Dessa regler gäller för Ödeshögs kommun data- och telenät som är i kommunens ägo och som drivs av Ödeshögs kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dessa regler gäller för Ödeshögs kommun data- och telenät som är i kommunens ägo och som drivs av Ödeshögs kommun."

Transkript

1 Användarpolicy/villkor angående kommunens datorresurser Användarpolicy/villkor angående kommunens datorresurser för personal. Fastställd av kommunstyrelsen 124/2003 Innehåll 1. Allmänna villkor 1.1 Allmänt 1.2 Användarrätten 1.3 Lagstiftningen 2. Kommunens interna användarpolicy/villkor 2.1 Användarnamnet och lösenorden 2.2 Datasäkerhet, kostnader och licenser 2.3 Licenser 2.4 Hänsyn till datoranvändningen 2.5 Övriga villkor 2.6 Denna policy 2.7 Brott mot den interna användarpolicyn/villkoren eller lagen och användning i otillåtet syfte 3. Etikregler 1. Allmänna villkor 1.1. Allmänt Dessa regler gäller för Ödeshögs kommun data- och telenät som är i kommunens ägo och som drivs av Ödeshögs kommun Användarrätten Kommunens anställda och eleverna i kommunens skolor ges rätt att utnyttja kommunens allmänna datorresurser (såsom servrar, datorer, datanät, allmänna persondatorer och deras programvara) för uppgifter knutna till arbete, undervisning, studier och förvaltning vid kommunen och dess enheter. De förtroendevalda ges rätt att utnyttja kommunens allmänna datorresurser för uppgifter i anslutning till förtroendeuppdraget (e-postadresser och användarkonton). För användningen av datorer som görs tillgängliga för allmänheten t.ex. i biblioteken kan särskilda regler utfärdas för dessa. De här angivna användningsvillkoren skall dock alltid följas. Användaren är personligen ansvarig för att han/hon förstår och följer villkoren. Med anställd avses person som har ett arbetsförhållande med kommunen. Med elev avses person som är inskriven i kommunens skolor/barnomsorg. Med förtroendevald avses person som av kommunfullmäktige valts till förtroendeuppdrag i kommunen enligt kommunallagen. Därtill kan användargrupper med nära anknytning till kommunen ges användarrättigheter enligt särskilt beslut av IT -avdelningen.

2 De systemansvariga kan tillfälligtvis bevilja användarrättigheter där så behövs. IT -avdelningen kan även vid behov avgiftsbelägga vissa tjänster för att andra användargrupper skall erhålla tillgång till kommunens dataresurser. Med allmänna datorer avses datorer som placeras i allmänna utrymmen att användas gemensamt av olika personer och användargrupper, t.ex. av förtroendevalda. Om datorresurserna utnyttjas för extern eller privat verksamhet som förorsakar kommunen kostnader, ska överenskommelse först göras med respektive chef och i samrådan med IT - chefen om ersättning av datoranvändningen. Detta gäller även kommunens allmänna datorer. De anställda, elever, förtroendevalda och medlemmar i andra användargrupper som har ett eget område på någon server (dvs ett användarnamn och ett lösenord) skall skriva under ett användaravtal. Detta gäller även tillfälliga användare. De här angivna reglerna tillämpas på alla som använder kommunens datorresurser. Kommunens datorer är i första hand avsedda som arbetsredskap för kommunens personal. Därför har arbetsuppgifter alltid förtur framför annan användning. IT chefen tillsammans med respektive chef kan vid behov tillfälligt fastställa prioritetsordningen för olika användningsändamål Lagstiftningen Lagstiftningen behandlar utnyttjandet av datorer ur flera aspekter. Man kan dock notera att Öppnande av andras e-post eller skaffande av information om andra användares dataöverföring kallas för kränkning av kommunikationshemlighet och är straffbart. Piratkopiering eller bruk av andras användarnamn och lösenord är dataintrång och straffbart. Olovlig kopiering av programvara bryter mot upphovsmannarätten. Sändning av e-post i annans namn kan rubriceras som förfalskning. Medvetet skadande av annans datamedium, t.ex. med virus, kan dömas som skadegörelse. Den som matar in oriktiga uppgifter i en dator kan dömas för bedrägeri. Olovligt utnyttjande av kommunens datorutrustning och programvara för egen ekonomisk vinning kan rubriceras som olovligt brukande av annans egendom. 2. Kommunens interna användningsvillkor 2.1. Användarnamnet och lösenorden Användaren ansvarar för vad som sker via användarnamnet. Användaren har ej rätt att utnyttja andras användarnamn eller lösenord. Skriv inte upp lösenordet på en lapp. Användarnamnet och lösenorden är personliga. Ett lösenord eller annan information som kan användas för att skada nätet får ej ges vidare åt någon annan person, varken medvetet eller genom ovarsamhet. Denna regel gäller också efter det att arbetsförhållandet upphört och efter det att detta avtal i övrigt upphört att gälla. Ett lösenord, som kan ha kommit utomstående till kännedom, skall omedelbart bytas. Lösenordet bör väljas omsorgsfullt. Det bör vara svårt att gissa sig till, och det bör t.ex. inte bilda något ord eller namn som är lätt att gissa. Namn på fruar, män, pojkoch flickvänner, hundar och katter osv är inte tillåtna. Lösenordet skyddar inte bara användarens egen integritet och information, utan är även en viktig del av alla andra användares säkerhet. Den av IT -enheten faställda minimumlängden på lösenord, där så finns, skall alltid innehålla en mix av gemener, versaler och siffror Utnyttjandet av andras program- och datafiler förutsätter den andra användarens tillstånd, och bör ske via det egna användarnamnet.

3 2.2. Datasäkerhet och kostnader Datorernas och datanätens säkerhet och informationens integritet kan ej garanteras. Varken IT -avdelningen, den systemansvariga eller kommunen kan till fullo ansvara för skada eller förlust som förorsakats användaren vid utnyttjandet av dessa resurser. IT-avdelningen, den systemansvariga eller kommunen svarar inte för skada som uppstår på grund av maskin- eller programfel, virus, eller felaktigt bruk. IT -avdelningen säkerhetskopierar med jämna intervaller datorerna och dess filer där så anses vara befogat, men notera att systemet ej alltid är heltäckande. IT -avdelningen administrerar och utvecklar kommunens datorresurser. I fall där det inte kan undvikas, då det gäller att trygga säkerheten och funktionaliteten eller kunna beivra missbruk, har IT -avdelningen behörighet att scanna (sniffa) nätet och därigenom läsa delar av alternativt radera en användares filer, e-post eller datanättrafik. Detta sker emellertid med iakttagande av etikreglerna.(se nedan) Om användaren hittar säkerhetsluckor skall dessa omedelbart anmälas till IT -avdelningen. Informationen får ej spridas och sökning efter eventuella säkerhetshål är ej tillåtet. Alla användare har tystnadsplikt i fråga om sådana data i nätet som inte är offentliga. Tystnadsplikten gäller också efter det att arbetsförhållandet har upphört. Användarna är personligen skyldiga att se till att icke -offentliga data lagras på ett sådant sätt att de inte är tillgängliga för obehöriga. Icke -offentliga data får t.ex. inte lagras på sådana områden på en server till vilka sådana personer har tillgång, som inte har rätt till den aktuella informationen. Om konfidentiella data lagras på arbetsstationernas lokala hårddiskar skall de skyddas så att de inte är tillgängliga för obehöriga. 2.3 Licenser Programvaran på kommunens datorer skall vara licensbunden. Ingen programvara får därför kopieras eller föras utanför kommunens utrymme om ej annat överenskommits med kommunens IT-chef. Vid inköp av program/licenser skall alltid kontakt tas med kommunens licensansvarig på IT-avdelningen för samordning, registrering samt samtycke allt i enlighet med avtal om programvaruhantering som kommunen tecknat med BSA(Bussines Software Alliance). All piratkopiering är förbjuden. Upphovsrätten skall alltid respekteras och är grunden för licensavtalet. All nedladdning av shareware, freewares och.exe-filer är förbjuden om inte tillåtelse från IT-avdelningen erhållits. IT-avdelningen kommer var 6:e månad utföra inventering/kontroll på vilka programvaror som finns installerade på respektive dator. Fakturan vid programinköp är intyg på licens/lincenserna, licensen är därmed en värdehandling(1 licens = 1 installation). IT-avdelningen gör inga installationer om ovanstående regler beträds. Att inte följa dessa regler kan även medföra rättsliga åtgärder Hänsyn vid datoranvändningen Vid datoranvändningen skall hänsyn visas mot andra användare. Spridning av kedjebrev, anonym e -post, pornografiskt material, reklam, datavirus, maskar eller några andra dylika ändringar är absolut förbjudet. Man får ej sända eller visa upp rasistiska, våldsamma eller på annat sätt stötande bilder, ljud eller texter i allmänna utrymmen som t ex skolornas datasalar eller kontorsutrymmen. Användaren svarar för innehållet i alla egna filer och bilder som lagras på kommunens datorer. Andras eventuella upphovsmannarätt skall alltid beaktas. Man skall hushålla med datanätets och datorernas kapacitet.

4 Upprensning av filer i kataloger som finns på servrar och dylikt skall göras regelbundet för att hålla nere den totala volym mängden. I situationer där datorns drift störs, eller där det slösas med utrymme, kan de systemansvariga vid behov radera filer Övriga villkor Endast IT -avdelningen (eller en person med IT-avdelningens uttryckliga tillstånd) får ansluta utrustning till kommunens data-/telenät. Detta gäller förutom datorer bl.a. också modem eller annan kommunikationsutrustning. Kommunens IT -avdelning sköter all fördelning av användarid, e-post- och IPadresser Denna policy All tystnadsplikt som definieras genom denna policy gäller fortfarande även efter det att anställningsavtalet har upphävts. IT -avdelningen förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren vid behov. Av tvingande skäl kan de ändras vid behov, varvid de som undertecknat mottagandet av användarpolicyn informeras om detta. Dessa villkor finns alltid till påseende hos din chef. Användaren skall hålla sig ajour med dem och förbinder sig att följa villkoren. Policyn upphör att gälla när anställningsförhållandet upphör eller då elev blir utskriven ur skolan, alternativt då förtroendevalds uppdrag upphör. Användarnamnet kan deaktiveras om det ej utnyttjas och filerna kan raderas när så anses nödvändigt Brott mot den interna användarpolicyn/villkoren eller lagen, och användning i otillåtet syfte Kommunens IT -avdelning har, om goda grunder finns, rätt att tillfälligt hindra användarrätten. IT -avdelningen meddelar omedelbart beslutet vidare till närmaste chef. Respektive anställds chef och personalchefen kan efter att ha hört användaren ge en varning, begränsa användningen eller hindra användarrätten. Kommunens IT -avdelning kan vid behov stänga av en enhets/avdelnings/klass förbindelse till kommunens nät, varefter detta omgående meddelas närmaste chef för vidare ställningstagande. Kommunens IT -avdelning skall tillämpa samma regler på alla enheter. Vid allvarligare eller upprepade förseelser, eller förseelser som sträcker sig utanför eller inom kommunens nät, kan ytterligare åtgärder vidtas. Ärendet kommer att behandlas av personalchefen som i sin tur kan utfärda varningar, polisanmälningar mm. Kommunen kan kräva ersättning t.ex. för åsamkad direkt och indirekt skada och för den arbetstid personalen lagt ned på utredningen. Vid misstanke om lagbrott kan åtal väckas.

5 3. Etikregler Nedanstående citat är hämtat från SUNET och skall accepteras: Det är en i den akademiska världen allmänt accepterad princip att bevara nätverken så öppna som möjligt. För att så skall kunna ske är det oundvikligt att vissa etiska krav ställs på de individer som använder nätverken och på deras aktiviteter. Dessa etiska krav skiljer sig inte särskilt mycket från övriga krav som ställs på medborgarna i ett modernt samhälle Ödeshögs kommun fördömer det som oetiskt när någon försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det försöker dölja sin användaridentitet försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken uppenbart slösar med tillgängliga resurser(personal, maskinvara eller programvara) försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen göra intrång i andras privatliv försöker förolämpa eller förnedra andra försöker sända, inhämta eller förevisa rasistiska, pornografiska våldsamma eller på annat sätt stötande bilder, ljud eller texter.

6 Begäran om användarkonton samt policyförsäkran för personal Personens namn: Födelsedata: Förvaltning: Avdeln/arbetsplats:* Befattning:* Program/Verksamhetssystem som skall användas:* * Behövs för att IT-avd skall kunna ge personen tillgång till de nätverksenheter som behövs. Visstidsanställning from: tom: Tillsvidareanställn. Ort och datum: Underskrift av ansvarig chef/arbetsledare Namnförtydligande samt telefonnummer Försäkran Jag intygar och försäkrar härmed att jag: har tagit del av och är införstådd med den policy och de regler som gäller för användningen av kommunens datorresurser. ska följa de regler och mål som utfärdats av IT-avdelningen och systemansvariga angående kommunens datorresurser. ej obehörigen ska uttala mig om vad jag har sett eller tagit del av rörande bl.a handlingar, nätstruktur, användarnamn, lösenord och IP-nummerserier. även är medveten om att brott mot tystnadsplikt kan leda till avstängning från datanätet och i vissa fall även till skadeståndskrav och polisanmälan. Jag samtycker till att Ödeshögs kommun behandlar personuppgifter i enligt med ovanstående kontoansökan Underskrift av person ansökan avser Datum Namnförtydligande samt telefonnummer

7

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

"GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN

GÖR DET SJÄLV KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH -SÄKERHETEN Personuppgiftslagen leder

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 GÄLLER FR.O.M. 22.9.2009 18.9.2009 OY SAMLINK AB VARMENNEPERIAATTEET 2 (47) Innehållsförteckning

Läs mer

Villkor för Användning

Villkor för Användning Villkor för Användning AVTAL MELLAN ER OCH RCI EUROPE RCI Europe ( RCI, vi, oss eller vår ) erbjuder er denna Websida. I och med att ni använder denna Websida och/eller accepterar de villkor, förbehåll

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

Privat på jobbet. Diskussioner om etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion kopplat till statlig tjänst

Privat på jobbet. Diskussioner om etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion kopplat till statlig tjänst Privat på jobbet Diskussioner om etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion kopplat till statlig tjänst Krus är en stabsmyndighet som ger regeringen stöd i frågor som rör statsförvaltningens

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad, senast december 2012 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst

Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst Författare Sören Öman är vice ordförande i Arbetsdomstolen och föreståndare för Stockholm Centre for

Läs mer

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion för bedömningen till universitet och övriga läroanstalter Anvisning 3/2014 Anvisning

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED (15.1.2009, senast ändr. 8.6.2012)

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED (15.1.2009, senast ändr. 8.6.2012) B 1 VÄGLEDANDE REGLER OM GOD ADVOKATSED (15.1.2009, senast ändr. 8.6.2012) (Inofficiell översättning) 1 INLEDNING En advokat ska redbart och samvetsgrant utföra anförtrodda uppdrag och i all sin verksamhet

Läs mer

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING!

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Enligt personuppgiftslagen skall alla nättjänster som samlar in personuppgifter förses med en tillbörlig

Läs mer

Exempel på IT-incidenter

Exempel på IT-incidenter Bilaga till utredning om oberoende Internet Exempel på IT-incidenter Beteckningen incident har länge använts som beteckning för vissa typer av oönskade händelser med anknytning till datasystem och datakommunikation.

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Forskningsetiska delegationen Helsingfors 2009 2 Forskningsetiska delegationens

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer