Etiska fonder Kategorier, metoder och finansiell utveckling Åsa Skillius, Folksam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etiska fonder Kategorier, metoder och finansiell utveckling Åsa Skillius, Folksam"

Transkript

1 Etiska fonder Kategorier, metoder och finansiell utveckling Åsa Skillius, Folksam FÖRORD 2 SAMMANFATTNING 2 1 ETISKA FONDER OCH SRI INTRODUKTION BAKGRUND OCH UTVECKLING DEFINITIONER OCH KATEGORIER METODER FÖR URVAL SVÅRIGHETER BÄSTA FONDEN FONDERNAS EFFEKT PÅ FÖRETAG OCH OMVÄRLD STANDARDISERING ELLER MÄRKNING 12 2 SAMBANDET MELLAN FINANSIELL PRESTANDA OCH ETISK PRESTANDA FYRA ANALYSMETODER RESULTAT 15 3 FONDERNAS AVKASTNING METOD ANALYSENS RESULTAT FONDERNAS INNEHAV SLUTSATS 20 REFERENSER 22 BILAGA 23 FORMLER 24 GRAFER 25 DATATABELLER 27 Stockholm april 2002 Citera gärna rapporten men ange källan!

2 Förord Under tre år i rad har Naturvårdsverket givit ut rapporter på temat Miljöfonder (Naturvårdsverket 1999, 2000, 2001). Rapporternas innehåll varierar något, men går igenom ett urval av nordiska (samt vissa internationella) miljöfonders profil, finansiella utveckling, möjliga kategoriseringar, etc. Den tredje rapporten i serien gör en mer renodlad analys av 12 fonders riskjusterade avkastning och konstaterar att de undersökta fonderna varken har högre eller lägre riskjusterad avkastning än jämförelseindex. Vidare att miljöfondernas avkastning snarare är beroende av de enskilda fondförvaltarnas kompetens och förmåga att investera vid rätt tillfälle än fondernas placeringsinriktning och storlek. SNV ämnar inte fortsätta rapportserien. Folksam vill medverka till att sprida kunskap om fenomenet miljöfonder, och har därför åtagit oss att författa en rapport över utvecklingen under Fenomenet miljöfonder är i denna rapport utvidgat till att även omfatta fonder med sk hållbarhetsprofil. Potentiella innehav analyseras inte bara med miljöperspektiv utan även om t ex anställningsförhållanden och företagsetik. Dessa fondtyper har i stort sett konvergerat och avhandlas numera ofta under samma rubrik. Sammanfattning Socialt ansvarsfulla fonder, fonder som förenar investerarens finansiella syften med ett socialt engagemang är en företeelse med många inbördes skillnader vad gäller det sociala engagemangets inriktning och uttryck, och dessutom vad gäller fondernas ålder, placeringsuniversum, och analysmetod. I volym räknat är numera miljoner SEK placerat i 59 miljö-, ideella och etiska fonder, vilket motsvarar 5,1 procent av det totala svenska fondsparandet. I rapporten görs en finansiell analys av 19 utvalda fonder, vilkas sammanlagda volym (drygt miljoner SEK) motsvarar 3,5 procent av det totala svenska fondsparandet. Under 36-månadersperioden varierar fondernas avkastning från 12,2%, Banco Svensk Miljöfond, och -1,1%, SEB Miljöfond. Samtliga fonder har givit bättre avkastning än globala Financial Times World Index, och alla utom SEB Miljöfond bättre än svenska Fondförvaltarindex. Fem fonder har presterat bättre än Alfred Berg Nordic Index. Under 12-månadersperioden har samtliga fonder givit negativ avkastning. Minst dåliga var Folksam Global Miljöfond (-5,6%) och AP7 Premiesparfonden (-6,5%). Mest backade LF Miljöteknik (-33,4%). 12 av de 19 fonderna presterade bättre än Fondförvaltarindex. Från respektive fonds start fram till har fondernas överavkastning (dvs fondernas avkastning minus avkastningen från en riskfri placering) varierat från 15,0% (KPA Aktiefond) ned till - 28,4% (Banco Etiska Sverige). När det gäller fondernas innehav tycks dessa inte sensationellt skilja sig från andra fonders, utan uppvisar särskilt när det gäller fonder med svenska och nordiska urval påfallande vanliga innehav. Detta avspeglar naturligtvis verkligheten: etiska fonder kan inte uppfinna några bolag utan måste välja från börsnoterade företag som inte varit, inte är och aldrig kommer att bli ofelbara när det gäller etiska frågor. Men företeelsen etiska fonder gör företag och allmänhet mer vakna för sådana frågor, och medverkar troligen till att vissa händelser förebyggs. Mervärdet när det 2

3 gäller etiska fonder kan på så vis sägas vara den påverkan som fonden kan utöva gentemot det underliggande bolaget och övriga omvärlden när det gäller att uppmärksamma och hantera etiska frågor. Att av icke-finansiella skäl utnämna någon fond eller urvalsmetod som den bästa eller sämsta, alternativt påbjuda standardisering av något moment, är ännu alltför tidigt. Det skulle kunna kväva intressanta initiativ i en nisch som än så länge är i sin linda. Däremot skulle fenomenet etiska fonder gynnas av en finare gruppindelning, som skiljer mellan: Avstå-fonder. Fonder där investering undviks i företag vars verksamhet strider mot spararens uppfattning om vad som är etiskt. Bäst-i-klassen fonder. Investerar i företag som på något (specificerat) sätt är goda föredömen för övriga i branschen eller gruppen. Ideella fonder. Donerar en del av fondens förmögenhet eller förvaltningsarvode till ett (specificerat) ideellt ändamål. Miljöteknik fonder. Investerar i företag vars verksamhet huvudsakligen (dvs inte som bifunktion) syftar till att förbättra den fysiska miljön. Dessutom förekommer naturligtvis blandformer. Som synes baseras kategorierna på helt olika grundvalar. Endast den individuelle spararen eller uppdragsgivaren kan avgöra vilket alternativ som är det rätta för honom eller henne. En allmän rekommendation är att förvaltaren tydligt redovisar vari det etiska momentet består, hur det skall uppfyllas, och regelbundet rapporterar resultaten. 3

4 1 Etiska fonder och SRI 1.1 Introduktion Investeringsfonder med teman etik och/eller miljö är ett litet, men snabbt växande, heterogent fenomen. I volym räknat är miljoner SEK placerat i miljö-, ideella och etiska fonder (se tabell 9), vilket motsvarar 5,1 procent av det totala svenska fondsparandet ( miljoner SEK, Svensk fondstatistik) 1. När Premiesparfonden (vilken spararna inte valt aktivt) exkluderas blir andelen 2,6 procent. Utvecklingen av denna typ av fonder har dominerats av Storbritannien och USA, där man numera hellre talar om Socially Responsible Investments, förkortat SRI, som ska uppfattas mindre värdeladdat och mer allomfattande än begreppet etiska fonder 2. Organisationen UK Social Investment Forum definierar SRI på följande vis: investeringar som förenar investerarens finansiella syften med ett socialt engagemang för exempelvis social rättvisa, ekonomisk utveckling, fred eller en hälsosam miljö (egen översättning). Sverige skiljer sig från de anglosaxiska länderna så till vida att miljöfonderna här har funnits längre än etiska fonder utan miljöprofil. 1.2 Bakgrund och utveckling Att utnyttja finansmarknaden för att kanalisera sina besparingar till, eller hålla dem borta från, vissa ändamål är ett fenomen som kan spåras till biblisk tid. Med ett mer modernt perspektiv kan företeelsen härledas till 1920-talet och religiösa grupper i USA, där metodister och kväkare var först med att av övertygelse undvika aktier i syndig verksamhet, med vilket avsågs tobak, alkohol samt spel. Ett försök att förklara framväxten av SRI skulle kunna ta utgångspunkt i efterkrigsperioden, då det ökande välståndet, utbildningsnivån, och internationella konflikter ledde till att en våg av samhälleligt medvetande svepte fram, med diskussioner kring samhälleliga rättigheter, kvinnors lika rätt, och ifrågasättande av investeringar i bl a Sydafrika, vapenindustrin och kärnkraftsenergi. En annan viktig förutsättning för SRI var skiftet från individuellt till institutionellt ägande. Industrins ägare var inte längre välbärgade individer, utan institutionella investerare så som pensionsfonder och försäkringsbolag, med ett publikt mandat. 1 I Naturvårdsverkets senaste rapport (2001) studerades 12 nordiska miljöfonder med ett sammanlagt marknadsvärde på drygt 5,4 miljarder kr per Socially Responsible Investing omfattar, förutom de företeelser som här omnämns, även samhällsinvesteringar. Detta innebär små (ibland mycket små!), lån till lågränta för individer i fattiga samhällen i hem- och utlandet. Lånen ska användas till boende, småskaligt företagande och andra lokala projekt. Låneinstitutet vinner gräsrotskontakt och, har det visat sig, genererar en stadig inkomst. Jämför t ex Grameen Bank i Bangladesh, vars koncept nu tas upp av andra banker, även för ändamål i Västeuropa. 4

5 En kritisk syn på industrin stärktes genom de miljökatastrofer som inträffade på och talen. Händelserna nedan omnämns ofta i sammanhanget, särskilt som de i flera fall blev kostsamma för företagens finansiella partners och på så vis fungerade som en väckarklocka för miljöfrågor Seveso, Italien. En olycka i Hoffman-La Roches fabrik sprider dödligt dioxin över ett vidsträckt område Harrisburg, Pennsylvania USA. Härdsmälta i kärnkraftsreaktor på Three Mile Island Bhopal, Indien. En gasläcka i en Union Carbide fabrik dödar personer och skadar hundratusentals andra Bahl, Schweiz. En Sandoz fabrik läcker bekämpningsmedel och kvicksilver och dödar allt liv i floden Rhen Tjernobyl, fd Sovjetunionen. Härdsmälta i kärnkraftsreaktor Alaska, USA. Oljetankern Exxon Valdez går på grund, och ton råolja läcker ut. Under 1980-talet ledde de europeiska statliga budgetunderskotten respektive företagens likvid i- tetsöverskott till utvecklingen av nya finansiella instrument, och den nuvarande penningmarknaden. Idag får aktiemarknaden mycket uppmärksamhet i media. En färsk undersökning visar att 77 procent av alla svenskar över 18 år äger aktier (Temo och Aktiefrämjandet 2001). När det gäller socialt ansvarsfullt fondsparande har de anglosaxiska länderna fortfarande ett fö r- språng. I USA steg volymen investeringar i fonder med SR inriktning med 36 procent mellan åren 1999 och 2001, medan investeringar i övriga fonder steg med 22 procent. Mellan 1991 och 2001 steg det totala kapitalet som förvaltas i SR fonder från till miljarder dollar, vilket innebär att nära var åttonde dollar, eller 12,5%, numera är SR förvaltad. Antalet fonder med SR inriktning i USA uppgick år 2001 till 230 procent (Social Investment Forum 2001). I England är nu motsvarande 50 miljarder SEK investerade i ett 50-tal etiska fonder, en ökning på 27 procent på två år (vilket kan jämföras med vanliga unit trust som ökade med 10 procent samma period). Renodlade miljöfonder är en relativt ny företeelse. Uppskattningsvis finns det omkring 40 renodlade miljöfonder i Europa och 25 i Nordamerika. 1.3 Definitioner och kategorier Vad är en fond? När man talar om en fond gäller det oftast en ömsesidig investeringsfond som förvaltas av en professionell investerare. Investeraren tar emot pengar från fondandelsägarna (som kan vara privatpersoner eller företag) och investerar dem i aktier, obligationer, eller något annat finansiellt instrument. Fördelen för fondandelsägaren är att hon eller han själv inte behöver engagera sig i placerandet av medlen, utan kan åtnjuta förvaltarens professionalitet. Fondförvaltaren är aktiv och professionell i den meningen att portföljens innehåll kontinuerligt justeras i förhållande till bolagens förändrade marknadsförutsättningar, aktiernas värdering, portföljens sammansättning i övrigt och den allmänna marknadsbedömningen i stort. Ömsesidiga fonder placerar oftast uteslutande i börsnoterade företag, för att den finansiella risken inte skall bli för stor. En hög risk innebär att avkastningen på ett innehav varierar mycket, låg risk att det är relativt stabilt. 5

6 Vad är då en miljöfond, eller en etisk fond, eller en ideell fond? Varken när det gäller miljöfonder eller etiska fonder finns någon allmänt vedertagen definition. Å andra sidan har ett slags praxis utvecklats i branschen Etiska fonder En etisk fond har kommit att gälla en fond där etiska 3 bedömningar påverkar valet av investering. De vanligaste temana för dessa etiska bedömningar är tillverkning av alkohol, tobak, vapen och kommersiell spelverksamhet. Därutöver finns en stor mängd andra etiska teman, exempelvis erbjuder företaget EIRIS i Storbritannien bedömning av 40 olika etiska områden, med 350 underteman Miljöfonder Miljöfonderna kan uppfattas som en undergrupp till etiska fonder, där den etiska dimensionen utgörs av miljöområdet. Miljöfonder kan indelas i tre huvudtyper: Miljöteknikfonder. Satsar i miljöteknik, exempelvis tillverkning av vindkraftverk, solfångare, biobränslen, avfallshantering, filterteknik, etanoldrivna motorer etc. Bäst-i-klassen miljöfonder. Placerar i de företag i var industrigren som anses vara bäst enligt uppställda miljökriterier. Dessa kriterier gäller oftast företagets organisation av sitt miljöarbete, dvs att företaget kan visa att de arbetar strategiskt med miljöfrågor. Miljöfonder med social dimension. Kombinerar ofta ett urval enligt principen bäst-i-klassen med sociala kriterier, för att på så vis åstadkomma treenigheten ekonomi, socialt och miljömässigt ansvar. Den senare gruppen, miljöfonder med social dimension ökar i antal, medan miljöteknikfonder blir allt färre Ideella fonder En ideell fond är en fond som skänker delar av förvaltningsarvodet eller förmögenheten till ett (ideellt) ändamål, t ex en forskningsfond eller en förening. Detta innebär bl a att ideella fonder inte får delta i premiepensionsvalet (eftersom förvaltarna inte får skänka bort spararnas pensionspengar) Kategorisering I Naturvårdsverkets rapportserie utnyttjas följande kategorisering: Hållbara fonder Ideella miljöfonder 3 Det kan diskuteras hur epitetet etisk skall definieras. Etik är läran om vilka handlingar som är rätt och fel. Ibland gör man en skillnad mellan "etik" och "moral". "Moral" får då beteckna en uppsättning normer eller regler för vilka handlingar som är rätt, medan "etik" står för den teoretiska verksamheten att undersöka grunderna för olika moraler och försöka komma fram till vilken som är den riktiga. Att fokusera på just de områden som här omnämns har knappast stöd av någon etisk lära. Snarare är det fråga om områden som befunnits möjliga att identifiera. 6

7 Miljöteknikfonder Denna indelning fångar inte upp skillnaderna i analysmetodik, och innebär dessutom att nästan alla fonder hamnar i kategorin hållbara (se bilagans tabell 1). Därför tillämpas i denna rapport två kategoriseringar, dels Naturvårdsverkets ovan (i den första kategorin, hållbara fonder, ha m- nar då både bäst-i-klassen fonderna och miljöfonderna med en social dimension), dels en indelning där bäst-i-klassen fonder skiljs från fonder med negativ screening (avstå-fonder, se tabell 9). 1.4 Metoder för urval En fond kan undvika att placera i viss verksamhet, eller så kan den välja ut viss verksamhet att placera i. Detta kallas ofta screening (på svenska ungefär filtering). Dessutom kan en fond försöka påverka företagen via dialog Screening baserad på företagets affärsidé Negativ screening innebär att fonden undviker att äga andelar i företag som ägnar sig åt misshaglig verksamhet. Några av de vanligaste dimensionerna är att man undviker att placera i företag med inblandning i vapen-, alkohol-, tobak- och spelindustrin (se graf sidan 5). Graf 1: Exempel på negativ screening i europeiska fonder (Bartolomeo et al 2000). Antal undersökta fonder är 165. Vanliga negativa kriterier i "etiska" fonder Djurrätt Preventivmedel och abort Arbetsrätt Brott mot mänskliga rättigheter Miljö Vapen Alkohol Spel Kombinationer Tobak % Positiv screening innebär att fonden investerar i verksamhet som kan godkännas, ett exempel är miljöteknikfonder som köper aktier i vindkraftsföretag etc Screening baserad på företagens produktionsförhållanden eller uppträdande Istället för affärsidé kan placeringskriterier fokusera på hur produktionen går till och kan, då screeningen är negativ, undvika företag det förekommit diskriminering (kön, ras), barn- eller 7

8 tvångsarbete, organisationsrätt, minimilöner, maximiarbetstider, användandet av djurtester, och olika miljöaspekter. Med en positiv screening gör fonden det omvända urvalet och placerar i bolag med en verksamhet som stämmer överens med vissa kriterier. Dessa kan vara att företaget uppfyller specificerade uppförandekoder, inte är registrerat för brott mot miljölagstiftning, har en viss andel minoriteter i ledningen, har anslutit sig till någon företagskod (exempelvis FNs Global Conduct), publicerar en miljöredovisning, etc Aktivt ägarskap Istället för att undvika eller välja ut vissa typer av bolag börjar det bli vanligt bland kapitalförvaltare att ägna sig åt aktivt ägarskap, dvs. inleda någon form av dialog med företaget ifråga för att uppmana till de förbättringar man eftersträvar. Aktivt ägande - i en lätt form (man nöjer sig med att påtala sin åsikt) - har även börjat bli populärt bland t ex konventionella brittiska pensionsfonder 4. Denna hantering av etiska frågor kan kritiseras som ett sätt att slippa minska sitt investerbara universum, men kan visa sig få större inflytande än om innehaven säljs. Ofta får ju företagen inte veta skälen till att en kapitalförvaltare valt bort dem av ett eller annat skäl. Att agera via årsmöten och använda sin rösträtt som aktieägare är än så länge inte så vanligt i Sverige. I USA används metoden av olika påtryckargrupper som köper ett - oftast litet - antal aktier och utnyttjar aktieägarmöten för att demonstrera och propagera för sin åsikt. 1.5 Svårigheter För att bedöma om ett företag klarar de uppställda kriterierna måste man genomföra någon form av analys. Sådan kan göras med varierande djup, allt från skrivbordsbaserade snabbgenomgångar, till analyser som omfattar jordanalyser av företagens mark samt djupintervjuer med företagens nyckelpersoner. Det är lätt att räkna upp svårigheter som uppkommer Gränsdragningar Ett av problemen är frågan om var man sätter gränserna för företagets verksamhet: vid företagsgrindarna? Ingår delägda dotterbolag? Eller underleverantörernas verksamhet? Om ett företag har outsourcat i stort sett hela sin produktion, och de anställda endast är kontorspersonal, innebär det att företaget är etiskt oantastligt? Ofta tvingas fondförvaltare att sätta gränser i procent för hur stor del av företagens intäkter som kan tillåtas komma från en viss verksamhet, t ex högst 10 procent från försäljning av alkohol. Ju lägre gränser, desto mer alert måste förvaltaren vara på företagets försäljning och köp av olika industrigrenar. 4 En studie av den brittiska lagstiftningen om att brittiska pensionsfonder skall uppge sina etiska riktlinjer visade att 96% av pensionsfonderna hade etiska principer, men att dessa var ytterligt vagt formulerade och i de flesta fallen helt enkelt fastställde att pensionsfonden skulle vara en aktiv ägare (Guptara 2001, i Environmental Finance). En annan studie visar att det är mycket ovanligt att brittiska pensionsfonder kontrollerar effekten av sitt aktiva ägarskap, t ex huruvida ett företag åtgärdar missförhållanden efter påpekanden (Ethical Performance). 8

9 1.5.2 Miljöskadlig verksamhet? Ambitionen att undvika placeringar i miljöförstörande verksamhet har varit en vanlig fras i förvaltares etiska regler, och formuleringar av typen att främja miljögoda företag förekommer fortfarande. Dessa föreskrifter har troligen tillkommit i uppfattningen att miljölagstiftningen förhindrar miljöförstöring. Dvs. för att undvika miljöförstörande företag är det bara att kontrollera vilka företag som blivit fällda för miljöbrott. Men systemet med miljökoncessioner (som utfärdar tillstånd för s.k. miljöfarlig verksamhet) är snarast ett administrativt system. Huruvida det uppdagas om ett företag respekterar de ålagda begränsningarna är beroende av lokala ambitioner och resurser. Att påstå att svensk, eller någon annan stats, miljölagstiftning förhindrar miljöförstöring eller miljöskadlig verksamhet är därför tveksamt. Å andra sidan har miljölagstiftningen införlivat principer som utbytesprincipen (dvs. att man inte får använda kemikalier eller produkter där ett mindre miljöskadligt alternativ existerar) och principen om att förorenaren betalar. Dessa principer har dock visat sig vara svåra att utnyttja juridiskt. De facto påverkar all industriell verksamhet naturmiljön. Denna artificiella påverkan är per definition skadlig eftersom de yttre förutsättningarna förändras kraftigare och snabbare att än vad de levande organismerna förmår anpassa sig till. I början av produktionsledet är miljöpåverkan ofta geografiskt omfattande och synlig, t ex i basnäringar som gruvdrift eller energiproduktion. Dessa industrigrenar har sedan länge varit utsatta för kontroll respektive kritik från myndigheter och miljöorganisationer, och kan ofta visa upp väl utvecklade (och kostsamma) miljöprogram. Längre upp i förädlingskedjan är miljöpåverkan mindre uppenbar, trots att dessa industrigrenar är beroende av de produkter - och därmed den miljöpåverkan - som basnäringen tillhandahåller. Dessutom kan miljöprogrammen i de för miljökritik utsatta branscherna även sägas fungera som alibi för - måhända felaktiga - affärsidéer. Dessa verksamheter blir därmed svårare att ifrågasätta. På så vis har alla industrisektorer, all produktion (och därmed all konsumtion), en del i miljöförstörelsen. Det är alltså inte möjligt att undvika miljöförstörande företag. Troligen är det denna insikt som givit upphov till fondkategorin bäst-i-klassen Jämförelser Analyser för att fastställa vilket eller vilka företag som är bäst-i-klassen är underställda problemet att klassen, eller snarare branschen, kan vara mycket heterogen. Oftast utnyttjas en finansiell branschindelning, som trots regelbunden revidering ändå kan klumpa ihop vitt skilda verksamheter. Ett exempel från den svenska börsen är branschen verkstadsindustri, som rymmer så skilda företag som Electrolux och Assa Abloy Aktivt ägande vs Finansiell kultur I diskussioner om investeringar och socialt ansvar upprepas ofta fondförvaltarens ursprungliga ansvar, som hävdas vara att maximera vinsten för andelsägarna, varken mer eller mindre. Traditionellt anses att man inte kan göra detta om man inte får sprida riskerna på alla industrisektorer och regioner. På så vis kan screenade fonder sägas stå i strid mot förvaltaransvaret. Å andra sidan finns viss verksamhet som säkerligen skulle kunna ge stora vinster, åtminstone på kort sikt. En sådan verksamhet är droghandel. Det finns alltså gränser för vinstmaximeringen. 9

10 Fondförvaltarens roll har traditionellt även varit den externes, dvs. någon som inte tar del i det operativa ansvaret för ett företag. Förvaltarens kompetens är att utifrån bedöma vid ett givet tillfälle är det här företaget bra nog att ingå i min portfölj?. Förvaltaren vill kunna köpa och sälja innehav utan att vara bunden av ett operativt ansvar, snabbt och utan sentimentalitet. Detta kallas ofta att rösta med fötterna. Detta passar inte ihop med de nya kraven på inblandning, och är en viktig förklaring till branschens ovilja att agera Informationstillgång Tillgång till information om företag är ofta ett problem, liksom informationens tillförlitlighet. De etiska frågorna är naturligtvis känsliga, och är situationen negativ kan man knappast vänta sig att företaget frivilligt informerar om detta. I Västeuropa och USA finns informationsbyråer som tillhandahåller miljö- och etikprofiler över stora företag, och vars tjänster man kan abonnera på 5. För verksamhet i övriga länder är informationsbristen besvärande. En studie av amerikanska företag avslöjar att så många som 75 procent inte lämnar någon information alls om miljö- och sociala förhållande i anläggningar utanför USAs gränser (IRRC 1999). Ofta har informationsbyråerna därför kopplat till sig gräsrotsorganisationer för mänskliga rättigheter eller miljö som kan signalera om lokala skandaler i utvecklingsländer. Ett mycket vanligt sätt att samla in information om miljöförhållanden och företag är användandet av enkäter, eller frågeformulär. Under 1990-talet har floden av enkäter med miljöbaserade frågor som strömmar in till företagen blivit allt stridare. Många företag ser sig nödgade att avstå från att besvara mer än ett par enkäter som bedöms vara av stor betydelse. Enkäter från finansiella sektorn hör ofta till denna kategori Vad är dåligt och vad är bra? Så vad, eller vilken nivå, är acceptabel: är fyra fall av diskriminering acceptabelt? Är fyra procent under branschens medelvärde dåligt? För att bli godkänd, krävs fullständig garanti av företaget att ingen rasdiskriminering förekommer, eller t o m har förekommit tio år tillbaka i tiden (ofta kan ju en rejäl skandal leda till att ett företag skärper sig)? Krävs kanske därutöver att företaget aktivt arbetar mot diskriminering även utanför företaget, genom att stödja en ideell förening? Här kan man rätt och slätt konstatera att åsikterna, och därmed tillämpningen, går isär Index Att samla in information och utvärdera etisk prestanda är tidskrävande och dyrt. Ett enkelt sätt att skapa ett etiskt fondalternativ kan vara att skapa en indexfond 6. Etiska index är emellertid inte vanliga, utan startas oftast av etiska kapitalförvaltare eller deras konsulter för att skapa ett mer rättvist benchmark för jämförelse av den egna fondens finansiella utveckling. Få index har 5 T ex Investor Responsibility Research Centre IRRC Council on Economic Priorities CEP (listar t ex Top Performing Companies ), Ethical Investor Research Service EIRIS 6 En indexfond innehåller samma företag och i samma proportioner som ett vedertaget index, exempelvis Standard & Poor s 500, Dow Jones Industrial Average och FTSE 100. Detta gör analysen billigare, och förvaltningsavgiften för indexfonder brukar i allmänhet vara lägre än för vanliga aktiefonder. 10

11 funnits så länge att finansiella jämförelser är tillgängliga. Exempel på sådana index är Dow Jones Sustainability Group Index, KLD Social Index, och FTSE4Good Indices. 1.6 Bästa fonden Vilken fond, eller urvalsmetod, är då den bästa? Ofta är fondernas icke-finansiella ambitioner inte särskilt tydliga. Att utnämna en fond som den bästa vore därför lika subjektivt som fondernas urvalskriterier ibland kan tyckas vara. Den bästa fonden är naturligtvis den som bäst uppfyller fondandelsägarens förhoppningar, de finansiella såväl som de icke-finansiella Andelsägarna Varför är då individer intresserade av att investera eller spara grönt eller etiskt? Fyra grupper kan skönjas (Skillius 1998): Individer som undviker att investera i oetiska företag av princip. Man vill inte att ens pengar ska ha koppling till oönskad verksamhet. Individer som vill undvika att investera i företag med framtida kostnader för svag etisk prestanda, t ex ett framtida saneringsansvar eller en stämning pga. könsdiskriminering. Individer som ser företag med en viss etik (t ex inom miljösektorn) som tillväxtföretag. Individer som ser sparande i etiska fonder som ett sätt att förmå företag att förbättra sin etiska prestanda. Sparare i den första kategorin, som troligen är störst, kan rekommenderas att söka sig till den typen av fond där vissa branscher eller företag helt undviks. Sparare i de andra och tredje kategorierna bör snarare välja fonder av bäst i klassen typen, innehållande företag som identifierat och aktivt hanterar eventuella framtida kostnader och marknadsmöjligheter baserade på etik och miljö. Den sista kategorin av sparare kan välja fonder med ett aktivt ägande. Men även den genomlysning av företag som ligger till grund för ett bäst i klassen - urval kan innebära en påverkan till det bättre. 1.7 Fondernas effekt på företag och omvärld Har då etiska fonder någon effekt på företagen, eller omvärlden som helhet? Svaret kan inte bli entydigt. Fonderna agerar på sekundärmarknaden, och de pengar som investeras i fonder går inte till företagen vars aktier köps eller säljs (såvida det inte är fråga om en nyemission) utan till de aktieägare man köper av. Fyra möjliga indirekta effekter diskuteras: Aktiekursen hos goda företag höjs pga etikfondernas efterfrågan, och sänks hos onda företag. Detta är dock tveksamt, eftersom volymen socialt ansvarfulla fonder är så liten, och urvalet sker enligt olika premisser. Effekten kan bli större i och med utnyttjandet av index eller gemensamma kriterier. Uppmuntran. Det är positivt för företaget att vara utvalt till en fond. Styrelse, ledning, de anställda, samt inte minst miljöansvariga, motiveras att fortsätta med det som gjorde att företaget valdes ut. Ökad uppmärksamhet kring företaget och dess produkter och/eller tjänster, vilket kan leda till ökad försäljning. 11

12 Företaget kan få bättre villkor hos långivare. Ingen av dessa möjliga effekter har hittills kunnat bevisas i finansiella termer (se avsnitt 2), men kan ändå vara relevanta. Flera företag (varav försäkringsjätten Allianz är det största) använder de frågeformulär som hållbarhetsindexen använder som en mall på vad företaget skall uppnå i sin strävan efter att bli hållbara. Måhända ett pragmatiskt arbetssätt eftersom buden om vad hållbart företagande innebär är många och ordrika men substansfattiga. 1.8 Standardisering eller märkning Ett problem - eller kanske snarare ett intressant moment - när det gäller både etiska och miljöfonder är att begreppen får olika människor att föreställa sig olika saker - vad som är "etiskt riktigt" för en person är det kanske inte för nästa. Vad ska få kallas etiskt? Vilka krav skall t ex en miljöfond uppfylla? För att göra det enklare för konsumenterna har det från en del håll hörs röster om standardisering, omfattande någon typ av märkning, på områdena etiska eller miljöfonder. En förstudie på området utarbetades av Naturekonomihuset och SIS Miljömärkning (2000) 7. Det avslutande förslaget tar sikte dels på den analys som föregår investering, dels på förvaltarens relationer med såväl bolaget som andelsägarna. Det är svårt att se att någon av de 19 fonder som analyseras i denna rapport inte skulle uppfylla de föreslagna kriterierna, vilket skulle innebära att frågan om ett fondbolag med en miljöfond investerar i en Svanmärkning beror på fondbolagets vilja att betala. Förslaget stoppades senare i Nordiska Rådet pga tveksamhet från den danska representationen. I en rapport från IVL (Carlsson Reich et al, 2001) konstateras en stor bredd i de etiska fondernas urvalsanalyser, från handpåläggning till stora beslutsteoretiska modeller. Men, fastställer IVL, eftersom målen för analys är olika är det också rimligt att analysen ser olika ut. Slutsatsen (som inte är alltför svår att instämma i) är dock att även om analyserna ofrånkomligen innehåller intuitiva och informella moment skall analysen vara analytisk, formaliserad och transparent Rekommendation Trots stora skillnaderna mellan fonderna hamnar de av slentrian ofta i samma kategori, den etiska. Troligen hade tilltron till dessa fonder ökat om en ny indelning tillämpades, t ex: Avstå-fonder: Investering undviks i företag vars verksamhet strider mot spararens uppfattning om vad som är etiskt. Bäst-i-klassen fonder. Investerar i företag som på något (specificerat) sätt är goda föredömen för övriga i branschen. Ideella fonder. Donerar en del av fondens förmögenhet eller förvaltningsarvode till ett ideellt ändamål. Miljöteknik fonder. Investerar i företag vars verksamhet huvudsakligen (dvs inte som bifunktion) syftar till att förbättra den fysiska miljön. 7 Svanen är Nordiska Rådets miljömärkningssystem. I Sverige administreras systemet kommersiellt av SIS Miljömärkning. 12

EN Rapport om. Etiska fonder

EN Rapport om. Etiska fonder EN Rapport om Etiska fonder 2 Rapport om etiska fonder Rapport om etiska fonder Sammanfattning 4 Introduktion 6 Syfte 6 Metod och avgränsning 7 Bakgrund 8 Ansvarsfulla investeringar 11 Jämförelse av åtta

Läs mer

- Ett steg mot en mer hållbar värld? 2011-06-09

- Ett steg mot en mer hållbar värld? 2011-06-09 Etiska fonder - Ett steg mot en mer hållbar värld? 2011-06-09 Akademin för samhälls- och teknikutveckling Mälardalens högskola Kandidatuppsats i företagsekonomi Slutseminarium: 1 juni Författare: Lisa

Läs mer

Hållbara fonder reviderad version. Definitioner och inledande kommentarer

Hållbara fonder reviderad version. Definitioner och inledande kommentarer 1 Hållbara fonder reviderad version Augusti 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Sadaf Nikyar Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fonder. I denna version har framförallt avsnitt som beskriver

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Fondbolagens förening (www.fondbolagen.se) Brasel Publishing (www.braselpublishing.se)

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Etiska fonder 2005 Åsa Skillius

Etiska fonder 2005 Åsa Skillius Etiska fonder 2005 Åsa Skillius SAMMANFATTNING 2 ETISKA FONDER 3 ANTAL OCH VOLYM 3 Förändringar 3 URVAL OCH SAMMANSTÄLLNING 3 AVKASTNING 4 Senaste tioårsperioden 4 Senaste femårsperioden 4 Senaste fyraårsperioden

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar

Hållbara fondförsäkringar 1 Hållbara fondförsäkringar April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran HUR VILL DU att ditt pensionskapital ska förvaltas? Valet av förvaltare påverkar avkastningen. Men om pensionsförvaltaren arbetar

Läs mer

Etiska fonder - Skiljer sig avkastningen åt mellan etiska och traditionella fonder?

Etiska fonder - Skiljer sig avkastningen åt mellan etiska och traditionella fonder? Etiska fonder - Skiljer sig avkastningen åt mellan etiska och traditionella fonder? Ethical investments Does the return differ between ethical and traditional funds? Anders Gräns Martin Lööf Nils Wagenius

Läs mer

Aktivt förvaltade fonder Hur aktiva är de egentligen?

Aktivt förvaltade fonder Hur aktiva är de egentligen? Nationalekonomiska Institutionen Kandidatuppsats Januari 2011 Aktivt förvaltade fonder Hur aktiva är de egentligen? Handledare Erik Norrman Författare Jonathan Jelves Anders Walle Sammanfattning Vi har

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Hållbara fondförsäkringar reviderad version

Hållbara fondförsäkringar reviderad version Hållbara fondförsäkringar reviderad version April 2015 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbara Fondförsäkringar. I denna version har följande avsnitt

Läs mer

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version

Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 1 Hållbart ägande i pensionsbolagen reviderad version 4 augusti 2014 Analytiker: Kajsa Brundin, Patrik Tran Det här är en reviderad version av analysen Hållbart ägande i pensionsbolagen. I denna version

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Hållbarhet och ansvar i kapital förvaltning. kk-stiftelsens utvärdering av sina externa förvaltare med fokus på hedgefonder december 2013

Hållbarhet och ansvar i kapital förvaltning. kk-stiftelsens utvärdering av sina externa förvaltare med fokus på hedgefonder december 2013 Hållbarhet och ansvar i kapital förvaltning kk-stiftelsens utvärdering av sina externa förvaltare med fokus på hedgefonder december 2013 Nu befinner vi oss i ett trendskifte där majoriteten av kapitalägare

Läs mer

Corporate Social Responsibility Hur kommer det att utvecklas i framtiden?

Corporate Social Responsibility Hur kommer det att utvecklas i framtiden? Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng VT 2007 Corporate Social Responsibility Hur kommer det att utvecklas i framtiden? Författare: Kevin Ong Handledare: Bengt-Göran

Läs mer

Uppdagande av barnarbete, hur påverkas aktiekursen?

Uppdagande av barnarbete, hur påverkas aktiekursen? - 0 - Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi C-uppsats 15 poäng Handledare: Curt Scheutz Höstterminen 2008 Uppdagande av barnarbete, hur påverkas aktiekursen? En

Läs mer

Aktiefonder. En prestationsjämförelse mellan Sverige- och. globalfonder under en tioårsperiod.

Aktiefonder. En prestationsjämförelse mellan Sverige- och. globalfonder under en tioårsperiod. Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2010 Aktiefonder En prestationsjämförelse mellan Sverige- och globalfonder under en tioårsperiod.

Läs mer

Med blicken på etiken. pensionsrapport 2007

Med blicken på etiken. pensionsrapport 2007 Med blicken på etiken pensionsrapport 2007 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Pensionspengar med makt att påverka 7 Etiskt pensionssparande allt viktigare 15 KPA Pensions placeringskriterier 18 Förord

Läs mer

Är avkastning allt? Is the return everything? Adam Bäcklin Martin Heyerdahl-Simonsen. Företagsekonomi C-uppsats

Är avkastning allt? Is the return everything? Adam Bäcklin Martin Heyerdahl-Simonsen. Företagsekonomi C-uppsats Adam Bäcklin Martin Heyerdahl-Simonsen Är avkastning allt? Is the return everything? Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårterminen 2010 Handledare: Christopher von Koch Sammanfattning Författare: Adam

Läs mer

EXAMENSARBETE. Aktiv fondförvaltning. Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Aktiv fondförvaltning. Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Aktiv fondförvaltning Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011

Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Vi skapar långsiktigt värde genom att vara en professionell investerare och en engagerad ägare. Årsredovisning 2011 Detta är Första AP-fonden Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet.

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

AP7. årsredovisning 2014. Hållbarhet och långsiktigt sparande

AP7. årsredovisning 2014. Hållbarhet och långsiktigt sparande AP7 årsredovisning 2014 Hållbarhet och långsiktigt sparande Innehåll Vd-ord 3 Svårt att tajma marknaden 4-6 Vad aktiemarknaden kan ge 7 Långsiktighet får pensionen att växa 8-9 Hållbarhet årets nyhet

Läs mer

Klimatkompensering. - En bra strategi för miljömedvetna företag eller ett enkelt sätt att köpa sig ett rent samvete?

Klimatkompensering. - En bra strategi för miljömedvetna företag eller ett enkelt sätt att köpa sig ett rent samvete? Klimatkompensering - En bra strategi för miljömedvetna företag eller ett enkelt sätt att köpa sig ett rent samvete? Magisteruppsats inom Företagsekonomi Företagsekonomiska institutionen Industriell och

Läs mer

Volatilitetens inverkan på korrelationen mellan aktier

Volatilitetens inverkan på korrelationen mellan aktier Volatilitetens inverkan på korrelationen mellan aktier Författare: Filip Björklund Fredrik Liljeblad Tobias Magnusson Handledare: Niclas Andrén Sammanfattning Titel: Författare: Handledare: Problem: Volatilitetens

Läs mer