Att komma igång. =E5 * B2 + C3 ger ett helt annat resultat än E5 * (B2 + C3), se bilden nedan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att komma igång. =E5 * B2 + C3 ger ett helt annat resultat än E5 * (B2 + C3), se bilden nedan."

Transkript

1 Att komma igång Vad är en formel? Man kan säga att det är en ekvation som hanterar data i ett kalkylblad. En formel kan utföra olika typer av beräkningar, till exempel addition och multiplikation. Men de kan även jämföra kalkylbladsvärden eller sammanfoga text. I formlerna kan du använda värden i celler från samma kalkylblad, celler från andra blad i samma arbetsbok eller till och med celler från blad i andra arbetsböcker. Formler beräknar värden i en bestämd ordning. Först i formeln kommer ett likhetstecken (=). Då "vet" Excel att det som skrivs in efter likhetstecknet är en formel. Om du inte anger ett likhetstecken kommer det du skriver in att tolkas som text och inga beräkningar utförs. En formel består av operander (enheter som ska beräknas) och operatorer (de kommandon som utför beräkningen). Excel beräknar formeln från vänster till höger, enligt en särskild ordning för varje operator i formeln. Du kan styra ordning genom att använda parenteser. =E5 * B2 + C3 ger ett helt annat resultat än E5 * (B2 + C3), se bilden nedan. Uppgift 1.1a Tag fram en tom arbetsbok och skapa nedanstående kalkyl i Blad 2 Uppgift 1.5a Ta fram en ny tom arbetsbok. Skriv in text och värden. För att skriva in decimaler måste du använda dig av kommatecken. Du får inte använda punkt som decimal. Spara under namnet Budget

2 Uppgift 1.5b Skriv in nedanstående lista, stäng och spara den under namnet Verktygsbolaget. Standardfelmeddelanden När man startar med Excel är det vanligt att man får en del felmeddelanden innan man lärt sig grunderna. Vi ska här förklara de mest vanligaste felmeddelanden som uppstår i början. ###### Det som skrivs i cellen får inte plats, eller när ett negativt datum eller en negativ tid används. - bredda kolumnen #Namn? Excel tolkar en del av formeln som ett namn och kan inte finna det bland de definierade namnen - kontrollera referenserna. Tänk också på att en text som du matar in med en formel måste var omsluten av "". Du kan också ha glömt bort kolon när du anger ett intervall i en formel, t ex =summa(a10b20) eller =summa(a1:a10).#värdefel! Du kanske refererar till en cell som innehåller alfatecken och inte siffror #Division/0! Inträffar när ett tal divideras med noll eller en tom cell. Klicka i den cell som visar felet. #Cirkelreferens! Om du i en cell skriver in en formel som refererar till den cell som du står i får den Cirkelreferens, d v s referensen kan inte referera till sig själva.

3 Förflytta sig i en arbetsbok och kalkylark [Ctrl] [Page Up] Öppnar föregående kalkylblad i en arbetsbok [Ctrl] [Page Down] [Page Up] [Page Down] [Ctrl] [Pil höger] [Ctrl] [Pil vänster] [Ctrl] [Pil upp] [Ctrl] [Pil ner] Öppnar nästa kalkylblad i en arbetsbok Markören flyttas en skärmbild upp Markören flyttas en skärmbild ner Markören flyttas längst till höger i kalkylbladet Markören flyttas längst till vänster i kalkylbladet Markören flyttas till första cellen i kalkylbladet Markören flyttas till sista cellen i kalkylbladet [Ctrl] [End] Markören flyttas längst ned till höger i bladet, till den cell där det finns eller har funnits något inskrivet [Ctrl] [Home] Pilarna Markören flyttas till början av bladet Markören flyttas en cell åt det håll pilen pekar

4 Enkla operationer Kortkommando: Fet stil Kursiv stil Understruken text [Ctrl] [F] [Ctrl] [K] [Ctrl] [U] Uppgift 2.2a Öppna arbetsboken Verktygsbolaget. Lägg in lämpliga kantlinjer. Ändra kolumnbredden vid behov. Stäng arbetsboken när du är klar. Kontrollera en formel Det är lätt att göra ändringar i kalkyler och i många fall anpassar sig formlerna efter de ändringar man gör. Det fungerar emellertid inte alltid precis som man har tänkt sig. Därför bör man kontrollera att alla formler fortfarande refererar till rätt cell sedan man flyttat, kopierat eller ändrat något i en lista. Detta gör du genom att dubbelklicka i cellen med formeln. Då visas med en färgmarkering de celler vars värden på något sätt ingår i formeln. I tidigare versioner av Excel så kunde man bara summera med knappen Autosumma (Summa). I denna version kan du klicka på listpilen som finns sidan om Autosumma och sedan välja mellan Summa, Medel, Antal, Max eller Min. Multiplikation För att multiplicera talen som står i cell C3 och C5 skriver du =C3*C5. Ska du multiplicera cellerna C3, C4 och C5 skriver du =C3*C4*C5. Har du två tal som ska multipliceras med varandra t ex 11 och 22 och som inte står i olika celler, skriver du =11*22. Har du en cell med ett värde som ska multipliceras med tal t ex 22 skriver du =cellens namn * talet. Subtraktion För minska talen som står i cellerna C5 och C4 skriver du =C5-C4. Har du två tal som ska subtraheras med varandra t ex 22 och 11 och som inte står i olika celler, skriver du =22-11 Har du en cell med ett värde som ska subtraheras med ett tal, skriver du =cellens namn - talet

5 Division För att dividera två tal med varandra använder du tecknet / T ex =C5/C4. Har du två tal som ska divideras med varandra t ex 22 och 11 skriver du =22/11 Har du en cell med ett värde som ska divideras med tal, skriver du =cellens namn / talet Tänk på alla formler där parenteser ingår, görs beräkningen inifrån den innersta parentesen och utåt. Uppgift 2.4b Öppna arbetsboken F-rapport Skriv in talet 200 i cellen B2. Dubbelklicka i cellen B6 och se vilka celler som ingår i formeln. Vi har här lagt till ett tal ovanför de andra cellerna, efter att vi har summerat de andra cellerna. Det nya talet kommer inte med i slutsumman. Uppgift 2.4c Öppna arbetsboken "Verktygsbolaget" och summera ner värdena på rad 13 för respektive kolumn. Använd dig av Autosumma-funktionen och se vad som händer Fyllnadshandtag När en cell är markerad visas ett fyllnadshandtag i cellens nedre högra hörn. Genom att dra i handtaget kopieras formeln till andra celler. Använd dig av fyllnadshandtaget för att kopiera formler., Fyllnadshandtag g Uppgift 2.5a Öppna arbetsboken Fyll. Summera cellerna B4 och B7 samt cellerna D4:D11 och F4:F11. Använd fyllnadshandtaget för att kopiera över formeln. Vad har hänt? Spara EJ dessa ändringar. Uppgift 2.6a Öppna en tom arbetsbok. Definiera två valfria namn i varsin cell. Använd dessa namn för en beräkning. Markera en eller flera celler För att kunna skriva in data i en cell måste du först markera cellen. Detta gör du genom att klicka i den aktuella cellen. För att markera flera celler håller du ner [Ctrl] och vänsterklickar i den/de celler som ska markeras. För att markera en hel rad, vänsterklicka du på radnumret och för att markera en hel kolumn klickar du på kolumnbokstaven.

6 För att markera ett cellområde markerar du första cellen, håller nere [Shift] och klickar på den sista cellen som ska vara markerad. Markera med tangenter Ska ett mindre cellområde markeras kan det vara lämpligt att använda tangenterna i stället för musen. [Shift] [Pil höger] Markerar cell för cell, gäller även de övriga piltangenterna. [Shift] [Ctrl] [pil höger] Markerar ett sammanhängande cellområden radvis. Pil nedåt markerar kolumnvis Uppgift 2.12a Komplettera kalkylen Sparklubben Kanarieöarna med en ny kolumn som ska heta "Per månad". Denna kolumn ska innehålla medelinsättningen per deltagare under de tre första kvartalen. Lägg också till en totalkolumn som ska innehålla den totala insättningen per person. Kolumnen ska heta Summa 99. När du är klar, stänger du arbetsboken. Uppgift 2.16a Öppna arbetsboken "Sparklubben Kanarieöarna". Infoga en ny rad mellan raderna fem och sex med nedanstående uppgifter samt räkna det insatta beloppet. Uppgift 2.16b 2.16h Öppna nedanstående arbetsböcker en i taget och lös problemen. Drycker, Formelövningar, Kopieringskostnader, Varuinköp, Ellens budget Resultaträkning och Café Vintersol. Uppgift 2.17a Öppna arbetsboken Provis. Sortera listan enligt följande ordning: 1. I säljare med stigande ordning 2. I Region med fallande ordning 3. I Säljare och Region med stigande ordning 4. I Region, Säljare och Månad med stigande ordning Uppgift 2.17b Öppna arbetsboken Månader och sortera den i rätt ordning.

7 Uppgift 2.19a Skriv in nedanstående text och se vad som händer. Innan du skriver i cellen A1, trycker du ned tangenten [Caps Lock] och börja med att trycka ner [Shift] när du skriver första bokstaven. För övriga rader trycker du på [Enter] för radbrytning.

8 Formatering Uppgift 3.1a Formatera om cellerna enlig ovan. Uppgift 3.1b Öppna arbetsboken "Budget för löner". Se till att kolumnerna "Nuv lön" och "Ny lön" får två decimaler på samtliga värden samt att de får tusentalsavgränsning. Uppgift 3.1c Om du behöver skapa en serie med tal, datum eller text, kan du göra detta enklast med fyllnads handtag. Skapa nedanstående lista. Uppgift 3.2a Skriv in nedanstående text i resp. cell Uppgift 3.4a Skapa en faktura en nedanstående modell:

9 Uppgift 3.5a Skapa nedanstående lista. Döp den till Förfallodatum. Räkna ut förfallodagen på respektive faktura.

10 Utskrift

11 Absoluta referenser Som du nu känner till är det formler som utför operationer som addition och multiplikation. Formler kan också kombinera värden och referera till andra celler, i samma kalkylblad, andra blad i samma arbetsbok eller celler som finns i andra arbetsböcker. Referensoperatorerna gör det möjligt att skapa referenser mellan celler, till celler och att kombinera flera referenser. Det finns två olika referensoperatorer i Excel, kolon och semikolon. Kolon När du använder kolon, innebär detta att du inkluderar all data i det område du refererar till. I funktionen =SUMMA(A1:G20) inkluderas samtliga värden i området mellan A1 och G20. Genom att använda kolon istället för plustecknet i summa-funktionen kan du således summera både på läng den och tvären utan att behöva skriva in varje enskild cell som ska summeras. Kolon är därför mycket användbart när du arbetar med funktioner i större dokument. Semikolon ; Semikolon används för att ta fram ett värde av två utvalda referensområden. Du kan alltså särskilja två referenser med hjälp av ett semikolon. Inget annat än de referenser du namngett kommer att visas i din formel =SUMMA(A1:G20;J1:K20) Vad du nu talat om är att du vill ha värdet i de två namngivna områdena och inte något däremellan. På detta sätt kan du välja ut information från de referenser du är intresserad av. Förstå och använda relativ- och absolut referens Använd absoluta referenser när du vill referera till celler som inte ska ändras när formeln kopieras. Referenser är som standard relativa och därför måste du skriva dollartecken, på det sätt som visas i nummer 2 i exemplet, när du vill använda en absolut referens. Anta att du får kuponger som beviljar dig till 7 % rabatt på hyrvideor, biobiljetter och CD-skivor. Om du vill ta reda på hur mycket du sparar under en månad om du utnyttjar den här rabatten använder du en formel som multiplicerar utgifterna under februari med 7 %. Skriv rabattsatsen 0,07 i den tomma cellen D9 och sedan en formel i cell D4, som börjar med =C4*. Skriv därefter ett dollartecken ($) och D för att ange en absolut referens till kolumn D, och $9 för att ange en absolut referens till rad 9. Den här formeln multiplicerar värdet i cell C4 med värdet i cell D9. Kopiera sedan formeln från cell D4 till D5 med hjälp av fyllningshandtaget. När formeln kopieras, ändras den relativa referensen från C4 till C5, medan den absoluta referensen till rabattsatsen i cell D9 inte ändras utan förblir $D$9 på alla rader som den kopieras till.

12 En relativ cellreferens ändras från rad till rad. En absolut cellreferens refererar alltid till D9. Cell D9 innehåller värdet för en 7-procentig rabatt. Formler som vid kopiering låter sig förändras på detta sätt, kallas för "relativa referenser" Uppgift 6.1a Öppna arbetsboken Tryckning. Räkna ut fördelningen i procent för kolumnerna C och E. Använd dig av fyllnadshandtaget när du ska kopiera formeln. Uppgift 6.1b Öppna arbetsboken Sportdax. Räkna ut fördelningen av den totala intäkten (F9) i procent per produkt, per kvartal och totalsummor. Använd dig av fyllnadshandtaget när du ska kopiera formeln. Uppgift 6.1c Öppna arbetsboken Kalkyl för lån. Använd dig av fyllnadshandtaget när du ska kopiera ner formlerna. Ränta betalas kontant per den siste dec. Amortering sker med 10 % på startbeloppet vid varje årsskifte Exp. avgiften betalas kontant en gång per år. Hur mycket har lånet "kostat" när det är slutbetalt?

13 Uppgift 6.1d Öppna arbetsboken Extra övn Absoluta_reg.xls Gör bl.a uppgift 5

14 Diagram Uppgift 6.1a Gör ett 3D cirkeldiagram på ett eget diagramblad som illustrerar ett företags försäljning per kvartal. Infoga även procentuella andelen samt vilket kvartal som avses för respektive ruta. Stäng och spara övningen som Försäljning 2013b. Uppgift 6.1b Gör ett 3D cirkeldiagram på ett eget diagramblad som illustrerar ett företags försäljning per år för respektive produkt. Infoga även procentuella andelen som avses för respektive ruta. Stäng och spara övningen. Uppgift 6.1c Öppna arbetsboken Intäkter för stora bolaget. Skapa ett stapeldiagram som visar Total försäljning per månad Skapa ett stapeldiagram som visar Försäljning per månad och region Skapa ett stapeldiagram som visar Total försäljning per region Skapa ett cirkeldiagram i 3D som visar Total försäljning per region. Visa etiketter och procent. Drag ut tårtbiten "Ost" en cm och tona den. Uppgift 6.1d Öppna arbetsboken Lägesenkät. Skapa fyra olika diagram i samma blad. Stäng och spara arbetsboken. Uppgift 6.1e Öppna arbetsboken Extra Diagramövningar Skapa ett Tidsdiagram, Saknad data, Bubbel och två Gantt diagram

15 Register Avancerat filter Regler för att sätta villkoren Om villkoren står på samma rad måste samtliga villkor uppfyllas. Om villkoren står på olika rader måste ett av villkoren uppfyllas. Regler för textvillkoren: A A*n visas Andersson A???e = =A???e tecken kommer samtliga poster som börjar med A att visas kommer samtliga poster som börjar på A och som innehåller bokstaven n att kommer samtliga Andersson att visas visas samtliga poster som börjar med A, och där den femte bokstaven är ett e visas samtliga poster som börjar med A, och slutar med n och består av fem <E visas samtliga poster som börjar med A och slutar med D >S visas samtliga poster som börjar med T till och med Ö Uppgift 7.1a Gör två fristående urval: Filtrera listan så att endast de med 41 poäng visas i Prov-1. Sortera listan så att det högsta provvärdet i prov3 kommer överst Uppgift 7.3a Öppna arbetsboken "Betyg". Sök upp de elever som har radnummer 3 och större och vars efternamn sluta på "son" samt de som har mer än 45 poäng i totalkolumnen. Uppgift 7.3b Öppna arbetsboken "Lönestatistik". Den innehåller ett företags anställda och det är dags för löneförhöjning. Som kriterier för löneförhöjningen gäller att följande personer ska ha högre lön: 1. Alla anställda som anställdes före Alla män som tjänar under och anställts före Alla kvinnor som tjänar under och anställts före Samtliga förutsättningar gäller endast för Malmö

16 Samtliga personer som uppfyller dessa tre kriterier ska alltså ha löneförhöjning. Ta fram en rapport till personalavdelningen. Uppgift 7.3c Öppna arbetsboken Lönsestatistik och ta fram samtliga löner som är större än medelvärdet i listan. Delsummor Formelns uppbyggnad: DELSUMMA(funktionsnummer; ref1:ref2; ) där funktionsnummer står för: 1. MEDEL 2. ANTAL 3. ANTALV 4. MAX 5. MIN 6. PRODUKT 7. STDAV 8. STDAVP 9. SUMMA 10. VARIANS 11. VARINASP Uppgift 7.5a Vi ska börja med att öppna arbetsboken "Delsumma". Sortera listan i Orts-ordning. Du ska nu göra en delsummering för januari. Du kan antingen göra summeringen med hjälp av funktionsguiden eller skriva in formeln direkt. =DELSUMMA(9;C4:C13). Därefter gör du en Autosummering {AutoSum} för februari. Lägg märke till de summer som du får fram på respektive månad. Låt värdena stå kvar. Uppgift 7.5b Selektera nu bort samtliga kontor utom Malmö. Vad händer med summeringarna? Uppgift 7.5c Ta fram ursprungsboken Delsumma, ställ markören någonstans i kalkylen För att få en delsummering per Ort, måste du nu tala om detta för systemet. Detta gör du genom att i rutan Vid varje förändring i och där letar upp rubriken Ort. Under Använd funktion: anger du den funktion som du vill använda. I denna uppgift ska vi summera varje ort, därför använder vi oss av Summa.

17 Uppgift 7.5d Delsummera nu så att du kan se medelvärdet per månad och region Databasfunktioner När du arbetar med olika kalkyler så händer det att man ibland vill ta fram vissa statistikuppgifter. Då finns det under kategorin Databas bl a följande att tillgå: DMEDEL ( ) DANTAL ( ) DMAX ( ) DMIN ( ) Formelns uppbyggnad: DXXXX(databas; fält; villkorsområde) Databas Fält Är det område som samtliga uppgifter finns att tillgå inkl. rubriker Är det fält som ska ligga till underlag till statistikuppgiften. Dessa numreras från vänster till höger med 1, 2, 3 o s v. Det går också bra att använda rubriken. I vårt fall "underlag". Villkorsområde Är ett område som består av två rader. Första raden innehåller rubriken och andra raden innehåller sökvillkoret.

18 Funktioner

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista.

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. M I C R O S O F T EXCEL 97 Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. PerÅ 5/12/96, 11/2/99, 19/11/03 Utskriven 17/11/03, 19:04 Att kunna

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1. Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter

Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1. Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter RIGMOR SANDER EXCEL START 1 1 (5) Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1 Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter Innehållet i den cell som är markerad syns i formelfältet

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

Repetitionsövningar i Excel. Excel Repetition. Jan Johansson. Jan Johansson (5)

Repetitionsövningar i Excel. Excel Repetition. Jan Johansson. Jan Johansson (5) Excel Repetition Jan Johansson Jan Johansson 2016 jan.johansson@bornnet.net 1(5) Övning 1 Skapa serier Skapa följande serier: Övning 2 Hushållsbudget Öppna arbetsboken Hushållsbudget. Arbetsboken innehåller

Läs mer

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande:

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande: Instruktion 1. Kalkylprogrammen används till allt från vardagliga till mer komplicerade beräkningar. Du kan använda kalkylbladet till att lägga upp alltifrån en enkel hushållsbudget till ett bokföringssystem

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

Komma iga ng med formler och funktioner

Komma iga ng med formler och funktioner Komma iga ng med formler och funktioner Det kan vara både krångligt och tidskrävande att utföra beräkningar, både enkla och mer komplexa. Med funktionerna och formlerna i Excel blir det mycket lättare.

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

1. Markera den cell där summeringen ska utföras(där du vill skriva formeln).

1. Markera den cell där summeringen ska utföras(där du vill skriva formeln). Calc Innehållsförteckning Skriva formel i Calc 3 Autosummera med Σumma 3 Kopiera formler 4 Funktionsguiden 5 MEDEL 5 OM 7 Ekonomiska funktioner 8 Slutvärde 8 Betalning 9 Markera i Calc 10 Flytta och kopiera

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser Anteckningar Kapitel 10 Matriser Beräkning med hjälp av matriser Redigering av matriser I detta kapitel behandlas matrisberäkning vilket är lämpligt att ta till då du ska utföra beräkningar som ger flera

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Metod och analys, 7.5hp 1 Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Hämta sekundärdata från SCB Excels utformning Summera rader och kolumner Beräkna kohorter Låsning av celler Kopiera rader

Läs mer

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL Katedralskolan 2004-11-05 MICROSOFT EXCEL Lös varje uppgift på ett separat blad inom samma excelarbetsbok. Bladen döper du till uppg1, uppg2 osv och hela arbetsboken döper du till ditt eget namn. Spara

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Kontouppställningen kan t.ex. användas för att bygga Balansräkning, Resultaträkning, Nyckeltalsrapport eller Försäljningsstatistik.

Kontouppställningen kan t.ex. användas för att bygga Balansräkning, Resultaträkning, Nyckeltalsrapport eller Försäljningsstatistik. Kontouppställning Kontouppställningen är en rapportgenerator som baserar sig på redovisningsinformation. Denna används med fördel för att ta fram statistik och annan värdefull information från redovisningen.

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 4 Facit finns inte till alla uppgifter. I vissa fall är instruktionerna i uppgifterna tillräckligt detaljerade. 4A Formatera 1. Öppna boken formatera.xls. 2. Markera

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000... 2

INNEHÅLL EXCEL 2000... 2 INNEHÅLL EXCEL 2000... 2 ALLMÄNT... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL... 2 HJÄLP... 2 NYTT... 2 MARKERA CELLER... 3 SKRIVA IN DATA... 4 Kolumnbredd och radhöjd... 4 Format... 4 Formler (Beräkningar)... 4 Hur formler

Läs mer

Det följande avsnittet visar hur man enkelt kan göra företagets räkenskapsrapporter med hjälp av kontouppställningar.

Det följande avsnittet visar hur man enkelt kan göra företagets räkenskapsrapporter med hjälp av kontouppställningar. Kontouppställning I DSM kan man använda kontouppställningar till att göra olika redovisningar av företagets nyckeltalsrapporter. Möjligheterna är många. Det följande avsnittet visar hur man enkelt kan

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad Excel 2003 Grundkurs Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... XI 4 Installation av övningsfi ler... XI 5 Facit... XII 6 Innehåll på

Läs mer

Excel 2010. Grundkurs. SDM & Personalkurs

Excel 2010. Grundkurs. SDM & Personalkurs Excel 2010 Grundkurs SDM & Personalkurs INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad kan man göra med Excel? 3 Fliken Infoga 3 Verktygsflikar 3 Fliken Start 3 Fliken Sidlayout 4 Fliken Formler 4 Fliken Data 4 Fliken Granska

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen.

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen. VT -09 Excelövningar KY Eslöv Öppna filen Excelövningar.xls. Det är en Excelfil som innehåller alla de övningar jag har gjort, som är av allmän karaktär, dvs. beräkningar och kalkyler, men t ex inte diagram.

Läs mer

Steg 7 Excel 2007 Windows 7

Steg 7 Excel 2007 Windows 7 Steg 7 Excel 2007 Windows 7 Dec -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 7 Sida 1 Inledning En liten budget Förkunskaper Steg 1, 2. Excel är en applikation (ett tillämpningsprogram) som är enormt användbart

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 v. 2015-01-07 ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp

Läs mer

Att räkna med Excel 2010

Att räkna med Excel 2010 Att räkna med Excel 2010 Grundkurs SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att räkna med Excel! 3 Fliken Infoga 3 Verktygsflikar 3 Fliken Start 3 Fliken Sidlayout 4 Fliken Formler

Läs mer

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden Starta Excel och besvara sedan nedanstående frågor. Testa dig gärna fram när du försöker besvara frågorna. Märk ut nedanstående delar i skärmbilden 1. Office-knappen 2. Snabbåtkomst 3. Menyfliksområde

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet.

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. Lösningsförslag Excel 2007 Uppgifter Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. 2B Studentbudget...3 2C Spelkalkyl...3 2D Extra

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 5 Lösningsförslag finns inte till alla uppgifter. Facit till många av urvalsuppgifterna finns i Modul 5. 2H Avancerat filter Arbeta med listan Kundregister.xls. Ange

Läs mer

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 2 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Beräknade fält... 3 Använd kalkylbladsfunktioner i beräknade fält... 6 Ändra formel i beräknat fält... 7 Autoformat i pivottabell... 8 Pivotdiagram...

Läs mer

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN LATHUND EXCEL 2000 SV/EN RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult AB. Mångfaldigande

Läs mer

Vad kan man göra med Excel?

Vad kan man göra med Excel? Innehåll Vad kan man göra med Excel?... 1 Excels användargränssnitt... 2 Övningar Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok... 4 Excel som ett kalkylprogram... 4 Övningar Bekanta dig med Excel 2007:

Läs mer

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell 6 PIVOTTABELLER PIVOTTABELLER Skapa pivottabell 00 Redigera källdata 0 Formatera pivottabell 0 Anpassa pivottabell 05 Göra beräkningar i pivottabell 09 Skapa pivotdiagram från pivottabell Extra övningar

Läs mer

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data Blandade övningar I det här häftet har jag samlat lite blandade övningar. Vissa delar kanske vi inte hinner gå igenom, men de kan ändå vara av intresse. Man kan med andra ord säga att det är extraövningar

Läs mer

NRS Excelrapporter. Välj Export av data. Gör dina val.

NRS Excelrapporter. Välj Export av data. Gör dina val. NRS Excelrapporter Välj Export av data Gör dina val. När du fått fram din rapport i Excel, så väljer du Spara som och ger filen ett tydligt namn, t.ex. Initialt, Avslut respektive Uppföljning Välj sedan

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL:

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: Ta ut rapport i ORFI Gå in i ORFI Välj Resultatboken Välj Åtgärd/Navigera/Rapporter/Standardrapporter

Läs mer

Kurs 4:1 Att kalkylera på ett strukturerat sätt del 1

Kurs 4:1 Att kalkylera på ett strukturerat sätt del 1 Kurs 4:1 Att kalkylera på ett strukturerat sätt del 1 S TUDE NTDATOR UTBILDNINGE N MALMÖ HöGSKOLA Beijerskajen 8, K3, källaren, sal Apollo (A01:303), 205 06 Malmö www.bit.mah.se/undervisning/sdm Kalkylering

Läs mer

Excel 2007... 3 Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring

Excel 2007... 3 Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring Jan Johansson Excel 2007... 3 Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring (ökning/minskning)... 7 Påläggsprocent

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 2. Funktioner

Microsoft Office Excel, Grundkurs 2. Funktioner Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 2. Funktioner Övningar Kursövning E2.xlsx Egna Övningar E2E.xlsx - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 2.1 Funktioner Funktioner i Excel är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Lista och Pivottabell

Lista och Pivottabell 22 Lista och Pivottabell 6 Om Pivottabell Pivottabell är ett verktyg som ger dig möjlighet att enkelt summera och analysera stora informationsmängder i ett kalkylblad. I Pivottabellen kan du bland annat

Läs mer

Excel 2007 påbyggnad. Till detta häfte hör filerna excel1.zip och excel2.zip. Öppna Excel Lönestatistik. Användbara kortkommandon:

Excel 2007 påbyggnad. Till detta häfte hör filerna excel1.zip och excel2.zip. Öppna Excel Lönestatistik. Användbara kortkommandon: 1 Excel 2007 påbyggnad. Till detta häfte hör filerna excel1.zip och excel2.zip. Öppna Excel Lönestatistik Användbara kortkommandon: markera rad snabbt, SKIFT+BLANKSTEG markera kolumn snabbt, CTRL+BLANKSTEG

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Eftersom du bekräftade med gröna bocken så är cell D1 fortfarande markerad.

Eftersom du bekräftade med gröna bocken så är cell D1 fortfarande markerad. Calc övning 2 Öppna filen 2 övn Summera_kolbredd.ods Detta är siffrorna från ett företag som säljer godis. Vi har här siffrorna från2009 Första kolumnen är från januari nästa februari osv. Fyllningshandtaget

Läs mer

Introduktion till Excel

Introduktion till Excel Introduktion till Excel Detta är en handledning till övningen i kalkylprogrammet Microsoft Excel. Programmet kan användas för att göra beräkningar och figurer inom såväl statistik som farmakokinetik. En

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

Rapportgenerator handbok

Rapportgenerator handbok Rapportgenerator handbok Beskrivning av fönstret Fältlistan Uppe till vänster visas fältlistan för det nuvarande registret. För att hitta de övriga registren klickar du på höger/vänster pilarna. Man kan

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2013 Pivottabeller EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret Excel Online Version 1.0 Skolkontoret 1 Innehåll Vad är Excel?... 3 Arbeta i Excel Online... 4 Logga in... 4 Skapa en Excel-fil via OneDrive... 4 Öppna en redan skapad Excel-fil i Excel Online... 4 Byt

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Filtrera. Markera. Funktioner

Filtrera. Markera. Funktioner Filtrera Markera Sortera Cellinnehåll Diagram Formler Funktioner Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 MENYFLIKAR... 2 VISNINGSLÄGEN

Läs mer

Vilka formler ska stå i cellerna D2 till D5? Hur får man tal skrivna med två decimaler?

Vilka formler ska stå i cellerna D2 till D5? Hur får man tal skrivna med två decimaler? Uppsala universitet Matematiska institutionen Anna-Lisa Dyrelius Skriva formler i Excel Ex ) Telefonräkning Fast avgift kr 5 Avgift per markering 0, Antal markeringar 000 Total kostnad kr =B+B*B Ex ) Beräkna

Läs mer

Sortera och filtrera listor

Sortera och filtrera listor Sortera och filtrera listor Excel är ett kraftfullt kalkylprogram, men det är också idealiskt för att skapa och hantera listor. En lista kan innehålla allt från e-postadresser till lagerartiklar, men för

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2016 Pivottabeller INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9 Redigera

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Instruktioner för efaktureringsunderlag i

Instruktioner för efaktureringsunderlag i 2012-01-24 Instruktioner för efaktureringsunderlag i Innehållsförteckning INTRODUKTION... 3 SÖK FRAM E-FAKTURAUNDERLAG... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. PERSONLIGA MALLAR I EFAKTURAN... 4 SKAPA EGNA

Läs mer

ÅYG. Rakt på sak! Påbyggnadskurs i Microsoft Excel. Dan Haldin

ÅYG. Rakt på sak! Påbyggnadskurs i Microsoft Excel. Dan Haldin ÅYG Rakt på sak! Påbyggnadskurs i Microsoft Excel Dan Haldin 2016 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Excel... 4 Inmatning av text och tal... 4 Cell referens... 5 Absolut

Läs mer

Lösningsförslag Calc. Version 1. Informera gärna om ev. oklarheter och fel. info@behandladeord.se

Lösningsförslag Calc. Version 1. Informera gärna om ev. oklarheter och fel. info@behandladeord.se Lösningsförslag Calc Version 1. Informera gärna om ev. oklarheter och fel. info@behandladeord.se Uppgifter Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag

Läs mer

Att göra investeringskalkyler med hjälp av

Att göra investeringskalkyler med hjälp av MIO040 Industriell ekonomi FK 2013-02-21 Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Mona Becker Att göra investeringskalkyler med hjälp av Microsoft Excel 2007 Förord Föreliggande PM behandlar hur man gör

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

KORTKOMMANDON I EXCEL

KORTKOMMANDON I EXCEL KORTKOMMANDON I EXCEL DEN ULTIMATA GUIDEN KORTKOMMANDON - ALLMÄNT Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+X Ctrl+Z Ctrl+Y Ctrl+T eller Ctrl+L Ctrl+B Ctrl+H Ctrl+Q Ctrl+E Ctrl+D Ctrl+Shift+2 Ctrl+R Ctrl+Shift+L Alt+Shift+Högerpil

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Grundläggande statistik kurs 1

Grundläggande statistik kurs 1 Grundläggande statistik kurs 1 Problem 1 Arbeta med frekvenstabeller Sid 2: Så här ser sidan 2 ut. Vi har alltså en delad sida med kalkylbladet till vänster och en Data&Statistik-sida till höger. I den

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Lektion 4 MS Excel. Version 1.0. Författare: Juha Söderqvist

Lektion 4 MS Excel. Version 1.0. Författare: Juha Söderqvist Lektion 4 MS Excel Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist 1 Innehåll 1. Introduktion... 1 1.1 Konkurrerande programvara... 1 2 Excel 2016 - Grafiska gränssnitt... 1 3 Hello World... 2 3.1 Hello Excel...

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Steg 7 OpenOffice Calc Mac OS X

Steg 7 OpenOffice Calc Mac OS X Steg 7 OpenOffice Calc Mac OS X Sept -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 7 Mac Sida 1 Inledning En liten budget Förkunskaper Steg 1, 2. OpenOffice Calc är en applikation (ett tillämpningsprogram) som

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Instruktion 4. Funktionerna Min, Medel, Max och OM. Min, Medel, Max och OM för övningen 14.

Instruktion 4. Funktionerna Min, Medel, Max och OM. Min, Medel, Max och OM för övningen 14. Instruktion 4. Funktionerna Min, Medel, Max och OM. Min, Medel, Max och OM för övningen 14. För att räkna ut minimilönen använder vi oss av funktionen Min, som finns under funktionen autosumma. Klicka

Läs mer

Att göra kartor med enkelt verktyg

Att göra kartor med enkelt verktyg Att göra kartor med enkelt verktyg I detta kapitel visas hur enkelt det är att göra kartor med SCBs diagramverktyg (version 3.0). Med detta verktyg går det lätt och snabbt att illustrera data från raps

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer