Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare"

Transkript

1 RUTIN Alkohol Hudiksvalls kommun och andra droger - ett hjälpmedel för dig som ledare

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förebyggande åtgärder 3. Representation 4. Tecken på skadligt bruk/beroende 5. Dokumentation 6. Ansvar 7. Utredande samtal 8. Åtgärder vid uppenbar påverkan 9. Samtal om rehabilitering 10. Överenskommelse om behandling 11. Ansökan om bidrag från AFA 12. Avtal om tjänsteköp 13. Länktips om alkohol och droger 14. Stöd till arbetsledare

3 1. Inledning Det är viktigt att öka medvetenheten om alkohol och andra droger och deras negativa effekter. Det finns hjälp att få för den som har alkohol- eller andra drogproblem. Kommunens tillämpning Alkohol och andra droger tydliggör kommunens värderingar. Rutinen till tillämpningen är ett verktyg för att snabbt och effektivt möta och hantera problemen när de uppstår. Utgångspunkter för rutinen är att: z ingen ska nyttja eller vara påverkad av alkohol eller andra droger på arbetstid. z den ska vara ett konkret underlag för hur frågan ska hanteras på ett korrekt, medmänskligt och respektfullt sätt. z förebygga ohälsa, olycksfall i arbetet och utslagning från arbetslivet.

4 2. Förebyggande åtgärder Alla medarbetare inom Hudiksvalls kommun ska känna till arbetsmiljö- och säkerhetspolicyn och tillämpningarna till den. Genom att regelbundet diskutera policyn och tillämpningarna vid arbetsplatsträffar får alla kännedom om dokumenten. För nyanställda ges information i samband med introduktion. Det ska finnas en öppen dialog på arbetsplatserna om alkohol och andra droger. Varje medarbetare ska känna till att de har en skyldighet att underrätta sin arbetsledare, eller arbetsledarens chef, om de ser tecken som kan bero på att en arbetskamrat eller arbetsledare har problem med alkohol eller andra droger. I medarbetarsamtalet kan man i samband med dialogen om hälsa även lägga in frågor om alkohol och andra droger.

5 3. Representation Enlig kommunfullmäktiges beslut KF 194, gäller huvudregeln att representation ska vara alkoholfri. Vin och öl kan få förekomma vid internationella besök, efter beslut av kommunfullmäktiges ordförande, i samråd med kommunstyrelsens ordförande. Som representant för kommunen vid olika typer av tillställningar, sammankomster, utbildningar etcetera ska användandet av alkohol ske på ett ansvarsfullt sätt och med gott omdöme.

6 4. Tecken på skadligt bruk/beroende Tecken på skadligt bruk eller beroende av alkohol och andra droger kan vara: z nedgång i arbetsprestation z samarbetsproblem z isolering från arbetsgruppen, föredrar ensamjobb z ojämn effektivitet z svårighet att passa arbetstider z sömnsvårigheter, psykiska besvär z personlighetsförändring z ojämn i humöret z återkommande dagen efter - beteende z olovlig frånvaro z upprepad korttidsfrånvaro, särskilt i anslutning till lediga dagar och semestrar z med kort varsel begära ledighet z sociala problem i privatlivet z att medicinska preparat försvinner från arbetsplatsen Flera av ovanstående tecken bör förekomma samtidigt och vid flera tillfällen för att antyda skadligt bruk/beroende av alkohol eller andra droger. Tänk också på att de olika tecknen kan ha helt andra orsaker. Fokusera på det som påverkar medarbetarens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. Det är inte arbetsledaren som ska ställa diagnos, det gör en läkare vid till exempel företagshälsovården.

7 5. Dokumentation Vid tecken som kan tyda på skadligt bruk eller beroende är det viktigt med dokumentation. Dels är det lättare att se ett upprepat mönster eller avvikande beteende, dels blir det lättare att konfrontera medarbetaren med vad som hänt. z Fakta z Tidpunkt z Plats z Vad var det som hände? z Vilka var inblandade? z Konsekvenser

8 6. Ansvar Medarbetarens ansvar Oftast är det de närmaste medarbetarna som först uppmärksammar om någon visar tecken på problem med alkohol eller andra droger. Att skydda en arbetskamrat är att anse som missriktad lojalitet. Det är en medmänniska som behöver hjälp. Om någon uppträder påverkad är det viktigt att agera snabbt. z Var öppen och tala gärna med den det gäller om vad som uppmärksammats. z Kontakta omgående arbetsledaren. Arbetsledarens ansvar Det är arbetsledarens ansvar att initiera åtgärder när skadligt bruk/beroende av alkohol och andra droger upptäcks hos medarbetare. Ju tidigare skadligt bruk eller beroende upptäcks desto lättare är det att åtgärda. z Arbetsledaren bör alltid rådgöra med personalavdelningen innan samtalet med medarbetaren för att bedöma vilka åtgärder som kan vara aktuella i det enskilda fallet. z Ett skadligt bruk/beroende ger signaler och lämnar mönster i medarbetarens beteende. Det är viktigt att snarast möjligt undersöka vad som ligger bakom en personlighetsförändring eller en misskötsel i arbetet. z Om orsaken till misskötseln eller personlighetsförändringen visar sig vara skadligt bruk av alkohol eller andra droger kan medarbetaren ges möjlighet att göra en förändring. z Om medarbetaren utvecklat ett beroende kommer problemet inte att försvinna. Då behövs professionella insatser.

9 7. Samtal Vid första misstanke om skadligt bruk/beroende av alkohol eller andra droger ska ett samtal ske med medarbetaren. z Förbered samtalet noga genom att gå igenom vad som har hänt. z Informera medarbetaren innan mötet om att han/hon kan be en facklig företrädare att vara med vid samtalet. z Var förberedd på förnekelse eller andra försvarsmekanismer. z Hävda att det finns ett problem och klargör krav på förändring. z Utgå ifrån arbetsprestationen och uppförandet. Håll dig till dokumenterade fakta och konkreta exempel. z Be medarbetaren att ge sin syn på situationen. z Vid misskötsamhet ska medarbetaren göras medveten om att hans/hennes beteende inte är accepterat. Misskötsamhet i arbetet kan leda till skriftlig varning, uppsägning eller avsked. z Om misskötsamheten beror på konstaterat skadligt bruk av alkohol eller andra droger, upplys medarbetaren att hjälp finns att få hos primärvården eller företagshälsovården. Samtal utifrån det som hänt Exempel på reaktioner under samtalet: z Medarbetaren blir lättad och ber om hjälp. z Medarbetaren blir arg och går i försvar. z Medarbetaren går till attack och försöker få dig ur balans. z Medarbetaren anger tusen olika anledningar till att det varit mycket och jobbigt senaste tiden. z Medarbetaren ger en rimlig förklaring till det som skett. z Medarbetaren sjukskriver sig, slutar eller på annat sätt undviker dig. z Medarbetaren blir glad åt att du bryr dig och lovar stora förändringar direkt. z Medarbetaren har större problem än du tänkt dig. Åtgärder utifrån medarbetarens reaktion på samtalet z Om personen ber om hjälp, beställ genast tid hos företagshälsovården eller annat lämpligt behandlingsalternativ. z Berätta att beteendet inte är acceptabelt, att det inte får upprepas och att du vill veta om han/hon behöver hjälp. z Avsluta och planera för uppföljningssamtal inom en vecka. z Ta hjälp av kollega, personalavdelningen eller företagshälsovården om du behöver råd eller stöd. z Det kanske blir tydligt med behov av avgiftning eller andra medicinska insatser. Kontakta i så fall företagshälsovården eller primärvården.

10 8. Åtgärder vid uppenbar påverkan Alkohol- eller annan drogpåverkan på arbetsplatsen är en misskötsamhet och kan få allvarliga konsekvenser ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt. z Om någon upptäcker att en arbetskamrat är påverkad av alkohol eller andra droger under arbetstid ska det anmälas till närmaste arbetsledare. Är det den närmaste arbetsledaren som är påverkad ska det anmälas till arbetsledaren på nästa nivå i organisationen. z Arbetsledaren ska, om möjligt tillsammans med facklig företrädare/skyddsombud, bedöma om medarbetaren är påverkad av alkohol eller andra droger. z Nekar medarbetaren till påverkan och även nekar till test ska misstanken anses bekräftad. z Det ska finnas möjlighet för medarbetaren att bevisa att han/hon inte är påverkad av alkohol och andra droger. Test ska utföras, genom alkometer, urinprov eller blodprov. Ta kontakt med företagshälsovården eller primärvården på vardagar. Helger och kvällar kontaktas sjukvårdsrådgivningen, telefon z Om medarbetaren bedöms vara påverkad ska arbetsledaren omedelbart på ett lugnt och betryggande sätt avvisa medarbetaren från arbetsplatsen, avstängning enligt AB 10, moment 1. Vid uppenbar påverkan kan det vara nödvändigt att arbetsledaren ser till att medarbetaren får kontakt med en vårdinrättning eller trygga personens hemtransport. Om medarbetaren ger sitt godkännande, ta kontakt med någon närstående. z Nästa dag tar arbetsledaren kontakt med medarbetaren för att bestämma en tidpunkt för samtal. Rådgör med företagshälsovården eller personalavdelningen om stöd i upplägget av samtalet.

11 9. Samtal om rehabilitering När skadligt bruk/beroende har konstaterats ska rehabilitering erbjudas. z Informera medarbetaren om att han/hon kan be en facklig företrädare att vara med på mötet. z Beställ tid i förväg för konsultation/möte/besök där behandling eller motsvarande planeras ske så att detta kan erbjudas medarbetaren vid samtalet. z Följ med på första bokade tiden eller följ instruktioner från företagshälsovården. Ta alltid med befintlig dokumentation. z Redogör för medarbetaren på ett tydligt och klart sätt din syn på situationen likväl som att medarbetaren får ge sin syn på saken. z Ge feedback på dina observationer. z Var tydlig med att det som hänt har konsekvenser för arbetsplatsen. z Klargör kommunens arbetsmiljö- och säkerhetspolicy och tillämpning. z Klargör kraven på en förändring. z Berätta om din oro och din vilja att hjälpa. z Ställ ingen diagnos! Behandla inte! z Erbjud behandling/samtal/bedömning hos företagshälsovården eller annan specialist. z Dokumentera mötet. z Om medarbetaren nekar till att problem föreligger och/eller avböjer hjälp hanteras misskötsamheten utifrån sedvanliga arbetsrättsliga åtgärder, kontakta personalavdelningen.

12 10. Överenskommelse om behandling I arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ingår att erbjuda behandling vid skadligt bruk/beroende av alkohol och andra droger. Skriftlig överenskommelse mellan arbetsledare och medarbetare ska innehålla uppgift om erbjuden behandling, villkor och konsekvenser om överenskommelsen bryts. I de flesta fall är innehållet i överenskommelsen baserat på den aktuella situationen och individuella faktorer. Erfarenhet visar att det är viktigt att planera för det stöd som medarbetaren behöver vid avslut av behandling och tiden efter behandling då det har stor betydelse för ett lyckat behandlingsresultat. Rådgör med personalavdelningen hur överenskommelsen ska utformas. Fakta Arbetsledaren bör ha regelbundna samtal med medarbetaren under minst ett år efter behandlingstiden. Planera även hur kontakten ska ske under semesterperioden. Överväg om det finns skäl att ändra!arbetstidens förläggning.

13 11. Ansökan om bidrag från AFA Ekonomiskt bidrag från AFA Försäkring kan efter ansökan beviljas i samband med beroendebehandling. Gällande kriterier och tillvägagångssätt för ansökan finns på AFA-försäkrings webbsida

14 12. Avtal om behandling Innan något avtal om tjänsteköp av behandling görs, kontakta personalavdelningen med anledning av skyldighet till upphandling. Arbetsledaren och den som utför behandlingen upprättar ett skriftligt avtal. Avtalet ska innehålla uppgift om namn på den person behandlingen avser, behandlingens längd, start/slutdatum, behandlingsform samt kostnad. Rådgör med personalavdelningen hur avtalet ska utformas.

15 13. Länktips om alkohol och droger På internet finns en betydande mängd information och råd i frågor som berör alkohol och drogmissbruk. Här nedan finns några av dem. Missbruk av alkohol och droger z Anonyma alkolister z Anonyma narkomaner z Alna-gruppen z Statens folkhälsoinstitut För anhöriga Det finns även information och råd i frågor som berör alkohol och drogmissbruk till den som är anhörig. z Al-Anon z Arken z Alna

16 14. Stöd till arbetsplatsträff Problemet med alkohol och droger finns mitt ibland oss och arbetsplatsen är en viktig arena för att upptäcka och förhindra skadligt bruk eller beroende. Vi måste därför lära oss mer om riskerna och våga se och agera. Det finns stora vinster att göra genom att ta tag i problemen i tid. Det gäller både individers fysiska och psykiska hälsa, familjerelationer, trygghet på arbetsplatsen och samhällsekonomin. Om insatser görs tidigt ökar chansen till att medarbetaren kan ta sig ur beroendet. Hudiksvalls kommuns synsätt är att det skadliga bruket/beroendet ska bort - inte personen med problemet. När det gäller alkohol så har dryckesmönstren ändrats de senaste åren. De flesta dricker måttligt i goda vänners lag, men cirka tio procent av Sveriges vuxna befolkning har problem med sitt drickande. Tydliggör för dina medarbetare att Hudiksvalls kommun inte accepterar att arbetsprestation, säkerhet eller trivsel påverkas av medarbetares bruk av alkohol eller andra droger. Förklara kommunens förebyggande åtgärder, flik 2 och informera om medarbetarnas ansvar, flik 6. Det är viktigt att klimatet på arbetsplatsen är sådant att medarbetarna känner sig trygga med att berätta vad de ser. Upplys dina medarbetare om vilka tecken som finns på skadligt bruk för att kunna se problemen. Informera om de länkar som finns under flik 13 och också om de möjligheter som finns för att få stöd och hjälp via personalavdelningen och företagshälsovården. Tips z Dela ut Alnas självtest Hur mycket dricker du? där man själv kan reflektera över sitt resultat. Beställs hos Alna till en mindre kostnad. z Bjud in en föreläsare från ett behandlingshem eller någon som är nykter alkoholist till arbetsplatsträff, gärna i samarbete med andra arbetsplatser.

17 Policys och tillämpningar Inom Hudiksvalls kommun finns policy-dokument och tillämpningar. De senaste versionerna finns alltid på HINT. Tryck september 2012.

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter:

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter: DEFINITION Med droger avses i detta sammanhang benämningen på alkohol, narkotika, dopingpreparat vissa andra läkemedel samt kemiska medel. Droger kännetecknas bl a av att de är sinnesförändrande, kan skapa

Läs mer

Chefen & Droghantering

Chefen & Droghantering Chefen & Droghantering INNEHÅLL Vad kostar supen arbetslivet? 4 Chefens roll i drogfrågor 5 Ta tag i drogproblemen direkt 6 Att skapa en drogpolicy 7 Exempel på en drogpolicy 8 Är Håkan alkolist? 10 Tecken

Läs mer

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Rektor HANDLINGSPLAN 2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111 ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Att omplacera en anställd eller avstänga en student med missbruksproblem är sällan en lösning. Alkohol/drogmissbruk

Läs mer

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Målet med arbetet kring alkohol och droger Ålands lyceum är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Syftet med alkohol- och drogpolicyn Alkohol- och drogpolicyn skall

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET Beslutad den 21 september 1993 AFS 1993:17 2 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 Västerviks kommuns syn på alkohol

Läs mer

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Gäller från och med 2006-12-01 AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Avtal om alkohol- och drogtester........................

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 INLEDNING Stockholms Hamnars riktlinje innehåller regler på arbetsplatsen avseende alkohol och andra droger samt ett handlingsprogram

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Beslutad den 26 januari 1994 AFS 1994:1 2 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer