Handlingsplan för en drogfri arbetsplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för en drogfri arbetsplats"

Transkript

1 Sida 1/8 Handlingsplan för en drogfri arbetsplats Handlingsplanen för en drogfri arbetsplats kompletterar policyn för en drogfri arbetsplats och omfattar regler, ansvarsfördelning, organisation och rutiner i syfte att uppnå målen som formuleras i policyn. Information om handlingsplanen för en drogfri arbetsplats ska årligen ges på APT. Chefens ansvar Arbetsgivaren är enligt gällande arbetsrättslig lagstiftning närmsta chef som har personal- och arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen. Med arbetsplats avses även framförande av fordon. Som chef i Kungsbacka kommun har du ansvar för säkerheten och att arbetsmiljön är fri från droger. Men också att motverka de negativa effekter som ett drogmissbruk för med sig. Du som chef har ett utredningsansvar när du misstänker missbruk eller när någon påträffas drogpåverkad på arbetsplatsen. Med droger avses alkohol, narkotika, läkemedel, hälsofarliga ämnen och andra sinnespåverkande preparat. När du som chef uppmärksammar ett förändrat beteende hos någon medarbetare är den första och viktigaste åtgärden att kalla medarbetaren till ett samtal. Samtalet ska inriktas på säkerheten, arbetsinsatsen och uppförandet på arbetsplatsen. Det är viktigt att klargöra de regler som gäller på arbetsplatsen och att chefen vid behov kräver en förändring och tillsammans med medarbetaren upprättar en åtgärdsplan. Var uppmärksam Tidiga tecken på missbruk kan vara: Försämrad prestation och reaktionsförmåga. Ojämn effektivitet. Svårigheter att sköta arbetstider.

2 Sida 2/8 Upprepad korttidsfrånvaro, särskilt i anslutning till helger och semestrar. Semesterdagar och annan ledighet som tas ut utan förvarning. Att lägga sig i och ifrågasätta är att bry sig om! Åtgärdsplan vid misstanke om drogpåverkan Vid misstanke om drogpåverkan, eller vid utslag på alkometer, alkolås eller alkoskåp, ska medarbetaren omedelbart tas ur arbete. Detta är en chefs uppgift och det är viktigt att följa nedanstående rutiner: Arbetet ska avbrytas omedelbart. Utred drogpåverkan. Det görs genom test med alkometer (alkohol) på arbetsplatsen, alternativt åker chefen tillsammans med medarbetaren till företagshälsovården för att genomföra test. När företagshälsovården är stängd, till exempel på kvällar och helger, ska provtagning genomföras vid första möjliga tidpunkt när företagshälsovården är öppen. Medarbetaren är skyldig att medverka. Om medarbetaren nekar till att medverka i en drogtest, blir konsekvensen att arbetsgivaren ser detta som ett positivt testsvar. Säkerställ transport från arbetsplatsen till medarbetarens hem eller till vårdgivare. Arbetsgivarens representant ska närvara under transporten. Om möjligt, ta kontakt med anhörig. Syftet är att eliminera risker för olyckor och skador. Följ upp snarast möjligt med samtal. Dokumentera händelseförlopp och vidtagna åtgärder! Informera om de regler som gäller och vad som händer vid fortsatt missbruk. Kontakta din HR-konsult för att få stöd i processen och för att säkerställa korrekt hantering. Var beredd på undanflykter, ilska och förnekande, men ge inte upp!

3 Sida 3/8 Vid misstanke om drogpåverkan i samband med framförande av fordon När utslag ges på alkometer, alkolås eller alkoskåp ska arbetet ombedelbart avbrytas och åtgärdsplan vid misstanke om drogpåverkan tillämpas. Medarbetare får under inga omständigheter framföra fordon i påverkat tillstånd! Åtgärdsplan rehabilitering Efter en drogförseelse eller vid misstanke om missbruk ska du som chef agera så snabbt som möjligt med att starta en rehabiliteringsplanering tillsammans med medarbetaren. Rutin: Samtal med medarbetaren. Medarbetaren har rätt att ta med sig facklig representant, och kontaktar då själv sin fackliga organisation. Fokus på säkerheten, misskötsamheten och de negativa konsekvenser av det du ser på arbetsplatsen. Försök bidra till att sätta igång en förändringsprocess hos medarbetaren genom ovanstående inriktning på samtalet. Kontakta företagshälsovården för att utreda om det föreligger en beroendesjukdom. Läkare på företagshälsovården kan föreslå lämpliga behandlingsalternativ. Medarbetare med missbruksproblem ska erbjudas professionell behandling. Planering av rehabiliteringsåtgärder ska ske tillsammans med medarbetaren och arbetsgivaren och arbetsgivaren förutsätter en aktiv medverkan från medarbetaren. Boka tider för regelbunden uppföljning.

4 Sida 4/8 En behandlingsöverenskommelse med olika åtgärder mellan medarbetaren och Kungsbacka kommun ska upprättas. Då detta kan innebära en ingripande förändring i medarbetarens anställningsavtal krävs förhandling enligt MBL 11, innan behandlingsöverenskommelsen undertecknas av båda parter. I behandlingsöverenskommelsen ska framgå vilken behandling och stödåtgärder som gäller samt eventuellt konsekvenser om överenskommelsen inte fullföljs. Vid provtagning ska medarbetaren skriva på ett medgivande om att arbetsgivaren har rätt att ta del av testresultaten innan test genomförs. Dokumentera händelseförlopp och vidtagna åtgärder! Kontakta din HR-konsult för att få stöd i processen och för att säkerställa korrekt hantering och lämplig rehabilitering. Användande av läkemedel som kan påverka säkerheten i arbetet Om en medarbetare använder läkemedel som kan påverka säkerheten på arbetet ta kontakt med företagshälsovården för att få ett utlåtande om medarbetaren kan utföra sitt arbete. Medarbetaren är skyldig att informera arbetsgivaren om användande av sådan medicinering. Den fackliga organisationens roll Den fackliga organisationen kan vara ett stöd för medarbetaren och det kan vara en fördel för medarbetaren att ha med den fackliga organisationen i processen. Medarbetaren kontaktar själv sin fackliga organisation. Den fackliga organisationen är också förhandlingspart vid en eventuell förhandling enligt MBL 11.

5 Sida 5/8 Arbetskamraternas ansvar Alla har ansvar för att hjälpa och stödja en arbetskamrat som missbrukar droger. Om du misstänker missbruk eller om någon påträffas drogpåverkad på arbetsplatsen är du skyldig att informera chefen. Att tiga av lojalitet hjälper inte missbrukaren. Bry dig om även om det uppfattas som att du lägger dig i något som du inte har med att göra. Visa att du märker att hon/han finns där och behöver hjälp. Det bästa sättet att hjälpa en missbrukare är att visa att hon/han behövs. Ställ krav på att din arbetskamrat ska göra sin del av gruppens arbete. Ljug inte för att skydda missbrukaren det hjälper bara henne/honom att fortsätta sitt missbruk ostört. Bry dig om ställ krav. Tala med din arbetskamrat inte om Regelverk Lagar och avtalsbestämmelser För den som måste skickas hem på grund av drogpåverkan utgår ingen lön eller sjuklön. Arbetsgivaren (=chefen) ska inte bevilja semester eller kompensationsledighet samma dag eller i efterhand. Vid frånvaro trots ett nej från arbetsgivaren är det olovlig frånvaro och grund för disciplinpåföljd. Arbetsgivaren har rätt att begära sjukintyg från första sjukskrivningsdagen, ett så kallat förstadagsintyg (se särskild rutin om förstadagsintyg). En medarbetare som missbrukar och som inte medverkar i sin rehabilitering eller som trots rehabiliteringsåtgärder fortsätter sitt missbruk kan bli uppsagd. Det som då ligger till grund för uppsägningen är misskötsamheten, inte missbruket i sig.

6 Sida 6/8 Lagar och regler som är tillämpliga Händelser/fakta relaterade till arbetstagaren Tänkbara åtgärder från arbetsgivaren Tillfällig onykterhet på arbetsplatsen Avstängning av arbetstagaren enligt AB 10 mom. 1 Upprepad korttidsfrånvaro trots att frånvaron inte uppgår till mer än 7 kalenderdagar, förstadagsintyg Tveksamhet om sjukdom föreligger trots utfärdat läkarintyg Läkarintyg enligt AB 28 mom. 2 I samarbete med företagshälsovård Läkarintyg av anvisad läkare enligt AB 28 mom. 2 (FHV) Olovlig frånvaro Disciplinpåföljd enligt AB 11 Uppsägning enligt LAS 7 Samarbetsproblem med chefen eller arbetskamrater Dåliga eller felaktiga arbetsprestationer som kan innebära risker Avstängning av arbetstagaren enligt AB 10 mom. 2 Omplacering enligt LAS 7 Uppsägning enligt LAS 7 Avstängning av arbetstagaren enligt AB 10 mom. 2 Disciplinpåföljd enligt AB 11 Omplacering enligt LAS 7 Uppsägning enligt LAS 7 Övrigt: t.ex. störande för verksamheten, säkerhetsaspekter, misskötsamhet. Avstängning av arbetstagaren enligt AB 10 mom. 2 Disciplinpåföljd enligt AB 11 Omplacering enligt LAS 7 Uppsägning enligt LAS 7 Avskedande enligt LAS 18

7 Sida 7/8 Hit kan du vända dig Om du behöver stöd, råd eller hjälp för eget, för någon medarbetares eller någon arbetskamrats drogproblem kan du vända dig till din chef, Serviceområde personal eller din fackliga organisation. Du kan också vända dig till: Företagshälsovården pe3 (provtagning, rehabilitering) Falck Health Care (samtalsstöd) Mottagning Individ och Familjeomsorg (ansökan om missbruksvård, rådgivning) Telefon: E-post: Telefon: Telefon: , Individ och Familjeomsorg, Vändpunkten Telefon: , , Individ och Familjeomsorg, Daglokalen Gjutaren, behandlingsgrupper Individ och Familjeomsorg, Ung öppenvård (för unga mellan år) Aleforslinjen (Aleforsstiftelsens rådgivning, bedömning/utredning) Thommy Ek, präst Tölö församling, (alkohol- och drogterapeut) Al-Anon= stödorganisation för anhöriga till alkoholister Telefon: , Telefon: Telefon: Telefon: E-post: Telefon:

8 Sida 8/8 AA = Anonyma alkoholister, Västergruppen Kungsbacka, Borgmästargatan 7 NA = Anonyma narkomaner, Kungsbackagruppen, Tingbergsvägen 3c Hemsida för anonyma alkoholister: Hemsida för anonyma narkomaner: Beslutad av: Central Samverkansgrupp Reviderad Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt: Kungsbacka direkt ,

Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 december 2010

Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 december 2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED10-755 23 Revidering av Riktlinjer och rutiner för alkohol och droger i arbetslivet Arbetsutskottets förslag till beslut 1.

Läs mer

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt.

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt. Antagen KS 2008-01-15 8 1 (6) Alkohol och droger - rutin Enhet Personalavdelningen Giltig från 2008-09-01 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2008-01-15 8 Granskad av Centrala arbetsmiljökommittén

Läs mer

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter:

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter: DEFINITION Med droger avses i detta sammanhang benämningen på alkohol, narkotika, dopingpreparat vissa andra läkemedel samt kemiska medel. Droger kännetecknas bl a av att de är sinnesförändrande, kan skapa

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RUTIN

ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RUTIN ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RUTIN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-04-22 LS-LED09-334 60 Alkohol- och drogstrategi med riktlinjer och rutiner Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer Landstinget Sörmlands

Läs mer

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare RUTIN Alkohol Hudiksvalls kommun och andra droger - ett hjälpmedel för dig som ledare Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förebyggande åtgärder 3. Representation 4. Tecken på skadligt bruk/beroende 5.

Läs mer

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen Personalavdelningen /MR Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen 1 Kommunens målsättning och grundsyn Mönsterås kommun har en kompromisslös syn på droger. Samtliga

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy. för Högskolan på Åland

Alkohol- och drogpolicy. för Högskolan på Åland Alkohol- och drogpolicy för Högskolan på Åland Behandlad i arbetarskyddskommissionen för Högskolan på Åland den 27.03.2012 Fastställd av rektor den 13.04.2012 Målet med arbetet kring alkohol och droger

Läs mer

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Målet med arbetet kring alkohol och droger Ålands lyceum är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Syftet med alkohol- och drogpolicyn Alkohol- och drogpolicyn skall

Läs mer

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Antagen av Kommunstyrelsen 2008 01 14 7 2 Syftet Syftet med denna policy är att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor på Torsby kommuns arbetsplatser

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 1999-05-20 Reviderad 2012 Ystads kommuns alkohol- och drogpolitiska program Den kommunala verksamheten har på många sätt en viktig inverkan

Läs mer

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Rektor HANDLINGSPLAN 2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111 ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Att omplacera en anställd eller avstänga en student med missbruksproblem är sällan en lösning. Alkohol/drogmissbruk

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ALKOHOL OCH DROGPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1 POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol-

Läs mer

Policy avseende alkohol, droger och tobak

Policy avseende alkohol, droger och tobak Datum Kommunstyrelseförvaltningen 2007-12-17 1(11) Sida Policy avseende alkohol, droger och tobak Denna policy har tagits fram i samarbete mellan Karlskoga och Degerfors kommuner och uttrycker den samsyn

Läs mer

Riktlinjer om alkohol och droger för anställda i Nässjö kommun

Riktlinjer om alkohol och droger för anställda i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av Utskott I: 2007-10-23 164 Reviderad: 2015-04-14 56 Riktlinjer om alkohol och droger för anställda i Nässjö kommun Inledning Drogproblem är vanligare än man tror. De flesta

Läs mer

Alkohol och drogpolicy med handlingsprogram vid Karlstads universitet

Alkohol och drogpolicy med handlingsprogram vid Karlstads universitet 1 Alkohol och drogpolicy med handlingsprogram vid Karlstads universitet 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogpolicy 1 Hur kan du upptäcka överkonsumtion av alkohol och droger 3 Handlingsprogram 5

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 Västerviks kommuns syn på alkohol

Läs mer

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53.

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. Blad 1 Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. 1. Mål Det övergripande målet är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta i sitt ordinarie arbete. 1.1 Arbetsgivarens

Läs mer

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Skolförvaltningen Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Sala kommun ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Nov 2006 Allmänt Nittio (90) procent av den vuxna befolkningen i Sverige konsumerar alkohol.

Läs mer

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 INLEDNING Stockholms Hamnars riktlinje innehåller regler på arbetsplatsen avseende alkohol och andra droger samt ett handlingsprogram

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Gäller från och med 2006-12-01 AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Avtal om alkohol- och drogtester........................

Läs mer

Chefen & Droghantering

Chefen & Droghantering Chefen & Droghantering INNEHÅLL Vad kostar supen arbetslivet? 4 Chefens roll i drogfrågor 5 Ta tag i drogproblemen direkt 6 Att skapa en drogpolicy 7 Exempel på en drogpolicy 8 Är Håkan alkolist? 10 Tecken

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer