SkolFam - Skolsatsning inom familjehemsvården Projektplan. Upprättad av: Gunilla Nilsson Monica Achá Sonesson Annika Åkerlind Huldt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SkolFam - Skolsatsning inom familjehemsvården Projektplan. Upprättad 2012-09-05 av: Gunilla Nilsson Monica Achá Sonesson Annika Åkerlind Huldt"

Transkript

1 1 - Skolsatsning inom familjehemsvården Projektplan Upprättad av: Gunilla Nilsson Monica Achá Sonesson Annika Åkerlind Huldt

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Beslut om projektets genomförande Arbetsmodellens vetenskapliga grund Tidigare SkolFam -satsningar Syfte och mål Avgränsningar Arbetsmodellen i stora drag Målgrupp Förutsättningar Avtal och manual Nationellt nätverk Planering Tidplan Övriga aktiviteter under projekttiden Organisation Beställare och projektägare Styrgrupp Projektgrupp Projektdeltagare Lokala stödfunktioner Nationellt nätverk Forum Information och kommunikation Utvärdering Effektutvärdering Budget (12)

3 1. Bakgrund 1.1 Beslut om projektets genomförande Social- och äldrenämndens sociala utskott i Nacka beslutade att kvalitetshöja familjhemsvården i Nacka kommun genom att ingå i forskningsprojektet SkolFam tillsammans med nio andra kommuner i Sverige. 1.2 Arbetsmodellens vetenskapliga grund Satsningen SkolFam Skolsatsning inom familjehemsvården utgår från forskning om familjehemsplacerade barns utbildningsresultat. Analyser av registerdata visar att barn som växer upp i familjehem lämnar grundskolan med mycket svaga betyg, sämre än andra barn med samma kognitiva förmåga får betydligt sämre utbildning än andra barn, även jämfört med andra barn med samma begåvning och jämnåriga med samma betyg från grundskolan har mycket höga överrisker för framtida hälsoproblem och sociala problem i form av självmordsförsök, allvarlig psykisk ohälsa, narkotikaoch alkoholmissbruk, allvarlig kriminalitet, tonårsföräldraskap och socialbidragsberoende. I grova drag kan runt hälften av dessa överrisker förklaras (statistiskt) av att barnen klarar sig så dåligt i grundskolan. Utbildning för socialt utsatta barn och unga har visat sig utgöra den enskilt viktigaste skyddsfaktorn när det gäller att motverka risken för fortsatt psykosocial utsatthet i vuxenlivet. Mest avgörande är betygen från årskurs nio (Socialstyrelsen, 2010). Skolprestationen är också, till skillnad från många andra omständigheter, en faktor som går att påverka. 1.3 Tidigare SkolFam - satsningar SkolFam startade i Helsingborgs stad 2005 i syfte att förbättra familjehemsplacerade barns skolresultat. Arbetet bedrevs inledningsvis som ett projekt under två år och omfattade 25 barn. Resultatet av projektet var positivt; utvärderingen visade en högre prestationsförmåga hos barnen och förbättrade medelvärden i nästan alla pedagogiska tester (Vinnerljung et al. 2010). Samtliga barn som ingick i projektet från början och som nu har gått ut grundskolan har varit behöriga till gymnasiets nationella program. Numera är SkolFam en permanent del av familjehemsverksamheten i Helsingborg. Norrköpings kommun har replikerat SkolFam under perioden , också här med lovande resultat (Norrköping, 2011). Bland annat har man sett en signifikant effekt av arbetsminnesträning och förbättrade resultat i matematik. Även barnens intellektuella begåvning har ökat, vilket stämmer väl överens med de tidigare resultaten från Helsingborg. Sedan 2011 är SkolFam en permanent del av kommunens verksamhet. 3 (12)

4 Erfarenheten från såväl Helsingborg som Norrköping är att arbetet med SkolFam har lett till nytta för fler barn än de som har ingått i satsningarna genom att nya arbetssätt och pedagogiska metoder har spridits på de medverkande skolorna. 2. Syfte och mål Syftet med SkolFam är att stärka och förbättra familjehemsplacerade barns skolresultat och hälsa. Målet är att skapa förutsättningar för optimala skolresultat hos de barn som medverkar i projektet, samt bidra med kunskapsutveckling både lokalt, regionalt och nationellt. Metoderna som används hämtas från s manual, och det som skall utvärderas är följande: 1. En förbättring på samtliga mätta/utvärderade områden för varje enskilt barn, sett över två års tid. 2. Att varje familjehemsplacerat barn som lämnar grundskolan har kvalifikationer för gymnasiet. En ökad medvetenhet hos samtliga barn, familjehem och socialsekreterare om utbildningens roll i den framtida Samhällsdelaktigheten. Resultaten från de första två årens arbete ska sammanställas i en slutrapport till social och äldrenämnden som omfattar resultatredovisning och analys från de inledande och avslutande kartläggningarna redogörelse för genomförda insatser beskrivning av erfarenheter och slutsatser under projekttiden (framgångsfaktorer, svårigheter) förslag till fortsatt arbete 3. Avgränsningar SkolFam i Nacka sker i ett större nationellt sammanhang med fler kommuner som samverkar kring arbetsmodellen (se stycke 6.2). Denna projektplan avser det lokala arbetet med SkolFam inom Nacka kommun. Samarbetet i nätverket regleras i en separat verksamhetsplan. Socialstyrelsens nationella utvärderingsstudie som utförs av Forum Forskningscentrum för psykosocial hälsa omfattas inte heller av denna plan (se stycke 10.1). Utöver inhämtande av medgivanden från familjehem och vårdnadshavare samt inrapportering av testresultat till Forum ska studien inte påverka det lokala arbetet. 4 (12)

5 4. Arbetsmodellen i stora drag Till varje barn knyts ett team med en psykolog, en specialpedagog och ansvarig socialsekreterare som i sin tur samverkar med skolan och familjehemmet. Arbetet består av olika faser som initialt löper över två år. 1. Kartläggning 1 En kartläggning av barnet görs genom att psykologen och specialpedagogen använder olika tester som är utprövade och standardiserade. 2. Analys, utbildningsplan och uppföljning Genom att titta på och analysera resultaten från testerna kan teamet se barnets behov och styrkor. Tillsammans med skolans pedagoger, rektor och familjehem kommer man överrens om en utbildningsplan. Teamet föreslår stödjande insatser om det är nödvändigt och följer regelbundet upp hur det går. 3. Kartläggning 2 Efter ca 1½-2 år görs kartläggningen om för att ta reda på om insatserna gett resultat. Då används samma tester som i kartläggning 1. På samma sätt som efter den första kartläggningen går teamet igenom resultaten med skolan, familjehemmet och barnet. 4. Fortsatt uppföljning: En plan för långsiktig uppföljning tas fram i samråd med ledningen för SkolFam och alla involverade parter. Mer information om arbetsmodellen finns på 5. Målgrupp SkolFam är en förebyggande satsning som även riktar sig till barn som fungerar bra i skolan. Målgruppen i Nacka är familjehemsplacerade barn som vid arbetets start (våren 2012) i första hand går i förskoleklass upp till och med årskurs sju (födda ). Barnen är stadigvarande placerade i familjehem. En inventering våren 2012 visar att det finns 20 barn i målgruppen. Vid placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL) krävs vårdnadshavarens, vanligen den ena eller båda barnets biologiska föräldrars, samtycke till barnets medverkan i SkolFam. Av SoL-placerade barn i målgruppen är det därför i första hand de vars vårdnadshavare har lämnat samtycke som kommer att delta i satsningen. För barn som är placerade enligt lagen om vård av unga (LVU) begränsas vårdnadshavarens bestämmanderätt över barnet i den omfattning som behövs 5 (12)

6 för att vård ska kunna ges, och vårdnadshavarens godkännande för insatser som SkolFam behövs inte. SkolFam kommer att följa de medverkande barnen vid en eventuell flytt till annat familjehem eller vid byte av skola. Fortsatt insats till de medverkande barnen kommer också att erbjudas av teamet vid en eventuell vårdnadsöverflyttning under projekttiden, även om barnet i formell mening då inte längre är familjehemsplacerat. Motsvarande gäller vid en eventuell hemflytt till biologföräldrarna. Motivet till detta är att riskfaktorerna inte automatiskt upphör. 6. Förutsättningar 6.1 Avtal och manual Nacka kommun har genom ett samarbetsavtal med Helsingborgs stad fått rätt att replikera arbetsmodellen SkolFam. I avtalet förbinder sig Nacka kommun att erlägga en årlig avgift följa den manual som reglerar arbetet ingå i ett nationellt SkolFam -nätverk och däri aktivt medverka till att generera kunskapsutveckling, sammanställa forskningsunderlag och bistå vid spridning av arbetsmodellen arbeta enligt den av nätverket överenskomna utvecklingsplanen Norrköping kommer att inom ramen för det nationella nätverket handleda teamet i Nacka. 6.2 Nationellt nätverk Idag (maj 2012) arbetar tio kommuner enligt SkolFam s modell. Förutom Helsingborg och Norrköping är det Gävle, Angereds stadsdelsförvaltning i Göteborg, Malmö, Landskrona, Stenungsund/Tjörn (gemensam satsning) och Uppsala. Dessa kommuner ingår i ett nationellt nätverk som också består av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Sveriges Kommuner och Landsting. Arbetet stöds av Skolverket och Socialstyrelsen. Syftet med samarbetet är bland annat att hitta pedagogiska metoder för att skapa bättre förutsättningar för familjehemsplacerade barn att klara sin skolgång. Ytterligare ett syfte är att gemensamt utveckla ett arbetssätt och en organisering som optimerar effekterna av arbetet. Samarbetet bygger på ett kollektivt ansvar där Nacka, liksom övriga kommuner, förväntas bidra till att uppnå målen i den årliga utvecklingsplanen. Kommunikationen i nätverket sker genom konferenser, webbmöten, telefonhandledning, nyhetsbrev med mera, där Helsingborg tills vidare är sammanhållande. 6 (12)

7 Nätverket samverkar också med Forum Forskningscentrum för psykosocial hälsa i den nationella utvärdering som sker på uppdrag av Socialstyrelsen (se stycke 10.1). 7. Planering 7.1 Tidplan Våren 2012 har ägnats åt planering och förberedelser av projektet, bland annat genom rekrytering och introduktion av personal. Kartläggarna kommer att ske successivt med start hösten Varje kartläggning följs av behovsanalys, återkoppling till barnet, skolan och familjehemmet, framtagande av utbildningsplan, implementering av eventuella insatser och uppföljning. Detta upplägg innebär att teamet under året kommer att kontinuerligt kartlägga barn parallellt med implementering och uppföljning av de tidigare kartlagda barnen. Efter två år kartläggs samtliga barn i samma turordning som vid föregående tillfälle. Datum April Augusti 2012 Aktivitet Höst 2012 Kartläggning 1. Mars 2013 Jan hösten 2014 Höst 2014 Kartläggning 2. Mars-april 2015 Förberedande möten med socialsekreterare, barn, familjehem och skolor, efter inhämtande av samtycken från vårdnadshavare Delrapport lämnas till social och äldrenämndens utskott Fortsatta insatser och kontinuerligt arbete/uppföljning Slutrapport lämnas till kommunstyrelsen 7.2 Övriga aktiviteter under projekttiden Under projekttiden genomförs också stödjande och utbildande aktiviteter riktade till familjehem, skolor och socialsekreterare. Dessa utformas efter analys av resultaten från befintliga barn och kartläggningar runt skolorna, och följer företrädesvis andra teams insatser och aktuell forskning. Vid behov har varje barn/familjehem/skola en serie uppföljningar kring arbetet. I den kontinuerliga uppföljningen ingår återkommande interna analys- och utvärderingsdagar för projektgruppen (se även stycke 10.2), deltagande i utbildning för socialsekreterare inom familjehemsvården mm. Arrangemang som anpassas efter aktuell grupp kan bestå av utbildning riktad till: Familjehem, skola eller socialsekreterare i form av temakvällar, föredrag, förevisning av metoder och aktuell forskning, inspirationskvällar etc. SkolFam s projektgrupp kommer också att medverka i aktiviteter kopplade till arbetet inom det nationella nätverket, såsom konferenser, webbmöten och 7 (12)

8 gemensam metodutveckling enligt den gemensamma verksamhetsplanen (se stycke 6.2). Utöver detta förväntas den nationella utvärderingen som genomförs av Forum innebära att projektgruppen behöver avsätta tid för inrapportering av testresultat och andra aktiviteter (se stycke 10.1). Tidpunkt och omfattning för dessa är ännu inte kända. Informations- och kommunikationsinsatser under projekttiden beskrivs i en separat kommunikationsplan. 8. Organisation 8.1 Beställare och projektägare Social och äldrenämnden sociala utskott är beställare och anger syfte och ekonomiska ramar för projektet (se stycke 2.3). 8.2 Styrgrupp Styrgruppens uppgift är att kontrollera att projektets mål uppnås fatta de avgörande och viktiga besluten inom projektet förankra arbetet i utskottet ta ställning till eventuella förändringar i projektet avseende tidplan, budget etcetera fungera som stöd och bollplank till -teamet Styrgruppen utgörs av följande personer: Namn Befattning Enhet Marie Lundqvist Chef, STJ IFO BoU E-post: Familje o Tel: individomsorgen Gunilla Nilsson Gruppchef, STJ IFO BoU E-post: Tel: dygnsvården Lilian Lagerström E-post : Tel: Resurssamordnare KU Styrgruppen sammanträder en gång i månaden. 8 (12)

9 8.3 Projektgrupp Projektgruppen består a gruppchef för dygnsvård, psykolog och specialpedagog.. Gruppchefen har ett övergripande samordnings-, budget- och ledningsansvar och är föredragande i styrgruppen. Psykologen och specialpedagogen organiserar och utför det operativa arbetet kring barnen i samverkan med socialsekreterarna. Projektgruppen består av följande personer: Namn Befattning Enhet Gunilla Nilsson E-post: Tel: Gruppchef, Dygnsvård STJ IFO BoU Monica Achá Sonesson E-post: Tel: Annika Åkerlind Huldt E-post: Tel: Specialpedagog SkolFam Psykolog SkolFam STJ IFO BoU STJ IFO BoU 8.4 Projektdeltagare Personalgrupper/funktioner som medverkar i arbetet är ansvariga barn - och familjehemssekreterare på enheten heldygnsvård inom individ och familj skolpersonal (rektor, klasslärare och elevhälsopersonal på de skolor som ingår i projektet) familjehem. Vårdnadshavare då de har möjlighet 8.5 Lokala stödfunktioner Jurist från individ och familjeomsorgen har medverkat vid framtagandet av samtyckesblankett för vårdnadshavare och bistår med stöd i andra juridiska frågor som rör projektet. Från kultur och utbildningsenheten involveras resurssamordnaren utifrån beviljande och ställningstagande om extra stöd/resurser eller byte av skolform. Nacka kommun är med i Södertörnsnätverket och FoU-Södertörn där frågor lyfts och diskuteras som rör familjehemsverksamhet, forsknings och utvecklingsfrågor Nationellt nätverk Se stycke Forum Se stycke (12)

10 9. Information och kommunikation Se separat kommunikationsplan för SkolFam. 10. Utvärdering 10.1 Effektutvärdering Socialstyrelsen har uppdragit åt Forskningscentrum för psykosocial hälsa (Forum) att utvärdera effekterna av SkolFam. Nacka är en av de kommuner som kommer att ingå i studien med start Syftet är att studera huruvida en strukturerad arbetsmodell (SkolFam ) leder till bättre skolresultat för målgruppen studera huruvida en strukturerad arbetsmodell (SkolFam ) leder till ett högre resursanvändande av den individuella intellektuella kapaciteten hos målgruppen studera individuella förutsättningar och särdrag som kan samvariera med utfallet hos målgruppen. Interventionsgruppen (SkolFam ) jämförs med en kontrollgrupp som är föremål för samhällets ordinarie insatser för familjehemsplacerade barn. Hypotesen är att interventionsgruppen (SkolFam ) uppvisar en liten men signifikant förbättring av skolresultat samt högre resursanvändande av den individuella intellektuella kapaciteten. För ytterligare information om utvärderingen, se separat projektbeskrivning Effektstudie av SkolFam, Forum, augusti 2011). 11. Budget Befintliga medel (tkr) Kostnader (tkr) Avgift nationella nätverket (avser handledning, ledningsfunktion, beredning och samordning av möten och konferenser, forskarmedverkan och informationsspridning)*. Personalkostnader (2 tjänster: psykolog %, specialpedagog 100 %). Utrustning/material (IT, tele, kontorsmaterial, tester, trycksaker). Resor (konferenser, nätverksträffar) Totalt (12)

11 * Den budgeterade totalkostnaden för nätverkets verksamhet fördelas till 60 procent genom en fast avgift och till 40 procent genom en rörlig avgift, som baseras på antalet barn under 18 år i respektive kommun/kommundel. Avgiften beräknas på ett kalenderår. Referenser Socialstyrelsen (2010). Social rapport Stockholm, Socialstyrelsen. Tideman, E., Vinnerljung. B., Hintze K. & Aldenius Isaksson A. (2010). Improving foster children s school achievements: Promising results from a Swedish small scale intensive study. Adoption & Fostering. SkolFam 2 Projektsammanfattning (2011), Norrköpings kommun. Relaterade dokument s Projekt och kommunikationsplan, Malmö Stad, Ramverk för det nationella SkolFam nätverket 2012 Projektbeskrivning Effektstudie av SkolFam, Forum, augusti (12)

12 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola Första upplagan 16 februari 2012 Andra upplagan 3 september 2012 Denna upplaga är den tredje och gavs ut mars 2015 RAMVERK SKOLFAM En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att

Läs mer

SkolKlar. En förebyggande skolinsats riktad till familjehemsplacerade barn. Lena Bolin. Utvecklings- och fältforskningsenheten i Umeå 2013-12-19

SkolKlar. En förebyggande skolinsats riktad till familjehemsplacerade barn. Lena Bolin. Utvecklings- och fältforskningsenheten i Umeå 2013-12-19 SkolKlar En förebyggande skolinsats riktad till familjehemsplacerade barn Lena Bolin Utvecklings- och fältforskningsenheten i Umeå 2013-12-19 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 SkolKlars projektplan...

Läs mer

Projektrapport Skolfam Gävle kommun 2010-2013

Projektrapport Skolfam Gävle kommun 2010-2013 SOCIALTJÄNSTEN Projektrapport Skolfam Gävle kommun 2010-2013 En skolsatsning inom familjhemsvården i samverkan med Barn- och ungdomsförvaltningen Projektrapport Skolfam Gävle kommun 2012-2013 En skolsatsning

Läs mer

Skolprojekt inom Familjehemsvården

Skolprojekt inom Familjehemsvården Skolprojekt inom Familjehemsvården Resultatrapport och projektbeskrivning Ett forskarstött samverkansarbete mellan Skol- och fritidsnämnden och Socialnämnden i Helsingborgs stad år 2005-2008 Sida 1 Produktion

Läs mer

Projektavslutsrapport

Projektavslutsrapport Projektnamn: Sociala insatsgrupper Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Styrgrupp: Förvaltningschef Kerstin Melén Gyllensten Närpolischef Patrik Isacsson Avdelningschef Jörgen Larsson Projektledare:

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Inventering av insatser och metoder

Inventering av insatser och metoder Inventering av insatser och metoder Hemmasittare och problematisk frånvaro Kim Hermansen och Edin Dzanic Hösten 2014 I Sverige pågår just nu ett samtal om hur vi rätt ska formulera oss kring dessa elever.

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Meddelandeblad. Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som har varit placerade

Meddelandeblad. Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som har varit placerade Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande Chefer och personal inom socialtjänstens individoch familjeomsorg Länsstyrelser juni 2009 Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som

Läs mer

Slutredovisning av uppdraget Lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar (50-miljonerssatsningen)

Slutredovisning av uppdraget Lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar (50-miljonerssatsningen) GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2008/22 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Slutredovisning av uppdraget Lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar (50-miljonerssatsningen)

Läs mer

Projektbeskrivning. Kompletterande beskrivning till tidigare ansökan om medel

Projektbeskrivning. Kompletterande beskrivning till tidigare ansökan om medel Projektbeskrivning Tvärsektoriellt arbete kring barns och ungas psykiska och fysiska hälsa i Helsingborg och Landskrona med fokus på samverkan, prevention och positiv hälsoutveckling Kompletterande beskrivning

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013 2014. Karin Alexanderson och Kari Jess

Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013 2014. Karin Alexanderson och Kari Jess Stuprör, hängrännor och rännkrokar Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013 2014 Karin Alexanderson och Kari Jess Nka Barn som anhöriga 2015:4 Stuprör,

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer