VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND"

Transkript

1 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse

2 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen 8 Sammanträden 8 Klubbar, medlemmar, statistik 9 Speciella händelser och beslut under året Uppgift om personal 12 Deltagande i årsmöten, stämmor, representation, Under året ingångna avtal 13 Sammanfattning från träffar och konferenser 24 Sektionernas uppdrag och samlade verksamhet 25 Tävlingssektionens verksamhetsplan 28 Utbildningssektionens verksamhetsplan 29 Avstämning verksamhetsplan 34 Tävlingssektionens redovisning 44 Future Factory 45 Tio-kronans redovisning 46 Kurser, statistik 49 Förvaltningsberättelse Omslagsbilden är ett collage av årets Future Factory-ungdomar 2

3 Ordföranden har ordet. Tack för ert engagemang under 2009, och välkomna till verksamhetsåret Ett verksamhetsår har en förunderlig förmåga att, i ett hastigt lopp,försvinna. Nå, vad har hänt under 2009, kommer ni ihåg det? Utförde vi alla de föresatser vi tänkt oss, eller gjorde vi annat som vi inte tänkt? Tillåt mig att göra några korta nedslag i det verksamhetsår som vi nu lämnar bakom oss. Distriktstyrelsen beslutade att nominera Sjunne Andersson till ledamot i valberedningen till riksstämman Tyvärr klarade vi inte detta, utan Sjunne föll i voteringen,. Västgöta-distriktet motionerade,tillsammans med Clas Hedenman m.fl.,om en genomgripande organisationsöversyn. Motionen bifölls och utredningen har startat. Tyvärr har Riksförbundets styrelse tillsatt ett antal personer i de olika arbetsgrupperna, vilket har fått till följd att intentionerna från motionerna, allvarligt åsidosatts. Förbundsstyrelsen ställde sig positiv till de av stämman tillstyrkta motionerna, och tillsatte efter semestern 2009, ett antal arbetsgrupper. Sjunne Andersson valdes till ordf. i en av dem. Tyvärr har meningsskiljaktigheter uppstått i gruppen, varvid Sjunne sett sig nödsakad att lämna gruppen. Beträffande Vara Horse Arena, har distriktet följt arbetet i styrgruppen med 2 personer: ordf. Stig Lagergren och fd. distriktordf. Hasse Forsman. Tyvärr har ännu inget definitivt beslut vunnit laga kraft, så arbetet med arenan har kunnat påbörjats. I skrivande stund ligger ännu ett överklagande på myndigheternas bord. Beslut kan förhoppningsvis påräknas under hösten För ridskolan i Vara, men även för distriktet, utgör denna försening ett allvarligt hot mot en ev. byggstart. Beslut om tiokronan är nu verkställt, och det förefaller ha hamnat i god jord. Medlemsmässigt har Riksförbundet tappat ca medlemmar under För Västgötadistriktet handlar det om ca. 400 medlemmar. Detta är beklagligt, men får ses i förhållande till den vikande ekonomiska konjunkturen i Sverige. I den pågående organisations-utredningen finns tankar om att göra förändringar av distriktsgränserna. Framför allt finns tankar att slå ihop de mindre distrikten för att nå stabila kanslier med mindra sårbarhetsgrad. Beträffande vårt distrikt, har jag bestämt avvisat sådana tankar. Från distriktsstyrelsen har vi med glädje följt det arbete som nedlagts i föreningar och klubbar under året. Det arbete som ni utför på skilda nivåer kan inte nog berömmas! Det är hela grunden för vår verksamhet. I detta sammanhang tillåter jag mig att rikta samma berömmande ord till Mariana och Anna på vårt kansli. Ett stort tack för ert engagemang och stora arbetsinsatser under verksamhetsåret. Stig Lagergren D.S. ordf. 3

4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt Demokrati Kompetens Resurser Samarbete/samordning Distriktens roll / Distriktens idé Klubbarna är såväl distriktens som förbundets uppdragsgivare. Uppdragen sköts i vissa fall på central nivå och i vissa fall på distriktsnivå. Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt. Att ta till vara klubbarnas intresse i samhället. Att distriktet tar hänsyn till de behov som finns hos klubbarna. Att distrikten är flexibla och anpassar sin verksamhet efter behovet. Att distriktet genom utbildning, stöd och rådgivning ger klubbarna verktyg så att de kan bedriva en bra verksamhet för klubbens medlemmar. Närhet till medlemmarna (klubbarna) dvs lokalkännedom är en viktig förutsättning för en god kontakt med klubbarna. Uppgifter för distriktet basutbud Utbildning inom följande områden: Fortbildning för verksamma instruktörer i distriktet Ledarutbildning ULK, fortbildning för dem. Ridledarutbildning, fortbildning för dem. Ledarutbildning i barn- och ungdomsfrågor. Klubbstyrelseutbildning Utbildning i Hästhållning och hästkunskap Clinics i de olika ridsportgrenarna Tävlingsfunktionärsutbildning upp till och med regionalnivå inom alla grenar. Handikappledarutbildning Utbildning i Ridskoleadministration och utvecklingsfrågor Uppsökande verksamhet: Besöka klubbar och ridskolor i distriktet Egentillsyn Anslutningsärenden Ge klubbar och ridskolor råd och stöd 4

5 Administration / service Att administrera verksamheten i distriktet Att registrera medlemsuppgifter tas över av klubb online Kunskapsförmedling Ha kunskap om, samt förmedla var klubbarna kan få spetskompetens inom olika områden på nationell nivå. Samordning av distriktets resurser (kompetenser). Kommun och landstingskontakter Skapa ekonomiska förutsättningar i det egna distriktet. Organisations kontakter Kontakter med idrottsförbundet och SISU. Information Att genom hemsida, uppsökande verksamhet, träffar och utskick informera klubbarna i distriktet. Tävling Att samordna tävlingsverksamheten i distriktet upp till och med regionalnivå. Granskning av propositioner Tävlingsterminer Att utbilda, stödja och engagera tävlingsarrangörer Att sammanställa regler för DM, cuper och allsvenskan Träningar i de olika ridsportgrenarna, där behov finns Ungdom Stödja klubbarnas ungdomssektioner Att bevaka ungdomarnas rätt och möjligheter att påverka verksamhet och aktiviteter på alla nivåer. Planera och genomföra aktiviteter för ungdomar i distriktet Barn- och ungdomsverksamhet Verka för att barn- och ungdomsverksamheten på ridskolor/klubbar skall bedrivas enligt de riktlinjer som finns. Ridsporten vill 5

6 16 Åligganden Distriktsstyrelsen skall: 1. Verkställa distriktsårsmötets beslut 2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen samt hästhållningen i denna 3. handha ridsporten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för ridsportens utveckling samt i övrigt tillvarata ridsportens intressen 4. föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och Ridsportförbundets bestämmelse samt godkänna DM-rekord 5. handha och ansvara för distriktets medel 6. bereda ärenden, som skall föreläggas distriktsårsmötet 7. förelägga distriktsårsmötet förslag till verksamhetsplan 8. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagår Riksidrottsstyrelsen (RS), Riksidrottsnämndens (RN) Ridsportförbundets Styrelse och RF-distriktets styrelse med upplysningar och yttranden 9. bestämma om organisationen av tjänster vid distriktets kansli samt i förekommande fall anställa distriktets arbetstagare 10. föra protokoll och erforderliga böcker m.m samt sköta löpande ärenden i övrigt 6

7 Distriktsstyrelse 2009 Ordförande Vice ordförande Stig Lagergren Synnöve Carlsson Ledamöter Uno Bohman Besöksgruppansvarig Sjunne Andersson Kajsa Ekedahl Madlen Johansson Avgick sommaren 2009 Tony Karlsson Gun Ohlsson Lisbet Sandgren Karolina Peterson DUS-representant Ersättare Carina Dannevik 1:a ersättare Elisabeth Nohlås 2:a ersättare Louise Bergström DUS, personlig ersättare Adjungerad Mariana Fransén Sekreterare & kassör Revisorer Ritva Hedman Ordinarie Magdalena Trönnberg Ersättare samt Peter Blomgren Godkänd revisor på uppdrag Valberedning Anna Nyberg Sammankallande Michael Hollessen Annika Otterberg-Lewerin Ulrika Eriksson Gunnar Hedberg Besöksgruppen Uno Bohman Besöksansvarig Anna Reilly Konsulent Arbetsutskott Stig Lagergren Sammankallande Sjunne Andersson Synnöve Carlsson Tony Karlsson Mariana Fransén Adjungerad FF Styrgrupp Juniorveckan Ekonomi Anna Reilly Sjunne Andersson Carina Dannevik Kristina Edsberg Anki Modig Mariana Fransén, Lotta Palm-Karlsson, Johanna Ahlqvist, Gitz Johansson, Annika Lundqvist, Gunilla Forsberg, Ulrika Berg och Marita Mattsson Synnöve Carlsson Tony Karlsson 7

8 Sammanträden Årsmöte Distriktets årsmöte avhölls på Vara Folkhögskola den 18 :e mars dit ett 75 -tal medlemmar och ombud infann sig DUS-årsmöte Distriktsungdomssektionens årsmöte avhölls på Vara Folkhögskola Söndagen den 1:a mars. Konst. möte Höstmöte Hölls den 18:e mars i Vara Distriktets höstmöte avhölls på Vara Folkhögskola den 3:e oktober dit ett 50-tal medlemmar och ombud infann sig. Höstmötet samordnades med planering av 2010 års tävlingstermin. Styrelsemöten Styrelsen har haft 6 ordinarie protokollförda sammanträde. Datum för dessa är: 28:e feb, 16:e april, 19:e maj, 1:a sep, 27:e okt samt 6:e dec. Valberedningen Valberedningen har haft möten inför års- och höstmöte. AU-möten AU har haft 5 ordinarie protokollförda möten. Datum för dessa är: 13:e jan, 7:e april, 15:e juni, 19:e aug samt 25:e nov. KLUBBFÖRÄNDRINGAR UNDER ÅRET Utträde under året Ryggebol RF, beviljats utträde För. Rämja Ryttare, beviljats utträde Stora Lundby RK beviljats utträde Anslutning under året Nolviks Ryttareförening: Ridskoleklubb, flyttat från Göteborgs och Bohusläns RsF, samt namnbyte till Kattlebergs Ryttarförening Uddetorp Rid och Körsällskap beviljats anslutning Berghems Ryttarförening, beviljats anslutning Ale Rid & Körsällskap upphört Norra Dals HSK upphört STATISTIK Antal medlemmar under st ( föreg. år) Antal anslutna föreningar vid årsskiftet 84 st (86 föreningar föreg. år) Antal ridskolor vid årsskiftet 44 st (43 st föregående år) 8

9 Speciella händelser under året Förbundsstämmoresa till Uppsala i Maj Det var ett litet men glatt gäng i alla åldrar som hade mött upp till resan. Distriktsordförande Stig Lagergren hälsar välkommen ombord Vi har det bra, vi här bak i bussen. Stämningen var på topp redan från början. Flera från DUS var också med på väg till kurs och föreläsning. Lördag kväll på väg till middagen som vi intog i en liten grekisk restaurang Frida Lindgren och Annie Nilsson, två unga ledare som redan tagit plats i Idrottens historia. Skultorps RS hade valt sina ombud från sin ungdomssektion, vilket nog gjorde at dessa två tjejer måste varit de yngsta ombuden på stämman. De hade säkert god hjälp av Ylva Lovén-Swärd, som var glad att se sina adepter i Uppsala. 9

10 Speciella beslut under året Stipendieansökningar Motioner till SvRF:s stämma 2009 Stipendie ur Stiftelsen GHS för Juniorveckan. Vi erhöll kr. Utdelalningsceremoni i Scandinavium där Lotta Palm-Karlsson (TS) och Mariana Fransén representerade distriktet. Utredning av avgiftssystemet inom Svenska Ridsportförbundet - att stämman uppdrar till förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning angående nuvarande avgiftssystem, med inriktning på att alla uppsuttna skall ha licens - att denna licensavgift reducerar nuvarande avgiftssystem till endast en fast årsavgift per förening, oavsett storlek och verksamhet. - att viss andel av licensavgiften utportioneras till respektive aktivs hemmadistrikt för att basutbudet skall kunna tillhandahållas av personal på distriktskansliet. Denna avgift skulle ersätta dagens avgiftssystem inom distrikten. Även här skulle man då kunna ta ut endast en fast avgift per förening. Utredning av nivån på licensavgift inom Svenska Ridsportförbundet - att stämman uppdrar till förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning angående nuvarande licensavgifter, med inriktning på att licensavgiften blir lika för alla - att kompensera licensavgiftsbortfallet genom införande av en tävlingsavgift vid varje anmälan av ekipage, liknande det system som de flesta av distrikten tar ut idag. - Att denna avgift skulle tas ut via TDB - Att finna ett system för avgiften, där det skall finnas ett tak för hur mycket en enskild ryttare erlägger per år. Detta för att inte fördyra tävlingarna för de som rider på elit- och nationell nivå. Förbundsstämma 2009 DS bifaller förslag att ur verksamhetsfonden subventionera bussresa till stämman i Uppsala om tillräckligt med intresse anmäls. Kandidater till valberedningen: DS enas om att nominera Sjunne Andersson Beslutas att vi skall agera för en organisationsutredning i två delar, samt att den skall vara tidsbegränsad Beslutas yrka på att av SvRF uttagna nationsryttare skall ges ekonomisk möjlighet att representera Sverige. Vara Horse Arena Auktoriserad revisor Avtal om kopieringsmaskin / skrivare DS beslutar att Västergötlands RsF i princip skall ha samma förhållningssätt till VHA som Svenska RsF. LR Revision, Peter Blomgren samt Öhrlings revision har lämnat offert angående revision. DS beslutar anta LR Revision, Peter Blomgren offert och att avtal skall skrivas för verksamhetsåret 2009 Kombinerade skrivare/kopieringsmaskin är nu leasad från Pro Copy i Trollhättan. Avtalet som löper på 60 månader är undertecknat av Ordförande och Vice ordförande i förening. 10

11 Samverkan med hästcentrum i Skara VIF Årets utmärkelser: Nominering till VIF/SISU 2009 Översyn av regionala forum för hästsektorn Org.utredning SvRF Diskuterade frågan, konstateras att detta inte är distriktets roll. Beslutades att ej söka medlemskap i denna organisation VIF delar varje år ut stipendie inom idrotten. DS beslutar nominera Göran Brandström från Trollhättans FRK. Tony Karlsson får i uppdrag att formulera nomineringstexten Beslutas nominera Margareta Wetterberg till nya samlade styrelsen för VIF/ SISU En grupp är bildad, där VRsF ej ingår. Rekommenderas att DS utser några som bevakar utredningen. Tony Karlsson samt ytterligare en från DS föreslås bevaka utredningen Sjunne Andersson och Claes Hedenman ingår i utredningsgruppen. Investeringsbehov AU tillstyrker inköp av filmduk och projektor. Anställda, uppdragstagare och praktikanter Mariana Fransén Konsulent, heltidstjänst Anna Reilly Konsulent heltidstjänst Mariana Fransén ansvarar för den övergripande verksamhetsplaneringen, ekonomi och budget, konferenser samt hemsidan. Mariana jobbar med de flesta frågor som rör tävling och ingår i Juniorkommittén. Rådgivning, främst i föreningsteknik, ingår också i uppdraget. Mariana är adjungerad sekreterare i distriktsstyrelsen och arbetsutskottet. Anna Reilly. Som distriktets säkerhetsinformatör arbetar Anna med besöksverksamheten, vars främsta uppgift är att säkerställa säkerhet och kvalitetsarbetet på våra ridskolor och därmed ingår även rådgivning inom ridskoleverksamheten. Anna har också hand om alla anmälningar och bekräftelser till våra kurser och clinics inklusive SISU-rapportering. Anna är också projektansvarig för distriktets talangsatsning Future Factory för unga ryttare. Båda konsulenterna är därutöver delaktiga i sektionernas arbete samt kan hjälpa till eller lotsa vidare vid de många frågor som kommer in. Nadia Moreno-Rodriguez Köp av tjänst Adisa Hasanovic Praktikant Lokalvård Kontorsgöromål 11

12 Deltagande i årsmöten/stämmor Distriktet har genom förtroendevalda och anställda representerats vid följande tillfällen: VIF: Dialog kring framtida stöd och organisation Västergötlands Idrottsförbund årsmöte tillsammans med Sisu Idrottsutbildarna Västergötland Västsvenska Idrottsförbundets årsmöte samt Sisu Idrottsutbildarna Västsvenska Tony Karlsson och Mariana Fransén deltog 21:a april i Vara Konserthus. Karolina Peterson, Mariana Fransén, deltog. Karolina Peterson deltog. Representation Vara Horse Arena Regionala Inriktningsrådet för Västra Götalandsregionens naurbruksgymnasier SvRF Organisationsutredningen SM för ryttare med handikapp Genomfört i Lilla Edet. Stig Lagergren ingår som distriktets representant i styrgruppen Stig Lagergren Sjunne Andersson ingår i utredningsgruppen. Synnöve Carlsson representerade Svenska Ridsportförbundet. Under året gällande avtal LR Revision, Peter Blomgren Avtalet ät tecknat för år 2009 och är undertecknat av Ordförande och Vice ordförande i förening Under året ingångna leasingavtal Pro Copy Trollhättan Kombinerade skrivare/kopieringsmaskin är nu leasad från Pro Copy i Trollhättan. Avtalet som löper på 60 månader är undertecknat av Ordförande och Vice ordförande i förening 12

13 Sammanfattning från träffar, kurser och konferenser Distriktet har genom förtroendevalda och anställda representerats vid följande tillfällen, och därvid uppfyllt ett av de många åliggande som vilar på distriktsstyrelse, lydelse: Distriktsstyrelsen skall: handha ridsporten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för ridsportens utveckling samt i övrigt tillvarata ridsportens intressen Grenledarträff Dressyr 17-18/1 Besöksansvariga mars Carina Dannevik och Johanna Ahlqvist deltog. Vid träffen diskuterades vad andra distrikt gör, vilka satsningar som görs runt om i Sverige, många har talangsatsningar mm Lördag; Rundtur till Lunds CR, Flyinge, Helsingborg, Ängelholm och Båstad anläggningsbesök. Söndag; Inledningsvis korta reflektioner från lördagens rundresa i Skåne. Besöken uppskattades då många frågor idag rör om - och nybyggnationer, rådgivning till såväl föreningar som kommuner. Därefter föredrog Ulf Wilken bakgrund och historik till besöksverksamheten. En kort diskussion fördes också om besöksverksamheten i framtiden var kommer fokus att ligga? Övrigt: En uppmaning till alla distrikt diskutera i distriktet hur ni ska hantera stora allvarliga olyckor ha en plan! (Här finns utarbetat material för krishantering som kan vara en bra grund). Vi behöver i alla led fundera över hur våra ridskolor kommer att se ut och fungera 2025 hur vill vi att den ska se ut? Två intressanta givande dagar. Anna Reilly Tjänstemannaträff 5-6 feb på Strömsholm Mariana Fransén och Anna Reilly deltog vid konferensen som hade följande punkter på programmet: - Nya LOK-stödsbestämmelser - Anslutning av föreningar - IdrottOnline - Hästkunskapssajten - Projektverksamhet - Tävling/Utbildning - Inför stämman 2009 En intensiv och lärorik träff där vi peppades att stötta våra klubbar med allt vi fått till oss. 13

14 Utbildnings och utvecklingsdag För anställda i SDF Skara onsdagen den 4 mars 2009 Mariana Fransén och Anna Reilly deltog i en personalträff Tre föreningsutvecklare, Brottning, Friidrott och Ishockey, som var och en fick berätta om sin idrottssatsning, inledde dagen. Hur får vi till mer föreningsverksamhet. Var gör man när föreningen inte drar åt samma håll? Hur marknadsför vi vår idrott? Som svar på fråga 1 föreslår Anna Reilly, från ridsporten: Ta till flera medlemsmöten och lyssna in vad medlemmarna vill. Ta exempelvis med Jim Thuresson. Vilka förhoppningar finns på styrelsen från medlemmarna och tvärtom. Alla medlemmar måste vara med och ta ansvar. Alla bör känna att man skall vara med på årsmötet. Har man alla med sig så blir målet tydligt och då hamnar man inte på fråga 2. Vi kan marknadsföra vår idrott via media, profilkläder, bildekaler samt övergripande informationsmaterial till skolorna med lättförståelig information, från SF:et till ungdomen. Därefter var det Unionens tur med Kai Haikola Unionen är ett av de största tjänstemannaförbunden i världen med medlemmar, varav i vårt distrikt. Är sammanslaget från HTF och SIF. Viktigaste frågor idag: Neddragningar/övertalighet, där Västragötaland är hårdast drabbat. Effekter på idrotten kan vara neddragning på sponsorsidan Unionen kan hjälpa till med olika ärenden, så som Organisationsförändringar Arbetsmiljöfrågor Kollektivavtal Förebyggande arbete, medlemsbesök Magnus Södervall avrundade dagen med lite om: Idrottslyftet år 3: Det blir endast ett enda datum för ansökan i år, den 20:e april är sista dagen att söka medel. OBS; samma kriterier. Sture Gustavsson har anläggningsdelen, Magnus har samverkan skolaföreningsliv. Ungdomsråd: VIF skall starta upp ett ungdomsråd, vi kan anmäla två stycken från varje SDF, senast 10:e mars skall anmälan vara inne. Infolapp delades ut. Previa, ramavtal: VIF betalar grundavgiften för SDF.en. Företagshälsovård som vi kan hänga på, anmäl intresse senast 1:a april. Infolapp delades ut. 14

15 Ungdomsråd inom Västgötaidrotten 21:a april Initiativ från VIF som kallat till ett första möte i samband med VIFstämman i april. Rickard Silverhagen och Jessica Johansson deltagit. I samband med Västergötlands Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas årsstämma 2009 vill vi inbjuda ett antal unga ledare i åldern år, som finns inom SDF:ens egna nätverk, till en träff för att diskutera förutsättningarna och möjligheterna till att starta ett gemensamt ungdomsråd. Riksungdomsmöte april 2009 i Halmstad SvRF Idrottslyftskonferens 6-7 maj Varje distrikt fick delta med två personer: Karolina Peterson och Hanna Östman representerade vårt DUS. Mariana Fransén deltog vid konferensen som hade följande punkter på programmet: Idrottslyftet år 1 Rapport från RF Idrottslyftet år 2 Beviljade områden Idrottslyftet år 3 Prioriterade områden Ledarfokus Distriktsprojekten Goda exempel Ridskoleambassadören 15

16 Säkerhetskonferens 2009 samt Kurs för Distriktets säkerhetsinformatörer Deltagare från Västergötlandsdistriktet: Anna Reilly, Gunilla Forsberg och Kristina Edsberg vars fortsatta uppgift är att hjälpa till och förmedla säkerhetstankar och fungera som bollplank i säkerhetsfrågor. Bakgrund Vi fick en presentation av Sv.Ridsportförbundets säkerhetsutskott som varit igång sedan hösten Deras uppgift är att förmedla säkerhetstankar och verktygslåda ner till distrikten Utifrån tre grunder: Kunskap: Veta hur och varför Färdigheter: Kunna göra Förhållningssätt: Attityd Det finns en policy som de följer i fem punkter: Anläggningssäkerhet (Ridhus, stallar och hagar) Hästsäkerhet (Utbildning och rekrytering rätt häst till rätt person ) Instruktörssäkerhet (Utbildning, attityd och kunnande) Olycksfallsberedskap (Kunnande, utrustning och första hjälpen) Försäkringsskydd Vi gav dem i uppdrag att se hur de kan stödja distrikten i följande punkter Överdomarrapporter (bör likriktas och en databas skapas) Säkerhetscertifierade tränare (tillägg i deras utbildning) Säkerhetscertifierade besökshandläggare ( besöksgruppen i distrikte) Se över Hippologprogrammen gällande säkerhet Gröna kortet hur fungerar de idag och hur skall de fungera Separat säkerhetsutbildning för instruktörer Övriga föredragshållare var: Lennarth Pettersson från Flygvapnet (numera pensionerad) berättade om säkerhetstänkandet inom flyget och hur man har vänt trenden med dödsolyckor pga att man varit öppen för de tillbud som skett utan bestraffningar och hur man använde ett rapportsystem Ortopedöverläkaren Marjut Sohlman gav ett föredrag angående skador på ryttarna. Mycket bra och medryckande, hon poängterade civilkurage när man ser något som är riktigt farligt. Ulf Wilken drog mycket statistik om hur det såg ut och också historiken runt detta Bo Helander berättade om Åstorpsfallet, där klubben blev dömd pga Underlåtenhet av rimliga åtgärder. Han poängterade att man kan se att domarna i ridsport blir tuffare då det anses vara en farlig sport med andra ord kommer man i framtiden döma efter en strängare syn på aktsamhetskraven. En viktig slutkläm var att glöm inte Hästen ( vad är det vi har i stallet och hagen?) och skaffa dig ett beteende utefter detta. Fortsatta åtgärder för styrelsen Vi rekommenderar att styrelsen skriver in i Styrdokumentet att det i alla sektioner och kommittéer (allt distriktsarbete) skall utgå med ett säkerhetsfokus. 16 Stenstorp

17 Kurs för Ungdomsledarutbildare 29 maj samt föreläsning om Framtidens ledare den 30 maj. På Sunnersta Herrgård utanför Uppsala samlades Karolina Peterson, Hanna Östman, Erika Bruto, Jessica Johansson och Louise -och Camilla Bergström, ifrån distrikt Västergötland tillsammans med 24 andra personer ifrån Östergötland, Värmland, Gävleborg, Norrbotten, Stockholm, Mittsvenska, Västmanland, Dalarna och Uppland. Denna träff hade som syfte att ge oss inspiration och utbyte av nya idéer. Jenny Hagelind ifrån CUS och Lillemor Lindell ställde frågorna Vad är en ledare, när är man en ledare, och när är man en bra ledare?. Vi blev indelade i 5 grupper och var grupp skulle presentera hur dem skulle vilja lägga upp deras undervisning från ett kapitel ur handboken Ung och ledare inom ridsporten muntligt. Våra anteckningar sparades av Lillemor som sedan skulle skickas ut till alla i kursen via mail som minnesanteckningar och idé-pott. Hon gav också avsevärt många tips om handböcker som kan vara användbara för oss i samband med undervisningen i ULKen. Under söndagen samlades många åhörare för att lyssna till Lena Forsbergs nya avhandling om Ledarskap för livet. Lena, beteendevetare och forskare vid Luleå Tekniska Universitet, har försökt sätta fingret på hur flickor utvecklas av deras ledarengagemang i stallet och hur det påverkar deras liv. Bland annat har hon följt 6 flickor under 1 ½ år och gjort djupa intervjuer för att kunna kartlägga utvecklingen. Mats Trondman, professor i kultursociologi vid Växjö universitet och känd för sin forskning om barn och ungdomar, pratade om sin syn på barn nu och då i tiden. Hur barn växer upp med idrott och samhället i dagens läge och hur stor skillnaden är från då till idag. Han tog också upp hur man skall kunna rekrytera nya medlemmar till sporten och hur den skall kunna vara öppen för alla, genom att hitta nya verksamhetsformer. Att skapa förutsättningar för dem elever som vill bara med för att det är kul och samtidigt för dem som vill utvecklas. Han menade att den skulle vara polyfoniskt till för alla. Av: Erika Bruto Inspirationsföreläsning Idrott, Punk och Skidor 18:e sep Kajsa Ekedahl och Sjunne Andersson åkte och lyssnade. En lättsam och intressant föreläsning, dock inte av tillräckligt stort intresse att arrangera själva.. 17

18 SDF-samverkans-konferens nov Styrelsen ett lag en utbildning i styrelsearbete Presentation av Plattformen idrottens gemensamma barn- och ungdomsledarutbildning Presentation av Idrottens gemensamma kurser Grupparbete med erfarenhetsutbyte Temat för i år var Idrottsgemensamma kurser SISU-s huvudmål: LIVSLÅNGT INTRESSE FÖR FYSISK AKTIVITET Medverkande från vårt distrikt: Mariana Fransén, Gun Ohlsson, Lisbet Sandgren, Karolina Peterson och Elisabeth Nohlås. Styrelsen ett lag, en utbildning i styrelsearbetet. Två delar: Styrelsen mm och Ekonomin. Tips: Budget och redovisning i klubbar bör vara likartad dvs upplagd på liknande sätt. Det bör i varje klubbs styrelse finnas en Vision hur gö r vi Ett av de viktigaste som kursen vill visa på är att alla i en styrelse ska veta allt vilket inte de flesta tror. Plattformen Ovanstående kurs är en grundläggande ledarutbildning. Den omfattar ca timmar. Denna kurs funderar vi på om den skulle kunna vara en bra kurs för ponnylagledarna i vårt distrikt. Presentation av Idrottens gemensamma kurser IFL Idrottens FöreningsLära IFL-kurser finns i olika steg. På SISU:s hemsida finns det föreningskunskap i olika steg som klubbar kan ladda ned. En klubb kan bedriva egen utbildning eller be sin lokala SISU-konsulent anordna den kurs som klubben önskar. Kurser: Aktivitetsledare, Plattformen, grundtränarutbildning nivå 1, nivå 2 och nivå 3. Grupparbete med erfarenhetsutbyte Hur ser kursverksamheten ut i de olika förbunden? Hur fungerar samverkan med SISU? Och är det något som saknas i SISU:s kursutbud? Ovanstående frågor diskuterade i mindre grupper, det var intressant att höra andras sporters utbildningsstegar vilket gjorde att man insåg att Ridsporten har en väl utarbetad sådan. Detta innebär inte att vi inte kan bli bättre. Vid pennan Elisabeth Nohlås. 18

19 SvRF- DUS-konferens sep på Bosön. Karolina Peterson och Erika Bruto deltog vid denna. Konferensens tema: att ge distriktungdomssektionerna kunskap om hur de bättre kan kommunicera externt. CUS ordförande Helena Carlsson inledde med en inspirerande föreläsning om hur de unga skulle kunna påverka mer inom ridsporten. Under dagen passerade sedan en rad olika föreläsningar som bland annat handlade om kommunikation, argumentation och olika personlighetstyper. I anknytning till varje föreläsning fick vi göra uppgifter i grupper där vi bland annat fick öva på att lyssna aktivt, komma med vassa argument och bemöta olika personlighetstyper. Söndagen ägnades åt att binda ihop det vi lärt oss under föregående dagar och vi diskuterade bland annat hur vi skulle använda våra nya kunskaper hemma i våra DUS. Under helgen fick vi även en presentation av den omarbetade boken Min ungdomssektion som nu heter Ung och aktiv inom ridsporten och som verkar vara en användbar bok som fått mycket beröm ifrån de som redan hunnit använda den. Vi fick genast idén om att med denna bok som utgångspunkt anordna en US-konferens i vårt distrikt med syftet att ge både kunskap och inspiration till ungdomarna i våra klubbar. Konferensen gav många nya idéer om vad vi i Västergölands DUS kan göra i framtiden och förhoppningsvis kommer idéerna vi fick under helgen bidra till att vi redan nästa år ser några nya aktiviteter på vår verksamhetsplan. VIF - Nio unga ledare till Birmingham DUS har genom Karolina Petersons ansökan tilldelats en plats. Jessica Johansson är utsedd att åka. 19

20 SvRF Distriktsordförande och Konsulentträff okt på Flyinge Gun Ohlsson och Mariana Fransén deltog. Rapport från ordförandekonferensen 15/10 17/ Första dagen samlades distriktens ordförande och konsulenter tillsammans med förbundsledamöter/tjänstemän samt förbundets sponsorer Agria, och LRF. Stefan Fur, Agria, presenterade Säker Hästverksamhet. Det finns idag 700 stall i Sverige och till dessa ges ca 2 millioner kronor från Agria. Utbildning i säker hästverksamhet ges av ledare från Agria, LRF och Länsförsäkringar och kan anordnas av distriktet. Man fokuserar bland annat på säkerhet i hagen, smittskydd, transportering av häst och hästens välbefinnande och utbildningsnivån anpassas till deltagarnas nivå. Efter genomgången utbildning och installation av brandsläckningsutrustning, brandvarnare, jordfelsbrytare mm får deltagarna en skylt, Säker Hästverksamhet Har man denna skylt får man rabatter hos Länsförsäkringar och andra samverkanspartner hos Agria. Därefter presenterade LRF sitt koncept och sin verksamhet. Som medlem i LRF får man deltaga i föreläsningar, möten, utbildningar och får tidningen Land. Starkt samarbete med Länsförsäkringar. Man får rabatter hos bland annat IKEA, billigare bensin, diesel och elavtal, billigare hemsida, och rabatt från 20 olika bilmärken vid inköp av ny bil. Medlemsavgiften är ca i snitt. Nästa programpunkt var Lars Leiram, inspirationsföreläsare som talade om vikten av att kommunicera. En oerhört intressant föreläsning där vi själva fick engagera oss och blev medvetna om hur svårt det är med kommunikation. I en organisation är det viktigt att ställa frågan var är vi, vad vill vi. Vem gör vad och vilka befogenheter har jag. Man måste presentera tydliga mål, roller och tydligt ansvar. Att kommunicera väl, är svårt, innebär hårt arbete och kräver både struktur och känsla. Vid pennan Gun Ohlsson 20

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan?

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Handslagsrapport 2007:4 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet 2007:2 Book

Läs mer

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens

Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets konferens 2 0 0 8 Nr 3-4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets konferens innehåll Plan för RM-tävlingar 2009 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Årets Konferens i Vara--------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer