Budget 2015, Plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015, Plan 2016-2017"

Transkript

1

2 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2014: Budget Budget 2015, Plan Sammanfattning Kommunfullmäktigen fastställde Förslag till budget 2015, Plan Enligt kommunallagen 8 kap 8 skall budgeten fastställas av Kommunfullmäktige före november månads utgång. De år då val till Kommunfullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige Beslutsunderlag Budget 2015, Plan fastställd av Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse Ärendet Kommunstyrelsens ekonomiutskott har under våren arbetat med framtagande av föreliggande förslag till Budget 2015, Plan Kommunfullmäktige antog förslag till Budget 2015, Plan , Enligt kommunallagen 8 kap 8 skall budgeten fastställas av Kommunfullmäktige före november månads utgång. De år då val till Kommunfullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige, därav detta ärende. Liksom tidigare år kommer en revidering av budgeten för 2015 att göras under våren 2015 då definitiva skatteintäkter och effekterna av regeringens budgetproposition föreligger. I den reviderade budgeten kommer under hösten 2014 inkomna anslagsäskanden från nämnderna att behandlas, samt även eventuella behov av korrigeringar av anslag utifrån bokslut c:\users\kalen.000\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\ikiyrvja\tjänsteskrivelse kf beslutspunkter.rtf E-post KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

3 2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att fastställa Budget 2015, plan i enlighet med KF Skickas till Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef

4

5

6

7 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2014: Budget Budget 2015, Plan Sammanfattning Förslag till budget 2015, Plan Beslutsunderlag Förslag till Budget 2015, Plan Tjänsteskrivelse Ärendet Kommunstyrelsens ekonomiutskott har under våren arbetat med framtagande av föreliggande förslag till Budget 2015, Plan Verksamhet Kommunfullmäktiges nuvarande verksamhetsmål beslutades första gången 2010 men hade inledningsvis ingen tydlig koppling till nämndernas arbete. Hösten 2012 påbörjades ett långsiktigt utvecklingsarbete med att skapa en struktur för verksamhetsstyrning. Syftet är att skapa ett sammanhang och en röd tråd för hur kommunfullmäktiges mål ska styra och följa upp hela den kommunala verksamheten. Från och med 2014 tillämpas en struktur som förväntas stärka kommunfullmäktiges styrning. Inför 2015 kommer samtliga nämnder att ha sett över och anpassat sin styrning till den nya strukturen. Samtliga nämnder skall utifrån föreslagna kommunbidrag återkomma till kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i november med verksamhetsplan innehållande redovisning av nämndmål i förhållande till av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsmål Föregående år genomfördes en översyn och anpassning av de indikatorer som används för att följa upp kommunfullmäktiges verksamhetsmål. I budget 2015 har mindre justeringar av indikatorer gjorts. c:\users\kalen\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\2gdzve8k\ks_2014_130 - budget 2015, plan {fcfe-ab8e-0ca2-7d88-ddba-a101}.rtf E-post KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

8 2 Ekonomi Resultatbudget Utgångspunkten i budgetarbetet var en nivåsänkning i den befintliga verksamheten med totalt 10 Mkr. Nämnderna fick i uppdrag att redovisa åtgärdsförslag och konsekvensbeskrivningar för att nå önskad nivåsänkning. Samtidigt gavs nämnderna möjlighet att äska medel för i första hand volymförändringar men även för utökad verksamhet. Efter träffar och överläggningar med samtliga nämnder kan konstateras att i första hand Socialnämnden och Skolnämnden behöver förstärkning beroende på ökade volymer. De ramförändringar som föreslås uppgår netto till 23,6 Mkr och fördelas enligt nedan: Nivå- Service Kompensation Nämnd sänkning tkr utökning tkr Löner- pris, mm KF/Kommunstyrelse Skolnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd Kulturnämnd * 175 Miljö/byggnadsnämnd Överförmyndarnämnd Gem administrativ nämnd * av anslaget utgör engångsanslag för Picassojubileum Ramförändringar i detalj framgår av bilaga i Budget 2015, Plan Investeringsbudget Berörda förvaltningar har tagit fram förslag till investeringsplan för Arbetets utgångspunkt för 2015 till 2017 har varit kommunens möjlighet till egenfinansiering via budgeterat resultat. För 2015 medger resultatet en investeringsnivå med egna medel med 45 Mkr. Under planperioden har investeringsutrymme skapats för byggande av en förskola med 4 avd. Utöver investeringar med egna medel finns upptaget fortsatt investering i skollokaler enligt skollokalsutredningen med 140 mkr och investeringar i VAverksamheten med 31,4 Mkr Lånebehov I förslaget beräknas med en upplåning 2015 med sammantaget 171,6 Mkr vilka avser finansiering av den avgiftsfinansierade verksamhetens investeringar och om/tillbyggnad skollokaler. Till följd av god likviditet under 2013 och våren 2014 har beslutad upplåning med 120 Mkr för investeringar under denna period framflyttats i tid. För att underlätta hanteringen gentemot finansiärer bör beslut för upplåning 2015 även innefatta dessa medel. Kommunens totala lånebehov fram till och med 2015 uppgår till 291,6 Mkr Avkastnings och utdelningskrav på de helägda bolagen I enlighet med antagna ägardirektiv skall kommunfullmäktige i samband med antagande av budget fastställa avkastnings och utdelningskrav. I förslaget föreslås efter samråd med bolagen följande avkastningskrav: Kristinehamnsbostäder AB AB Kristinehamns Industrifastigheter Kristinehamns Energi AB För 2015 föreslås för samtliga bolag att ingen utdelning krävs

9 3 Förslag till beslut Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta fastställa verksamhetsmässiga mål, indikatorer, strategiska mål och finansiella mål i enlighet med i dokument Budget 2015, Plan föreslagna. Kommunstyrelsen föreslår därutöver kommunfullmäktige besluta fastställa verksamheternas kommunbidrag, samt besluta i övrigt enligt följande: Nämndvisa kommunbidrag (exkl. kapitaltjänst) KF/Kommunstyrelsens förvaltning och föreningsstöd 1. Budgetramen fastställs till tkr. Skolnämnd 2. Budgetramen fastställs till tkr. Socialnämnd 3. Budgetramen fastställs till tkr, Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet 4. Budgetramen fastställs till tkr. Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet 5. Budgetramen för VA-verksamheten fastställs till tkr. 6. Budgetramen för renhållningsverksamheten fastställs till tkr. Kulturnämnd 7. Budgetramen fastställs till tkr. 8. Nämnden tillförs i denna ram tkr som engångsanslag för genomförande av Picassojubileum 9. Uppdra till Kulturnämnden att inom denna ram i samverkan med övriga nämnder, föreningar och näringsliv ansvara för genomförande av Picassojubileum Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 10. Budgetramen fastställs till tkr. Revisionen 11. Budgetramen fastställs till tkr Överförmyndarnämnd 12. Budgetramen fastställs till tkr. Gemensam administrativ nämnd 13. Budgetramen fastställs till tkr. Valnämnd 14. Budgetramen fastställs till 50 tkr.

10 4 Övriga beslut 15. Anvisa till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda utgifter tkr. 16. Anvisa kommunstyrelsen tkr för oförutsedda utgifter. 17. Anvisa kommunstyrelsen tkr avseende pris och löneökningar. 18. Anvisa kommunstyrelsen tkr som projektmedel Socialfond. 19. Anvisa tkr för driftåtgärder avseende det LokalaTillväxtProgramet.(LTP) 20. Fastställa nettoinvesteringsutrymmet till maximalt tkr, varav investeringar enligt skollokalsutredningen utgör tkr. 21. Bemyndiga kommunstyrelsen att upprätta investeringsbudget inom beslutad ram. 22. Bemyndiga kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2015 med maximalt tkr. 23. Bemyndiga kommunstyrelsen rätt att uppta checkkredit inom en limit av tkr för att tillgodose likviditetsbehovet i budget Bemyndiga kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Bemyndiga kommunstyrelsen att fördela driftmedel avseende Lokalt Tillväxtprogram (LTP) inom en ram av tkr. 26. Bemyndiga kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som styrelsen finner nödvändiga om kommunens ekonomiska utveckling befaras medföra att bokslut 2015 inte är i balans, eller att investeringsnivån överskrids. 27. Bemyndiga kommunstyrelsen att vidta erforderliga budgettekniska åtgärder avseende förändringar av nämndernas ramar inbördes dels p.g.a. pris och löneökningar inom centralt upptagna medel, dels hyreskostnader, dels för omstruktureringsåtgärder och dels för smärre förändringar av administrativ karaktär. 28. Tillföra fonden för offentlig konst 100 tkr. 29. Fastställa avkastningskravet för Kristinehamnsbostäder AB till 5,5 % beräknat på bolagets marknadsvärde 30. Fastställa avkastningskravet för AB Kristinehamns Industrifastigheter till 8 % beräknat på bolagets marknadsvärde 31. Fastställa avkastningskravet för Kristinehamns Energi AB till 3 % beräknat på bolagets marknadsvärde 32. Fastställa utdebiteringen för 2015 till 22,45 per skattekrona 33. I övrigt fastställa förslag till resultatbudget och balansbudget 2015, Plan enligt kommunstyrelsens förslag. Skickas till Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef

11 Budget 2015 Plan Kommunfullmäktige 17 juni

12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET 2015, PLAN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL... 4 FINANSIELLA MÅL... 4 VERKSAMHETSMÅL... 5 STRATEGISKA MÅL... 8 MODELL FÖR STYRNING OCH UPPFÖLJNING... 9 BAKGRUND... 9 STYRMODELL... 9 KOMMUNGEMENSAM UPPFÖLJNING EKONOMISK ÖVERSIKT INLEDNING PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR PROGNOS FÖR BALANSKRAV/GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OMSTRUKTURERING REVIDERAD BUDGET RAMTILLDELNING SÅRBARHET ANSLAG TILL KF/KS FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER FÖRENINGSSTÖD KOMMUNBIDRAG RESULTATBUDGET.20 BALANSBUDGET.21 KASSAFLÖDESANALYS RAMTILLDELNING, DETALJ SAMMANDRAG INVESTERINGSBUDGET

13 BUDGET 2015, PLAN Ekonomiskt såg det gångna året 2014 för kommunen ut som ett relativt stabilt och bra år, engångsintäkter från bland annat AFA räddade resultatet. Skatteintäktsprognoserna för 2015 ser lite dystrare ut för att sedan bli bättre Positivt är att vi haft en stabil befolkningsutveckling under två år, det är oerhört viktigt att vi följer utvecklingen och ser till att trenden inte vänder ned igen. För Sverige som rike så ser den ekonomiska bilden på sikt ljus ut, tar vi oss igenom 2015 så ser prognoserna framåt bättre ut. Aktualitetprövning av översiktsplanen ska göras under året. Arbetet med det Lokala Tillväxtsprogrammet pågår och har en egen drifts- och investeringsbudget. Vi fortsätter med det stora förändringsarbetet för skollokaler där Djurgårdsskolan precis är färdigställd, i tur står Stenstalidskolan. Förarbetet till Teknik- och Innovationscentret fortgår enligt plan. Utökningen av den kommersiella hamnen är färdigställd, detta ger möjlighet till nya näringar. Kommunen fortsätter utbyggnaden av vatten- och avlopp vid Vålösundet samt följer upp med ett detaljplanearbete för att göra området mer attraktivt samt tillåta utökade byggrätter. Ett exploateringsavtal är tecknat för bostadsbyggande på Sannakajen, en förhoppning finns att produktionen ska starta under året. Ny Arena för fotboll och friidrott efter Brovallen håller på att färdigställas intill befintliga Kristinehamn Arena. För att även fortsättningsvis kunna erbjuda invånare och företag goda betingelser är en väl fungerade infrastruktur av största vikt. Kommunen måste på alla sätt bevaka och arbeta för att infrastruktursatsningar kommer vår kommun tillgodo. Arbetet är igång med en besöksstrategi vilken ska implementeras under året, detta för att få en struktur på turismnäringen. Ett strukturerat verksamhetssystem baserat på fullmäktiges mål är i gång och i full drift. Kommunens verksamhet utsätts för alltmer yttre förändringar, vilket kommer att ställa stora krav på omställning och flexibla lösningar i verksamheten. Kommunens förmåga att hantera förändrade volymer i verksamheten, dels minskat antal elever, dels ökat antal äldre och befarade ökade kostnader för försörjningsstöd, kommer att vara avgörande för om budgeten kommer att hållas. Ett stort investeringsbehov finns i kommunen. Med tanke på att de beslutade skolprojekten tar upp större delen av investeringsutrymmet så kommer det att krävas en skarp prioriteringsdiskussion för övriga investeringsprojekt. Anders Dahlén Kommunchef 3

14 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Kommunallagen ställer krav på att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet handlar om kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för i vilken omfattning verksamheten kan bedrivas. Verksamhetsperspektivet handlar om kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att åstadkomma detta behövs tydliga och mätbara verksamhetsmål som är möjliga att utvärdera. Förutom att målen ska stödja att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt anger målen den politiska inriktningen för verksamheterna. Målen tydliggör även det kommunala uppdraget för kommuninvånarna och andra intressenter. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger på så sätt ihop för att god ekonomisk hushållning skall uppnås. Kristinehamns kommun definierar att god ekonomisk hushållning uppnås när det ekonomiska resultatet är positivt, de finansiella målen är uppfyllda och kommunen rör sig i riktning mot fastställda verksamhetsmål. Kommunfullmäktige definierar i 2015 års budget finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen består av ett övergripande mål samt sju övriga mål. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FINANSIELLA MÅL Resultatmål 1. För att uppnå god ekonomisk hushållning skall resultatet årligen uppgå till minst 2,0 % av skatteintäkter och generella bidrag, vilket medger en investeringsnivå med egna medel om minst 40 Mkr (lång sikt). 2. För 2015 sätts resultatmålet till 1,03 % av skatteintäkter och generella statsbidrag (kort sikt). Pensionsåtagande 3. Avsättning/partiell inlösen av pensionsåtagande fram till 1997, ansvarsförbindelsen, skall ske i den omfattningen att ansvarsförbindelsen inte ökar belastningen på kommunens framtida ekonomi. Detta motsvarar ca 1,5 % -enheter av skatteintäkter och generella bidrag (lång sikt). För 2015 upptas inga medel för avsättning. Om resultatet så medger kommer avsättning att göras (kort sikt). 4

15 Låneskuld 4. Lånefinansiering av investeringar skall i första hand avse avgiftsfinansierade verksamheter (vatten, avlopp, renhållning, särskilda boendeformer och liknande). För 2015 kommer även lånefinansiering att ske för om- och tillbyggnad av skollokaler. 5. Låneskulden skall amorteras på högst 20 år. 6. Försäljningsintäkter som erhålls vid försäljning av fastigheter och överstiger det bokförda värdet (realisationsvinst) kan användas för förstärkning av investeringsbudgeten alternativt amorteringar. Avgiftsfinansierad verksamhet 7. Avgiftsfinansierade verksamheter skall fullt ut täcka sina kostnader med avgifter. VERKSAMHETSMÅL Utifrån visionen har kommunfullmäktige beslutat om åtta verksamhetsmål. Det är kommunens mål för verksamheten kopplat till god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen består av ett övergripande mål och sju övriga mål. Målen beskriver vilken inriktning den kommunala verksamheten ska sträva mot. För att kunna följa upp målen är det viktigt att målen kan mätas. Därför finns ett antal mätbara indikatorer kopplade till varje mål. Kommunfullmäktiges mål och indikatorer har i första hand medborgarfokus, det vill säga riktar sig till samtliga kommuninvånare. Resultatet för indikatorerna ska kunna följas och jämföras över tid. Flertalet av indikatorerna är även möjliga att jämföra med andra kommuner. Övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi. Indikatorer: 1. Antalet invånare ska öka. 2. Kommuninvånarnas upplevda känsla av trygghet ska öka. SCB: s medborgarundersökning. 3. Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning. 4. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? SKL - Kommunens Kvalitet i Korthet 5. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? SKL - Kommunens Kvalitet i Korthet 6. Hur stor andel medborgare uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? SKL - Kommunens Kvalitet i Korthet 5

16 Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Indikatorer: 1. Invånarnas upplevelse av möjligheter till inflytande på beslut inom kommunen ska öka. SCB: s medborgarundersökning. 2. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunen utveckling? SKL - Kommunens Kvalitet i Korthet Mål 2 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Indikatorer: 1. Antalet kommersiella övernattningar ska öka. 2. Invånarnas upplevda nöjdhet med fritidsmöjligheter i Kristinehamn ska öka. SCB:s medborgarundersökning. Mål 3 Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Indikatorer: 1. Invånarnas upplevelse av att Kristinehamn är en god plats att bo och leva på ska öka. SCB: s medborgarundersökning. 2. Antal lagakraftvunna detaljplaner i Kristinehamns tätort som medger minst 100 lägenheter i flerbostadshus och 50 småhus. 3. Antal bygglov för nya bostäder. Fritidshus/Enbostadshus/Lägenheter Mål 4 Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Indikatorer: 1. Andelen elever i grundskola åk 6 som får minst godkänt i de nationella proven i svenska, engelska och matematik ska öka. 2. Andelen elever i grundskola åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet ska öka. 3. Andelen elever med behörighet till högskola/universitet ska öka fram. 4. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 5 respektive årskurs 8. SKL: s elevundersökning 5. Andelen föräldrar som är nöjda med skolan och barnomsorgen ska öka. 6

17 Mål 5 Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Indikatorer: 1. Kristinehamn ska vara en av de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking "Sveriges bästa lokala företagsklimat" 2. Kristinehamn ska vara en av de 30 bästa kommunerna i SKL:s ranking av företagsklimat INSIKT en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. 3. Redovisning skall ske av mark som kommunen disponerar för omedelbar etablering. Mål 6 Kommunen ska arbeta för jämställdhet och mångfald för att ge alla invånare likvärdiga livsvillkor. Målet syftar till att belysa hur väl kommunen lyckas med sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete. En viktig utgångspunkt för att möjliggöra detta är att ta reda på hur det ser ut. För att synliggöra kvinnors och mäns, flickors och pojkars villkor och kunna beakta dem i beslutsfattandet krävs att statistik om individer är uppdelad på kön. Nämnder och förvaltningar ska därför sträva efter att statistik som relaterar till individer ska vara insamlad, analyserad och presenterad efter kön. Indikatorer: 1. Kvinnors och mäns upplevelse av möjlighet till inflytande på beslut inom kommunen ska öka. SCB: s medborgarundersökning. Mål 7 Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. Indikatorer: 1. Kommunens inköp av ekologiska livsmedel ska minst uppgå till 25 procent. 2. Förbrukningen av fossila bränslen i kommunens fastigheter ska minska. 3. Energiförbrukningen för fastigheterna, inom den kommunala verksamheten ska minska med 20 procent fram till 2020 jämfört med Andelen miljöbilar, inom den kommunala verksamheten ska öka med målet 80 procent Energiförbrukningen för transporterna, inom den kommunala verksamheten ska minska med 20 procent fram till 2020 jämfört med Andelen återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall ska öka. 7

18 STRATEGISKA MÅL Utöver finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning finns områden som bedöms som strategiskt viktiga för kommunen att följa utvecklingen av. I budget 2013 och 2014 beslutade kommunfullmäktige om fyra strategiska mål. som bedöms ha stor betydelse för kommunens utveckling. De fyra strategiska målen kvarstår i 2015 års budget. Resultaten för de strategiska målen följs upp i årsredovisningen. Kommunstyrelsen följer utvecklingen under året. Positiv befolkningsutveckling Åldersgruppen 0-16 år ska öka Åldersgruppen år ska öka Ökat antal invånare utgående från 31 december föregående år. Ökad måluppfyllelse i skolan Alla elever i grundskolan åk 9 är behöriga till gymnasieskolans högskoleförberedande program och yrkesprogram. Alla elever som slutar gymnasieskolan har grundläggande behörighet till universitet och högskola. Resultaten jämförs med kommungruppen 1 och riket. Minskat behov av försörjningsstöd 2014 ska kommunens kostnad för försörjningsstöd kronor/invånare inte överstiga genomsnittet för kommungruppen ska kommunens kostnad för försörjningsstöd kronor/invånare ligga bland de tio lägsta i kommungruppen ska kommunens kostnad för försörjningsstöd kronor/invånare ligga bland de tre lägsta i kommungruppen. Andel av befolkningen som har behov av försörjningsstöd ska minska. Resultaten jämförs med kommungruppen. Fler sysselsatta Totalt öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd år ska minska. Totalt öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd år ska minska. Andel av kommunens invånare år som förvärvsarbetar ska öka. Hur många förvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen? Målet är att arbetslösheten i Kristinehamn ska vara lägre i jämförelse med genomsnittet för kommunerna i Värmland och i kommungruppen. Arbetslöshetsstatistiken redovisas totalt, utifrån kön samt för utrikesfödda. 1 Kristinehamn är en av 35 kommuner i gruppen Kommuner i tätbefolkad region enligt SCB:s indelning. 8

19 MODELL FÖR STYRNING OCH UPPFÖLJNING BAKGRUND Kommunfullmäktiges nuvarande verksamhetsmål beslutades första gången 2010 men hade inledningsvis ingen tydlig koppling till nämndernas arbete. Hösten 2012 påbörjades ett långsiktigt utvecklingsarbete med att skapa en struktur för verksamhetsstyrning. Syftet är att skapa ett sammanhang och en röd tråd för hur kommunfullmäktiges mål ska styra och följa upp hela den kommunala verksamheten. Från och med 2014 tillämpas en struktur som förväntas stärka kommunfullmäktiges styrning. Inför 2015 kommer samtliga nämnder att ha sett över och anpassat sin styrning till den nya strukturen. Föregående år genomfördes en översyn och anpassning av indikatorer kopplade till kommunfullmäktiges verksamhetsmål. I budget 2015 har mindre justeringar av indikatorer gjorts. STYRMODELL Kommunens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Strukturen för verksamhetsstyrning innehåller fyra nivåer: 1. Vision 2. Kommunfullmäktiges mål 3. Nämndernas mål 4. Nämndernas planerade aktiviteter VISION Kommunens vision anger kommunens långsiktiga inriktning: Kristinehamn är en livskraftig kommun, där ett ökat antal barnfamiljer ger en bra åldersstruktur, där ett växande och differentierat näringsliv ger mångfald och trygghet och där kultur, natur och skärgård attraherar allt fler. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Utifrån visionen har kommunfullmäktige beslutat om verksamhetsmål. Målen är av övergripande karaktär och beskriver vilken inriktning den kommunala verksamheten ska sträva efter för att förverkliga visionen. Målen följs upp med mätbara indikatorer. Kommunfullmäktige beslutar om finansiella mål och ekonomiska ramar som utgör en begränsning för i vilken omfattning verksamheten kan bedrivas. NÄMNDERNAS MÅL Kommunfullmäktiges mål ska brytas ner på nämndnivå. Nämnder och styrelser ska utifrån sina ansvarsområden formulera mål som bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Målen följs upp med mätbara indikatorer. På nämndnivå har målen en högre grad av brukarfokus. 9

20 Det innebär att målen riktar sig till de kommuninvånare som på något sätt berörs av nämndens verksamhet. Nämndmål ska fastställas av kommunfullmäktige och ingå i budgetsdokumentet. 2 Resultat och måluppfyllelse ska redovisas för kommunfullmäktige. Utöver dessa nämndmål kan respektive nämnd fastställa ytterligare mål som är av betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Dessa nämndmål ska inte fastställas av kommunfullmäktige utan respektive nämnd ansvarar för hur och när dessa mål ska följas upp. NÄMNDERNAS PLANERADE AKTIVITETER Inför varje år beslutar nämnderna om en verksamhetsplan. Förutom en beskrivning av verksamheten och utveckling inom nämndens ansvarsområden ska planen innehålla nämndens mål, indikatorer och de särskilda aktiviteter som nämnden planerar under året för att nå måluppfyllelse. Aktiviteten ska formuleras kortfattat och övergripande beskriva vad som ska göras. Därefter genomför förvaltningen aktiviteten och avgör hur den ska genomföras och av vem. Nämndernas verksamhetsplaner fastställs av nämnden och delges kommunfullmäktige för kännedom. KOMMUNGEMENSAM UPPFÖLJNING Uppföljningen syftar till att ge förtroendevalda kunskap om hur verksamheten och ekonomin utvecklas i förhållande till uppsatta mål och ekonomiska ramar. Varje kvartal sker uppföljning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige enligt nedanstående modell. Period Resultatprognos 1, januari-mars Innehåll Ekonomisk rapport med helårsprognos. Delårsbokslut, januari-juni Resultatprognos 3, januari-september Årsredovisning, januari-december Övergripande redogörelse av den ekonomiska utvecklingen som kompletteras med en prognos för helåret. Bedömning om verksamhetsmålen kommer att uppnås vid årsskiftet. Ekonomisk rapport med helårsprognos. Uppföljning av ekonomiskt resultat, finansiella mål och verksamhetsmål. Uppföljning av strategiska mål. 2 Nämndernas mål för 2015 redovisas i deras respektive verksamhetsplan som behandlas i kommunfullmäktige i november

21 EKONOMISK ÖVERSIKT INLEDNING Kommunstyrelsens arbete med budget för 2015 plan syftar till att kommunfullmäktige i juni månad skall besluta om nämndernas budget för 2015, ramar för 2016 och 2017 samt fastställa investeringsutrymme för budgetåret. Arbetet med framtagande av budget för 2015 har i stora delar inriktats på att hantera volymökningar i verksamheten. De senaste skatteintäktsprognoserna utgår från att tillväxttakten i svensk ekonomi ökar och detta sammantaget med ökad befolkning och utfallet av de förändringar som införts i skatteutjämningssystemet gör att utrymmet för att hantera obalanser förbättras. Under våren 2014 gavs uppdrag till nämnderna att redovisa konsekvenser av att bedriva verksamhet inom en reducerad ram om sammantaget 10 Mkr. Konsekvenserna av uppdragen har redovisats för kommunstyrelsens ekonomiutskott och är behandlade i föreliggande budgetförslag. Budgetförslaget för 2015 utgår från oförändrat kommunal skattesats, Effekterna av de under senaste åren vidtagna åtgärderna för att sänka kommunens bruttokostnadsnivå kan nu avläsas i definitiva nyckeltal för 2012 och preliminära nyckeltal för Kostnadsnivån i de flesta verksamheterna ligger lågt i jämförelse med jämförbar kommungrupp. Under det första kvartalet 2014 har befolkningen glädjande nog ökat med 22 personer. Flyttnettot är + 47 personer och födelsenettot -25 personer. Kommunens skatteintäkter är beräknade utifrån SKL:s prognoser om tillväxttakten i den svenska ekonomin, men med en realistisk befolkningsutveckling för kommunen som grund. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR EKONOMISK UTVECKLING Kommunens resultat visar under 2000-talet en ekonomi väl i balans, och några av åren nås även målet god ekonomisk hushållning. Skatteintäktsprognoserna de senaste åren har dock präglats av den låga tillväxttakten i svensk ekonomi. Prognoserna avseende 2015 och framåt visar nu en positiv utveckling med ökade skatteintäkter som följd. Effekterna av genomförda förändringar i skatteutjämningssystemet innebär ökade skatteintäkter Även kommunens positiva befolkningsutveckling innebär att skatteintäkterna ökar. Prognosen för 2014 visar på ett betydligt lägre överskott än tidigare år, ca 7 Mkr. Kommunen står inför stora utmaningar för att klara finansiering av ökade volymer och bibehålla en fortsatt god ekonomi. Av nedanstående diagram framgår resultatutvecklingen/resultatprognos bokslut plan

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

EKONOMISTYRNINGSPOLICY

EKONOMISTYRNINGSPOLICY EKONOMISTYRNINGSPOLICY Reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16 128 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-04-23 60 Innehåll 1 Inledning och syfte 3 2 Ansvarsfördelning 3 2.1 Kommunfullmäktiges ansvar 3

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder)

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Datum 2015-10-12 Ks/2014:175 044 Fonder/Stiftelser/Donationer Förslag till avveckling

Läs mer

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott Dnr KS-2014-11 Dpl 10 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-02-10 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Reviderad budget 2014 samt beslut

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Kommunövergripande mål och beställningar 2014 (Kommunfullmäktige 2013-05-22)

Kommunövergripande mål och beställningar 2014 (Kommunfullmäktige 2013-05-22) Kommunövergripande mål och beställningar 2014 (Kommunfullmäktige 2013-05-22) DALS-ED - DÄR DET GODA LIVET ERBJUDS Dals-Ed ska vara möjligheternas kommun där människor och näringsliv känner trivsel, trygghet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer