Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen"

Transkript

1 Personalavdelningen /MR Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen 1

2 Kommunens målsättning och grundsyn Mönsterås kommun har en kompromisslös syn på droger. Samtliga verksamheter ska hållas fria från drogmissbruk. En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som brukar och är påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön vilket medför risker i arbetet både för den som är påverkad och för arbetskamraterna. Det accepteras inte att komma i bakrus eller påverkad till sin arbetsplats. Förebyggande åtgärder Närmaste chef har ansvar för att medarbetarens kända och misstänkta missbruk blir uppmärksammat och i ett tidigt skede starta en dialog med vederbörande. Det är också allas ansvar att reagera om man vet eller misstänker att någon på arbetsplatsen har missbruksproblem. Detta är inte att skvallra på någon utan ett sätt att hjälpa missbrukaren. Om man inte gör något accepterar man således möjligheten till ett fortsatt missbruk. Meddela direkt till missbrukaren (och dennes chef), eller direkt till personalchefen om det finns misstanke om missbruk så att nödvändiga åtgärder kan vidtas. Personalavdelning, företagshälsovård, facklig företrädare och landstingets alkoholpoliklinik ger löpande råd och stöd i missbruksfrågor. Håll uppsikt över återkommande korttidsfrånvaro. Semester-, sjuk- eller ledigheter som söks samma dag eller i efterhand ska som regel ej beviljas. Vid upprepad eller hög sjukfrånvaro kan beslut om läkarintyg tas från första dagen. Beslut kan tas att medarbetaren under sjukledighet ska lämna intyg av den läkare som arbetsgivaren anvisat. För visstidsanställda ska en noggrann prövning göras om förlängning av anställning är lämplig. Direkta åtgärder som närmaste chef kan vidta vid inträffade fall 1. Alla som ertappas drogpåverkade eller i bakrus på arbetsplatsen ska omedelbart sändas hem. Närmaste chef bedömer om det finns orsak att trygga hemfärden genom att kontakta anhöriga, beställa taxi, annan transport eller genom att följa personen hem. Taxitransport kan ske med rekvisition. Kostnaden avdrages på lönen. 2. Innan hemtransport kan drogtest bli aktuellt som genomförs av vårdcentralen eller företagshälsovården. Om medarbetaren vägrar, tolkas detta som att vederbörande är påverkad. 2

3 3. Informera personalavdelning och den fackliga företrädaren på arbetsplatsen om vad som hänt. I samråd med personalavdelningen beslutas om skriftlig varning enligt AB 11 ska överlämnas till medarbetaren. 4. En bedömning av lämpligheten med nattarbete eller ensamarbete görs. Överväg i samråd med personalavdelning och facklig företrädare omplacering till annat arbete. 5. Löneavdrag görs för den tid som fullgod arbetsinsats ej kunnat göras. 6. Bestäm tid och plats för personligt samtal, helst redan dagen efter händelsen. Detta är viktigt. Samtalet genomförs även om medarbetaren sjukanmäler sig eller ansöker om tjänstledighet. Semester beviljas ej i denna situation. 7. Informera medarbetaren om att han/hon har rätt att ha ett fackligt ombud, eller annan person med sig i samtalet. 8. Dokumentera löpande alla händelser som hänt och ev händelser och kommentarer som ligger bakåt i tiden, vidtagna åtgärder, överenskommelser, försämrad arbetsprestation, frånvaro etc. etc. 9. Genomför samtalet, informera om vilka krav som ställs och olika alternativ till hjälp. (Bilaga 1) 10. Upprätta i samråd med personalavdelning och facklig företrädare ett individuellt stödprogram (kontrakt) tillsammans med den anställde. Kontraktet ska utformas som en överenskommelse. Detta förutsätter att den anställde är helt införstådd med behovet av vård och rehabilitering och att den själv mycket aktivt deltar för att nå bästa resultat. (Bilaga 2) 11. Verkställ det som överenskommits i kontraktet. 12. Berörd arbetsplats kan av företagshälsovården erbjudas stöd i form av information och samtal om missbruksproblematiken. Syftet är att förbereda personens återkomst i arbete och förebygga ohälsa som annars kan bli följden för arbetskamraterna. 13. Om medarbetaren fortfarande, trots insatser av arbetsgivaren inte sköter sig, bryter behandlingskontrakt, kommer påverkad till arbetet, har upprepad och olovlig frånvaro etc. upptas förhandling med berörd facklig organisation om anställningens upphörande. Det är då extra viktigt att allt finns dokumenterat, händelser, samtal, arbetsvärderingar, kontrakt och varningar som getts. Vilka åtaganden som medarbetaren har och vad som brustit. Tag kontakt med personalavdelningen som säkerställer att saklig grund för uppsägning föreligger och som för processen vidare. För mer information kontakta personalchef eller personalsekreterare

4 Bilaga 1 Samtalsmall om missbruk Förhållningssätt Ta ansvaret att ingripa. Du har rätt att ingripa som chef när en medarbetares beteende stör arbetsprestationen på ett eller annat sätt. Om problemet är alkohol/drogmissbruk kommer dennes tillstånd obönhörligen att förvärras om han/hon blir ignorerad eller bara får en tillsägelse då och då. Gör alltid medarbetaren ansvarig för sina handlingar och sitt uppträdande. Överlåt inte dennes ansvar på någon annan. Var konsekvent i ditt handlande, utlovade påföljder måste genomföras. Att se genom fingrarna hjälper inte missbrukaren. Tolerera inte mer från en anställd med missbruk än vad du skulle tolerera från någon annan anställd. Syfte med samtalet att finna en väg för stödjande insatser, att konfrontera medarbetaren med problemet och dess konsekvenser för arbetsprestation och anställning, att informera och samtidigt lyssna på vad medarbetaren har att säga, att lägga fram synpunkter och konkreta åtgärder. Något att tänka på före samtalet Man bör vara medveten om att alkohol/drogmissbruk är en sjukdom som präglas av förnekande. Medarbetaren kämpar febrilt för att försvara sin integritet på ett för denne destruktivt sätt. Vid konfrontation utvecklar han/hon därför ofta ett aggressivt beteende som tjänar att dölja rädslor, skam och skuld. Var beredd att handskas med medarbetarens motstånd, försvar och fientlighet. En effektiv metod att ta sig förbi den anställdes försvar (som ofta är en attack) är att du talar om för personen hur den här situationen känns för dig utan att moralisera. Acceptera inga ursäkter för misslyckande. Om du gör det betyder det att du tar det som har hänt alltför lätt. Stå fast och var ärlig. Slingra dig inte, tala med auktoritet. Informera medarbetaren om att du är där för att hjälpa. Att du är bekymrad och att du önskar att medarbetaren får sina problem lösta för sin egen skull. Låt inte medarbetaren trycka in dig i ett hörn. Håll fast vid ditt påstående att det är hans/hennes ansvar att förbättra sin arbetsprestation genom att söka hjälp. Ensam klarar han/hon det inte. 4

5 Låt inte personen ifrågasätta dina alkoholvanor. Det är den anställdes problem som samtalet gäller. Diagnostisera inte. Säg inte att personen är konstaterat alkoholist eller sjuk. Du är ingen läkare. Fråga aldrig varför han/hon gör si eller så. Varför tjänar ofta som en ursäkt. Man kan lätt hamna i en diskussion att missbruket kan tyckas legitimt och förståligt. Kom ihåg att individen alltid är ansvarig för sitt eget beteende. Framför inga tomma hot. Meddela att du kontinuerligt kommer följa upp och få avrapporterat medarbetarens arbetsprestation. Samtala inte onödigt länge. Samtalets genomförande 1. Tala om att personalavdelningen är informerad om vad som har hänt. 2. Informera den anställde om orsaken till samtalet. Börja med att definiera problemet och konfrontera vederbörande med det. 3. Tydliggör vilka krav du som chef ställer och vilka förväntningar du har på den anställdes arbetsinsats. 4. Diskutera arbetsprestationen, frånvaro etc. och att detta inte är acceptabelt. Påpeka bristerna i arbetet och presentera de uppgifter som finns, tidigare händelser etc. Fråga om orsakerna till den försämrade arbetsprestationen och den ökade frånvaron. 5. Var beredd på undanflykter och förnekanden. 6. Överlämna den skriftliga varningen om du beslutat om en sådan. 7. Informera om den anställde måste omplaceras eller riskerar att bli omplacerad för att inte utgöra en risk för sig själv och andra. 8. Informera om olika alternativ till hjälp och motivera den anställde till att söka hjälp. Framhåll också betydelsen av att söka hjälp i tid och presentera lämpliga kontakter som medarbetaren kan ta (se avsnitt Hjälp utanför arbetsplatsen ). 9. Informera om de olika alternativ den anställde har att ta ställning till redan nu: a. att själv med omedelbar verkan upphöra med sitt missbruk b. att följa en överenskommen behandlingsplan och genomgå behandling för att därefter återgå i arbete på samma villkor som övrig personal. c. att avsluta sin anställning i Mönsterås kommun. 10. Upprätta det individuella stödprogrammet tillsammans med den anställde och i samråd med personalavdelning, fackligt ombud och ev företagshälsovård. Programmet ska 5

6 utformas som ett kontrakt. Det förutsätter att medarbetaren är helt införstådd med behovet av vård och rehabilitering. Här kan det behövas fler samtal, du behöver inte komma fram till en komplett överenskommelse vid det första samtalet. 11. Informera om vad som kan hända om inte planen följs. Stödprogrammet ska vara skriftligt. Såväl chef som medarbetare ska skriva under överenskommelsen. 12. Planera uppföljningssamtal då medarbetaren återgått i arbete. Gå då igenom arbetsprestation, frånvaro och andra arbetsrelaterade faktorer. Efter samtalet Dokumentera vad som sagts och överenskommits. Notera även tidplan för kommande samtal. Kontakta personalavdelning, fackligt ombud eller andra rådgivande instanser och diskutera/informera om nästa steg. Var tydligt överens om vem som gör vad. Sätt en tidplan Hjälp utanför arbetsplatsen: Alkoholpolikliniken i Mönsterås Anonyma alkoholister (AA). Kamratföreningen Länkarna Företagshälsovården Socialförvaltningen

7 Bilaga 2 Individuellt stödprogram (kontrakt) Jag förbinder mig att vara i arbete, passa arbetstiderna och sköta mitt arbete efter bästa förmåga. Mina kontaktpersoner på arbetsplatsen är: Tel: För familj/anhöriga: Tel: Följande åtgärder kan min arbetsgivare erbjuda mig: Stödsamtal Medicinering Vård på behandlingshem Rådgivning i ekonomiska frågor Förändrade, anpassade arbetsuppgifter för kortare tid. I överenskommelsen mellan mig och min arbetsgivare ingår: Vid frånvaro från arbetsplatsen anmäler jag direkt till kontaktpersonen med angivande av orsak. Jag är beredd att genomgå antabusbehandling minst.. ggr per vecka. Behandlingen ges på. Jag är villig att underkasta mig alkoholtest när arbetsledningen så kräver. Kommunen erbjuder behandling/rehabilitering vid.. Behandlingen påbörjas Och planeras avslutas... 7

8 Efter fullföljd vistelse och nykterhet i..månader återgår jag i anställning i kommunen. Jag accepterar att information om överenskommelsen fortskridande får lämnas mellan arbetsledning, arbetsgivare, rådgivningsbyrån och fackliga representanter. Samtliga har tystnadsplikt. Jag ställer upp i positiv anda på det uppgjorda åtgärdsprogrammet. Om jag gör upprepade överträdelser eller då arbetsgivaren bedömer att mitt missbruk på arbetsplatsen blivit en säkerhetsrisk, orsakar planerings- och/eller samarbetsproblem eller gör att jag utför lite eller inget arbete alls riskerar jag bli uppsagd av personliga skäl. Denna överenskommelse mellan arbetsgivaren och undertecknad gäller från och med till och med. Mönsterås den Den anställdes underskrift Arbetsgivarens underskrift 8

9 9

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter:

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter: DEFINITION Med droger avses i detta sammanhang benämningen på alkohol, narkotika, dopingpreparat vissa andra läkemedel samt kemiska medel. Droger kännetecknas bl a av att de är sinnesförändrande, kan skapa

Läs mer

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Rektor HANDLINGSPLAN 2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111 ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Att omplacera en anställd eller avstänga en student med missbruksproblem är sällan en lösning. Alkohol/drogmissbruk

Läs mer

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Målet med arbetet kring alkohol och droger Ålands lyceum är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Syftet med alkohol- och drogpolicyn Alkohol- och drogpolicyn skall

Läs mer

Chefen & Droghantering

Chefen & Droghantering Chefen & Droghantering INNEHÅLL Vad kostar supen arbetslivet? 4 Chefens roll i drogfrågor 5 Ta tag i drogproblemen direkt 6 Att skapa en drogpolicy 7 Exempel på en drogpolicy 8 Är Håkan alkolist? 10 Tecken

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 Västerviks kommuns syn på alkohol

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET Beslutad den 21 september 1993 AFS 1993:17 2 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Gäller från och med 2006-12-01 AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Avtal om alkohol- och drogtester........................

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

9. KOMMUNERNAS ANSVAR

9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Ragunda kommun önskar bli förknippade med ansvarstagande, hög kvalitet och säkerhet. Policyn om hot och våld är

Läs mer

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT Box 5610 Stockholm Tel 08-790 33 00 Fax 08-20 57 18 info@slf.se www.slf.se STÖD TILL DE AT- OCH ST-LÄKARE SOM

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer