ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan"

Transkript

1 Skolförvaltningen Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Sala kommun ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan

2 Nov 2006 Allmänt Nittio (90) procent av den vuxna befolkningen i Sverige konsumerar alkohol. Vilket leder till att 19 % av män och 3 % av kvinnorna får under sitt vuxna liv alkoholrelaterade problem. Ett betydande antal medmänniskor avlider i följderna av för stor alkoholkonsumtion vilket i dagsläget innebär 11 % av männen och 9% av kvinnorna. Missbruk av alkohol och droger är ett stort problem i vårt samhälle. Missbruksproblemen berör även enskilda arbetsplatser. Varje människa har rätt att bestämma över sitt liv men vi har även ett ansvar för varandra som medmänniskor och inte minst vid våra arbetsplatser som arbetskamrater. Detta ansvar och omtanken om varandra tillåter oss inte att se en medmänniska och medarbetare gå under utan att vi ingriper. Vi har även ett ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen som arbetsgivare att skapa t.ex. rutiner för hur vi skall hantera missbruksproblem på arbetsplatsen. Skolförvaltningens och Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningens policy syftar till att: - förebygga ohälsa hos medarbetare till följd av missbruk av alkohol och/eller droger. - förebygga tillbud, olyckor eller försämrad psykosocial arbetsmiljö på grund av alkohol och/eller drogmissbruk. - skapa förtroendefull anda mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare i hantering av alkohol och drogfrågor. - bidra till ökad omtanke om varandra som individer och arbetskamrater. Vår grundsyn kan formuleras i följande meningar - Alkohol eller andra droger och arbete hör inte ihop. Det är inte acceptabelt att låta alkohol eller andra droger påverka sig i sitt arbete. - En anställd som är påverkad av alkohol eller andra droger skall alltid och omedelbart avvisas från arbetsplatsen av arbetsledningen. - I syfte att förhindra dolt missbruk bör alla anställda hos oss påtala för arbetsledningen om någon arbetskamrat luktar alkohol eller förefaller vara påverkad av andra droger. - Det är närmast ett svek att inte reagera alls i sådana fall. För att ju tidigare ett missbruk uppdagas och behandling sätts in ju bättre blir resultat.

3 - Restriktivitet skall råda beträffande alkohol samband med kurser, konferenser och övriga personalaktiviteter och aldrig på arbetsplatsen under arbetstid. Alkoholfria alternativ skall alltid framhållas. Vem har ansvaret I första hand är det individen själv som bär ansvaret, men även arbetsledning, arbetskamrater, fackliga förtroendemän och skyddsombud har skyldighet att ta initiativ till ett agerande om man upptäcker missbruk, lagning eller illegalt innehav av narkotika. Arbetsgivaren har dock ansvar för verkställande åtgärder. Arbetsgivaren har ett lagligt ansvar för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Enligt arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren aktivt förebygga att en arbetstagare utsätts för ohälsa eller risk för olycksfall. Arbetstagaren skall ej heller vara en risk för vare sig själv eller andra. Arbetsgivaren har ansvaret att ingripa när en person är påverkad i tjänsten eller medför förbjudna drycker eller preparat. Vid misstanke om missbruk kan arbetsledningen söka stöd genom förvaltningens personalhandläggare, kommunens personalfunktion eller företagshälsovården. Reagera hellre en gång för mycket än en gång för lite. Om missbruk konstateras ska arbetsgivaren ge stöd till missbrukaren som försöker avbryta sitt missbruk. Arbetsgivaren ska ha uppsikt över närvaron, följa utvecklingen och med aktivt arbete underlätta återanpassningen. Arbetsgivaren ska arbeta för ett klimat på arbetsplatsen som inte stöter ut missbrukaren. Vid behov kan arbetsledningen erhålla stöd och rådgivning från Barn och utbildningsförvaltningens personalfunktion. Som ett led i arbetsgivarens ansvar skall personalen utbildas i det förebyggande programmet gällande alkohol-drogreducering som benämns Prime for life. När och hur ingriper arbetsledningen För att underlätta för arbetsledning, fackliga förtroendemän och arbetskamrater på en arbetsplats rekommenderas följande rutiner i syfte att klargöra behovet av stödinsatser för en medhjälpare. Varje enskilt fall är i sig unikt, vilket kan minska antalet steg i den beskrivna processen. 1. Den som påträffas i sin tjänsteutövning påverkad av alkohol eller andra droger skall genast avvisas från arbetsplatsen för att inte skada sig själv eller andra. Arbetsledningen skall ombesörja att medarbetaren avlämnas i hemmet eller på annan lämplig plats.

4 Det inträffade följs upp genom samtal så fort som möjligt helst påföljande arbetsdag. Arbetsledningen understryker då att det inte är acceptabelt att vara påverkad vid tjänsteutövningen. Den ogiltiga frånvaron medför löneavdrag. Minnesanteckningar upprättas. När en medarbetare i andra situationer brutit mot gällande regler eller mer varaktigt visat försämrad arbetsprestation : exempelvis genom störningar i relationer med barn/elever, föräldrar eller/och medarbetare ska arbetsledningen ta upp samtal med berörd medarbetare. Samtalet ska syfta till att klarlägga motivet till samtalet och vid behov vilka regler som gäller på arbetsplatsen. Om medarbetaren avvisar eller helt förnekar förekomsten av de problem som arbetsledningen beskriver konstaterar arbetsledningen att genom samtalet har förhållandet påtalats. Minnesanteckningar upprättas och samtalet följs upp efter två till tre veckor. 2. Upprepas förseelsen ska arbetsledningen på nytt erinra om det oriktiga i det som hänt. Därefter erbjuds medarbetaren möjlighet till hjälp och stöd i syfte att komma tillrätta med eventuella personliga eller bakomliggande problem. Inför samtalet ska information ges att facklig representant kan närvara vid samtalet om den enskilde så önskar. Företagshälsovården kan här utgöra en resurs. Minnesanteckningar upprättas och samtalet följs upp efter två till tre veckor. 3. Vid upprepad förseelse bestäms om nytt samtal (enl. p 2 ). Vid dessa samtal är det angeläget att även facklig representant närvarar. Syftet med samtalet är att erbjuda rehabilitering och att upprätta en rehabiliteringsplan eventuellt med en kontraktsskrivning. Förvaltningens personalfunktion och/eller företagshälsovården kan här vara behjälplig med utredning och lämplig behandling. Behandlingsplanen och eventuella stödåtgärder utformas i samråd och kan innebära t.ex. regelbundna läkarbesök eller vård i någon annan typ av behandlingsinsatser. Minnesanteckningar upprättas och samtalet följs upp kontinuerligt. 4. Om den anställde vägrar att inställa sig hos läkaren eller följa dennes anvisningar eller i övrigt inte medverkar till utredningsarbetet och handlingsplanen utfärdar arbetsgivaren en skriftlig varning efter samråd med berörd personalorganisation. Kopia på varningen med underskrifter samt minnesanteckningar upprättas.

5 5. Om dessa åtgärder inte ger önskat resultat tas en förnyad förhandling med berörd personalorganisation. Skulle den anställde ånyo vägra följa föreskriven behandling kan detta leda till att han/hon sägs upp från sin tjänst. Förhandlingsprotokoll upprättas. 6. Om sjukskrivning ingår i läkarens anvisning ska stor vikt läggas vid återanpassning efter sjukskrivningen. Kostnader för den anställdes behandling skall i första hand täckas av samhället via Försäkringskassan eller Socialtjänsten. En överenskommelse om dessa riktlinjer ska finnas mellan barn och utbildningsförvaltningen och de anställdas respektive personalorganisationer. När överenskommelsen accepteras av de inblandade parterna, ska den göras allmänt känd samt fortsättningsvis alltid presenteras för samtliga nyanställda. De inblandade ska verka för att fördjupa och vidmakthålla principerna i denna antagna policy.

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter:

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter: DEFINITION Med droger avses i detta sammanhang benämningen på alkohol, narkotika, dopingpreparat vissa andra läkemedel samt kemiska medel. Droger kännetecknas bl a av att de är sinnesförändrande, kan skapa

Läs mer

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Rektor HANDLINGSPLAN 2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111 ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Att omplacera en anställd eller avstänga en student med missbruksproblem är sällan en lösning. Alkohol/drogmissbruk

Läs mer

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Gäller från och med 2006-12-01 AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Avtal om alkohol- och drogtester........................

Läs mer

Chefen & Droghantering

Chefen & Droghantering Chefen & Droghantering INNEHÅLL Vad kostar supen arbetslivet? 4 Chefens roll i drogfrågor 5 Ta tag i drogproblemen direkt 6 Att skapa en drogpolicy 7 Exempel på en drogpolicy 8 Är Håkan alkolist? 10 Tecken

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Målet med arbetet kring alkohol och droger Ålands lyceum är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Syftet med alkohol- och drogpolicyn Alkohol- och drogpolicyn skall

Läs mer

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 INLEDNING Stockholms Hamnars riktlinje innehåller regler på arbetsplatsen avseende alkohol och andra droger samt ett handlingsprogram

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Beslutad den 26 januari 1994 AFS 1994:1 2 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA INOM VÄSTERVIKS KOMMUN OCH DE HELÄGDA BOLAGEN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-01-29, 8 Västerviks kommuns syn på alkohol

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

Jämställdhet på arbetsplatsen?

Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhetsarbete för förtroendevalda 2 En jämställd arbetsplats handlar inte enbart om grundläggande respekt för kvinnors och mäns lika värde. Det handlar också om att

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET Beslutad den 21 september 1993 AFS 1993:17 2 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Mälardalens högskola Akademin för Hälsa, vård och välfärd, HVV 2015 Beslutande: Handläggande: 2015.01.28 Maria Müllersdorf Tanja Dunerbrandt, Madeleine

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld

Handlingsplan mot hot och våld 1 (15) Handlingsplan mot hot och våld Antagen xx 2013 Framtagen av Magnus Dahlberg och Annika Ekberg, Kommunledningsförvaltningen och Malin Ekblad, Säkerhetsavdelningen Revideras vart tredje år Trelleborg2000,

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag

Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning. för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Stöd för planering av arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, landsting och regioner samt Pacta-företag Vad är FAS 05? FAS 05 är ett kollektivavtal som slutits mellan Sveriges Kommuner

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer