Stockholm den 21 oktober 2015 R-2015/1298. Till Utrikesdepartementet UD2015/1023/NIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 21 oktober 2015 R-2015/1298. Till Utrikesdepartementet UD2015/1023/NIS"

Transkript

1 R-2015/1298 Stockholm den 21 oktober 2015 Till Utrikesdepartementet UD2015/1023/NIS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 augusti 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72) och Sanktionsväxling effektivare sanktioner på exportkontrollområdet (SOU 2014:83). Advokatsamfundet delar utredningens ställningstagande att exportkontrollen av krigsmateriel ytterst syftar till att säkerställa att den krigsmateriel som förs ut ur Sverige går till för oss acceptabla mottagarländer. De förslag till principer och kriterier som ska ligga till grund för den tillståndsprövning som ska ske, måste således grunda sig dels på Sveriges säkerhets-, försvars- och utrikespolitiska överväganden, dels på Sveriges internationella förpliktelser och åtaganden. Det är även obestridligen så att det politiska ansvaret för de beslut som fattas i enlighet med krigsmateriellagstiftningen ytterst vilar på regeringen, särskilt i ärenden som berör vitala nationella säkerhetsintressen. Advokatsamfundet instämmer därför i utredningens slutsats att exportkontrollregelverket måste möjliggöra för regeringen att fullgöra sitt ansvar för rikets säkerhet. Advokatsamfundet tillstyrker således att säkerhets-, försvars- och utrikespolitiska överväganden även fortsättningsvis bör ligga till grund för prövning av tillstånd enligt krigsmateriellagen. Advokatsamfundet tillstyrker vidare att tillståndsprövningen bör ta sin utgångspunkt i huruvida ett tillstånd är förenligt med de internationella förpliktelser Sverige iklätt sig. I de fall ett tillstånd skulle stå i strid med Sveriges internationella förpliktelser, ska en ansökan om export således avslås. Vid tillståndsprövningen ska i synnerhet kriterierna i EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport och FN:s Vapenhandelsfördrag, som Sverige förbundit sig att följa, således respekteras och upprätthållas.

2 2 Advokatsamfundet efterlyser en fördjupad konstitutionell analys av exportkontrollregelverkets ramverk Avseende exportkontrollregelverkets ramverk föreslår kommittén att den nuvarande strukturen bör bestå. Detta medför enligt utredningen att krigsmateriellagen även fortsättningsvis bör ange vilken inriktning som tillståndsprövningen ska ha, medan de generella principer och kriterier som ska beaktas vid tillståndsprövningen föreslås återges i särskilda riktlinjer. Enligt utredningen ska riktlinjerna inte ges författningsstatus eftersom tillståndsprövningen ska bygga på en politisk avvägning och inte etablera några positiva rättigheter som kan prövas i en juridisk process (s ). Annorlunda uttryckt har regeringens riktlinjer och EU:s gemensamma ståndpunkt enligt tidigare förarbetsuttalanden inte författningsstatus, eftersom de inte är avsedda att utgöra sådana föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen (prop. 1995/96:31, s. 23, prop. 2010/11:112, s. 98 och prop. 2013/14:190, s. 23). Ett bärande skäl därtill är enligt utredningen att ställningstagandet huruvida utförsel eller annan utlandssamverkan bör medges eller inte ska utgå från ett politiskt ställningstagande, och inte utgöra en juridisk normprövning. Ett annat skäl är att det inte ansetts vara möjligt att inom ramen för normgivning reglera alla de situationer och hänsynstaganden som måste vägas in i tillståndsprövningen (jfr prop. 1995/96:31, s. 24; jfr prop. 2013/14:190, s. 24 f., bet. 2013/14:UU8, rskr. 203/14:313.). Utredningen framhåller i denna del att om tillståndsprövningen skulle ske utifrån juridiska ställningstaganden, medför det att regelverket kan komma att uppfattas innehålla civila rättigheter enligt artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Om så blev fallet skulle ett tillståndsbeslut kunna bli föremål för domstolsprövning (utredningen, s. 372). Advokatsamfundet ställer sig frågande till det formalistiska synsätt som utredningen i denna del ger uttryck för, och ifrågasätter särskilt att avsaknaden av författningsstatus skulle utesluta förekomsten av positiva rättigheter, som kan prövas i en juridisk process. I de fall ett tillstånd skulle stå i strid med Sveriges internationella förpliktelser, är detta inte en fråga som i första hand bygger på en politisk avvägning, där regeringen eller den myndighet som regeringen utser har något utrymme för politiska överväganden av säkerhets-, försvars- och utrikespolitisk natur. Detta kommer bl.a. till uttryck i att de nuvarande svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport och annan utlandssamverkan, som återfinns i förarbetena till krigsmateriellagen, 1 gör en åtskillnad mellan s.k. ovillkorliga och villkorliga hinder. De ovillkorliga hindren är hinder som förbjuder export, trots att en sådan kan vara påkallad utifrån säkerhets- eller försvarspolitiska skäl. Av riktlinjerna följer att sådana hinder föreligger och att tillstånd inte får beviljas om detta skulle strida mot internationella överenskommelser som Sverige tillträtt, om detta skulle strida mot beslut av FN:s 1 Prop. 1991/92:174, s. 41f. Riktlinjerna har godkänts av riksdagen i betänkande 1992/93:UU1, rskr. 1992/93:61.

3 3 säkerhetsråd eller om detta skulle strida mot folkrättsliga regler om export från neutral stat under krig. Artikel 6 i FN:s Vapenhandelsfördrag kan jämföras med de svenska riktlinjernas ovillkorliga hinder i dessa särskilt angivna fall ska tillstånd aldrig beviljas. I artikel 6.1 beskrivs statspartens förpliktelser med anledning av beslut av FN:s säkerhetsråd med stöd av kapitel VII i FN-stadgan. I artikel 6.2 behandlas andra internationella förpliktelser på exportkontrollområdet. I artikel 6.3 hänvisas till folkmord, brott mot mänskligheten och allvarliga brott mot internationell humanitär rätt såsom svåra överträdelser av Genèvekonventionerna från 1949 samt anfall riktade mot civil egendom eller civila, som åtnjuter skydd i den egenskapen. Vidare inkluderas andra krigsförbrytelser som definieras i internationella överenskommelser som där statsparten i fråga är part i. Artikel 6.3 täcker således in uppräknade brott oavsett om staten är part eller ej i bakomliggande internationella fördrag, med undantag för andra krigsförbrytelser där det krävs att staten är part. Artikel 6.3 lyder: En statspart får inte bevilja överföring av konventionella vapen som omfattas av artikel 2.1 eller materiel som omfattas av artikel 3 eller 4, om den vid tidpunkten för beviljandet har vetskap om att dessa vapen eller denna materiel skulle komma att användas för att begå folkmord, brott mot mänskligheten eller svåra överträdelser av Genèvekonventionerna från 1949, för att genomföra anfall riktade mot civil egendom eller civila som åtnjuter skydd i den egenskapen, eller för att begå andra krigsförbrytelser såsom de definieras i internationella överenskommelser som statsparten i fråga är part i. I artikel 7 i FN:s Vapenhandelsfördrag finns en bredare uppsättning bedömningsgrunder, som ska tillämpas i situationer som inte täcks av artikel 6. Där behövs en mer ingående nationell prövning. I artikel 7.1 (a) fastslås att en bedömning ska göras av om en specifik export skulle bidra till eller underminera fred och säkerhet. I artikel 7.1 (b) (i) fastslås att en bedömning ska göras av om aktuell materiel skulle kunna användas för att begå eller underlätta en allvarlig kränkning av internationell humanitär rätt. Av intresse i jämförelse med artikel 6.3 är även att sannolikhetskriteriet har satts till skulle kunna användas, alltså ett lägre krav. Bedömningsgrunden i artikel 7 aktualiseras när situationen inte är så allvarlig att artikel 6.3 ska tillämpas. Artikel 7.1 (b) (ii) uppställer motsvarande bedömningsgrund för kränkning av de mänskliga rättigheterna. I artikel 7.4 framhålls att statsparter vid exportbedömningen ska beakta risken för att vapen används för att begå allvarliga könsrelaterade våldshandlingar eller allvarliga våldshandlingar mot kvinnor och barn eller för att underlätta sådana våldshandlingar. Det kan i sammanhanget särskilt erinras om vad som anförs i de svenska riktlinjerna om betydelsen av en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt. I förarbetena till krigsmateriellagen anfördes att Sverige genom att ansluta sig till en internationell överenskommelse förpliktar sig att fullgöra de skyldigheter som följer av överenskommelsen och de begränsningar för svensk utlandssamverkan på krigsmaterielområdet

4 4 som kan följa därav. I praktiken iakttas detta genom att undantag inte medges från lagens förbud i berörda delar (prop. 1991/92:174, s. 49, jfr prop. 2013/14:190, s. 24). Enligt riktlinjerna ska således tillstånd inte beviljas om det skulle strida mot en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt. De överenskommelser som avses är bl.a. åtaganden om icke-spridning av massförstörelsevapen och exportkontrollregimerna, men även internationella överenskommelser om förbud och inskränkningar i användandet av vissa typer av konventionella vapen, såsom förbuden mot antipersonella minor, synförstörande laservapen och klusterammunition. Enligt regeringens bedömning utgör även FN:s Vapenhandelsfördrag en internationell överenskommelse i denna mening (prop. 2013/14:190, s. 24). Vid riksdagens godkännande av FN:s Vapenhandelsfördrag anmärkte regeringen att det gällande regelverket i allt väsentligt omfattar de bedömningsgrunder som anges i artikel 6 och 7 i vapenhandelsfördraget, men att det genom dessa blir tydligare att vissa aspekter ska beaktas vid tillståndsprövningen. Exempelvis anges inte uttryckligen, som i fördragets artikel 6.3, vetskap om användande vid folkmord och brott mot mänskligheten som skäl för avslag i nu gällande regelverk, även om detta även inom ramen för den helhetsbedömning som ska göras enligt det svenska regelverket enligt regeringen torde utgöra hinder mot utförsel. Vidare har könsrelaterat våld lyfts fram som en omständighet att särskilt beakta, tillsammans med andra kränkningar av internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Advokatsamfundet förutsätter därför att regeringen vid ett kommande lagstiftningsärende uttömmande redogör för varför de ovillkorliga hindren för vapenexport som återfinns i regeringens riktlinjer, i EU:s gemensamma ståndpunkt och i artikel 6 FN:s Vapenhandelsfördrag inte bör ges författningsstatus, och i synnerhet på vilken grund ovillkorliga hinder för vapenexport inte ska anses utgöra sådana föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen. En allmän politisk vilja att inte etablera några positiva rättigheter som kan prövas i en juridisk process utgör enligt Advokatsamfundets mening inte tillräckliga skäl för att avstå från en gedigen konstitutionell analys av utredningens förslag i dessa delar. Advokatsamfundet vill i detta avseende uppmärksamma att utredningens redogörelse av Europadomstolens avskrivningsbeslut i mål 35178/97, Ankarcrona mot Sverige, utgör ett bräckligt stöd för att beslut varigenom ISP gett tillstånd, avslagit en tillståndsansökan eller förbjudit att ett anbud lämnas respektive att ett avtal ingås, inte ska kunna överklagas. Enligt utredningen är anledningen att ett sådant beslut baseras på politiska överväganden, vilket inte ger enskilda intressen någon klagorätt. Advokatsamfundet är av uppfattningen att ett tillstånd som ges trots vetskap om användande vid folkmord och vid brott mot mänskligheten samt vid grova och systematiska kränkningar av internationell humanitär rätt och av mänskliga rättigheter, mycket väl skulle kunna komma att underställas en domstolsprövning i framtiden, då ett sådant tillstånd kan bidra till en kränkning av civila rättigheter enligt artikel 6 i Europeiska

5 5 konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Dessa frågor har, såvitt känt, aldrig prövats av Europadomstolen. Advokatsamfundet tillstyrker införandet av ett demokratikriterium som ett centralt villkor vid tillståndsprövningen Advokatsamfundet tillstyrker att det införs ett demokratikriterium, som medför att den mottagande statens demokratiska status ska utgöra ett centralt villkor vid tillståndsprövningen. Enligt utredningens förslag ska en stats demokratiska status bedömas utifrån förekomsten av demokratiska institutioner, statens respekt för demokratiska processer samt de medborgerliga och politiska rättigheterna. Ju sämre den demokratiska statusen är desto mindre utrymme föreligger för att bevilja tillstånd. I det fall det finns grava brister i den demokratiska statusen, utgör det hinder för beviljande av tillstånd. Advokatsamfundet instämmer i utredningens slutsats att respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och en fungerande rättsstat förutsätter och ömsesidigt förstärker varandra. Sambandet mellan mänskliga rättigheter och demokrati visar sig dels genom att respekt för dessa rättigheter förstärker en stats demokratiska styrelseskick, dels genom att demokratiska institutioner och beslutsprocesser gör skyddet för mänskliga rättigheter starkare. Även om demokratikriteriet och det nationella åtagandet avseende mänskliga rättigheter kan ses komplettera varandra i tillståndsprövningen, är det Advokatsamfundets uppfattning att åtagandet avseende mänskliga rättigheter bör ges en relativt sett starkare ställning vid tillståndsprövningen. Advokatsamfundet tillstyrker att en regel om följdleveranser garanterar den köpande statens krav på eventuella garantier på leveranssäkerhet Advokatsamfundet tillstyrker införandet av en regel om följdleveranser för att säkerställa den köpande statens krav på eventuella garantier på leveranssäkerhet. Den föreslagna regeln som bygger på presumtionen för att tillstånd ska beviljas för följdleveranser, men att en prövning ska alltid ske i det enskilda fallet för att säkerställa att tillstånd inte står i strid med Sveriges internationella förpliktelser, synes välavvägd. Likaså synes det lämpligt att en sådan prövning också ska säkerställa att den mottagande staten fullgjort sina åtaganden till Sverige. Advokatsamfundet efterlyser en självständig bedömning om kompensationsåtaganden s.k. offset är förenligt med artikel 346 i Lissabonfördraget Av utredningen framgår att frågan om hur s.k. offset eller motköp kan användas med anledning av försvarsupphandling ännu inte är klarlagt, och att flera medlemsstater avvaktar för närvarande på vilka åtgärder som Europeiska kommissionen kommer att vidta i denna fråga. Sverige uppges eftersträva en öppnare och effektivare försvars-

6 6 materielmarknad inkluderande bl.a. öppna upphandlingar i konkurrens, likabehandling av leverantörer och på sikt slopande av kompensationsåtaganden, dvs. offset. Advokatsamfundet efterlyser i denna del en självständig bedömning från regeringens sida om och under vilka villkor användningen av offset är förenligt med artikel 346 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). En fråga med viss anknytning till offset-problematiken är frågan om korruption, som inom exportkontrollen främst kommer upp i samband med tillståndsprövningen av utförsel av krigsmateriel. Som utredningen framhåller, kan förekomsten om korruption i en mottagande stat medföra en ökad risk att s.k. avledning sker av krigsmaterielen (se bl.a. kriterium 7 i EU:s gemensamma ståndpunkt rörande krigsmaterielexport), dels att korruption i en mottagande stat bör beaktas vid bedömningen om tilltänkt export allvarligt skulle hindra en hållbar utveckling i mottagarlandet (kriterium 8). I FN:s Vapenhandelsfördrag återfinns även en bestämmelse, som uppmuntrar statsparterna till åtgärder och samarbete som syftar till att förhindra korruption i samband med export av konventionella vapen. För att säkerställa att tillståndsprövningen av utförsel av krigsmateriel förhindrar korruption i samband med export av konventionella vapen, bör enligt Advokatsamfundet den tillståndsgivande myndigheten kontrollera att den mottagande staten har ratificerat och effektivt tillämpar Förenta nationernas konvention mot korruption och motsvarande regionala instrument. Advokatsamfundet avstyrker utredningens förslag om sanktionsväxling I 27 första stycket 4 föreskrivs straffansvar för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter ett villkor eller bryter mot en kontroll- eller ordningsbestämmelse, som har meddelats med stöd av krigsmateriellagen. Som utredningen har konstaterat i delbetänkandet SOU 2014:83, nämns inte sanktionsavgift explicit i regeringsformen. Advokatsamfundet instämmer i bedömningen att sanktionsavgifter normgivningsmässigt ska jämställas med böter. Advokatsamfundet instämmer även i bedömningen att då sanktionsavgifter har stora likheter med brottspåföljder, ska normgivningen ske i lag, med en möjlighet att bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter. Advokatsamfundet instämmer likaså i utredningens bedömning att med beaktande av regeringsformens regler om normgivning, bör det inte komma i fråga att någon förvaltningsmyndighet under regeringen lämnar föreskrifter rörande sanktionsavgiftssystemet. Eftersom både krigsmateriellagen och den s.k. PDA-lagen [lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd] innehåller blankettstraffbud med fängelse i straffskalan som fylls ut genom föreskrifter meddelade

7 7 av myndigheter under regeringen nämligen av Tullverket, av ISP respektive av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) står det för Advokatsamfundet klart att dessa blankettstraffbud verkar ha utformats på ett otillåtet sätt enligt regeringsformen. För varje blankettstraffbud är det för Advokatsamfundet uppenbart att den straffbelagda gärningen helt eller i det väsentliga framgår av myndigheternas föreskrifter i stället för av straffbudet. Enligt utredningen är ett sätt att åtgärda straffbuden att utmönstra fängelse ur straffskalan. Ett annat sätt är att låta regeringen, i stället för myndigheter under regeringen, utfärda utfyllande föreskrifter till blankettstraffbuden. Ett tredje sätt att åtgärda straffbuden är enligt utredningen att helt ersätta den straffrättsliga sanktionen med en annan, administrativ sanktion. Kommittén har föreslagit att både 27 första stycket 4 krigsmateriellagen och 22 första stycket 2 PDA-lagen ska bli föremål för en sanktionsväxling innebärande att den straffrättsliga sanktionen ersätts av sanktionsavgift. Genom att den straffrättsliga sanktionen utmönstras från dessa bestämmelser har de, enligt utredningen, åtgärdats. Advokatsamfundet ser med stigande oro på en utveckling där straffrättsliga sanktioner ersätts med sanktionsavgifter som självständigt ska beslutas av förvaltningsmyndigheter. En förvaltningsmyndighet bör enligt Advokatsamfundet inte fatta beslut i sanktionsärenden som är att jämställa med en brottsanklagelse, eller om det i prövningen ingår ställningstagande till subjektiva rekvisit. De skäl som har anförts av utredningen för till stöd för en sådan sanktionsväxling synes till yttermera visso inte övertygande. I synnerhet bör de konstitutionella- och rättssäkerhetsaspekter som därmed aktualiseras sättas i ett större sammanhang och utredas vidare. Advokatsamfundet avstyrker därför att vissa straffrättsliga sanktioner utgår och ersätts av sanktionsavgift, men kan samtidigt tillstyrka att ytterligare administrativa sanktioner generellt vitesföreläggande och varning införs i krigsmateriellagen och i PDA-lagen för att komplettera befintliga straffrättsliga sanktioner. Advokatsamfundet förordar att regeringen, i stället för myndigheter under regeringen, utfärdar utfyllande föreskrifter till blankettstraffbuden. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg

Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72)

Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72) 1 Stockholm 2015-11-03 UD2015/1023/NIS Till: Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Johan.matz@gov.se, ud-nis@gov.se Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Läs mer

Bilaga 3. Riksrevisionens sammanställning av aspekter som bör beaktas i exportkontrollen

Bilaga 3. Riksrevisionens sammanställning av aspekter som bör beaktas i exportkontrollen BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 3.1.1-2015- 0369 Bilaga 3. Riksrevisionens sammanställning av aspekter som bör beaktas i exportkontrollen RiR 2017:2 Exportkontrollen av krigsmateriel RIKSREVISIONEN

Läs mer

Strängare svenska exportkontrollregler krav på demokrati och mänskliga rättigheter samt ny sanktionsavgift för företag

Strängare svenska exportkontrollregler krav på demokrati och mänskliga rättigheter samt ny sanktionsavgift för företag Strängare svenska exportkontrollregler krav på demokrati och mänskliga rättigheter samt ny sanktionsavgift för företag Av Carolina Dackö och Olof Johannesson I denna artikel av advokat Carolina Dackö 1

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Ds 2013:74

Svenska Röda Korsets yttrande över Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Ds 2013:74 Stockholm 2014-02-03 Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Svenska Röda Korsets yttrande över Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Ds 2013:74 Sammanfattning Svenska Röda

Läs mer

Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter

Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter Utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU4 Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2007/08:

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel. Dir. 2012:50. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2012

Kommittédirektiv. Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel. Dir. 2012:50. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2012 Kommittédirektiv Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel Dir. 2012:50 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2012 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska tillkallas för att utreda den framtida

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 13.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 335/99 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Yttrande ang. Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT)

Yttrande ang. Ds 2013:74 Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty (ATT) Stockholm 2014-02-05 Till: Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Från: Svenska sektionen av Amnesty International; Diakonia; svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet; Kristna

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Tillämpningsområde 1 [2401] Denna

Läs mer

Advokatsamfundet har med de kommentarer och reservationer som framgår nedan ingen erinran mot förslagen i betänkandet.

Advokatsamfundet har med de kommentarer och reservationer som framgår nedan ingen erinran mot förslagen i betänkandet. R-2008/0154 Stockholm den 29 april 2008 Till Utrikesdepartementet UD2008/3308/SP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 januari 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Internationella

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2014

Stockholm den 12 februari 2014 R-2013/2026 Stockholm den 12 februari 2014 Till Justitiedepartementet Ju2013/4950/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 november 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

R 9598/2002 Stockholm den 14 oktober 2002

R 9598/2002 Stockholm den 14 oktober 2002 R 9598/2002 Stockholm den 14 oktober 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 augusti 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Barnperspektivet

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155 Kommittédirektiv Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Dir. 2014:155 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Regeringskansliet Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM. Ju.L5@regeringskans1iet.se

Regeringskansliet Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM. Ju.L5@regeringskans1iet.se REMISSYTTRANDE Datum Dnr 2015-09- 21 4329-15-80 Aktbilaga ) Regeringskansliet Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM Ju.L5@regeringskans1iet.se Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Stockholm den 25 januari 2017

Stockholm den 25 januari 2017 R-2016/2441 Stockholm den 25 januari 2017 Till Justitiedepartementet Ju2016/09197/L7 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

R-2008/0523 Stockholm den 25 juli 2008

R-2008/0523 Stockholm den 25 juli 2008 R-2008/0523 Stockholm den 25 juli 2008 Till Justitiedepartementet Ju2008/4221/L5 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 maj 2008 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian om Sveriges antagande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Kommittédirektiv. Dir. 2016:46. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016

Kommittédirektiv. Dir. 2016:46. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26) Dir. 2016:46 Beslut vid regeringssammanträde den

Läs mer

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU8 Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2006/07:67 Lagen om elektromagnetisk

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överförande av krigsmateriel inom EU m.m. (Ds 2010:29)

Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överförande av krigsmateriel inom EU m.m. (Ds 2010:29) YTTRANDE Ks 2010/0706 Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Genomförande av direktiv om överförande av krigsmateriel inom EU m.m. (Ds 2010:29) Svenska kyrkan har beretts tillfälle

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Enligt

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 16 juni 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 16 juni 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 16 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0130 (NLE) 9969/15 ADD 1 FÖRSLAG från: inkom den: 15 juni 2015 till: JAI 463 DROIPEN 63 COPEN 156 ENFOPOL 156

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation Promemoria 2017-05-02 Ju2017/03958/LP Justitiedepartementet Straffrättsenheten Ämnesråd Marie Skåninger 08-405 35 82 076-140 84 59 marie.skaninger@regeringskansliet.se Uppdrag att överväga ett särskilt

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R R-2009/1870 Stockholm den 14 december 2009 Till Miljödepartementet M2009/3289/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 september 2009 beretts tillfälle att yttra sig över Kemikalieinspektionens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-11-21 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-20 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Uppehållstillstånd för

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Lag (1992:1300) om krigsmateriel

Lag (1992:1300) om krigsmateriel SFS 1992:1300 Källa: Rixlex Utfärdad: 1992-12-10 Omtryck: SFS 1997:689 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2000:1248 Lag (1992:1300) om krigsmateriel Inledande bestämmelser 1 Denna lag har avseende på vapen, ammunition

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel; SFS 2011:849 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Skydd för kännetecken i den internationella

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-13. Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-13. Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-13 Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Kränkande fotografering Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Till detta kommer en rad materiella tillkortakommanden som anges i det följande.

Till detta kommer en rad materiella tillkortakommanden som anges i det följande. R-2008/0094 Stockholm den 27 februari 2008 Till Justitiedepartementet Ju2008/499/L5 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 januari 2008 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian om Sveriges

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Exportkontrollen av krigsmateriel. rir 2017:2

Exportkontrollen av krigsmateriel. rir 2017:2 en granskningsrapport från riksrevisionen Exportkontrollen av krigsmateriel rir 2017:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut I:7 Utrikesdepartementet 2014-12-18 UF2014/UD/79271/PLAN (delvis) UF2014/UD/80404/NIS Inspektionen för strategiska produkter 164 90 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen

Läs mer

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt 2 Enligt samma bestämmelse ska offentligt biträde däremot inte utses om det måste antas att behov av biträde saknas. Paragrafen har därför tolkats på så sätt att det anses föreligga en presumtion för att

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-06-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Stockholm den 8 augusti 2014

Stockholm den 8 augusti 2014 R-2014/0861 Stockholm den 8 augusti 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3186/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner Utrikesutskottets betänkande 2007/08:UU3 Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner Sammanfattning I detta betänkande behandlas regeringens proposition 2006/07:132

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13. Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13. Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-02-13 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Vuxnas kontakter med barn

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-05-16 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Sekretess vid samarbete mellan europeiska

Läs mer

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 1(5) Kampsportsdelegationen Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Sökanden: Svenska MMA Förbundet Organisationsnummer: 802436-5093 Adress: Ölandsgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området Promemoria 2014-06-02 Ku2014/44/MFI Kulturdepartementet Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-12-15 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Ingemar Persson. Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 mars 2011 SÖKANDE Trossamfundet Jehovas vittnen, 878500-4071 Ombud: Jur.kand. Majeed Alnashi Aequitas Juridik Box 5 732 21 Arboga KLANDRAT

Läs mer

Europeisk skyddsorder

Europeisk skyddsorder Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU4 Europeisk skyddsorder Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om europeisk skyddsorder (prop. 2014/15:139) med två

Läs mer

Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71)

Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) R2A YTTRANDE 1 (6) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) Frågan om tvång eller samtycke som grund för

Läs mer

Stockholm den 16 juni 2009 R-2009/0800. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2268/L2

Stockholm den 16 juni 2009 R-2009/0800. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2268/L2 R-2009/0800 Stockholm den 16 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2268/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 april 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över publikationen Avtalsslutande

Läs mer

Kommentar till övningstenta, T1 VT 2013

Kommentar till övningstenta, T1 VT 2013 Kommentar till övningstenta, T1 VT 2013 Frågan behandlar i huvudsak två områden. Det första rör normgivningsfrågor, det andra rättighetsskydd. En viktig lärdom är att läsa uppgiften noga. Gör man det upptäcker

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Erkännande och verkställighet av beslut

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.; SFS 2002:444 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer. Dir. 2014:115. Beslut vid regeringssammanträde den 31 juli 2014

Kommittédirektiv. Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer. Dir. 2014:115. Beslut vid regeringssammanträde den 31 juli 2014 Kommittédirektiv Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer Dir. 2014:115 Beslut vid regeringssammanträde den 31 juli 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska överväga om det straffrättsliga

Läs mer

Förslagen i rapporten

Förslagen i rapporten R-2010/0029 Stockholm den 30 mars 2010 Till Finansdepartementet Fi2009/1548 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över rapporten Mervärdesskatt

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2009 R-2008/1191. Till Justitiedepartementet. Ju2008/8198/KRIM

Stockholm den 13 februari 2009 R-2008/1191. Till Justitiedepartementet. Ju2008/8198/KRIM R-2008/1191 Stockholm den 13 februari 2009 Till Justitiedepartementet Ju2008/8198/KRIM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 oktober 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över Stalkningsutredningens

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

Stockholm den 20 mars 2012

Stockholm den 20 mars 2012 R-2011/1880 Stockholm den 20 mars 2012 Till Justitiedepartementet Ju2011/9105/L5 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Sveriges

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:610 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-26 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Transport av farligt gods Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-26 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 13 februari

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Tredje inremarknadspaketet för

Läs mer

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ).

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 72 Den omständigheten att revisionsberättelsen saknat ett ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet bör beviljas eller inte har inte medfört att kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-12-01. Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-12-01. Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-12-01 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor Förenta nationerna 1999 Fakultativt protokoll till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor De stater som är parter i detta protokoll, som konstaterar att Förenta nationernas

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

R-2004/1426 Stockholm den 20 januari 2005

R-2004/1426 Stockholm den 20 januari 2005 R-2004/1426 Stockholm den 20 januari 2005 Till Justitiedepartementet Ju2004/11207/BIRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 december 2004 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Lag

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-26 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, justitierådet Ella Nyström och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Skärpta straff för allvarliga

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2004:606 Utkom från trycket den 22 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken dels

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:146

Regeringens proposition 2011/12:146 Regeringens proposition 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål Prop. 2011/12:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 maj

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Stockholm den 3 maj 2005 R-2005/0340. Till Näringsdepartementet N2004/10314/NL

Stockholm den 3 maj 2005 R-2005/0340. Till Näringsdepartementet N2004/10314/NL R-2005/0340 Stockholm den 3 maj 2005 Till Näringsdepartementet N2004/10314/NL Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 februari 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över Utredningens om en modernisering

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-12-07. Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-12-07. Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-12-07 Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Olle Stenman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Läs mer