matz@gov.se, ud-nis@gov.se Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Läs mer

Yttrande ang. Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT)

Yttrande ang. Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Stockholm 2014-02-05 Till: Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Från: Svenska sektionen av Amnesty International; Diakonia; svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet; Kristna

Läs mer

Stockholm den 25 januari 2017

Stockholm den 25 januari 2017 R-2016/2441 Stockholm den 25 januari 2017 Till Justitiedepartementet Ju2016/09197/L7 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel SOU 2005:9

Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel SOU 2005:9 Stockholm, den 3 juni 2005 Gemensamt remissvar Amnesty International, svenska sektionen Diakonia Kristna Fredsrörelsen Svenska FN-förbundet Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Svenska Röda Korset Reformerat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel; SFS 2011:849 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-12-15 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Ingemar Persson. Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:112

Regeringens proposition 2010/11:112 Regeringens proposition 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel Prop. 2010/11:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2011 Fredrik

Läs mer

Bilaga 3. Riksrevisionens sammanställning av aspekter som bör beaktas i exportkontrollen

Bilaga 3. Riksrevisionens sammanställning av aspekter som bör beaktas i exportkontrollen BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 3.1.1-2015- 0369 Bilaga 3. Riksrevisionens sammanställning av aspekter som bör beaktas i exportkontrollen RiR 2017:2 Exportkontrollen av krigsmateriel RIKSREVISIONEN

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel. Dir. 2012:50. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2012

Kommittédirektiv. Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel. Dir. 2012:50. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2012 Kommittédirektiv Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel Dir. 2012:50 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2012 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska tillkallas för att utreda den framtida

Läs mer

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU8 Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2006/07:67 Lagen om elektromagnetisk

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter

Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter Utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU4 Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2007/08:

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1. Förordning (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran Uppdaterad:

Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1. Förordning (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran Uppdaterad: Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 1 [10121] Denna förordning innehåller föreskrifter om förbud och andra åtgärder för att i Sverige genomföra vissa sanktioner mot Iran som har antagits av Europeiska

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR)

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) 1 (5) Näringsdepartementet Enheten för konkurrens, statsstöd och ramvillkor 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) Inledande kommentarer Hovrätten,

Läs mer

Stockholm, 31 juli 2009. Remissyttrande om Stödutredningen (Fö 2009:A) Från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Box 2088 103 12 Stockholm.

Stockholm, 31 juli 2009. Remissyttrande om Stödutredningen (Fö 2009:A) Från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Box 2088 103 12 Stockholm. Stockholm, 31 juli 2009 Remissyttrande om Stödutredningen (Fö 2009:A) Från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Box 2088 103 12 Stockholm Genom Anna Ek Ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-05-08 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå RB1000, v 4.0, 2014-02-27 Catherine Johnsson Datum 2017-01-09 Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Inledning Rädda Barnen är positiv till intentionerna med

Läs mer

Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Catherine Johnsson Datum 2017-01-09 Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Inledning Rädda Barnen är positiv till intentionerna med lagrådsremissen att underlätta

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2014

Stockholm den 12 februari 2014 R-2013/2026 Stockholm den 12 februari 2014 Till Justitiedepartementet Ju2013/4950/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 november 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-22 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Genomförande av EG-direktivet om ett

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42 Kommittédirektiv Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Dir. 2017:42 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska göra

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Tredje inremarknadspaketet för

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

1 Vapenvalets riksdagsledamotenkät Frågor

1 Vapenvalets riksdagsledamotenkät Frågor 1 Vapenvalets riksdagsledamotenkät Frågor Här följer åtta frågor om Sveriges export av krigsmateriel (vapenexport). Utveckla gärna dina svar i kommentarsfältet som du hittar i slutet. På nästa sida får

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Justitiedepartementet LÖNEGARANTI VID FÖRETAGSREKONSTRUKTION (Ds 2003:17) ---------------------------------------------------

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner Utrikesutskottets betänkande 2007/08:UU3 Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner Sammanfattning I detta betänkande behandlas regeringens proposition 2006/07:132

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Stockholm den 8 augusti 2014

Stockholm den 8 augusti 2014 R-2014/0861 Stockholm den 8 augusti 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3186/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM50. Ny förordning om spritdrycker. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny förordning om spritdrycker Näringsdepartementet 2017-01-03 Dokumentbeteckning KOM(2016) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2012 COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna

Läs mer

Riktlinjer för förlängning av återhämtningsperioden vid exceptionellt svåra situationer

Riktlinjer för förlängning av återhämtningsperioden vid exceptionellt svåra situationer EIOPA-BoS-15/108 SV Riktlinjer för förlängning av återhämtningsperioden vid exceptionellt svåra situationer EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax.

Läs mer

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN UTRIKESUTSKOTTETS BETÄNKANDE 12/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU14 Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen,

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir. 2006:78 Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2006 Sammanfattning av uppdraget

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV. Vår referens/dnr: 41/2015. utstationeringsdirektivet

SVENSKT NÄRINGSLIV. Vår referens/dnr: 41/2015. utstationeringsdirektivet SVENSKT NÄRINGSLIV Arbetsmarknadsdepartementet Vår referens/dnr: 41/2015 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm A 2015/734/ARM 2015-05-29 Remissvar Tillämpningsdirektivet 2015:13) till utstationeringsdirektivet

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder YTTRANDE 1 (7) Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57) Sammanfattning Hovrätten tillstyrker med de påpekanden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. EU:s insolvensreglering Enligt

Läs mer

Stockholm den 19 september 2016

Stockholm den 19 september 2016 R-2016/1320 Stockholm den 19 september 2016 Till Justitiedepartementet Ju2016/05469/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 juli 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över En omarbetad Bryssel

Läs mer

Europeisk skyddsorder

Europeisk skyddsorder Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU4 Europeisk skyddsorder Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om europeisk skyddsorder (prop. 2014/15:139) med två

Läs mer

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2 0 REMISSVAR 1 (5) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) Sammanfattning Säkerhetspolisen är mycket positiv till betänkandets

Läs mer

Exportkontrollen av krigsmateriel. rir 2017:2

Exportkontrollen av krigsmateriel. rir 2017:2 en granskningsrapport från riksrevisionen Exportkontrollen av krigsmateriel rir 2017:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton Dir. 2015:39 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Erkännande och verkställighet av beslut

Läs mer

Rätten att söka skydd

Rätten att söka skydd Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2974 av Johanna Jönsson m.fl. (C) Rätten att söka skydd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna rätten

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar Förslagen LIVSMEDELSVERKET PM 1 (5) Regelutvecklingsavdelningen H Eintrei

sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar Förslagen LIVSMEDELSVERKET PM 1 (5) Regelutvecklingsavdelningen H Eintrei LIVSMEDELSVERKET PM 1 (5) Förslag till förtydligande i 1 och 2 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten samt i 3 verkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och

Läs mer

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige Funktionsrätt Sverige Sundbyberg 2017-05-19 Dnr.nr: S2017/01743/SF Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) Funktionsrätt Sverige

Läs mer

Lag (1992:1300) om krigsmateriel

Lag (1992:1300) om krigsmateriel Kontroll av strategiska produkter/krigsmateriel 1 Inledande bestämmelser Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (1995:1659). 1 [101] Denna lag gäller dels materiel som är utformad för

Läs mer

SVENSKA _ KRAFTNÄT. Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51 (S2014/5303/RU) Affärsverket svenska kraftnät lämnar följande synpunkter.

SVENSKA _ KRAFTNÄT. Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51 (S2014/5303/RU) Affärsverket svenska kraftnät lämnar följande synpunkter. SVENSKA _ KRAFTNÄT Generaldirektören Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.ru@regeringskansliet.se 2014-09-19 2014/1420 REMISSVAR Nya regler om upphandling - Ds 2014:25 resp. SOU 2014:51

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Stockholm den 21 oktober 2015 R-2015/1298. Till Utrikesdepartementet UD2015/1023/NIS

Stockholm den 21 oktober 2015 R-2015/1298. Till Utrikesdepartementet UD2015/1023/NIS R-2015/1298 Stockholm den 21 oktober 2015 Till Utrikesdepartementet UD2015/1023/NIS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 augusti 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Skärpt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-08

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-08 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-08 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 31 januari

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM69. Kommissionens meddelande "Att återvända till Schengen - en färdplan" Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM69. Kommissionens meddelande Att återvända till Schengen - en färdplan Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Kommissionens meddelande "Att återvända till Schengen - en färdplan" Justitiedepartementet 2016-04-08 Dokumentbeteckning KOM(2016) 120 Meddelande från kommissionen till

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Sjukhusens läkemedelsförsörjning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Sjukhusens läkemedelsförsörjning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-04-07 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Sjukhusens läkemedelsförsörjning Enligt

Läs mer

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning YTTRANDE 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Carl Braunerhielm 08-563 085 38 carl.braunerhielm@uka.se Regeringskansliet Utbildningsdepartementet (Forskningspolitiska enheten) 103 33 Stockholm

Läs mer

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ * I alla fall då hänvisning sker till kommissionens förslag, avses Ordförandeskapets skuggförslag. 1 Alternativ 1: Att ULP byts ut mot

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6)

Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) YTTRANDE 1 (6) Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) (dnr Ju2017/01226/L2) Inledning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:146

Regeringens proposition 2011/12:146 Regeringens proposition 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål Prop. 2011/12:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 maj

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd; SFS 2000:1217 Utkom från trycket den 15 december 2000 utfärdad den 7 december 2000.

Läs mer

Brett deltagande i högskoleutbildning

Brett deltagande i högskoleutbildning Promemoria 2017-07-18 Utbildningsdepartementet Brett deltagande i högskoleutbildning Sammanfattning Promemorian innehåller ett förslag till ändring i högskolelagen (1992:1434) som innebär att universitet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Stockholm den 8 september 2015

Stockholm den 8 september 2015 R-2015/1072 Stockholm den 8 september 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/3438 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förstärkt

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll 1 [2451] I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av produkter med och kontroll av tekniskt

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 13.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 335/99 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2017-05-23 Dnr R 10-2017 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Sid 1 (5) Yttrande

Läs mer

R 7622/ Till Näringsdepartementet

R 7622/ Till Näringsdepartementet R 7622/2001 2001-06-13 Till Näringsdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 mars 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian E-handelsdirektivet genomförande av direktivet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i gemensamma EESkommittén beträffande

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-18 Närvarande: f.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande

Läs mer