Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars."

Transkript

1 Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte 2013 i Malmö den 24 mars. 1

2 1. DISTRIKTSMÖTET ÖPPNAS Mötet inleddes med unison sång; Arbetets Kvinnor Ordförande Inger Nilsson inledde med ett välkomnande och förklarade mötet öppnat En parentation hölls för de klubbister som under året avlidit. 2. GODKÄNNANDE AV KALLELSEN Handlingar till anmälda ombud postades den 4 mars 2013 att godkänna kallelsen. 3. RAPPORT ÖVER FULLMAKTSGRANSKNINGEN Kassören Gabriele Goldhammer rapporterade att 45 ombud från 18 klubbar har anmält sin närvaro. Ordföranden föreslog, att närvarolistan godkänns och den läggs till grund vid eventuella omröstningar. att bifalla förslaget 4. VAL AV FUNKTIONÄRER efter förslag från Inger Nilsson att utse Carina Nilsson, Malmö, till årsmötesordförande. mötet beslutade vidare att utse Inger Åbonde till sekreterare att till protokolljusterare utse Gunilla Gulam, Kia Haraldsdotter Sagéus och Ingalill Bjartén att tillsammans med mötesordföranden Carina Nilsson justera protokollet att till rösträknare utse Christine Larsson, Annika Larsson och Carin Blomberg 5. VAL AV REDAKTIONSKOMMITTÉ att utse Marika Bjerstedt Hansen och Inger Jarl Beck till redaktionskommitté. 6. ANTAGANDE AV DAG- OCH ARBETSORDNING Mötesordföranden föredrog föreslagen dag- och arbetsordning. Mötet håller på tills dagordningen är genomförd och beräknas avslutas med lunch kl Under 15 VAL tillfördes nominering till förbundsmöte. Att med det tillägget godkänna förslagen till dag- och arbetsordning. Protokoll S-kvinnor 2013 Sida 2

3 7. STYRELSENS BERÄTTELSE ÖVER VERKSAMHETEN Verksamhetsberättelsen har varit utsänd till ombuden den föredrogs av mötesordföranden. Ordet lämnades fritt efter varje rubrik. I samband med behandlingen av verksamhetsberättelsen efterfrågas en Verksamhetsplan för styrelsen/distriktet. på ordförande Inger Nilsson förslag att förslagsställarna efter pausen och underhållningen, ska återkomma med en sammanställning på vad de vill att verksamhetsplanen ska innehålla. att godkänna verksamhetsberättelsen för 2012 och att lägga densamma till handlingarna. 8. EKONOMISK BERÄTTELSE Distriktskassören Gabriele Goldhammer föredrog den ekonomiska berättelsen. att godkänna den ekonomiska berättelsen för år 2012 och att godkänna förslaget att överföra årets resultat 8 518,40 kronor i ny räkning samt att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. 9. REVISORERNAS BERÄTTELSE Föredragande revisor var Siw Olsson. att godkänna revisorernas berättelse. 10. BESLUT OM ANSVARSFRIHET Ordföranden föreslog med hänvisning till revisorernas berättelse att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 11. RAPPORT KONTO IDARÖD Kassören lämnade rapport angående konto Idaröd när det gäller beviljade bidrag under året samt att resultatet för 2012 blev kronor. Laila Olsen och Anita Scherstén informerade om att Idaröd var ett semesterhem som såldes och att en del av överskottet från den försäljningen idag är Konto Idaröd att godkänna rapporten Protokoll S-kvinnor 2013 Sida 3

4 12. ERSÄTTNING TILL STYRELSEN Distriktskassören föredrog och yrkade bifall till styrelsens förslag att ersättning 990 kr/år till var och en av arbetsutskottets ledamöter. att bifalla förslaget. 13. DISTRIKTSAVGIFTEN Distriktskassören föredrog och yrkade bifall till styrelsens förslag att distriktsavgiften för 2014 oförändrat ska vara 5 kronor. att bifalla förslaget. 14. KOMMANDE STUDIER OCH KONFERENSER Detta fanns presenterat i särskild bilaga, och föredrogs av mötesordföranden. att godkänna förslaget. Dessutom återkom de som önskade en verksamhetsplan med sina förslag. att styrelsen ska behandla följande förslag Verksamhetsplan kopplad till distriktets budget. Internationellt ämne/konferens Nordiskt Forum 8 mars 2014 Politikerdagar på Bornholm 15. VAL Valberednings förslag föredrogs av Annagreta Reinholdz Kassör 2år Valberedningen föreslog omval av Gabriele Goldhammer. Att till kassör för två år välja Gabi Goldhammer. Protokoll S-kvinnor 2013 Sida 4

5 Styrelseledamöter 2 år Förutom valberedningens förslag av styrelseledamöter föreslogs Anita Ullman Kradijan som ledamot i styrelsen. Sluten omröstning begärdes. 45 röster avlämnades sammanräkningen utföll enligt nedanstående; Inger Jarl Beck 45 röster Marika Bjerstedt Hansen 44 röster Laila Olsen 43 röster Anita Ullman Kradijan 38 röster Malin Kauranen 32 röster Maija Himanen 23 röster Att till styrelseledamöter för 2 år utse Inger Jarl Beck omval Marika Bjerstedt Hansen omval Laila Olsen omval Anita Ullman Kradijan nyval Malin Kauranen omval Funktioner: Studieansvarig, omval 1 år Maria Boström-Lambrén, Höör Jämställdhetsansvarig, nyval 1 år Birgitta Eriksson, Malmö Utvecklingsledare, omval 1 år Anita Scherstén, Lomma Internationellt ansvarig, omval 1 år Malin Kauranen, Eslöv Vice ordförande 1 år Laila Olsen, Staffanstorp Ansvarig för Konto Idaröd 1 år Laila Olsen, Staffanstorp Revisorer, ordinarie och ersättare Revisor, Sammankallande, omval 1 år Siw Olsson, Ystad Revisor, omval 1 år Lilian Ekwall, Husie Revisor, omval 1 år Birgit Hansson, KARL Ersättare, omval 1 år Rose-Marie Olin, Åhus Ersättare, omval 1 år Anitha Lata, Trelleborg Protokoll S-kvinnor 2013 Sida 5

6 Val av ombud till förbundsmöte 2013 Att till ombud enligt valberedningens förslag utse Gabriele Goldhammer, Eslöv Åsa Waldemarsson, Avantgarde Birgitta Dahlén Mårtensson, Kävlinge/Stora Harrie Inger Jarl Beck, Karl Anitha Lata, Trelleborg Ingalill Bjartén, Ystad Solveig Olsson, Staffanstorp Ersättare Att till ersättare enligt valberedningens förslag utse Anette Palm, Eslöv Emilie Olsson, Avantgarde Marie Saltarski, Hjärup Magdalena Beck, Avantgarde Birgitta Eriksson, KARL Nomineringar till uppdrag inom s-kvinnors förbund att till förbundsstyrelsen nominera Hillevi Larsson Laila Olsen Val av valberedning Inger Nilsson föredrog styrelsens förslag. Mötet beslöt att till valberedning utse: Kia Haraldsdotter Sagéus, Malmö Annagreta Reinholdz, Eslöv Yvonne Augustin, Helsingborg Pia Ingvarsson, Simrishamn Janina Kihlgren, Malmö nyval omval nyval nyval omval Till sammankallande i valberedningen utsågs Kia Haraldsdotter Sagéus nyval Protokoll S-kvinnor 2013 Sida 6

7 Underhållning Helena Eriksson underhöll oss med kvinno- och arbetarsånger, ett mycket uppskattat inslag. Gästerna har ordet Helén Fritzon, partidistriktets ordförande höll ett bra, kort och kärnfullt tal om politiken i Skåne och Sverige. Hon kommenterade också sitt beslut att lämna som partidistriktets ordförande samt partiets verkställande utskott i samband med partikongressen i Göteborg. S-kvinnors förbundsstyrelse talade Hillevi Larsson som höll ett inspirerande och uppskattat anförande om kvinnopolitik och förbundets planer och framtidsarbete. Från LO-Skåne kom Maria Nyman Stjärnskog tillträdande förste ombudsman. Hon talade om de stora skillnader som ännu finns i mäns och kvinnors arbetsliv, att kvinnor idag har det sämre än vad män hade på 80-talet. Lennart Hallengren från Tro och Solidaritet pratade bland annat om hur bara och viktigt det är att sidoorganisationerna samarbetar. Han berörde också namnbytet från Broderskap till Tro och solidaritet. Det fanns de som uppfattade Broderskap som en hemlig manlig organisation som uteslöt andra religioner än den kristna. 16. MOTIONSBEHANDLING Motion nummer 1 Lagstadga jämställdhetsredovisning i årsredovisningar Styrelsen föreslår distriktsmötet besluta Motion nummer 2 Gör FNs barnkonvention till svensk lag Distriktsstyrelsens förslag Styrelsen föreslår distriktsmötet besluta Protokoll S-kvinnor 2013 Sida 7

8 Motion nummer 3 Rätt till kvarboende för kvinnor i utsatta hemmiljöer Distriktsstyrelsens förslag Styrelsen föreslår distriktsmötet Att bifalla första och andra att-satserna Att skicka motionen till förbundsmötet Motion nummer 4 ang. kvinnor och barn som tvingas fly sina hem Styrelsen förslår distriktsmötet Att bifalla att-satserna 1 och 4 Att anse att-satserna 2 och 3 besvarade. Att bifalla Att-satser 1 och 4 Att anse Att-satserna 2 och 3 besvarade Motion nummer 5 Nej till vinster i välfärden Distriktsstyrelsen föreslår distriktsmötet besluta Att motionen är besvarad Motion nummer 6 Sätt invandrade mödrar i kunskapslyft Distriktsstyrelsens förslag Styrelsen förslår distriktsmötet besluta Att anse motionen besvarad Att motionen ska anses besvarad Att sända motionen som motionärens egen till förbundsmötet 2013 Protokoll S-kvinnor 2013 Sida 8

9 Motion nummer 7. Motion angående enhetliga elpriser i Sverige Styrelsen förslår distriktsmötet beslut Motion nummer 8. Elbolagen gör oss livegna Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktsmötet att avslå motionen Att motionen ska avslås Att sända motionen som motionärens egen till förbundsmötet 2013 Motionären, Birgit Skoog deltog inte i beslutet. Motion nummer 9 Motion angående nerdragning av vapenexporten Styrelsen föreslår distriktsmötet besluta Att motionen är besvarad 17. AKTUELL FRÅGA Formellt har ingen aktuell fråga inlämnats i tid. Mötesordföranden lämnar dock ordet till Birgitta Johansson, Ängelholm, som lämnar synpunkter på styrelsen arbete. INSAMLING Dagens insamling går till går till Palmecentret för vidarebefordran till Västsaharas frihetsrörelse med särskild inriktning på att ge unga kvinnor ökad politisk och demokratisk kunskap. Insamlingen gav 1189 kronor. Vid tidigare årsmöten har mötet, på styrelsens förslag, dubblat det insamlade beloppet. Detta kommer att behandlas på styrelsemöte den 28 april Protokoll S-kvinnor 2013 Sida 9

10 18. AVSLUTNING Avgående ledamot Maija Himanen tackades för sitt mångåriga arbete i styrelsen. Mötesordföranden och sekreterare tackades med blommor. Mötesordföranden avslutade därmed distriktsmötet 2013 och därefter sjöngs unisont Internationalen. Malmö den 24 mars 2013 Vid protokollet Mötesordförande Inger Åbonde Carina Nilsson Justeras: Kia Haraldsdotter Sageus Gunilla Gulam Ingalill Bjartén Protokoll S-kvinnor 2013 Sida 10

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 1) Mötets öppnande Ordförande Maria Collings förklarade stämman öppnad. 2) Val av mötesordförande

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motioner till s årsmöte 2015 samt styrelsens svar Motion om Västsahara sid 2 Styrelsens svar sid 3 Motion om föreningsstödet sid 4 Styrelsens svar sid 6 Motion om rättvisa banker

Läs mer

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården.

1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 1 Föreningens firma är Ängebo Folkets Hus förening, Ekonomisk förening i Svågadalen och samlingslokalens namn är Svågagården. 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Hudiksvalls Kommun. 3 Föreningen har

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of 2 2010-11-04 Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september 2010 13:05 Till: Anders Tihkan (Sveriges

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer