Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun"

Transkript

1 Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott den [åååå-mm-dd] att gälla från och med [åååå-mm-dd]. Det riktar sig till alla anställda och förtroendevalda i Eslövs kommun. Ses över för revidering senast september Kontaktperson: estrateg, Kommunikationsavdelningen.

2 2 (11) 1 ELEKTRONISK INFORMATIONSSÄKERHET POLICY OCH RIKTLINJER DITT ANSVAR SOM ANVÄNDARE UTBILDNING I ELEKTRONISK INFORMATIONSSÄKERHET ÅTKOMST OCH BEHÖRIGHET INLOGGNING LÖSENORD Lösenord till Eslövs kommuns interna IT-nätverk: Byte av lösenord till Eslövs kommuns interna IT-nätverk ska ske: OM DU LÄMNAR ARBETSPLATSEN UTRUSTNING OCH PROGRAMVAROR KLASSNING OCH HANTERING AV INFORMATION KLASSNING AV INFORMATION Dataintrång LAGRING AV INFORMATION INTERNET OCH E-POST BEGRÄNSNINGAR AV INTERNET- OCH E-POSTANVÄNDANDE SÄKERHETSRELATERADE IT-INCIDENTER, VIRUS MM VIRUSVARNING Virus via mail Virus på datorn MISSTANKE OM VIRUS BYTE ELLER AVSLUT AV ANSTÄLLNING BILAGA 1: RUTINER FÖR KONTROLL AV ANVÄNDARES INTERNET- OCH E-POSTANVÄNDNING KONTROLL AV INNEHÅLL I E-POSTMEDDELANDEN BILAGA 2: DITT ANSVAR SOM CHEF... 11

3 3 (11) 1 Elektronisk informationssäkerhet policy och riktlinjer Styrande dokument för arbetet med elektronisk informationssäkerhet i Eslövs kommun är Policy för elektronisk informationssäkerhet samt Riktlinjer för Användare, Förvaltning samt Kontinuitet och drift. Riktlinjer för Användare anställd och förtroendevald utgår från Policy för elektronisk informationssäkerhet och beskriver hur du som användare ska verka för att upprätthålla en god elektronisk informationssäkerhet. Dessa riktlinjer omfattar, utan undantag, alla anställda och förtroendevalda inom alla verksamheter. Det finns inte utrymme att besluta om lokala regler som underskrider dessa riktlinjer. Riktlinjer för övriga användare, till exempel olika elevkategorier, brukare, datoranvändare bibliotek, behandlas i separata riktlinjer. Ansvaret för upprätta dessa riktlinjer åligger respektive verksamhet. 1.1 Ditt ansvar som användare Elektronisk information är en viktig tillgång för Eslövs kommun. För att skydda denna krävs ett säkerhetsmedvetande hos alla användare. Som användare har du alltså en del i ansvaret för säkerheten i den elektroniska informationshanteringen. 1.2 Utbildning i elektronisk informationssäkerhet För att du som användare ska kunna upprätthålla den elektroniska informationssäkerheten ska du regelbundet ta del av nödvändig kompetensutveckling. 2 Åtkomst och behörighet Eslövs kommuns interna IT-nätverk samt enskilda IT-verksamhetssystem är utrustade med behörighetskontrollsystem för att säkerställa att endast behöriga användare kommer åt informationen. De behörigheter du blir tilldelad beror på dina arbetsuppgifter och avgörs av din chef. 2.1 Inloggning Innan du första gången loggar in får du av IT-avdelningen ett engångslösenord för åtkomst till Eslövs kommuns interna IT-nätverk. Engångslösenordet ska du byta till ett personligt lösenord efter första inloggningen. Samma förfarande gäller för enskilda IT-verksamhetssystem som kräver lösenord för åtkomst.

4 4 (11) 2.2 Lösenord Lösenord är strängt personliga och ska hanteras därefter. Du skall därför: inte avslöja ditt lösenord för andra eller låna ut din behörighet skydda lösenordet väl omedelbart byta lösenordet om du misstänker att någon känner till det Du lämnar spår efter dig när du är inloggad i Eslövs kommuns interna IT-nätverk och de enskilda IT-verksamhetssystemen. Loggningsfunktionerna som finns används för att spåra obehörig åtkomst. Detta för att skydda information men också för att undvika att oskyldiga misstänks om oegentligheter inträffar Lösenord till Eslövs kommuns interna IT-nätverk: ska vara minst åtta tecken långt ska bestå av en blandning av siffror, specialtecken, stora och små bokstäver får inte återanvändas Byte av lösenord till Eslövs kommuns interna IT-nätverk ska ske: var 90:e dag, en dialogruta visas på skärmen när det är dags för enskilda IT-verksamhetssystem efter ett visst tidsintervall som bestäms av respektive systemägare omedelbart om du misstänker att någon annan känner till det. Du får inte använda samma lösenord till dina användarkonton i Eslövs kommun som till dina privata konton (Facebook, Twitter, Hotmail, Bilddagboken etc). Efter tio misslyckade försök att logga in låses ditt konto. Ta då kontakt med Helpdesk eller av Helpdesk godkänd person för att få ett nytt engångslösenord. Riktlinjer för lösenord till Eslövs kommuns enskilda IT-verksamhetssystem bestäms av respektive systemägare. 2.3 Om du lämnar arbetsplatsen Vid tillfällen när du inte har uppsikt över arbetsplatsen ska du logga ut alternativt låsa din arbetsstation. Om du delar dator/tunn klient med andra ska du logga ut. Dator: CTRL+ALT+DEL och klicka sedan på LOGGA UT Tunn klient: CTRL+ALT+END och klicka sedan på LOGGA UT

5 5 (11) Om du är ensam om din dator kan du låsa den. Dator: CTRL+ALT+DEL och klicka sedan på LÅS DATORN Tunn klient: CTRL+ALT+END och klicka sedan på LÅS DATORN 3 Utrustning och programvaror IT-avdelningens kontaktuppgifter: eller (6)2888. För den utrustning som du förfogar över; tunn klient, stationär PC och/eller bärbar PC med tillhörande utrustning gäller: Inköp av IT-relaterad arbetsplatsutrustning ska göras via IT-avdelningen. Beställningen ska alltid göras skriftligen (via beställningsformulär på Ekis eller via mail) av behörig beställare och med angivande av giltigt IDnummer. Utrustning som kopplas i kommunens interna IT-nätverk ska vara godkänd av IT-avdelningen. Nätverksansluten utrustning kan flyttas enbart efter kontakt med ITavdelningen. Installation av system/applikationer/program i kommunens interna ITnätverk sker i samarbete med IT-avdelningen. Fel ska omgående anmälas till IT-avdelningen. Det är inte tillåtet att kopiera eller använda Eslövs kommuns program utanför kommunens verksamhet. För stöd och hjälp när det gäller användningen av enskilda ITverksamhetssystem kontaktar du aktuell systemadministratör. Har du problem med din dator ska du kontakta IT-avdelningen. 4 Klassning och hantering av information 4.1 Klassning av information All information, även arbetsmaterial, måste klassas oberoende av lagringsmedia. Klassningen görs utifrån Eslövs kommuns klassningsmodell för information. En pappersbunden handling och digital handling med samma innehåll ska alltså klassas på samma nivå. Klassningen utgår från de konsekvenser som kan bli följden av brister med avseende på informationens riktighet, tillgänglighet, sekretess och spårbarhet. Konsekvenserna kan vara brott mot lagstiftning, skada för medborgare och anställda eller av ekonomisk karaktär.

6 6 (11) Dataintrång Användare som har behörighet och tillgång till IT-verksamhetssystem, dataregister eller databas får endast kontrollera och ta del av uppgifter som har samband med arbetsuppgifterna. Den användare som till exempel kontrollerar sekretessklassade uppgifter om vänner, bekanta eller andra personer av eget intresse och utan samband med arbetsuppgifterna begår dataintrång. 4.2 Lagring av information Information som du lagrar på Eslövs kommuns gemensamma lagringsenheter säkerhetskopieras enligt Eslövs kommuns standard. Säkerhetskopiering sker en gång per arbetsdygn och omfattar förändringar sedan föregående tillfälle. En total säkerhetskopiering sker en gång per månad. Du kan välja att lagra på H:, G: eller O:. H: (Hemkatalog) är din personliga enhet som du kan använda för lagring av personligt arbetsmaterial. Om du väljer H-enheten kommer inte någon annan än du själv åt informationen. O: (Organisationskatalog) är en enhet för lagring av information som du och medarbetarna på din förvaltning har tillgång till. G: (Gemensam katalog) är en enhet för lagring av information som alla användare i Eslövs kommun har tillgång till. I vissa fall kan ytterligare enhetsbeteckningar finnas. Eftersom det inte tas någon säkerhetskopiering på din lokala hårddisk (C:) så bör du inte lagra på denna. Vid diskkrasch, brand, stöld etc förlorar du information och riskerar också att information hamnar i orätta händer. 5 Internet och e-post När du mailar eller surfar på Internet representerar du Eslövs kommun och lämnar spår efter dig i form av e-postadress respektive IP-adress som tillhör Eslövs kommun. Dessutom kan säkerheten i Eslövs kommuns lokala nätverk påverkas i mycket hög grad beroende på ditt beteende. Det är av dessa skäl som det finns begränsningar av avvändandet av Internet och e-post. Internet och e-post är arbetsverktyg och får för privat bruk användas bara i sådan omfattning att det inte inkräktar på arbetet eller medför onödiga kostnader för arbetsgivaren. Vad som gäller för bevakning av e-post, registrering etc finns att läsa på intranätet under LAGAR OCH REGLER E-POSTREGLER.

7 7 (11) 5.1 Begränsningar av Internet- och e-postanvändande Det är INTE tillåtet att besöka sidor med innehåll som strider mot Eslövs kommuns värderingar, t ex: besöka webbplatser med extrempolitiskt, rasistiskt, våldsinriktat eller pornografiskt innehåll besöka webbplatser med diskriminerande innehåll (religion, kön, sexuell identitet etc) besöka webbplatser som har anknytning till kriminell verksamhet I de fall då du i arbetet, t ex vid utredningar och omvärldsanalyser, har behov av att besöka sidor som normalt är förbjudna ska detta, i förväg, anmälas till samt godkännas av din chef. För din egen säkerhet ska du INTE använda din privata e-legitimation, logga in på banken eller handla/betala privat från det kommunens interna IT-nätverk. Rutiner för kontroll av användares Internet- och e-postanvändande - se bilaga. 6 Säkerhetsrelaterade IT-incidenter, virus mm Eslövs kommun rapporterar säkerhetsrelaterade IT incidenter till SITIC 1. Om du misstänker att någon använt din användaridentitet och lösenord eller att du varit utsatt för någon annan typ av incident ska du: omedelbart anmäla förhållandet till IT-avdelningen notera när du upptäckte incidenten notera när du senast var inne i Eslövs kommuns interna IT-nätverk och aktuellt IT-verksamhetssystem dokumentera alla iakttagelser i samband med upptäckten och försöka fastställa om riktigheten på din information har påverkats. Om du upptäcker fel och brister i de IT-verksamhetssystem du använder ska du rapportera dessa till aktuell systemadministratör. 1 SITIC, Sveriges IT-incidentcentrum, är en nationell funktion med uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga säkerhetsrelaterade IT-incidenter. SITIC är en del av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

8 8 (11) 6.1 Virusvarning Virus via mail När Eslövs kommuns viruskydd har kategoriserat ett mail som virus skickas oftast ett mail till dig, se nedan. Bifogat i detta mail finns orginalmailet. Du kan titta på originalmailet men inte öppna den bifogade originalfilen Virus på datorn När vårt virusprogram F-secure hittar ett virus, spionprogram eller liknande kommer nedanstående ruta upp. De skadliga filerna är då borttagna och risken för vidare spridning är därmed borta.

9 9 (11) Det finns ytterligare alternativ då F-secure frågar vad du vill göra med en fil som misstänks vara skadlig. Rekommendationen är att lägga filen i karantän. Men vet du vad det är för fil så bör du välja ta bort direkt. Är du det minsta osäker så kontakta Helpdesk, anknytning 2888! 6.2 Misstanke om virus Eslövs kommun har programvaror för viruskontroll både i de tunna klienterna, de stationära och bärbara datorerna samt i nätverket, men kan ändå drabbas av virus. Om du misstänker att din dator innehåller virus ska du: dra ut nätverkskabeln, men låta datorn vara på omedelbart anmäla förhållandet till IT-avdelningen. OBS! Anmälan ska ske per telefon, inte per e-post. Tänk på att kringutrustning (digital kamera, mobiltelefon, USB-minne med mera) lätt blir virusbärare eftersom de överför information mellan olika datorer. 7 Byte eller avslut av anställning När du byter anställning/roll alternativt slutar din anställning i Eslövs kommun ansvarar du för att rådgöra med din chef om vilket av ditt arbetsmaterial som ska sparas. Arbetsmaterialet som du framställt är Eslövs kommuns egendom och får inte tas med utan chefs godkännande.

10 10 (11) 1 Bilaga 1: Rutiner för kontroll av användares Internet- och e-postanvändning All användning av Internet i Eslövs kommun ska registreras i en logg med uppgifter om användarnamn, internetadress samt tidpunkt. Även all e-post i Eslövs kommun ska registreras i en logg med uppgifter om avsändare, mottagare, ämnesfält, tidpunkt, storlek på meddelandet samt namn på bifogade filer. Arbetsgivaren utövar ingen kontroll över användarnas e-postmeddelanden eller användning av Internet men kan dock i enskilda fall komma att kontrollera om det är nödvändigt, t.ex. vid fara för den elektroniska informationssäkerheten, för att utreda misstanke om brott eller misstanke om att dessa riktlinjer inte följs. Vid fara för den elektroniska informationssäkerheten fattas beslut om kontroll av kommunens säkerhetschef i samråd med såväl IT-chef som personalchef. Vid misstanke om brott eller misstanke om att dessa riktlinjer inte följs fattas beslut om kontroll av personalchef. Informationen som framkommer kommer endast att lämnas till beställaren för vidare hantering. Kontroll kan också komma att göras i fall då belastningen är onormal, till exempel som ett led i felsökning vid IT-incidenter etc. Beslut kan då fattas av ITchef. Uppgifter som ligger till grund för kontroll av användares Internet- och e- postanvändning gallras efter tre månader. Om en utredning påbörjas bevaras uppgifterna dock så länge utredningen pågår. 1.1 Kontroll av innehåll i e-postmeddelanden Arbetsgivaren kan komma att ta del av e-postmeddelanden om det är nödvändigt för att uppfylla Eslövs kommuns skyldigheter, till exempel om allmänna handlingars offentlighet, om det är nödvändigt vid fara för den elektroniska informationssäkerheten, till exempel vid virus- och hackerangrepp, eller för att utreda och förhindra brott. Vid uppsägning kommer arbetsgivaren att, i samråd med användaren, ta del av den uppsagdes e-postmeddelanden. Detsamma gäller för användares e- postmeddelanden efter längre tids sjukdom.

11 11 (11) 2 Bilaga 2: Ditt ansvar som chef Kompetensutveckling elektronisk informationssäkerhet Ansvara för att dina medarbetare fortlöpande erhåller nödvändig kompetensutveckling för att upprätthålla den elektroniska informationssäkerheten. Åtkomst och behörighet under anställning Ansvara för att dina medarbetare har rätt behörighet till Eslövs kommuns interna IT-nätverk till lagringsenheterna (H, O och G) för åtkomst till Eslövs kommuns enskilda IT-verksamhetssystem Informationsklassning och lagar Ansvara för att dina medarbetare får information om klassningsnivå för informationen i respektive IT-verksamhetssystem. gällande lagar och påföljder vid överträdelse Åtkomst och behörighet vid byte eller avslut av anställning Ansvara för att medarbetarens behörighet till Eslövs kommuns interna IT-nätverk ändras alternativt avslutas. behörigheter till lagringsenheterna (H, O och G) ändras alternativt avslutas. behörigheter för åtkomst till Eslövs kommuns enskilda ITverksamhetssystem ändras alternativt avbeställs. Vid service på, överlåtelse, omflyttning eller kassering av utrustning Ansvara för att dina medarbetares utrustning lämnas till IT-avdelningen för borttagning av känslig information alternativt destruktion. Utlånad utrustning Ansvara för att dina medarbetare återlämnar IT-relaterad utrustning som tillhör Eslövs kommun t. ex. säkerhetsnyckel och annan kringutrustning.

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

"GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN

GÖR DET SJÄLV KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH -SÄKERHETEN Personuppgiftslagen leder

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2013-10-09 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid:

Läs mer

handbok säkerhet vid energiföretag

handbok säkerhet vid energiföretag handbok säkerhet vid energiföretag förord En väl fungerande energiförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle. Företag verksamma inom energiförsörjningen utsätts varje dag för

Läs mer

Kvalitet och säkerhet

Kvalitet och säkerhet U-CARE Vård Kvalitet och säkerhet version per den 7 april 2015 Ledningssystem för vårdkvalitet och patientsäkerhet 1 Innehåll Generell beskrivning av U-CARE Vård... 3 Vården i U-CARE Vård... 3 Patienterna

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20 Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation Version 2014-05-20 2 3 1. Inledning Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

I agree - men till vad?

I agree - men till vad? I agree - men till vad? Rapport om integriteten på nätet Juni 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Resultat... 6 3a. Fem fel... 6 3b. Användarkonto

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

Handbok för insatspersonal. Före, under och efter internationella insatser.

Handbok för insatspersonal. Före, under och efter internationella insatser. Handbok för insatspersonal Före, under och efter internationella insatser. Handbok för insatspersonal Före, under och efter internationella insatser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktperson:

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-04-27 LS-LED10-285 101 Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång Landstingsstyrelsens beslut 1. Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång godkänns.

Läs mer

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0

SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 SAMLINK CUSTOMER CA Certifikatprinciper WS-MATERIALTJÄNSTER FÖR CERTIFIKAT OID: 1.2.246.558.10.09704098.11.2 v.1.0 GÄLLER FR.O.M. 22.9.2009 18.9.2009 OY SAMLINK AB VARMENNEPERIAATTEET 2 (47) Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer