Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 december 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 december 2010"

Transkript

1

2

3 Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Revidering av Riktlinjer och rutiner för alkohol och droger i arbetslivet Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner revidering av dokumentet Riktlinjer och rutiner för alkohol och droger i arbetslivet. Ärendet Landstinget Sörmland ska ha en arbetsmiljö som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa. Det förebyggande arbetet mot alkohol- och drogproblem är en del i det systematiska arbetet för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Enligt föreskriften Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) är arbetsgivare skyldiga att ha rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering som även omfattar rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Arbetsgivare ska dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om medarbetare är påverkade av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. En fråga om alkolås på leasing- och hyrbilar inom landstinget har tagits upp både på CVR och tjänstemannaledning där man har konstaterat att alkolås ska finnas i samtliga bilar. I de fall nya bilar med alkolås ska beställas bör man fundera vilka krav som ska ställas vad gäller t ex möjlighet att identifiera personer och möjlighet att följa upp för ansvarig chef. Det bör även finnas en skriftlig instruktion i den aktuella bilen vad det innebär med alkolås. Revideringen i Riktlinjer och Rutiner för alkohol och droger i arbetslivet består i ett förtydligande av vad som gäller i de fall en anställd inte kan starta en bil med alkolås. Ändringen finns under rubriken Rutiner med underrubrik Alkolås i bilar (röd text). En ändring har även gjorts under rubriken Företagshälsovårdens ansvar med att ta bort namn på leverantör. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 december 2010 Fortsättning Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel E-post ORG NR SID 1 (2)

4 Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Forts 23 Protokollsutdrag dokument till Personalutvecklingsenheten Personaldirektör Akten ORG NR SID 2 (2)

5 Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Charlotte Lindholm Projektledare Personalutvecklingsenheten LS-LED Revidering av Riktlinjer och rutiner för alkohol- och droger i arbetslivet Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar följande Landstingsstyrelsen godkänner revidering av dokumentet Riktlinjer och rutiner för alkohol- och droger i arbetslivet Karin Welin Landstingsdirektör Solveig Lampe Personaldirektör Bakgrund Landstinget Sörmland ska ha en arbetsmiljö som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa. Det förebyggande arbetet mot alkohol- och drogproblem är en del i det systematiska arbetet för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Enligt föreskriften Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) är arbetsgivare skyldiga att ha rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering som även omfattar rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Arbetsgivare ska dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om medarbetare är påverkade av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. En fråga om alkolås på leasing och hyrbilar inom landstinget har tagits upp både på CVR och tjänstemannaledning där man har konstaterat att alkolås ska finnas i samtliga bilar. I de fall nya bilar med alkolås ska beställas bör man fundera vilka krav som ska ställas vad gäller t.ex. möjlighet att identifiera personer och möjlighet att följa upp för ansvarig chef. Det bör Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(02) Februari\(13) Riktlinjer alkohol och droger i arbetslivet\2 Tjut.doc Utskriftsdatum: SID 1(2) :32

6 även finnas en skriftlig instruktion i den aktuella bilen vad det innebär med alkolås. Revideringen i Riktlinjer och Rutiner för alkohol- och droger i arbetslivet består i ett förtydligande av vad som gäller i de fall en anställd inte kan starta en bil med alkolås. Ändringen finns under rubriken Rutiner med underrubrik Alkolås i bilar (röd text).. En ändring har även gjorts under rubriken Företagshälsovårdens ansvar med att ta bort namn på leverantör. Kopia till Akten Personalutvecklingsenheten Personaldirektör ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2011\(02) Februari\(13) Riktlinjer alkohol och droger i arbetslivet\2 Tjut.doc Utskriftsdatum: SID 2(2) :32

7 Bilaga 1 LS 60/09 LS-LED Förslag revidering av: Riktlinjer och Rutiner för alkohol- och droger i arbetslivet

8 Riktlinjer Riktlinjerna ger vägledning och visar olika aktörers ansvar och roller för att hantera alkoholoch droger i arbetet. Arbetsgivarens uppgift och ansvar Arbetsgivarens ansvar när det gäller alkohol- och drogfrågor i arbetslivet regleras i: Arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) Enligt lagen är arbetsgivare skyldiga att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att medarbetare utsätts för ohälsa och olycksfall i arbetet. Enligt föreskriften är arbetsgivare skyldiga att ha rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering som även omfattar rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Arbetsgivare ska dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om medarbetare är påverkade av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. Arbetsmiljöverkets föreskrift Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) I 3 i föreskrifterna sägs att när en riskbedömning enligt föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att det är motiverat att genomföra medicinska kontroller av arbetstagarna, ska sådana kontroller erbjudas av arbetsgivaren. I kommentarerna till paragrafen konstateras att i vissa arbeten kan missbruk av alkohol, droger eller läkemedel innebära särskilda risker för olycksfall. I Landstinget Sörmland har respektive chef ett ansvar för att arbetsmiljön är fri från droger. Förebyggande insatser Landstinget Sörmland arbetar målinriktat och systematiskt med att skapa och behålla hälsofrämjande arbetsplatser för medarbetarna. Begreppet hälsofrämjande arbetsplats är en vidgning av det traditionella arbetsmiljöbegreppet och det övergripande målet är att främja hälsa hos medarbetarna men också att förebygga sjukdom och främja återgång i arbetet för redan sjuka eller funktionshindrade. I Landstinget Sörmland ingår det förebyggande arbetet mot alkohol- och drogproblem som en del i det systematiska arbetet för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Det kan ske både genom riktade insatser och genom översyn och åtgärdande av faktorer i arbetsmiljön som kan innebära ökad risk för alkohol- och drogproblem. Inom sjukvården finns t.ex. riskfaktorer vad gäller närheten till olika medicinska preparat och i viss mån också alkohol. 2

9 Exempel på förebyggande insatser kan vara: Lokala rutiner och handlingsplaner för hantering av alkohol- och drogproblem. Att alla medarbetare informeras om landstingets alkohol- och drogstrategi Att ställa frågor om alkohol- och drogvanor vid anställningsintervjuer. Att ställa frågor om alkohol- och drogvanor vid utvecklingssamtal. Att förmedla kunskap till medarbetare om alkohol och drogers negativa effekter. Att arrangera temautbildningar/utställningar kring alkohol och droger. Att skapa säkra och tydliga rutiner vid medicinhantering Påverkan av alkohol och droger i arbetet Påverkan av alkohol och droger är inte tillåtet under arbetstid. All icke- medicinsk användning och hantering av narkotikaklassade preparat är dessutom brott mott lagen, Lag (1992:860) om kontroll av narkotika. Den som misstänker, ser eller vet att en medarbetare är påverkad av alkohol eller droger på arbetsplatsen ska omedelbart informera ansvarig chef om detta. Chefen ansvarar för att snarast ta ställning till behovet av åtgärd. Avstängning från arbetet regleras i Allmänna bestämmelser (AB 10) och ska alltid betraktas som tillfällig i avvaktan på andra åtgärder från arbetsgivaren. Sådan avstängning kan ske under maximalt en dag och medför då löneavdrag för medarbetaren. Behövs längre avstängning ska facket alltid informeras. En sådan avstängning medför inget löneavdrag. Det är viktigt att så snart som möjligt efter avstängning planera för eventuella stödåtgärder tillsammans med medarbetaren. Medarbetarens uppgift och ansvar Medarbetare är enligt arbetsmiljölagen skyldiga att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Medarbetare är dessutom enligt Lagen om allmän försäkran skyldiga att lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga behov av rehabilitering och därtill efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen ( se vidare landstingets policy, riktlinjer och rutiner för rehabilitering). Personalfunktionens uppgift och ansvar Personalfunktionen har en konsultativ och stödjande roll till arbetsledningen och arbetar på uppdrag av ansvarig chef (se vidare landstingets policy, riktlinjer och ansvar för rehabilitering). Företagshälsovårdens uppgift och ansvar Företagshälsovården är arbetsgivarens oberoende expertresurs inom områdena medicin, teknik, beteendevetenskap och ergonomi. Företagshälsovården kan ge stöd i såväl det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet som i rehabiliteringsarbetet. 3

10 Fackligt ombuds uppgift och ansvar Det fackliga ombudet ska vara ett värdefullt stöd och en kunskapskälla för medarbetaren när det gäller den arbetsrättsliga processen (se vidare landstingets policy, riktlinjer och ansvar för rehabilitering). Försäkringskassans uppgift och ansvar Se landstingets policy, riktlinjer och ansvar för rehabilitering. Övriga medarbetares roll Alla anställda inom Landstinget Sörmland har ett moraliskt ansvar för att hjälpa och stödja en arbetskamrat som missbrukar alkohol eller droger. Om du misstänker, ser eller vet att någon på arbetsplatsen missbrukar eller är påverkad av alkohol eller droger är det viktigt att närmaste chef underrättas. Att tiga av lojalitet hjälper inte missbrukaren. Bry dig om även om det uppfattas som att du lägger dig i något som du inte har med att göra. Visa att du märker att han/hon finns där och behöver hjälp. Det bästa sättet att hjälpa en missbrukare är att visa att han/hon behövs. Ställ krav på att din arbetskamrat ska göra sin del av gruppens arbete. Tips: Tala om vad du ser Undvik att diagnostisera Undvik att tala om vad han/hon ska göra. Informera istället närmsta chef. Det är alltid närmsta chef som i första hand måste få till stånd ett samtal. Undvik att samtala om han/hon är påverkad. Undvik att försöka lösa hans/hennes sociala problem. Se vidare landstingets policy, riktlinjer och ansvar för rehabilitering. 4

11 Rutiner Inledning Syftet är att underlätta för dig som arbetsledare och chef i samband med misstanke om att en medarbetare missbrukar alkohol eller droger. Arbetsledaransvaret innebär att du har ansvar för att vidta åtgärder så fort man upptäcker eller misstänker missbruk. Den första och enklaste åtgärden är vanligtvis att kalla till ett samtal. Om en medarbetare är påverkad på arbetet är grundregeln att den anställde ska avvisas från arbetsplatsen och därefter kallas till samtal snarast möjligt efter det inträffade. Onykter eller påverkad på arbetsplatsen Det är inte tillåtet att komma påverkad till arbetsplatsen. En alkohol eller drogpåverkad person utgör en betydande säkerhetsrisk för sig själv och sin omgivning och skall avvisas från arbetsplatsen på ett lugnt och icke-kränkande sätt. Rådgör vid behov med skyddsombudet. Vid misstänkt påverkan av alkohol eller droger ansvarar närmaste chef för att: - Informera medarbetaren om landstingets alkohol- och drogstrategi - Se till att den anställde kommer hem eller vid behov till akutmottagningen. Om den anställde nekar att han/hon är alkohol eller drogpåverkad handläggs frågan på följande sätt: Vid misstanke om onykterhet, erbjud den anställde att styrka sin nykterhet med hjälp av alkotest (Om alkotest inte finns på arbetsplatsen kan man använda sig av sjukhusens akutmottagningar eller företagshälsovården). Vid promillehalt på 0,2 eller mer föreligger onykterhet. Vid misstanke om annan drogpåverkan, erbjud den anställde ett drogtest (Om drogtest inte finns på arbetsplatsen, se ovan angående alkotest). Nekar den anställde att genomgå test gäller arbetsledningens bedömning och den anställde ska omedelbart skickas hem. - Ordna så att den anställde kommer hem på ett säkert sätt och informera om att den anställde ska infinna sig på arbetsplatsen påföljande arbetspass. Kontakta anhörig för att förhindra risk för eventuell skada/olycka. - Informera Personalchef/PA-konsult och berörd facklig organisation. - Föreligger onykterhet/drogpåverkan enligt ovan kan skriftlig varning utfärdas. Alkolås i bilar Målsättning finns att det ska finnas alkolås i samtliga bilar som används inom Landstinget Sörmland. I de fall en anställd inte kan starta en bil med alkolås finns det misstanke om att personen är påverkad av alkohol och då gäller samma riktlinjer och rutiner som ovan. 5

12 Personligt samtal Närmaste chef har alltid huvudansvaret för att vidta åtgärder om en medarbetare visar sig ha alkohol- eller drogproblem. Det är viktigt att agera så tidigt som möjligt för att kunna ge stöd och underlätta eventuell rehabilitering. Efter en incident eller misstanke ska närmaste chef så snart som möjligt hålla ett enskilt samtal med berörd medarbetare. Medarbetaren bör informeras i förväg om anledningen till samtalet och rekommenderas att ta med sig en facklig representant till mötet. Vid misstanke är det viktigt att dokumentera försämrad arbetsprestation och frånvaro. Detta gör det lättare att vara konkret vid ett kommande samtal. Ansvarig chef bör planera samtalet väl och tänka på att: Informera om landstingets alkohol- och drogstrategi. Vara tydlig med vad som inte fungerar i arbetssituationen. Tala om vad du ser och vad som gäller på arbetsplatsen. Konkretisera grunderna till eventuell misstanke. Inte vara terapeut och försöka lösa psykiska problem. Inte vara doktor och ställa diagnos på vilket problem den anställde har. Inte vara förälder och försöka uppfostra den anställde. Inte vara åklagare, som till varje pris skall få henne eller honom att erkänna. Ställ krav på medarbetaren vilka förändringar som krävs. Erbjud professionell vård/rehabilitering om det under samtalet blir klart att medarbetaren har problem med alkohol eller droger. Kontakta i sådana fall personalchef/pa-konsult och boka ett nytt möte för planering. Förklara vid behov arbetsrättsliga regler och eventuella konsekvenser av att inte medverka i en rehabilitering. Boka tid för uppföljningssamtal. Dokumentera samtalet. Förvara dokumentationen inlåst och betrakta den som arbetsmaterial så länge ärendet pågår. Kontakta alltid personalchef/pa-konsult för stöd i hanteringen av ärendet. Jag vet inte om du har problem, jag vill bara förmedla hur jag upplever situationen här och nu, och vad som är accepterat här på arbetet Ställ krav erbjud hjälp! Om andra medarbetare blivit delaktiga i ett händelseförlopp relaterat till misstanke om alkohol- eller drogpåverkan bör chef/arbetsledare informera dessa om vad som sedan hänt, oavsett om det har varit frågan om påverkan eller inte. Särskilt om misstankarna har visat sig vara fel är det viktigt att prata om hur information till övriga medarbetare ska ske. Det är viktigt att snabbt stoppa eventuell ryktesspridning. 6

13 Tecken på missbruk Tidiga tecken på missbruk av alkohol eller droger kan vara: Frånvaro - ökad frånvaro - upprepad korttidsfrånvaro - sjukfrånvaro med oklara diagnoser - håller inte arbetstider - sen ankomst - oförklarliga försvinnanden - begäran i efterhand om ledighet Arbetsprestation - försämrad arbetsprestation - misstag i arbetet - trötthet - koncentrationsbrist Beteende och uppträdande - ändrat beteende (labil, nervös, irriterad) - isolering på arbetsplatsen - luktar alkohol Signaler vid missbruk av läkemedel eller narkotika - hyperaktivitet - rödögdhet Det är viktigt att väga in fler tecken och komma ihåg att beteendena även kan ha andra förklaringar. Även om missbruk inte är förklaringen kan medarbetaren behöva stöd och hjälp av chef eller arbetskamrat för att reda ut situationen. Alkohol- och drogtester En medarbetare som misstänks vara påverkad av alkohol eller droger på arbetstid ska ges möjlighet att genomgå alkohol- och drogtestning. Ansvarig chef/arbetsledare har rätt att kräva testning vid misstänkt påverkan som förnekas av medarbetaren. En medarbetare som vägrar testning skall tolkas som påverkad och avstängas från arbetsplatsen. Alkohol- och drogtestning kan också användas som ett led i behandling och rehabilitering. 7

14 Stödåtgärder och rehabilitering Anställda med alkohol- eller drogproblem skall få stöd och hjälp för att komma ifrån sitt problem. För insatser som avser att hjälpa en enskild medarbetare med missbruksproblem gäller målsättningen missbruket bort medarbetaren kvar så långt som möjligt. Insatserna ska i första hand inriktas på att i samförstånd med medarbetaren förmå denne att återgå till ett liv utan missbruk och med full tjänstbarhet. Inför planering av stödåtgärder bör chef/arbetsledare alltid ta kontakt med personalchef/pakonsult. Medarbetare bör alltid uppmanas att kontakta facklig representant. En handlingsplan med lämpliga stödåtgärder ska noggrant planeras tillsammans med samtliga berörda parter. Handlingsplanen bör innehålla följande punkter: - Mål - Tidsaspekt - Stödåtgärder - Arbete/arbetsträning/återgång i arbete - Eventuell testning - Uppföljning - Slutdatum För att tydliggöra ansvar, krav och konsekvenser kan ett skriftligt kontrakt upprättas mellan medarbetaren och arbetsgivaren. En övergripande mall för kontrakt finns framtagen och finns hos personalchef/pa-konsult. Kontakta alltid personalchef/pa-konsult för att få stöd i kontraktsskrivning, information om behandlingsalternativ och metoder etc. Se även landstingets policy, riktlinjer och rutiner för rehabilitering. Arbetsrättsliga åtgärder Om medarbetare med alkohol eller drogproblem vägrar medverka i de stöd- och rehabiliteringsåtgärder som föreslås, eller avbryter relevant åtgärd utan giltigt skäl, kan arbetsgivaren använda arbetsrättsliga åtgärder. När arbetsrättsliga åtgärder övervägs ska ansvarig chef alltid samarbeta med personalutvecklingsenheten. Kontakt ska även tas med berörd facklig organisation om detta inte gjorts tidigare. Vilken eller vilka arbetsrättsliga åtgärder som vidtas måste alltid bedömas utifrån varje enskilt fall. Arbetsrättsliga åtgärder som kan användas: Begäran om läkarintyg från första sjukskrivningsdagen (AB 08 28, mom 2). Tillfälligt tas ur arbete (AB mom 1). Avstängas från arbete ( AB mom 2 och 3). Meddelas disciplinpåföljd (AB 11). Omplacering Uppsägning (7 LAS). Avskedande ( 18 LAS). 8

Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-04-22 LS-LED09-334 60 Alkohol- och drogstrategi med riktlinjer och rutiner Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer Landstinget Sörmlands

Läs mer

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt.

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt. Antagen KS 2008-01-15 8 1 (6) Alkohol och droger - rutin Enhet Personalavdelningen Giltig från 2008-09-01 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2008-01-15 8 Granskad av Centrala arbetsmiljökommittén

Läs mer

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter:

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter: DEFINITION Med droger avses i detta sammanhang benämningen på alkohol, narkotika, dopingpreparat vissa andra läkemedel samt kemiska medel. Droger kännetecknas bl a av att de är sinnesförändrande, kan skapa

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

Riktlinjer om alkohol och droger för anställda i Nässjö kommun

Riktlinjer om alkohol och droger för anställda i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av Utskott I: 2007-10-23 164 Reviderad: 2015-04-14 56 Riktlinjer om alkohol och droger för anställda i Nässjö kommun Inledning Drogproblem är vanligare än man tror. De flesta

Läs mer

Policy avseende alkohol, droger och tobak

Policy avseende alkohol, droger och tobak Datum Kommunstyrelseförvaltningen 2007-12-17 1(11) Sida Policy avseende alkohol, droger och tobak Denna policy har tagits fram i samarbete mellan Karlskoga och Degerfors kommuner och uttrycker den samsyn

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RUTIN

ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RUTIN ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RUTIN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ALKOHOL OCH DROGPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1 POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol-

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 1999-05-20 Reviderad 2012 Ystads kommuns alkohol- och drogpolitiska program Den kommunala verksamheten har på många sätt en viktig inverkan

Läs mer

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare RUTIN Alkohol Hudiksvalls kommun och andra droger - ett hjälpmedel för dig som ledare Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förebyggande åtgärder 3. Representation 4. Tecken på skadligt bruk/beroende 5.

Läs mer

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Rektor HANDLINGSPLAN 2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111 ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Att omplacera en anställd eller avstänga en student med missbruksproblem är sällan en lösning. Alkohol/drogmissbruk

Läs mer

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Antagen av Kommunstyrelsen 2008 01 14 7 2 Syftet Syftet med denna policy är att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor på Torsby kommuns arbetsplatser

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen Personalavdelningen /MR Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen 1 Kommunens målsättning och grundsyn Mönsterås kommun har en kompromisslös syn på droger. Samtliga

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 Västerviks kommuns syn på alkohol

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 INLEDNING Stockholms Hamnars riktlinje innehåller regler på arbetsplatsen avseende alkohol och andra droger samt ett handlingsprogram

Läs mer

Chefen & Droghantering

Chefen & Droghantering Chefen & Droghantering INNEHÅLL Vad kostar supen arbetslivet? 4 Chefens roll i drogfrågor 5 Ta tag i drogproblemen direkt 6 Att skapa en drogpolicy 7 Exempel på en drogpolicy 8 Är Håkan alkolist? 10 Tecken

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy. för Högskolan på Åland

Alkohol- och drogpolicy. för Högskolan på Åland Alkohol- och drogpolicy för Högskolan på Åland Behandlad i arbetarskyddskommissionen för Högskolan på Åland den 27.03.2012 Fastställd av rektor den 13.04.2012 Målet med arbetet kring alkohol och droger

Läs mer

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Gäller från och med 2006-12-01 AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Avtal om alkohol- och drogtester........................

Läs mer

Alkohol och drogpolicy med handlingsprogram vid Karlstads universitet

Alkohol och drogpolicy med handlingsprogram vid Karlstads universitet 1 Alkohol och drogpolicy med handlingsprogram vid Karlstads universitet 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogpolicy 1 Hur kan du upptäcka överkonsumtion av alkohol och droger 3 Handlingsprogram 5

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Målet med arbetet kring alkohol och droger Ålands lyceum är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Syftet med alkohol- och drogpolicyn Alkohol- och drogpolicyn skall

Läs mer

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Skolförvaltningen Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Sala kommun ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Nov 2006 Allmänt Nittio (90) procent av den vuxna befolkningen i Sverige konsumerar alkohol.

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld

Handlingsplan mot hot och våld 1 (15) Handlingsplan mot hot och våld Antagen xx 2013 Framtagen av Magnus Dahlberg och Annika Ekberg, Kommunledningsförvaltningen och Malin Ekblad, Säkerhetsavdelningen Revideras vart tredje år Trelleborg2000,

Läs mer