Etiska fonder 2005 Åsa Skillius

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etiska fonder 2005 Åsa Skillius"

Transkript

1 Etiska fonder 2005 Åsa Skillius SAMMANFATTNING 2 ETISKA FONDER 3 ANTAL OCH VOLYM 3 Förändringar 3 URVAL OCH SAMMANSTÄLLNING 3 AVKASTNING 4 Senaste tioårsperioden 4 Senaste femårsperioden 4 Senaste fyraårsperioden 4 Senaste treårsperioden 5 Senaste tvåårsperioden 5 Senaste året 5 SAMBANDET MELLAN SOCIALT ANSVAR OCH FINANSIELL PRESTANDA 5 BILAGOR 8 DATATABELLER AVKASTNING 8 JÄMFÖRELSEINDEX 15 SRI-FONDER PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN 16 Juni 2005 Citera gärna ur rapporten men ange källan! 1

2 Sammanfattning Rapporten omfattar 85 fonder av s.k. SRI-typ ( Socially Responsible Investing ), varav 67 är registrerade i Sverige. Vid den senaste genomgången (årsskiftet 2003/04) var antalet 81. De svenskregistrerade fonderna förvaltar nu sammanlagt ca 64 miljarder SEK. I relation till det totala fondsparandet uppgår de svenskregisterade SRI-fondernas andel till ca 4,8 %, eller 1,8 % om Premiesparfonden utesluts. Fonderna tillhör en eller flera av de fyra kategorierna avstå-fonder, bäst-i-klassen-fonder, ideella fonder och miljöteknikfonder. En analys av SRI-fondernas avkastning över den senaste tioårsperioden ( ) visar att AktieAnsvar Sverige, en fond av avstå-typen, givit högst avkastning, 281,7 %. Sämst utveckling uppvisar Länsförsäkringars Hjärnfond, också en avstå-fond, 13,9 %. Den genomsnittliga avkastningen för 20 SRI-fonder är 145,8 %, vilket kan jämföras med Affärsvärldens Generalindex för samma period, 161,1 %. Under den senaste femårsperioden ( ) nådde en statsskuldsväxel högst avkastning, 39,7 %. Lägst resultat nådde Länsförsäkringar Hjärnfond, -52,2 %. Den genomsnittliga avkastningen för de 55 SRI-fonderna under femårsperioden är 27,2 %, att jämföras med genomsnittet för samtliga Sverigefonder, -24,0 %, och med genomsnittet för samtliga globalfonder, -38,2 %. Det senaste året ( ) toppar Merrill Lynch World Energy, en miljöteknikfond, med 26,2 %, medan Länsförsäkringar Hjärnfond åter intar bottenplatsen med 10,3 %. Den genomsnittliga avkastningen för 84 SRI-fonder är 10,9 %, medan genomsnittet för samtliga Sverigefonder är 16,8 % och för samtliga globalfonder 4,5 %. 2

3 Etiska fonder Denna rapport är den nionde genomgången 1 av miljö- eller etiskt profilerade fonder på den svenska marknaden. Ambitionen är att belysa fonderna, bl a deras finansiella utveckling, för att ge en mer nyanserad bild. Fonder med en etisk, social eller miljöprofil påstås ofta som grupp resultera i sämre, eller bättre, avkastning jämfört med fonder utan sådan profilering. Antal och volym Rapporten omfattar 85 fonder med en miljö- eller etisk profil (ofta används den internationella termen SRI, Socially Responsible Investing). 67 av dessa är svenskregistrerade fonder. De svenskregistrerade fonderna förvaltade vid årsskiftet 2004/2005 sammanlagt ca 64 miljarder SEK (25 miljarder SEK exklusive Premiesparfonden). De utländska fondernas kapital har då exkluderats eftersom den svenska sparandelen inte kan separeras från det utländska. I senaste jämförelsen (gällande årsskiftet ) uppgick det sammanlagda kapitalet till 50 miljarder och antalet fonder var 81. Jämfört med det totala kapitalet placerat i fonder (ca 903 miljarder SEK) motsvarar SRI-andelen 4,8 % inklusive Premiesparfonden, och 1,8 % exklusive densamma. Förändringar Inga nya fonder har tillkommit i statistiken jämfört med förra genomgången. Ett antal fonder har försvunnit från den svenska marknaden; SEB Sv. Läkaresällskapet, SHB Chalmers Globalfond, Storebrand Global WWF, Storebrands Principle European Bond och Storebrand Principle Europé. Urval och sammanställning SRI-fonderna i rapporten är öppna för sparande för allmänheten 2 och representerar ett brett spektrum av fondtyper: rena aktiefonder, blandfonder och räntefonder. Även fondernas investeringsuniversum (globalt, Europa, Norden, Sverige etc.) varierar. Samtliga fonder faller dock under en eller flera av följande kategorier, baserad på den SRI-systematik som används: Avstå-fonder. Undviker att investera i företag vars verksamhet strider mot fondbolagets (och förhoppningsvis även spararens) uppfattning om vad som är etiskt. Fondernas acceptansgränser, dvs gränser för hur mycket av ett företags omsättning som kan accepteras komma från en oacceptabel verksamhet, varierar. Bäst-i-klassen-fonder. Investerar i företag som på något (specificerat) sätt är goda föredömen för övriga i branschen eller gruppen. Ideella fonder. Donerar en del av fondens förmögenhet eller förvaltningsarvode till ett (specificerat) ideellt ändamål. Miljöteknikfonder. Investerar i företag vars verksamhet huvudsakligen (dvs inte som bifunktion) syftar till att förbättra miljön. 1 Tidigare redovisningar har presenterats i maj och januari 2004, juli, april och januari 2003, samt oktober, juni och april Den sistnämnda ( Etiska fonder. Kategorier, metoder och finansiell utveckling ) använder ett fondurval som skiljer sig från senare publikationer. 2 Dvs. rapporten omfattar inte diskretionära uppdrag. 3

4 Blandformer är vanligast. Ingen fond kommer här att utkoras som bäst eller sämst utan det är den enskilda spararen eller uppdragsgivaren som avgör vilket alternativ som är det rätta för honom eller henne. För att spararen/investeraren ska kunna göra detta är det viktigt att förvaltaren tydligt redovisar vari det etiska momentet består, hur det skall uppfyllas, och regelbundet rapporterar resultaten. Det är också innebörden i det Vägledande uttalande som Etiska nämnden för fondmarknadsföring publicerade i januari För somliga fonder saknas uppgifter om finansiell utveckling (Enterprise Global Equity, JPMorgan Fund Global Socially Responsible, Dexiafonderna, och Fondita). Fonder läggs in i tabellen SRI-fonder på svenska marknaden (bilagans tabell 8) så snart de rapporterat en fondförmögenhet till Morningstar. Avkastning SRI-fondernas vanligaste investeringsuniversum är Sverige och globalt. Nedan jämförs därför SRI-fondernas avkastning med genomsnitten för samtliga Sverigefonder och med genomsnitten för samtliga globalfonder. Tabellerna 1-7 i bilagan visar fondernas avkastning i förhållande till ytterligare sju jämförelseindex; en så kallad riskfri placering (en statsskuldsväxel), två marknadsindex och fyra oviktade genomsnitt. Jämförelseindexen beskrivs i tabell 7. Senaste tioårsperioden Under de senaste tio åren ( ) har den genomsnittliga avkastningen för 20 SRI-fonder varit 145,8 %. Detta kan jämföras med Affärsvärldens Generalindex för samma period, 161,1 %. Bäst avkastning gav AktieAnsvar, 281,7 %, följd av Skandia Världsnaturfonden 250,6 % och Skandia Cancerfond, 233,2 %. Sämst utveckling uppvisar Länsförsäkringars Hjärnfond, 13,9 %. Se tabell 1. Senaste femårsperioden Den genomsnittliga avkastningen för de 55 SRI-fonderna under femårsperioden är 27,2 %. Detta kan jämföras med genomsnittet för samtliga Sverigefonder, -24,0 %, och med genomsnittet för samtliga globalfonder, -38,2 %. Högst avkastning når en statsskuldsväxel, 39,7 %, följd av FSB/Robur Sv Kyrkans Räntefond Mega, 28,2 % och FSB/Robur Sv Kyrkans Räntefond, 26,3 %. Lägst avkastning noteras för Länsförsäkringar Hjärnfond, -52,2 %. Se tabell 2. Senaste fyraårsperioden Den genomsnittliga avkastningen för 68 SRI-fonder under fyraårsperioden är 23,4 %. Genomsnittet för samtliga Sverigefonder är 14,1 %, och för samtliga globalfonder 35,3 %. Högst avkastning når en statsskuldsväxel, 27,3 %, följd av FSB/Robur Sv Kyrkans Räntefond Mega, 22,3 % och FSB/Robur Sv Kyrkans Räntefond, 20,6 %. Sämst resultat uppvisar Länsförsäkringar Hjärnfond, -56,5 %. Se tabell 3. 3 Uttalandet nås via Fondbolagens förening (www.fondbolagen.se). 4

5 Senaste treårsperioden Den genomsnittliga avkastningen för 77 SRI-fonder under treårsperioden är 14,5 %. Genomsnittet för samtliga Sverigefonder är 2,6 %, och för samtliga globalfonder 26,8 %. Högst avkastning når en statsskuldsväxel, 23,8 %, följd av FSB/Robur Sv Kyrkans Räntefond Mega, 17,8 % och FSB/Robur Sv Kyrkans Räntefond, 16,7 %. Lägst avkastning gav Merrill Lynch New Energy, -46,9 %. Se tabell 4, och även grafen på rapportens sista sida som illustrerar fondavkastning och risk (standardavvikelse). Senaste tvåårsperioden Den genomsnittliga avkastningen för 80 SRI-fonder under tvåårsperioden är 31,3 %. Genomsnittet för samtliga Sverigefonder är 54,8 %, och för samtliga globalfonder 13,9 %. Högst avkastning når Banco Svensk Miljöfond med 89,4 %, följd av Eldsjäl 2, 67,0 % och Eldsjäl 1, 66,9 %. Lägst avkastning noteras för Länsförsäkringar Hjärnfond, -3,6 %. Se tabell 5. Senaste året Det senaste året (perioden ) är den genomsnittliga avkastningen för 84 SRI-fonder 10,9 %. Genomsnittet för samtliga Sverigefonder är 16,8 %, och för samtliga globalfonder 4,5 %. Högst avkastning når Merrill Lynch World Energy med 26,2 %, FSB/Robur Etikfond Sverige Mega 23,0 % och Merrill Lynch New Energy 21,7 %. Lägst avkastning rapporterar Länsförsäkringar Hjärnfond, 10,3 %. Se tabell 6. Sambandet mellan socialt ansvar och finansiell prestanda Frågan om det finns ett samband mellan ett företags hantering av sitt sociala (inklusive det miljörelaterade) ansvar och dess finansiella utveckling har tilldragit sig forskarvärldens uppmärksamhet i minst trettio år. Det finns skäl att vara skeptisk mot studier som påstår sig ha funnit ett allmängiltigt samband. För det första förekommer olika studietyper, var och en med sina styrkor och svagheter. I s.k. event studies försöker man utröna den finansiella effekten av en särskild händelse på ett eller en grupp företag, medan korrelations- och regressionsstudier undersöker sambanden över en längre tidsperiod. Därutöver görs jämförelser på portföljnivå, dvs. den finansiella utvecklingen av avstå- och/eller bäst-i-klassen fonder jämförs med fonder utan sådan profil. Event studier är lämpliga när man vill bestämma hur marknaden reagerar på ny information. Enligt Famas teori om den effektiva finansmarknaden reflekterar en akties pris i varje givet ögonblick all den information som just då finns tillgänglig om det aktuella värdet av de vinster företaget väntas generera i framtiden. Teorins kritiker menar att det finns information, 5

6 särskilt vad gäller miljö och socialt ansvar, som finansmarknaden inte låtit ingå i värderingen. Därmed, menar man, är finansmarknaden inte effektiv. Ett problem med event studier är att de ofta mäter effekten av händelser som bara delvis är relaterade till socialt ansvar eller miljö, eftersom observationstiden är alltför lång. Det förekommer också att forskare övervärderat den finansiella marknadens förmåga att värdera t ex komplicerad miljörelaterad information (t ex sådan som härrör från amerikanska Toxic Release Inventory). Dessutom kan ett förändrat aktievärde, snarare än en verklig förändring i hur ett företags långsiktiga lönsamhet uppfattas, vara ett resultat av negativ press. Men ett resursstarkt företag kan låta sin PR avdelning vända negativ uppmärksamhet till något positivt, och dessutom kan företagets juridiska avdelning föregripa eventuella långsiktiga effekter. För fonderna i rapporten, med ett långsiktigt investeringsperspektiv, har kortvariga upp- och nedgångar av enskilda aktier föga betydelse. Korrelations- och regressionsstudier är den vanligaste typen av studier i detta sammanhang. Flera allvarliga svagheter kan poängteras: eftersom det inte finns några allmänt vedertagna indikatorer på socialt eller miljömässigt ansvar tvingas forskaren använda de indikatorer som står till buds. En vanlig metod är att utnyttja publicerade listor över företags publika anseende, tidningen Fortunes rating är t ex en vanlig källa. Problemet med en sådan studie är att man söker efter en korrelation mellan finansiell prestanda och en parameter (företagsanseende) som till stor del beror av finansiell prestanda. KLD är ett välkänt företag inom SRI-sfären. KLDs listor av amerikanska företag med högt socialt ansvarstagande ligger till grund för etiska fonder i hela världen. Det har emellertid visat sig att KLD och Fortune i hög grad listar samma företag. Alltså är antingen Fortunes ranking en ganska god indikator på socialt ansvarstagande, eller så består KLDs listor snarare än av företag med högt ansvarstagande av företag som uppfattas ha högt ansvartagande, vilket inte behöver vara samma sak. Ännu en vanlig metod är att mäta om, i vilken mån och hur ett företag tar upp ett särskilt tema i sin årliga redovisning. Men att skriva om ett tema är dock inte samma sak som att vara ansvarfull. Precis som event studier har fondstudier har kritiserats för att inte kunna isolera, och därmed mäta, fondens sociala eller miljörelaterade komponent. Istället mäts effekter som är följder av den profil som fonden givits. T ex kan en fond med miljöprofil komma att bestå av särskilt stora företag, eller företag som är framstående på att informera om sin verksamhet. Studier av samband har bedrivits under lång tid, och frustrerade förespråkare för att ett samband föreligger har kommit att argumentera att åtminstone antalet studier som funnit ett samband är fler än de som inte resulterat i ett samband. Men även denna rösträkningsmetod är problematisk. Dels kan, och har, studieresultat tolkas felaktigt, och dels kan man misstänka att det förekommer en skevhet, dvs att studier som visar ett samband oftare blir publicerade än studier som visar motsatsen. Det är inte svårt att finna studier som stödjer endera sidan i diskussionen; att företag som tar ett stort socialt ansvar också är, eller kommer att bli, lönsamma, eller motsatsen. Slutsatsen av detta avsnitt är att råda till försiktighet i tolkandet och användandet av studier av samband mellan socialt ansvarsfullt företagande och finansiell prestanda. Man bör först fråga sig exakt vilken dimension av socialt ansvar det är som studerats, och också vilken dimension av finansiell prestanda som använts (variationen är nästan lika stor som variationen av indikatorer på socialt ansvar). Därefter kan man ställa frågan: är det verkligen logiskt att dessa dimensioner hänger ihop under den studerade tidsperioden? Resultatet av var studie bör hållas att gälla endast för de studerade dimensionerna och endast för den studerade tidsperioden, och inte som en universell och allmängiltig sanning. 6

7 De senaste trettio årens flod av studier visar att tillgång till data är avgörande. Genom att vara generös med data kan de organisationer som utvärderar industrins sociala ansvar underlätta fortsatta studier av sambanden mellan socialt ansvar och finansiell prestanda. En sådan ökad genomskinlighet kommer att gagna även SRI-fondernas trovärdighet. 7

8 Bilagor Datatabeller avkastning Fonder och index listas efter avkastning i fallande ordning. Jämförelseindex (se tabell 8) är markerade med kursiv stil, genomsnitten för fonderna i respektive tabell med fet stil. All data är hämtad från Svensk Fondstatistik AB. Tabell 1 10 år Fond/jämförelseindex Avkastning % 10 år 1 Aktie-Ansvar Sverige 281,7 2 Skandia Världsnaturfond 250,6 3 Skandia Cancerfond 233,2 Fondförvaltarindex SIXPRX 214,4 4 Banco Svenska Miljöfond 208,5 5 SEB Lux Etisk Sverige 186,7 6 FSB/Robur Sv K. Värdepapper 169,5 Affärsvärldens Generalindex 161,1 7 Nordea Olympia 158,2 8 Banco Samarit 150,8 9 Öhman Hjärt & Lung 148,1 10 Banco Etisk Sverige 147,6 Genomsnitt för 20 SRI-fonder 145,8 11 Banco Human 145,6 12 SEB Lux Etisk Europa 144,6 13 Banco Ideella Miljöfond 139,9 OMRX T-bills 139,5 14 Banco Etisk Norden 122,5 15 FSB/Robur Sv Kyrkans Räntef. 121,3 16 Banco Försiktig 95,2 17 Banco Balanserad 82,4 18 Banco Offensiv Pension 59,6 19 Banco Etisk Europa 55,5 20 Länsförsäkringar Hjärnfond 13,9 Tabell 2 5 år Avkastning % Fond/jämförelseindex 5 år OMRX T-bills 39,7 1 FSB/Robur Sv Kyrkans Ränte Mega 28,2 2 FSB/Robur Sv Kyrkans Räntefond 26,3 3 KPA Räntefond 18,7 Sparöversikts Fondindex Räntefonder 16,0 4 KPA Etisk Blandfond 1 3,9 5 Öhman Etisk Index Pacific 3,0 6 Aktie-Ansvar Sverige -1,3 7 Banco Försiktig -2,0 8 Öhman Nordisk Miljöfond -7,1 9 KPA Etisk Blandfond 2-11,6 10 FSB/Robur Sv Kyrkans Mix Mega -14,0 Fondförvaltarindex SIXPRX -15,8 Sparöversikts Fondindex Alla Fonder -15,9 11 SEB Östersjöfond WWF -17,4 12 SEB Lux Etisk Europa -17,9 13 FSB/Robur Miljöfond -19,1 14 Öhman Etisk Index Europa -22,2 15 FSB/Robur Talenten Miljöfond -23,9 Sparöversikts Fondindex Sverige -24,0 16 KPA Etisk Aktiefond -24,5 17 Skandia Idéer för Livet -24,6 18 Skandia Cancerfond -24,6 8

9 19 Skandia Världsnaturfond -24,7 Sparöversikts Fondindex Aktiefonder -25,2 20 Eldsjäl 2-25,8 21 SEB Stiftelsefond Sverige -26,0 22 Eldsjäl 1-26,0 23 Nordea Olympia -26,9 Genomsnitt för 55 SRI-fonder -27,2 24 SEB Lux Etisk Sverige -27,6 Sparöversikts Fondindex Europa -27,7 25 Fondita ,0 26 SHB Radiohjälpsfond -28,4 27 Öhman Hjärt & Lung -29,0 28 UBS Eco-Performance -29,1 Affärsvärldens Generalindex -30,0 29 SEB Cancerfond -30,0 30 Folksam Idrott -31,7 31 Eldsjäl U-Hjälpsfond -32,5 32 Banco Balanserad -32,9 33 FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega -33,1 34 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper -34,5 35 Banco Svenska Miljöfond -35,6 36 Banco Etisk Norden -36,5 37 Öhman Etisk Index USA -36,8 38 Banco Etisk Sverige Special -37,7 Sparöversikts Fondindex Global -38,2 39 FSB/Robur Gåvofond -39,1 40 SHB Gbgs Univ Forskningsfond -39,4 41 Banco Etisk Sverige -39,9 42 Banco Samarit -40,8 43 Banco Kultur -40,9 44 Länsförsäkringar Miljöteknik -41,1 45 Banco Human -41,2 46 Banco Ideella Miljöfond -41,3 47 SEB Lux Etisk Global -41,9 48 Banco Euro Top 50-43,8 49 Öhman Etisk Index Japan -46,8 50 Banco Hjälpfond -47,1 51 Banco Etisk Europa -48,1 52 SEB Stiftelsefond Utland -48,7 53 Banco Offensiv Pension -50,7 54 Banco Etiska Global -50,7 55 Länsförsäkringar Hjärnfond -52,2 9

10 Tabell 3 4 år Avkastning % Fond/jämförelseindex 4 år OMRX T-bills 27,3 1 FSB/Robur Sv Kyrkans Ränte Mega 22,3 2 FSB/Robur Sv Kyrkans Räntefond 20,6 3 KPA Räntefond 14,1 4 Öhman Etisk Index Pacific 8,8 Sparöversikts Fondindex Räntefonder 7,0 5 KPA Etisk Blandfond 1 4,5 6 Aktie-Ansvar Sverige 3,6 7 Cicero Sverige 1,3 8 Banco Försiktig -2,9 Fondförvaltarindex SIXPRX -6,0 9 FSB/Robur Sv Kyrkans Mix Mega -8,5 10 Öhman Nordisk Miljöfond -12,0 11 KPA Etisk Blandfond 2-12,0 Sparöversikts Fondindex Alla Fonder -13,4 Sparöversikts Fondindex Sverige -14,1 12 AP7 Premiespar -14,5 13 SEB Stiftelsefond Sverige -14,9 14 Skandia Idéer för Livet -15,8 15 SEB Lux Etisk Sverige -15,8 16 SHB Radiohjälpsfond -15,8 17 Skandia Cancerfond -16,2 18 Skandia Världsnaturfond -16,8 19 Eldsjäl 2-17,8 20 Eldsjäl 1-18,0 21 SEB Lux Etisk Europa -19,3 22 Banco Etisk Sverige Special -19,3 23 Pictet Water -19,5 24 Aktie-Ansvar Europa -19,7 25 SEB Östersjöfond WWF -19,9 Sparöversikts Fondindex Aktiefonder -19,9 Affärsvärldens Generalindex -20,2 26 AP7 Premieval -20,4 27 FSB/Robur Miljöfond -21,5 28 Öhman Etisk Index Europa -22,2 29 KPA Etisk Aktiefond -22,3 30 Nordea Olympia -22,6 Genomsnitt för 68 SRI-fonder -23,4 31 FSB/Robur Talenten Miljöfond -24,7 32 Banco Balanserad -24,8 33 FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega -24,9 34 Banco Etiska Sverige Pension -25,2 35 Banco Human Pension -25,8 36 Banco Etisk Sverige -25,8 37 Banco Samarit Pension -26,1 38 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper -26,1 39 Folksam Idrott -26,2 40 Banco Etisk Norden -26,4 41 Banco Svenska Miljöfond -26,6 42 Banco Samarit -27,6 43 Folksam Globala Aktiefond -27,6 44 Banco Kultur -27,8 45 Banco Ideella Miljöfond -28,2 46 Banco Human -28,4 Sparöversikts Fondindex Europa -28,8 47 SEB Cancerfond -29,0 48 SHB Gbgs Univ Forskningsfond -29,2 49 Eldsjäl U-Hjälpsfond -30,4 50 FSB/Robur Gåvofond -31,0 51 SPP Aktieindexfond Global Sust'y -31,4 52 Banco Hjälpfond -33,0 53 Öhman Etisk Index Japan -33,4 54 Öhman Hjärt & Lung -33,6 55 Öhman Etisk Index USA -34,5 Sparöversikts Fondindex Global -35,3 10

11 56 UBS Eco-Performance -36,1 57 Banco Offensiv Pension -36,6 58 Banco Euro Top 50-39,8 59 SEB Lux Etisk Global -40,7 60 SEB Stiftelsefond Utland -40,8 61 Banco Offensiv Pension -41,1 62 Credit Suisse Eq Global Sust'y -41,5 63 Banco Etisk Europa -43,4 64 Fondita ,6 65 JPMorgan Fund Global Soc'y Resp. -47,9 66 Banco Etiska Global -48,7 67 Länsförsäkringar Miljöteknik -54,4 68 Länsförsäkringar Hjärnfond -56,5 Tabell 4 3 år Fond/jämförelseindex Avkastning % 3 år Risk % 3 år OMRX T-bills 23,8 0,3 1 FSB/Robur Sv Kyrkans Räntef Mega 17,8 2,1 2 FSB/Robur Sv Kyrkans Räntefond 16,7 2,1 3 Aktie-Ansvar Sverige 10,2 19,6 4 KPA Räntefond 9,7 0,3 5 Öhman Etisk Index Pacific 7,8 14,1 6 KPA Etisk Blandfond 1 7,3 8,1 Fondförvaltarindex SIXPRX 6,3 23,0 7 Merrill Lynch World Energy 5,3 17,4 8 Cicero Sverige 5,0 22,4 9 Banco Svenska Miljöfond 4,9 23,0 10 SEB Östersjöfond WWF 2,3 20,3 11 Banco Försiktig 1,7 6,7 12 First Nordic SRI Sverige -0,1 23,5 13 Öhman Nordisk Miljöfond -1,4 22,5 Sparöversikts Fondindex Räntefonder -1,4 3,6 14 Skandia Idéer för Livet -1,8 21,2 15 Eldsjäl 2-2,1 25,7 16 Eldsjäl 1-2,6 25,7 Sparöversikts Fondindex Sverige -2,6 23,1 17 Banco Etisk Norden -3,0 19,8 18 SEB Stiftelsefond Sverige -4,1 23,7 19 Skandia Cancerfond -4,2 22,8 Affärsvärldens Generalindex -4,4 22,9 20 AP7 Premiespar -4,5 14,4 21 Skandia Världsnaturfond -4,9 22,6 22 SEB Lux Etisk Sverige -5,1 23,6 23 FSB/Robur Sv Kyrkans Mix Mega -5,2 9,4 24 KPA Etisk Blandfond 2-5,4 11,3 25 SHB Radiohjälpsfond -6,7 23,6 26 FSB/Robur Miljöfond -6,7 23,5 27 SEB Lux Etisk Europa -7,1 17,7 28 FSB/Robur Talenten Miljöfond -8,6 23,6 Sparöversikts Fondindex Alla Fonder -8,8 12,6 29 AP7 Premieval -9,1 16,4 30 Banco Etiska Sverige Pension -10,7 25,2 31 Aktie-Ansvar Europa -10,9 15,2 32 Öhman Etisk Index Europa -11,7 16,6 Sparöversikts Fondindex Aktiefonder -11,7 16,6 33 Banco Etisk Sverige Special -13,1 27,3 34 Banco Human Pension -13,3 23,7 35 Banco Samarit Pension -13,7 23,8 36 Nordea Olympia -13,7 22,3 37 KPA Etisk Aktiefond -14,3 17,1 38 Banco Etisk Sverige -14,5 25,5 Genomsnitt för 77 SRI-fonder -14,5 19,0 39 FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega -14,7 19,1 40 Folksam Idrott -15,1 19,4 41 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper -15,1 19,3 42 Öhman Etisk Index Japan -15,1 20,3 11

12 Sparöversikts Fondindex Europa -15,7 17,0 43 Banco Balanserad -16,7 14,3 44 Banco Kultur -16,8 23,8 45 Banco Ideella Miljöfond -16,9 24,0 46 Banco Samarit -17,0 23,9 47 SEB Cancerfond -17,9 17,7 48 Banco Human -18,0 24,0 49 First Nordic SRI Europe -18,6 21,2 50 Storebrand Principle Europe -19,2 19,5 51 FSB/Robur Gåvofond -19,6 19,5 52 Pictet Water -20,5 15,1 53 Eldsjäl U-Hjälpsfond -20,5 14,6 54 Banco Hjälpfond -21,0 24,4 55 SHB Gbgs Univ Forskningsfond -21,6 21,4 56 Folksam Globala Aktiefond -22,0 15,4 57 Banco Offensiv Pension -23,7 20,2 58 Storebrand Principle Global -23,9 18,3 59 Banco Euro Top 50-24,5 22,5 60 Carlsson TCO Etiska -24,6 18,0 61 Fondita ,9 21,9 62 SPP Aktieindexfond Global Sust'y -25,9 17,0 63 Öhman Hjärt & Lung -26,3 17,6 Sparöversikts Fondindex Global -26,8 15,6 64 UBS Eco-Performance -27,4 17,3 65 Banco Offensiv -29,0 20,8 66 Banco Etisk Europa -29,4 18,4 67 SEB Stiftelsefond Utland -31,2 15,9 68 SEB Lux Etisk Global -32,0 17,1 69 Länsförsäkringar Miljöteknik -32,3 18,4 70 Öhman Etisk Index USA -32,7 16,3 71 First Nordic SRI Global -32,7 16,6 72 Credit Suisse Eq Global Sust'y -33,7 15,2 73 UBS Equity Fund Future Energy -34,3 25,0 74 Banco Etiska Global -37,4 16,6 75 JPMorgan Fund Global Soc'y Resp. -42,8 17,4 76 Länsförsäkringar Hjärnfond -46,3 20,2 77 Merrill Lynch New Energy -46,9 32,9 Tabell 5 2 år Fond/jämförelseindex Avkastning % 2 år 1 Banco Svenska Miljöfond 89,4 2 Eldsjäl 2 67,0 3 Eldsjäl 1 66,9 Fondförvaltarindex SIXPRX 62,7 4 Banco Etisk Sverige Special 60,3 5 Banco Etiska Sverige Pension 57,0 6 SEB Stiftelsefond Sverige 55,9 7 SEB Lux Etisk Sverige 54,9 8 Banco Etisk Sverige 54,8 Sparöversikts Fondindex Sverige 54,8 9 First Nordic SRI Sverige 54,0 10 Cicero Sverige 52,5 Affärsvärldens Generalindex 52,4 11 Banco Samarit Pension 51,0 12 Banco Human Pension 50,7 13 Banco Ideella Miljöfond 49,3 14 Banco Kultur 49,2 15 Merrill Lynch New Energy 49,1 16 Banco Samarit 48,9 17 Banco Hjälpfond 48,8 18 Banco Human 48,6 19 Skandia Cancerfond 48,2 20 Aktie-Ansvar Sverige 47,5 21 SHB Radiohjälpsfond 47,3 12

13 22 Skandia Idéer för Livet 47,2 23 SEB Östersjöfond WWF 46,4 24 Skandia Världsnaturfond 46,1 25 FSB/Robur Miljöfond 45,9 26 Banco Etisk Norden 45,8 27 FSB/Robur Talenten Miljöfond 45,0 28 Öhman Nordisk Miljöfond 40,0 29 Öhman Etisk Index Pacific 39,3 30 UBS Equity Fund Future Energy 39,1 31 Nordea Olympia 37,1 32 Merrill Lynch World Energy 36,6 33 Folksam Idrott 33,7 Genomsnitt för 80 SRI-fonder 31,3 34 AP7 Premieval 31,1 35 AP7 Premiespar 30,7 36 Öhman Etisk Index Europa 30,5 37 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper 30,5 Sparöversikts Fondindex Aktiefonder 30,2 38 FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega 29,9 39 SHB Gbgs Univ Forskningsfond 29,6 40 Fondita ,3 41 Banco Offensiv Pension 29,0 42 Länsförsäkringar Miljöteknik 28,9 43 SEB Cancerfond 26,9 44 First Nordic SRI Europe 26,1 Sparöversikts Fondindex Europa 26,0 45 FSB/Robur Gåvofond 26,0 46 KPA Etisk Aktiefond 25,8 47 Banco Offensiv Pension 25,7 48 SEB Lux Etisk Europa 24,3 49 KPA Etisk Blandfond 1 22,5 Sparöversikts Fondindex Alla Fonder 22,2 50 Banco Euro Top 50 22,1 51 Aktie-Ansvar Europa 21,7 52 Pictet Water 20,8 53 Banco Balanserad 20,7 54 KPA Etisk Blandfond 2 20,7 55 Carlsson TCO Etiska 20,2 56 Scottish Widows IP Pan-Europ. SRI 19,5 57 Storebrand Principle Europe 18,7 58 Eldsjäl U-Hjälpsfond 16,6 59 Banco Försiktig 16,5 60 FSB/Robur Sv Kyrkans Mix Mega 16,3 61 Öhman Hjärt & Lung 16,1 62 Folksam Globala Aktiefond 15,1 63 SPP Aktieindexfond Global Sust'y 14,7 64 Storebrand Principle Global 14,6 Sparöversikts Fondindex Global 13,9 65 Öhman Etisk Index Japan 13,9 OMRX T-bills 13,7 66 UBS Eco-Performance 12,6 67 Banco Etisk Europa 12,6 68 Scottish Widows IP Global SRI 11,4 69 FSB/Robur Sv Kyrkans Räntef Mega 10,9 70 SEB Stiftelsefond Utland 10,8 71 FSB/Robur Sv Kyrkans Räntefond 10,2 72 SEB Lux Etisk Global 9,7 73 FSB/Robur Etikfond Global Mega 9,7 74 Öhman Etisk Index USA 6,8 75 Credit Suisse Eq Global Sust'y 5,5 76 KPA Räntefond 5,4 77 First Nordic SRI Global 4,7 78 JPMorgan Fund Global Soc'y Resp. 4,4 79 Banco Etiska Global 2,8 Sparöversikts Fondindex Räntefonder 0,8 80 Länsförsäkringar Hjärnfond -3,6 13

14 Tabell 6 1 år Fond/jämförelseindex Avkastning % 1 år 1 Merrill Lynch World Energy 26,2 2 FSB/Robur Etikfond Sverige Mega 23,0 3 Merrill Lynch New Energy 21,7 Fondförvaltarindex SIXPRX 21,3 4 Banco Etisk Norden 20,3 5 SEB Östersjöfond WWF 19,4 6 Banco Svenska Miljöfond 19,3 7 FSB/Robur Miljöfond 18,8 8 Banco Samarit Pension 18,0 9 FSB/Robur Talenten Miljöfond 18,0 10 Banco Human Pension 17,9 11 UBS Equity Fund Future Energy 17,9 12 UBS Equity Fund Future Energy 17,9 13 Banco Etiska Sverige Pension 17,8 Affärsvärldens Generalindex 17,5 14 Banco Ideella Miljöfond 17,5 15 Banco Kultur 17,5 16 Banco Etisk Sverige 17,4 17 First Nordic SRI Sverige 17,4 18 Skandia Idéer för Livet 17,4 19 Banco Human 17,1 20 Banco Samarit 17,1 21 Eldsjäl 1 17,1 22 Banco Hjälpfond 17,0 23 Cicero Sverige 16,9 Sparöversikts Fondindex Sverige 16,8 24 Öhman E. Index Pacific 16,5 25 Banco Etisk Sverige Special 16,3 26 Aktie-Ansvar Sverige 16,2 27 SEB Stiftelsefond Sverige 16,1 28 Eldsjäl 2 15,9 29 Aviva European Socially Resp 15,1 30 SEB Lux Etisk Sverige 15,1 31 Öhman Nordisk Miljöfond 14,7 32 Länsförsäkringar Miljöteknik 14,5 33 Pictet Water 14,3 34 SHB Radiohjälpsfond 13,1 35 SEB Cancerfond 12,7 36 Folksam Idrott 12,3 37 SEB Lux Etisk Europa 12,2 38 Skandia Cancerfond 11,7 39 Nordea Olympia 11,2 40 Skandia Världsnaturfond 10,9 Genomsnitt för 84 SRI-fonder 10,9 41 Pictet European Sust'e Equities 10,8 Sparöversikts Fondindex Europa 10,7 42 Öhman E. Index Europa 10,4 43 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper 10,3 44 AP7 Premiespar 10,1 Sparöversikts Fondindex Aktiefonder 9,6 45 Banco Offensiv Pension 9,6 46 AP7 Premieval 9,6 47 Scottish Widows IP Pan-Europ. SRI 9,4 48 KPA Etisk Blandfond 1 9,3 49 Banco Offensiv Pension 8,7 50 FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega 8,7 51 KPA Etisk Aktiefond 8,6 52 First Nordic SRI Europe 8,4 53 Carlsson TCO Etiska 8,3 OMRX T-bills 8,3 54 FSB/Robur Gåvofond 8,2 14

15 55 Banco Balanserad 7,9 Sparöversikts Fondindex Alla Fonder 7,6 56 KPA Etisk Blandfond 2 7,5 57 Banco Försiktig 7,3 58 FSB/Robur Sv Kyrkans Mixf. Mega 7,3 59 Banco Euro Top 50 6,5 60 SHB Gbgs Univ Forskningsfond 6,3 61 FSB/Robur Sv Kyrkans Räntef. Mega 6,2 62 Storebrand Principle Europe 6,0 63 Fondita ,9 64 FSB/Robur Sv Kyrkans Räntefond 5,8 65 Eldsjäl U-Hjälpsfond 5,6 66 Scottish Widows IP Global SRI 5,1 67 UBS Eco-Performance 5,1 68 Aktie-Ansvar Europa 5,0 Sparöversikts Fondindex Global 4,5 69 Öhman Etisk Index Japan 4,3 70 Storebrand Principle Global 4,0 71 SEB Stiftelsefond Utland 3,9 72 SEB Lux Etisk Global 3,7 73 Folksam Globala Aktiefond 3,4 74 Banco Etisk Europa 3,0 75 SPP Aktieindexfond Global Sust'y 2,9 76 Öhman Hjärt & Lung 2,6 77 First Nordic SRI Global 2,5 Sparöversikts Fondindex Räntefonder 2,4 78 KPA Räntefond 2,2 79 FSB/Robur Etikfond Global Mega 1,6 80 Öhman Etisk Index USA 1,5 81 Credit Suisse Eq Global Sust'y 0,9 82 Banco Etiska Global 0,7 83 JPMorgan Fund Global Soc'y Resp. 0,4 84 Länsförsäkringar Hjärnfond -10,3 Tabell 7. Jämförelseindex Affärsvärldens General Index Fondförvaltarindex SIXPRX OMRX T-bills Sparöversikts Fondindex Aktiefonder Sparöversikts Fondindex Alla Fonder Sparöversikts Fondindex Europa Sparöversikts Fondindex Global Sparöversikts Fondindex Sverige Sparöversikts Fondindex Räntefonder Ett marknadsindex som mäter den genomsnittliga kursutvecklingen för alla aktier som är registrerade eller noterade på Stockholmsbörsen. Ett marknadsindex som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen justerat för de placeringsbegränsningar som gäller för aktiefonder. 3-månaders statsskuldväxel (räntebärande värdepapper utgiven av staten). Detta papper används i jämförelser som riskfri placering. Ett oviktat index som mäter den genomsnittliga utvecklingen för samtliga aktiefonder på svenska marknaden. Ett oviktat index som mäter den genomsnittliga utvecklingen för samtliga fonder (aktie-, ränte- och blandfonder) på svenska marknaden Ett oviktat index som mäter den genomsnittliga utvecklingen för Europafonder (aktie-, ränte- och blandfonder) på svenska marknaden. Ett oviktat index som mäter den genomsnittliga utvecklingen för globala fonder (aktie-, ränte- och blandfonder) på svenska marknaden. Ett oviktat index som mäter den genomsnittliga utvecklingen för Sverigefonder (aktie-, ränte- och blandfonder) på svenska marknaden. Ett oviktat index som mäter den genomsnittliga utvecklingen för räntefonder på svenska marknaden. 15

16 Tabell 8. SRI-fonder på den svenska marknaden Fondbolag och fond Huvudsaklig Förmögenhet Placeringsinriktning eller år Start datum Ideellt inslag Extern konsult urvalsprincip (miljoner SEK) PPM 1 Aktie-Ansvar Europa Avstår från alkohol tobak vapen 2 % 77,47 Europa 2000 Ja 2 Aktie-Ansvar Sverige Som ovan 2 % 633,67 Sverige 1965 Ja 3 AP7 Premiesparfonden Avstår från brott mot FNkonventioner v.g. mänskliga GES 38611,54 Blandfond. Global 2000 rättigheter & miljö 4 AP7 Premievalfonden Som ovan GES 1151,99 Global 2000 Ja 5 6 Aviva Euro Socially Responsible Growth Fund Acc (tidigare Privilege) Banco Balanserad Avstår från vapen tobak Avstår från alkohol tobak vapen samt brott mot FNkonventioner v.g. mänskliga rättigheter, miljö och företagsrutiner 10,52 EUR Euroland Ja Coreratings 160,76 Blandfond. Global/Sverige 7 Banco Etisk Global Som ovan Coreratings 471,67 Global Banco Etisk Norden Som ovan Coreratings 267,29 9 Banco Etisk Sverigefond Som ovan Coreratings 2749,00 10 Bancos Etiska Sverigefond Pension Som ovan Coreratings 120,49 11 Banco Etisk Sverige Special Som ovan Coreratings 232,91 Norden 1987 Sverige Sverige, medelstora bolag 2000 Ja Sverige Banco Euro Top 50 Som ovan Coreratings 288,18 Euroland Banco Försiktig Som ovan Coreratings 70,80 Blandfond. Global/Sverige Banco Hjälpfond Som ovan 1 % av ff till ideella org. Coreratings 154,55 Primärt Sverige, stora bolag Banco Humanfond Som ovan 2 % av ff till ideella org. Coreratings 1501,05 Primärt Sverige, stora bolag Banco Human Pension Som ovan 1/3 av f- arvode till ideella org. Coreratings 31,09 Primärt Sverige, stora bolag 2000 Ja 17 Banco Ideell Miljö Som ovan 1 % av ff till miljöorg. Coreratings 232,79 Primärt Sverige, stora bolag

17 18 Banco Kultur Som ovan Coreratings 52,36 Primärt Sverige, stora bolag Banco Offensiv Som ovan Coreratings 402,24 Global/Sverige Banco Offensiv Pension Som ovan Coreratings 38,38 Global/Sverige 1978 Ja 21 Banco Samarit Som ovan 2 % av ff till ideella org. Coreratings 392,31 Primärt Sverige, stora bolag Banco Samarit Pension Som ovan 1/3 av f- arvode till ideella org. Coreratings 24,59 Primärt Sverige, stora bolag 2000 Ja 23 Banco Svensk Miljö Bäst-i-klassen miljö 24 Carlson TCOs Etiska fond 25 Cicero Sverige Bäst-i-klassen miljö Avstår från alkohol tobak pornografi Brott mot konventioner anti-facklig verksamhet Avstår från alkohol tobak vapen spel Det Naturliga Steget 88,87 47,61 (uppgift från mars 2004) Sverige, medelstora bolag Även räntebärande. Global ,63 Sverige Ja 26 Credit Suisse Equities Global Sustainability Bäst-i-klassen hållbarhet 45,51 EUR Global 2002 Ja 27 Dexia Sustainable Accent Social 52,28 EUR 28 Dexia Sustainable Europe 149,59 EUR 29 Dexia Sustainable North America 67,81 EUR 30 Eldsjäl Fond AB, Eldsjäl 1 Avstår från vapen (10 %) alkohol (1%) tobak (1%) 1 % av ff t ideella föreningar 23,53 Sverige, stora bolag Eldsjäl Fond AB, Eldsjäl 2 Som ovan 2 % av ff ideella org. 46,63 Sverige, stora bolag Folksam Globala Aktiefond (f.d. Folksam Globala Miljö) Bäst-i-klassen Avstår från tobak DJSGI 229,21 Global Ja 33 Folksam Idrottsfond Avstår från tobak alkohol 1 % av ff t Riksidrottsförbundet GES 148,79 Global Fondita Fokus på miljöskydd/it/telecom 29,00 EUR Global Ja 17

18 35 FSB/Robur Etikfond Global Mega Avstår från vapen krigsmateriel tobak alkohol spel samt brott mot FNkonventioner v.g. mänskliga rättigheter & miljö 147,11 Global Ja 36 FSB/Robur Etikfond Sverige Mega Som ovan 281,22 Sverige Ja 37 FSB/Robur Gåvofond Som ovan 2 % av ff t hjälp org er 8,42 Sverige/ global FSB/Robur Miljöfond Bäst-i-klassen miljö 818,21 Norden Ja 39 FSB/Robur Sv Kyrkans Aktie Mega Som fond nr ,84 Sverige FSB/Robur Sv Kyrkan Mixfond Mega Som fond nr ,30 Blandfond Sverige/global FSB/Robur Sv Kyrkans Räntefond Som fond nr ,21 Räntefond 42 FSB/Robur Sv Kyrkans Räntefond Mega Som fond nr ,74 Räntefond 43 FSB/Robur Sv Kyrkans Värdepapper Som fond nr ,77 Sverige/global 1980 Ja 44 FSB/Robur Talenten Miljöfond 45 Firstnordic SRI Europe (tidigare Humanix 175 Europe) Som 34 + Bäst-i-klassen miljö Avstår från alkohol tobak vapen spel samt brott mot FNkonventioner v.g. mänskliga rättigheter & miljö 40,26 Norden 1997 GES 14,80 EU/EFTA Ja 46 Firstnordic SRI Global (tidigare Humanix 200 Global) Som ovan GES 133,99 Global Ja 47 Firstnordic SRI Sverige (tidigare Humanix 50 Sweden) Som ovan GES 34,32 Sverige Ja 48 JPMorgan Fund Global Socially Responsible A Inc 49 KPA Etisk Aktiefond Avstår från alkohol tobak vapen spel energiproduktion från fossila/nukleära bränslen samt brott mot FNkonventioner v.g. mänskliga rättigheter & miljö 15,89 USD Global Ja GES 1303,72 Global & Sverige Ja 18

19 50 KPA Etisk Blandfond 1 Som ovan GES 314,47 Blandfond. Global Ja 51 KPA Etisk Blandfond 2 Som ovan GES 882,19 Blandfond. Global Ja 52 KPA Etisk Räntefond Som ovan GES 286,72 Kort räntefond Ja 53 Länsförsäkringar Hjärnfond Fokus på IT läkemedel bioteknik medicinsk teknik 2 % av ff t forskning 140,48 Global Länsförsäkringar Miljöteknik 55 Länsförsäkringar U-Hjälp 56 Merrill Lynch New Energy 57 Merrill Lynch World Energy Fokus på IT miljöförbättrande teknik Avstår från alkohol tobak vapen samt brott mot FNkonventioner v.g. mänskliga rättigheter & miljö Fokus på alternativa energikällor och energiteknologier Fokus på energiutveckling och distr. Äv. alt. energi. 58 Nordea Olympia Ingen 59 Pictet European Sustainable Equities 60 Pictet Water Scottish Widows Investment Partnership Global SRI Fund Scottish Widows Investment Partnership Pan- European SRI Avstår från vapen tobak nukleär energi + bäst-iklassen hållbarhet I företag verksamma inom vattenförsörjning Avstår från brott mot FNkonventioner v.g. mänskliga rättigheter & miljö 2 % av ff t hjälporg. GES 57,93 195,64 Global Ja Blandfond. Global & Sverige ,45 USD Global Ja 611,35 USD Global % av ff t olympiska kommittén 529,95 Sverige, medelstora bolag 1988 SiRi group 27,97 EUR Europa Ja 255,76 EUR Global 2001 Ja GES 776,69 GBP Global Som ovan GES 44,52 GBP Europa SEB Cancerfond Avstår från tobak 64 SEB Etisk Globalfond (tidigare SEB Miljöfond) Avstår från alkohol, tobak, vapen, pornografi samt brott mot FN-konventioner v.g. mänskliga rättigheter, arbete, miljö, mutor, korruption och vapen 1 % t Cancerfonden 13,5 % av f-arvode till WWF GES 64,44 Europa ,30 Global SEB Lux Etisk Europa Som ovan GES 11,86 EUR 66 SEB Lux Etisk Global (tidigare SEB Lux F Miljöfond) Som ovan GES 10,99 USD Global (spegelfond till fond nr 64)

20 67 SEB Lux Etisk Sverige (tidigare SEB Lux F Sverigefond) Som ovan GES 772,49 Sverige? 68 SEB Stiftelsefond Sverige Som ovan GES 619,26 Sverige 1987 SRI från SEB Stiftelsefond Utland Som ovan GES 70 SEB Östersjöfond/WWF Avstår från alkohol vapen bil petroleum tobak 1 % av ff t WWFs Östersjö-program 71 SHB Göteborgs Universitets Forskningsfond Ingen 2 % av ff t forskning WWF 1045,51 Globalt utom Sverige 1999 SRI från ,63 Norden ,29 Global & Sverige SHB Radiohjälp Ingen 2 % 66,36 Sverige, medelstora bolag Skandia Cancerfond Avstår från tobak 2 % av ff t forskning 246,49 Blandfond. Sverige Skandia Fond Idéer för livet Avstår från alkohol tobak vapenindustri 2 % av ff t stiftelse IFL 124,56 Norden Skandia Världsnaturfonden Avstår från tobak alkohol 2 % av ff t WWF WWF 271,81 76 SPP Aktieindexfond Global Sustainability (tidigare Global Etisk) Bäst-i-klassen Avstår från tobak, alkohol, spel Sverige, medelstora bolag DJSGI 2529,87 Global Storebrand Principle Global Som ovan 40,22 NOK Global Ja 78 UBS Eco-Performance 79 UBS (Lux) Equity Fund - Future Energy Bäst-i-klassen miljö + miljöinnovatörer Förnybara energikällor, energitjänster & produkter 249,00 CHF Global 1997 Ja 17,94 EUR Global 80 Öhman Etisk Index Europa Avstår från alkohol tobak vapen 145,09 Europa Ja 81 Öhman Etisk Index Japan Som ovan 39,45 Japan Ja 82 Öhman Etisk Index Pacific Som ovan 42,86 Asien exkl Japan Ja 83 Öhman Etisk Index USA Som ovan 243,34 USA Ja 84 Öhman Hjärt & Lung Fokus på läkemedel och medicinsk teknik 25 % av f-arvode t hjärt- & lung forskning 690,35 Global 1989 Ja 20

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av upphandlingen för traditionell försäkring

Läs mer

Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010

Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 Johan Almenberg 2 och Olof Widmark 3 24 januari 2011 Sammanfattning. Vi redogör för några

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION. En internationell utblick om impact investment

NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION. En internationell utblick om impact investment NYA FINANSIERINGSFORMER FÖR SOCIAL INNOVATION En internationell utblick om impact investment Utgivare Mötesplats Social Innovation (MSI) Rapportförfattare Camilla Backström Verksamhets ansvarig för området

Läs mer

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15?

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? Linn Henriksson och Johanna Karlsson Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? - En studie av de fyra största byggföretagen i Sverige What are the influences for the construction companies of IFRIC 15? -

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för fler växande företag inom detaljhandeln?

Vilka är förutsättningarna för fler växande företag inom detaljhandeln? Vilka är förutsättningarna för fler växande företag inom detaljhandeln? Sven-Olov Daunfeldt, Elina Fergin och Anders Bornhäll Politiker och forskare har under lång tid riktat fokus mot hur tillväxten för

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Rapport Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se Rapport 2(95) Förord Skatteverket har i regleringsbrevet

Läs mer

Paradoxernas paradis - eller vi tror på mångfald

Paradoxernas paradis - eller vi tror på mångfald Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska institutionen Organisation D Magisteruppsats 10 poäng Höstterminen 2003 Paradoxernas paradis - eller vi tror på mångfald - en granskning av

Läs mer

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de?

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska analyser av skolelevers drogvanor med fokus på nätdroger CAN rapport 137 Håkan Leifman & Clara Henriksson Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000%

00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000% 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000% EKONOMI UTAN TILLVÄXT Ett svenskt perspektiv Mikael Malmaeus EKONOMI UTAN TILLVÄXT Ett svenskt perspektiv Mikael Malmaeus

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer