Folksams Etikfondindex. Folksams kapitalförvaltning Rapport Carina Lundberg Emilie Westholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folksams Etikfondindex. Folksams kapitalförvaltning Rapport 2006. Carina Lundberg Emilie Westholm"

Transkript

1 etikfond, klimatarbete, tobak, miljöfond, ideell fond, ansvarsfullt ägande, alkohol, screening,vapen, miljöteknik, kriterier, index, mänskliga rättigheter, korruption, etiska fonder Folksams kapitalförvaltning Rapport 2006 Folksams Etikfondindex Carina Lundberg Emilie Westholm

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Sammanfattning Avkastning Senaste tioårsperioden Senaste femårsperioden Senaste fyraårsperioden Senaste treårsperioden Senaste tvåårsperioden Senaste året Förändringar Etiska investeringar bakgrund Vad är en miljöfond, etisk fond eller ideell fond? Etiska fonder Miljöfonder Ideella fonder? Metoder för fondernas urval Screening baserad på företagets affärsidé och produktion Screening baserad på produktionsförhållande eller uppträdande Aktivt ägarskap Svårigheter vid bedömning av de etiska investeringarna Gränsdragningar Miljöskadlig verksamhet? Jämförelser Aktivt ägande v/s finansiell kultur Informationstillgång Bästa fonden?

3 5 Vad tycker spararna? Sambandet mellan finansiell prestanda och etisk prestanda Etiska fonder ur ett globalt perspektiv Etiska fonder i USA Bilaga 1. SRI-fonder på den svenska marknaden 2

4 1 Inledning Denna rapport är den sjätte årliga genomgången av miljö- eller etiskt profilerade fonder på den svenska marknaden. Fonder med etisk, social eller miljöprofil påstås ofta som grupp resultera i sämre, eller bättre, avkastning jämfört med fonder utan sådan profilering. Ambitionen är att belysa dessa fonder, inklusive deras finansiella utveckling, för att ge en mer nyanserad bild Bakgrund om etikfondrapporterna Naturvårdsverket gav under tre års tid ut rapporter på temat Miljöfonder 2. Rapporternas innehåll varierar något, men går igenom ett urval av nordiska, samt vissa internationella, miljöfonders profil, finansiella utveckling och möjliga kategoriseringar. Den tredje rapporten i serien gör en mer renodlad analys av tolv fonders riskjusterade avkastning och konstaterar att de undersökta fonderna varken har högre eller lägre riskjusterad avkastning än jämförelseindex. Vidare konstateras att miljöfondernas avkastning snarare är beroende av de enskilda fondförvaltarnas kompetens och förmåga att investera vid rätt tillfälle än fondernas placeringsinriktning och storlek. Då Naturvårdsverket valde att inte fortsätta med rapportserien initierade Folksam under 2001 en fortsatt genomgång. Folksams syfte är att medverka till att sprida kunskap om etikfonder, deras inriktning och spridning. 1.2 Urval och sammanställning SRI-fonderna 3 i rapporten är öppna för sparande för allmänheten och representerar ett brett spektrum av fondtyper: rena aktiefonder, blandfonder och räntefonder. Även fondernas investeringsuniversum (Globala, Europa, Norden, Sverige) varierar. Samtliga fonder faller dock under en eller flera av följande kategorier, baserad på den SRIsystematik som används: Avstå-fonder. Undviker att investera i företag vars verksamhet strider mot fondbolagets, och förhoppningsvis även spararens, uppfattning om vad som är etiskt. Fondernas acceptansgränser, med andra ord de gränser för hur mycket av ett företags omsättning som kan accepteras komma från en oacceptabel verksamhet, varierar. Bäst-i-klassen-fonder. Investerar i företag som på något specificerat sätt är goda föredömen för övriga i branschen eller gruppen. Ideella fonder. Donerar en del av fondens förmögenhet eller förvaltningsarvode till ett specificerat ideellt ändamål. Miljöteknikfonder. Investerar i företag vars verksamhet huvudsakligen, och inte som bifunktion, syftar till att förbättra miljön. 1 Faktauppgifterna i denna rapport kommer från MoneyMate/Svensk Fondstatistik och Morningstar. En del av bakgrundstexterna kommer från en Folksam-rapport om etiska fonder från 2003 författad av Åsa Skillius. 2 Naturvårdsverket 1999, 2000 och Förteckningen över de etiska fonderna är hämtad från Svensk Fondstatistik. 3

5 2 Sammanfattning Rapporten omfattar 74 fonder av så kallad SRI-typ Socially Responsible Investing varav 67 är registrerade i Sverige. Utöver dessa finns även ett mindre antal svensk och utlandsregistrerade fonder med etisk investeringsprofil på den svenska marknaden. 4 De svenskregistrerade fonderna förvaltar nu sammanlagt 123 miljarder SEK. I relation till det totala fondsparandet uppgår de svenskregistrerade SRI-fondernas andel till ca 11. De svenskregistrerade aktie- och blandfonderna förvaltar sammanlagt 122 miljarder SEK. I relation till det totala fondsparandet i dessa fonder uppgår de svenskregistrerade fondernas andel till ca 12 procent eller 4 procent om Premiesparfonden utesluts. En analys av SRI-fondernas avkastning över den senaste tioårsperioden från till visar att den genomsnittliga avkastningen för SRI-fonderna är högre än den genomsnittliga avkastningen för samtliga fonder på marknaden. Detta gäller för samtliga studerade tidsperioder tio år, fem år, fyra, år, tre år, två år och ett år. Sett till skilda fondkategorier uppvisar SRI-fonderna inom Norden- och Sverigekategorierna bäst avkastning under de studerade åren. I jämförelse med kategorins genomsnittliga avkastning totalt både SRI-fonder och andra inräknade är det dock SRI-fonderna inom kategorierna Ränte-, Bland-, Miljö- och Europafonder som presterat bäst. När det gäller enskilda fonder är det AktieAnsvar Sverige som gett högst avkastning under tioårsperioden, med 301,5 procent. Följt av Skandia Idéer för livet med 253,3 procent och SEB Etisk Europa Lux med 247,7 procent. Sämst utveckling uppvisar Swedbank Robur Svenska Kyrkans Räntefond med 54,1 procents avkastning. Observera att dessa fonder inte är jämförbara eftersom de har helt olika inriktning och risk. Under den senaste femårsperioden nådde AktieAnsvar Sverige högst avkastning med 93,3 procent, följd av Öhman Nordisk Miljö med 78,4 procent och Merrill Lynch World Energy med 75,1 procent. Sämst presterade JPMF Global Social Respons A med en negativ avkastning på 25,4 procent. Det senaste året presterade Swedbank/Robur Etikfond Sverige Mega bäst med en avkastning på 30,9 procent. Därefter kommer SEB Stiftelse Sverige med 29,1 procent och Aktie-Ansvar Sverige med 28,3 procent. Sämst var Öhman E. Index Japan med en negativ avkastning på 10,0 procent. 4 Dessa är inte medtagna i denna rapport på grund av ofullständig datainsamling. 4

6 3 Avkastning Nedan jämförs SRI-fondernas avkastning med genomsnitten för samtliga fonder, dels utifrån olika fondkategorier, dels totalt sett. 3.1 Senaste tioårsperioden Under de senaste tio åren ( till ) har den genomsnittliga avkastningen för de 27 SRI-fonderna varit 153,0 procent. Detta kan jämföras med den genomsnittliga avkastningen för samtliga fonder under denna period på 105,0 procent. Inom kategorin Sverige-fonder gav Aktie-Ansvar Sverige bäst avkastning med 301,5 procent. Genomsnittet för etiska Sverige-fonder var 180,3 procent mot 185 procent mot samtliga aktiefonder inom Sverige-kategorin. Bland Norden-fonderna presterade Skandia Idéer för livet bäst med 253,3 procent. Totalt var den genomsnittliga avkastningen för Norden-fonder 185,3 procent mot genomsnittet för samtliga aktiefonder inom kategorin på 246,1 procent. Den Europa-fond som presterade bäst var SEB Nordisk Europa Lux Ack med 247,7 procent. Genomsnittet för de etiska Europa-fonderna var 155,9 procent mot 142,0 procent för samtliga fonder inom kategorin. Inom kategorin Global- och Sverigefonder gav Nordea Olympia bäst avkastning med 157,7 procent. Den genomsnittliga avkastningen för de etiska fonderna inom denna kategori var 143,9 procent mot 137,3 procent för samtliga fonder i kategorin. Bland de etiska blandfonderna är det Banco Balanserad som gav bäst avkastning på 71,3 procent. Genomsnittet för de etiska blandfonderna var 68,3 procent mot 79,2 procent för samtliga fonder i kategorin. Bäst avkastning bland samtliga etiska fonder gav AktieAnsvar Sverige, med 301,5 procent, följd av Skandia Idéer för livet, 253,3 procent och SEB Etisk Europa Lux, 247,7 procent. Sämst utveckling uppvisar Swedbank Robur Svenska Kyrkans Räntefond med 54,1 procents avkastning. (Se tabell 1) Den fondkategori som presterat bäst under denna tidsperiod är Norden och sämst är Blandfonderna. Jämfört med den genomsnittliga avkastningen för samtliga fonder i de respektive kategorierna har SRI-fonderna i två av kategorierna högre avkastning än totalt sett. För tre av fondkategorierna Bland, Norden och Sverige är dock den genomsnittliga avkastningen för samtliga fonder högre än genomsnittet för SRI-fonderna. Tabell 1. Fondavkastningen ur ett tioårsperspektiv. *Siffran före fondnamnet visar fondens placering bland samtliga SRI-fonder. Avkastning 10 år tom Fond/Jämförelseindex* Kategori Avkastning (%) 10 år 1 Aktie-Ansvar Sverige Sverige 301,5 % 4 Skandia Världsnaturfonden Sverige 237,7 % 5 Skandia Cancerfond Sverige 234,8 % 6 SHB Radiohjälpsfond Sverige 187,0 % 5

7 7 SEB Etisk Sverige Lux Utd Sverige 180,5 % 8 Banco Svenska Miljöfond Sverige 168,5 % 9 Banco Ideella Miljöfond Sverige 161,4 % 16 Banco Etisk Sverige Sverige 142,1 % 17 Banco Samarit Sverige 142,0 % 18 Banco Humanfond Sverige 140,7 % 19 Banco Kultur Sverige 139,7 % 20 Banco Hjälpfond Sverige 127,9 % Genomsnitt för etiska Sverigefonder 180,3 % Genomsnitt för samtliga Sverigefonder 185,0 % 2 Skandia Idéer för Livet Norden inkl Sv 253,3 % 11 Swedbank Robur Etik & Miljöfond Norden inkl Sv 152,8 % 12 Banco Etisk Norden Norden inkl Sv 149,8 % Genomsnitt för etiska Nordenfonder 185,3 % Genomsnitt för samtliga Nordenfonder 246,1 % 3 SEB Etisk Europa Lux Ack Europa 247,7 % 26 Banco Etisk Europa Europa 64,1 % Genomsnitt för etiska Europafonder 155,9 % Genomsnitt för samtliga Europafonder 142,0 % 10 Nordea Olympia Sv (70-90 %) + Gl 157,7 % 13 Swedbank Robur Sv Kyrkans Aktie Mega Sv (50-59 %) + Gl 145,5 % 14 Swedbank Robur Sv Kyrkans Värdepapper Sv (50-59 %) + Gl 145,2 % 15 Folksam Idrott Sv (50-59 %) + Gl 148,6 % 22 SHB Gbgs Univ Forskningsfond Sv (70-90 %) + Gl 122,3 % Genomsnitt för etiska Global & Sverigefonder 143,9 % Genomsnitt för samtliga Global & Sverigefonder 137,3 % 23 Banco Balanserad Bland (61-90 % akt) 71,3 % 24 Banco Försiktig Bland (30-45 % akt) 67,0 % 25 Eldsjäl Biståndsfond Bland (61-90 % akt) 66,7 % Genomsnitt för etiska Blandfonder 68,3 % Genomsnitt för samtliga Blandfonder 79,2 % 21 Öhman Hjärt & Lung Branschfokus 125,8 % Ränta SEK varierande 27 Swedbank Robur Sv Kyrkans Räntefond löp 54,1 % Genomsnitt för 27 SRI-fonder 153,0 % Genomsnitt för samtliga fonder 105,0 % 3.2 Senaste femårsperioden Den genomsnittliga avkastningen för de 68 SRI-fonderna under femårsperioden till är 30,8 procent. Detta kan jämföras med genomsnittet för samtliga fonder som ligger på 30,4 procent. 6

8 Inom kategorin Sverige-fonder gav Aktie-Ansvar Sverige bäst avkastning med 93,3 procent. Genomsnittet för etiska Sverige-fonder var 51,8 procent mot 61,5 procent mot samtliga aktiefonder inom Sverige-kategorin. Bland Norden-fonderna presterade Öhman Nordisk Miljö bäst med 78,4 procent. Totalt var den genomsnittliga avkastningen för Norden-fonder 66,9 procent mot genomsnittet för samtliga aktiefonder inom kategorin på 78,6 procent. Den Europa-fond som presterade bäst var SEB Nordisk Europa Lux Ack med 51,5 procent. Genomsnittet för de etiska Europa-fonderna var 30,4 procent mot 27,4 procent för samtliga fonder inom kategorin. Inom kategorin Global- och Sverigefonder gav Swedbank Robur Svenska Kyrkans värdepapper bäst avkastning med 35,3 procent. Den genomsnittliga avkastningen för de etiska fonderna inom denna kategori var 28,2 procent mot 33,1 procent för samtliga fonder i kategorin. Bland de etiska blandfonderna är det KPA Etisk Blandfond 1 som gav bäst avkastning på 43,3 procent. Genomsnittet för de etiska blandfonderna var 20,8 procent mot 15,3 procent för samtliga fonder i kategorin. Den etiska miljöfond som presterat bäst är Pictet Water med 22,4 procent. Inom kategorin Globalfonder har Fondita presterat bäst med 7,7 procent. Genomsnittet för de etiska globalfonderna var -7,6 procent mot -5,8 för samtliga fonder i kategorin. Swedbank Robur Svenska Kyrkans Räntefond Mega var bäst av de etiska räntefonderna med 23,6 procent. Genomsnittet för de etiska fonderna i denna kategori var 19,6 procent mot 17,7 för samtliga fonder i kategorin. Högst avkastning når AktieAnsvar Sverige med 93,3 procent följd av Öhman Nordisk Miljö, 78,4 procent och Merrill Lynch World Energy på 75,1 procent. Sämst resultat uppvisar JPMF Global Social Respons A med en negativ avkastning på 25,4 procent. (Se tabell 2) Bäst fondkategori för denna tidsperiod är Norden och sämst är Global. Jämfört med samtliga fonder i de respektive kategorierna har SRI-fonderna i tre av de åtta kategorierna bättre avkastning än den genomsnittliga avkastningen för kategorin i stort. Tabell 2. Fondavkastningen ur ett femårsperspektiv. Avkastning 5 år tom Fond/Jämförelseindex Kategori Avkastning (%) 5 år 1 Aktie-Ansvar Sverige Sverige 93,3 % 4 Danske Sverige Sverige 75,0 % 5 Cicero Sverige Sverige 71,8 % 8 Banco Svenska Miljöfond Sverige 69,9 % 10 Skandia Cancerfond Sverige 61,9 % 12 Eldsjäl 1 Sverige 60,5 % 13 SEB Stiftelse Sverige Sverige 60,4 % 7

9 14 Skandia Världsnaturfonden Sverige 59,9 % 15 Eldsjäl 2 Sverige 59,9 % 17 SHB Radiohjälpsfond Sverige 57,2 % 18 SEB Etisk Sverige Lux Utd Sverige 52,7 % 20 Banco Ideella Miljöfond Sverige 46,9 % 21 Banco Etiska Sverige Pension Sverige 44,0 % 23 Banco Human Pension Sverige 39,7 % 24 Banco Samarit Pension Sverige 39,2 % 25 Banco Etisk Sverige Special Sverige 37,9 % 26 Banco Etisk Sverige Sverige 36,3 % 32 Banco Kultur Sverige 32,6 % 33 Banco Samarit Sverige 32,2 % 37 Banco Humanfond Sverige 30,5 % 42 Banco Hjälpfond Sverige 25,9 % Genomsnitt för etiska Sverigefonder 51,8 % Genomsnitt för samtliga Sverigefonder 61,5 % 2 Öhman Nordisk Miljö Norden inkl Sv 78,4 % 7 Skandia Idéer för Livet Norden inkl Sv 71,3 % 9 SEB Östersjöfond WWF Norden inkl Sv 65,7 % 11 Banco Etisk Norden Norden inkl Sv 61,5 % 16 Swedbank Robur Etik & Miljöfond Norden inkl Sv 57,7 % Genomsnitt för etiska Nordenfonder 66,9 % Genomsnitt för samtliga Nordenfonder 78,6 % 19 SEB Etisk Europa Lux Ack Europa 51,5 % 29 Aktie-Ansvar Europa Europa 34,2 % 31 SEB Cancerfond Europa 32,9 % 34 Öhman E.Index Europa Europa 32,1 % 57 Banco Etisk Europa Europa 1,5 % Genomsnitt för etiska Europafonder 30,4 % Genomsnitt för samtliga Europafonder 27,4 % 27 Swedbank Robur Sv Kyrkans Värdepapper Sv (50-59 %) + Gl 35,3 % 28 Nordea Olympia Sv (70-90 %) + Gl 35,0 % 30 Swedbank Robur Sv Kyrkans Aktie Mega Sv (50-59 %) + Gl 33,5 % 35 KPA Etisk Aktiefond Sv (50-59 %) + Gl 32,0 % 36 Sjunde Ap-fonden Premiespar Sv (30-49 %) + Gl 31,9 % 38 Sjunde Ap-fonden Premieval Sv (30-49 %) + Gl 29,7 % 40 Folksam Idrott Sv (50-59 %) + Gl 27,9 % 46 SHB Gbgs Univ Forskningsfond Sv (70-90 %) + Gl 19,6 % 50 Banco Offensiv Pension Sv (50-59 %) + Gl 9,1 % Genomsnitt för etiska Global & Sverigefonder 28,2 % Genomsnitt för samtliga Global & Sverigefonder 33,1 % 22 KPA Etisk Blandfond 1 Bland (30-45 % akt) 43,3 % 8

10 39 KPA Etisk Blandfond 2 Bland (61-90 % akt) 29,7 % 41 Swedbank Robur Sv Kyrkans Mixfond Mega Bland (46-60 % akt) 26,6 % 47 Banco Försiktig Bland (30-45 % akt) 18,6 % 54 Banco Balanserad Bland (61-90 % akt) 6,7 % 58 Eldsjäl U-hjälpsfond Bland (61-90 % akt) -0,3 % Genomsnitt för etiska Blandfonder 20,8 % Genomsnitt för samtliga Blandfonder 15,3 % 44 Pictet Water Miljö 22,4 % 61 UBS Eco Performance Miljö -5,9 % 64 Merrill Lynch New Energy Miljö -12,9 % Genomsnitt för etiska Miljöfonder 1,2 % 52 Fondita Global 7,7 % 55 Folksam Global Aktiefond Global 3,6 % 56 SPP Aktieindex Global Sust Global 2,2 % 59 Storebrand Principle Global B Global -2,8 % 60 SEB Stiftelse Utland Global -5,6 % 62 Danske SRI Global Global -9,0 % 63 SEB Etisk Global Lux Utd Global -12,0 % 65 Credit Suisse (Lux) Eq Gl Sust B Global -13,9 % 67 Banco Etiska Global Global -21,2 % 68 JPMF Global Soc Respons A USD Global Små -25,4 % Genomsnitt för etiska Globalfonder -7,6 % Genomsnitt för samtliga Globalfonder -5,8 % 43 Swedbank Robur Sv Kyrkans Ränte Mega Ränta SEK varierande löp 23,6 % 45 Swedbank Robur Sv Kyrkans Räntefond Ränta SEK varierande löp 21,8 % 49 KPA Etisk Räntefond Ränta SEK kort löp 13,5 % Genomsnitt för etiska Räntefonder 19,6 % Genomsnitt för samtliga Räntefonder 17,7 % 3 Merrill Lynch World Energy Naturtillgångar 75,1 % 6 Öhman E.Index Pacific Asien ex Jpn ex Aus 71,7 % 48 Öhman E.Index Japan Japan 14,8 % 51 Banco Euro Top 50 Euroländer 7,8 % 53 Öhman Hjärt & Lung Branschfokus 7,4 % 66 Öhman E.Index USA Nordamerika -17,4 % Genomsnitt för 68 SRI-fonder 30,8 % Genomsnitt för alla fonder 30,4 % 9

11 3.3 Senaste fyraårsperioden Den genomsnittliga avkastningen för 71 SRI-fonder under fyraårsperioden till är 98,5 procent. Genomsnittet för samtliga fonder är 75,5 procent. Inom kategorin Sverige-fonder gav Eldsjäl 1 bäst avkastning med 175,1 procent. Genomsnittet för etiska Sverige-fonder var 151,6 procent mot 162,9 procent mot samtliga aktiefonder inom Sverige-kategorin. Bland Norden-fonderna presterade Skandia Idéer för livet bäst med 156,8 procent. Totalt var den genomsnittliga avkastningen för Norden-fonder 147,3 procent mot genomsnittet för samtliga aktiefonder inom kategorin på 157,4 procent. Den Europa-fond som presterade bäst var SEB Cancerfond med 105,4 procent. Genomsnittet för de etiska Europa-fonderna var 88,5 procent mot 94,9 procent för samtliga fonder inom kategorin. Inom kategorin Global- och Sverigefonder gav Nordea Olympia bäst avkastning med 114,6 procent. Den genomsnittliga avkastningen för de etiska fonderna inom denna kategori var 96,8 procent mot 108,5 procent för samtliga fonder i kategorin. Bland de etiska blandfonderna är det KPA Etisk Blandfond 1 som gav bäst avkastning på 65,4 procent. Genomsnittet för de etiska blandfonderna var 53,5 procent mot 56 procent för samtliga fonder i kategorin. Den etiska miljöfond som presterat bäst är Merrill Lynch New Energy med 144,4 procent. Inom kategorin Globalfonder har Fondita presterat bäst med 85,4 procent. Genomsnittet för de etiska globalfonderna var 46,5 procent mot 49,9 för samtliga fonder i kategorin. Swedbank Robur Svenska Kyrkans Räntefond Mega var bäst av de etiska räntefonderna med 16,3 procent. Genomsnittet för de etiska fonderna i denna kategori var 13,5 procent mot 11,8 för samtliga fonder i kategorin. Av samtliga etiska fonder når Eldsjäl 1 högst avkastning med 175,1 procent, följd av Eldsjäl 2, 172,8 procent och Banco Svenska Miljöfond med 171,2 procent. Sämst presterade KPA Etisk Räntefond med 9,1 procent. (Se tabell 3) Bäst fondkategori för denna tidsperiod är Sverige och sämst är Räntefonderna. Jämfört med samtliga fonder i de respektive kategorierna har SRI-fonderna i två av åtta fall högre genomsnittlig avkastning än kategorins genomsnittliga avkastning totalt sett. 10

12 Tabell 3. Fondavkastning ur ett fyraårsperspektiv. Avkastning 4 år tom Fond/Jämförelseindex Kategori Avkastning (%) 4 år 1 Eldsjäl 1 Sverige 175,1 % 2 Eldsjäl 2 Sverige 172,8 % 3 Banco Svenska Miljöfond Sverige 171,2 % 4 Banco Ideella Miljöfond Sverige 163,9 % 5 SEB Stiftelse Sverige Sverige 160,7 % 6 Aktie-Ansvar Sverige Sverige 158,6 % 8 Banco Etisk Sverige Special Sverige 154,4 % 10 Banco Etiska Sverige Pension Sverige 153,4 % 11 Skandia Cancerfond Sverige 150,5 % 12 Danske Sverige Sverige 150,0 % 13 Cicero Sverige Sverige 149,4 % 14 SEB Etisk Sverige Lux Utd Sverige 149,1 % 15 SHB Radiohjälpsfond Sverige 148,1 % 16 Banco Etisk Sverige Sverige 146,7 % 18 Skandia Världsnaturfonden Sverige 145,6 % 20 Banco Samarit Pension Sverige 143,4 % 21 Banco Human Pension Sverige 142,9 % 23 Banco Kultur Sverige 137,7 % 25 Banco Samarit Sverige 137,1 % 26 Banco Hjälpfond Sverige 137,0 % 27 Banco Humanfond Sverige 136,4 % Genomsnitt för etiska Sverigefonder 151,6 % Genomsnitt för samtliga Sverigefonder 162,9 % 7 Skandia Idéer för Livet Norden inkl Sv 156,8 % 9 Öhman Nordisk Miljö Norden inkl Sv 153,4 % 17 Swedbank Robur Etik & Miljöfond Norden inkl Sv 146,5 % 22 Banco Etisk Norden Norden inkl Sv 142,8 % 24 SEB Östersjöfond WWF Norden inkl Sv 137,1 % Genomsnitt för etiska Nordenfonder 147,3 % Genomsnitt för samtliga Nordenfonder 157,4 % 32 SEB Cancerfond Europa 105,4 % 34 SEB Etisk Europa Lux Ack Europa 102,8 % 37 Öhman E.Index Europa Europa 95,3 % 43 Aktie-Ansvar Europa Europa 83,4 % 44 Scottish Widows Pan Eu SRI E Europa 81,9 % 50 Banco Etisk Europa Europa 61,9 % Genomsnitt för etiska Europafonder 88,5 % Genomsnitt för samtliga Europafonder 94,9 % 30 Nordea Olympia Sv (70-90 %) + Gl 114,6 % 31 Swedbank Robur Sv Kyrkans Värdepapper Sv (50-59 %) + Gl 108,0 % 11

13 33 Swedbank Robur Sv Kyrkans Aktie Mega Sv (50-59 %) + Gl 103,4 % 35 SHB Gbgs Univ Forskningsfond Sv (70-90 %) + Gl 97,8 % 36 Folksam Idrott Sv (50-59 %) + Gl 101,6% 38 KPA Etisk Aktiefond Sv (50-59 %) + Gl 93,9 % 39 Sjunde Ap-fonden Premieval Sv (30-49 %) + Gl 87,0 % 42 Banco Offensiv Pension Sv (50-59 %) + Gl 84,6 % 45 Sjunde Ap-fonden Premiespar Sv (30-49 %) + Gl 80,6 % Genomsnitt för etiska Global & Sverigefonder 96,8 % Genomsnitt för samtliga Global & Sverigefonder 108,5 % 48 KPA Etisk Blandfond 2 Bland (61-90 % akt) 65,4 % 49 KPA Etisk Blandfond 1 Bland (30-45 % akt) 63,6 % 52 Swedbank Robur Sv Kyrkans Mixfond Mega Bland (46-60 % akt) 55,4 % 53 Banco Balanserad Bland (61-90 % akt) 54,6 % 58 Eldsjäl U-hjälpsfond Bland (61-90 % akt) 46,2 % 65 Banco Försiktig Bland (30-45 % akt) 35,8 % Genomsnitt för etiska Blandfonder 53,5 % Genomsnitt för samtliga Blandfonder 56,0 % 19 Merrill Lynch New Energy Miljö 144,4 % 40 Pictet Water Miljö 85,9 % 59 UBS Eco Performance Miljö 45,9 % Genomsnitt för etiska Miljöfonder 92,1 % 41 Fondita Global 85,4 % 51 SPP Aktieindex Global Sust Global 58,3 % 55 Folksam Global Aktiefond Global 52,9 % 56 SEB Stiftelse Utland Global 52,1 % 57 Storebrand Principle Global B Global 46,7 % 60 Swedbank Robur Etikfond Global Mega Global 43,5 % 61 SEB Etisk Global Lux Utd Global 43,0 % 62 Danske SRI Global Global 41,5 % 63 Credit Suisse (Lux) Eq Gl Sust B Global 37,0 % 64 JPMF Global Soc Respons A USD Global Små 36,2 % 66 Scottish Widows Global SRI E Global 31,4 % 68 Banco Etiska Global Global 29,5 % Genomsnitt för etiska Globalfonder 46,5 % Genomsnitt för samtliga Globalfonder 49,9 % 69 Swedbank Robur Sv Kyrkans Ränte Mega Ränta SEK varierande löp 16,3 % 70 Swedbank Robur Sv Kyrkans Ränte Ränta SEK varierande löp 15,0 % 71 KPA Etisk Räntefond Ränta SEK kort löp 9,1 % Genomsnitt för etiska Räntefonder 13,5 % Genomsnitt för samtliga Räntefonder 11,8 % 28 Merrill Lynch World Energy Naturtillgångar 127,0 % 29 Öhman E.Index Pacific Asien ex Jpn ex Aus 122,0 % 12

14 46 Banco Euro Top 50 Euroländer 74,4 % 47 Öhman Hjärt & Lung Branschfokus 69,2 % 54 Öhman E.Index Japan Japan 54,0 % 67 Öhman E.Index USA Nordamerika 31,2 % Genomsnitt för 71 SRI-fonder 98,5 % Genomsnitt för alla fonder 75,5 % 3.4 Senaste treårsperioden Den genomsnittliga avkastningen för 74 SRI-fonder under treårsperioden till är 66,8 procent. Genomsnittet för samtliga fonder är 50,8 procent. Inom kategorin Sverige-fonder gav Swedbank Robur Etikfond Sverige Mega bäst avkastning med 116,4 procent. Genomsnittet för etiska Sverige-fonder var 93,1 procent mot 97,9 procent mot samtliga aktiefonder inom Sverige-kategorin. Bland Norden-fonderna presterade Öhman Nordisk Miljö bäst med 107,6 procent. Totalt var den genomsnittliga avkastningen för Norden-fonder 101,4 procent mot genomsnittet för samtliga aktiefonder inom kategorin på 107,0 procent. Den Europa-fond som presterade bäst var SEB Etisk Europa Lux Ack med 83,1 procent. Genomsnittet för de etiska Europa-fonderna var 68,5 procent mot 69,4 procent för samtliga fonder inom kategorin. Inom kategorin Global- och Sverigefonder gav Swedbank Robur Svenska Kyrkans värdepapper bäst avkastning med 75,8 procent. Den genomsnittliga avkastningen för de etiska fonderna inom denna kategori var 64,9 procent mot 70,0 procent för samtliga fonder i kategorin. Bland de etiska blandfonderna är det KPA Etisk Blandfond 2 som gav bäst avkastning på 47,3 procent. Genomsnittet för de etiska blandfonderna var 38,7 procent mot 36,5 procent för samtliga fonder i kategorin. Den etiska miljöfond som presterat bäst är Merrill Lynch New Energy med 99,5 procent. Inom kategorin Globalfonder har Fondita presterat bäst med 51,7 procent. Genomsnittet för de etiska globalfonderna var 35,2 procent mot 41,5 procent för samtliga fonder i kategorin. Swedbank Robur Svenska Kyrkans Räntefond Mega var bäst av de etiska räntefonderna med 11,4 procent. Genomsnittet för de etiska fonderna i denna kategori var 9,2 procent mot 8,1 för samtliga fonder i kategorin. Högst avkastning av samtliga etiska fonder under denna tidsperiod når SWEDBANK/Robur Etikfond Sverige Mega, 116,4 procent, följd av Merrill Lynch World Energy, 109,9 procent och Banco Svenska Miljöfond på 109,7 procent. Lägst avkastning gav KPA Etisk Räntefond, 5,8 procent. (Se tabell 4) 13

15 Bäst fondkategori för denna tidsperiod är Norden och sämst är Räntefonderna. Jämfört med samtliga fonder i de respektive kategorierna har SRI-fonderna i hälften av fallen högre genomsnittlig avkastning än kategorins genomsnittliga avkastning totalt sett. Tabell 4. Fondavkastning ur ett treårsperspektiv. Avkastning 3 år tom Fond/Jämförelseindex Avkastning (%) 3 år Kategori 1 SWEDBANK/Robur Etikfond Sverige Mega Sverige 116,4 % 3 Banco Svenska Miljöfond Sverige 109,7 % 4 Banco Ideella Miljöfond Sverige 107,7 % 7 Aktie-Ansvar Sverige Sverige 103,7 % 8 Danske Sverige Sverige 103,7 % 12 SEB Stiftelse Sverige Sverige 94,1 % 14 Eldsjäl 1 Sverige 93,1 % 15 Cicero Sverige Sverige 91,2 % 16 SHB Radiohjälpsfond Sverige 90,5 % 17 Banco Samarit Pension Sverige 90,2 % 18 Banco Human Pension Sverige 90,1 % 19 Banco Etiska Sverige Pension Sverige 90,1 % 20 Eldsjäl 2 Sverige 89,3 % 21 Skandia Cancerfond Sverige 88,7 % 22 Banco Kultur Sverige 87,2 % 23 Banco Etisk Sverige Sverige 87,0 % 24 Skandia Världsnaturfonden Sverige 86,5 % 25 Banco Samarit Sverige 86,4 % 26 Banco Hjälpfond Sverige 86,4 % 27 Banco Humanfond Sverige 86,4 % 29 SEB Etisk Sverige Lux Utd Sverige 85,1 % 30 Banco Etisk Sverige Special Sverige 84,6 % Genomsnitt för etiska Sverigefonder 93,1 % Genomsnitt för samtliga Sverigefonder 97,9 % 5 Öhman Nordisk Miljö Norden inkl Sv 107,6 % 6 Skandia Idéer för Livet Norden inkl Sv 104,8 % 9 Swedbank Robur Etik & Miljöfond Norden inkl Sv 100,8 % 10 Banco Etisk Norden Norden inkl Sv 100,3 % 13 SEB Östersjöfond WWF Norden inkl Sv 93,5 % Genomsnitt för etiska Nordenfonder 101,4 % Genomsnitt för samtliga Nordenfonder 107,0 % 31 SEB Etisk Europa Lux Ack Europa 83,1 % 32 SEB Cancerfond Europa 82,5 % 35 Aviva European Socially Resp Europa 75,7 % 39 Pictet Europe Sustainable Eq R Europa 68,6 % 41 Scottish Widows Pan Eu SRI E Europa 66,6 % 42 Öhman E.Index Europa Europa 65,3 % 14

16 44 Aktie-Ansvar Europa Europa 58,1 % 51 Banco Etisk Europa Europa 48,1 % Genomsnitt för etiska Europafonder 68,5 % Genomsnitt för samtliga Europafonder 69,4 % 34 Swedbank Robur Sv Kyrkans Värdepapper Sv (50-59 %) + Gl 75,8 % 36 Nordea Olympia Sv (70-90 %) + Gl 74,1 % 37 Swedbank Robur Sv Kyrkans Aktie Mega Sv (50-59 %) + Gl 70,2 % 38 Folksam Idrott Sv (50-59 %) + Gl 69,3 % 40 KPA Etisk Aktiefond Sv (50-59 %) + Gl 67,2 % 43 SHB Gbgs Univ Forskningsfond Sv (70-90 %) + Gl 62,2 % 45 Banco Offensiv Pension Sv (50-59 %) + Gl 56,9 % 46 Sjunde Ap-fonden Premieval Sv (30-49 %) + Gl 56,3 % 47 Sjunde Ap-fonden Premiespar Sv (30-49 %) + Gl 52,1 % Genomsnitt för etiska Global & Sverigefonder 64,9 % Genomsnitt för samtliga Global & Sverigefonder 70,0 % 52 KPA Etisk Blandfond 2 Bland (61-90 % akt) 47,3 % 53 KPA Etisk Blandfond 1 Bland (30-45 % akt) 45,9 % 54 Swedbank Robur Sv Kyrkans Mixfond Mega Bland (46-60 % akt) 43,3 % 64 Eldsjäl U-hjälpsfond Bland (61-90 % akt) 32,4 % 58 Banco Balanserad Bland (61-90 % akt) 38,1 % 70 Banco Försiktig Bland (30-45 % akt) 25,1 % Genomsnitt för etiska Blandfonder 38,7 % Genomsnitt för samtliga Blandfonder 36,5 % 11 Merrill Lynch New Energy Miljö 99,5 % 33 Pictet Water Miljö 75,8 % 61 UBS Eco Performance Miljö 36,3 % Genomsnitt för etiska Miljöfonder 70,5 % 49 Fondita Global 51,7 % 55 SEB Stiftelse Utland Global 42,6 % 56 SPP Aktieindex Global Sust Global 42,1 % 59 Folksam Global Aktiefond Global 37,3 % 60 SEB Etisk Global Lux Utd Global 36,9 % 62 Storebrand Principle Global B Global 33,8 % 63 Swedbank Robur Etikfond Global Mega Global 32,9 % 65 Danske SRI Global Global 31,8 % 66 JPMF Global Soc Respons A USD Global Små 31,0 % 67 Credit Suisse (Lux) Eq Gl Sust B Global 28,6 % 68 Banco Etiska Global Global 26,9 % 69 Scottish Widows Global SRI E Global 26,6 % Genomsnitt för etiska Globalfonder 35,2 % Genomsnitt för samtliga Globalfonder 41,5 % 72 Swedbank Robur Sv Kyrkans Ränte Ränta SEK varierande löp 11,4 % 15

17 Mega 73 Swedbank Robur Sv Kyrkans Räntefond Ränta SEK varierande löp 10,5 % 74 KPA Etisk Räntefond Ränta SEK kort löp 5,8 % Genomsnitt för etiska Räntefonder 9,2 % Genomsnitt för samtliga Räntefonder 8,1 % 2 Merrill Lynch World Energy Naturtillgångar 109,9 % 28 Öhman E.Index Pacific Asien ex Jpn ex Aus 85,7 % 48 Banco Euro Top 50 Euroländer 52,1 % 50 Öhman Hjärt & Lung Branschfokus 49,5 % 57 Öhman E.Index Japan Japan 41,1 % 71 Öhman E.Index USA Nordamerika 24,6 % Genomsnitt för 74 SRI-fonder 66,8 % Genomsnitt för alla fonder 50,8 % 3.5 Senaste tvåårsperioden Den genomsnittliga avkastningen för 74 SRI-fonder under tvåårsperioden till är 49,5 procent. Genomsnittet för samtliga fonder är 38,4 procent. Inom kategorin Sverige-fonder gav Swedbank Banco Ideella Miljöfond bäst avkastning med 76,7 procent. Genomsnittet för etiska Sverige-fonder var 65,5 procent mot 68,6 procent mot samtliga aktiefonder inom Sverige-kategorin. Bland Norden-fonderna presterade Öhman Nordisk Miljö bäst med 81,0 procent. Totalt var den genomsnittliga avkastningen för Norden-fonder 70,5 procent mot genomsnittet för samtliga aktiefonder inom kategorin på 71,9 procent. Den Europa-fond som presterade bäst var SEB Etisk Europa Lux Ack med 62,6 procent. Genomsnittet för de etiska Europa-fonderna var 53,1 procent mot 55,0 procent för samtliga fonder inom kategorin. Inom kategorin Global- och Sverigefonder gav Swedbank Robur Svenska Kyrkans värdepapper bäst avkastning med 59,4 procent. Den genomsnittliga avkastningen för de etiska fonderna inom denna kategori var 50,4 procent mot 52,3 procent för samtliga fonder i kategorin. Bland de etiska blandfonderna är det KPA Etisk Blandfond 2 som gav bäst avkastning på 37,0 procent. Genomsnittet för de etiska blandfonderna var 29,0 procent mot 27,9 procent för samtliga fonder i kategorin. Den etiska miljöfond som presterat bäst är Merrill Lynch New Energy med 64,0 procent. Inom kategorin Globalfonder har Fondita presterat bäst med 43,3 procent. Genomsnittet för de etiska globalfonderna var 32,3 procent mot 36,2 procent för samtliga fonder i kategorin. 16

18 Swedbank Robur Svenska Kyrkans Räntefond Mega var bäst av de etiska räntefonderna med 4,9 procent. Genomsnittet för de etiska fonderna i denna kategori var 4,3 procent mot 3,8 procent för samtliga fonder i kategorin. Högst avkastning bland samtliga etiska fonder når Öhman Nordisk Miljö, 81,0 procent, följd av Banco Ideella Miljöfond, 76,7 procent och SWEDBANK/Robur Etikfond Mega, 76,0 procent. Lägst avkastning noteras för KPA Etisk Räntefond, 3,5 procent. (Se tabell 5) Bäst fondkategori för denna tidsperiod är Norden och sämst är Räntefonderna. Jämfört med samtliga fonder i de respektive kategorierna har SRI-fonderna i tre av de åtta fallen en högre genomsnittlig avkastning. Tabell 5. Fondavkastning ur ett tvåårsperspektiv. Avkastning 2 år tom Fond/Jämförelseindex Kategori Avkastning (%) 2 år 2 Banco Ideella Miljöfond Sverige 76,7 % 3 SWEDBANK/Robur Etikfond Sverige Mega Sverige 76,0 % 4 Banco Svenska Miljöfond Sverige 75,7 % 5 Aktie-Ansvar Sverige Sverige 75,4 % 7 Danske Sverige Sverige 72,0 % 8 Skandia Cancerfond Sverige 69,0 % 10 SHB Radiohjälpsfond Sverige 68,5 % 11 Skandia Världsnaturfonden Sverige 68,1 % 12 SEB Stiftelse Sverige Sverige 67,2 % 15 Eldsjäl 1 Sverige 65,2 % 17 Eldsjäl 2 Sverige 63,7 % 18 Cicero Sverige Sverige 63,6 % 22 Banco Etiska Sverige Pension Sverige 61,4 % 23 Banco Human Pension Sverige 61,2 % 24 Banco Samarit Pension Sverige 61,2 % 25 SEB Etisk Sverige Lux Utd Sverige 61,2 % 28 Banco Kultur Sverige 59,3 % 29 Banco Etisk Sverige Sverige 59,3 % 30 Banco Hjälpfond Sverige 59,3 % 31 Banco Samarit Sverige 59,2 % 32 Banco Humanfond Sverige 59,1 % 33 Banco Etisk Sverige Special Sverige 58,7 % Genomsnitt för etiska Sverigefonder 65,5 % Genomsnitt för samtliga Sverigefonder 68,6 % 1 Öhman Nordisk Miljö Norden inkl Sv 81,0 % 6 Skandia Idéer för Livet Norden inkl Sv 74,4 % 9 Swedbank Robur Etik & Miljöfond Norden inkl Sv 69,0 % 13 Banco Etisk Norden Norden inkl Sv 66,5 % 20 SEB Östersjöfond WWF Norden inkl Sv 61,8 % 17

19 Genomsnitt för etiska Nordenfonder 70,5 % Genomsnitt för samtliga Nordenfonder 71,9 % 19 SEB Etisk Europa Lux Ack Europa 62,6 % 21 SEB Cancerfond Europa 61,4 % 39 Aviva European Socially Resp Europa 52,7 % 40 Scottish Widows Pan Eu SRI E Europa 52,2 % 41 Pictet Europe Sustainable Eq R Europa 52,1 % 42 Aktie-Ansvar Europa Europa 50,6 % 43 Öhman E.Index Europa Europa 49,7 % 46 Banco Etisk Europa Europa 43,8 % Genomsnitt för etiska Europafonder 53,1 % Genomsnitt för samtliga Europafonder 55,0 % 26 Swedbank Robur Sv Kyrkans Värdepapper Sv (50-59 %) + Gl 59,4 % 34 Swedbank Robur Sv Kyrkans Aktie Mega Sv (50-59 %) + Gl 56,6 % 35 Nordea Olympia Sv (70-90 %) + Gl 56,5 % 36 KPA Etisk Aktiefond Sv (50-59 %) + Gl 54,1 % 38 SHB Gbgs Univ Forskningsfond Sv (70-90 %) + Gl 52,7 % 44 Folksam Idrott Sv (50-59 %) + Gl 50,7% 48 Banco Offensiv Pension Sv (50-59 %) + Gl 43,1 % 50 Sjunde Ap-fonden Premieval Sv (30-49 %) + Gl 42,6 % 51 Sjunde Ap-fonden Premiespar Sv (30-49 %) + Gl 38,2 % Genomsnitt för etiska Global & Sverigefonder 50,4 % Genomsnitt för samtliga Global & Sverigefonder 52,3 % 53 KPA Etisk Blandfond 2 Bland (61-90 % akt) 37,0 % 57 Swedbank Robur Sv Kyrkans Mixfond Mega Bland (46-60 % akt) 33,6 % 58 KPA Etisk Blandfond 1 Bland (30-45 % akt) 33,5 % 66 Banco Balanserad Bland (61-90 % akt) 28,1 % 68 Eldsjäl U-hjälpsfond Bland (61-90 % akt) 25,4 % 71 Banco Försiktig Bland (30-45 % akt) 16,6 % Genomsnitt för etiska Blandfonder 29,0 % Genomsnitt för samtliga Blandfonder 27,9 % 16 Merrill Lynch New Energy Miljö 64,0 % 37 Pictet Water Miljö 53,8 % 64 UBS Eco Performance Miljö 29,7 % Genomsnitt för etiska Miljöfonder 49,2 % 47 Fondita Global 43,3 % 52 SPP Aktieindex Global Sust Global 38,0 % 54 SEB Stiftelse Utland Global 36,7 % 56 Danske SRI Global Global 35,2 % 59 SEB Etisk Global Lux Utd Global 33,3 % 60 Folksam Global Aktiefond Global 32,8 % 61 Swedbank Robur Etikfond Global Mega Global 30,8 % 18

20 63 Credit Suisse (Lux) Eq Gl Sust B Global 29,8 % 65 Storebrand Principle Global B Global 29,0 % 67 Banco Etiska Global Global 26,0 % 70 Scottish Widows Global SRI E Global 19,9 % Genomsnitt för etiska Globalfonder 32,3 % Genomsnitt för samtliga Globalfonder 36,2 % 72 Swedbank Robur Sv Kyrkans Ränte Mega Ränta SEK varierande löp 4,9 % 73 Swedbank Robur Sv Kyrkans Räntefond Ränta SEK varierande löp 4,4 % 74 KPA Etisk Räntefond Ränta SEK kort löp 3,5 % Genomsnitt för etiska Räntefonder 4,3 % Genomsnitt för samtliga Räntefonder 3,8 % 14 Merrill Lynch World Energy Naturtillgångar 66,2 % 27 Öhman E.Index Pacific Asien ex Jpn ex Aus 59,4 % 45 Öhman Hjärt & Lung Branschfokus 45,7 % 49 Banco Euro Top 50 Euroländer 42,8 % 55 Öhman E.Index Japan Japan 35,2 % 62 JPMF Global Soc Respons A USD Global Små 30,4 % 69 Öhman E.Index USA Nordamerika 22,8 % Genomsnitt för 74 SRI-fonder 49,5 % Genomsnitt för alla fonder 38,4 % 3.6 Senaste året Det senaste året (perioden till ) var den genomsnittliga avkastningen för 74 SRI-fonder 14,2 procent. Genomsnittet för samtliga fonder ligger på 11,1 procent. Inom kategorin Sverige-fonder gav Swedbank Robur Etikfond Sverige Mega bäst avkastning med 30,9 procent. Genomsnittet för etiska Sverige-fonder var 24,6 procent mot 26,1 procent mot samtliga aktiefonder inom Sverige-kategorin. Bland Norden-fonderna presterade Öhman Nordisk Miljö bäst med 28,0 procent. Totalt var den genomsnittliga avkastningen för Norden-fonder 23,6 procent mot genomsnittet för samtliga aktiefonder inom kategorin på 20,3 procent. Den Europa-fond som presterade bäst var SEB Etisk Europa Lux Ack med 19,3 procent. Genomsnittet för de etiska Europa-fonderna var 16,0 procent mot 16,3 procent för samtliga fonder inom kategorin. Inom kategorin Global- och Sverigefonder gav Nordea Olympia bäst avkastning med 19,2 procent. Den genomsnittliga avkastningen för de etiska fonderna inom denna kategori var 14,4 procent mot 16,6 procent för samtliga fonder i kategorin. Bland de etiska blandfonderna är det KPA Etisk Blandfond 1 som gav bäst avkastning på 12,6 procent. Genomsnittet för de etiska blandfonderna var 7,8 procent mot 6,0 procent för samtliga fonder i kategorin. 19

21 Den etiska miljöfond som presterat bäst är Pictet Water med 17,2 procent. Inom kategorin Globalfonder har Fondita presterat bäst med 10,1 procent. Genomsnittet för de etiska globalfonderna var 2,4 procent mot 3,3 procent för samtliga fonder i kategorin. KPA Etisk räntefond var bäst av de etiska räntefonderna med 1,8 procent. Genomsnittet för de etiska fonderna i denna kategori var 1,3 procent mot 1,1 procent för samtliga fonder i kategorin. Bland samtliga etiska fonder når SWEDBANK/Robur Etikfond Sverige Mega högst avkastning med 30,9 procent, följd av SEB Stiftelse Sverige, 29,1 procent och Aktie-Ansvar Sverige, 28,3 procent. Lägst avkastning rapporterar Öhman E.Index Japan, -10,0 procent. (Se tabell 6) Bäst fondkategori för denna tidsperiod är Sverige och sämst är Räntefonderna. Jämfört med den genomsnittliga avkastningen för samtliga fonder i de respektive kategorierna har SRIfonderna i hälften av fallen högre genomsnittlig avkastning än kategorins genomsnittliga avkastning totalt sett. Tabell 6. Fondavkastning ur ett ettårsperspektiv. Avkastning 1 år tom Fond/Jämförelseindex Avkastning (%) 1 år Kategori 1 SWEDBANK/Robur Etikfond Sverige Mega Sverige 30,9 % 2 SEB Stiftelse Sverige Sverige 29,1 % 3 Aktie-Ansvar Sverige Sverige 28,3 % 5 Banco Ideella Miljöfond Sverige 27,8 % 6 Banco Svenska Miljöfond Sverige 27,6 % 8 Danske Sverige Sverige 26,6 % 9 SEB Etisk Sverige Lux Utd Sverige 24,8 % 10 SHB Radiohjälpsfond Sverige 24,6 % 11 Skandia Cancerfond Sverige 24,3 % 12 Eldsjäl 1 Sverige 24,0 % 13 Skandia Världsnaturfonden Sverige 23,9 % 14 Banco Etiska Sverige Pension Sverige 23,4 % 15 Banco Human Pension Sverige 23,3 % 16 Banco Samarit Pension Sverige 23,3 % 17 Banco Humanfond Sverige 22,9 % 18 Eldsjäl 2 Sverige 22,8 % 19 Banco Etisk Sverige Special Sverige 22,6 % 20 Banco Kultur Sverige 22,4 % 21 Banco Hjälpfond Sverige 22,4 % 22 Banco Etisk Sverige Sverige 22,4 % 24 Banco Samarit Sverige 22,4 % 26 Cicero Sverige Sverige 20,2 % Genomsnitt för etiska Sverigefonder 24,6 % 20

22 Genomsnitt för samtliga Sverigefonder 26,1 % 4 Öhman Nordisk Miljö Norden inkl Sv 28,0 % 7 Swedbank Robur Etik & Miljöfond Norden inkl Sv 27,3 % 23 Skandia Idéer för Livet Norden inkl Sv 22,4 % 25 SEB Östersjöfond WWF Norden inkl Sv 20,7 % 27 Banco Etisk Norden Norden inkl Sv 19,6 % Genomsnitt för etiska Nordenfonder 23,6 % Genomsnitt för samtliga Nordenfonder 20,3 % 28 SEB Etisk Europa Lux Ack Europa 19,3 % 31 SEB Cancerfond Europa 18,5 % 34 Aviva European Socially Resp Europa 16,7 % 36 Pictet Europe Sustainable Eq R Europa 16,5 % 37 Öhman E.Index Europa Europa 16,3 % 40 Scottish Widows Pan Eu SRI E Europa 14,1 % 41 Aktie-Ansvar Europa Europa 13,9 % 44 Banco Etisk Europa Europa 13,0 % Genomsnitt för etiska Europafonder 16,0 % Genomsnitt för samtliga Europafonder 16,3 % 29 Nordea Olympia Sv (70-90 %) + Gl 19,2 % 33 Swedbank Robur Sv Kyrkans Aktie Mega Sv (50-59 %) + Gl 16,9 % 35 KPA Etisk Aktiefond Sv (50-59 %) + Gl 16,7 % 38 Swedbank Robur Sv Kyrkans Värdepapper Sv (50-59 %) + Gl 15,8 % 39 SHB Gbgs Univ Forskningsfond Sv (70-90 %) + Gl 14,2 % 42 Folksam Idrott Sv (50-59 %) + Gl 14,4 % 47 Sjunde Ap-fonden Premieval Sv (30-49 %) + Gl 11,7 % 50 Sjunde Ap-fonden Premiespar Sv (30-49 %) + Gl 10,5 % 52 Banco Offensiv Pension Sv (50-59 %) + Gl 10,0 % Genomsnitt för etiska Global & Sverigefonder 14,4 % Genomsnitt för samtliga Global & Sverigefonder 16,6 % 45 KPA Etisk Blandfond 1 Bland (30-45 % akt) 12,6 % 48 KPA Etisk Blandfond 2 Bland (61-90 % akt) 11,4 % 53 Swedbank Robur Sv Kyrkans Mixfond Mega Bland (46-60 % akt) 9,0 % 54 Banco Balanserad Bland (61-90 % akt) 6,4 % 56 Banco Försiktig Bland (30-45 % akt) 4,0 % 57 Eldsjäl U-hjälpsfond Bland (61-90 % akt) 3,6 % Genomsnitt för etiska Blandfonder 7,8 % Genomsnitt för samtliga Blandfonder 6,0 % 32 Pictet Water Miljö 17,2 % 43 Merrill Lynch New Energy Miljö 13,2 % 62 UBS Eco Performance Miljö 2,9 % Genomsnitt för etiska Miljöfonder 11,1 % 51 Fondita Global 10,1 % 21

23 55 SPP Aktieindex Global Sust Global 6,1 % 58 Storebrand Principle Global B Global 3,5 % 59 Credit Suisse (Lux) Eq Gl Sust B Global 3,2 % 60 Folksam Global Aktiefond Global 3,0 % 61 SEB Stiftelse Utland Global 2,9 % 63 Swedbank Robur Etikfond Global Mega Global 2,6 % 64 SEB Etisk Global Lux Utd Global 1,9 % 66 Danske SRI Global Global 1,4 % 68 JPMF Global Soc Respons A USD Global Små 1,1 % 71 Banco Etiska Global Global -1,6 % 72 Scottish Widows Global SRI E Global -5,2 % Genomsnitt för etiska Globalfonder 2,4 % Genomsnitt för samtliga Globalfonder 3,3 % 65 KPA Etisk Räntefond Ränta SEK kort löp 1,8 % 67 Swedbank Robur Sv Kyrkans Ränte Mega Ränta SEK varierande löp 1,2 % 69 Swedbank Robur Sv Kyrkans Räntefond Ränta SEK varierande löp 1,0 % Genomsnitt för etiska Räntefonder 1,3 % Genomsnitt för samtliga Räntefonder 1,1 % 30 Öhman E.Index Pacific Asien ex Jpn ex Aus 19,0 % 46 Banco Euro Top 50 Euroländer 12,5 % 49 Öhman Hjärt & Lung Branschfokus 10,8 % 70 Öhman E.Index USA Nordamerika -1,4 % 73 Merrill Lynch World Energy Naturtillgångar -7,0 % 74 Öhman E.Index Japan Japan -10,0 % Genomsnitt för 74 SRI-fonder 14,2 % Genomsnitt för alla fonder 11,1 % 3.7 Förändringar Förändringar av vilka fonder som är med i statistiken jämfört med förra genomgången är inte medtagna i denna rapport på grund av ofullständig datainsamling. 22

24 4 Etiska investeringar bakgrund Att utnyttja finansmarknaden för att kanalisera sina besparingar till, eller hålla dem borta från, vissa ändamål är ett fenomen som kan spåras till biblisk tid. Företeelsen av så kallade etiska aktiefonder är en företeelse som funnits sedan tjugotalet i USA. Då var det kväkarna ställde kravet att deras placeringar inte skulle ske i syndiga aktier, som sprit och tobak. Placeringskraven vidareutvecklades sedan av medborgarrättsrörelsen som krävde att investeringar inte skulle ske i företag aktiva i Sydafrika eller andra apartheidstater. Under åttiotalet började sedan miljöfrågan att få inflytande på SRIfonderna. Ett försök att förklara framväxten av SRI skulle kunna ta utgångspunkt i efterkrigstiden, då det ökande välståndet, den höjda utbildningsnivån och internationella konflikter ledde till att en våg av samhälleligt medvetande svepte fram, med diskussioner kring samhälleliga rättigheter, kvinnors rättigheter, och ifrågasättande av investeringar i bland annat Sydafrika, vapenindustrin och kärnkraftsenergi. En kritisk syn på industrin stärktes även genom de miljökatastrofer som inträffade på och 1980-talen. Då de i många fall blev kostsamma för företagens finansiella partners fungerade de som en väckarklocka för miljöfrågorna. En annan viktig förutsättning för SRI var skiftet från individuellt till institutionellt ägande. Industrins ägare blev inte längre välbärgade individer, utan institutionella investerare såsom pensionsfonder och försäkringsbolag, med ett publikt mandat. I Sverige skapades den första fonden redan 1965, av Aktieansvar, som avstod från bland annat alkohol och tobak. Banco kom därefter med sin Ideella Miljöfond 1987 och KPA med sina etiska fonder Begreppet etiska fonder började användas i början av 1990-talet av Mars Wester på tidningen Sparöversikt. Han använde denna term om fonder som har en särskild placeringsprofil till skillnad mot Ideella fonder som delar ut en del av sina medel till ett särskilt ändamål, vanligtvis ideellt. Ethical funds är den anglosaxiska termen för Etiska fonder. I USA kallas de Socially Responsible Investment Funds, därav förkortningen SRI. I Sverige har namnfrågan diskuterats en del. Hur kan en fond kallas etisk? Innebär det att alla övriga fonder är oetiska? Faktum är dock att begreppet endast är en term som används för fonder med en särskild etisk placeringsinriktning. De vanligaste kriterierna rör hälsa, som fonder som inte investerar i företag med verksamhet inom tobak och alkohol. Andra rör miljö och mänskliga rättigheter. I USA finns det till och med särskilda "feminist-fonder" och "gay-fonder". Ett vanligt kriterium som finns i USA men inte i Europa är anti-preventivmedel. På senare år har fonder anpassade till muslimska levnadsregler gjort sitt inträde på marknaden. 23

25 4.1 Vad är en miljöfond, etisk fond eller ideell fond? När man talar om en fond gäller det oftast en ömsesidig investeringsfond som förvaltas av en professionell investerare. Investeraren tar emot pengar från fondandelsägarna (som kan vara privatpersoner eller företag) och investerar dem i aktier, obligationer, eller något annat finansiellt instrument. Fördelen för fondandelsägaren är att hon eller han själv inte behöver engagera sig i placeringarna, utan kan åtnjuta förvaltarens professionalitet. Fondförvaltaren är aktiv och professionell i den meningen att portföljens innehåll kontinuerligt justeras i förhållande till bolagens förändrade marknadsförutsättningar, aktiernas värdering, portföljens sammansättning i övrigt och den allmänna marknadsbedömningen i stort. Ömsesidiga fonder placerar oftast uteslutande i börsnoterade företag, för att den finansiella risken inte ska bli för stor. En hög risk innebär att avkastningen på ett innehav varierar mycket, låg risk att den är relativt stabilt Etiska fonder Det kan diskuteras hur begreppet etisk ska definieras. Etik är läran om vilka handlingar som är rätt och fel. Ibland gör man en skillnad mellan etik och moral. Moral får då beteckna en uppsättning normer eller regler för vilka handlingar som är rätt, medan etik står för den teoretiska verksamheten att undersöka grunderna för olika moraliska inställningar och försöka komma fram till vilken som är den riktiga. Att fokusera på just de områden som här omnämns har knappast stöd av någon etisk lära. Snarare är det fråga om områden som varit möjliga att identifiera. En etisk fond har kommit att betyda en fond där etiska bedömningar påverkar valet av investering. De vanligaste teman för dessa etiska bedömningar är tillverkning av alkohol, tobak, vapen samt kommersiell spelverksamhet. Därutöver finns en stor mängd andra etiska teman, exempelvis erbjuder företaget EIRIS i Storbritannien bedömning av 40 olika etiska områden, med 350 underteman Miljöfonder Miljöfonderna kan uppfattas som en undergrupp till etiska fonder, där den etiska dimensionen utgörs av miljöområdet. Fonderna kan indelas i tre huvudtyper: Miljöteknikfonder som satsar i företag med verksamhet inom miljöteknik, exempelvis tillverkning av vindkraftverk, solfångare, biobränslen, avfallshantering, filterteknik och etanoldrivna motorer. Bäst-i-klassen miljöfonder som placerar i de företag som anses vara bäst i sin bransch enligt uppställda miljökriterier. Dessa kriterier gäller oftast företagets organisation av miljöarbetet, med andra ord att företaget kan visa att det arbetar strategiskt med miljöfrågor. Miljöfonder med social dimension som ofta kombinerar ett urval enligt principen bäst-i-klassen med sociala kriterier, för att på så sätt åstadkomma treenigheten ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. 24

26 4.1.3 Ideella fonder? En ideell fond är en fond som skänker delar av förvaltningsarvodet eller förmögenheten till ett ideellt ändamål, exempelvis en forskningsfond eller en förening. Detta innebär bland annat att ideella fonder inte får delta i premiepensionsvalet eftersom förvaltarna inte får skänka bort spararnas pensionspengar. 4.2 Metoder för fondernas urval En fond kan undvika att placera i viss typ av verksamhet, eller så kan den välja ut en särskild verksamhet att placera i. Detta kallas ofta screening (på svenska ungefär filtrering). Dessutom kan en fond försöka påverka företagen via dialog Screening baserad på företagets affärsidé och produktion Negativ screening innebär att fonden undviker att äga andelar i företag som ägnar sig åt en viss typ av verksamhet. Några av de vanligaste dimensionerna är att man undviker att placera i företag med inblandning i vapen-, alkohol-, tobak- och spelindustrin. I USA finns dock fonder med mer udda kriterier som exempelvis preventivmedel och positivbehandling av HBT- personer. 5 Tabell 7 De vanligaste uteslutande kriterierna i USA när det gäller ömsesidiga investeringsfonder. 6 Kriterium Förvaltade tillgångar (miljarder dollar) 1. Tobak Alkohol 135 3, Spel Försvar/Vapen Samhällsengagemang 32 Positiv screening innebär att fonden investerar i verksamhet som man väljer att investera i av olika anledningar. Ett exempel är miljöteknikfonder som köper aktier i exempelvis vindkraftsföretag Screening baserad på produktionsförhållande eller uppträdande Placeringskriterier kan även fokusera på hur produktionen går till snarare än företagets affärsidé. Då screeningen är negativ undviker förvaltaren att investera i företag där det förekommit diskriminering utifrån kön eller ras, barn- eller tvångsarbete, hinder mot organisationsrätt, minimilöner, maximiarbetstider, djurförsök, och andra miljöaspekter. Med en positiv screening gör fonden det omvända urvalet och placerar i bolag med en verksamhet som stämmer överens med vissa utvalda kriterier. De kan handla om att företaget uppfyller olika specificerade uppförandekoder, inte är registrerat för brott mot miljölagstiftning, har en viss andel minoriteter i företagsledningen eller styrelsen, har anslutit sig till någon företagskod (exempelvis FN:s Global Conduct) eller publicerar en miljöredovisning. 5 Homo-, bi- och transsexuella personer Report on Socially Responsible Investing Trends in the United States, Social Investment Forum. 25

Avstå-fonder, bäst-i-klassen fonder, ideella fonder, miljöteknikfonder,

Avstå-fonder, bäst-i-klassen fonder, ideella fonder, miljöteknikfonder, Avstå-fonder, bäst-i-klassen fonder, ideella fonder, miljöteknikfonder, avkastning, utveckling Folksam kapitalförvaltning Rapport 2004:1 Etiska fonder Fjärde kvartalet 2003 2 3 Sammanfattning... 4 Etiska

Läs mer

Etiska fonder 2005 Åsa Skillius

Etiska fonder 2005 Åsa Skillius Etiska fonder 2005 Åsa Skillius SAMMANFATTNING 2 ETISKA FONDER 3 ANTAL OCH VOLYM 3 Förändringar 3 URVAL OCH SAMMANSTÄLLNING 3 AVKASTNING 4 Senaste tioårsperioden 4 Senaste femårsperioden 4 Senaste fyraårsperioden

Läs mer

Etiska fonder, tredje kvartalet 2002

Etiska fonder, tredje kvartalet 2002 Etiska fonder, tredje kvartalet 2002 Åsa Skillius, Folksam TREDJE KVARTALET 2002 2 SAMMANFATTNING 2 URVAL OCH SAMMANSTÄLLNING 3 NYA FONDER 3 RESULTAT 5 SENASTE TREÅRSPERIODEN 5 SENASTE TVÅÅRSPERIODEN 5

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

Etiska fonder, andra kvartalet 2003 Åsa Skillius, Folksam

Etiska fonder, andra kvartalet 2003 Åsa Skillius, Folksam Etiska fonder, andra kvartalet 2003 Åsa Skillius, Folksam SAMMANFATTNING 2 ETISKA FONDER 3 VOLYM 3 URVAL OCH SAMMANSTÄLLNING 3 NYHETER 4 AVKASTNING 4 SENASTE FEMÅRSPERIODEN 4 SENASTE TREÅRSPERIODEN 4 SENASTE

Läs mer

Svenska fonder som investerar i företagen

Svenska fonder som investerar i företagen 30 november 2016 Svenska fonder som investerar i företagen 3134 Svenska bankernas totala investering i varje företag (mkr) 1879 1569 1129 903 165 112 19 0 0 Källa: Bankernas fonders innehavslistor, 30

Läs mer

Ansvarsfullt Fondutbud

Ansvarsfullt Fondutbud Ansvarsfullt Fondutbud När du sparar i fondförsäkrg i Folksam är alla fonder kvalitetssäkrade ur ett hållbarhetsperspektiv. Utvalda fonder ska alltid beakta hållbarhetskriterier i sitt val av bolag att

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Denna promemoria innehåller statistik om etiska fonder inom premiepensionssystemet. Som etiska fonder räknas de fonder som har fått en M/Emärkning

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07

Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Namnändringar 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-12-07 Gustavia Capital Management AB ändrar fondnamn Fondbolaget Gustavia Capital Management

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

Utbud hållbara och etiska fonder Integrering av hållbarhet i SEB:s fonder

Utbud hållbara och etiska fonder Integrering av hållbarhet i SEB:s fonder Utbud hållbara och etiska fonder Integrering av hållbarhet i SEB:s fonder SEB Investment Management AB. Godkänt för distribution i Sverige. Daterad 2018-11-21 Integrering hållbarhet Vårt sätt att integrera

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2012

Collectums avgiftsrapport 2012 s avgiftsrapport 2012 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Pressträff. Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening. 17 januari 2019

Pressträff. Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening. 17 januari 2019 Pressträff Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening 17 januari 2019 Om föreningen Grundades 1979 Medlemsbolag 62 varav associerade 14 Antal anställda 11 Föreningen ska tillvarata fondandelsägarnas och

Läs mer

Swedbank var valbart inom fondförsäkring mellan 2007 och 2010 och därefter återigen från 2013.

Swedbank var valbart inom fondförsäkring mellan 2007 och 2010 och därefter återigen från 2013. SWEDBANK Swedbank var valbart inom fondförsäkring mellan 2007 och 2010 och därefter återigen från 2013. I KORTHET Swedbanks har god solvens och bolaget har 113 miljarder kronor i förvaltat kapital inom

Läs mer

Aktiv förvaltning vs. index

Aktiv förvaltning vs. index GUIDE: Aktiv förvaltning vs. index Sanningar & myter AKTIV FÖRVALTNING VS INDEX 1 Gör ett aktivt val! Går det att slå index med aktiv förvaltning? Är billigast bäst i längden? förvaltare har problem att

Läs mer

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Ta höjd för ett smart sparande kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Trygga din tjänstepension på ett smart och smidigt sätt Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension,

Läs mer

NAVENTI FONDUTBUD VÅREN 2019

NAVENTI FONDUTBUD VÅREN 2019 NAVENTI FONDUTBUD VÅREN 2019 OM NAVENTI FONDER Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002 och vars ägare är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda sparande i

Läs mer

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Bokpresentation 18 september 2014 Civilekonomerna, Bio Rio, Stockholm Dr. Emma Sjöström emma.sjostrom@nuwa.se Finansmarknaden och en

Läs mer

Aktiv förvaltning vs. index

Aktiv förvaltning vs. index GUIDE: Aktiv förvaltning vs. index Sanningar & myter AKTIV FÖRVALTNING VS INDEX 1 Gör ett aktivt val! Går det att slå index med aktiv förvaltning? Är billigast bäst i längden? förvaltare har problem att

Läs mer

Koldioxidavtryck av våra fonder

Koldioxidavtryck av våra fonder April 2018 Koldioxidavtryck av våra fonder För sjunde gången publicerar Swedbank Robur aktiefondernas koldioxidavtryck. Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste miljöfrågor och vi vill underlätta för

Läs mer

Fonder och fondval i tjänstepension

Fonder och fondval i tjänstepension Fonder och fondval i tjänstepension 1 Agenda Inledning Riskspridning och tillgångsslag Fondval BTP 1 erbjudande i SEB Verktyg 2 Svårt Kul Tråkigt Lätt 3 1 Svenskarna blir äldre snabbt! 4 2 milj kr 20 år

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income Nya fonder 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-10-27 Carlson Fund - DnB NOR Navigator Fonden är valbar hos PPM från och med den 5 oktober 2009.

Läs mer

Danica har varit valbart inom fondförsäkring sedan 2010.

Danica har varit valbart inom fondförsäkring sedan 2010. DANICA Danica har varit valbart inom fondförsäkring sedan 2010. I KORTHET Danica har god solvens och bolaget har 28 miljarder kronor i förvaltat kapital inom fondförsäkring (2016-12-31). I Danicas entrélösning

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Antagen av Styrelsen Dokumentnamn 2018-12-12 Ansvarsfulla investeringar, policy Dokumentansvarig Dokumentnummer Version Chef för ansvarsfulla investeringar 39 1 Sida 1. ÖHMANS FILOSOFI

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

NAVENTI FONDUTBUD HÖSTEN 2018

NAVENTI FONDUTBUD HÖSTEN 2018 NAVENTI FONDUTBUD HÖSTEN 2018 OM NAVENTI FONDER Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002 och vars ägare är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda sparande i

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Koldioxidavtryck av våra fonder

Koldioxidavtryck av våra fonder April 19 Koldioxidavtryck av våra fonder För åttonde gången publicerar Swedbank Robur aktiefondernas koldioxidavtryck. Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste miljöfrågor och vi vill underlätta för spararna

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Klimatberäkningar av våra fonder

Klimatberäkningar av våra fonder Mars 2017 Klimatberäkningar av våra fonder Nu publicerar vi för femte gången våra aktiefonders koldioxidavtryck. Vi gav ut vår första redovisning för två år sedan. Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste

Läs mer

Öhman Företagsobligationsfond

Öhman Företagsobligationsfond Uppdaterad 2019-02-20 RÄNTEFONDER 104786 - Öhman Företagsobligationsfond Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till

Läs mer

Nya rekord för fondsparandet under 2017

Nya rekord för fondsparandet under 2017 Pressmeddelande STOCKHOLM 2018-01-18 Nya rekord för fondsparandet under 2017 Under 2017 nysparade fondspararna i Sverige totalt 112 miljarder kronor. Tillsammans med en värdeökning på närmare 340 miljarder

Läs mer

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT 2017 Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden Innehåll Upphandling har gett halverade avgifter på pensionsfonder... 3 Rapporten

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2017

Avgifterna på fondmarknaden 2017 Avgifterna på fondmarknaden Innehåll 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 7 sid 9 sid 10 sid 10 sid 12 sid 14 sid 16 Trender Sammanfattning Om rapporten Svenskarnas sparande i fonder Antalet fonder Utvecklingen av

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige.

Detta är något av vad som framgår av Fondbolagens förenings årsrapport över fondsparandet i Sverige. Pressmeddelande STOCKHOLM 2017-01-16 Skakigt 2016 blev nytt rekordår för fondsparandet Under 2016 nysparade fondspararna i Sverige totalt 53 miljarder kronor. Tillsammans med en värdeökning på närmare

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Hållbarhetsöversikt 2018

Hållbarhetsöversikt 2018 Hållbarhetsöversikt 2018 Innehållsförteckning Hållbarhetsöversikt Monyx Asset Management AB 2018 Monyx Strategi Försiktig, Monyx Strategi Balanserad, Monyx Strategi Världen, Monyx Strategi Sverige/Världen

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Bilaga till årsbesked Information om aktuella förändringar för Handelsbankens fonder.

Bilaga till årsbesked Information om aktuella förändringar för Handelsbankens fonder. Bilaga till årsbesked 206 Information om aktuella förändringar för s fonder. Fonder ÄNDRADE FONDBESTÄMMELSER FÖR Europa Tema Amerika Tema Tillväxtmarknad Tema Global Tema Sverigefond Bosparfond Bostadsrätterna

Läs mer

Etiska fonder Kategorier, metoder och finansiell utveckling Åsa Skillius, Folksam

Etiska fonder Kategorier, metoder och finansiell utveckling Åsa Skillius, Folksam Etiska fonder Kategorier, metoder och finansiell utveckling Åsa Skillius, Folksam FÖRORD 2 SAMMANFATTNING 2 1 ETISKA FONDER OCH SRI 4 1.1 INTRODUKTION 4 1.2 BAKGRUND OCH UTVECKLING 4 1.3 DEFINITIONER OCH

Läs mer

Bilaga till kontoutdrag 2019 Kvartal 1. Information om ändrade fondbestämmelser

Bilaga till kontoutdrag 2019 Kvartal 1. Information om ändrade fondbestämmelser Bilaga till kontoutdrag 2019 Kvartal 1 Information om ändrade fondbestämmelser Ändrade fondbestämmelser Vi har ansökt om ändrade fondbestämmelser för nedanstående fonder. De är godkända av Finansinspektionen

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Färdiga sparportföljer för långsiktigt sparande

Färdiga sparportföljer för långsiktigt sparande FÖR DIG SOM VILL HA STÖRRE KALAS Färdiga sparportföljer för långsiktigt sparande Allt detta ingår! CARNEGIE FONDERS SPARPORTFÖLJER Carnegie Fonder erbjuder nu tre färdiga sparportföljer som lämpar sig

Läs mer

NAVENTI GLOBAL FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND

NAVENTI GLOBAL FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND NAVENTI FONDUTBUD OM NAVENTI FONDER Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002 och vars ägare är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda sparande i aktivt förvaltade

Läs mer

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande

Bank på Telefon. Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Fonder, svensk fondförsäkring och Individuellt Pensionssparande Öppet dygnet runt STOCKHOLM 08-21 03 20 GÖTEBORG 031-80 08 70 MALMÖ 040-23 03 88 Upprepa ett meddelande * Bryta en funktion 9# Avsluta samtalet

Läs mer

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Årets bankprodukt 2006 Extra stora möjligheter för ditt fondsparande Ta kontroll över ditt sparande genom att samla ditt fondinnehav på ett ställe, utan

Läs mer

Hållbarhet I N D E C A P

Hållbarhet I N D E C A P HÅLLBARHET 1 Hållbarhet I N D E C A P Indecap står för Independent Capital. Företaget grundades 2002 och ägs till största delen av en majoritet av Sveriges sparbanker. Hållbara och ansvarsfulla investeringar

Läs mer

Handelsbanken Kortränta

Handelsbanken Kortränta Uppdaterad 2019-01-15 RÄNTEFONDER 718205 - Handelsbanken Kortränta Fondfaktablad Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Februari 2017

Senaste nytt. Fonder som inte längre är valbara. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Februari 2017 Sida 1 av 9 Senaste nytt Februari 2017 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Hållbarhetspolicy för SEB:s fondbolag. Hållbarhetspolicy för SEB Investment Management AB

Hållbarhetspolicy för SEB:s fondbolag. Hållbarhetspolicy för SEB Investment Management AB Hållbarhetspolicy för SEB Investment Management AB December 2017 Antagen av styrelsen för SEB Investment Management AB ( fondbolaget ) den 23 februari 2010. Senast reviderad den 15 december 2017. Fondbolagets

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Movestics har god solvens och bolaget har 25 miljarder kronor i förvaltat kapital inom fondförsäkring ( ).

Movestics har god solvens och bolaget har 25 miljarder kronor i förvaltat kapital inom fondförsäkring ( ). MOVESTIC Movestic var senast valbart inom fondförsäkring mellan 2007 och 2010. I KORTHET Movestics har god solvens och bolaget har 25 miljarder kronor i förvaltat kapital inom fondförsäkring (2016-12-31).

Läs mer

SRI-rapport, 31 December 2014

SRI-rapport, 31 December 2014 SRI-rapport, 31 December 2014 Lidköpings kommun Februari, 2015 Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska

Läs mer

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Fondspararundersökning d 2010 Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Genomförande Hela Urvalet 1 501 personer iåld åldrarna 1874 18-74 år med deklarerad d inkomst Fondsparare Alla som sparar i fonder, privata

Läs mer

Klimatberäkningar av våra fonder

Klimatberäkningar av våra fonder September 2017 Klimatberäkningar av våra fonder Nu publicerar vi för sjätte gången våra aktiefonders koldioxidavtryck. Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste miljöfrågor och vi vill underlätta för våra

Läs mer

Hållbara och ansvarfulla investeringar

Hållbara och ansvarfulla investeringar Hållbara och ansvarfulla investeringar En översikt Sammanställt av: Frank Eriksson-Wingårdh Praktikant VT14 Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Till dig som är kund i SEB Europafond EUR Lux

Till dig som är kund i SEB Europafond EUR Lux Till dig som är kund i SEB Europafond EUR Lux Vi vill med detta brev informera dig om att vårt fondbolag kommer att sammanlägga fonden SEB Etisk Europafond EUR Lux med SEB Europafond EUR Lux. Sammanläggningen

Läs mer

Månadsbrev januari 2018

Månadsbrev januari 2018 Månadsbrev januari 2018 Året startade med stigande kurser och global optimism. Några dagar innan månadens slut hade det amerikanska S&P-indexet stigit till nytt rekord, upp 7,45 procent sedan årets början.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Forum Syds kapitalplaceringspolicy

Forum Syds kapitalplaceringspolicy Bilaga 1 Forum Syds kapitalplaceringspolicy Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2016-10-19 Giltighetstid: 2017-10-31 Ansvarig: Ekonomichef Forum Syd Katarinavägen 20 Box 15407 SE-104 65 Stockholm

Läs mer

ANALYS. DU ÄGER! Svenska aktiefonders ägande av fossila reserver

ANALYS. DU ÄGER! Svenska aktiefonders ägande av fossila reserver ANALYS 2015 DU ÄGER! Svenska aktiefonders ägande av fossila reserver 4 DU ÄGER! Svenska investeringar i energisektorn INNEHÅLL Analysens upplägg... 3 Om fondsparande... 4 Vad är problemet?... 5 Kol-, olje-

Läs mer

Till dig som är kund i SEB Etisk Europafond EUR Lux

Till dig som är kund i SEB Etisk Europafond EUR Lux Till dig som är kund i SEB Etisk Europafond EUR Lux Vi vill med detta brev informera dig om att vårt fondbolag kommer att sammanlägga fonden SEB Etisk Europafond EUR Lux med SEB Europafond EUR Lux. Sammanläggningen

Läs mer

ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING

ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING ENF ETISKA NÄMNDEN FÖR FONDMARKNADSFÖRING VÄGLEDANDE UTTALANDE avgivet den 19 januari 2004 i ärende 1/03 angående marknadsföringen av etiska fonder Sökande Konsumentverket/KO Bakgrund och frågeställningar

Läs mer

Fondspararna sökte lägre risk under turbulent 2018

Fondspararna sökte lägre risk under turbulent 2018 Pressmeddelande STOCKHOLM 2019-01-17 Fondspararna sökte lägre risk under turbulent 2018 Under 2018 gjorde fondspararna i Sverige nettoinsättningar i fonder på totalt 54,4 miljarder kronor. Efter en lång

Läs mer

Till Dig som andelsägare i Öhman Etisk Global

Till Dig som andelsägare i Öhman Etisk Global Stockholm den 19 april 2018 Till Dig som andelsägare i Öhman Etisk Global 1. Bakgrund och syfte I samband med en översyn och konsolidering av E. Öhman J:or Fonder AB:s (Öhman) fondutbud, framförallt i

Läs mer

SPP har varit valbart inom fondförsäkring från och med 2013.

SPP har varit valbart inom fondförsäkring från och med 2013. SPP SPP har varit valbart inom fondförsäkring från och med 2013. I KORTHET SPP har god solvens och bolaget har 79 miljarder kronor i förvaltat kapital inom fondförsäkring (2016-12-31). SPP är en del av

Läs mer

Söderberg & Partners Hållbart sparande Kajsa Brundin

Söderberg & Partners Hållbart sparande Kajsa Brundin Söderberg & Partners Hållbart sparande Kajsa Brundin Avkastning eller etik? Etiska investeringar Att inte köpa exempelvis tobaksbolag, alkoholrelaterade bolag, kolbolag, etc. Varken bättre eller sämre

Läs mer

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten Rapport: Ännu mer pension för pengarna provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten ::::::::::: ÄNNU MER PENSION FÖR PENGARNA 2 Provisionsfri upphandling visar var skåpet ska stå

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 216-2-1 Fondsparandets fördelning 215 Utmärkande för fondsparandets fördelning 215 var att ISK fortsatte att öka i popularitet. Över hälften av nettosparandet i fonder skedde via ISK under året medan hushållen

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2016-11-29 Policy för ansvarsfulla investeringar Dokumentansvarig Dokumentnummer Version Chef för ansvarsfulla investeringar 39 Sida ÖHMANS FILOSOFI

Läs mer

Fondstrategier. Maj 2019

Fondstrategier. Maj 2019 Fondstrategier Maj 2019 Information Hej! Vi är glada över att du prenumererar på Danske Banks Fondstrategier och vi hoppas att du har glädje av dem. Framöver kommer formatet av dessa utskick förändras

Läs mer

Etiska fonder Kategorier, metoder och finansiell utveckling Åsa Skillius, Folksam

Etiska fonder Kategorier, metoder och finansiell utveckling Åsa Skillius, Folksam Etiska fonder Kategorier, metoder och finansiell utveckling Åsa Skillius, Folksam FÖRORD 2 SAMMANFATTNING 2 1 ETISKA FONDER OCH SRI 4 1.1 INTRODUKTION 4 1.2 BAKGRUND OCH UTVECKLING 4 1.3 DEFINITIONER OCH

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter

Fondspara. råd, tips & nyheter Fondspara 2005 råd, tips & nyheter Nyheter 2005 Arv- och gåvoskatt avskaffas 1 januari 2005. Gränsen för förmögenhetsskatt för makar och sambor med gemensamma barn höjs till 3 miljoner kronor och är oförändrad

Läs mer

Senaste nytt. Brev till sparare som kan ha drabbats av parallella inloggningar med BankID. Fonder som övertagits av annat fondbolag.

Senaste nytt. Brev till sparare som kan ha drabbats av parallella inloggningar med BankID. Fonder som övertagits av annat fondbolag. Sida 1 av 5 Senaste nytt Maj 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell information

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 219-1-31 Fondsparandets fördelning Årsrapport 218 Under 218 valde fondspararna, utöver premiepensionen, främst att spara i fonder via investeringssparkonto (ISK), 23 av det totala nettosparandet på 63

Läs mer