VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND"

Transkript

1 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse

2 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen 8 Sammanträden 8 Klubbar, medlemmar, statistik 9 Speciella händelser och beslut under året Uppgift om personal 12 Deltagande i årsmöten, stämmor, representation, Under året ingångna avtal 13 Sammanfattning från träffar och konferenser 24 Sektionernas uppdrag och samlade verksamhet 25 Tävlingssektionens verksamhetsplan 28 Utbildningssektionens verksamhetsplan 29 Avstämning verksamhetsplan 34 Tävlingssektionens redovisning 44 Future Factory 45 Tio-kronans redovisning 46 Kurser, statistik 49 Förvaltningsberättelse Omslagsbilden är ett collage av årets Future Factory-ungdomar 2

3 Ordföranden har ordet. Tack för ert engagemang under 2009, och välkomna till verksamhetsåret Ett verksamhetsår har en förunderlig förmåga att, i ett hastigt lopp,försvinna. Nå, vad har hänt under 2009, kommer ni ihåg det? Utförde vi alla de föresatser vi tänkt oss, eller gjorde vi annat som vi inte tänkt? Tillåt mig att göra några korta nedslag i det verksamhetsår som vi nu lämnar bakom oss. Distriktstyrelsen beslutade att nominera Sjunne Andersson till ledamot i valberedningen till riksstämman Tyvärr klarade vi inte detta, utan Sjunne föll i voteringen,. Västgöta-distriktet motionerade,tillsammans med Clas Hedenman m.fl.,om en genomgripande organisationsöversyn. Motionen bifölls och utredningen har startat. Tyvärr har Riksförbundets styrelse tillsatt ett antal personer i de olika arbetsgrupperna, vilket har fått till följd att intentionerna från motionerna, allvarligt åsidosatts. Förbundsstyrelsen ställde sig positiv till de av stämman tillstyrkta motionerna, och tillsatte efter semestern 2009, ett antal arbetsgrupper. Sjunne Andersson valdes till ordf. i en av dem. Tyvärr har meningsskiljaktigheter uppstått i gruppen, varvid Sjunne sett sig nödsakad att lämna gruppen. Beträffande Vara Horse Arena, har distriktet följt arbetet i styrgruppen med 2 personer: ordf. Stig Lagergren och fd. distriktordf. Hasse Forsman. Tyvärr har ännu inget definitivt beslut vunnit laga kraft, så arbetet med arenan har kunnat påbörjats. I skrivande stund ligger ännu ett överklagande på myndigheternas bord. Beslut kan förhoppningsvis påräknas under hösten För ridskolan i Vara, men även för distriktet, utgör denna försening ett allvarligt hot mot en ev. byggstart. Beslut om tiokronan är nu verkställt, och det förefaller ha hamnat i god jord. Medlemsmässigt har Riksförbundet tappat ca medlemmar under För Västgötadistriktet handlar det om ca. 400 medlemmar. Detta är beklagligt, men får ses i förhållande till den vikande ekonomiska konjunkturen i Sverige. I den pågående organisations-utredningen finns tankar om att göra förändringar av distriktsgränserna. Framför allt finns tankar att slå ihop de mindre distrikten för att nå stabila kanslier med mindra sårbarhetsgrad. Beträffande vårt distrikt, har jag bestämt avvisat sådana tankar. Från distriktsstyrelsen har vi med glädje följt det arbete som nedlagts i föreningar och klubbar under året. Det arbete som ni utför på skilda nivåer kan inte nog berömmas! Det är hela grunden för vår verksamhet. I detta sammanhang tillåter jag mig att rikta samma berömmande ord till Mariana och Anna på vårt kansli. Ett stort tack för ert engagemang och stora arbetsinsatser under verksamhetsåret. Stig Lagergren D.S. ordf. 3

4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt Demokrati Kompetens Resurser Samarbete/samordning Distriktens roll / Distriktens idé Klubbarna är såväl distriktens som förbundets uppdragsgivare. Uppdragen sköts i vissa fall på central nivå och i vissa fall på distriktsnivå. Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt. Att ta till vara klubbarnas intresse i samhället. Att distriktet tar hänsyn till de behov som finns hos klubbarna. Att distrikten är flexibla och anpassar sin verksamhet efter behovet. Att distriktet genom utbildning, stöd och rådgivning ger klubbarna verktyg så att de kan bedriva en bra verksamhet för klubbens medlemmar. Närhet till medlemmarna (klubbarna) dvs lokalkännedom är en viktig förutsättning för en god kontakt med klubbarna. Uppgifter för distriktet basutbud Utbildning inom följande områden: Fortbildning för verksamma instruktörer i distriktet Ledarutbildning ULK, fortbildning för dem. Ridledarutbildning, fortbildning för dem. Ledarutbildning i barn- och ungdomsfrågor. Klubbstyrelseutbildning Utbildning i Hästhållning och hästkunskap Clinics i de olika ridsportgrenarna Tävlingsfunktionärsutbildning upp till och med regionalnivå inom alla grenar. Handikappledarutbildning Utbildning i Ridskoleadministration och utvecklingsfrågor Uppsökande verksamhet: Besöka klubbar och ridskolor i distriktet Egentillsyn Anslutningsärenden Ge klubbar och ridskolor råd och stöd 4

5 Administration / service Att administrera verksamheten i distriktet Att registrera medlemsuppgifter tas över av klubb online Kunskapsförmedling Ha kunskap om, samt förmedla var klubbarna kan få spetskompetens inom olika områden på nationell nivå. Samordning av distriktets resurser (kompetenser). Kommun och landstingskontakter Skapa ekonomiska förutsättningar i det egna distriktet. Organisations kontakter Kontakter med idrottsförbundet och SISU. Information Att genom hemsida, uppsökande verksamhet, träffar och utskick informera klubbarna i distriktet. Tävling Att samordna tävlingsverksamheten i distriktet upp till och med regionalnivå. Granskning av propositioner Tävlingsterminer Att utbilda, stödja och engagera tävlingsarrangörer Att sammanställa regler för DM, cuper och allsvenskan Träningar i de olika ridsportgrenarna, där behov finns Ungdom Stödja klubbarnas ungdomssektioner Att bevaka ungdomarnas rätt och möjligheter att påverka verksamhet och aktiviteter på alla nivåer. Planera och genomföra aktiviteter för ungdomar i distriktet Barn- och ungdomsverksamhet Verka för att barn- och ungdomsverksamheten på ridskolor/klubbar skall bedrivas enligt de riktlinjer som finns. Ridsporten vill 5

6 16 Åligganden Distriktsstyrelsen skall: 1. Verkställa distriktsårsmötets beslut 2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen samt hästhållningen i denna 3. handha ridsporten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för ridsportens utveckling samt i övrigt tillvarata ridsportens intressen 4. föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och Ridsportförbundets bestämmelse samt godkänna DM-rekord 5. handha och ansvara för distriktets medel 6. bereda ärenden, som skall föreläggas distriktsårsmötet 7. förelägga distriktsårsmötet förslag till verksamhetsplan 8. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagår Riksidrottsstyrelsen (RS), Riksidrottsnämndens (RN) Ridsportförbundets Styrelse och RF-distriktets styrelse med upplysningar och yttranden 9. bestämma om organisationen av tjänster vid distriktets kansli samt i förekommande fall anställa distriktets arbetstagare 10. föra protokoll och erforderliga böcker m.m samt sköta löpande ärenden i övrigt 6

7 Distriktsstyrelse 2009 Ordförande Vice ordförande Stig Lagergren Synnöve Carlsson Ledamöter Uno Bohman Besöksgruppansvarig Sjunne Andersson Kajsa Ekedahl Madlen Johansson Avgick sommaren 2009 Tony Karlsson Gun Ohlsson Lisbet Sandgren Karolina Peterson DUS-representant Ersättare Carina Dannevik 1:a ersättare Elisabeth Nohlås 2:a ersättare Louise Bergström DUS, personlig ersättare Adjungerad Mariana Fransén Sekreterare & kassör Revisorer Ritva Hedman Ordinarie Magdalena Trönnberg Ersättare samt Peter Blomgren Godkänd revisor på uppdrag Valberedning Anna Nyberg Sammankallande Michael Hollessen Annika Otterberg-Lewerin Ulrika Eriksson Gunnar Hedberg Besöksgruppen Uno Bohman Besöksansvarig Anna Reilly Konsulent Arbetsutskott Stig Lagergren Sammankallande Sjunne Andersson Synnöve Carlsson Tony Karlsson Mariana Fransén Adjungerad FF Styrgrupp Juniorveckan Ekonomi Anna Reilly Sjunne Andersson Carina Dannevik Kristina Edsberg Anki Modig Mariana Fransén, Lotta Palm-Karlsson, Johanna Ahlqvist, Gitz Johansson, Annika Lundqvist, Gunilla Forsberg, Ulrika Berg och Marita Mattsson Synnöve Carlsson Tony Karlsson 7

8 Sammanträden Årsmöte Distriktets årsmöte avhölls på Vara Folkhögskola den 18 :e mars dit ett 75 -tal medlemmar och ombud infann sig DUS-årsmöte Distriktsungdomssektionens årsmöte avhölls på Vara Folkhögskola Söndagen den 1:a mars. Konst. möte Höstmöte Hölls den 18:e mars i Vara Distriktets höstmöte avhölls på Vara Folkhögskola den 3:e oktober dit ett 50-tal medlemmar och ombud infann sig. Höstmötet samordnades med planering av 2010 års tävlingstermin. Styrelsemöten Styrelsen har haft 6 ordinarie protokollförda sammanträde. Datum för dessa är: 28:e feb, 16:e april, 19:e maj, 1:a sep, 27:e okt samt 6:e dec. Valberedningen Valberedningen har haft möten inför års- och höstmöte. AU-möten AU har haft 5 ordinarie protokollförda möten. Datum för dessa är: 13:e jan, 7:e april, 15:e juni, 19:e aug samt 25:e nov. KLUBBFÖRÄNDRINGAR UNDER ÅRET Utträde under året Ryggebol RF, beviljats utträde För. Rämja Ryttare, beviljats utträde Stora Lundby RK beviljats utträde Anslutning under året Nolviks Ryttareförening: Ridskoleklubb, flyttat från Göteborgs och Bohusläns RsF, samt namnbyte till Kattlebergs Ryttarförening Uddetorp Rid och Körsällskap beviljats anslutning Berghems Ryttarförening, beviljats anslutning Ale Rid & Körsällskap upphört Norra Dals HSK upphört STATISTIK Antal medlemmar under st ( föreg. år) Antal anslutna föreningar vid årsskiftet 84 st (86 föreningar föreg. år) Antal ridskolor vid årsskiftet 44 st (43 st föregående år) 8

9 Speciella händelser under året Förbundsstämmoresa till Uppsala i Maj Det var ett litet men glatt gäng i alla åldrar som hade mött upp till resan. Distriktsordförande Stig Lagergren hälsar välkommen ombord Vi har det bra, vi här bak i bussen. Stämningen var på topp redan från början. Flera från DUS var också med på väg till kurs och föreläsning. Lördag kväll på väg till middagen som vi intog i en liten grekisk restaurang Frida Lindgren och Annie Nilsson, två unga ledare som redan tagit plats i Idrottens historia. Skultorps RS hade valt sina ombud från sin ungdomssektion, vilket nog gjorde at dessa två tjejer måste varit de yngsta ombuden på stämman. De hade säkert god hjälp av Ylva Lovén-Swärd, som var glad att se sina adepter i Uppsala. 9

10 Speciella beslut under året Stipendieansökningar Motioner till SvRF:s stämma 2009 Stipendie ur Stiftelsen GHS för Juniorveckan. Vi erhöll kr. Utdelalningsceremoni i Scandinavium där Lotta Palm-Karlsson (TS) och Mariana Fransén representerade distriktet. Utredning av avgiftssystemet inom Svenska Ridsportförbundet - att stämman uppdrar till förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning angående nuvarande avgiftssystem, med inriktning på att alla uppsuttna skall ha licens - att denna licensavgift reducerar nuvarande avgiftssystem till endast en fast årsavgift per förening, oavsett storlek och verksamhet. - att viss andel av licensavgiften utportioneras till respektive aktivs hemmadistrikt för att basutbudet skall kunna tillhandahållas av personal på distriktskansliet. Denna avgift skulle ersätta dagens avgiftssystem inom distrikten. Även här skulle man då kunna ta ut endast en fast avgift per förening. Utredning av nivån på licensavgift inom Svenska Ridsportförbundet - att stämman uppdrar till förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning angående nuvarande licensavgifter, med inriktning på att licensavgiften blir lika för alla - att kompensera licensavgiftsbortfallet genom införande av en tävlingsavgift vid varje anmälan av ekipage, liknande det system som de flesta av distrikten tar ut idag. - Att denna avgift skulle tas ut via TDB - Att finna ett system för avgiften, där det skall finnas ett tak för hur mycket en enskild ryttare erlägger per år. Detta för att inte fördyra tävlingarna för de som rider på elit- och nationell nivå. Förbundsstämma 2009 DS bifaller förslag att ur verksamhetsfonden subventionera bussresa till stämman i Uppsala om tillräckligt med intresse anmäls. Kandidater till valberedningen: DS enas om att nominera Sjunne Andersson Beslutas att vi skall agera för en organisationsutredning i två delar, samt att den skall vara tidsbegränsad Beslutas yrka på att av SvRF uttagna nationsryttare skall ges ekonomisk möjlighet att representera Sverige. Vara Horse Arena Auktoriserad revisor Avtal om kopieringsmaskin / skrivare DS beslutar att Västergötlands RsF i princip skall ha samma förhållningssätt till VHA som Svenska RsF. LR Revision, Peter Blomgren samt Öhrlings revision har lämnat offert angående revision. DS beslutar anta LR Revision, Peter Blomgren offert och att avtal skall skrivas för verksamhetsåret 2009 Kombinerade skrivare/kopieringsmaskin är nu leasad från Pro Copy i Trollhättan. Avtalet som löper på 60 månader är undertecknat av Ordförande och Vice ordförande i förening. 10

11 Samverkan med hästcentrum i Skara VIF Årets utmärkelser: Nominering till VIF/SISU 2009 Översyn av regionala forum för hästsektorn Org.utredning SvRF Diskuterade frågan, konstateras att detta inte är distriktets roll. Beslutades att ej söka medlemskap i denna organisation VIF delar varje år ut stipendie inom idrotten. DS beslutar nominera Göran Brandström från Trollhättans FRK. Tony Karlsson får i uppdrag att formulera nomineringstexten Beslutas nominera Margareta Wetterberg till nya samlade styrelsen för VIF/ SISU En grupp är bildad, där VRsF ej ingår. Rekommenderas att DS utser några som bevakar utredningen. Tony Karlsson samt ytterligare en från DS föreslås bevaka utredningen Sjunne Andersson och Claes Hedenman ingår i utredningsgruppen. Investeringsbehov AU tillstyrker inköp av filmduk och projektor. Anställda, uppdragstagare och praktikanter Mariana Fransén Konsulent, heltidstjänst Anna Reilly Konsulent heltidstjänst Mariana Fransén ansvarar för den övergripande verksamhetsplaneringen, ekonomi och budget, konferenser samt hemsidan. Mariana jobbar med de flesta frågor som rör tävling och ingår i Juniorkommittén. Rådgivning, främst i föreningsteknik, ingår också i uppdraget. Mariana är adjungerad sekreterare i distriktsstyrelsen och arbetsutskottet. Anna Reilly. Som distriktets säkerhetsinformatör arbetar Anna med besöksverksamheten, vars främsta uppgift är att säkerställa säkerhet och kvalitetsarbetet på våra ridskolor och därmed ingår även rådgivning inom ridskoleverksamheten. Anna har också hand om alla anmälningar och bekräftelser till våra kurser och clinics inklusive SISU-rapportering. Anna är också projektansvarig för distriktets talangsatsning Future Factory för unga ryttare. Båda konsulenterna är därutöver delaktiga i sektionernas arbete samt kan hjälpa till eller lotsa vidare vid de många frågor som kommer in. Nadia Moreno-Rodriguez Köp av tjänst Adisa Hasanovic Praktikant Lokalvård Kontorsgöromål 11

12 Deltagande i årsmöten/stämmor Distriktet har genom förtroendevalda och anställda representerats vid följande tillfällen: VIF: Dialog kring framtida stöd och organisation Västergötlands Idrottsförbund årsmöte tillsammans med Sisu Idrottsutbildarna Västergötland Västsvenska Idrottsförbundets årsmöte samt Sisu Idrottsutbildarna Västsvenska Tony Karlsson och Mariana Fransén deltog 21:a april i Vara Konserthus. Karolina Peterson, Mariana Fransén, deltog. Karolina Peterson deltog. Representation Vara Horse Arena Regionala Inriktningsrådet för Västra Götalandsregionens naurbruksgymnasier SvRF Organisationsutredningen SM för ryttare med handikapp Genomfört i Lilla Edet. Stig Lagergren ingår som distriktets representant i styrgruppen Stig Lagergren Sjunne Andersson ingår i utredningsgruppen. Synnöve Carlsson representerade Svenska Ridsportförbundet. Under året gällande avtal LR Revision, Peter Blomgren Avtalet ät tecknat för år 2009 och är undertecknat av Ordförande och Vice ordförande i förening Under året ingångna leasingavtal Pro Copy Trollhättan Kombinerade skrivare/kopieringsmaskin är nu leasad från Pro Copy i Trollhättan. Avtalet som löper på 60 månader är undertecknat av Ordförande och Vice ordförande i förening 12

13 Sammanfattning från träffar, kurser och konferenser Distriktet har genom förtroendevalda och anställda representerats vid följande tillfällen, och därvid uppfyllt ett av de många åliggande som vilar på distriktsstyrelse, lydelse: Distriktsstyrelsen skall: handha ridsporten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för ridsportens utveckling samt i övrigt tillvarata ridsportens intressen Grenledarträff Dressyr 17-18/1 Besöksansvariga mars Carina Dannevik och Johanna Ahlqvist deltog. Vid träffen diskuterades vad andra distrikt gör, vilka satsningar som görs runt om i Sverige, många har talangsatsningar mm Lördag; Rundtur till Lunds CR, Flyinge, Helsingborg, Ängelholm och Båstad anläggningsbesök. Söndag; Inledningsvis korta reflektioner från lördagens rundresa i Skåne. Besöken uppskattades då många frågor idag rör om - och nybyggnationer, rådgivning till såväl föreningar som kommuner. Därefter föredrog Ulf Wilken bakgrund och historik till besöksverksamheten. En kort diskussion fördes också om besöksverksamheten i framtiden var kommer fokus att ligga? Övrigt: En uppmaning till alla distrikt diskutera i distriktet hur ni ska hantera stora allvarliga olyckor ha en plan! (Här finns utarbetat material för krishantering som kan vara en bra grund). Vi behöver i alla led fundera över hur våra ridskolor kommer att se ut och fungera 2025 hur vill vi att den ska se ut? Två intressanta givande dagar. Anna Reilly Tjänstemannaträff 5-6 feb på Strömsholm Mariana Fransén och Anna Reilly deltog vid konferensen som hade följande punkter på programmet: - Nya LOK-stödsbestämmelser - Anslutning av föreningar - IdrottOnline - Hästkunskapssajten - Projektverksamhet - Tävling/Utbildning - Inför stämman 2009 En intensiv och lärorik träff där vi peppades att stötta våra klubbar med allt vi fått till oss. 13

14 Utbildnings och utvecklingsdag För anställda i SDF Skara onsdagen den 4 mars 2009 Mariana Fransén och Anna Reilly deltog i en personalträff Tre föreningsutvecklare, Brottning, Friidrott och Ishockey, som var och en fick berätta om sin idrottssatsning, inledde dagen. Hur får vi till mer föreningsverksamhet. Var gör man när föreningen inte drar åt samma håll? Hur marknadsför vi vår idrott? Som svar på fråga 1 föreslår Anna Reilly, från ridsporten: Ta till flera medlemsmöten och lyssna in vad medlemmarna vill. Ta exempelvis med Jim Thuresson. Vilka förhoppningar finns på styrelsen från medlemmarna och tvärtom. Alla medlemmar måste vara med och ta ansvar. Alla bör känna att man skall vara med på årsmötet. Har man alla med sig så blir målet tydligt och då hamnar man inte på fråga 2. Vi kan marknadsföra vår idrott via media, profilkläder, bildekaler samt övergripande informationsmaterial till skolorna med lättförståelig information, från SF:et till ungdomen. Därefter var det Unionens tur med Kai Haikola Unionen är ett av de största tjänstemannaförbunden i världen med medlemmar, varav i vårt distrikt. Är sammanslaget från HTF och SIF. Viktigaste frågor idag: Neddragningar/övertalighet, där Västragötaland är hårdast drabbat. Effekter på idrotten kan vara neddragning på sponsorsidan Unionen kan hjälpa till med olika ärenden, så som Organisationsförändringar Arbetsmiljöfrågor Kollektivavtal Förebyggande arbete, medlemsbesök Magnus Södervall avrundade dagen med lite om: Idrottslyftet år 3: Det blir endast ett enda datum för ansökan i år, den 20:e april är sista dagen att söka medel. OBS; samma kriterier. Sture Gustavsson har anläggningsdelen, Magnus har samverkan skolaföreningsliv. Ungdomsråd: VIF skall starta upp ett ungdomsråd, vi kan anmäla två stycken från varje SDF, senast 10:e mars skall anmälan vara inne. Infolapp delades ut. Previa, ramavtal: VIF betalar grundavgiften för SDF.en. Företagshälsovård som vi kan hänga på, anmäl intresse senast 1:a april. Infolapp delades ut. 14

15 Ungdomsråd inom Västgötaidrotten 21:a april Initiativ från VIF som kallat till ett första möte i samband med VIFstämman i april. Rickard Silverhagen och Jessica Johansson deltagit. I samband med Västergötlands Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas årsstämma 2009 vill vi inbjuda ett antal unga ledare i åldern år, som finns inom SDF:ens egna nätverk, till en träff för att diskutera förutsättningarna och möjligheterna till att starta ett gemensamt ungdomsråd. Riksungdomsmöte april 2009 i Halmstad SvRF Idrottslyftskonferens 6-7 maj Varje distrikt fick delta med två personer: Karolina Peterson och Hanna Östman representerade vårt DUS. Mariana Fransén deltog vid konferensen som hade följande punkter på programmet: Idrottslyftet år 1 Rapport från RF Idrottslyftet år 2 Beviljade områden Idrottslyftet år 3 Prioriterade områden Ledarfokus Distriktsprojekten Goda exempel Ridskoleambassadören 15

16 Säkerhetskonferens 2009 samt Kurs för Distriktets säkerhetsinformatörer Deltagare från Västergötlandsdistriktet: Anna Reilly, Gunilla Forsberg och Kristina Edsberg vars fortsatta uppgift är att hjälpa till och förmedla säkerhetstankar och fungera som bollplank i säkerhetsfrågor. Bakgrund Vi fick en presentation av Sv.Ridsportförbundets säkerhetsutskott som varit igång sedan hösten Deras uppgift är att förmedla säkerhetstankar och verktygslåda ner till distrikten Utifrån tre grunder: Kunskap: Veta hur och varför Färdigheter: Kunna göra Förhållningssätt: Attityd Det finns en policy som de följer i fem punkter: Anläggningssäkerhet (Ridhus, stallar och hagar) Hästsäkerhet (Utbildning och rekrytering rätt häst till rätt person ) Instruktörssäkerhet (Utbildning, attityd och kunnande) Olycksfallsberedskap (Kunnande, utrustning och första hjälpen) Försäkringsskydd Vi gav dem i uppdrag att se hur de kan stödja distrikten i följande punkter Överdomarrapporter (bör likriktas och en databas skapas) Säkerhetscertifierade tränare (tillägg i deras utbildning) Säkerhetscertifierade besökshandläggare ( besöksgruppen i distrikte) Se över Hippologprogrammen gällande säkerhet Gröna kortet hur fungerar de idag och hur skall de fungera Separat säkerhetsutbildning för instruktörer Övriga föredragshållare var: Lennarth Pettersson från Flygvapnet (numera pensionerad) berättade om säkerhetstänkandet inom flyget och hur man har vänt trenden med dödsolyckor pga att man varit öppen för de tillbud som skett utan bestraffningar och hur man använde ett rapportsystem Ortopedöverläkaren Marjut Sohlman gav ett föredrag angående skador på ryttarna. Mycket bra och medryckande, hon poängterade civilkurage när man ser något som är riktigt farligt. Ulf Wilken drog mycket statistik om hur det såg ut och också historiken runt detta Bo Helander berättade om Åstorpsfallet, där klubben blev dömd pga Underlåtenhet av rimliga åtgärder. Han poängterade att man kan se att domarna i ridsport blir tuffare då det anses vara en farlig sport med andra ord kommer man i framtiden döma efter en strängare syn på aktsamhetskraven. En viktig slutkläm var att glöm inte Hästen ( vad är det vi har i stallet och hagen?) och skaffa dig ett beteende utefter detta. Fortsatta åtgärder för styrelsen Vi rekommenderar att styrelsen skriver in i Styrdokumentet att det i alla sektioner och kommittéer (allt distriktsarbete) skall utgå med ett säkerhetsfokus. 16 Stenstorp

17 Kurs för Ungdomsledarutbildare 29 maj samt föreläsning om Framtidens ledare den 30 maj. På Sunnersta Herrgård utanför Uppsala samlades Karolina Peterson, Hanna Östman, Erika Bruto, Jessica Johansson och Louise -och Camilla Bergström, ifrån distrikt Västergötland tillsammans med 24 andra personer ifrån Östergötland, Värmland, Gävleborg, Norrbotten, Stockholm, Mittsvenska, Västmanland, Dalarna och Uppland. Denna träff hade som syfte att ge oss inspiration och utbyte av nya idéer. Jenny Hagelind ifrån CUS och Lillemor Lindell ställde frågorna Vad är en ledare, när är man en ledare, och när är man en bra ledare?. Vi blev indelade i 5 grupper och var grupp skulle presentera hur dem skulle vilja lägga upp deras undervisning från ett kapitel ur handboken Ung och ledare inom ridsporten muntligt. Våra anteckningar sparades av Lillemor som sedan skulle skickas ut till alla i kursen via mail som minnesanteckningar och idé-pott. Hon gav också avsevärt många tips om handböcker som kan vara användbara för oss i samband med undervisningen i ULKen. Under söndagen samlades många åhörare för att lyssna till Lena Forsbergs nya avhandling om Ledarskap för livet. Lena, beteendevetare och forskare vid Luleå Tekniska Universitet, har försökt sätta fingret på hur flickor utvecklas av deras ledarengagemang i stallet och hur det påverkar deras liv. Bland annat har hon följt 6 flickor under 1 ½ år och gjort djupa intervjuer för att kunna kartlägga utvecklingen. Mats Trondman, professor i kultursociologi vid Växjö universitet och känd för sin forskning om barn och ungdomar, pratade om sin syn på barn nu och då i tiden. Hur barn växer upp med idrott och samhället i dagens läge och hur stor skillnaden är från då till idag. Han tog också upp hur man skall kunna rekrytera nya medlemmar till sporten och hur den skall kunna vara öppen för alla, genom att hitta nya verksamhetsformer. Att skapa förutsättningar för dem elever som vill bara med för att det är kul och samtidigt för dem som vill utvecklas. Han menade att den skulle vara polyfoniskt till för alla. Av: Erika Bruto Inspirationsföreläsning Idrott, Punk och Skidor 18:e sep Kajsa Ekedahl och Sjunne Andersson åkte och lyssnade. En lättsam och intressant föreläsning, dock inte av tillräckligt stort intresse att arrangera själva.. 17

18 SDF-samverkans-konferens nov Styrelsen ett lag en utbildning i styrelsearbete Presentation av Plattformen idrottens gemensamma barn- och ungdomsledarutbildning Presentation av Idrottens gemensamma kurser Grupparbete med erfarenhetsutbyte Temat för i år var Idrottsgemensamma kurser SISU-s huvudmål: LIVSLÅNGT INTRESSE FÖR FYSISK AKTIVITET Medverkande från vårt distrikt: Mariana Fransén, Gun Ohlsson, Lisbet Sandgren, Karolina Peterson och Elisabeth Nohlås. Styrelsen ett lag, en utbildning i styrelsearbetet. Två delar: Styrelsen mm och Ekonomin. Tips: Budget och redovisning i klubbar bör vara likartad dvs upplagd på liknande sätt. Det bör i varje klubbs styrelse finnas en Vision hur gö r vi Ett av de viktigaste som kursen vill visa på är att alla i en styrelse ska veta allt vilket inte de flesta tror. Plattformen Ovanstående kurs är en grundläggande ledarutbildning. Den omfattar ca timmar. Denna kurs funderar vi på om den skulle kunna vara en bra kurs för ponnylagledarna i vårt distrikt. Presentation av Idrottens gemensamma kurser IFL Idrottens FöreningsLära IFL-kurser finns i olika steg. På SISU:s hemsida finns det föreningskunskap i olika steg som klubbar kan ladda ned. En klubb kan bedriva egen utbildning eller be sin lokala SISU-konsulent anordna den kurs som klubben önskar. Kurser: Aktivitetsledare, Plattformen, grundtränarutbildning nivå 1, nivå 2 och nivå 3. Grupparbete med erfarenhetsutbyte Hur ser kursverksamheten ut i de olika förbunden? Hur fungerar samverkan med SISU? Och är det något som saknas i SISU:s kursutbud? Ovanstående frågor diskuterade i mindre grupper, det var intressant att höra andras sporters utbildningsstegar vilket gjorde att man insåg att Ridsporten har en väl utarbetad sådan. Detta innebär inte att vi inte kan bli bättre. Vid pennan Elisabeth Nohlås. 18

19 SvRF- DUS-konferens sep på Bosön. Karolina Peterson och Erika Bruto deltog vid denna. Konferensens tema: att ge distriktungdomssektionerna kunskap om hur de bättre kan kommunicera externt. CUS ordförande Helena Carlsson inledde med en inspirerande föreläsning om hur de unga skulle kunna påverka mer inom ridsporten. Under dagen passerade sedan en rad olika föreläsningar som bland annat handlade om kommunikation, argumentation och olika personlighetstyper. I anknytning till varje föreläsning fick vi göra uppgifter i grupper där vi bland annat fick öva på att lyssna aktivt, komma med vassa argument och bemöta olika personlighetstyper. Söndagen ägnades åt att binda ihop det vi lärt oss under föregående dagar och vi diskuterade bland annat hur vi skulle använda våra nya kunskaper hemma i våra DUS. Under helgen fick vi även en presentation av den omarbetade boken Min ungdomssektion som nu heter Ung och aktiv inom ridsporten och som verkar vara en användbar bok som fått mycket beröm ifrån de som redan hunnit använda den. Vi fick genast idén om att med denna bok som utgångspunkt anordna en US-konferens i vårt distrikt med syftet att ge både kunskap och inspiration till ungdomarna i våra klubbar. Konferensen gav många nya idéer om vad vi i Västergölands DUS kan göra i framtiden och förhoppningsvis kommer idéerna vi fick under helgen bidra till att vi redan nästa år ser några nya aktiviteter på vår verksamhetsplan. VIF - Nio unga ledare till Birmingham DUS har genom Karolina Petersons ansökan tilldelats en plats. Jessica Johansson är utsedd att åka. 19

20 SvRF Distriktsordförande och Konsulentträff okt på Flyinge Gun Ohlsson och Mariana Fransén deltog. Rapport från ordförandekonferensen 15/10 17/ Första dagen samlades distriktens ordförande och konsulenter tillsammans med förbundsledamöter/tjänstemän samt förbundets sponsorer Agria, och LRF. Stefan Fur, Agria, presenterade Säker Hästverksamhet. Det finns idag 700 stall i Sverige och till dessa ges ca 2 millioner kronor från Agria. Utbildning i säker hästverksamhet ges av ledare från Agria, LRF och Länsförsäkringar och kan anordnas av distriktet. Man fokuserar bland annat på säkerhet i hagen, smittskydd, transportering av häst och hästens välbefinnande och utbildningsnivån anpassas till deltagarnas nivå. Efter genomgången utbildning och installation av brandsläckningsutrustning, brandvarnare, jordfelsbrytare mm får deltagarna en skylt, Säker Hästverksamhet Har man denna skylt får man rabatter hos Länsförsäkringar och andra samverkanspartner hos Agria. Därefter presenterade LRF sitt koncept och sin verksamhet. Som medlem i LRF får man deltaga i föreläsningar, möten, utbildningar och får tidningen Land. Starkt samarbete med Länsförsäkringar. Man får rabatter hos bland annat IKEA, billigare bensin, diesel och elavtal, billigare hemsida, och rabatt från 20 olika bilmärken vid inköp av ny bil. Medlemsavgiften är ca i snitt. Nästa programpunkt var Lars Leiram, inspirationsföreläsare som talade om vikten av att kommunicera. En oerhört intressant föreläsning där vi själva fick engagera oss och blev medvetna om hur svårt det är med kommunikation. I en organisation är det viktigt att ställa frågan var är vi, vad vill vi. Vem gör vad och vilka befogenheter har jag. Man måste presentera tydliga mål, roller och tydligt ansvar. Att kommunicera väl, är svårt, innebär hårt arbete och kräver både struktur och känsla. Vid pennan Gun Ohlsson 20

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och Vision: vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och tävlingsutövare. Vi skall ligga i framkant i vår utbildningsverksamhet och verka

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov.

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov. Dalarnas Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Distriktens roll/distriktens idé (från basutbud för distrikten) Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt. Att ta till vara klubbarnas intresse

Läs mer

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland.

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. 3:e november i Vara Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. Distriktshöstmöte med val till våra sektioner mm Tävlingstermin våren 2016, planering

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Organisation Inom Hallands Ridsportförbund finns följande sektoner och kommittéer: Ungdomssektionen (DUS) Utbildning Tävlingssektionen

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND. Verksamhetsberättelse 2010

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND. Verksamhetsberättelse 2010 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2010 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 3 Åliggande, ur stadgan 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Distriktsstyrelsen 7

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07 Personinformation Distriktsstyrelsen Foto: Mittsvenska Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola.

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på Mål och vision Nivå Västmanlands två Ridsportförbund 2011-01-18 Nivå fyra Fastställd av distriktsstyrelsen 11 1 Klicka här för Innehåll

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Styrelsen 5 Verksamhetsplan 2014 med avstämning 6 Nedslag i verksamheten 8

Läs mer

Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2008

Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2008 Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2008 Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2008 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 1 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Styrelsen Protokoll Protokoll 11/12 Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad:

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet PROGRAM Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Distriktets ordförande Gudrun Orava Presentation av Svenska Ridsportförbundet Ulf Brömster (SvRF) 18:35 En perfekt match? Samspel mellan häst och människa.

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet 1 STADGAR 2 STADGAR FÖR VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND (VRF) Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Västmanlands Ridsportförbund (VRF) är en ideell förening, och ska arbeta som Svenska Ridsportförbundets

Läs mer

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det?

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det? Organisationsprojektet Öppna forum Resultat från dialogövningar Det är ditt förbund hur vill du ha det? Öppna forum dialogövningar i distrikten Distrikt Förträff ungdomar Samtliga Rep. klubbar Blekinge

Läs mer

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag efter att ha haft diskussioner om kompetens, geografisk spridning etc. hos de ledamöter

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE Styrelsen har år 2015 bestått av nio personer från olika klubbar i Värmland: Ordförande: Elin Fridlund Vice ordförande: Lisa Värnefors

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhets berättelse för 2010 Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010. Ändamålet är att främja och utveckla

Läs mer

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Sida 1 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Fastställda av förbundsstyrelsen 2015-01-23 Sida 2 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Sida 13 s HästHalland startades som ett projekt år 2005 av LRF Halland, Hushållningssällskapet Halland och Region Halland. HästHalland är idag ett regionalt initiativ, formellt ägt av Hushållningssällskapet

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012 VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2012 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Besöksgruppens funktion Besöksgruppen fungerar som en rådgivande, inspekterande och kontrollerande resurs till distriktets anslutna

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet SvRF idag Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt.

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. Närvarande: Representanter från följande klubbar; Björbäcks Ryttarförening, Caprifolens Volitigeklubb, Eksätra Ryttarsällskap,

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2008 2009 2010

RESULTATRÄKNING 2008 2009 2010 RESULTATRÄKNING 2008 2009 2010 Västergötlands Ridsportförbund Org.nr 864000-7129 Intäkter Not Verksamhetsintäkter 1 2 597 937,33 kr 2 632 657,25 2 741 846,58 kr Övriga föreningsintäkter Kostnader Föreningskostnader

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Årets Ungdomssektion 2010

Årets Ungdomssektion 2010 Årets Ungdomssektion 2010 Klubb: Theleborgs Ryttarsällskap Distrikt: Smålands Ridsportförbund Kontaktperson i sektionen: Josefine Ahlgren Adress: Stallvägen 10 353 52 Växjö Telefon: 0702-46 06 11 E-mail:

Läs mer

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund. Stadgar för Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund Fastställda vid ordinarie SDF-möte den 24 april 2010. Förklaringar: Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) Specialdistriktsförbund (SDF) = Jämtland-Härjedalens

Läs mer

Stadgar för Västergötlands Ridsportförbund

Stadgar för Västergötlands Ridsportförbund Stadgar för Västergötlands Ridsportförbund Fastställda 1992 12 09 Reviderade vid distriktsårsmöte 1994 03-24 Reviderade vid distriktsårsmöte 1996 03-30 Reviderade vid distriktsårsmöte 2002-03-23 Reviderade

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010 Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt. för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt. för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Fastslagen vid årsmötet 18 mars 2010 Bakgrund Styrelsen för Upplands Ridsportförbund har under 2008 och 2009 arbetat med

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING Punkt Ärende Hänvisning mm. 10.00 Välkomstanförande Medaljörerna hedras Stämmans öppnande Svenska Ridsportförbundets ordförande Anders Mellberg Öppningsanförande

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

SPONSORBLAD FÖR VKRK

SPONSORBLAD FÖR VKRK SPONSORBLAD FÖR VKRK Hur vill ni synas i en av Landskronas största idrottsföreningar och Sveriges bästa ridskola? Viarps kör- och ridklubb är en ideell förening som grundades 1972. Under åren har föreningen

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län Sid 1/7 STADGAR FÖR ORRBOTTE S DISTRIKTS SEGLARFÖRBU D ( DSF) FÖRKORT I GAR NDSF Norrbottens Seglarförbund SSF Svenska Seglarförbundet RF Riksidrottsförbundet NIF Norrbottens Idrottsförbund KAP 1. ALLMÄ

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2011 / 2012 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus. Protokoll styrelsemöte: Nummer: 4/11 Datum: 2011-04-11 Närvarande: Mats Hult, Jonsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm, Magnus Sandberg och Rune Åström. Frånvarande: Inga. Telefonmöte över Skype:

Läs mer

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund Stadgar Bilaga 1 Normalstadgar för Distriktsseglarförbund 0 NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKTSSEGLARFÖRBUND (DSF) KAPITEL - OCH PARAGRAFREGISTER Sid KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift... 15 2 Sammansättning...

Läs mer

Att anordna kurser i att ha häst

Att anordna kurser i att ha häst Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för hästsektorn - Regionala

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Inspirationsdagen november

Inspirationsdagen november Inspirationsdagen 2010 12-13 november Västmanlands- och Södermanlands Ridsportförbund hälsar dig hjärtligt välkommen till årets Inspirationsdag för ridsport- ledare i Västmanland & Södermanland. Här har

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (11) VERKSAMHETSPLAN o Organisation o Målsättningar o Uppgifter för 2010 / 2011 Sidan 2 (11) ORGANISATION Norrbottens Innebandyförbund ÅRSMÖTE/EXTRA MÖTE Valberedning Norrbottens Innebandyförbund

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2012-2013 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Inriktningsmål Ett förbund vi arbetar tillsammans Nöjdare medlemmar

Läs mer

CENTRAL ORGANISATION. Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet 19 DISTRIKT

CENTRAL ORGANISATION. Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet 19 DISTRIKT RIDSPORTEN I SVERIGE Riksidrottsförbundet LOK-Stöd Idrottslyftet IdrottOnline SISU utbildningstimmar CENTRAL ORGANISATION Mer information om ridsportens organisation på ridsport.se under fliken Om förbundet

Läs mer

Verksamhetsoch. Förvaltningsberättelse 2004 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

Verksamhetsoch. Förvaltningsberättelse 2004 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhetsoch Förvaltningsberättelse 2004 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Innehållsförteckning Västergötlands Ridsportförbunds Årsberättelse 2004 2 Ordförande har ordet 3 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Guiden till Grönt kort

Guiden till Grönt kort Guiden till Grönt kort Alla som tävlar, från lokal tävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort. Det gäller oavsett om du är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör, och oavsett i vilken gren du tävlar.

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

STADGAR FÖR. Vännäs Ryttarförening Bildad 1980

STADGAR FÖR. Vännäs Ryttarförening Bildad 1980 STADGAR FÖR Vännäs Ryttarförening Bildad 1980 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 25/2 2007 enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18 1 Ändamål Vännäs

Läs mer

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING

POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING POLICY SKOGSLOTTENS RYTTARFÖRENING Gröna tråden Historik Skogslottens Ryttarförening är Norrköpings största och Sveriges femte största ridklubb. Vi har hela 500 medlemmar i veckan som rider lektioner hos

Läs mer

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte tisdagen den 18 november 2014. Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Petra Nevrén-Lundgren, v. ordf. Denice Rask, suppl. Maria Berndtsson,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING

Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING 2 Talangutvecklingsplan juni 2012 Talangutvecklingsplan juni 2012 3 Talangutvecklingsmodell Modellen är i dagsläget en pyramid uppdelad i fem olika nivåer. Inom varje

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2017

Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Elitserien arrangeras av SvRF.

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och Elitserierna

Läs mer

Distriktsårsmötet inleddes med anförande av Gabriella Bragée, ledamot i Svenska Ridsportförbundets styrelse

Distriktsårsmötet inleddes med anförande av Gabriella Bragée, ledamot i Svenska Ridsportförbundets styrelse ART Protokoll fört vid Västergötlands Ridsportförbunds distriktsårsmöte 2016 TID Fredagen den 18:a Mars kl 18.00 19.30 PLATS NÄRVARANDE Billingehus, Skövde Ca 70 personer representerande 31 av distriktets

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr 2010 Version 100125 Ändringar från 2009 markeras med rött Häst Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund 415 82 Göteborg 031-726 61 21 ridsport.goteborg@vsif.o.se

Läs mer