Samordningsförbundet Samspelet - gemensam förtroendevald revisor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Samspelet - gemensam förtroendevald revisor"

Transkript

1 Kommunledningsförvaltningen Linn Erlandsson, Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Vårt datum Vår beteckning Ks/2012: Samverkan, externt Samordningsförbundet Samspelet - gemensam förtroendevald revisor Sammanfattning Samordningsförbundet Samspelet beslutade vid sitt sammanträde att föreslå respektive medlemskommun att ut se en gemensam förtroendevald revisor och att denne revisor ska vara den som landstinget utser. Idagsläget utser kommunerna en revisor och landstinget en revisor. Karlstads kommunstyrelse har berett frågan till sitt fullmäktige och där föreslagit att den gemensamma revisorn ska vara den revisor som utses av landstinget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag från Samordningsförbundets Samspelet Karlstads kommunfullmäktige Förslag till beslut Under förutsättning att Landstinget i Värmland och övriga kommunala medlemmar i Samordningsförbundet Samspelet fattar motsvarande beslut, beslutar kommunfullmäktige att medlemskommunerna och landstinget i Värmland ska utse den revisor som landstinget utser till att vara gemensam revisor i förbundet. Under förutsättning att Landstinget i Värmland och övriga kommunala medlemmar i Samordningsförbundet Samspelet fattar motsvarande beslut, beslutar kommunfullmäktige att detta ska verkställas så snart som möjligt. Peter Eskebrink Chef Kommunledningskontoret Linn Erlandsson Kommunsekreterare E-post Organisationsnummer KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 1. Kommunledningskontoret Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30

2 Expedieras till Grums kommun Hammarö kommun Karlstads kommun Landstinget i Värmland Arbetsförmedlingen Samordningsförbundet Samspelet 2

3

4

5

6 Kommunledningsförvaltningen Linn Erlandsson, Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Vårt datum Vår beteckning Ks/2012: Motioner/inkel Motion från Adam Slottner (C) m.fl. om hästparkering på Norra Torget i Kristinehamn Sammanfattning Adam Slottner (C) m.fl. har inkommit med en motion om inrättande av en hästparkering på Norra Torget, både för den enskilde ryttaren men även för att möjliggöra för företagare att köra med häst och vagn i centrum. Motionen har remitterats till tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Tekniska nämnden anför bland annat följande: Kommunen kan inte garantera hästens och allmänhetens säkerhet på och omkring en uppställningsplats för häst på allmän platsmark. Vidare att Om kommunen ska ansvara för en uppställningsplats krävs även korrekt omhändertagande av bl.a. spillning. Även miljö- och byggnadsnämnden hänvisar till att det inte finns någon godkänd anläggning för att ta hand om spillning. Vidare att det kan innebära olägenheter för de boende i området. Med anledning av de båda nämndernas yttranden föreslås det att motionen avslås. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse MBN TN Motion om hästparkering på Norra torget i Kristinehamn Förslag till beslut Med hänvisning till miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden föreslås kommunfullmäktige att avslå motionen. E-post Organisationsnummer KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 1. Kommunledningskontoret Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30

7 2 Expedieras till Adam Slottner Peter Eskebrink Chef kommunledningskontoret Linn Erlandsson Kommunsekreterare

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Vårt datum Diarienummer Kommunledningskontor Morgan Persson Kommunstyrelsen Hantering avsättning 15 Mkr till Kristinehamns Elnät AB. Sammanfattning Begäran har framförts från Kristinehamns Elnät AB om verkställighet av beslut om avsättning av 15 Mkr till Kristinehamns Energi AB. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen Ärendet Under 2009 gjordes av bolaget en utredning för att säkerställa bolagets ekonomiska förutsättningar för att möta den nya nätregleringsmodell som träder i kraft Resultatet av utredningen har visat att bolagets elanläggningar vid bolagets bildande hade ett för högt ingångsvärde. Utredningen har även visat att bolagets anläggningstillgångar historiskt sett inte har utrangerats i den takt som reinvesteringar har genomförts och avskrivits i takt med nyttjandetiden. Med anledning av detta tog bolagets styrelse och ledning beslut om att i samband med årsbokslutet utrangera och skriva ned elanläggningar till ett värde av tkr. Kristinehamns Elnät AB redovisade en förlust för 2009 med 16,7 Mkr I kommunens bokslut avsattes för kommande ägarinsatser i Kristinehamns Elnät AB 15,0 Mkr, dessa medel finns upptagna som avsättning i kommunens balansräkning. Från Kristinehamns Energi AB har nu framförts begäran om verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. I samband med bolagiseringen av energiverksamheten upprättades reverser på 73 Mkr mellan kommunen och bolaget. Kristinehamns Energi AB vill att kommunen skriver ned gällande c:\docume~1\linn\lokala~1\temp\xpgrpwise\ks tjänsteskrivelse hantering 15 mkr krh energi ab_1.doc E-post Organisationsnummer KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Postgiro 1. Ekonomiavdelningen Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30

35 2 revers från 73 Mkr till 58 Mkr vilket medför en lägre räntekostnad för bolaget med ca 375 tkr/år. För åren 2010 och 2011 visar bolaget vinst med 6,0 Mkr vartdera året För kommunens del får en nedskrivning av reversen med 15 Mkr resultateffekt genom att kommunens ränteintäkter minskar med 375 tkr/år. Nedskrivningen medför ingen likviditetspåverkan, men kommunens tillgångar minskar med 15 Mkr. Ekonomiavdelningens förslag till hantering Ekonomiavdelningen konstaterar att bolaget i nuläget inte är i behov av ägarinsats. Ekonomiavdelningen föreslår att avsättningen kvarstår i kommunens balansräkning för verkställighet när så erfordras. I samband med upprättande av nya ägardirektiv för bolaget bör även en diskussion föras om årlig amortering av upprättade reverser. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att i nuläget inte skriva ned befintliga reverser. Anders Dahlen Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef

36 Kommunledningskontoret Stefan Johansson, Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Vårt datum Vår beteckning Ks/2012: Tillväxtprogram Begäran till länsstyrelsen om förändrad skötselplan för Saxholmen i naturreservatet Värmlandsskärgården Sammanfattning Skötselplanen för Saxholmen behöver göras om och förslaget är att lämna in en begäran till länsstyrelsen om förändring av skötselplanen för ön i enlighet med förvaltningens förslag. Beslutsunderlag Denna tjänsteskrivelse Utdrag ur reservatsbestämmelserna med skötselplan från länsstyrelsens beslut Kopia av riksantikvarieämbetets skötselplan för fornlämningen på Saxholmen från 1990 Kopia av kulturmiljöenhetens skötselplan för fornlämningen på Saxholmen från 2009 Skogstyrelsens utredning av skötsel i form av bete och rekommendation för skötsel för hela ön från 2011 Botaniska föreningens florainventering från 2011 Ornitologiska föreningens fågelinventering från 2011 PM Kommunledningskontoret Ärendet Kommunen har i sitt arbete med skärgårdsutvecklingen sett det som viktigt att se över tillgänglighet och standard för besökare på Saxholmen. Saxholmen är en ö med mycket höga natur- och kulturvärden med en av Värmlands förnämsta medeltidsborgar och ingår i naturreservatet (och Natura 2000-området) Värmlandsskärgården. Under talet gjordes arkeologiska undersökningar i samverkan med Värmlands museum. Nu har vi samrått med länsstyrelsen om en utvecklingsplan för ön. Vi byggde med EU-medel en turbåtsbrygga i den södra delen av ön och har tillsammans med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen sett över skötseln och behovet av nya anordningar för friluftslivet på ön. Tyvärr hämmar den gamla skötselplanen i länsstyrelsens beslut 1980 arbetet, eftersom E-post Organisationsnummer KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 1. Kommunledningsförvaltningen Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30

37 2 utpekade anordningar för friluftslivet i princip saknas i beslutet, även om målet att använda ön för detta ändamål tydligt finns med i reservatsbestämmelserna. I vårt förslag se vidare bifogat PM - finns nu att bryggplatsen för småbåtar skall finnas kvar vid norra udden. Här skall också informationstavlor finnas om reservatet och fornlämningen, samt göras i ordning för besök med t.ex. stockbord. Vid södra udden utgör den nya kombinerade turbåts- och småbåtsbryggan en central anordning. På land skall informationstavlor finnas om naturreservatet, fornlämningen, turbåtstrafiken etc. Vid stranden bör det finnas stockbord för besökare inklusive guidade grupper. På udden i väster görs en lägerplats i ordning, med ny eldstad och ny toalett. På toppen av berget och borgen finns informationstavla och stockbord kvar. Vad gäller vegetationsskötsel så förordar vi den som Skogstyrelsen föreslagit. Den norra delen av öns vegetation blir orörd (område 1 i bifogad utredning från Skogsstyrelsen), i den mellersta delen (område 2) så önskar vi att en mindre betesmark för skogsbete göras i ordning, berget runt borgruinen förblir orört (område 3) och området för själva borgruinen (område 4) sköts enligt den skötselplan för fornlämningen som länsstyrelsens kulturmiljöenhet tagit fram. Dessa förändringar medför inte någon negativ påverkan på naturen på ön, varken de skogliga naturvärden, floran eller fågelfaunan. Floran kan till och med påverkas positivt genom att borgruinen kan skötas som slåtterytor ( ängar ) och gynna typiska ängsväxter såsom kattfot, blåklocka och viol som idag hotas av igenväxning. Skogsbete är ofta en positiv åtgärd för artrikedomen på igenvuxna odlingsmarker och missgynnar inte de naturvärden som är knutna till skogen på ön. Övrig natur på ön anser vi ha erforderligt skydd mot påverkan av besökande genom vårt förslag till skötselplan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att begära till länsstyrelsen om förändring av skötselplanen för Saxholmen i enlighet med förvaltningens förslag Expedieras till Peter Eskebrink Chef för kommunledningskontoret Stefan Johansson Miljösamordnare

38 Kommunledningskontoret Stefan Johansson, Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Vårt datum Vår beteckning Ks/2012: Remisser Yttrande över länsstyrelsens remiss över upphävande av en del av naturreservatet Inre Kilsviken Sammanfattning Länsstyrelsen vill upphäva en del av naturreservatet Inre Kilsviken och förslaget. Kommunen är remissinstans i den här typen av ärenden. Beslutsunderlag Denna tjänsteskrivelse Länsstyrelsens remiss Ärendet Länsstyrelsen vill upphäva en del av naturreservatet Inre Kilsviken. Länsstyrelsen anser att området inte behövs för att uppfylla reservatets syfte och att marken togs med i reservatet 1991 av arronderingsskäl. Området utgör en matningsplats för hjortar. Förvaltningen har inte någon annan åsikt än länsstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen tillstyrker länsstyrelsens förslag. Expedieras till Länsstyrelsen, naturvårdsenheten. Peter Eskebrink Chef för kommunledningskontoret Stefan Johansson Miljösamordnare E-post Organisationsnummer KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro PlusGiro 1. Kommunledningsförvaltningen Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30

39

40

41

42

43

44

45 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(3) Samråd Översiktsplan för Storfors kommun Sammanfattning Storfors kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Kommunens gällande översiktsplan är från Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är vägledande och anger kommunens långsiktiga inriktning för mark- och vattenanvändningen. Beslutsunderlag Planeringsavdelningens tjänsteskrivelse den 6 maj Planeringsavdelningens förslag till yttrande den 6 maj Ärendet Storfors kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Kommunens gällande översiktsplan är från Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är vägledande och anger kommunens långsiktiga inriktning för mark- och vattenanvändningen. Övergripande inriktning Planförslaget baseras på fokusfrågorna långsiktig och hållbar utveckling, utvidga regionen samt en stark del i industriregionen. Planförslaget redovisar fyra primära utvecklingsområden för bebyggelse samt nio utvecklingsområden med goda förutsättningar för attraktivt boende. Huvuddelen av utvecklingsområdena ligger i anslutning till befintlig bebyggelsestruktur samt vid de större sjöarna och större kommunikationsstråk. Planen redovisar två övergripande kopplingar mot Kristinehamn, dels via Storfors, Nässundet och Bergsjön och dels via Kyrksten. c:\docume~1\linn\lokala~1\temp\xpgrpwise\tjänsteskrivelse storfors öp doc KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Organisationsnr Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro PlusGiro

46 2 Samverkan Storfors kommun anger att samverkan med alla grannkommuner är viktig, men trycker särskilt på vikten av samverkan med Kristinehamn och Filipstad. Mellankommunala frågor med Kristinehamns kommun Stora mossen i Grytingeskogen Området är av riksintresse och är i Kristinehamn kommuns översiktsplan uppmärksammat som ett område med högsta naturvärde. Storfors kommun ska enligt planförslaget samarbeta med Kristinehamns kommun för att skydda riksintresset. I Storfors kommun får inte heller ingrepp som kan skada våtmarkens struktur eller hydrologi utföras. Nässundet Nässundet är i översiktsplanen uppmärksammat som ett utvecklingsområde för kommunikationer, Bergslagskanalen, attraktivt boende, friluftsliv, rekreation och turism som Storfors kommun vill utveckla i samverkan med Kristinehamns kommun. Eftersom området berörs av många olika intressen och stora delar av området ligger inom Kristinehamns kommun är Nässundet är en viktig mellankommunal fråga. Inlandsbanan Storfors kommun vill möjliggöra och främja transporter, både person- och godstransporter, på järnväg vilka är miljövänliga och resurssnåla. Storfors kommun föreslår i planförslaget reservat för järnvägen för att trygga framtida utveckling. Riksväg 26 Regionförstoring är en fokusfråga för Storfors kommun och därmed även de primära kommunikationernas utvecklingsmöjligheter. I planförslaget föreslås reservat för riksvägen för att trygga framtida utveckling. Bergslagskanalen Bergslagskanalens utveckling, med allt det kanalsystemet erbjuder, är en nyckelfråga i Storfors kommuns översiktliga planering. Målsättningen är att utveckla kanalen ur kultur-, natur-, fritids-, rekreations- och turismhänseende. Längs kanalsystemet finns även flera viktiga utvecklingsnoder för kommunikationer och attraktivt boende. Storfors kommuns målsättning är att utveckla Bergslagskanalen i samverkan med Filipstads, Kristinehamns och Karlskoga kommuner. VMI klass 1 och 2 Över gränsen mellan kommunerna sträcker sig våtmarker med höga naturvärden enligt VMI. Storfors kommun ska enligt planförslaget vid all fysisk planering bevara och skydda våtmarker som kategoriserats i klass 1 och 2 i VMI. Naturreservat Stora Vilångens Domänreservat ligger på gränsen mellan kommunerna. Även i Kristinehamn kommuns översiktsplan är området med sina mycket höga naturvärden redovisat. Vandringsleder

47 3 Vandringsleder ska enligt planförslaget underhållas och utvecklas för att stärka friluftslivet och tillgängliggöra naturen. Kraftledningar Regionala kraftledningar sträcker sig mellan kommunerna. Vattenskyddsområde Sydväst om Nässundet finns ett vattenskyddsområde inom Kristinehamns kommun som gränsar till Storfors kommun. Området sammanfaller även med grundvattenförekomst och grundvattenförande geologisk formation av nationell betydelse för vattenförsörjning. Enligt planförslaget ska vattenförekomsten vid planläggning långsiktigt skyddas. Vindkraft Flera större områden som uppmärksammats i Länsstyrelsen Värmlands planeringsunderlag för stora landbaserade vindkraftsanläggningar ligger på gränsen till Kristinehamns kommun. Dock har området inte uppmärksammats i den fördjupade vindkraftsanalysen för Storfors kommun. Enligt Kristinehamn kommuns fördjupning av översiktsplanen för vindkraft har dock två områden uppmärksammats. Busshöjden Hultet är beläget sydväst om Storfors kommun, söder om Nässundet. Det andra området är beläget längst söderut i Storfors kommun, i anslutning till E18. Framtida vindkraftsetableringar inom områdena innebär inte någon konflikt med Storfors kommuns översiktliga planering. Om vindkraftsetableringar blir aktuella kommer även angränsande kommuner ges möjlighet att lämna synpunkter under framtida samråd i samband med planering och utbyggnad. Planeringsavdelningens synpunkter Planeringsavdelningen har inget att erinra avseende planförslagets innehåll. Förslag till beslut Planeringsavdelningens förslag till yttrande godkänns och översänds till Storfors kommun. Expedieras till Storfors kommun Anders Dahlén Kommunchef Kalle Alexandersson Planeringschef

48 Sida Yttrande 1(1) Vårt datum Vår beteckning Ks/2009:74 Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson, Samråd Översiktsplan för Storfors kommun Kristinehamns kommun har inget att erinra avseende Storfors kommuns förslag till ny översiktsplan. Bjarne Olsson Kommunstyrelsens ordförande Anders Dahlén Kommunchef KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Organisationsnummer Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Plusgiro 1. Kommunledningsförvaltningen Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30

49

50

51

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

107 Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP) 111 Bildande av Svartkällsskogens naturreservat

107 Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP) 111 Bildande av Svartkällsskogens naturreservat KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2013-09-16 Tid 2013-09-26, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 107 Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP) 108 Svar på interpellation

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Samråd om detaljplan för Elestorp 6:6 m fl (Norrvikens Trädgårdar), Båstads kommun

Samråd om detaljplan för Elestorp 6:6 m fl (Norrvikens Trädgårdar), Båstads kommun asdf YTTRANDE 1(11) 2008-02-05 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Plan- och bostadssektionen Göran Skoog 040/044-25 22 47 goran.skoog@m.lst.se Båstads kommun Planavdelningen 269 80 Båstad Samråd

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Yttrande över förslag till Detaljplan för Täljöviken, Österåkers kommun

Yttrande över förslag till Detaljplan för Täljöviken, Österåkers kommun 1 Åkersberga den 20 mars 2013 Till Österåkers kommun; Samhällsbyggnadsförvaltningen Plan- och exploateringsenheten 184 86 Åkersberga Kopia för kännedom Se sista sidan Yttrande över förslag till Detaljplan

Läs mer

Vindkraft i Rättviks kommun

Vindkraft i Rättviks kommun 1(15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Tillägg till översiktsplanen Vindkraft i Rättviks kommun Utlåtande och länsstyrelsens granskningsyttrande Inledning Allmänt Plansamråd Utlåtandet sammanfattar inkomna

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde 1{2) 2014~02-26 KAllElSE Jlll ROOS DIREKT: 0224-74 70 52 LEDNlNGSUTSKOTTET Kallelse till sammanträde Organ Ledningsutskottet Plats Tid Gustav Adolfsalen Tisdagen den 4 mars 2014, kl13.30 1 Sponsringspolicy

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2014-01-08 Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Socialnämnden Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson Florence

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Samrådshandling Februari 2011 1 Förord Ydre kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2009-12-07 beslutet att ansöka om stöd till

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Tematisk tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk. Filipstads kommun. Antagandehandling

Tematisk tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk. Filipstads kommun. Antagandehandling Tematisk tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk Filipstads kommun Antagandehandling Arbetsgrupp Annika Ekblom, planarkitekt Hannes Fellsman, förvaltningschef Lena Wahlgren, fysisk planerare Olof

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 14.00 15.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej 176 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer