2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011/16/2010 FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY"

Transkript

1 2011/16/2010 Lift EQ FORDONS DROG OCH ALKOHOLPOLICY

2 Miljö, Hälsa och Säkerhet Lift EQ Scandinavia AB vill med sin policy begränsa miljöpåverkan och hälsoeffekter som uppstår genom inköp och drift med företagets bilar. Speciellt viktig är transportfrågan för oss i Skåne eftersom transporterna här står för nästan hälften av alla utsläpp av fossilt koldioxid och den andelen ökar i takt med att vi kör allt mer. Transporterna bidrar även till andra miljöproblem såsom buller, dålig luftkvalitet i våra städer och förbrukning av olja som är en ändlig resurs. Det är redan idag lönsamt att välja miljöbil och minskad tillgång på olja såväl som ekonomiska styrmedel kommer sannolikt göra drivmedel allt mer kostsamt. En miljöbil kostar ofta (men inte alltid) lite mer i inköp men speciellt som tjänstebil är den förmånlig då man har kraftiga reduktioner på förmånsvärdet. Lägg till lägre fordonsskatt och ofta lägre drivmedelskostnad så kan en miljöbil innebära besparingar på några års sikt för företaget. Att välja en mindre bil eller motor än man först tänkt sig för att få ner bränsleförbrukningen och därmed spara pengar är bra för såväl miljö som ekonomi. Miljö- och säkerhetskraven kommer successivt att skärpas i takt med den tekniska utvecklingen och lagstiftningen. Som ett led i detta har företaget inlett ett utbytesprogram där servicebilparken succesivt skiftas ut till gasbilar. Den anställde ska uppvisa ett beteende som förbättrar trafikmiljön och som tar särskild hänsyn till oskyddade trafikanter.

3 DROG- OCH ALKOHOLPOLICY Arbetsgivaren är skyldig att upprätthålla en psykiskt och fysiskt god arbetsmiljö. Vår arbetsmiljö skall därför vara alkohol- och drogfri. Missbruk av alkohol och/eller andra droger är således inte förenligt med en god arbets-miljö. Lift EQ Scandinavia AB har därför antagit följande policy i dessa frågor: Företagets arbetsplatser skall vara alkohol- och drogfria. Spritlotterier och annan hantering av alkohol eller droger på arbetsplatsen accepteras ej. Drog-/alkoholpåverkade medarbetare får ej vistas på arbetsplatsen utan skall avvisas. Anställd med missbruksproblem skall erbjudas och förmås att ta emot hjälp. Varje chef har ansvar för att medarbetarens kända eller misstänkta missbruksproblem blir uppmärksammade. Vid misstanke om drogmissbruk äger företaget rätt att genom Företagshälsan drogtesta den anställde. ÅTGÄRDER När någon medför alkohol eller droger till arbetsplatsen: Närmaste chef påtalar att det ej är tillåtet och arbetsplatsombudet informeras. Fortsätter denna hantering utdelas en skriftlig varning som kan åtföljas av kraftfullare åtgärder om den skriftliga varningen ej är tillräcklig för att den otillåtna hanteringen upphör. När någon är påverkad på arbetet: Personen avvisas av chefen/arbetsledningen från arbetsplatsen och arbetsplatsombudet informeras. Chefen ska se till att medarbetaren lämnas i hemmet. Om medarbetaren förnekar påverkan skall alkotest göras och arbetsplatsombudet informeras. Vägrar medarbetaren medverka i testet skall denne avvisas. När avvisning från arbetsplatsen sker kan helt eller delvis lönen innehållas. Uppföljning skall ske av varje fall. HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram steg 1 Chefen samtalar med medarbetare. En utgångspunkt för samtalet kan vara iakttagelsen av försämrad arbetsprestation hos medarbetaren. Vissa personer kräver fakta och inte gissningar om missbruk. Många har också en intränad förmåga att förneka sina problem. Ibland kan en person känna lättnad över att någon äntligen har upptäckt missbruket och att han/hon kan få hjälp. Handlingsprogram steg 2 Chefen medverkar i ett nytt samtal då även misstankar om missbruk tas upp. Utgångspunkten är den försämrade arbetsprestationen, frånvaro och eventuella risker för medarbetare. Chefen skall ha god dokumentation över sina fakta. Krav skall ställas på förbättring samt upplysning lämnas över konsekvenser om sådan uteblir. Chefen skall också erbjuda internt stöd. Det kan vara frågan om att t.ex. ställa en kontaktperson till förfogande eller erbjuda företagshälsovårdens stöd.

4 Handlingsprogram steg 3 Om steg 1 och 2 inte inneburit någon förändring i medarbetarens beteende tar chefen kontakt med personalchef/personalsekreterare för att planera följande: personen kallas till samtal någon utses som medarbetaren skall samarbeta med behandling av läkare, t.ex. antabus diskuteras krav på alkotest kan ställas omplacering kan bli aktuell Handlingsprogram steg 4 Eftersom steg 3 inte heller inneburit någon förändring i medarbetarens beteende, inkopplas försäkringskassan och/eller socialtjänsten. Detta för att överväga en eventuell uppsägning alternativt något annat beslut för ärendets slutliga lösning. AFS 1994:1 Utöver vad som omnämns i detta dokument arbetar AB Lift EQ i enlighet med AFS 1994:1 Trafiksäkerhetspolicy Lift EQ ska se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information och utbildning som krävs för att följa policyn. tillhandahålla en varselväst till varje servicebil höst och vår, eller då andra skäl finns, följa upp att medarbetarna till alla delar lever upp till den gällande policyn. Kontroll av tillbuds- och olycksrapportering, påminnelse kring bilens utrustning för de olika årstidernas behov etc. är exempel på vad som ska ingå i uppföljningen. följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla oss ajour om nya lagar och förordningar Lift EQs anställda ska ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten. alltid vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Den som intar medicin som kan ge dåsighet och andra symtom som äventyrar trafiksäkerheten får under inga omständigheter framföra fordon under tjänsten, utan ska omedelbart underrätta sin arbetsledare om sin medicinering. vara utvilade samt ta pauser i tillräcklig utsträckning vid arbete på eller vid väg bära varselväst utföra kontroll av bilen före, under och efter körning och meddela arbetsledaren om brister upptäcks innan körningen påbörjas ha övervägt påverkan av externa faktorer på tidsplanering och vägval. Tillräcklig tid ska avsättas för raster, trafikproblem, mörkerkörning och problem orsakade av dålig väderlek. alltid använda bilbältet samt tillse att övriga passagerare använder sig av bilbälten. tillse att barn som färdas i bilen använder lämpliga och enligt lag gällande stolar, kuddar och/eller bälten. alltid följa gällande hastighetsbegränsning genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken hålla avstånd i trafiken genom att tillämpa 3-sekundersregeln

5 undvika mobiltelefonsamtal. Om telefonsamtal måste föras skall det ske via handsfree alternativt att man stannar fordonet. lasta rätt enligt gällande förordningar. Överlast och lastning på fel sätt får aldrig förekomma alltid säkra lasten enligt gällande förordningar. till företaget rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt. kommunicera med arbetsledaren när den anställde känner brister i sin kunskap i eller osäkerhet i samband med arbetstuppgifter i trafiken. Brukaren/företaget ska tillse att servicebilen bilen är besiktigad hålla bilen försäkrad i möjligaste mån se till att bilen har den tekniska utrustning som kan reducera olyckor och tillbud såsom krockkuddar, ABS-bromsar och antisladdsystem. tillse att bilen har tillräckligt med säkerhetsutrustning som minst omfattar varselväst (tillhandahålls av Lift EQ), Första hjälpen kudde och ficklampa. tillse att bilen genomgår service och underhåll enligt gängse rekommendationer tillse att bilen har däck som har ett mönsterdjup som följer lagen Upplever anställd, brukare och/eller arbetsledare obehag i trafiken bör denne kontakta Lift EQ för vidare åtgärd. Vid akut fara för liv och/eller lem i trafiken ring 112.

6

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY För personal i Gullspångs kommun Antagen i kommunfullmäktige den 31 januari 2011 7. Inledning Denna trafiksäkerhetspolicy gäller för resor och transporter inom kommunens förvaltningar

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 A ALKOHOL OCH DROGPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1 POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol-

Läs mer

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter:

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter: DEFINITION Med droger avses i detta sammanhang benämningen på alkohol, narkotika, dopingpreparat vissa andra läkemedel samt kemiska medel. Droger kännetecknas bl a av att de är sinnesförändrande, kan skapa

Läs mer

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy

Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Ålands lyceums alkohol- och drogpolicy Målet med arbetet kring alkohol och droger Ålands lyceum är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Syftet med alkohol- och drogpolicyn Alkohol- och drogpolicyn skall

Läs mer

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt.

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt. Antagen KS 2008-01-15 8 1 (6) Alkohol och droger - rutin Enhet Personalavdelningen Giltig från 2008-09-01 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2008-01-15 8 Granskad av Centrala arbetsmiljökommittén

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 1999-05-20 Reviderad 2012 Ystads kommuns alkohol- och drogpolitiska program Den kommunala verksamheten har på många sätt en viktig inverkan

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RUTIN

ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RUTIN ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RUTIN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Rektor HANDLINGSPLAN 2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111 ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Att omplacera en anställd eller avstänga en student med missbruksproblem är sällan en lösning. Alkohol/drogmissbruk

Läs mer

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare

Hudiksvalls kommun. RUTIN Alkohol. och. andra. droger. - ett hjälpmedel för dig som ledare RUTIN Alkohol Hudiksvalls kommun och andra droger - ett hjälpmedel för dig som ledare Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förebyggande åtgärder 3. Representation 4. Tecken på skadligt bruk/beroende 5.

Läs mer

Alkohol och drogpolicy med handlingsprogram vid Karlstads universitet

Alkohol och drogpolicy med handlingsprogram vid Karlstads universitet 1 Alkohol och drogpolicy med handlingsprogram vid Karlstads universitet 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogpolicy 1 Hur kan du upptäcka överkonsumtion av alkohol och droger 3 Handlingsprogram 5

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy. för Högskolan på Åland

Alkohol- och drogpolicy. för Högskolan på Åland Alkohol- och drogpolicy för Högskolan på Åland Behandlad i arbetarskyddskommissionen för Högskolan på Åland den 27.03.2012 Fastställd av rektor den 13.04.2012 Målet med arbetet kring alkohol och droger

Läs mer

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Gäller från och med 2006-12-01 AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Avtal om alkohol- och drogtester........................

Läs mer

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen Personalavdelningen /MR Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen 1 Kommunens målsättning och grundsyn Mönsterås kommun har en kompromisslös syn på droger. Samtliga

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Skolförvaltningen Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Sala kommun ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Nov 2006 Allmänt Nittio (90) procent av den vuxna befolkningen i Sverige konsumerar alkohol.

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-04-22 LS-LED09-334 60 Alkohol- och drogstrategi med riktlinjer och rutiner Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer Landstinget Sörmlands

Läs mer

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Antagen av Kommunstyrelsen 2008 01 14 7 2 Syftet Syftet med denna policy är att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor på Torsby kommuns arbetsplatser

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö -

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö - Upphandling av transporter - för säker trafik och bra miljö -? / / Förord Kommunernas och landstingens arbete med trafiksäkerhet och tillgänglighet är framgångsrikt. Många av Svenska Kommunförbundets skrifter

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Beslutad den 26 januari 1994 AFS 1994:1 2 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter - en del av verksamhetsutövarnas egenkontroll Har du koll på hur stor miljöpåverkan och hur stora kostnader din verksamhets transporter genererar? Enligt miljöbalken är verksamhetsutövare

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Rev: 2.1 Utarbetad av: Håkan Sandin 2013-10-16 Godkänd av: Leif Petterson 2013-10-16 Verksamhetsbeskrivning 1. INLEDNING 2. OM FÖRETAGET Syftet med denna rutinbeskrivning är att

Läs mer

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16

Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 Riktlinje för motverkan av alkohol- och annan droganvändning 2005-06-16 INLEDNING Stockholms Hamnars riktlinje innehåller regler på arbetsplatsen avseende alkohol och andra droger samt ett handlingsprogram

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer