Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten"

Transkript

1 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Alkohol- och drogstrategi med riktlinjer och rutiner Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer Landstinget Sörmlands Alkohol- och drogstrategi med riktlinjer och rutiner. 2. Strategin kommer, när den beslutade strukturen för landstingets olika policyn är klar, att inordnas som en del i Landstinget Sörmlands personalpolicy. Kommentar Ärendet har behandlats i Landstingsstyrelsens personalutskott. Bilagor 1. Landstingets Sörmlands Alkohol- och drogstrategi 2. Riktlinjer och rutiner för ovanstående strategi 3. Protokoll Landstingsstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2009\(4) April\ 60 Strategi Alko + drog\ 60 Alkoholstrategi.doc Utskriftsdatum: SID 1(1) 11:29

2 Alkohol- och drogstrategi Bilaga 1 LS 60/09

3 Inledning En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Anställda som brukar och är påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet både för sig själv och för arbetskamraterna. Landstinget Sörmlands alkohol- och drogstrategi uttrycker den syn som landstinget och dess fackliga organisationer har i frågan. Alkohol- och drogfria arbetsplatser är en del i Landstinget Sörmlands intention att vara en hälsofrämjande arbetsplats. Det är också en förutsättning för att kunna ge patienter en säker hälso- och sjukvård av god kvalitet. Till denna strategi hör riktlinjer och rutiner för att praktiskt hantera alkohol- och droger i arbetet. Mål Landstinget Sörmland ska: vara en alkohol- och drogfri arbetsplats förebygga missbruk hos medarbetare genom att erbjuda kunskap och stöd i missbruksfrågor verka för att medarbetare ska kunna bli fria från missbruk och stanna kvar i arbetslivet Arbete och droger hör inte ihop Påverkan eller bruk av alkohol eller droger är inte tillåtet under arbetstid. Medarbetare som är eller misstänks vara påverkad av alkohol eller droger ska avvisas från arbetsplatsen. Med droger avses här narkotika och narkotikaklassade preparat som inte är medicinskt ordinerade samt anabola steroider, andra dopingpreparat och kemiska medel. All icke-medicinsk användning och hantering av narkotikaklassade preparat är kriminell och ska handläggas därefter. Medarbetare som använder läkemedel som kan påverka arbetsförmågan rekommenderas ha en dialog med sin chef om detta. Restriktivitet ska råda beträffande alkohol i samband med kurser, konferenser och representation. Alkoholbruk utanför arbetsplatsen får inte heller påverka effektiviteten, säkerheten eller trivseln på arbetet. 2

4 Ansvar Arbetsgivaren ansvarar för att förebygga och ingripa mot bruk eller missbruk av alkohol eller droger på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar också för att medarbetare som hamnat i missbruk, eller som har svårt att bryta ett begynnande missbruk, erbjuds ett professionellt stöd. Alla medarbetare ansvarar för att vara alkohol- och drogfria på arbetsplatsen. Medarbetare som hamnat i missbruk ansvarar för att aktivt medverka i behandling med målsättning att bli fri från missbruk för att kunna vara kvar i arbete eller kunna återgå i arbete. Alla medarbetare har också ett moraliskt ansvar att agera om någon på arbetsplatsen misstänks vara påverkad av eller missbruka alkohol eller droger. Om någon påträffas påverkad på arbetsplatsen är det viktigt att närmaste chef underrättas om detta. Genom att medarbetare ser varandra och aktivt verkar för en nykter och drogfri arbetsplats får vi en bra och säker miljö för alla. Att agera är att bry sig om. Arbetsgivaren ansvarar för att innehållet i denna strategi görs känd hos samtliga medarbetare. För att nå målen kan alkohol- och drogstrategin med tillhörande riktlinjer och rutiner kompletteras med lokala rutiner och handlingsplaner på förvaltning eller arbetsplatsnivå. Uppföljning De övergripande målen ska följas upp regelbundet i landstingets system för uppföljning. Revidering av materialet ska ske vartannat år. 3

5 Riktlinjer och Rutiner för alkohol- och droger i arbetslivet Bilaga 2 LS 60/09

6 Riktlinjer Riktlinjerna ger vägledning och visar olika aktörers ansvar och roller för att hantera alkoholoch droger i arbetet. Arbetsgivarens uppgift och ansvar Arbetsgivarens ansvar när det gäller alkohol- och drogfrågor i arbetslivet regleras i: Arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) Enligt lagen är arbetsgivare skyldiga att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att medarbetare utsätts för ohälsa och olycksfall i arbetet. Enligt föreskriften är arbetsgivare skyldiga att ha rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering som även omfattar rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Arbetsgivare ska dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om medarbetare är påverkade av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. Arbetsmiljöverkets föreskrift Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) I 3 i föreskrifterna sägs att när en riskbedömning enligt föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att det är motiverat att genomföra medicinska kontroller av arbetstagarna, ska sådana kontroller erbjudas av arbetsgivaren. I kommentarerna till paragrafen konstateras att i vissa arbeten kan missbruk av alkohol, droger eller läkemedel innebära särskilda risker för olycksfall. I Landstinget Sörmland har respektive chef ett ansvar för att arbetsmiljön är fri från droger. Förebyggande insatser Landstinget Sörmland arbetar målinriktat och systematiskt med att skapa och behålla hälsofrämjande arbetsplatser för medarbetarna. Begreppet hälsofrämjande arbetsplats är en vidgning av det traditionella arbetsmiljöbegreppet och det övergripande målet är att främja hälsa hos medarbetarna men också att förebygga sjukdom och främja återgång i arbetet för redan sjuka eller funktionshindrade. I Landstinget Sörmland ingår det förebyggande arbetet mot alkohol- och drogproblem som en del i det systematiska arbetet för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Det kan ske både genom riktade insatser och genom översyn och åtgärdande av faktorer i arbetsmiljön som kan innebära ökad risk för alkohol- och drogproblem. Inom sjukvården finns t.ex. riskfaktorer vad gäller närheten till olika medicinska preparat och i viss mån också alkohol. 2

7 Exempel på förebyggande insatser kan vara: Lokala rutiner och handlingsplaner för hantering av alkohol- och drogproblem. Att alla medarbetare informeras om landstingets alkohol- och drogstrategi Att ställa frågor om alkohol- och drogvanor vid anställningsintervjuer. Att ställa frågor om alkohol- och drogvanor vid utvecklingssamtal. Att förmedla kunskap till medarbetare om alkohol och drogers negativa effekter. Att arrangera temautbildningar/utställningar kring alkohol och droger. Att skapa säkra och tydliga rutiner vid medicinhantering Påverkan av alkohol och droger i arbetet Påverkan av alkohol och droger är inte tillåtet under arbetstid. All icke- medicinsk användning och hantering av narkotikaklassade preparat är dessutom brott mott lagen, Lag (1992:860) om kontroll av narkotika. Den som misstänker, ser eller vet att en medarbetare är påverkad av alkohol eller droger på arbetsplatsen ska omedelbart informera ansvarig chef om detta. Chefen ansvarar för att snarast ta ställning till behovet av åtgärd. Avstängning från arbetet regleras i Allmänna bestämmelser (AB 10) och ska alltid betraktas som tillfällig i avvaktan på andra åtgärder från arbetsgivaren. Sådan avstängning kan ske under maximalt en dag och medför då löneavdrag för medarbetaren. Behövs längre avstängning ska facket alltid informeras. En sådan avstängning medför inget löneavdrag. Det är viktigt att så snart som möjligt efter avstängning planera för eventuella stödåtgärder tillsammans med medarbetaren. Medarbetarens uppgift och ansvar Medarbetare är enligt arbetsmiljölagen skyldiga att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Medarbetare är dessutom enligt Lagen om allmän försäkran skyldiga att lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga behov av rehabilitering och därtill efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen ( se vidare landstingets policy, riktlinjer och rutiner för rehabilitering). Personalfunktionens uppgift och ansvar Personalfunktionen har en konsultativ och stödjande roll till arbetsledningen och arbetar på uppdrag av ansvarig chef (se vidare landstingets policy, riktlinjer och ansvar för rehabilitering). Företagshälsovårdens uppgift och ansvar Företagshälsovården är arbetsgivarens oberoende expertresurs inom områdena medicin, teknik, beteendevetenskap och ergonomi. Företagshälsovården kan ge stöd i såväl det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet som i rehabiliteringsarbetet. Landstinget Sörmland har ingått ramavtal med AB Previa. 3

8 Fackligt ombuds uppgift och ansvar Det fackliga ombudet ska vara ett värdefullt stöd och en kunskapskälla för medarbetaren när det gäller den arbetsrättsliga processen (se vidare landstingets policy, riktlinjer och ansvar för rehabilitering). Försäkringskassans uppgift och ansvar Se landstingets policy, riktlinjer och ansvar för rehabilitering. Övriga medarbetares roll Alla anställda inom Landstinget Sörmland har ett moraliskt ansvar för att hjälpa och stödja en arbetskamrat som missbrukar alkohol eller droger. Om du misstänker, ser eller vet att någon på arbetsplatsen missbrukar eller är påverkad av alkohol eller droger är det viktigt att närmaste chef underrättas. Att tiga av lojalitet hjälper inte missbrukaren. Bry dig om även om det uppfattas som att du lägger dig i något som du inte har med att göra. Visa att du märker att han/hon finns där och behöver hjälp. Det bästa sättet att hjälpa en missbrukare är att visa att han/hon behövs. Ställ krav på att din arbetskamrat ska göra sin del av gruppens arbete. Tips: Tala om vad du ser Undvik att diagnostisera Undvik att tala om vad han/hon ska göra. Informera istället närmsta chef. Det är alltid närmsta chef som i första hand måste få till stånd ett samtal. Undvik att samtala om han/hon är påverkad. Undvik att försöka lösa hans/hennes sociala problem. Se vidare landstingets policy, riktlinjer och ansvar för rehabilitering. 4

9 Rutiner Inledning Syftet är att underlätta för dig som arbetsledare och chef i samband med misstanke om att en medarbetare missbrukar alkohol eller droger. Arbetsledaransvaret innebär att du har ansvar för att vidta åtgärder så fort man upptäcker eller misstänker missbruk. Den första och enklaste åtgärden är vanligtvis att kalla till ett samtal. Om en medarbetare är påverkad på arbetet är grundregeln att den anställde ska avvisas från arbetsplatsen och därefter kallas till samtal snarast möjligt efter det inträffade. Onykter eller påverkad på arbetsplatsen Det är inte tillåtet att komma påverkad till arbetsplatsen. En alkohol eller drogpåverkad person utgör en betydande säkerhetsrisk för sig själv och sin omgivning och skall avvisas från arbetsplatsen på ett lugnt och icke-kränkande sätt. Rådgör vid behov med skyddsombudet. Vid misstänkt påverkan av alkohol eller droger ansvarar närmaste chef för att: - Informera medarbetaren om landstingets alkohol- och drogstrategi - Se till att den anställde kommer hem eller vid behov till akutmottagningen. Om den anställde nekar att han/hon är alkohol eller drogpåverkad handläggs frågan på följande sätt: Vid misstanke om onykterhet, erbjud den anställde att styrka sin nykterhet med hjälp av alkotest (Om alkotest inte finns på arbetsplatsen kan man använda sig av sjukhusens akutmottagningar eller företagshälsovården). Vid promillehalt på 0,2 eller mer föreligger onykterhet. Vid misstanke om annan drogpåverkan, erbjud den anställde ett drogtest (Om drogtest inte finns på arbetsplatsen, se ovan angående alkotest). Nekar den anställde att genomgå test gäller arbetsledningens bedömning och den anställde ska omedelbart skickas hem. - Ordna så att den anställde kommer hem på ett säkert sätt och informera om att den anställde ska infinna sig på arbetsplatsen påföljande arbetspass. Kontakta anhörig för att förhindra risk för eventuell skada/olycka. - Informera Personalchef/PA-konsult och berörd facklig organisation. - Föreligger onykterhet/drogpåverkan enligt ovan kan skriftlig varning utfärdas. 5

10 Personligt samtal Närmaste chef har alltid huvudansvaret för att vidta åtgärder om en medarbetare visar sig ha alkohol- eller drogproblem. Det är viktigt att agera så tidigt som möjligt för att kunna ge stöd och underlätta eventuell rehabilitering. Efter en incident eller misstanke ska närmaste chef så snart som möjligt hålla ett enskilt samtal med berörd medarbetare. Medarbetaren bör informeras i förväg om anledningen till samtalet och rekommenderas att ta med sig en facklig representant till mötet. Vid misstanke är det viktigt att dokumentera försämrad arbetsprestation och frånvaro. Detta gör det lättare att vara konkret vid ett kommande samtal. Ansvarig chef bör planera samtalet väl och tänka på att: Informera om landstingets alkohol- och drogstrategi. Vara tydlig med vad som inte fungerar i arbetssituationen. Tala om vad du ser och vad som gäller på arbetsplatsen. Konkretisera grunderna till eventuell misstanke. Inte vara terapeut och försöka lösa psykiska problem. Inte vara doktor och ställa diagnos på vilket problem den anställde har. Inte vara förälder och försöka uppfostra den anställde. Inte vara åklagare, som till varje pris skall få henne eller honom att erkänna. Ställ krav på medarbetaren vilka förändringar som krävs. Erbjud professionell vård/rehabilitering om det under samtalet blir klart att medarbetaren har problem med alkohol eller droger. Kontakta i sådana fall personalchef/pa-konsult och boka ett nytt möte för planering. Förklara vid behov arbetsrättsliga regler och eventuella konsekvenser av att inte medverka i en rehabilitering. Boka tid för uppföljningssamtal. Dokumentera samtalet. Förvara dokumentationen inlåst och betrakta den som arbetsmaterial så länge ärendet pågår. Kontakta alltid personalchef/pa-konsult för stöd i hanteringen av ärendet. Jag vet inte om du har problem, jag vill bara förmedla hur jag upplever situationen här och nu, och vad som är accepterat här på arbetet Ställ krav erbjud hjälp! Om andra medarbetare blivit delaktiga i ett händelseförlopp relaterat till misstanke om alkohol- eller drogpåverkan bör chef/arbetsledare informera dessa om vad som sedan hänt, oavsett om det har varit frågan om påverkan eller inte. Särskilt om misstankarna har visat sig vara fel är det viktigt att prata om hur information till övriga medarbetare ska ske. Det är viktigt att snabbt stoppa eventuell ryktesspridning. 6

11 Tecken på missbruk Tidiga tecken på missbruk av alkohol eller droger kan vara: Frånvaro - ökad frånvaro - upprepad korttidsfrånvaro - sjukfrånvaro med oklara diagnoser - håller inte arbetstider - sen ankomst - oförklarliga försvinnanden - begäran i efterhand om ledighet Arbetsprestation - försämrad arbetsprestation - misstag i arbetet - trötthet - koncentrationsbrist Beteende och uppträdande - ändrat beteende (labil, nervös, irriterad) - isolering på arbetsplatsen - luktar alkohol Signaler vid missbruk av läkemedel eller narkotika - hyperaktivitet - rödögdhet Det är viktigt att väga in fler tecken och komma ihåg att beteendena även kan ha andra förklaringar. Även om missbruk inte är förklaringen kan medarbetaren behöva stöd och hjälp av chef eller arbetskamrat för att reda ut situationen. Alkohol- och drogtester En medarbetare som misstänks vara påverkad av alkohol eller droger på arbetstid ska ges möjlighet att genomgå alkohol- och drogtestning. Ansvarig chef/arbetsledare har rätt att kräva testning vid misstänkt påverkan som förnekas av medarbetaren. En medarbetare som vägrar testning skall tolkas som påverkad och avstängas från arbetsplatsen. Alkohol- och drogtestning kan också användas som ett led i behandling och rehabilitering. 7

12 Stödåtgärder och rehabilitering Anställda med alkohol- eller drogproblem skall få stöd och hjälp för att komma ifrån sitt problem. För insatser som avser att hjälpa en enskild medarbetare med missbruksproblem gäller målsättningen missbruket bort medarbetaren kvar så långt som möjligt. Insatserna ska i första hand inriktas på att i samförstånd med medarbetaren förmå denne att återgå till ett liv utan missbruk och med full tjänstbarhet. Inför planering av stödåtgärder bör chef/arbetsledare alltid ta kontakt med personalchef/pakonsult. Medarbetare bör alltid uppmanas att kontakta facklig representant. En handlingsplan med lämpliga stödåtgärder ska noggrant planeras tillsammans med samtliga berörda parter. Handlingsplanen bör innehålla följande punkter: - Mål - Tidsaspekt - Stödåtgärder - Arbete/arbetsträning/återgång i arbete - Eventuell testning - Uppföljning - Slutdatum För att tydliggöra ansvar, krav och konsekvenser kan ett skriftligt kontrakt upprättas mellan medarbetaren och arbetsgivaren. En övergripande mall för kontrakt finns framtagen och finns hos personalchef/pa-konsult. Kontakta alltid personalchef/pa-konsult för att få stöd i kontraktsskrivning, information om behandlingsalternativ och metoder etc. Se även landstingets policy, riktlinjer och rutiner för rehabilitering. Arbetsrättsliga åtgärder Om medarbetare med alkohol eller drogproblem vägrar medverka i de stöd- och rehabiliteringsåtgärder som föreslås, eller avbryter relevant åtgärd utan giltigt skäl, kan arbetsgivaren använda arbetsrättsliga åtgärder. När arbetsrättsliga åtgärder övervägs ska ansvarig chef alltid samarbeta med personalutvecklingsenheten. Kontakt ska även tas med berörd facklig organisation om detta inte gjorts tidigare. Vilken eller vilka arbetsrättsliga åtgärder som vidtas måste alltid bedömas utifrån varje enskilt fall. Arbetsrättsliga åtgärder som kan användas: Begäran om läkarintyg från första sjukskrivningsdagen (AB 08 28, mom 2). Tillfälligt tas ur arbete (AB mom 1). Avstängas från arbete ( AB mom 2 och 3). Meddelas disciplinpåföljd (AB 11). Omplacering Uppsägning (7 LAS). Avskedande ( 18 LAS). 8

13 LANDSTINGET SORMLAND Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Personalutskott Datum: Plats: Ledamöter: Meddelat förhinder: Tjänstemän: Sekreterare: Sammanträdesrum Granberg, landstingskansliet, Nyköping Jan-Olof Blomster (FP), ordförande Inger Jonasson-Sjödin (S) Thomas Ohlsson (C) Kjell Rosén (MP) Ingrid Nyhlén Brege (M) Roger Ljunggren (S) Gustaf Wachtmeister (M) Solveig Lampe Roger Holmberg Charlotte Lindholm Marie Johnsson Kristina Karlsson (5 8) Susanne Frölander l. Öppnande och godkännande av dagordning Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Förslag till dagordning godkändes. 2. Val av protokollsjusterare Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Thomas Ohlsson. 3. Uppföljning omställning För 2008 och efter årets andra månad 2009 ses en sänkning av 97 årsarbetare. Sänkningen är till största delen avslutade visstidsanställningar. Redovisades för Personalutskottet per förvaltning och yrkeskategori. A / SID l(3)

14 LANDSTINGET SORMLAND Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Uppföljning av sjukfrånvaro Uppföljning av sjukfrånvaron i relation till mål och mått att följa för 2009 redovisades. En fortsatt minskning av den långa sjukfrånvaron och antal frånvarodagar per anställd syns efter årets första månader. 5. Policys Alkohol och droger och kränkande särbehandling och sexuella trakasserier Policy och riktlinjer - Alkohol och droger Materialet har arbetats fram av en partsammansatt grupp med representation av arbetsgivare och fackliga organisationer. Personalutskottet beslutar att förslå Landstingsstyrelsen att stalla sig bakom förslaget inför beslut i Landstingsfullmäktige. Policy och riktlinjer - Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier Materialet har arbetats fram på samma sätt med ovanstående. Personalutskottet beslutar att föreslå Landstingsstyrelsen att stalla sig bakom förslaget inför beslut i Landstingsfullmäktige. 6. Revidering rehabriktlinjer För landstinget finns sen tidigare policy och riktlinjer for rehabarbetet gentemot anställda. På grund av ändrade sjukskrivningsregler har en revidering gjorts i rutinen som ger kortare hanteringsprocess inklusive omplaceringsrutin. En broschyr kring rehabarbetet håller på att tas fiam som innehåller en kortversion av de samlade dokumenten. 7. Nettokostnad hyrlakare Lakarbudgeten överskreds med 13 miljoner på gnuid av inhyrda läkare. 8. Lakarnas jour- och komptid Redovisning av de olika klinikerna inom hälso- och sjukvården: Inarbetat jourkomp 2008 Uttagen jourkomp, tid 2008 Jourkomp kontakt ersättning 2008 På grund av den stopptid på 9 månader som galler för hur länge kompensationstid kan vara innestående innefattas redovisningen aven del av Varje månad får respektive chef en rapport över sina läkares tider. / 7&Y~& SID 2(3)

15 LANDSTINGET SORMLAND Landstingsstyreben PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Ingrid Nyhlén Brege undrar om man kan redovisa förändringen i sysselsättningsgrad, om det skett någon förändring mellan yngre läkare och äldre 1akare. Marie Johnson ombeds undersöka saken. 9. Nyckeltal personalområdet - översyn Ernst &Young har fått ett uppdrag av Solveig att gå igenom vilken personalstatistik och vilka nyckeltal vi använder i syfte att ge förslag till utveckling av området. Rapportering på Personalutskottet den 28 maj Övriga frågor - Jämställdhet Inger Jonasson-Sjödin framförde att det är viktigt att det finns någon som arbetar med frågan fortsatt efter att nuvarande uppdrag för Ing-Marie Andrée går ut november Medel bör säkras upp inför budgeten. Frågan diskuteras vidare på nasta möte. - Utbildning Utbildningsfrågan diskuterades. En definition på vad som räknas som utbildning efterfi-agades. Vid nasta möte ska Personalutskottet få en förevisning av ELLSA som är ett IT-baserat administrativt stödsystem för utbildnings- och kompetenshantering i landstinget. Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Susanne Frölander Sekreterare "htomas Ohlsson SID 3(3)

16 Landstingsstyrelsen FÖRSLAG DATUM DIARIENR LS-LED Alkohol- och drogstrategi med riktlinjer och rutiner Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer Landstinget Sörmlands Alkohol- och drogstrategi med riktlinjer och rutiner. 2. Strategin kommer, när den beslutade strukturen för landstingets olika policyn är klar, att inordnas som en del i Landstinget Sörmlands personalpolicy. Kommentar Ärendet har behandlats i Landstingsstyrelsens personalutskott. Bilagor 1. Landstingets Sörmlands Alkohol- och drogstrategi 2. Riktlinjer och rutiner för ovanstående strategi 3. Protokoll Landstingsstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2009\(4) April\ 60 Strategi Alko + drog\ 60 Alkoholstrategi.doc Utskriftsdatum: SID 1(1) 16:22

17 Alkohol- och drogstrategi Bilaga 1 LS 60/09

18 Inledning En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Anställda som brukar och är påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet både för sig själv och för arbetskamraterna. Landstinget Sörmlands alkohol- och drogstrategi uttrycker den syn som landstinget och dess fackliga organisationer har i frågan. Alkohol- och drogfria arbetsplatser är en del i Landstinget Sörmlands intention att vara en hälsofrämjande arbetsplats. Det är också en förutsättning för att kunna ge patienter en säker hälso- och sjukvård av god kvalitet. Till denna strategi hör riktlinjer och rutiner för att praktiskt hantera alkohol- och droger i arbetet. Mål Landstinget Sörmland ska: vara en alkohol- och drogfri arbetsplats förebygga missbruk hos medarbetare genom att erbjuda kunskap och stöd i missbruksfrågor verka för att medarbetare ska kunna bli fria från missbruk och stanna kvar i arbetslivet Arbete och droger hör inte ihop Påverkan eller bruk av alkohol eller droger är inte tillåtet under arbetstid. Medarbetare som är eller misstänks vara påverkad av alkohol eller droger ska avvisas från arbetsplatsen. Med droger avses här narkotika och narkotikaklassade preparat som inte är medicinskt ordinerade samt anabola steroider, andra dopingpreparat och kemiska medel. All icke-medicinsk användning och hantering av narkotikaklassade preparat är kriminell och ska handläggas därefter. Medarbetare som använder läkemedel som kan påverka arbetsförmågan rekommenderas ha en dialog med sin chef om detta. Restriktivitet ska råda beträffande alkohol i samband med kurser, konferenser och representation. Alkoholbruk utanför arbetsplatsen får inte heller påverka effektiviteten, säkerheten eller trivseln på arbetet. 2

19 Ansvar Arbetsgivaren ansvarar för att förebygga och ingripa mot bruk eller missbruk av alkohol eller droger på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar också för att medarbetare som hamnat i missbruk, eller som har svårt att bryta ett begynnande missbruk, erbjuds ett professionellt stöd. Alla medarbetare ansvarar för att vara alkohol- och drogfria på arbetsplatsen. Medarbetare som hamnat i missbruk ansvarar för att aktivt medverka i behandling med målsättning att bli fri från missbruk för att kunna vara kvar i arbete eller kunna återgå i arbete. Alla medarbetare har också ett moraliskt ansvar att agera om någon på arbetsplatsen misstänks vara påverkad av eller missbruka alkohol eller droger. Om någon påträffas påverkad på arbetsplatsen är det viktigt att närmaste chef underrättas om detta. Genom att medarbetare ser varandra och aktivt verkar för en nykter och drogfri arbetsplats får vi en bra och säker miljö för alla. Att agera är att bry sig om. Arbetsgivaren ansvarar för att innehållet i denna strategi görs känd hos samtliga medarbetare. För att nå målen kan alkohol- och drogstrategin med tillhörande riktlinjer och rutiner kompletteras med lokala rutiner och handlingsplaner på förvaltning eller arbetsplatsnivå. Uppföljning De övergripande målen ska följas upp regelbundet i landstingets system för uppföljning. Revidering av materialet ska ske vartannat år. 3

20 Riktlinjer och Rutiner för alkohol- och droger i arbetslivet Bilaga 2 LS 60/09

21 Riktlinjer Riktlinjerna ger vägledning och visar olika aktörers ansvar och roller för att hantera alkoholoch droger i arbetet. Arbetsgivarens uppgift och ansvar Arbetsgivarens ansvar när det gäller alkohol- och drogfrågor i arbetslivet regleras i: Arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) Enligt lagen är arbetsgivare skyldiga att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att medarbetare utsätts för ohälsa och olycksfall i arbetet. Enligt föreskriften är arbetsgivare skyldiga att ha rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering som även omfattar rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Arbetsgivare ska dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om medarbetare är påverkade av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. Arbetsmiljöverkets föreskrift Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6) I 3 i föreskrifterna sägs att när en riskbedömning enligt föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att det är motiverat att genomföra medicinska kontroller av arbetstagarna, ska sådana kontroller erbjudas av arbetsgivaren. I kommentarerna till paragrafen konstateras att i vissa arbeten kan missbruk av alkohol, droger eller läkemedel innebära särskilda risker för olycksfall. I Landstinget Sörmland har respektive chef ett ansvar för att arbetsmiljön är fri från droger. Förebyggande insatser Landstinget Sörmland arbetar målinriktat och systematiskt med att skapa och behålla hälsofrämjande arbetsplatser för medarbetarna. Begreppet hälsofrämjande arbetsplats är en vidgning av det traditionella arbetsmiljöbegreppet och det övergripande målet är att främja hälsa hos medarbetarna men också att förebygga sjukdom och främja återgång i arbetet för redan sjuka eller funktionshindrade. I Landstinget Sörmland ingår det förebyggande arbetet mot alkohol- och drogproblem som en del i det systematiska arbetet för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Det kan ske både genom riktade insatser och genom översyn och åtgärdande av faktorer i arbetsmiljön som kan innebära ökad risk för alkohol- och drogproblem. Inom sjukvården finns t.ex. riskfaktorer vad gäller närheten till olika medicinska preparat och i viss mån också alkohol. 2

22 Exempel på förebyggande insatser kan vara: Lokala rutiner och handlingsplaner för hantering av alkohol- och drogproblem. Att alla medarbetare informeras om landstingets alkohol- och drogstrategi Att ställa frågor om alkohol- och drogvanor vid anställningsintervjuer. Att ställa frågor om alkohol- och drogvanor vid utvecklingssamtal. Att förmedla kunskap till medarbetare om alkohol och drogers negativa effekter. Att arrangera temautbildningar/utställningar kring alkohol och droger. Att skapa säkra och tydliga rutiner vid medicinhantering Påverkan av alkohol och droger i arbetet Påverkan av alkohol och droger är inte tillåtet under arbetstid. All icke- medicinsk användning och hantering av narkotikaklassade preparat är dessutom brott mott lagen, Lag (1992:860) om kontroll av narkotika. Den som misstänker, ser eller vet att en medarbetare är påverkad av alkohol eller droger på arbetsplatsen ska omedelbart informera ansvarig chef om detta. Chefen ansvarar för att snarast ta ställning till behovet av åtgärd. Avstängning från arbetet regleras i Allmänna bestämmelser (AB 10) och ska alltid betraktas som tillfällig i avvaktan på andra åtgärder från arbetsgivaren. Sådan avstängning kan ske under maximalt en dag och medför då löneavdrag för medarbetaren. Behövs längre avstängning ska facket alltid informeras. En sådan avstängning medför inget löneavdrag. Det är viktigt att så snart som möjligt efter avstängning planera för eventuella stödåtgärder tillsammans med medarbetaren. Medarbetarens uppgift och ansvar Medarbetare är enligt arbetsmiljölagen skyldiga att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Medarbetare är dessutom enligt Lagen om allmän försäkran skyldiga att lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga behov av rehabilitering och därtill efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen ( se vidare landstingets policy, riktlinjer och rutiner för rehabilitering). Personalfunktionens uppgift och ansvar Personalfunktionen har en konsultativ och stödjande roll till arbetsledningen och arbetar på uppdrag av ansvarig chef (se vidare landstingets policy, riktlinjer och ansvar för rehabilitering). Företagshälsovårdens uppgift och ansvar Företagshälsovården är arbetsgivarens oberoende expertresurs inom områdena medicin, teknik, beteendevetenskap och ergonomi. Företagshälsovården kan ge stöd i såväl det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet som i rehabiliteringsarbetet. Landstinget Sörmland har ingått ramavtal med AB Previa. 3

Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 december 2010

Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 december 2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED10-755 23 Revidering av Riktlinjer och rutiner för alkohol och droger i arbetslivet Arbetsutskottets förslag till beslut 1.

Läs mer

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda.

påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för alla berörda. Sid 1/5! 1 av! 5 DROGPOLICY En Blanketten god arbetsmiljö skickas till ALFEMA är en självklarhet Care, Fjärdhundragatan i arbetslivet. 14, Anställda. som använder och är påverkade av droger på arbetsplatsen

Läs mer

Handlingsplan för en drogfri arbetsplats

Handlingsplan för en drogfri arbetsplats Sida 1/8 Handlingsplan för en drogfri arbetsplats Handlingsplanen för en drogfri arbetsplats kompletterar policyn för en drogfri arbetsplats och omfattar regler, ansvarsfördelning, organisation och rutiner

Läs mer

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Antagen av Kommunstyrelsen 2008 01 14 7 2 Syftet Syftet med denna policy är att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor på Torsby kommuns arbetsplatser

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

alkohol och droger på arbetsplatsen

alkohol och droger på arbetsplatsen alkohol och droger på arbetsplatsen April 2008 Foto: Patrik Axelsson Alkohol och droger på arbetsplatsen 2008 Missbruk av alkohol och andra droger Missbruk av alkohol och andra droger är vanligt förekommande

Läs mer

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang.

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Varbergs Föreningsråd. Arbete och droger hör inte ihop Denna policy innebär ett klart avståndstagande från all form av ickemedicinsk användning av läkemedel samt missbruk av

Läs mer

POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER

POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER Fastställd av kommunstyrelsen 2013-04-09 POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER Laholms kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av en god arbetsmiljö och engagerade medarbetare.

Läs mer

Drogpolicy för Valdemarsviks kommun

Drogpolicy för Valdemarsviks kommun Dnr. KLK 2008/17 026 Drogpolicy för Valdemarsviks kommun Inledning Denna policy gäller från och med 2008-04-28 och avser missbruk av alkohol eller droger. Anställda som brukar, och är påverkade av droger

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 Västerviks kommuns syn på alkohol

Läs mer

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av missbruk hos en medarbetare skapar problem även på arbetsplatsen. Arbetsprestation, säkerhet

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet

Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Drogpolicy och handlingsplan för deltagare i Glokala folkbildningsföreningens verksamhet Inledning Vi vill markera ett ställningstagande som klart tar avstånd från missbruk av droger av alla slag. Utifrån

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personal- och löneavdelningen PRSONALHANDBOK FAGRSTA KOMMUN 005-11-07 1(6) ALKOHOL- DROGPOLICY, FAGRSTA KOMMUN MÅL Målet för Fagersta kommun som arbetsgivare är att ha en alkohol- och drogfri arbetsplats samt en god psykosocial miljö

Läs mer

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Skolförvaltningen Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Sala kommun ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Nov 2006 Allmänt Nittio (90) procent av den vuxna befolkningen i Sverige konsumerar alkohol.

Läs mer

Riktlinjer vid drogproblem på arbetsplatsen

Riktlinjer vid drogproblem på arbetsplatsen Styrdokument, riktlinjer /Stöd & Process/ /2015-06-01/ Hanna Adlerteg /08-590 971 03/ Dnr KS/2015:166 hanna.adlerteg@upplandsvasby.se Riktlinjer vid drogproblem på arbetsplatsen Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt.

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt. Antagen KS 2008-01-15 8 1 (6) Alkohol och droger - rutin Enhet Personalavdelningen Giltig från 2008-09-01 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2008-01-15 8 Granskad av Centrala arbetsmiljökommittén

Läs mer

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-01-26, 12 Dnr: KS 2014/619 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter:

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter: DEFINITION Med droger avses i detta sammanhang benämningen på alkohol, narkotika, dopingpreparat vissa andra läkemedel samt kemiska medel. Droger kännetecknas bl a av att de är sinnesförändrande, kan skapa

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ALKOHOL OCH DROGPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1 POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol-

Läs mer

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger IOGT-NTO:s mål gällande bruk av alkohol och andra droger: Alla IOGT-NTO:s arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra

Läs mer

HANDLINGSPLAN GÄLLANDE SKADLIGT BRUK. 1995-02-09 Rev 2008- Rev 2014-XX-XX

HANDLINGSPLAN GÄLLANDE SKADLIGT BRUK. 1995-02-09 Rev 2008- Rev 2014-XX-XX HANDLINGSPLAN GÄLLANDE SKADLIGT BRUK 1995-02-09 Rev 2008- Rev 2014-XX-XX 1(10) Innehåll Syfte... 2 Roller och ansvar... 2 Förebyggande arbete... 3 Tillvägagångssätt om det händer... 4 När ska samtalet

Läs mer

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb

Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb Alkohol och drogpolicy för Kungsbacka Tennisklubb (071228 - v1.0) Som ett led i föreningens arbetsmiljöarbete är syftet med denna policy att vi skall ha en alkohol-och drogfri miljö i föreningen och att

Läs mer

Riktlinjer om alkohol och droger för anställda i Nässjö kommun

Riktlinjer om alkohol och droger för anställda i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av Utskott I: 2007-10-23 164 Reviderad: 2015-04-14 56 Riktlinjer om alkohol och droger för anställda i Nässjö kommun Inledning Drogproblem är vanligare än man tror. De flesta

Läs mer

Alkohol och drogpolicy. Styrdokument STYRDOKUMENT. Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se.

Alkohol och drogpolicy. Styrdokument STYRDOKUMENT. Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se. STYRDOKUMENT 1(9) Kommunledningsstaben Jessica Nilsson, 0571-281 24 jessica.nilsson@eda.se Alkohol och drogpolicy Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsens

Läs mer

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare RUTIN Alkohol Hudiksvalls kommun och andra droger - ett hjälpmedel för dig som ledare Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förebyggande åtgärder 3. Representation 4. Tecken på skadligt bruk/beroende 5.

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

Bilaga till Alkohol- och drogpolicy

Bilaga till Alkohol- och drogpolicy Bilaga till Alkohol- och drogpolicy Innehållsförteckning Inledning... 3 Att förebygga drogmissbruk... 3 Tecken på drogmissbruk... 4 Störd arbetsfunktion... 4 Sjunkande arbetsmoral... 4 Labilt beteende...

Läs mer

Rutin för hantering av missbruk

Rutin för hantering av missbruk 051205_ KMH_Rutin_missbruk.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Rutin för hantering av missbruk Dnr 05/255 05-12-05 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27

Läs mer

Riktlinjer. Alkohol- och droger

Riktlinjer. Alkohol- och droger Riktlinjer Alkohol- och droger LULEÅ KOMMUN 2 (11) FÖRORD Luleå kommun ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Min förhoppning med dessa riktlinjer är att de tillsammans med stödjande material ska

Läs mer

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 INLEDNING Stockholms Hamnars riktlinje innehåller regler på arbetsplatsen avseende alkohol och andra droger samt ett handlingsprogram

Läs mer

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet Unionens politiska riktlinjer Alkohol och droger på jobbet Om Unionens politiska riktlinjer Arbetsmiljö är ett av Unionens prioriterade områden. Därför har Unionen antagit en arbetsmiljöpolitisk plattform

Läs mer

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER

ALKOHOL OCH ANDRA DROGER POLICY 1(5) ALKOHOL OCH ANDRA DROGER Användning av droger och arbete hör inte ihop. Eftersom vår arbetsplats ställer särskilt höga krav på säkerhet får inga anställda eller tillfälligt verksamma personer

Läs mer

ALKOHOL- och DROGPOLICY för Håbo kommun

ALKOHOL- och DROGPOLICY för Håbo kommun ALKOHOL- och DROGPOLICY för Håbo kommun Vi skall ha en alkohol- och drogfri arbetsplats med bra arbetsmiljö för alla. Vi skall ha ett öppet klimat där vi vågar prata med varandra om missbruk av alkohol

Läs mer

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen Personalavdelningen /MR Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen 1 Kommunens målsättning och grundsyn Mönsterås kommun har en kompromisslös syn på droger. Samtliga

Läs mer

Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av skadligt bruk av alkohol och droger

Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av skadligt bruk av alkohol och droger Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av skadligt bruk av alkohol och droger Beslut: Rektor 2015-09-07 Revidering: - Dnr: DUC 2015/1461/10 Gäller fr o m: 2015-09-07 Ersätter: Handlingsplan vid misstanke

Läs mer

Riktlinjer för Alkohol & Droger

Riktlinjer för Alkohol & Droger Riktlinjer för Alkohol & Droger Omtanke är en viktig del i FORIAs företagskultur. Genom att förebygga, upptäcka och rehabilitera missbruk visar Du som chef omtanke om dina medarbetare. Tillsammans med

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Landstinget Dalarna

Alkohol- och drogpolicy för Landstinget Dalarna Alkohol- och drogpolicy för Landstinget Dalarna Gäller from 2006 Alkohol- och drogpolicy för Landstinget Dalarna 1. Arbetsplatser inom Landstinget Dalarna skall vara alkohol- och drogfria. 2. Kravet på

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 1999-05-20 Reviderad 2012 Ystads kommuns alkohol- och drogpolitiska program Den kommunala verksamheten har på många sätt en viktig inverkan

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Skanska Sveriges Alkohol- och drogpolicy

Skanska Sveriges Alkohol- och drogpolicy Mer information: Susan Westberg Direktör AB Solna, Sverige susan.westberg@skanska.se s Gäller för alla Skanskas arbetsplatser inom affärsområde Sverige. Att förebygga missbruk av alkohol och droger* angår

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för allmänna förvaltningen

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för allmänna förvaltningen ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för allmänna förvaltningen Godkänd av allmänna förvaltningens samarbetskommitté den 28 mars 2008 Fastställd av Ålands landskapsregering den 8 april 2008 Målet med arbetet kring

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Målet med arbetet kring alkohol och droger Ålands lyceum är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Syftet med alkohol- och drogpolicyn Alkohol- och drogpolicyn skall

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Tjänsteutlåtande Oöste ft Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-08-21 Dnr 20\^1I ö izis - Irbi Till Kommunstyrelsen Revidering av Alkohol- och drogpolicy Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella.

Sammanfattning Kommunen ser över samtliga styrdokument för att göra dem tydligare och aktuella. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:15 Dnr. KS 2014/0226-761 Revidering av Alkohol- och drogpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy ETT PERSONALPOLITISKT HANDLINSPROGRAM FÖR DROGFRÅGOR INLEDNING Det är en självklarhet att det inte är tillåtet för kommunens anställda att förtära alkohol/missbruka andra droger

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

1.2.1 För alla med ett anställningsförhållande med Gislaveds kommun (inklusive entreprenörer och inhyrs arbetskraft) gäller följande:

1.2.1 För alla med ett anställningsförhållande med Gislaveds kommun (inklusive entreprenörer och inhyrs arbetskraft) gäller följande: Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2013-03-27, 44 Ansvarig: Personalchef Revideras: Vid behov Följas upp: Av personalchef 1. MISSBRUKSPOLICY

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy. för Högskolan på Åland

Alkohol- och drogpolicy. för Högskolan på Åland Alkohol- och drogpolicy för Högskolan på Åland Behandlad i arbetarskyddskommissionen för Högskolan på Åland den 27.03.2012 Fastställd av rektor den 13.04.2012 Målet med arbetet kring alkohol och droger

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen!

Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 14 december 2010 kl. 09:00 i kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg. Vi avslutar sammanträdet med julfika i Café Milan Varmt

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Alna. Dilemma Alna modell

Alna. Dilemma Alna modell 1 2 Alna Alkohol, Läkemedel, Narkotika, Arbetsmiljö Bildades 1961 Ingen nykterhetsorganisation Samarbetsorgan för arbetsmarknadens parter LO, TCO SACO & arbetsgivare Inte vinstdrivande Medlemmar Privata

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Personalavdelningens PA-handbok Datum Alkohol och andra droger VAD BETYDER DET FÖR OSS? Drogerna ansikte och effekter Bakgrund I alla samhällen och kulturer har droger förekommit. I samhällen med god balans

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

2006-03-13 LS-LED06-123. 27 Kortare arbetstid för äldre, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-03-13 LS-LED06-123 27 Kortare arbetstid för äldre, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Förkortad arbetstid för äldre skall icke genomföras i form

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Policy avseende alkohol, droger och tobak

Policy avseende alkohol, droger och tobak Datum Kommunstyrelseförvaltningen 2007-12-17 1(11) Sida Policy avseende alkohol, droger och tobak Denna policy har tagits fram i samarbete mellan Karlskoga och Degerfors kommuner och uttrycker den samsyn

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Drogtester i ett arbets och organisationspsykologiskt samt samhälleligt sammanhang. Marie Louise Österlind Högskolan Kristianstad

Drogtester i ett arbets och organisationspsykologiskt samt samhälleligt sammanhang. Marie Louise Österlind Högskolan Kristianstad Drogtester i ett arbets och organisationspsykologiskt samt samhälleligt sammanhang Marie Louise Österlind Högskolan Kristianstad Ett prioriterat delmål för den svenska alkoholpolitiken ALKOHOLFRIA ARBETSPLATSER

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets

Läs mer

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka

Läs mer

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105.

Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. Riktlinjer för studenter vid Högskolan i Halmstad gällande droger Utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet vid sammanträde 041216/050105. 1. Bakgrund och definitioner Högskolan i Halmstad anser

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Handlingsplan mot kränkande särbehandling

Handlingsplan mot kränkande särbehandling Handlingsplan mot kränkande DOKUMENTNAMN Handlingsplan mot kränkande GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 1997 DOKUMENTTYP Handlingsplan BESLUTAT/ANTAGET PU 971013 40 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Processbeskrivning för rehabilitering

Processbeskrivning för rehabilitering Processbeskrivning för rehabilitering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Processbeskrivning för rehabilitering Marianne Vestin Leffler Per Häggström Version 1 Dokumenttyp

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer