HANDLINGSPLAN AVSEENDE ALKOHOL OCH DROGER Rev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN AVSEENDE ALKOHOL OCH DROGER Rev Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade av alkohol eller andra droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön och medför samtidigt risker i arbetet för både sig själv och för sina arbetskamrater. Genom ett alkohol- och drogfritt arbetsliv främjas trivsel, säkerhet och hälsa samtidigt som ohälsa förebyggs. Detta förutsätter ett aktivt arbete på alla stadier och alla nivåer i kommunen när det gäller alkohol- och drogrelaterade frågor. Kungälvs kommun ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Bruk av alkohol och andra droger på fritiden får inte påverka säkerhet, effektivitet, trygghet och trivsel på arbetet. Det är allas ansvar att reagera om man känner till eller misstänker att ett alkohol- eller drogmissbruk förekommer på arbetsplatsen. Chefen ska tillsammans med medarbetarna förebygga och motverka missbruksproblem. Vid varje arbetstillfälle som medarbetaren skall utföra, gäller att medarbetaren skall vara tjänstbar. Observera att det finns många anledningar till att en person kan bedömas vara inte tjänstbar. Alkohol och drogpåverkan kan vara en orsak. Det är närmaste chef/chefskollega eller överordnad chef som avgör tjänstbarhet. För att skapa tydlighet inför ett eventuellt skarpt läge skall dessa funktioner/personer identifieras i varje verksamhet. Om det är chefen som kommer till arbetet i ej tjänstbart skick så är det chefens chef som i första hand avgör tjänstbarhet. Om denne inte går att få tag i kontakta en kollega till chefen. Chefen ansvarar för att behandling påbörjas av medarbetare med alkohol- och/eller drogmissbruk. Den enskilde individen har skyldighet att medverka i sin rehabilitering och ta ansvar för sitt eget tillfrisknande. Policy och handlingsplan ska vara kända av både chefer och medarbetare. Kunskap är viktigt för att kunna förebygga och motverka missbruksproblem. Arbetsplatsen ska inte möjliggöra alkoholmissbruk genom att till exempel tillåta spritlotteri eller annan hantering av alkohol. Försiktighet och måttlighet ska gälla avseende alkohol i samband med kurser och konferenser. Användning av narkotikapreparat som inte är utskrivna av legitimerad läkare för medicinskt bruk leder till polisanmälan. Rutiner vid misstanke om alkohol- och/eller drogmissbruk Det är chefens ansvar att agera vid misstanke om missbruk för att på så vis få till stånd behandlingsåtgärder så snabbt som möjligt. Ju tidigare insatser desto större chans till en lyckad behandling. Det är både chefens rättighet och skyldighet att agera! Det är chefens ansvar att ta initiativ till samtal. Om misstankarna stärks ska medarbetaren stödjas och hjälpas till rehabilitering. Chefen ska vara tydlig och bör vid samtal ha med sig villkoren för anställningen, krav på arbetsprestationer och viljan till att stödja den enskilde. Dokumentera alltid samtal, händelser, tidpunkter och beslut för att på så vis skapa större tydlighet för både medarbetaren och chefen. PERSONAL ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 2(5) Berörd chef, samt personalchef/personalspecialist ska alltid informeras vid misstänkt alkoholmissbruk. Medarbetaren har möjlighet att kontakta den fackliga organisationen för stöd vid samtalen med t.ex chefen. Varje medarbetare som iakttar en person som uppträder alkohol- och/eller drogpåverkad har ett ansvar att själv påtala det för den det gäller eller tala med en ansvarig chef, alternativt skyddsombud. Att bry sig om och att lägga sig i är grundläggande förutsättningar för att kunna erbjuda stöd till en person med missbruksproblem. Detta är ingen lätt uppgift eftersom den som har missbruksproblem ofta känner skuld och självförakt, vilket leder till försvar och förnekelse. Den som försöker bry sig kanske möts av både ilska och motangrepp och oron för att lägga sig i någon annans liv leder till att man undviker att engagera sig. Tecken som kan tyda på missbruk Sviktande arbetsprestation Ökad frånvaro, sena ankomster, tar längre raster och går hem tidigt Ökad korttidssjukfrånvaro Labilt beteende såsom retlighet, rastlöshet, misstänksamhet mot chefer och arbetskamrater Missköter hygien och kläder När ett missbruk väl uppdagas har det som regel pågått en längre tid. Arbetet är ofta det sista som personen försummar. En person som missbrukar behöver hjälp att ta sig ur sitt beroende, men det är alltid den enskilde missbrukaren som själv har ansvar för att ändra sitt missbruk! Rutiner vid misstanke om påverkan Chefen avgör om en medarbetare är alkohol- och/eller drogpåverkad. Råder olika uppfattningar ska medarbetaren erbjudas att med ett alkohol- och/eller drogtest styrka sin nykterhet. Chefen har alltid rätt att ta med medarbetaren till Företagshälsovården för att där få hjälp med hälsokontroll och/eller alkohol- och/eller drogtest. Som chef kan du informera medarbetaren om den Socialmedicinska mottagningen telefon I de fall medarbetaren medger alkohol- och/eller drogpåverkan är det bra att någon bevittnar detta och att dokumentera skriftligt. Om en medarbetare är alkohol- och/eller drogpåverkad på arbetsplatsen ska chefen se till att denne sänds hem på ett betryggande sätt. Avvisa lugnt men bestämt. Kontakta anhörig. Se till att medarbetaren inte kör hem på egen hand. Följ med medarbetaren och se till att han/hon kommer innanför dörren. Vid behov, se till att medarbetaren får den vård som krävs. Spara alla diskussioner till ett senare tillfälle. Berörd chef, samt personalchef/personalspecialist ska alltid informeras vid konstaterat missbruk. Dokumentera alltid samtal, händelser, tidpunkter och beslut. När medarbetaren åter är i arbete är det viktigt att chefen så snart som möjligt har ett samtal med denne. Dels för att påbörja tidiga åtgärder, men även för att informera om de regler som gäller på arbetsplatsen och de konsekvenser som följer på ett fortsatt missbruk. Vid samtalet bör man undvika en diskussion om huruvida det föreligger ett missbruk av alkohol/droger eller inte. Visa att problemen uppmärksammats och att de inte kan accepteras, se Det nödvändiga samtalet. Vid misstänkt eller konstaterat missbruk kan arbetsgivaren vid frånvaro kräva läkarintyg från första dagen.

3 3(5) Rehabilitering Medarbetaren har ansvaret för sin egen hälsa och har skyldighet att aktivt medverka i planeringen och genomförande av rehabiliteringen. En rehabiliteringsplan samt ett kontrakt ska upprättas där det tydligt framgår vilka överenskommelser man gjort och vilka behandlingsåtgärder och andra stödåtgärder som är aktuella. Konsekvenser om handlingsplanen inte följs ska också finnas med, se Kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare med alkoholproblem. Rehabiliteringsinsatser ska initieras på ett så tidigt stadium som möjligt för att öka möjligheterna till en lyckad återgång i arbetet. Uppföljning och utvärdering ska ske kontinuerligt. Dokumentera alltid samtal, händelser, tidpunkter och beslut. En kontinuerlig uppföljning av ett ärende bör ske under två år innan det läggs till handlingarna som avslutat. Även om rehabiliteringsprocessen går bra så skall det omfatta två år. Vid missbruksproblematik bedrivs allt arbete med hänsyn till sekretess och den enskildes integritet. Det är viktigt att framhålla att man som enskild anställd kan, utan arbetsgivarens kännedom, kontakta kommunens personalstödsprogram FALCK Healthcare, som samliga medarbetare är knutna till. Hjälp och stöd Personalsektionen ska alltid underrättas vid misstänkt eller konstaterat missbruk. Chefen kan i första hand vända sig till ALNA och eventuellt företagshälsovården för hjälp och stöd vid misstanke om eller konstaterat missbruk. ALNA och / eller Företagshälsovården kan bland annat hjälpa till med: - Medicinsk bedömning och rådgivning - Råd och stöd till i första hand chefer i frågor kring hur de ska agera vid missbruksproblematik - Stöd och hjälp till missbrukaren - Medverkan vid rehabilitering Feelgood Torggatan Kungälv Alna Kungälvs kommun är medlemmar i Alna (arbetslivets egen resurs i alkohol- och drogfrågor) och är ett stöd i det dagliga arbetsmiljöarbetet med alkohol och droger. Hit kan man ringa för att få stöd och hjälp i såväl förebyggande frågor som rör exempelvis implementering, till hur man kan tänka kring chefens roll vid exempelvis nödvändiga samtal och rehabilitering. Ring eller besök Alnas hemsida Socialmedicinsk mottagning Se information på sidan 2 Kontakta personalsektionen för mer information om var du kan vända dig för hjälp och stöd.

4 Det nödvändiga samtalet Att ta upp och diskutera en persons missbruksproblem är svårt. Samtalet kräver att man är väl förberedd, både på vad man ska säga och på reaktioner från medarbetaren. En missbrukare är i allmänhet duktig på att komma med bortförklaringar. Allt som tas upp i samtalet ska baseras på fakta blanda inte in tyckande och moral. 4(5) Inför samtalet Ta fram dokumentation över saker som inte har fungerat bra Ha alkohol- och drogpolicyn till hands för att kunna referera till vad som gäller Sätt upp ett mål för samtalet, alltifrån att bara göra klart för personen vad som konkret har observerats och vad som ska förändras, till att få personen att påbörja behandling så snart som möjligt Det är inte chefens uppgift att avgöra om någon är alkoholist/drogberoende eller varför någon missbrukar chefen ska bara ta upp saker som är fel och kräva förändringar Planera en uppföljning av samtalet Samtalets genomförande Tack för att du kom stäng dörren ingen telefon som stör Kom till saken direkt inget kringprat Arbetsuppförandet ej acceptabelt Allvaret i situationen Sök hjälp Jag ställer upp Nytt möte boka tid och plats

5 Kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare med alkohol- och/eller drogproblem Överenskommelse Överenskommelsen omfattar tiden fr o m. t o m Vid tidigare tillfällen har vi diskuterat igenom de villkor som anställningsavtalet ställer på såväl arbetsgivare som arbetstagare. Med hänvisning till ovanstående och med beaktande av arbetsgivarens skyldighet att utreda och rehabilitera medarbetaren åter till arbetet har följande överenskommelse träffats. 5(5) har som representant för Kungälvs kommun tillsammans med deltagit i en information. Vid denna information medgav att han/hon har ett alkohol- och/eller drogberoende. erbjuds behandling på. och accepterar behandling avböjer behandling och ville först försöka klara av sitt problem på egen hand. Med anledning av ovanstående har följande överenskommelse träffats: är medveten om att Kungälvs kommun kräver total avhållsamhet från alkohol och droger under arbetstid och även att allt bruk av alkohol och droger som inkräktar på de förväntade arbetsinsatserna inte är tillåtet. Skulle inte uppfylla ovanstående förutsättningar kommer en ny behandling att erbjudas. Tillbakavisas behandlingen även denna gång kommer diskussioner omgående att tas upp med facklig representant om erforderliga åtgärder. För att kunna vara bästa möjliga stöd för.. kommer ingen sekretess att råda mellan nämnda personer: Uppföljning Arbetsgivaren har ett aktivt samordningsansvar. Detta innebär att arbetsgivaren tillsammans med.regelbundet följer upp hur processen fortskrider. Eventuellt deltar facklig representant, företagshälsovården, behandlare eller annan. Ovanstående har delgivits och godkänts. Kungälv den Arbetsgivaren Arbetstagaren Facklig representant..

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter:

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter: DEFINITION Med droger avses i detta sammanhang benämningen på alkohol, narkotika, dopingpreparat vissa andra läkemedel samt kemiska medel. Droger kännetecknas bl a av att de är sinnesförändrande, kan skapa

Läs mer

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Målet med arbetet kring alkohol och droger Ålands lyceum är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Syftet med alkohol- och drogpolicyn Alkohol- och drogpolicyn skall

Läs mer

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Rektor HANDLINGSPLAN 2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111 ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Att omplacera en anställd eller avstänga en student med missbruksproblem är sällan en lösning. Alkohol/drogmissbruk

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 Västerviks kommuns syn på alkohol

Läs mer

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 INLEDNING Stockholms Hamnars riktlinje innehåller regler på arbetsplatsen avseende alkohol och andra droger samt ett handlingsprogram

Läs mer

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Gäller från och med 2006-12-01 AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Avtal om alkohol- och drogtester........................

Läs mer

Chefen & Droghantering

Chefen & Droghantering Chefen & Droghantering INNEHÅLL Vad kostar supen arbetslivet? 4 Chefens roll i drogfrågor 5 Ta tag i drogproblemen direkt 6 Att skapa en drogpolicy 7 Exempel på en drogpolicy 8 Är Håkan alkolist? 10 Tecken

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld

Handlingsplan mot hot och våld 1 (15) Handlingsplan mot hot och våld Antagen xx 2013 Framtagen av Magnus Dahlberg och Annika Ekberg, Kommunledningsförvaltningen och Malin Ekblad, Säkerhetsavdelningen Revideras vart tredje år Trelleborg2000,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Mälardalens högskola Akademin för Hälsa, vård och välfärd, HVV 2015 Beslutande: Handläggande: 2015.01.28 Maria Müllersdorf Tanja Dunerbrandt, Madeleine

Läs mer

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Ragunda kommun önskar bli förknippade med ansvarstagande, hög kvalitet och säkerhet. Policyn om hot och våld är

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Beslutad den 26 januari 1994 AFS 1994:1 2 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET Beslutad den 21 september 1993 AFS 1993:17 2 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer