Handlingar till sammanträde med Kommunfullmäktige Midsommarfirande vid café Pärlan Tisdag 19 juni 2012, kl 16.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till sammanträde med Kommunfullmäktige Midsommarfirande vid café Pärlan Tisdag 19 juni 2012, kl 16.00"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med Kommunfullmäktige Midsommarfirande vid café Pärlan Tisdag 19 juni 2012, kl

2 2

3 3

4 4

5 5

6 Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Vårt datum Vår beteckning Ks/2012: Budget Budget 2013, Plan Sammanfattning Förslag till budget 2013, Plan Beslutsunderlag Förslag till Budget 2013, Plan Tjänsteskrivelse Ärendet Kommunstyrelsens ekonomiutskott har under våren arbetat med framtagande av föreliggande förslag till Budget 2013, Plan Arbetet syftar till att under planperioden uppnå långsiktigt god ekonomisk hushållning. Ekonomiutskottet har beslutat att arbetet med budget 2013, plan skall ske med de av kommunfullmäktige i juni 2011 föreslagna ramarna som utgångspunkt, utan ytterliggare generella sparbeting. Nämnderna skall utifrån beslutad ram redovisa behov av ökade resurser och åtgärdsförslag för möjliga reduceringar och vilka omställningskostnader som uppstår. Efter träffar med samtliga nämnder kan konstateras att Socialnämnden och Skolnämnden trots föreslagna tillskott behöver vidta åtgärder för att verksamheten ska bedrivas inom föreslagna ramar. Här förutsättes att Skolnämnden och Socialnämnden till kommunstyrelsen redovisar åtgärdsprogram med konsekvensanalys och förväntade effekter. Samtliga nämnder skall utifrån föreslagna kommunbidrag återkomma till kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i november med verksamhetsplan innehållande redovisning av måluppfyllelse i förhållande till av Kommunfullmäktige beslutade övergripande mål och strategiska mål. KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Organisationsnummer 1. Ekonomiavdelningen Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30 6

7 2 De ramutökningar som föreslås uppgår sammantaget till 32,8 Mkr, varav 6,8 Mkr utgör kompensation för inflation och interna kostnadsökningar, är följande: Service- Engångs- Kompensation Nämnd utökning tkr anslag tkr Löner- pris, mm KF/Kommunstyrelse Skolnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd Kulturnämnd Miljö/byggnadsnämnd Överförmyndarnämnd Ramförändringar i detalj framgår av bilaga i Budget 2013, Plan Ytterligare ca 18 Mkr avseende löner kommer att fördelas till nämnderna så snart löneavtalen för 2012 är färdigförhandlade. Investeringsbudget Arbetet med investeringsbudget har utgått från att utöver nyinvesteringar i främst skollokaler även få utrymme för nödvändiga reinvesteringar i infrastruktur och anläggningar. Här föreslås också investeringsnivå avseende det Lokala TillväxtProgrammet, som kommer som särskilt ärende till Kommunfullmäktige i september. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta fastställa verksamhetsmässiga mål, strategiska mål och finansiella mål för 2013 enligt bilaga 1. Kommunstyrelsen föreslår därutöver kommunfullmäktige besluta fastställa verksamheternas kommunbidrag, samt besluta i övrigt enligt följande: Nämndvisa kommunbidrag (exkl. kapitaltjänst) KF/Kommunstyrelsens förvaltning och föreningsstöd 1. Budgetramen fastställs till tkr. 2. Kommunstyrelsen tillförs i denna ram tkr som serviceutökning och 100 tkr som engångsanslag. Skolnämnd 3. Budgetramen fastställs till tkr. 4. Skolnämnden tillförs i denna ram en förstärkning med tkr som serviceutökning och tkr som engångsanslag. 5. Uppdra till Skolnämnden att till kommunstyrelsen redovisa åtgärdsplan för att bedriva verksamheten inom beviljade medel. Socialnämnd 6. Budgetramen fastställs till tkr. 7. Nämnden tillförs i denna ram tkr som serviceutökning och tkr som engångsanslag. 8. Uppdra till Socialnämnden att till Kommunstyrelsen redovisa åtgärdsplan för att bedriva verksamheten inom beviljade medel 7

8 3 Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet 9. Budgetramen fastställs till tkr. 10. Tekniska nämnden tillförs i denna ram 642 tkr i form av serviceutökning. Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet 11. Budgetramen för VA-verksamheten fastställs till tkr. 12. Budgetramen för renhållningsverksamheten fastställs till tkr. Kulturnämnd 13. Budgetramen fastställs till tkr. 14. Nämnden tillförs i denna ram 527 tkr som serviceutökning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 15. Budgetramen fastställs till tkr. 16. Nämnden tillförs i denna ram 11 tkr som serviceutökning. Överförmyndarnämnd 17. Budgetramen fastställs till tkr. Valnämnd 18. Budgetramen fastställs till 50 tkr. Övriga beslut 19. Anvisa till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda utgifter tkr. 20. Anvisa kommunstyrelsen tkr för oförutsedda utgifter. 21. Anvisa kommunstyrelsen tkr avseende pris och löneökningar. 22. Anvisa kommunstyrelsen tkr till avvecklings - omstruktureringsåtgärder 23. Anvisa kommunstyrelsen tkr som projektmedel Socialfond. 24. Anvisa tkr för driftåtgärder avseende det LokalaTillväxtProgramet. (LTP) 25. Fastställa nettoinvesteringsutrymmet till maximalt tkr, varav investeringsnivån för det Lokala TillväxtProgrammet,(LTP) utgör tkr, 26. Bemyndiga kommunstyrelsen att upprätta investeringsbudget inom beslutad ram 27. Bemyndiga kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013 med tkr. 28. Bemyndiga kommunstyrelsen rätt att uppta checkkredit inom en limit av tkr för att tillgodose likviditetsbehovet i budget Bemyndiga kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Bemyndiga kommunstyrelsen att fördela driftmedel avseende Lokalt Tillväxtprogram (LTP) inom en ram av tkr. 31. Bemyndiga kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som styrelsen finner nödvändiga om kommunens ekonomiska utveckling befaras medföra att bokslut 2013 inte är i balans, eller att investeringsnivån överskrids. 32. Bemyndiga kommunstyrelsen att vidta erforderliga budgettekniska åtgärder avseende förändringar av nämndernas ramar inbördes dels p.g.a. pris och löneökningar inom centralt upptagna medel, dels hyreskostnader, dels för omstruktureringsåtgärder och dels för smärre förändringar av administrativ karaktär. 8

9 4 33. Tillföra fonden för offentlig konst 100 tkr. 34. Fastställa utdebiteringen för 2013 till 22,45 per skattekrona. 35. I övrigt fastställa förslag till resultatbudget och balansbudget 2013, Plan enligt kommunstyrelsens förslag. Morgan Persson Ekonomichef Expedieras till Ekonomichefen 9

10 10

11 Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Vårt datum Vår beteckning Ks/2011: Taxor/avgifter Revidering taxa socialnämndens verksamheter Sammanfattning Socialnämnden har i samband med beslut om nya taxor för 2012 föreslagit att vissa av nämndens taxor skall följa index Beslutsunderlag Socialnämndens protokoll Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen Ärendet Bakgrund Socialnämnden har i samband med beslut om nya taxor för 2012 föreslagit att vissa taxor inom nämndens verksamheter skall följa index. Socialnämndens begäran har inte beaktats vid beslut i december om taxor för Av underlaget framgår vilka taxor som berörs och med vilket index uppräkning föreslås ske. Taxeförändringen föreslås gälla från Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta i enlighet med Socialnämndens förslag. Morgan Persson Ekonomichef Expedieras till Socialnämnden E-post Organisationsnummer KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 1. Ekonomiavdelningen Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30 11

12 12

13 13

14 14

15 Kommunledningsförvaltningen Linn Erlandsson, Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Vårt datum Vår beteckning Ks/2012: Samverkan, externt Samordningsförbundet Samspelet - gemensam förtroendevald revisor Sammanfattning Samordningsförbundet Samspelet beslutade vid sitt sammanträde att föreslå respektive medlemskommun att ut se en gemensam förtroendevald revisor och att denne revisor ska vara den som landstinget utser. Idagsläget utser kommunerna en revisor och landstinget en revisor. Karlstads kommunstyrelse har berett frågan till sitt fullmäktige och där föreslagit att den gemensamma revisorn ska vara den revisor som utses av landstinget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag från Samordningsförbundets Samspelet Karlstads kommunfullmäktige Förslag till beslut Under förutsättning att Landstinget i Värmland och övriga kommunala medlemmar i Samordningsförbundet Samspelet fattar motsvarande beslut, beslutar kommunfullmäktige att medlemskommunerna och landstinget i Värmland ska utse den revisor som landstinget utser till att vara gemensam revisor i förbundet. Under förutsättning att Landstinget i Värmland och övriga kommunala medlemmar i Samordningsförbundet Samspelet fattar motsvarande beslut, beslutar kommunfullmäktige att detta ska verkställas så snart som möjligt. Peter Eskebrink Chef Kommunledningskontoret Linn Erlandsson Kommunsekreterare E-post Organisationsnummer KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 1. Kommunledningskontoret Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30 15

16 2 Expedieras till Grums kommun Hammarö kommun Karlstads kommun Landstinget i Värmland Arbetsförmedlingen Samordningsförbundet Samspelet 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Kommunledningsförvaltningen Linn Erlandsson, Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Vårt datum Vår beteckning Ks/2012: Motioner/inkel Motion från Adam Slottner (C) m.fl. om hästparkering på Norra Torget i Kristinehamn Sammanfattning Adam Slottner (C) m.fl. har inkommit med en motion om inrättande av en hästparkering på Norra Torget, både för den enskilde ryttaren men även för att möjliggöra för företagare att köra med häst och vagn i centrum. Motionen har remitterats till tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Tekniska nämnden anför bland annat följande: Kommunen kan inte garantera hästens och allmänhetens säkerhet på och omkring en uppställningsplats för häst på allmän platsmark. Vidare att Om kommunen ska ansvara för en uppställningsplats krävs även korrekt omhändertagande av bl.a. spillning. Även miljö- och byggnadsnämnden hänvisar till att det inte finns någon godkänd anläggning för att ta hand om spillning. Vidare att det kan innebära olägenheter för de boende i området. Med anledning av de båda nämndernas yttranden föreslås det att motionen avslås. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse MBN TN Motion om hästparkering på Norra torget i Kristinehamn Förslag till beslut Med hänvisning till miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden föreslås kommunfullmäktige att avslå motionen. E-post Organisationsnummer KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 1. Kommunledningskontoret Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30 24

25 2 Expedieras till Adam Slottner Peter Eskebrink Chef kommunledningskontoret Linn Erlandsson Kommunsekreterare 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 Kommunledningsförvaltningen Jenny Alpmyr, Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Vårt datum Vår beteckning Ks/2012: Personal - avtal, Policy mot missbruk av alkohol och droger Sammanfattning På personalavdelningen pågår ett arbeta med att gå igenom och granska de policys och riktlinjer som fortfarande är giltiga. Den 17 december 2009 antog kommunfullmäktige policyn mot missbruk av alkohol och droger. Policyn innefattar även en handlingsplan för 2010/2011. På grund av att personalavdelningen under en längre tid har varit underbemannad, har endast en av planerade åtgärderna i handlingsplanen genomförts. Under 2012 ska resterande åtgärder genomföras, vilket har samverkats i CESAM. I policyn mot missbruk av alkohol och droger ska politikens vilja framgå. Handlingsplanen bör särskiljas från policyn och vara ett separat dokument, beslutat på tjänstemannanivå. Detta då den ska vara ett levande dokument gällande hur vi ska arbeta mot missbruk av alkohol och droger. Beslutsunderlag Policy mot missbruk av alkohol och droger Kommunfullmäktiges beslut 112, Policy mot missbruk av alkohol och droger Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag KSPU Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva policy mot missbruk av alkohol och droger antagen av kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar policy mot missbruk av alkohol och droger daterad Expedieras till Personalchef Niclas Friman Niclas Friman Personalchef Jenny Alpmyr Personalstrateg E-post Organisationsnummer KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 1. Personalavdelningen Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30 33

34 POLICY Datum Beteckning Ks/2012:36 Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Godkänd/ansvarig Utgåva 1 Policy mot missbruk av alkohol och droger Övergripande mål Kristinehamn kommuns verksamheter ska präglas av alkohol- och drogfrihet. Det är inte tillåtet att komma påverkad till arbetsplatsen eller att på arbetsplatsen bruka alkohol eller narkotika. Kommunen ska vara en säker arbetsplats för både brukare och medarbetare. I Kristinehamns kommun gäller: att våra arbetsplatser är alkohol- och drogfria att missbruk är oförenligt med arbetet och att det inte är tillåtet att vara påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel på arbetsplatsen, gäller även den så kallade dagen efter effekten att arbeta förebyggande och med tidiga insatser att integrera arbetet mot missbruk av alkohol och droger i vårt systematiska arbetsmiljöarbete att öka kunskapen hos alla anställda om alkohol och narkotika, dess verkan och tidiga tecken hos sig själv och andra att den som har missbruksproblem ges lämplig rehabilitering att alla medarbetare tar ett gemensamt ansvar för att göra kommunen till en arbetsplats med trivsel och säkerhet Syfte Denna policy uttrycker den samsyn arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har i denna fråga, vilket innebär att arbete och droger inte hör ihop. Syftet är att främja en god arbetsmiljö, där arbetet kring alkohol och droger är en del av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Ansvarsfördelning Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att följa upp att det förebyggande arbetet mot missbruk samt åtgärder vid missbruk genomförs utifrån kommunens mål och gällande lagstiftning. c:\documents and settings\linn\lokala inställningar\temp\ks_2012_36 - policy mot missbruk av alkohol och droger - ver 1{fcfe-6fa c-000e-a100} (1).doc 34

35 Beteckning Datum Utgåva Sida 2 Chefen ansvarar för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde vilket innebär att missbruksproblem ska uppmärksammas och åtgärdas. Påverkad medarbetare ska avvisas från arbetsplatsen till hemmet eller sjukvårdsinrättning. Vid misstanke om missbruk ska ansvarig chef tala med berörd person. Medarbetaren har ett eget ansvar för sin hälsa. I de fall en medarbetare är i behov av rehabilitering avseende alkohol och droger ska han/hon likväl som vid all annan rehabilitering delta aktivt i planeringen och de insatser som behövs i samband med rehabilitering. Som arbetskamrat ska vi inte acceptera när en kollega missbrukar alkohol eller brukar andra droger utan aktivt medverka till att han eller hon får stöd och hjälp så tidigt som möjligt. Alkohol vid representation Frågor om alkohol vid representation hänvisas till kommunfullmäktiges beslut Definition av droger Med droger avses narkotika och läkemedel med sinnesförändrande substanser. Läkemedel ordinerade av läkare är undantagna. 35

36 Policy och handlingsplan Sida mot missbruk 1(3) Datum Beteckning : Kommunledningsförvaltningen Godkänd/ansvarig Utgåva Hans Lundgren, Kf Policy mot missbruk av alkohol och droger Denna policy har tagits fram i Kristinehamns kommun och uttrycker den samsyn arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har i denna fråga, vilket innebär att arbete och droger inte hör ihop. Våra verksamheter ska präglas av alkohol- och drogfrihet. Det är inte tillåtet att komma påverkad till arbetsplatsen eller att på arbetsplatsen bruka alkohol eller narkotika. Kommunen ska vara en säker arbetsplats för både brukare och medarbetare. Det är av största vikt att upptäcka problem i ett tidigt stadium där vi alla har ett ansvar att förebygga. Vår policy mot missbruk av alkohol och droger har till syfte att främja en god arbetsmiljö och är en del av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Definition av droger Med droger avses narkotika och läkemedel med sinnesförändrande substanser. Läkemedel ordinerade av läkare är undantagna. Alkohol och droger i arbetslivet Kristinehamns kommun, som arbetsgivare, arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågorna, bland annat utifrån perspektivet kvalitet och säkerhet. Alkohol och drogfrågorna utgör en del i det arbetsmiljöarbetet. Nedanstående mål gäller för Kristinehamns kommun. Mål I Kristinehamns kommun gäller: att våra arbetsplatser är alkohol- och drogfria att missbruk är oförenligt med arbetet och att det inte är tillåtet att vara påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel på arbetsplatsen, gäller även den så kallade dagen efter effekten att arbeta förebyggande och med tidiga insatser att integrera arbetet mot missbruk av alkohol och droger i vårt systematiska arbetsmiljöarbete att öka kunskapen hos alla anställda om alkohol och narkotika, dess verkan och tidiga tecken hos sig själv och andra att den som har missbruksproblem ges lämplig rehabilitering att alla medarbetare tar ett gemensamt ansvar för att göra kommunen till en arbetsplats med trivsel och säkerhet 36

37 Policy mot missbruk av alkohol och droger 06: Beteckning Datum Utgåva Sida Ansvarsfördelning Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för att det förebyggande arbetet mot missbruk samt åtgärder vid missbruk genomförs utifrån kommunens mål och gällande lagstiftning. Kommunstyrelsen uppdrar vidare åt varje nämnd att delegera ansvaret till respektive förvaltningschef. Chefen ansvarar för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde vilket innebär att missbruksproblem uppmärksammas och åtgärdas. Påverkad medarbetare avvisas från arbetsplatsen till hemmet eller sjukvårdsinrättning. Vid misstanke om missbruk ska ansvarig chef tala med berörd person. Medarbetaren har ett eget ansvar för sin hälsa. I de fall en medarbetare är i behov av rehabilitering avseende alkohol och droger ska han/hon likväl som vid all annan rehabilitering delta aktivt i planeringen och de insatser som behövs i samband med rehabilitering. Som medmänniska och arbetskamrat ska vi inte acceptera när en kollega missbrukar alkohol eller brukar andra droger utan aktivt medverka till att han eller hon får stöd och hjälp så tidigt som möjligt. Alkohol vid representation Frågor om alkohol vid representation hänvisas till kommunfullmäktiges beslut Tobaksbruk I Kristinehamns kommun ska tobakslagen följas. Våra arbetsplatser ska vara rökfria och ingen ska mot sin vilja utsättas för tobaksrök. Kommunfullmäktigen har i policy vid tobaksbruk fastslagit vad som gäller för Kristinehamns kommun. Policyn omfattar även användandet av snus. 37

38 Policy mot missbruk av alkohol och droger 06: Beteckning Datum Utgåva Sida Bilaga till policy mot missbruk av alkohol och droger Handlingsplan för 2010/2011 Nedanstående åtgärder har i samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer bedömts vara av stor vikt för att uppnå uppsatta mål mot missbruk av alkohol och droger. Åtgärdsplan tas fram med råd och stöd vid missbruk eller misstanke om missbruk. Åtgärdsplanen ska vara klar Ansvarig: personalavdelningen/pa-gruppen. Mall utarbetas för stöd i samband med överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Ansvarig: personalavdelningen/pa-gruppen Utbildning ska genomföras för alla chefer och representanter för centrala samverkansgruppen (CESAM). Utbildningen ska vara genomförd senast Tidsåtgång är 3 timmar. Pris för heldagsutbildning, inklusive material är kronor. Moms och resekostnader tillkommer. Ansvarig: personalchefen Information om alkohol och drogmissbruk liksom kommunens policy mot missbruk av alkohol och droger ska vara känd för alla anställda Varje chef ansvarar för att kunskapsspridning sker inom dennes ansvarsområde. Att i samverkan med bland annat Företagshälsovården, ANL och PA-Access ta fram långsiktiga strategier för alkohol och drogfrihet i arbetslivet. Klart Ovanstående handlingsplan ska vara utvärderad

39 39

40 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Linn Erlandsson, Datum Kommunstyrelsen Inrättande av gemensam kost- och servicenämnd Sammanfattning Landstinget i Värmland har sedan 2005 under olika perioder samverkat med Karlstads, Kristinehamns, Säffle, Hammarö, Grums och Kils kommuner om tillagning av portionsförpackad, kyld mat. Samverkan har skett genom ett interkommunalt avtal, där parterna haft ett gemensamt ansvar för beställning, tillagning och leverans av måltider. Samarbetsformen behöver dock ändras för att inte strida mot gällande lagstiftning och därför föreslås det att en gemensam nämnd inrättas. Efter att kommunerna blivit tillfrågade av landstinget kvarstår Karlstads, Kristinehamns och Kils kommuner som intressenter för bildandet av en gemensam nämnd. Socialnämnden föreslår att den ledamot och den ersättare som kommunfullmäktige utser ska väljas bland socialnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse SN Inrättande av gemensam kost- och servicenämnd inkl förslag till avtal, reglemente och samverkansavtal Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att landstinget i Värmland och Karlstads och Kils kommuner fattar motsvarande beslut, att: från och med inrätta en gemensam nämnd, kost- och servicenämnd, för samverkan avseende måltidsverksamhet. godkänna bilagda förslag till avtal om samverkan i gemensam kost- och servicenämnd respektive reglemente för kost- och servicenämnden utse 1 ledamot och 1 ersättare ur socialnämnden som Kristinehamns kommuns representanter till den gemensamma nämnden för tiden w:\portföljen\tjänsteskrivelser ks\inrättande av gemensam kost- och servicenämnd doc Kristinehamns kommun E-post Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

41 2 Peter Eskebrink Chef kommunledningskontoret Linn Erlandsson Kommunsekreterare 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

Bemyndigande till kommunstyrelsen avseende tidsplanen i Utredning av skollokaler i Kristinehamns kommun från förskoleklass till vuxenutbildning

Bemyndigande till kommunstyrelsen avseende tidsplanen i Utredning av skollokaler i Kristinehamns kommun från förskoleklass till vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Linn Erlandsson, 0550-880 09 linn.erlandsson@kristinehamn.se Datum 2012-11-16 2012-11-28 rev. 2011:48-120 Kommunstyrelsen Bemyndigande till kommunstyrelsen

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:15 Dnr. KS 2014/0226-761 Revidering av Alkohol- och drogpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-12-30 Ks/2015:254 041 Budget Sida 1(2) Svar på skolnämndens begäran

Läs mer

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Tjänsteutlåtande Oöste ft Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-08-21 Dnr 20\^1I ö izis - Irbi Till Kommunstyrelsen Revidering av Alkohol- och drogpolicy Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument

Läs mer

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden!

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-06-09 Ks/2016:66 Sida 1(4) Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Förslag

Läs mer

Samordningsförbundet Samspelet - gemensam förtroendevald revisor

Samordningsförbundet Samspelet - gemensam förtroendevald revisor Kommunledningsförvaltningen Linn Erlandsson, 0550-88 009 linn.erlandsson@kristinehamn.se Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Vårt datum Vår beteckning 2012-05-08 Ks/2012:11 019 Samverkan, externt Samordningsförbundet

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Datum Förslag på disposition och tidplan för arbetet med en ny vision och kommunfullmäktiges verksamhetsmål:

Datum Förslag på disposition och tidplan för arbetet med en ny vision och kommunfullmäktiges verksamhetsmål: TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Kommunledningsförvaltningen Eva-Lena Segerud, 0550-881 70 eva-lena.segerud@kristinehamn.se Datum 2015-03-10 Referens Ks/2015:66 Kommunstyrelsen Ny vision Sammanfattning Nuvarande

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Stellan Sjögren, 0550-88020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2012-06-14 Kommunstyrelsen Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber

Läs mer

Motion om att flytta ungdomsmottagningen till en integritetsskyddande plats

Motion om att flytta ungdomsmottagningen till en integritetsskyddande plats Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson,0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-04-05 Ks/2016:157 Sida 1(2) Motion om att flytta ungdomsmottagningen till en integritetsskyddande

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 2015 och 2016

Fördelning av statsbidrag för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 2015 och 2016 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-24 Ks/2016:24 Sida 1(3) Fördelning av statsbidrag för tillfälligt

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Motion - Anpassa Kristinehamnsdelen av BRT till en "fristående" fungerande enhet.

Motion - Anpassa Kristinehamnsdelen av BRT till en fristående fungerande enhet. Kommunledningsförvaltningen Anders Åström, 0550-884 21 anders.astrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-10-26 Ks/2016:134 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Motion - Anpassa Kristinehamnsdelen av BRT

Läs mer

Protokoll. 9 Överenskommelse för anskaffning av skulptur av Bengt Olson

Protokoll. 9 Överenskommelse för anskaffning av skulptur av Bengt Olson Kristinehamns kommun Kommunstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum 2017-01-10 12(26) Ks/2012:236 9 Överenskommelse för anskaffning av skulptur av Bengt Olson Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar

Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma reglementet för nämnder och styrelsen i Huddinge kommun (HKF 9010) - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2016-04-07 AN-2016/188.112 1 (3) HANDLÄGGARE Mirja Backlund 08-535 30212 Mirja.Backlund@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag om tillägg till reglerna i det gemensamma

Läs mer

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-01-26, 12 Dnr: KS 2014/619 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Övernattande gästs betalning för mat på särskilt boende

Övernattande gästs betalning för mat på särskilt boende Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-06-03 Ks/2012:243 045 Taxor/avgifter Övernattande gästs betalning för mat på särskilt

Läs mer

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder)

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Datum 2015-10-12 Ks/2014:175 044 Fonder/Stiftelser/Donationer Förslag till avveckling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Överenskommelse om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagandet av berusade personer

Överenskommelse om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagandet av berusade personer TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2015-09-22 Överenskommelse om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagandet av berusade

Läs mer

Revidering av kommunstyrelsens bemyndiganden

Revidering av kommunstyrelsens bemyndiganden Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-11-16 Ks/2016:74 Sida 1(2) Revidering av kommunstyrelsens bemyndiganden Förslag till beslut

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Policy mot alkohol och droger i Stockholms stad

Policy mot alkohol och droger i Stockholms stad Utlåtande 2006: RV (Dnr 201-3567/2005) Policy mot alkohol och droger i Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande. Policy mot alkohol och droger i Stockholms stad, bilaga

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Svar på Byggnadsföreningen Enighet u.p.a. (Bäckhammars Folkets hus) begäran om ytterligare driftsanslag för 2016

Svar på Byggnadsföreningen Enighet u.p.a. (Bäckhammars Folkets hus) begäran om ytterligare driftsanslag för 2016 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-04-11 Ks/2015:183 Sida 1(2) Svar på Byggnadsföreningen Enighet

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2016 kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Kristina Dahlén,0550-88052 kristina.dahlén@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-11-06 Ks/2014:118 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Arbetsmiljöplan

Läs mer

Kvalitet i Särskilt boende - rekommendation från SKL

Kvalitet i Särskilt boende - rekommendation från SKL Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson, 0550-884 52 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-08-11 Ks/2017:119 Sida 1(3) Kvalitet i Särskilt boende - rekommendation från SKL

Läs mer

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år 15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande,

Läs mer

Datum Socialnämnden för Barn och Unga: Uppdrag att genomföra en översyn av drogpolicy för Uppsala kommun

Datum Socialnämnden för Barn och Unga: Uppdrag att genomföra en översyn av drogpolicy för Uppsala kommun KS 12 14 DEC 2911 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Fichtel Åsa Datum 2011-11-21 Diarienummer KSN-2011-0475 Kommunstyrelsen Socialnämnden för Barn och Unga: Uppdrag att genomföra en översyn av drogpolicy

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2012-05-24 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid KilArena, torsdag 24 maj 2012, kl. 19.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

Bemyndiganden från kommunstyrelsen att teckna kommunens namn och företräda kommunen

Bemyndiganden från kommunstyrelsen att teckna kommunens namn och företräda kommunen Bemyndiganden Datum Referens 2016-05-18 Ks/2016:74 Sida 1(3) Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson linn.carlsson@kristinehamn.se Antagen av kommunstyrelsen Bemyndiganden från kommunstyrelsen att teckna

Läs mer

Uppdrag att utarbeta underlag för nya förskoleplatser

Uppdrag att utarbeta underlag för nya förskoleplatser Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Datum 2015-01-13 Ks/2013:57 120 Fastighetsfrågor - allmänt Uppdrag att utarbeta

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52 Drogpolicy för ANSTÄLLDA INOM Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 2005-12-13, 52 Inledning Detta dokument ersätter Drogpolicydokument för Dorotea kommun som utarbetades under 1995. Denna policy

Läs mer

Svar på socialnämndens ansökan från resultatutjämningsreserven (RUR) för utveckling av stödet till personer med demenssjukdom

Svar på socialnämndens ansökan från resultatutjämningsreserven (RUR) för utveckling av stödet till personer med demenssjukdom Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-12-11 Ks/2015:225 043 Statsbidrag/kommunbidrag Svar på

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Beslutad av kommunfullmäktige 2008-11-24 och framtagen i samverkan med samtliga fackliga organisationer Gäller från 2009-01-01 Uppdaterad enligt personaldelegationens beslut 2014-06-18

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS 2016.311 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-08-29 155 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-02 Sida 30(39) Kommunstyrelsen Ks/2015:107 139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet Unionens politiska riktlinjer Alkohol och droger på jobbet Om Unionens politiska riktlinjer Arbetsmiljö är ett av Unionens prioriterade områden. Därför har Unionen antagit en arbetsmiljöpolitisk plattform

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-08-21 Ks/2017:113 Sida 1(1) Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015 Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-08-13 Ks/2015:131 043 Statsbidrag/kommunbidrag Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen Jenny Alpmyr,

Kommunledningsförvaltningen Jenny Alpmyr, Kommunledningsförvaltningen Jenny Alpmyr, 0550-88585 jenny.alpmyr@kristinehamn.se Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Vårt datum Vår beteckning 2012-04-11 Ks/2012:73 001 Övergripande Arbetsmiljöpolicy Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om regionalt åtgärdsprogram för miljömålen /

Länsstyrelsens remiss om regionalt åtgärdsprogram för miljömålen / Kommunledningsförvaltningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-11-21 Ks/2016:208 Sida 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Länsstyrelsens remiss om

Läs mer

Medel för samordning av stödsamtal till personer på Fristaden och föreningsbidrag till BOJ, östra Värmland

Medel för samordning av stödsamtal till personer på Fristaden och föreningsbidrag till BOJ, östra Värmland Kommunledningsförvaltningen Peter Eskebrink,0550-85836 peter.eskebrink@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Datum 2015-09-30 Ks/2012:279 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Medel för

Läs mer

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn

Motion att införa servicegarantier till näringslivet i Kristinehamn Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson,0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-10-11 Ks/2016:176 Sida 1(5) Motion att införa servicegarantier till näringslivet

Läs mer

Prognos 1 avseende resultat 2017

Prognos 1 avseende resultat 2017 Teknisk förvaltning Niklas Kärnström,0550-881 63 Niklas.karnstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum -04-11 Tn/2016:98 Sida 1(1) Prognos 1 avseende resultat Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015

Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015 2014-11-19 1 (6) Kommunstyrelsen Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 27 oktober 2014, 231 med tillhörande

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Begäran om planbesked för Kristinehamn Sillen 1 och Kristinehamn Strömmingen 1

Begäran om planbesked för Kristinehamn Sillen 1 och Kristinehamn Strömmingen 1 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Datum 2014-06-03 Ks/2014:77 011 Planfrågor Begäran om planbesked för Kristinehamn

Läs mer

Överenskommelsen grundas på att effektivare brottsförebyggande arbete bygger på samverkan mellan Polis och Kommun.

Överenskommelsen grundas på att effektivare brottsförebyggande arbete bygger på samverkan mellan Polis och Kommun. Polismyndigheten Kristinehamns kommun Datum 2016-12-28 Diarienr (åberopas) Samverkansöverenskommelse Strategisk samverkansöverenskommelse mellan LPO Kristinehamn, Polisregion Bergslagen och Kristinehamns

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Fördelning av föreningsbidrag 2016

Fördelning av föreningsbidrag 2016 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-05 Ks/2016:23 Sida 1(2) Fördelning av föreningsbidrag 2016 Förslag

Läs mer

Genomförandeplan för Barn- och ungdomsplan för Kristinehamns kommun 2016

Genomförandeplan för Barn- och ungdomsplan för Kristinehamns kommun 2016 Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman,0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-12-18 Ks/2015:257 001 Övergripande direktiv/policy/gemensamma frågor Genomförandeplan

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang.

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Varbergs Föreningsråd. Arbete och droger hör inte ihop Denna policy innebär ett klart avståndstagande från all form av ickemedicinsk användning av läkemedel samt missbruk av

Läs mer

Handlingsplan för en drogfri arbetsplats

Handlingsplan för en drogfri arbetsplats Sida 1/8 Handlingsplan för en drogfri arbetsplats Handlingsplanen för en drogfri arbetsplats kompletterar policyn för en drogfri arbetsplats och omfattar regler, ansvarsfördelning, organisation och rutiner

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Deltagande i det nationella antidopningsnätverket PRODIS - Prevention av dopning i Sverige

Deltagande i det nationella antidopningsnätverket PRODIS - Prevention av dopning i Sverige Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman,0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-04-05 Ks/2016:79 Sida 1(2) Deltagande i det nationella antidopningsnätverket PRODIS - Prevention

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(8) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Åke

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

KS 2008/10 Hidnr

KS 2008/10 Hidnr KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2008-02-01 KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2 Samverkansavtal i Håbo kommun Övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30-10.30 ande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Marianne

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2015-02-02 Admnämnd/2015:2 047 Intern kontroll Riskanalys och intern kontrollplan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 12

Kommunstyrelsen. Ärende 12 Kommunstyrelsen Ärende 12 Vård och stöd May Hansson, 0571-28153 may.hansson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-27 Dnr: 2016-203 Sida 1(2) Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd Beredning Vårdutskottet

Läs mer

Val till Avfall Sveriges styrelse och revision

Val till Avfall Sveriges styrelse och revision Tekniska förvaltningen Jan Mattsson,0550-881 10 jan.mattsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-01-03 Tn/2016:151 Sida 1(1) Val till Avfall Sveriges styrelse och revision Förslag till beslut Noterar

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-12:30

Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-12:30 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-12:30 Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S ) 2:e

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-15 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/255 152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Barn- och utbildningsnämnden,

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 143 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer