Verksamhetsberättelse för 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för 2013 Detta är förbundsstyrelsens verksamhetsrapport för Här kommenterar styrelsen de mål som finns i verksamhetsplanen för året. Styrelsen under 2013 bestod av Rebecka Prentell, förbundsordförande, Johan Groth, förbundssekreterare, Alexander Hallberg, vice förbundsordförande samt Andreas Bogatic, Elaine Boström, Andreas Hallqvist, Chris Jonasson och Andreas Rolén, samtliga ledamöter. Styrelsen har under året haft sex fysiska möten och sju distansmöten. Ur verksamhetsplanen: År 2013 kommer att ha ett särskilt fokus på föreningsutveckling, mångfald, externt arbete och breddad finansiering. Förbundet står inför sänkta statsbidrag och behöver göra en kraftansträngning för att fortsätta öka sin alternativa finansiering. Samtidigt vill förbundsstyrelsen höja ambitionsnivån när det handlar om förbundets stöd till föreningarna och föreningarnas möjlighet att utvecklas. Förbundet kommer även att fortsätta arbeta med att etablera nya strategiska samarbeten och bli ett mer externt arbetande förbund. Genom samarbetsprojektet med Ung Media kommer förbundet att utveckla mångfaldsarbetet för ökad inkludering. Under året har Sverok fortsatt på den inslagna vägen när det gäller att utveckla föreningar, satsta på mångfald, satsa på det externa arbetet och genomföra insatser för ökad externfinansiering. En satsning under året som inneburit exponering, externa medel och föreningsutveckling var förbundets e-sportsatsning och turneringen Svecup. På mångfaldsområdet vill vi lyfta fram nätverket Leia, ett mentorskapsprogram för tjejer i spelhobbyn. Vi har även tagit fram en likabehandlingsplan och hållit utbildningar i likabehandling genom en förlängning av projekt NAB och medverkat på Stockholm Pride. Vi har bedrivit externt arbete t.ex. genom samarbeten med andra ungdomsförbund och medverkan i olika beslutsforum. Vi har ökat förbundets externa finansiering genom projekbidragsansökningar och sponsorssamarbeten. De punkter som förbundsstyrelsen lade fram i verksamhetsplanen för 2013 har i stort sett uppfyllts eller åtminstone påbörjats under året. Två punkter där utvecklingen gått långsammare än vi trott är satsningen på regionala verksamhetsutvecklare och på crowd funding-portalen. Vi ser dock inga skäl att ifrågasätta dessa satsningar. Tvärtom, när förbundsstyrelsen träffar företrädare för medlemsföreningar och distrikt så finns en stor enighet om att satsningen på 1 (11)

2 regionala verksamhetsutvecklare är nödvändig och viktig. Styrelsen kommer att fortsätta arbetet med dessa satsningar under Sverok är idag, trots minskade statsbidrag, ett starkt förbund som är välkänt, uppmärksammat och vars åsikter uppskattas och värdesätts. Sverok är idag inte bara ett ungdomsförbund utan ett riksförbund för unga som verkar på nationell nivå. Vi har uppnått detta genom att systematiskt samverka med andra nätverk och organisationer. Mål för verksamheten Föreningarna Ur verksamhetsplanen: För föreningarna kommer utökade stödformer och utbildningar att vara tongivande i verksamheten under Nytt för året är en större satsning på kommunkontakter för föreningarna, med en dialogturné och informationsinsatser. Satsningen på e- sportföreningarna fortsätter med ambitionen att särskilt stärka dessa föreningar genom mötesplatser och framtagande av anpassade stödformer. Mångfaldsfrågorna kommer att vara prioriterade i föreningsutvecklingen så att föreningarna stärks i sitt utvecklingsarbete. I slutet på 2012 beviljades Sverok projektmedel av Ungdomsstyrelsen för projekt Hej, kommunen!. Precis före jul 2012 rekryterades en extern projektledare vilket gjorde att arbetet med datainsamling, dialogturné, informationsinsatser m.m. kunde få en flygande start under Projektet resulterade under våren i en rapport, Hej Kommunen! en rapport om relationen mellan föreningar och kommuner, som presenterades under Almedalsveckan. Under hösten bytte projektet projektledare och ytterligare dialogträffar genomfördes (den sista av praktiska skäl i början på 2014). Satsningen på e-sportföreningarna tog fastare form i och med lanseringen av Svecup, en e- sportturnering som genomförts på fyra olika orter under året. Svecup har gjort det möjligt att inleda samarbeten med ett antal viktiga partners, bland annat ComHem och TV4. Svecup avslutade med en välbesökt final på Svenska mässan i Göteborg. Svecup i sin helhet var ett uppskattat arrangemang vilket illustreras av följande siffror från finalen: 41 redaktionella artiklar och blogginlägg, 545 besökare på plats, sidvisningar på hemsidan och tittare i olika webbsändningskanaler. Svecup har varit en plattform för att diskutera värdegrundsfrågor inom e-sporten. Sverok har tagit tydlig ställning i frågor som deltagarnas nick och debattklimat. Genom Svecup har Sverok bidragit till att utveckla e-sporten, ett arbete som Sverok vill driva vidare genom nya ansökningar 2 (11)

3 till Allmänna arvsfonden och nya samarbeten med bland annat Statens medieråd inom ramen för den europeiska kampanjen No hate speech-movement. Förbundsstyrelsen har även tagit fram ett avtal för föreningar som kan erbjuda co-location av servrar. Detta är ett exempel på en ny och anpassad stödform. Mångfaldsarbetet har fortsatt varit prioriterat. Projektet Normer, attityder och beteenden (NAB) som inleddes under 2012 beviljades medel för ytterligare ett år av Ungdomsstyrelsen. Detta innebär en möjlighet att lägga mer tid på arbetet med att ta fram likabehandlingsplaner och föra ut dem i organisationen än vad som annars varit möjligt. Kansliet har tagit fram riktlinjer för hur man som medlem kan agera om man blir orättvist behandlad, trakasserad, mobbad eller utsatt för kränkande behandling i föreningssammanhang. Riktlinjer av detta slag stöder föreningarna i sitt utvecklingsarbete. Finansiering Mål ur verksamhetsplanen: A1: För att möta behovet av projektmedel ska förbundet ta fram en crowdfundingportal där föreningar kan synliggöra sin projekt och få stöd av privatpersoner, föreningar, distrikt, förbundet eller andra aktörer för att förverkliga sina idéer. Sverok har under året träffat avtal med en leverantör av crowdfunding-lösningar. Vi kommer att använda en befintlig och etablerad plattform. På grund av en del tekniska problem och behov av att anpassa plattformen till föreningarnas behov och förutsättningar har lanseringen fördröjts och beräknas ske under våren Det finns i dagsläget ett drygt dussin föreningar som anmält intresse av att medverka som pilotprojekt i portalen. Mål ur verksamhetsplanen: A2: Minst 50% av alla föreningar ska ha varit i kontakt med sin kommun eller sin lokala avdelning av Studiefrämjandet vilket stärker föreningarnas ekonomi och bidrar till ökad kännedom om Sverok och spelhobbyn. Arbetet inom projekten Hej, kommunen! och e-sportsatsningen, det fördjupade samarbetet med Studiefrämjandet (se nedan) samt kansliets löpande arbete med föreningsutveckling har haft en positivt inverkan på antalet föreningar som samarbetar med sin kommun eller Studiefrämjandet. En uppskattning baserade på den rundringning som var en del av projekt Hej, kommunen! pekar på att ca 60 % av Sveroks föreningar har sökt bidrag hos sin kommun. Mål ur verksamhetsplanen: A3: Genomföra en dialogturné där föreningar runt om i landet får möjlighet att komma i kontakt med sina kommunala handläggare med ansvar för föreningslivet. Målet är fem dialogträffar och att erfarenheterna från dessa möten sammanställs för att 3 (11)

4 inspirera föreningar och kommuner att träffas och utveckla samarbeten. Genom projekt Hej kommunen! fick Sverok möjlighet att genomföra en dialogturné för att möta kommuner och föreningar och föra samtal kring samverkan mellan föreningslivet och kommunernas handläggare. Under 2013 genomfördes tre dialogträffar: Borlänge, Umeå och Örebro. Tre träffar som ryms inom projektet genomförs av praktiska skäl under våren Projektet har tagit fram en rapport som beskriver hur föreningar och kommuner samverkar idag samt en sammanställning med konkreta tips på hur föreningar kan gå till väga för att upprätta ett bra samarbete med sin kommun. Motsvarande tips finns för kommuner och dessa tar sin utgångspunkt i en intervjuundersökning som gjordes med 100 sverokföreningar. Mål ur verksamhetsplanen: A4: Sammanställa och sprida en förteckning över samtliga kommuners bidragsregler för föreningslivet. Detta mål är en del av projekt Hej, kommunen! Arbetet med att presentera en förteckning över bidragsregler inleddes i oktober 2013 och avslutades i februari Mångfald Mål ur verksamhetsplanen: B1: Ta fram ett studiematerial för föreningar som vill utvecklas inom mångfaldsområdet. Utbildningsmaterialet ska spridas till alla föreningar med en målsättning att minst 10 % av föreningarna använder materialet i sin föreningsutveckling vilket bidrar till att göra Sverok till en attraktiv plats för ideellt engagemang. Arbetet inom NAB del 1 blev mer omfattande än vad vi först kunde förutse. Detta medför att arbetet med att ta fram ett studiematerial inom mångfaldsområdet flyttades till NAB del 2 som påbörjades i september När detta skrivs pågår diskussioner mellan Sverok och Studiefrämjandet om ett samarbete kring ett studiematerialet. Mål ur verksamhetsplanen: B2: Årets fokus i arbetet med ett öppet och välkomnande förbund där alla engagerar sig på lika villkor är unga tjejer. Arbetet ska stärka dem som arrangörer, projektledare, förtroendevalda och andra former av ledare. I första hand sker detta genom att etablera samarbeten med de aktörer som idag samlar tjejer inom spelhobbyn. Under året startade Sverok nätverket Leia. Leia är ett mentorskapsprogram och nätverk för unga kvinnor inom spelhobbyn. Under ett år får deltagarna möjlighet att utvecklas i sin ledarroll tillsammans med en erfaren mentor och ett nätverk med andra tjejer i liknande situation. Just nu är ca 30 personer engagerade i nätverket varav 15 som mentorer. Nätverket har genomfört en träff med nio deltagare under 2013 och ytterligare möten kommer att genomföras under (11)

5 Mål ur verksamhetsplanen: B3: Förbundet skall även genomföra en konferens för arrangörer. Syftet med konferensen är att diskutera normer och mångfald inom föreningarna samt lära ut metoder för att aktivt kunna jobba för mer inkluderande arrangemang. Konferensen skulle arrangeras som en del av arbetsgruppens för mångfald arbete. En förutsättning var dock att arbetsgruppen kunde hitta tillräcklig extern finansiering. När det inte gick att säkra nödvändiga resurser blev det heller inte möjligt att genomföra konferensen. Föreningsutveckling Mål ur verksamhetsplanen: C1: Fortsatt satsning på lokal utbildningsverksamhet genom projektet Level Up. Målet för verksamhetsåret är nio nya utbildare och 20 lokala kurser. Kurserna ska genomföras i samarbete med distrikten, för att stärka deras roll som föreningarnas mötesplats i regionen. Under verksamhetsåret ska projektet Level Up utvärderas. Under 2013 genomfördes ett kurstillfälle för utbildare med 16 deltagare från sex olika distrikt. Deltagarna fick under helgen dela med sig av och ta del av kunskap och erfarenheter av att leda utbildningsverksamhet genom interaktiva övningar, diskussioner och grupparbeten. Målet att 20 lokala kurser ska genomföras under 2013 har varit svårt att uppnå eftersom engagemanget hos utbildarna efter den nationella utbildningen har varit lågt för att genomföra kurser på lokal nivå. En handfull kurser har arrangerats under 2013, men målet med 20 lokala kurser uppnåddes inte. Mål ur verksamhetsplanen: C2: Stärka e-sportföreningarna i förbundet. Prioriterat i arbetet med e-sporten under 2013 är att ta fram anpassade stödformer för e-sportföreningarna och skapa mötesplatser där e-sportföreningarna kan träffas för erfarenhetsutbyte. Minst tre nya stödformer speciellt anpassade för e-sporten ska inrättas och minst två mötesplatser ska arrangeras under året. Förbundet har under 2013 genomfört e-sportturneringen Svenska e-sportcupen (Svecup). Turneringen har lockat många spelare och tittare, skapat nya stora samarbeten för förbundet och engagerat föreningarna i ny samverkan. Detta har gjort det möjligt att etablera Sverok som en aktiv aktör på e-sportscenen. Svecup har också gjort det möjligt att konkret arbeta med negativa attityder genom att agera och markera och ta upp frågor till diskussion. Negativa attityder och hate speech är tyvärr ett problem inom delar av e-sporten och via sitt aktiva deltagande hjälper Sverok till att inte bara förbättra e-sporten utan också vara med och definera den. 5 (11)

6 Vi har tagit fram en ny stödform för e-sportföreningar i form av co-location. Detta sker dels genom möjlighet att gratis nyttja en prova på-server via Sveroks driftsgrupp, dels genom att hyra plats hos medlemsföreningar som har kapacitet att dela med sig av och med vilka förbundet tecknat ramavtal. Mål ur verksamhetsplanen: C3: Stödja Sveroks verksamhet på lokal och regional nivå genom att, i nära samarbete med distrikten, anställa tre föreningskonsulenter. Konsulenterna ska vara anställda centralt men ha sin arbetsplats lokalt. I början på året informerade vi distrikten om projektet. Fyra distrikt anmälde intresse av att delta mer aktivt. Under året har vi bland annat skickat in en ansökan till Västra Götalandsregionen gällande stöd för regional konsulent. Även om vi fick avslag på just denna ansökan lärde vi oss en hel del om hur finansiering på regional nivå bör utformas. I slutet på verksamhetsåret beslöt förbundsstyrelsen att avsätta 1 miljon kronor av egna medel för att inleda arbetet med regionala konsulenter. En utlysning publicerades i början på Under 2013 har Sverok också genomfört ett antal möten med andra organisationer för att ta del av deras synpunkter på hur man finansierar och organiserar ett regionalt stöd. Mål ur verksamhetsplanen: C4: Sverok fortsätter sin satsning på webbutbildningar där minst 4 nya kurser publiceras och minst 4 samlas från andra källor. Material och utbildning som ges via andra kanaler ska när det är möjligt och bekvämt även tillgängligöras på webben, t.ex. via inspelning av föredrag eller träffar. Fyra webbutbildningar är klara och publicerade: en om redovisning på årsmötet, en om att skriva motioner, en om att hålla möten och en om finansiering av föreningens verksamhet. Samarbetet med Ung Media kring att göra bättre kursfilmer har fortgått. Sverok har bidragit med filmmanus och fokus ligger på att göra nya versioner av kursfilmerna om stadgar och om styrelsekunskap. På grund av omorganiseringar inom Ung Media har detta dragit ut på tiden, men anses fortfarande viktigt av båda parter och kommer att genomföras framöver. Andra organisationer har uttryckt intresse av att ta del av webbutbildningarna för sina föreningars räkning, vilket understryker relevansen i innehållet. På Sveroks kanal på Bambuser publiceras löpande inspelningar från debatter, föredrag med mera där Sverok varit involverad. Inspelningarna är en del av att göra material lätt tillgängligt via webben. Förbundet Ur verksamhetsplanen: Under året ska förbundet fortsatt prioritera frågor kring utåtriktat arbete 6 (11)

7 och samarbeten, externfinansiering och mångfald. För att förverkliga visionen om en stark och levande spelhobby behövs ett självständigt förbund med en tydlig profil och ett brett kontaktnät bland beslutsfattare och tjänstemän, inom den ideella sektorn, i kommunerna och media Det utåtriktade arbetet har varit prioriterat under Sverok har fortsatt att utveckla samarbeten med andra organisationer och att fördjupa dialogen med departement, Ungdomsstyrelsen, studieförbund, riksorganisationer, ungdomsförbund etc. Vi har valt att vara en aktiv part i de föreningar och mötesplatser där vi ingår. Demokrati, mångfald och ungas organisering är frågor där Sverok uppfattas som en stark aktör med goda erfarenheter. Ett sätt att påverka är att svara på remisser. Sverok har lämnat in svar på två remisser under året: En ny ungdomspolitik (U2013/4442/UC) och Folkbildningens samhällsvärden (SOU 2012:72). Utåtriktat arbete och samarbeten Mål ur verksamhetsplanen: D1: Delta i minst tre nationella möten eller andra sammanhang där politiker, beslutsfattare, högre tjänstemän och/eller media finns med i syfte att öka kunskapen hur vi inom Sverok arbetar med demokratifrågor och ungdomars medinflytande på nationell, regional och lokal nivå. Sverok har haft en mer omfattande närvaro på Almedalen (monter och webbsändning) och Stockholm Pride (vagn, seminarier och webbsändning). Intressant har varit stort bland besökarna och inte minst webbsändningarna har lockat många tittare. Sverok har under året blivit inbjudna att medverka i flera forum där olika beslutsfattare etc. möts, t.ex. Partsgemensamt forum (mötesplats för regeringskansliet och ideell sektor) och Ungdomspolitiska rådet (rådgivande grupp för ungdomsministern). Genom Sveroks engagemang i ax, Amatörkulturens samrådsgrupp, har vi lyft frågor kring barn och ungas organisering med riksdagsledamöter från bland annat Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna. Sverok har under året fått flera tillfällen att föreläsa för andra organisationer om arbetet vi gör med att förenkla ungas organisering och utveckla svensk föreningstradition genom digitala verktyg. Att förbundet tillfrågas om detta är ett tecken på att vi ses som experter inom detta område. Vi har bland annat föreläst på Ledarinstitutet, MÖTET, hos LSU och genomfört specialbeställda föreläsningar för bland annat Friskis & Svettis och Svensk sjuksköterskeförening. 7 (11)

8 Mål ur verksamhetsplanen: D2: Vårda och utveckla förbundets relationer med andra aktörer i civilsamhället. Arbeta för att etablera två nya samarbeten med andra ungdomsorganisationer i Sverige. Genom goda kontakter och att samarbeta med andra ungdomsförbund stärks bilden av Sverok som intressant aktör i civilsamhället. Under året har samarbetet med Ung Media och Vi unga utvecklats och fördjupats genom våra gemensamma projekt (NAB respektive Hej, kommunen!). Samarbetet med Vi unga är nytt för året. Sverok har även etablerat samarbete med RFSL Ungdom där vi gemensamt ska arbete för att förbättra situationen för unga hbtq-personer som spelar digitala spel. Under året har Sverok fördjupat samarbetet med Amatörkulturens samrådsgrupp (ax) där Sveroks förbundssekreterare valdes till ordförande på årsmötet i maj Sveroks förbundsordförande valdes till vice ordförande i LSU i november Sverok är även representerade i styrelsen för Civos, i Koalition för kulturdebatt och, i numera nedlagda, Amatörkulturakademin. Mål ur verksamhetsplanen: D3: Genomföra fas 2 av utvärderingen av samarbetet med Studiefrämjandet. Sverok ska även bredda sitt kontaktnät inom folkbildningsområdet för att långsiktigt stärka sin position som en viktigt aktör inom området. Under 2013 har samarbetet mellan Sverok och Studiefrämjandet fördjupats. En orsak till detta är den utvärdering Sverok genomförde under Vi kan se att Studiefrämjandets ledning tagit vår oro på allvar och agerat för att korrigera de punkter som vi lyfte i utvärderingen som särskilt problematiska. Ett exempel på detta är att nationella riktlinjer, s.k. miniminivåer, för spelkulturen på avdelningsnivå tagits fram samt att spelkultur är en av de prioriterade områdena i Studiefrämjandets verksamhetsplan för Sverok har aktivt tagit del i Studiefrämjandets förbundsstämma som avhölls i maj Här fick Sverok, tillsammans med MOKS, gehör för en motion om en demokratiutredning som ska lyfta frågor om demokrati, öppenhet, transparens samt allas lika värde inom Studiefrämjandet. Sammantaget innebär de förändringar som skett under det gångna året att förbundsstyrelsen anser att Sverok bör kvarstå som medlem i Studiefrämjandet och att Sverok ska fortsätta att agera som en engagerad medlemsorganisation på nationell nivå inom Studiefrämjandet. Mål ur verksamhetsplanen: D4: Fortsätta arbetet med att tydliggöra bilden av Sverok som ett spännande ungdomsförbund som arbetar för en stark och levande spelhobby. En del i arbetet blir är att utvärdera förbundets logotyp och genomföra nödvändiga uppdateringar. 8 (11)

9 Framtagningsprocessen ska präglas av öppenhet. Sverok har fortsatt att lyfta fram förbundet och spelhobbyn i olika kanaler och på olika arenor. Förbundet har deltagit i konferenser, möten, varit aktiva i de föreningar vi är medlemmar i, skrivit debattartiklar m.m. Sveroks varumärke har stärkts på ett avgörande sätt och vi är idag ett välkänt förbund med gott rykte vilket vi märker i våra kontakter med andra organisationer. Sveroks logotyp har moderniserats. Den nya grafiska profilen har förts in på trycksaker etc. En ny mall för förbundets webbplats, forum etc. har tagits fram. Finansiering och organisering Mål ur verksamhetsplanen: E1: Öka andelen alternativa intäkter med en långsiktig målsättning att högst 50 % av förbundets intäkter ska komma från Ungdomsstyrelsen. Målet för 2013 är att andelen alternativa intäkter uppgår till 10 % (motsvarar ca 1,4 Mkr). Sverok har lyckats bra under 2013 när det gäller att öka den externa finansieringen. Sverok har beviljats projektmedel för flera projekt (Hej, kommunen!, NAB och Inflytande 2.0) om totalt 1,6 Mkr. Utöver detta har Sverok erhållit stöd till årets distriktskonferenser från Studiefrämjandet, spel m.m. till Spellovet samt en omfattande sponsoring till e-sportsasningen (framför allt Svecup). Sammanlagt uppgår den externa finansieringen för helåret till 2,2 Mkr vilket motsvarar ca 14 % av de sammanlagda intäkterna. Mål ur verksamhetsplanen: E2: Tillsätta en organisationskommitté med uppdrag att etablera en organisationsstruktur för medlemsföreningar som, på grund avstatsbidragsreglerna om åldersfördelningen på lokal nivå (minst 60 % unga), inte längre kan erhålla ungdomsföreningsbidrag från förbundet. Frågan har diskuterats löpande under året inom förbundsstyrelsen. En intern arbesgrupp inom styrelsen har haft i uppdrag att bereda frågan mer i detalj men har fått prioritera andra uppgifter under året. Mångfald och inflytande Mål ur verksamhetsplanen: F1: Ta fram en handlingsplan för ökad mångfald för förbundet och utifrån den göra insatser för ökad inkludering, tillgänglighet och mångfald. Utöver dessa mål kommer Sverok även fortsätta med etablerad löpande verksamhet och pågående projekt som framgår av budget. I slutet på sommaren 2013 gick ett förslag till likabehandlingsplan på remiss i förbundet. Planen 9 (11)

10 består av två delar: en sammanfattande text som beskriver utmaningar och möjligheter samt en aktivitetsplan som samlar insatser fördelade på ansvarsområden (styrelsen, kansliet etc.). Dokumenten fastställdes på styrelsemötet i oktober Aktivitetsplanen är ett levande dokument som uppdateras allt eftersom olika aktiviteter prioriteras och genomförs. Den övergripande tanken är att mångfaldsfrågor ska vara en naturlig del av allt Sverok gör. Övriga uppdrag m.m. Utöver de mål som finns i verksamhetsplanen för 2013 fattade Riksmötet beslut i ett antal andra frågor. Förbundsstyrelsen har valt att avrapportera även dessa frågor här. Projekt Riksmötesutredning Riksmötet 2012 fattade beslut om en riksmötesutredning. Under 2013 bedrevs inledningsvis ett arbete på ideell basis. Detta visade sig inte leda till konkreta resultat varför förbundsstyrelsen beslutade tillsätta en avlönad projektledare. Arbetet med riksmötesutredningen bedrevs parallellt med projekt Inflytande 2.0 vilket gav många intressanta synergier. Arbetet i projektet avrapporterades i början på Kansli i Stockholm I februari 2013 fick Sverok tillträdde till det nya kontoret på Gammelgårdsvägen 38 på Stora Essingen i Stockholm. På kontoret finns sju arbetsplatser, mötesrum och två förråd. Sverok har även tillgång till gemensamma mötesrum och liknande i huset. I december 2013 används alla platser av fast anställd personal, projektanställda och arvoderade. Kansliet i Stockholm har underlättat för Sverok att träffa samarbetspartners, bidragsgivare och andra. Genom att erbjuda plats för olika möten där anställda och/eller arvoderade deltar får andra en möjlighet att lära känna Sverok bättre, träffa vår personal etc. Under hösten 2013 flyttade kansliet i Linköping till nya och mer ändamålsenliga lokaler. Sverok Admin AB Sveroks helägda IT-bolag har under 2013 fortsatt arbetet med att utveckla sina produkter och hitta nya kunder. Fokus ligger på försäljning av olika administrativa IT-stöd, bland annat medlemssystemet ebas. Arbetet har varit framgångsrikt med ett antal nya kunder och ett flertal förfrågningar. Den 18 mars hölls bolagsstämma och förbundet representerades av förbundsordförande Rebecka Prentell. Spellovet 10 (11)

11 Under 2013 genomfördes traditionsenligt Spellovet, en satsning för att visa upp spelhobbyn och medlemsföreningarnas verksamhet under höstlovet. Under året har vi genomfört flera förändringar i upplägget. En är att det finns en deltidsanställd projektledare vilket gör det möjligt att arbeta mer långsiktigt och strategiskt med framför allt sponsorer och samarbeten. En annan är att evenemanget bytt namn. Tanken är att på sikt ska lovet i vecka 44 vara Spellovet på samma sätt som lovet på våren är Sportlovet. En tredje är att anmälan och presentation av evenemang under Spellovet integrerats med Sveroks karttjänst Hitta. Detta förenklar anmälan och presentation samtidigt som vi återanvänder befintliga IT-tjänster. Projekt Inflytande 2.0 I november 2012 beviljades Sverok projektmedel av Ungdomsstyrelsen för projekt Inflytande 2.0. Projektet syfte är att utreda ungdomars möjlighet till ökat inflytande inom den egna organisationen. Detta är en högaktuell fråga som lyfts i flera olika sammanhang inom och utom Sverok. Genom projektet får Sverok en möjlighet att ligga på framkanten när det gäller ungas inflytande och påverkansmöjligheter. Projektet har redan uppmärksammats utanför Sverok. Projekt slutredovisas i början på år Medlemsförbund I förbundets stadgar framgår (29 ) att förbund (dvs. en förening som tar emot föreningar som medlemmar) ska kunna vara medlem i Sverok. Det har visat sig att paragrafen innebär en risk för att Sverok skulle kunna komma att förlora rätten att söka verksamhetsbidrag via Ungdomsstyrelsen. Det här är information som inte var känd hösten Förbundsstyrelsen lade därför en motion till Riksmötet 2013 om att 29 i Sveroks stadgar tas bort vilket också skedde. Förbundsstyrelsen kommer att utarbeta andra sätt att främja och fördjupa samarbetet med andra förbund som är verksamma inom spelhobbyn. Övrigt Uppmuntrande är att andelen röstande medlemsföreningar i ombudsvalet till Riksmötet ökat från 7,9 % år 2012 till 9,0 % år Nivån är dock fortsatt låg vilket bör föranleda åtgärder under kommande verksamhetsår. 11 (11)

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Översikt Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund. År 2012 hade Sverok drygt 94.300 medlemmar i drygt 1800 föreningar (siffrorna är bruttosiffror och är preliminära per

Läs mer

VERKSAMHETSRAPPORT FÖR 2012

VERKSAMHETSRAPPORT FÖR 2012 VERKSAMHETSRAPPORT FÖR 2012 Detta är förbundsstyrelsens verksamhetsrapport för 2012. Rapporten är preliminär och gäller fram till och med oktober 2012. Här kommenterar vi de mål som finns i verksamhetsplanen

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 AVSEENDE HELÅRET 2013-01-01 2013-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2013. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 AVSEENDE HELÅRET 2012-01-01 2012-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2012. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 AVSEENDE HELÅRET 2014-01-01 2014--31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2014. Resultatrapporten visar budgeten för 2014 som antogs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Regional föreningskonsulent Föreningskonsulenten har nu växlat upp arbetet rejält med både samordningen kring föreningar i länet samt med externa aktörer. Nätverk för ungdomsorganisationer,

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅR 2016 Verksamhetsplan 2016 Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med ideella föreningar verksamma inom spelhobbyn, exempelvis rollspel, levande rollspel, E-sport,/LAN,

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Verksamhetesberättelse 2015

Verksamhetesberättelse 2015 VERKSAMHETBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅR 2015 Verksamhetesberättelse 2015 Inför år 2015 hade Sverok Mälardalen höga ambitioner gällande ökad synlighet samt utbildning. Förhoppningen var att öka spridningen kring

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

PRELIMINÄR GENOMFÖRANDEPLAN - ALINGSÅS

PRELIMINÄR GENOMFÖRANDEPLAN - ALINGSÅS Preliminär Genomförandeplan Alingsås ALINGSÅS Från kommunens sida finns ett intresse av att få in mer spelverksamhet i kommunens kulturhus samt att den spelverksamhet som redan finns ska nå ut till en

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

INTERFEMS VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUS INTERN ORGANISERING

INTERFEMS VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUS INTERN ORGANISERING INTERFEMS VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUS INTERN ORGANISERING INTERFEMS VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUS INTERN ORGANISERING Aktivism och politik Under 2016 har det politiska klimatet förändrats och Interfems röst

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Spelveckan. Årets viktigaste marknadsföringsinsats?

Spelveckan. Årets viktigaste marknadsföringsinsats? Spelveckan Årets viktigaste marknadsföringsinsats? Kort om förbundet Sverok är ett ungdomsförbund som organiserar spelhobbyn i Sverige. Förbundet har ca 135.000 medlemmar i ca 1000 föreningar. Vi representerar

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Ekonomisk berättelse 2015

Ekonomisk berättelse 2015 Ekonomisk berättelse 2015 avseende helåret 2015-01-01 2015-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2015. Kolumnerna visar budgeten som antogs av riksmötet

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Lagd till handlingarna av förbundskongressen 2010 1 Inledning Ung Pirat fick under 2009 sitt första större bidrag från Ungdomsstyrelsen. Mycket av året kan liknas

Läs mer

SVEROK STOCKHOLM VISION OCH STRATEGI 2014 - INLEDANDE MÖTET

SVEROK STOCKHOLM VISION OCH STRATEGI 2014 - INLEDANDE MÖTET SVEROK STOCKHOLM VISION OCH STRATEGI 2014 - INLEDANDE MÖTET 1. INLEDNING 2. MÖTETS SYFTE 3. SÄTTA TONEN VISIONEN 4. VAD ÄR SVEROK STOCKHOLM INTE? 5. STOCKHOLMSVISIONEN 6. PAUS STRATEGIN 7. STÄLLNINGSTAGANDE

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 STOCKHOLM Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Närvarande från 7: John Lundhgren Ej Närvarande:

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER

19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER 19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER PROGRAMÖVERSIKT 11.30 Dörrarna öppnas 12.00-13.10 Inledning med demokratiminister Birgitta

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Verksamhetsplan 2016 Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Den här verksamhetsplanen gäller för perioden 2016-03- 01 till 2017-02- 28. Fältbiologerna har egentligen brutet verksamhetsår som går från 1 september

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2010/2011 Stöd och projektmedel var hittar vi det? Lokalt, kommunala stöd/projektmedel eller andra lokala aktörer. Exempel i Malmö: Kulturexpressen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet.

Verksamhetsplan 2014. Vi kommer fortsätta vår satsning på att utveckla och behålla både medlemmar och verksamhet i distriktet. Distriktet Ett gemensamt distrikt har startat 2013. Detta är nytt för alla och under 2014 fortsätter arbetet med att skapa formerna för detta distrikt. Förutom det som direkt berör distriktet, är det viktigt

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Närvarande: Agnes Ambrosiani Rasmus Storkamp Erland Nylund Hedvig Lindström John Lundhgren Sebastian Krantz Kajsa Harnesk Adjungerade till mötet Caroline

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Extra Årsmöte. Hemsidan har uppdaterats och ett nytt IT-system för distriktsresorna är under utveckling.

Extra Årsmöte. Hemsidan har uppdaterats och ett nytt IT-system för distriktsresorna är under utveckling. 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av två justeringsmän och två rösträknare 7. Verksamhetsberättelse Under

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Handlingsplan mångfaldsarbete SCUF, 2016

Handlingsplan mångfaldsarbete SCUF, 2016 Handlingsplan mångfaldsarbete SCUF, 2016 Inledning För att alla ska känna sig välkomna ska Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF, arbeta aktivt med mångfaldsfrågor. Detta innebär att: - Det i styrelsen

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2014

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2014 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2014 1. Inledning 2014 blir ett händelserikt år; det är val till europaparlamentet och till riksdag, landsting och kommuner i Sverige. Studieförbunden kommer på

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-01-24 2015-01-25

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-01-24 2015-01-25 1 (6) Plats: Datum: Tid: Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten 24-25 januari 2015 9.00 17.45 24 januari 2015 9.19 14.00 25 januari 2015 Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA ML Hugo DÜRR

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Låt fler forma framtiden!

Låt fler forma framtiden! Yttrande från Sverok 20160617 Ku2016/00504/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Sverok svarar på: Låt fler forma framtiden! Palett för ett stärkt civilsamhälle! SOU 2016:13 Ku2016/00504/D Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Att söka pengar och exempel på projektbudget

Att söka pengar och exempel på projektbudget Att söka pengar och exempel på projektbudget Samhällsentreprenör - 2012/2013 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar vi

Läs mer

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer.

VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. VAD VILL VI GÖRA? Nyttja och synliggöra lokala resurser effektivare. Skapa en plattform för kommunikation och samverkan mellan aktörer. Öka kunskap om finansiering, idéburen utveckling och social innovation.

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer