En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola"

Transkript

1 Första upplagan 16 februari 2012 Andra upplagan 3 september 2012 Denna upplaga är den tredje och gavs ut mars 2015 RAMVERK SKOLFAM En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola

2 Ramverk för det nationella skolfam nätverket Datum för beslut: Ramverket antogs av styrgruppen den 16 februari Datum för revidering: Ramverket reviderades av styrgruppen den 3 september 2012, av styrgruppens AU den oktober 2014, samt av styrgruppen den 4 mars Bakgrund Flera internationella och svenska studier visar att familjehemsplacerade barn generellt har sämre studieresultat och uppnår lägre utbildningsnivå än andra. För att åstadkomma förändring är det rimligt att rikta intresset mot förhållanden som är påverkbara, såsom skolgången. Skolfam är en pedagogisk arbetsmodell och ett salutotogent förebyggande arbete för barn i riskzon. Genom att lyckas i skolan ökar barnens möjligheter till en god framtid. Skolfam är ett komplement till den ordinarie elevhälsan i skolan och till socialtjänstens familjehemsvård. Man kan beskriva och förstå skolfam ur ett barnrättsligt perspektiv i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (artikel 6), där det framgår att barns rätt att utvecklas och lyckas i skolan utgör en självklarhet i ett välfärdssamhälle. Skolfam skulle också kunna beskrivas ur perspektivet samhällsnytta. Genom att investera i förebyggande insatser i skolan kan utanförskap och mänskligt lidande på lång sikt motverkas. Samverkan mellan professioner, nämnder och kommuner är en förutsättning för att lyckas med Skolfam. Samverkan berikar och utvecklar samt undanröjer försvårande hinder mellan olika professioner. Resultatet blir ett rationellt arbete för barnets bästa. 1.1 Kort historik och aktuellt läge Skolfam utvecklades i Helsingborg stads socialförvaltning av Kristin Hintze, Anna Aldenius Isaksson, Lotta Kjellert, Linda Fastén, Karin Norman, Gunilla Nilsson och Leif Redestig med stöd från professor Bo Vinnerljung, Socialstyrelsen, och lektor Eva Tideman, Lunds universitet. Arbetet startade i projektform 2005 i samverkan mellan stadens socialförvaltning och skol- och fritidsförvaltning och omfattade 24 barn utvärderades satsningen med goda resultat. Efter två år visade barnen högre kognitiv prestationsförmåga och medelvärdena hade förbättrats i nästan alla pedagogiska tester. Skolfam har sedan starten i Helsingborg 2005 spritt sig i Sverige och Norden startade Norrköping en replikering med stöd av bland annat Stiftelsen Allmänna Barnhuset, där de goda resultaten från Helsingborg bekräftades startade Gävle, Angered och Tjörn/Stenungsund. 1

3 Följande år spreds Skolfam över Sverige. Milstolpar i utvecklingen är bland annat: Skapandet av den första upplagan av manualen Publiceringen av den första studien (Helsingborg) i Adoption & Fostering Socialstyrelsens uppdrag till Centrum för psykiatriforskning, då Forum för psykosocial hälsa, att göra en effektutvärdering av Skolfam. Den påbörjades 2012 och beräknas vara klar i september Andra upplagan av Skolfams manual i februari Psynkprojektet i Sveriges Kommuner och Landsting finansierar under 2013 en webbaserad utbildning i Skolfam. Den lanseras i maj En hälsoekonomisk studie av effekterna av Skolfam genomförs i Norrköpings kommun under 2013 och publiceras Den andra publiceringen, av replikeringen i Norrköping, Adoption & Fostering 2014 Regeringen beslutar att anslå medel för nationell samordning under I mars 2015 består det nationella nätverket av 22 kommuner och Stiftelsen Allmänna Barnhuset, se vidare i kapitel 2 Organisation, samt bilaga 3. Skolfam har även inspirerat till liknande arbetsmodeller i Finland, Norge och Danmark. 2. Organisation Skolfamkommunerna utgör tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset ett nationellt nätverk. Syftet med nätverket är att optimera effekterna av kommunernas arbete genom att samordna resurser och utbyta erfarenheter. Ambitionen för nätverket är att gemensamt fortsätta att utveckla arbetsmodellen så att fler familjehemsplacerade barn får ökade förutsättningar för en lyckad skolgång. 2

4 2.1 Ledningsorganisation Styrgrupp Styrgruppens uppdrag är att fatta beslut om övergripande frågor som berör ledning/styrning och långsiktigt utvecklings- och kvalitetsarbete, verksamhetsplan, budget, och revidering av styrdokument. Det är också styrgruppen som ytterst beslutar om åtgärder för att skydda arbetsmodellens trovärdighet om någon medlem skulle avvika så mycket från arbetsmodellen att det bedöms skada modellens fortsatta validitet. Detta kan i sin yttersta konsekvens innebära uteslutning från nätverket. Skolfam är en öppen arbetsmodell i den meningen att all information om hur arbetet bedrivs hålls allmänt tillgänglig och att inga ytterligare krav för kvalificering ställs än att man förbinder sig att följa den gemensamt överenskomna arbetsmodellen. Eventuella beslut om gemensamma utgifter, tas i styrgruppen. Varje kommun utser årligen representation till styrgruppen med mandat att driva kommunens talan. Utgångspunkten är att representanter som företräder både skola och socialtjänst återfinns med en i huvudsak jämn fördelning i styrgruppen. Endast kommunerna har rösträtt vid omröstning. Varje kommun har en röst oavsett storlek. Vid oenighet råder majoritetsbeslut. Styrgruppen sammanträder en gång per halvår. Kommunernas representant/-er i styrgruppen ansvarar för att de aktuella frågorna är väl förankrade i berörda förvaltningar på hemmaplan före mötet. Vid mötet fastställs nya mötestider Styrgruppens arbetsutskott Varje år vid vårens sammanträde utser styrgruppen ett arbetsutskott ur styrgruppens ledamöter, med uppdrag att bereda frågeställningar inför styrgruppens möten. Ledamöter i arbetsutskottet är två från varje region. Arbetsutskottet har mandat att fatta beslut i frågeställningar som inte kan avvakta styrgruppens sammanträde, såsom brådskande personalfrågor, anslutning av nya kommuner i nätverket, eller program vid nätverkets konferenser. Arbetsutskottet fattar även beslut i ärenden som delegerats för vidare beredning och beslut från styrgruppen vid ordinarie sammanträde. Protokoll från arbetsutskottets möten utgör återrapportering till styrgruppen. Styrgruppens arbetsutskott sammanträder ytterligare en gång per halvår, förutom ordinarie styrgruppsmöte. 2.2 Operativ personal Manualen för Skolfam styr tillsammans med ramverket det operativa arbetet. Professionsvisa lagar och regler styr också hur verksamheten bedrivs på operativ nivå. Den operativa personalen (psykologer, specialpedagoger, barn- och familjehemssekreterare) sammanträder fysiskt årligen en gång på våren, ett möte per profession. Däremellan möts operativ personal vid återkommande regionala möten i sin egen region. Operativ personals möten syftar till erfarenhetsbyte mellan teamen, behandla frågeställningar med anknytning till forskning, fortsatt utveckling av pedagogiska metoder, diskussion om utbildnings-, kvalitets- eller manualfrågor med mera. 3

5 2.3 Nationell och regional samordning Nationell samordnare Nationell samordnare ansvarar för att samordna, administrera och dokumentera möten, den årliga konferensen, informations- och kommunikationsarbete samt budget. Det är också samordnaren som tar emot och sammanställer förfrågningar från nya kommuner som vill ansluta sig till nätverket. Den nationella samordnarens huvuduppdrag är att säkerställa kvaliteten på den verksamhet som bedrivs. Detta innebär att ge konsultation främst avseende frågor som rör ledning och organisation till Skolfamkommuner, att eventuella anpassningar av arbetsmodellen till lokala förhållanden inte äventyrar kvaliteten, samt att bistå i sammanställning och analys av resultat. Nationell samordnare sammanställer årligen en rapport om kvaliteten i Skolfam. Se vidare i kapitel 9. Nationell samordnare är också nätverkets kontaktyta gentemot forskare inom relaterade forskningsfält. Uppdraget innebär också att vara uppmärksam på lagändringar som kan ha betydelse för arbetsmodellen samt bereda frågeställningar som berör professionerna inför möten och konferenser Regional samordnare I takt med att Skolfam växer planerar Skolfam att inrätta regionala samordnare, detta under förutsättning att medel tillförs. Tänkbara uppgifter skulle då vara att planera och leda regionala möten, att samordna regionalt utbyte av erfarenheter, kompetens och stöd mellan kommunerna i regionen, samt att själv ge support i frågor som rör såväl lednings- som operativa frågor. Regional samordnare skulle också kunna ges ansvar att stimulera spridningen av Skolfam inom egen region, samt att säkerställa att utbildning av ny personal sker i tillräckligt hög omfattning. Regionala samordnaren leds av nationell samordnare och samverkar med övriga regionala samordnare. 3. Årliga konferenser 3.1 Nationell nätverkskonferens En konferens för medarbetare från alla professioner och ledning hålls årligen. Värdskapet växlar mellan kommunerna och i planeringen deltar nationell samordnare. Målsättningen är att konferensen ska vara kostnadsneutral för den kommun som arrangerar konferensen, vilket innebär att konferensavgiften avgörs av arrangören. Den årliga nationella konferensen syftar till att skapa utrymme för diskussion om frågeställningar med anknytning till forskning samt pedagogiska metoder och praktisk tillämpning med mera. Innehållet planeras utifrån deltagande från både ledare, de operativa teamen, forskare och metodutvecklare. Nästkommande års tema beslutas av styrgruppen och programmet bereds av arrangerande kommun i samverkan med nationell och regional samordnare, samt styrelsens arbetsutskott. 4

6 4. Anslutning till Skolfam 4.1 Kriterier för anslutning För att säkra kvalitet och långsiktighet i spridningen av Skolfam måste kommuner som ansluter sig till nätverket uppfylla vissa kriterier. Kommuner som vill ansluta sig till nätverkets arbete förbinder sig till att: Beslut ska vara fattat i fullmäktige eller i respektive social- och utbildningsnämnd. Följa manual och ramverk. Vara medveten om att Skolfam är en satsning som sträcker sig genom barnets hela grundskoletid. Om Skolfam genomförs som ett tidsavgränsat projekt, omfattar det åtminstone tre år. Vara medveten om att Skolfam är en förebyggande satsning, där redan befintliga behov hos barnet inte ska vara styrande för eventuell begränsning av gruppens storlek. Skolfam ska omfatta familjehemsplacerade barn som vid arbetets start går i förskoleklass upp till och med årskurs sju och vars placeringar förväntas bli långvariga. Skolfam omfattar inte barn med utvecklingsstörning. Ett riktmärke, utifrån erfarenhet, är att ett heltidsteam arbetar med 22 barn i uppstart. Därefter bedöms antal barn utifrån förutsättningar. Teamet runt varje barn består av två fasta funktioner, en psykolog och en specialpedagog, samt två funktioner i form av barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare. Anslutning bereds fortlöpande när förutsättningarna är uppfyllda i dialog med nationella samordnaren, vilket sedan bekräftas och protokollförs vid kommande möte för arbetsutskottet. 4.2 Avsteg Avsteg från den beskrivna modellen är ibland oundvikliga eller önskemål från ledningen i vissa kommuner. Man väljer i de fallen att acceptera en osäkerhet om utfallet av arbetet, för att kunna prioritera andra värden. Om en kommun redan vid uppstart vet att man kommer att behöva göra avsteg, skall detta diskuteras med nationell samordnare och tas med i bedömningen som styrgruppens arbetsutskott gör vid anslutning till det nationella nätverket. Exempel på sådana avsteg är: om urvalet inbegriper fler eller färre faktorer än ramverket beskriver, om antalet barn har varit eller planeras vara fler än 22 per team, om uppföljning inte sker med den frekvens som beskrivs i manualen Dock är det i sådana fall mycket viktigt att tydligt redovisa vilka avsteg från manualen man gör, så att hänsyn till avstegen kan tas när data sammanställs. I annat fall kommer resultat och data från Skolfam inte vara reliabla mått på vilka förväntningar man kan ha. 5

7 5. Stöd till implementering, löpande verksamhet och forskning 5.1 Manual Manualen tillsammans med detta ramverk är de två styrdokument som Skolfamarbetet utgår från. Manualen beskriver arbetsmodellen och hur den ska tillämpas. Replikerande kommuner förbinder sig att följa ramverk och manual. 5.2 Beslutsordning mellan ledning och operativ nivå Beslut som berör manualrelaterade frågor lyfts till arbetsutskottet som bereder frågan inför beslut av styrgruppen. En representant från arbetsutskottet deltar på den operativa personalens fysiska möte, inhämtar synpunkter och förmedlar ledningens inriktning. 5.2 Utbildning Webbaserad utbildning Den webbaserade utbildningen återfinns på och syftar till att ge en grundläggande orientering om Skolfam till mottagare i kategorierna Beslutsfattare, Blivande Skolfammedarbetare, Skolpersonal, Vårdnadshavare, Familjehem samt Barn som kan komma ifråga för att inkluderas i Skolfam. Utbildningen är öppen och kostnadsfri. Den administreras av nationell samordnare Utbildning på plats Förutom den webbaserade utbildningen finns en utbildning som genomförs på plats, antingen i en kommun som startar upp en verksamhet, eller på annan fysisk plats enligt överenskommelse. Syftet med denna utbildning är att ge teammedlemmar och ledningspersonal kunskap som tar vid där webbutbildningen slutar och ge tillräcklig kompetens för att starta det operativa arbetet. Nystartade Skolfamkommuner bör ha en stående dialog och utbyte med minst en erfaren Skolfamkommun med personal som kan ge råd i situationer som uppstår när nya rutiner, arbetssätt och organisation ska etableras. Samordnare, såväl nationell som eventuell regional, bistår med rådgivning till nystartade kommuner som en del i sitt uppdrag. 5.3 Forskning Skolfam utvecklades 2005 i samarbete mellan personal i Helsingborgs stad och forskare inom psykologi och socialt arbete. Forskarkontakten har sedan dess varit stark och ett återkommande utbyte har skett på konferenser och i det löpande operativa arbetet. Arbetsmodellens utformning utgår från strukturen i en forskningsstudie, med en första kartläggning av utgångsläget, strukturerade och dokumenterade insatser, samt en uppföljande kartläggning där effekten av insatserna kan mätas. Detta möjliggör att löpande kontrollera resultat och är därmed ett fundament för kvalitetssäkringen. 5.4 Metodöverensstämmelse och reliabla data Skolfam är en så högt strukturerad och detaljerat beskriven arbetsmodell att den i stort är replikerbar. Detta innebär att om Skolfam genomförs på samma sätt som tidigare har gjorts, kan man också förvänta sig liknande resultat. 6

8 Data från ett arbete som inte följer den beskrivna arbetsmodellen Skolfam, eller med barn som arbetsmodellen inte är utvecklad för, ska inte tas med i sammanställningen när resultaten utvärderas, och det skall tydligt beskrivas i rapport eller motsvarande. 6. Förberedelser och allmänna förutsättningar De barnsekreterare och familjehemssekreterare som kommer i fråga att arbeta med arbetsmodellen, behöver kunna avsätta mer tid än gängse rutin i samband med teamets kartläggningar och vid behov minst två uppföljningsmöten i barnets skola, per termin. 6.1 Tvärsektoriell ledning på kommunnivå För att arbetet ska fungera över tid och ha en tydlig roll i förvaltningarnas verksamhet är det önskvärt att det finns en tvärsektoriell ledningsgrupp, att samverkan mellan skola och socialtjänst är formaliserad på ledningsnivå och att arbetet är tydligt prioriterat i kommunen. Förankringen på ledningsnivå är särskilt betydelsefull när arbetet med barnen väcker frågor som är av komplex natur och inte kan lösas på verksamhetsnivå. Gruppens sammansättning kan se olika ut beroende på lokala förutsättningar, men följande personer/funktioner bör vara representerade: Utvecklingsledare/processledare som kan ta ett övergripande ansvar för Skolfam, såväl internt som i externa kontakter med till exempel andra kommuner som arbetar enligt modellen. Denna person bör ha kompetens, mandat och utrymme för att samordna, överblicka och utveckla arbetet på uppdrag av berörda verksamheter. Det är också utvecklingsledarens/processledarens ansvar att lokalt skapa forum för diskussion om frågor som teamet ställs inför i det operativa arbetet. Verksamhetsansvarig socialtjänst/familjehemsverksamhet. Verksamhetsansvarig skola/elevhälsa. Skolfam-teamet (psykolog, specialpedagog och företrädare för ansvariga socialsekreterare). 6.2 Administration, kommunikation och IT Tillgång till visst stöd inom administration, kommunikation och IT är nödvändigt för att arbetet ska löpa smidigt. Stöd inom information/kommunikation kan behövas vid produktion av informationsmaterial, såsom broschyrer, nyhetsbrev och presentationsmaterial till familjehem och skolor samt för publicering och administration av eventuella webbsidor om Skolfam Vi rekommenderar att de tekniska och juridiska förutsättningarna ses över i god tid innan arbetet inleds. 7

9 7. Kommunikationskanaler Skolfam kommuniceras via olika kanaler beroende av syfte och målgrupp. Kommunikationsarbetet beskrivs i Skolfams kommunikationsplan som fastställs av styrgruppen. 7.1 Webbplats Webbplatsen består av allmän information som syftar till att tillgodose externa intressenter med information och till att understödja nätverkets gemensamma arbete. Webbplatsen får därmed karaktär av en portal, eller utgångspunkt för andra informationskällor. Här återfinns referensinformation, bilder och externt riktade dokument om Skolfam, men även relaterade ämnen. På webbplatsen finns även länkar vidare till Skolfams webbaserade utbildning. Nationell samordnare ansvarar för innehållet och Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillhandahåller webhotell och bistår i underhållet. 7.2 Sociala medier Facebooksidan är ytterligare en externt riktad kommunikationskanal med syftet att sprida information om aktuella händelser i Skolfams nätverk eller relaterade organisationer. Här är syftet mer inriktat på marknadsföring och spridning av arbetsmodellen och mindre inriktat mot referensinformation. Nationell samordnare ansvarar för att sidan uppdateras när händelser av allmänt intresse sker. 7.3 Projectplace Projektarbetsplatsen tillhandahålls av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och används för kommunikation och informationsspridning inom nätverket. Forumet är nätverkets gemensamma yta för publicering och delning av material till exempel forskningsrapporter, informationsmaterial, webblänkar, hänvisningar till tester som används i kartläggningen, listor över insatser och metoder, dokumentmallar, minnesanteckningar med mera. Projectplace gör det också möjligt att delta i och starta diskussioner och online-möten. Huvudadministratör är nationell samordnare. 8. Finansiering 8.1 Kostnader Kostnader för regionala aktiviteter finansieras av kommunerna i regionen. Resor och uppehälle vid möten med styrgruppen, arbetsutskottet, respektive operativa teamen betalas av kommunerna själva. Stiftelsen Allmänna Barnhuset står för kostnader i samband med nätverkets användning av Projectplace. Kostnader för nationell samordnare, cirka 1,0 Mkr/år finansieras fram till och med december 2015 av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, eventuellt med återfinansiering från regeringen. Kostnader för fyra regionala samordnare, cirka 1,0 Mkr/år finansieras via externa medel om detta beviljas. Annars uteblir funktionen. 8

10 8.2 Intäkter Nätverket för Skolfam i Sverige eftersträvar att finansiera samordning via externa medel. Om detta inte är möjligt, bedöms ändå behovet av samordning vara så stort att en självfinansiering via fördelning av samordningskostnaden ska ske mellan nätverkets medlemskommuner. 9. Kvalitetssäkring 9.1 Om kvalitetssäkring Kvalitetssäkring är, åtminstone så som avses i detta dokument, ett systematiskt arbete för att säkerställa kvaliteten i den verksamhet vi bedriver. Det innebär att man först tar fram en dokumentation av vad det är för processer som ska genomföras och hur det ska gå till. Detta steg motsvaras av våra styrdokument: ramverk och manual. Nästa del i kvalitetssäkringen är att systematiskt följa upp hur man följer dessa dokumenterade processer. Det är ett arbete där objektivitet och mätbarhet eftersträvas. Bedömningen må innehålla subjektiva element, men ska så långt det är möjligt utgå från samma faktorer och så entydiga kriterier som möjligt för att kunna vara praktiskt användbar. Med kvalité i Skolfam avser vi hur väl våra processer motsvarar det vi beskriver som eftersträvansvärt i vår dokumenterade verksamhet. Resultat i form av sammanställda data av barnens testresultat, deras betyg och behörighet till gymnasieskolan i årskurs 9, är relevanta som just resultatmått och bör därför också sammanställas. Däremot är resultat något annat än de processer som leder fram till ett mått på kvalité och bör därför redovisas separat. 9.2 Rutin för kvalitetssäkring i Skolfam Årligen i samband med höstens terminsstart, ska varje Skolfamkommun genomföra en självvärdering av sin kvalitet enligt de bedömningsområden som beskrivs i bilaga 1. I detta arbete bör hela teamet samverka, dels för en så sammanvägd bedömning som möjligt, dels för att stimulera en diskussion om kvalitet i den egna kommunens Skolfamverksamhet. Därefter sammanställer de regionala och den nationella samordnaren kvalitetsredovisningen, som en del i den årliga rapporten, vilken redovisas i samband med höstens nationella konferens. - Bilaga 1: Bedömningsområden för kvalitetssäkring i Skolfam - Bilaga 2: Formulär för årlig kvalitetsbedömning - Bilaga 3: Kommuner i Skolfam 9

11 Bilaga 1. Bedömningsområden för kvalitetssäkring i Skolfam Kvaliteten bedöms genom femgradig egenskattning mot ramverkets beskrivna processer: 1 = Mycket låg eller ingen överensstämmelse 2 = Låg överensstämmelse 3 = Varken låg eller hög överensstämmelse 4 = Hög överensstämmelse 5 = Mycket hög eller exakt överensstämmelse A. Ledning. Gradera på en femgradig skala hur ledningen av Skolfam lokalt i kommunen överensstämmer med beskrivningen i ramverkets kapitel 6.1 till 6.2. Fyra faktorer tas med i bedömningen: Först om antalet barn, deras stödbehov och geografiska placering är i balans med teamets kapacitet. Andra faktorn är organisatorisk och finansiell trygghet. Tredje faktorn är tillgång till ledningsstöd (projekt- /processledare/koordinator eller motsv.) Fjärde faktorn är fungerande system och rutiner för administration, dokumentation och information. Bedömningen 1 innebär att 3 eller fler av faktorerna inte är uppfyllda: - att det råder obalans i antal barn och teamets kapacitet, - att Skolfam finansiellt är ovisst den närmaste treårsperioden, - att teamet saknar lokal ledningsgrupp/projektledare/koordinator eller motsvarande, - att det saknas stödsystem för dokumentation/administration/information. Bedömningen 3 innebär att en av fyra bedömningsfaktorer inte är uppfylld, men övriga fungerar. Bedömningen 5 innebär att alla fyra bedömningsfaktorerna är uppfyllda och att Skolfam används som en modell/föredöme på en framgångsrik arbetsmodell i den egna kommunen eller regionen. B. Specialpedagog. Gradera på en femgradig skala hur formellt kompetent och erfaren specialpedagogen är, där 1 innebär att han/hon är nyutbildad utan erfarenhet av att arbeta med specialpedagogiska utredningar och insatser. 3 innebär att han/hon är adekvat utbildad och har tidigare erfarenhet av grundskolans specialpedagogik, men mindre än 1 års erfarenhet av arbetsmodellen Skolfam. 5 innebär att han/hon har följt minst 10 barn genom Skolfams arbetsgång från bakgrundsintervju till återgivning av kartläggning 2 och är därmed en potentiell utbildare av kollegor. C. Psykolog. Gradera på en femgradig skala hur formellt kompetent och erfaren psykologen är, där 1 innebär att han/hon är nyutbildad (PTP) utan erfarenhet av att arbeta med psykologiska utredningar och insatser. 3 innebär att han/hon är legitimerad och har tidigare erfarenhet av pedagogiskt psykologiskt arbete, men mindre än 1 års erfarenhet av arbetsmodellen Skolfam. 5 innebär att han/hon har följt minst 10 barn genom Skolfams arbetsgång från bakgrundsintervju till återgivning av kartläggning 2 och därmed en potentiell utbildare av kollegor. D. Barnens socialsekreterare (kollektiv bedömning) Gradera på en femgradig skala hur insatta och erfarna barnens socialsekreterare i kommunen är i Skolfam. Detta är en bedömning som utgår från faktorerna personalomsättning, tillgodosett utbildningsbehov, reell möjlighet att delta aktivt i uppföljningsmöten och tid man har varit i aktivt arbete med Skolfambarn. 10

12 1 betyder att ingen eller väldigt få socialsekreterare har erfarenhet av Skolfamarbete. De har inte genomfört webbutbildningen eller deltagit i konferenser eller utbildningar på plats. 3 betyder att socialsekreterarna (som har barn i Skolfam) har genomgått webbutbildning och har erfarenhet av minst en kartläggning och ett uppföljningsmöte, men har svårt att kunna prioritera uppföljningsmöten och utbildningar/konferenser, eller minst 1/3 av barnen i Skolfam har fått ny barnhandläggare det senaste året. 5 betyder att minst 1/3 av barnsekreterarna har följt minst ett barn genom hela arbetsgången, att alla har gått åtminstone webbutbildningen och att det i gruppen som helhet finns åtminstone två som har deltagit i de två senaste konferenserna eller utbildningarna som Skolfam har arrangerat. Man bedöms ha en bra kontinuitet och reella chanser att delta aktivt i planering och uppföljning av de placerade barnens skolutveckling. E. Familjehemssekreterare (kollektiv bedömning) Gradera på en femgradig skala hur insatta och erfarna familjehemssekreterarna i kommunen är i Skolfam. Detta är en bedömning av familjehemssekreterare som helhet och utgår från faktorerna personalomsättning, tillgodosett utbildningsbehov, reell möjlighet att delta aktivt i uppföljningsmöten och tid man har varit i aktivt arbete med Skolfambarn. 1 betyder att ingen eller väldigt få familjehemssekreterare har erfarenhet av Skolfamarbete. De har inte genomfört webbutbildningen eller deltagit i konferenser eller utbildningar på plats. 3 betyder att familjehemssekreterarna (som har familjehem i Skolfam) har genomgått webbutbildning och har erfarenhet av minst en kartläggning och ett uppföljningsmöte, men har svårt att kunna prioritera uppföljningsmöten och utbildningar/konferenser, eller minst 1/3 av familjehemmen har fått ny handläggare det senaste året. 5 betyder att minst 1/3 av familjehemssekreterarna har följt minst ett barn genom hela arbetsgången, att alla har gått åtminstone webbutbildningen och att det i gruppen som helhet finns åtminstone två som har deltagit i de två senaste konferenserna eller utbildningarna som Skolfam har arrangerat. Man bedöms ha en bra kontinuitet och reella chanser att delta aktivt i planering och uppföljning av de placerade barnens skolutveckling. F. Metodöverensstämmelse. Gradera på en femgradig skala hur hög överensstämmelsen mellan det lokala arbetet och skolfammanualen är. Utgå från 5 som innebär fullständig överensstämmelse i alla delar och gör avdrag med 1 steg för varje bedömningsområde: - Urval. Kommunen använder andra kriterier för urval, eller gör fler avgränsningar i urvalet utifrån geografisk placering, diagnoser, prioritering utifrån bedömda behov eller liknande, än vad ramverket beskriver i Kartläggningen innehåller inte de instrument som manualen beskriver som obligatoriska. - Uppföljningen av barnens skolresultat, färdigheter och psykosociala utveckling genomförs med en lägre frekvens än 1 tillfälle per termin. - Insatser som rekommenderats i skolfamplanen genomförs inte i minst en av fem skolor/familjehem. 11

13 G. Samverkan. Gradera på en femgradig skala hur samverkan fungerar. Utgå från en ideal verksamhet, där inga samverkanshinder eller svårigheter existerar inom teamet, mellan olika delar av kommunens förvaltningar, eller mellan den egna och andra kommuners delar som teamet samverkar med. Gör avdrag från idealtillståndet som motsvarar värdet 5 och gör avdrag med ett steg för varje bedömningsområde: - Intern samverkan i teamet har brister. Man saknar gemensamma verktyg för planering eller dokumentation, sitter åtskilda på ett sätt som utgör en påtaglig begränsning i teamets interna utbyte, eller saknar utrymme i tjänsten att prioritera gemensamma möten från de olika teammedlemmarna, eller motsvarande svårigheter internt i teamet. - Förvaltnings-/stadsdelsövergripande samverkan har brister. Man saknar förankring utanför den egna förvaltningen/stadsdelen, har bara finansiering från den ena förvaltningen, eller upplever att utbytet med kollegor från den förvaltning eller stadsdel man inte är anställd inom, har brister. - Samverkan mellan den egna kommunen och de kommuner där Skolfambarnen bor, har brister. Det kan gälla svårigheter att dela information, att upprätta samordnade individuella planer, eller att komma överens om finansiella frågor när barn har omfattande stödbehov i skolan. - Samverkan med andra instanser i välfärdssamhället har brister. Hit hör svårigheter att etablera en konstruktiv samverkan med remissinstanser för avhjälpande stöd inom sjukvård, socialtjänst eller ordinarie elevhälsa. Det kan också gälla svårigheter att samverka med näringsidkande organisationer som fristående skolor, konsulentstödsföretag, assistansföretag eller liknande. 12

14 Bilaga 2: Formulär för årlig kvalitetsbedömning i Skolfam (finns även i webbaserad form) Skolfamkommun: Om fler än ett eller stadsdelsteam, ange vilket team: Bedömning avseende område A, Ledning: (1-5) Kommentar: Bedömning avseende område B, Specialpedagog: (1-5) Kommentar: Bedömning avseende område C, Psykolog: (1-5) Kommentar: Bedömning avseende område D, Barnens socialsekreterare: (1-5) Kommentar: Bedömning avseende område E, Familjehemssekreterare: (1-5) Kommentar: Bedömning avseende område F, Metodöverensstämmelse: (1-5) Kommentar: Bedömning avseende område G, Samverkan: (1-5) Kommentar: 13

15 Bilaga 3: Kommuner i Skolfam mars 2015 Region Syd: Helsingborg (2 team) Malmö (2 team) Landskrona Ronneby Karlskrona (1 team gemensamt med Karlskrona) (1 team gemensamt med Ronneby) Falkenberg Varberg Region Öst: Norrköping Nacka Katrineholm Motala Gotland Region Väst: Göteborg Tjörn (9 team) (1 team gemensamt med Stenungsund) Stenungsund (1 team gemensamt med Tjörn) Kungsbacka Lidköping Region Norr: Skellefteå Gävle Sollentuna Uppsala (2 team) Stockholm 14

16 Skolfam är en arbetsmodell som syftar till att stärka förutsättningarna för barn i familjehem att lyckas i skolan. Metodiken för hur det går till är beskriven i en manual, som tillhandahålls fritt i digitalt format på Detta dokument är Skolfams ramverk, som tillsammans med manualen utgör de styrdokument som beskriver och definierar Skolfam. Ramverket är inriktat mot att beskriva struktur och organisation, medan manualen beskriver processen, hur det går till. De kommuner som arbetar med modellen, bildar ett gemensamt intressenätverk, som bland annat utser den styrgrupp som står bakom ramverk och manual. Aktuella uppgifter till kontaktpersoner i respektive kommun och till nationell samordnare finns på 15

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Skolprojekt inom Familjehemsvården

Skolprojekt inom Familjehemsvården Skolprojekt inom Familjehemsvården Resultatrapport och projektbeskrivning Ett forskarstött samverkansarbete mellan Skol- och fritidsnämnden och Socialnämnden i Helsingborgs stad år 2005-2008 Sida 1 Produktion

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer