Hållbara och ansvarfulla investeringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbara och ansvarfulla investeringar"

Transkript

1 Hållbara och ansvarfulla investeringar En översikt Sammanställt av: Frank Eriksson-Wingårdh Praktikant VT14 Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati. Birger Jarlsgatan Stockholm

2 Hållbara och ansvarfulla investeringar - hur fungerar det? Hållbara och ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som investerare tillämpar för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar. I Eurosifs European SRI Study 2012 beskrivs sju olika strategier: Normbaserad screening: Granskning av investeringar utifrån efterlevnad av internationella standarder och normer. Bäst i klassen: Strategi där investeringar inom ett investeringsuniversum, kategori eller klass väljs ut eller överviktas utifrån höga värden för ESG-frågor. Hållbara temainvesteringar: Investeringar i teman eller tillgångar kopplade till hållbar utveckling. Tematiska fonder fokusera på specifika eller flera frågor relaterade till ESG. Exkludering: Metoden utesluter enskilda investeringar eller klasser av investeringar som företag, branscher eller länder från det tillgängliga universumet. Integrering: Kapitalförvaltare införlivar uttryckligen ESG-risker och -möjligheter i traditionella ekonomiska analyser och investeringsbeslut, baserat på en systematisk process och relevanta faktaunderlag. Engagemang och röstning: Påverkansarbete och aktivt ägande genom röstning och direkta kontakter med företag i ESG-frågor. En långsiktig process som försöker påverka beteenden eller öka transparensen. Påverkansinvesteringar: Påverkansinvesteringar (Impact Investments) är investeringar i företag, organisationer och fonder med avsikten att skapa sociala och miljömässiga effekter tillsammans med ekonomisk avkastning. Påverkansinvesteringar kan göras i både tillväxtmarknader och utvecklade marknader, med olika ambitionsnivåer avkastningsmässigt beroende på givna förutsättningar. Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, bildades 2003 och har ca 30 medlemmar vilka representerar en bredd av svenska kapitalförvaltare och kapitalägare. Swesif har tagit fram verktyget Hållbarhetsprofilen som används av Pensionsmyndigheten för att sparare ska kunna jämföra fonder utifrån deras arbete med frågor som rör miljö, etik och ägarstyrning (ESG, Environment, Social and Governance). 2 (6)

3 En positiv trend Figure: Volume (in bn ) and number of sustainability mutual funds in Europe. I Europa var 2013 ca %, motsvarande nästan miljarder kronor, investerade med hänsyn till hållbarhetskriterier i 922 olika fonder i Europa, enligt analysföretaget Oekom research. I USA var drygt 10 % av pengarna som placerades av professionella investerare 2012 investerade med hänsyn till SRIkriterier, vilket motsvarar miljarder kronor, enligt USSIF. Exempel: Svenska pensionsförvaltare Här presenteras några exempel på hur svenska pensionsförvaltare arbetar med hållbara och ansvarsfulla investeringar. Utöver de som nämns här finns det många andra svenska pensionsförvaltare som på olika sätt tar hänsyn till miljö, etik och ägarstyrning i sina investeringar. Folksam Samma kriterier gäller för alla bolag i Folksam-koncernen avseende miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Folksam arbetar främst med bolagspåverkan men det förekommer att Folksam vid verifierade övertramp avinvesterar. För vissa av Folksams Bra Miljöval -märkta försäkringar görs inga investeringar i bolag som producerar energi från kol och kärnkraft. KPA Pension, som Folksam är delägare i till 60 %, tillämpar en miljömodell som gör att Folksam undviker placeringar i energibolag med låg beredskap att hantera sina miljörisker. Detta gör att Folksam totalt sett har uteslutit flera hundra bolag, haft dialog med ytterligare ett hundratal, röstat på samtliga svenska bolags bolagsstämmor samt över 250 utländska bolagsstämmor. 3 (6)

4 I de fall Folksam investerar i energibolag med verksamhet inom fossilsektorn görs det med målsättningen att påverka dessa att aktivt vidta åtgärder i syfte att minska sin stora negativa påverkan på klimatet och miljön. I detta ingår investeringar i förnyelsebar energi, aktivering av riskarbete, analys och utveckling av prospekteringsobjekt. Påverkansarbetet sker genom dialog, möten, konferenser, bolagsstämmor, hållbarhetsrapportering och offentliga samtal. Om ett företag varit involverad i en incident som strider mot FN:s Global Compact kan det bli fråga om att Folksam avinvesterar. Fjärde AP-fonden (AP4) AP4 är en statlig myndighet med uppdrag att bidra till pensionssystemets stabilitet genom förvaltning av fondkapitalet med målet att skapa bästa möjliga avkastning över tiden. Fondkapitalet består av aktier, räntebärande tillgångar och fastigheter. AP4 arbetar med ESG inom alla sina tillgångsslag. Etikrådet är ett samarbete mellan Första-Fjärde AP-fonderna som består av AP-fondernas egna representanter. Syftet är att gemensamt driva en positiv förändring i utländska företag som kopplas till kränkningar av internationella konventioner för miljö och mänskliga rättigheter, däribland FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s olika konventioner och ILO:s så kallade kärnkonventioner. Aktiemandat med låg växthusgaspåverkan I november 2012 investerade AP4:s globala aktieförvaltning 1,3 miljarder kronor i en koldioxidsnål aktieportfölj, vilket motsvarar ungefär 0,5 % av det totala kapitalet på ca 240 miljarder kronor. Strategin följer ett Standard & Poor (S&P)-index och består av 350 utvalda börsnoterade amerikanska bolag, delvis för att information om växthusgasutsläpp saknas i många andra länder. Av de ursprungliga bolagen i indexet har den femtedel med högst utsläpp av växthusgaser valts bort, vilket resulterar i en utsläppsminskning med 50 %. Dock försvinner möjligheten att påverka de värsta bolagen genom ägarstyrning med en sådan strategi. AP-fonderna året vinnare av Svenska Greenwashpriset 2013 Jordens vänner delar varje år ut Svenska Greenwashpriset som 2013 tillföll AP-fonderna (inte enbart AP4). Nomineringen löd: De svenska AP-fonderna har till uppdrag att förvalta svenska folkets pensionspengar, och placera dem med hänsyn till miljö och etik, utan att det påverkar avkastningen negativt. I detta förhåller de sig också till internationella riktlinjer. Ett av de företag som första och sjunde AP-fonden investerar i är Sime Darby som anklagats för att bryta mot FN:s Global Compact riktlinjer som första AP-fonden uppger sig följa. Dessutom investerar AP-fonderna drygt miljoner kronor i världens sex största oljebolag och inget av de företag där AP-fonderna har sina största investeringar prioriterar förnyelsebar energi. Detta rimmar mycket dåligt med fondernas krav på att ta hänsyn till miljö och etik. Även Världsnaturfonden WWF och Latinamerikagrupperna kritiserar delar av AP-fondernas innehav. 4 (6)

5 SPP SPP, som ägs av Storebrand, har ett analysteam på 8 personer som enbart arbetar med hållbara investeringar. Alla SPP:s fonder lever upp till koncernens egen standard för hållbara investeringar gäller för såväl aktier som obligationer, i Sverige och internationellt. Minimistandarden innebär att SPP exkluderar företag som bryter mot internationella normer och konventioner eller är involverade i annan oacceptabel verksamhet. SPP avstår från att investera i företag som medverkar till: Kränkningar av de mänskliga rättigheterna och folkrätten. Korruption och ekonomisk kriminalitet. Klimat- och miljöskada. Produktion av landminor, kluster- och atomvapen. Produktion av tobak. SPP undviker även bolag som är bland de sämsta tio procenten på att ta samhällsansvar i högriskindustrier, samt de bolag som är sämst på klimatinsatser i de industrier som har störst utsläpp av växthusgaser. Definitionen på en högriskindustri är bland annat bolag inom branscherna olja och gas, textil, kemi, läkemedel, elkraft, papper och skog, gruvdrift och sjöfart. SPP hade den 31 januari 2014 innehav i flera stora oljebolag i olika delar av världen. Fonden SPP Emerging Markets SRI följer kursutvecklingen hos de största bolagen på börserna på tillväxtmarknader och förvaltas enligt Storebrandkoncernens standard för hållbara investeringar. 5 (6)

6 En jämförande undersökning I oktober 2013 jämförde den fristående finansiella rådgivaren Max Matthiessen elva stora svenska pensionsförvaltare, såväl privata som de största ickevalsalternativen (tillgänglig online). Pensionsförvaltarna utvärderas utifrån följande kategorier som är baserade på FN:s PRI-kriterier; ett frivilligt regelverk och utvärderingssystem för ansvarsfulla investeringar: Minimumnivå för investering - livbolagets lägsta etiska krav för en investering. Ägarpolicy - livbolagets etiska åtagande och regler vad gäller investeringar och ägande. Investeringsscreening de analyser och kontroller livbolaget utför för att undersöka om investeringarna matchar uppsatta regler och policys. Aktiv påverkan livbolagets pågående påverkansprocess gentemot investeringarna. Så här placerar sig de olika pensionsförvaltarna i undersökningen: Betygen baseras till stor del på i vilken utsträckning de olika pensionsförvaltarna kommunicerar sitt arbete med ESG-frågor i den externa redovisningen. Det medför att pensionsförvaltare som har fått lägre betyg ändå kan arbeta med ESG-frågor, men att det saknas transparens i redovisningen av detta arbete. Ett problem med undersökningsmetoden är att den har svårt att fånga in att pensionsförvaltare ibland överdriver sitt engagemang i ESG-frågor, s.k. greenwashing. Att handling följer ord är en förutsättning för att den positiva trenden för hållbara och ansvarsfulla investeringar ska hålla i sig. Läs mer Ansvarsfulla investeringar, utgiven av Fondbolagens förening. Tillgänglig online. 6 (6)

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 1 Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 4 augusti 2014 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbart ägande i pensionsbolagen. I denna version

Läs mer

EN Rapport om. Etiska fonder

EN Rapport om. Etiska fonder EN Rapport om Etiska fonder 2 Rapport om etiska fonder Rapport om etiska fonder Sammanfattning 4 Introduktion 6 Syfte 6 Metod och avgränsning 7 Bakgrund 8 Ansvarsfulla investeringar 11 Jämförelse av åtta

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar reviderad version

Hållbara fondförsäkringar reviderad version Hållbara fondförsäkringar reviderad version April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fondförsäkringar. I denna version har följande avsnitt

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar

Hållbara fondförsäkringar 1 Hållbara fondförsäkringar April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran HUR VILL DU att ditt pensionskapital ska förvaltas? Valet av förvaltare påverkar avkastningen. Men om pensionsförvaltaren arbetar

Läs mer

Blir guldet till sand? En rapport om fondförvaltning utan klimatmål

Blir guldet till sand? En rapport om fondförvaltning utan klimatmål Blir guldet till sand? En rapport om fondförvaltning utan klimatmål Rapport #72 Denna rapport har publicerats med ekonomiskt stöd från Sida som dock ej medverkat vid utformningen och ej heller tar ställning

Läs mer

Etiska fonder - Skiljer sig avkastningen åt mellan etiska och traditionella fonder?

Etiska fonder - Skiljer sig avkastningen åt mellan etiska och traditionella fonder? Etiska fonder - Skiljer sig avkastningen åt mellan etiska och traditionella fonder? Ethical investments Does the return differ between ethical and traditional funds? Anders Gräns Martin Lööf Nils Wagenius

Läs mer

Hållbarhetsredovisning SPP

Hållbarhetsredovisning SPP Hållbarhetsredovisning 03 SPP Inledning För SPP är hållbarhet inte ett modeord, det är en grundläggande förutsättning för vår affärsmodell. SPP/Storebrand har nästan 0 års erfarenhet av att integrera hållbarhet

Läs mer

Ett hållbart val för premiepensionen

Ett hållbart val för premiepensionen Institutionen för nationalekonomi med statistik Kandidatuppsats i finansiell ekonomi (15 HP) Vårterminen 2013 Ett hållbart val för premiepensionen - En studie av miljö/etiskt märkta fonder i premiepensionssystemet

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Årsredovisning 2001. Hållbarhet

Årsredovisning 2001. Hållbarhet Årsredovisning 2001 Hållbarhet H å l l b a r h e t e n a n g e l ä g e n h e t f ö r a l l a HÅLLBARHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA FöreningsSparbanken och hållbarhet FöreningsSparbanken bidrar till en positiv

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 2015 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Årsredovisning 2002. Hållbarhet

Årsredovisning 2002. Hållbarhet Årsredovisning 2002 Hållbarhet Innehåll 4 FöreningsSparbanken och hållbarhetsbegreppet 5 VD-ordet Samhällsansvar en del av affärsverksamheten 6 Kort om FöreningsSparbanken 7 Kunder 9 Medarbetare 11 Aktieägare

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Om svenska institutioners finansiering av kärnvapen och vad du kan göra för att stoppa det. SVERIGE

Om svenska institutioners finansiering av kärnvapen och vad du kan göra för att stoppa det. SVERIGE Om svenska institutioners finansiering av kärnvapen och vad du kan göra för att stoppa det. SVERIGE om ican Den internationella kampanjen för avskaffandet av kärnvapen, International Campaign to Abolish

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande

Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande Innehåll 1. Vad förväntar sig våra kunder av oss? 2. Ansvarstagande i finansbranschen 2.1 Bonusar 2.2 Kunden sist 2.3 Brist på öppenhet 2.4 Ansvarsfulla

Läs mer

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget

RiR 2009:4. Swedfund International AB och samhällsuppdraget RiR 2009:4 Swedfund International AB och samhällsuppdraget ISBN 91 978 7086 176 5 RiR 2009:4 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Regeringen Utrikesdepartementet Datum 2009-05-18 Dnr 33-2008-0196

Läs mer