Budget 2015, Plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015, Plan 2016-2017"

Transkript

1

2 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2014: Budget Budget 2015, Plan Sammanfattning Kommunfullmäktigen fastställde Förslag till budget 2015, Plan Enligt kommunallagen 8 kap 8 skall budgeten fastställas av Kommunfullmäktige före november månads utgång. De år då val till Kommunfullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige Beslutsunderlag Budget 2015, Plan fastställd av Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse Ärendet Kommunstyrelsens ekonomiutskott har under våren arbetat med framtagande av föreliggande förslag till Budget 2015, Plan Kommunfullmäktige antog förslag till Budget 2015, Plan , Enligt kommunallagen 8 kap 8 skall budgeten fastställas av Kommunfullmäktige före november månads utgång. De år då val till Kommunfullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige, därav detta ärende. Liksom tidigare år kommer en revidering av budgeten för 2015 att göras under våren 2015 då definitiva skatteintäkter och effekterna av regeringens budgetproposition föreligger. I den reviderade budgeten kommer under hösten 2014 inkomna anslagsäskanden från nämnderna att behandlas, samt även eventuella behov av korrigeringar av anslag utifrån bokslut c:\users\kalen.000\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\ikiyrvja\tjänsteskrivelse kf beslutspunkter.rtf E-post KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

3 2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att fastställa Budget 2015, plan i enlighet med KF Skickas till Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef

4

5

6

7 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2014: Budget Budget 2015, Plan Sammanfattning Förslag till budget 2015, Plan Beslutsunderlag Förslag till Budget 2015, Plan Tjänsteskrivelse Ärendet Kommunstyrelsens ekonomiutskott har under våren arbetat med framtagande av föreliggande förslag till Budget 2015, Plan Verksamhet Kommunfullmäktiges nuvarande verksamhetsmål beslutades första gången 2010 men hade inledningsvis ingen tydlig koppling till nämndernas arbete. Hösten 2012 påbörjades ett långsiktigt utvecklingsarbete med att skapa en struktur för verksamhetsstyrning. Syftet är att skapa ett sammanhang och en röd tråd för hur kommunfullmäktiges mål ska styra och följa upp hela den kommunala verksamheten. Från och med 2014 tillämpas en struktur som förväntas stärka kommunfullmäktiges styrning. Inför 2015 kommer samtliga nämnder att ha sett över och anpassat sin styrning till den nya strukturen. Samtliga nämnder skall utifrån föreslagna kommunbidrag återkomma till kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i november med verksamhetsplan innehållande redovisning av nämndmål i förhållande till av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsmål Föregående år genomfördes en översyn och anpassning av de indikatorer som används för att följa upp kommunfullmäktiges verksamhetsmål. I budget 2015 har mindre justeringar av indikatorer gjorts. c:\users\kalen\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\2gdzve8k\ks_2014_130 - budget 2015, plan {fcfe-ab8e-0ca2-7d88-ddba-a101}.rtf E-post KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

8 2 Ekonomi Resultatbudget Utgångspunkten i budgetarbetet var en nivåsänkning i den befintliga verksamheten med totalt 10 Mkr. Nämnderna fick i uppdrag att redovisa åtgärdsförslag och konsekvensbeskrivningar för att nå önskad nivåsänkning. Samtidigt gavs nämnderna möjlighet att äska medel för i första hand volymförändringar men även för utökad verksamhet. Efter träffar och överläggningar med samtliga nämnder kan konstateras att i första hand Socialnämnden och Skolnämnden behöver förstärkning beroende på ökade volymer. De ramförändringar som föreslås uppgår netto till 23,6 Mkr och fördelas enligt nedan: Nivå- Service Kompensation Nämnd sänkning tkr utökning tkr Löner- pris, mm KF/Kommunstyrelse Skolnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd Kulturnämnd * 175 Miljö/byggnadsnämnd Överförmyndarnämnd Gem administrativ nämnd * av anslaget utgör engångsanslag för Picassojubileum Ramförändringar i detalj framgår av bilaga i Budget 2015, Plan Investeringsbudget Berörda förvaltningar har tagit fram förslag till investeringsplan för Arbetets utgångspunkt för 2015 till 2017 har varit kommunens möjlighet till egenfinansiering via budgeterat resultat. För 2015 medger resultatet en investeringsnivå med egna medel med 45 Mkr. Under planperioden har investeringsutrymme skapats för byggande av en förskola med 4 avd. Utöver investeringar med egna medel finns upptaget fortsatt investering i skollokaler enligt skollokalsutredningen med 140 mkr och investeringar i VAverksamheten med 31,4 Mkr Lånebehov I förslaget beräknas med en upplåning 2015 med sammantaget 171,6 Mkr vilka avser finansiering av den avgiftsfinansierade verksamhetens investeringar och om/tillbyggnad skollokaler. Till följd av god likviditet under 2013 och våren 2014 har beslutad upplåning med 120 Mkr för investeringar under denna period framflyttats i tid. För att underlätta hanteringen gentemot finansiärer bör beslut för upplåning 2015 även innefatta dessa medel. Kommunens totala lånebehov fram till och med 2015 uppgår till 291,6 Mkr Avkastnings och utdelningskrav på de helägda bolagen I enlighet med antagna ägardirektiv skall kommunfullmäktige i samband med antagande av budget fastställa avkastnings och utdelningskrav. I förslaget föreslås efter samråd med bolagen följande avkastningskrav: Kristinehamnsbostäder AB AB Kristinehamns Industrifastigheter Kristinehamns Energi AB För 2015 föreslås för samtliga bolag att ingen utdelning krävs

9 3 Förslag till beslut Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta fastställa verksamhetsmässiga mål, indikatorer, strategiska mål och finansiella mål i enlighet med i dokument Budget 2015, Plan föreslagna. Kommunstyrelsen föreslår därutöver kommunfullmäktige besluta fastställa verksamheternas kommunbidrag, samt besluta i övrigt enligt följande: Nämndvisa kommunbidrag (exkl. kapitaltjänst) KF/Kommunstyrelsens förvaltning och föreningsstöd 1. Budgetramen fastställs till tkr. Skolnämnd 2. Budgetramen fastställs till tkr. Socialnämnd 3. Budgetramen fastställs till tkr, Teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet 4. Budgetramen fastställs till tkr. Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad verksamhet 5. Budgetramen för VA-verksamheten fastställs till tkr. 6. Budgetramen för renhållningsverksamheten fastställs till tkr. Kulturnämnd 7. Budgetramen fastställs till tkr. 8. Nämnden tillförs i denna ram tkr som engångsanslag för genomförande av Picassojubileum 9. Uppdra till Kulturnämnden att inom denna ram i samverkan med övriga nämnder, föreningar och näringsliv ansvara för genomförande av Picassojubileum Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 10. Budgetramen fastställs till tkr. Revisionen 11. Budgetramen fastställs till tkr Överförmyndarnämnd 12. Budgetramen fastställs till tkr. Gemensam administrativ nämnd 13. Budgetramen fastställs till tkr. Valnämnd 14. Budgetramen fastställs till 50 tkr.

10 4 Övriga beslut 15. Anvisa till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda utgifter tkr. 16. Anvisa kommunstyrelsen tkr för oförutsedda utgifter. 17. Anvisa kommunstyrelsen tkr avseende pris och löneökningar. 18. Anvisa kommunstyrelsen tkr som projektmedel Socialfond. 19. Anvisa tkr för driftåtgärder avseende det LokalaTillväxtProgramet.(LTP) 20. Fastställa nettoinvesteringsutrymmet till maximalt tkr, varav investeringar enligt skollokalsutredningen utgör tkr. 21. Bemyndiga kommunstyrelsen att upprätta investeringsbudget inom beslutad ram. 22. Bemyndiga kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2015 med maximalt tkr. 23. Bemyndiga kommunstyrelsen rätt att uppta checkkredit inom en limit av tkr för att tillgodose likviditetsbehovet i budget Bemyndiga kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Bemyndiga kommunstyrelsen att fördela driftmedel avseende Lokalt Tillväxtprogram (LTP) inom en ram av tkr. 26. Bemyndiga kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som styrelsen finner nödvändiga om kommunens ekonomiska utveckling befaras medföra att bokslut 2015 inte är i balans, eller att investeringsnivån överskrids. 27. Bemyndiga kommunstyrelsen att vidta erforderliga budgettekniska åtgärder avseende förändringar av nämndernas ramar inbördes dels p.g.a. pris och löneökningar inom centralt upptagna medel, dels hyreskostnader, dels för omstruktureringsåtgärder och dels för smärre förändringar av administrativ karaktär. 28. Tillföra fonden för offentlig konst 100 tkr. 29. Fastställa avkastningskravet för Kristinehamnsbostäder AB till 5,5 % beräknat på bolagets marknadsvärde 30. Fastställa avkastningskravet för AB Kristinehamns Industrifastigheter till 8 % beräknat på bolagets marknadsvärde 31. Fastställa avkastningskravet för Kristinehamns Energi AB till 3 % beräknat på bolagets marknadsvärde 32. Fastställa utdebiteringen för 2015 till 22,45 per skattekrona 33. I övrigt fastställa förslag till resultatbudget och balansbudget 2015, Plan enligt kommunstyrelsens förslag. Skickas till Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef

11 Budget 2015 Plan Kommunfullmäktige 17 juni

12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET 2015, PLAN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL... 4 FINANSIELLA MÅL... 4 VERKSAMHETSMÅL... 5 STRATEGISKA MÅL... 8 MODELL FÖR STYRNING OCH UPPFÖLJNING... 9 BAKGRUND... 9 STYRMODELL... 9 KOMMUNGEMENSAM UPPFÖLJNING EKONOMISK ÖVERSIKT INLEDNING PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR PROGNOS FÖR BALANSKRAV/GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OMSTRUKTURERING REVIDERAD BUDGET RAMTILLDELNING SÅRBARHET ANSLAG TILL KF/KS FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER FÖRENINGSSTÖD KOMMUNBIDRAG RESULTATBUDGET.20 BALANSBUDGET.21 KASSAFLÖDESANALYS RAMTILLDELNING, DETALJ SAMMANDRAG INVESTERINGSBUDGET

13 BUDGET 2015, PLAN Ekonomiskt såg det gångna året 2014 för kommunen ut som ett relativt stabilt och bra år, engångsintäkter från bland annat AFA räddade resultatet. Skatteintäktsprognoserna för 2015 ser lite dystrare ut för att sedan bli bättre Positivt är att vi haft en stabil befolkningsutveckling under två år, det är oerhört viktigt att vi följer utvecklingen och ser till att trenden inte vänder ned igen. För Sverige som rike så ser den ekonomiska bilden på sikt ljus ut, tar vi oss igenom 2015 så ser prognoserna framåt bättre ut. Aktualitetprövning av översiktsplanen ska göras under året. Arbetet med det Lokala Tillväxtsprogrammet pågår och har en egen drifts- och investeringsbudget. Vi fortsätter med det stora förändringsarbetet för skollokaler där Djurgårdsskolan precis är färdigställd, i tur står Stenstalidskolan. Förarbetet till Teknik- och Innovationscentret fortgår enligt plan. Utökningen av den kommersiella hamnen är färdigställd, detta ger möjlighet till nya näringar. Kommunen fortsätter utbyggnaden av vatten- och avlopp vid Vålösundet samt följer upp med ett detaljplanearbete för att göra området mer attraktivt samt tillåta utökade byggrätter. Ett exploateringsavtal är tecknat för bostadsbyggande på Sannakajen, en förhoppning finns att produktionen ska starta under året. Ny Arena för fotboll och friidrott efter Brovallen håller på att färdigställas intill befintliga Kristinehamn Arena. För att även fortsättningsvis kunna erbjuda invånare och företag goda betingelser är en väl fungerade infrastruktur av största vikt. Kommunen måste på alla sätt bevaka och arbeta för att infrastruktursatsningar kommer vår kommun tillgodo. Arbetet är igång med en besöksstrategi vilken ska implementeras under året, detta för att få en struktur på turismnäringen. Ett strukturerat verksamhetssystem baserat på fullmäktiges mål är i gång och i full drift. Kommunens verksamhet utsätts för alltmer yttre förändringar, vilket kommer att ställa stora krav på omställning och flexibla lösningar i verksamheten. Kommunens förmåga att hantera förändrade volymer i verksamheten, dels minskat antal elever, dels ökat antal äldre och befarade ökade kostnader för försörjningsstöd, kommer att vara avgörande för om budgeten kommer att hållas. Ett stort investeringsbehov finns i kommunen. Med tanke på att de beslutade skolprojekten tar upp större delen av investeringsutrymmet så kommer det att krävas en skarp prioriteringsdiskussion för övriga investeringsprojekt. Anders Dahlén Kommunchef 3

14 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Kommunallagen ställer krav på att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet handlar om kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för i vilken omfattning verksamheten kan bedrivas. Verksamhetsperspektivet handlar om kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att åstadkomma detta behövs tydliga och mätbara verksamhetsmål som är möjliga att utvärdera. Förutom att målen ska stödja att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt anger målen den politiska inriktningen för verksamheterna. Målen tydliggör även det kommunala uppdraget för kommuninvånarna och andra intressenter. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger på så sätt ihop för att god ekonomisk hushållning skall uppnås. Kristinehamns kommun definierar att god ekonomisk hushållning uppnås när det ekonomiska resultatet är positivt, de finansiella målen är uppfyllda och kommunen rör sig i riktning mot fastställda verksamhetsmål. Kommunfullmäktige definierar i 2015 års budget finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen består av ett övergripande mål samt sju övriga mål. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FINANSIELLA MÅL Resultatmål 1. För att uppnå god ekonomisk hushållning skall resultatet årligen uppgå till minst 2,0 % av skatteintäkter och generella bidrag, vilket medger en investeringsnivå med egna medel om minst 40 Mkr (lång sikt). 2. För 2015 sätts resultatmålet till 1,03 % av skatteintäkter och generella statsbidrag (kort sikt). Pensionsåtagande 3. Avsättning/partiell inlösen av pensionsåtagande fram till 1997, ansvarsförbindelsen, skall ske i den omfattningen att ansvarsförbindelsen inte ökar belastningen på kommunens framtida ekonomi. Detta motsvarar ca 1,5 % -enheter av skatteintäkter och generella bidrag (lång sikt). För 2015 upptas inga medel för avsättning. Om resultatet så medger kommer avsättning att göras (kort sikt). 4

15 Låneskuld 4. Lånefinansiering av investeringar skall i första hand avse avgiftsfinansierade verksamheter (vatten, avlopp, renhållning, särskilda boendeformer och liknande). För 2015 kommer även lånefinansiering att ske för om- och tillbyggnad av skollokaler. 5. Låneskulden skall amorteras på högst 20 år. 6. Försäljningsintäkter som erhålls vid försäljning av fastigheter och överstiger det bokförda värdet (realisationsvinst) kan användas för förstärkning av investeringsbudgeten alternativt amorteringar. Avgiftsfinansierad verksamhet 7. Avgiftsfinansierade verksamheter skall fullt ut täcka sina kostnader med avgifter. VERKSAMHETSMÅL Utifrån visionen har kommunfullmäktige beslutat om åtta verksamhetsmål. Det är kommunens mål för verksamheten kopplat till god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen består av ett övergripande mål och sju övriga mål. Målen beskriver vilken inriktning den kommunala verksamheten ska sträva mot. För att kunna följa upp målen är det viktigt att målen kan mätas. Därför finns ett antal mätbara indikatorer kopplade till varje mål. Kommunfullmäktiges mål och indikatorer har i första hand medborgarfokus, det vill säga riktar sig till samtliga kommuninvånare. Resultatet för indikatorerna ska kunna följas och jämföras över tid. Flertalet av indikatorerna är även möjliga att jämföra med andra kommuner. Övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi. Indikatorer: 1. Antalet invånare ska öka. 2. Kommuninvånarnas upplevda känsla av trygghet ska öka. SCB: s medborgarundersökning. 3. Vad tycker medborgarna om kommunens verksamheter? SCB:s medborgarundersökning. 4. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? SKL - Kommunens Kvalitet i Korthet 5. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? SKL - Kommunens Kvalitet i Korthet 6. Hur stor andel medborgare uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? SKL - Kommunens Kvalitet i Korthet 5

16 Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Indikatorer: 1. Invånarnas upplevelse av möjligheter till inflytande på beslut inom kommunen ska öka. SCB: s medborgarundersökning. 2. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunen utveckling? SKL - Kommunens Kvalitet i Korthet Mål 2 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Indikatorer: 1. Antalet kommersiella övernattningar ska öka. 2. Invånarnas upplevda nöjdhet med fritidsmöjligheter i Kristinehamn ska öka. SCB:s medborgarundersökning. Mål 3 Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Indikatorer: 1. Invånarnas upplevelse av att Kristinehamn är en god plats att bo och leva på ska öka. SCB: s medborgarundersökning. 2. Antal lagakraftvunna detaljplaner i Kristinehamns tätort som medger minst 100 lägenheter i flerbostadshus och 50 småhus. 3. Antal bygglov för nya bostäder. Fritidshus/Enbostadshus/Lägenheter Mål 4 Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Indikatorer: 1. Andelen elever i grundskola åk 6 som får minst godkänt i de nationella proven i svenska, engelska och matematik ska öka. 2. Andelen elever i grundskola åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet ska öka. 3. Andelen elever med behörighet till högskola/universitet ska öka fram. 4. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 5 respektive årskurs 8. SKL: s elevundersökning 5. Andelen föräldrar som är nöjda med skolan och barnomsorgen ska öka. 6

17 Mål 5 Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Indikatorer: 1. Kristinehamn ska vara en av de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking "Sveriges bästa lokala företagsklimat" 2. Kristinehamn ska vara en av de 30 bästa kommunerna i SKL:s ranking av företagsklimat INSIKT en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. 3. Redovisning skall ske av mark som kommunen disponerar för omedelbar etablering. Mål 6 Kommunen ska arbeta för jämställdhet och mångfald för att ge alla invånare likvärdiga livsvillkor. Målet syftar till att belysa hur väl kommunen lyckas med sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete. En viktig utgångspunkt för att möjliggöra detta är att ta reda på hur det ser ut. För att synliggöra kvinnors och mäns, flickors och pojkars villkor och kunna beakta dem i beslutsfattandet krävs att statistik om individer är uppdelad på kön. Nämnder och förvaltningar ska därför sträva efter att statistik som relaterar till individer ska vara insamlad, analyserad och presenterad efter kön. Indikatorer: 1. Kvinnors och mäns upplevelse av möjlighet till inflytande på beslut inom kommunen ska öka. SCB: s medborgarundersökning. Mål 7 Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. Indikatorer: 1. Kommunens inköp av ekologiska livsmedel ska minst uppgå till 25 procent. 2. Förbrukningen av fossila bränslen i kommunens fastigheter ska minska. 3. Energiförbrukningen för fastigheterna, inom den kommunala verksamheten ska minska med 20 procent fram till 2020 jämfört med Andelen miljöbilar, inom den kommunala verksamheten ska öka med målet 80 procent Energiförbrukningen för transporterna, inom den kommunala verksamheten ska minska med 20 procent fram till 2020 jämfört med Andelen återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall ska öka. 7

18 STRATEGISKA MÅL Utöver finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning finns områden som bedöms som strategiskt viktiga för kommunen att följa utvecklingen av. I budget 2013 och 2014 beslutade kommunfullmäktige om fyra strategiska mål. som bedöms ha stor betydelse för kommunens utveckling. De fyra strategiska målen kvarstår i 2015 års budget. Resultaten för de strategiska målen följs upp i årsredovisningen. Kommunstyrelsen följer utvecklingen under året. Positiv befolkningsutveckling Åldersgruppen 0-16 år ska öka Åldersgruppen år ska öka Ökat antal invånare utgående från 31 december föregående år. Ökad måluppfyllelse i skolan Alla elever i grundskolan åk 9 är behöriga till gymnasieskolans högskoleförberedande program och yrkesprogram. Alla elever som slutar gymnasieskolan har grundläggande behörighet till universitet och högskola. Resultaten jämförs med kommungruppen 1 och riket. Minskat behov av försörjningsstöd 2014 ska kommunens kostnad för försörjningsstöd kronor/invånare inte överstiga genomsnittet för kommungruppen ska kommunens kostnad för försörjningsstöd kronor/invånare ligga bland de tio lägsta i kommungruppen ska kommunens kostnad för försörjningsstöd kronor/invånare ligga bland de tre lägsta i kommungruppen. Andel av befolkningen som har behov av försörjningsstöd ska minska. Resultaten jämförs med kommungruppen. Fler sysselsatta Totalt öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd år ska minska. Totalt öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd år ska minska. Andel av kommunens invånare år som förvärvsarbetar ska öka. Hur många förvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen? Målet är att arbetslösheten i Kristinehamn ska vara lägre i jämförelse med genomsnittet för kommunerna i Värmland och i kommungruppen. Arbetslöshetsstatistiken redovisas totalt, utifrån kön samt för utrikesfödda. 1 Kristinehamn är en av 35 kommuner i gruppen Kommuner i tätbefolkad region enligt SCB:s indelning. 8

19 MODELL FÖR STYRNING OCH UPPFÖLJNING BAKGRUND Kommunfullmäktiges nuvarande verksamhetsmål beslutades första gången 2010 men hade inledningsvis ingen tydlig koppling till nämndernas arbete. Hösten 2012 påbörjades ett långsiktigt utvecklingsarbete med att skapa en struktur för verksamhetsstyrning. Syftet är att skapa ett sammanhang och en röd tråd för hur kommunfullmäktiges mål ska styra och följa upp hela den kommunala verksamheten. Från och med 2014 tillämpas en struktur som förväntas stärka kommunfullmäktiges styrning. Inför 2015 kommer samtliga nämnder att ha sett över och anpassat sin styrning till den nya strukturen. Föregående år genomfördes en översyn och anpassning av indikatorer kopplade till kommunfullmäktiges verksamhetsmål. I budget 2015 har mindre justeringar av indikatorer gjorts. STYRMODELL Kommunens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Strukturen för verksamhetsstyrning innehåller fyra nivåer: 1. Vision 2. Kommunfullmäktiges mål 3. Nämndernas mål 4. Nämndernas planerade aktiviteter VISION Kommunens vision anger kommunens långsiktiga inriktning: Kristinehamn är en livskraftig kommun, där ett ökat antal barnfamiljer ger en bra åldersstruktur, där ett växande och differentierat näringsliv ger mångfald och trygghet och där kultur, natur och skärgård attraherar allt fler. KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Utifrån visionen har kommunfullmäktige beslutat om verksamhetsmål. Målen är av övergripande karaktär och beskriver vilken inriktning den kommunala verksamheten ska sträva efter för att förverkliga visionen. Målen följs upp med mätbara indikatorer. Kommunfullmäktige beslutar om finansiella mål och ekonomiska ramar som utgör en begränsning för i vilken omfattning verksamheten kan bedrivas. NÄMNDERNAS MÅL Kommunfullmäktiges mål ska brytas ner på nämndnivå. Nämnder och styrelser ska utifrån sina ansvarsområden formulera mål som bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Målen följs upp med mätbara indikatorer. På nämndnivå har målen en högre grad av brukarfokus. 9

20 Det innebär att målen riktar sig till de kommuninvånare som på något sätt berörs av nämndens verksamhet. Nämndmål ska fastställas av kommunfullmäktige och ingå i budgetsdokumentet. 2 Resultat och måluppfyllelse ska redovisas för kommunfullmäktige. Utöver dessa nämndmål kan respektive nämnd fastställa ytterligare mål som är av betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Dessa nämndmål ska inte fastställas av kommunfullmäktige utan respektive nämnd ansvarar för hur och när dessa mål ska följas upp. NÄMNDERNAS PLANERADE AKTIVITETER Inför varje år beslutar nämnderna om en verksamhetsplan. Förutom en beskrivning av verksamheten och utveckling inom nämndens ansvarsområden ska planen innehålla nämndens mål, indikatorer och de särskilda aktiviteter som nämnden planerar under året för att nå måluppfyllelse. Aktiviteten ska formuleras kortfattat och övergripande beskriva vad som ska göras. Därefter genomför förvaltningen aktiviteten och avgör hur den ska genomföras och av vem. Nämndernas verksamhetsplaner fastställs av nämnden och delges kommunfullmäktige för kännedom. KOMMUNGEMENSAM UPPFÖLJNING Uppföljningen syftar till att ge förtroendevalda kunskap om hur verksamheten och ekonomin utvecklas i förhållande till uppsatta mål och ekonomiska ramar. Varje kvartal sker uppföljning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige enligt nedanstående modell. Period Resultatprognos 1, januari-mars Innehåll Ekonomisk rapport med helårsprognos. Delårsbokslut, januari-juni Resultatprognos 3, januari-september Årsredovisning, januari-december Övergripande redogörelse av den ekonomiska utvecklingen som kompletteras med en prognos för helåret. Bedömning om verksamhetsmålen kommer att uppnås vid årsskiftet. Ekonomisk rapport med helårsprognos. Uppföljning av ekonomiskt resultat, finansiella mål och verksamhetsmål. Uppföljning av strategiska mål. 2 Nämndernas mål för 2015 redovisas i deras respektive verksamhetsplan som behandlas i kommunfullmäktige i november

21 EKONOMISK ÖVERSIKT INLEDNING Kommunstyrelsens arbete med budget för 2015 plan syftar till att kommunfullmäktige i juni månad skall besluta om nämndernas budget för 2015, ramar för 2016 och 2017 samt fastställa investeringsutrymme för budgetåret. Arbetet med framtagande av budget för 2015 har i stora delar inriktats på att hantera volymökningar i verksamheten. De senaste skatteintäktsprognoserna utgår från att tillväxttakten i svensk ekonomi ökar och detta sammantaget med ökad befolkning och utfallet av de förändringar som införts i skatteutjämningssystemet gör att utrymmet för att hantera obalanser förbättras. Under våren 2014 gavs uppdrag till nämnderna att redovisa konsekvenser av att bedriva verksamhet inom en reducerad ram om sammantaget 10 Mkr. Konsekvenserna av uppdragen har redovisats för kommunstyrelsens ekonomiutskott och är behandlade i föreliggande budgetförslag. Budgetförslaget för 2015 utgår från oförändrat kommunal skattesats, Effekterna av de under senaste åren vidtagna åtgärderna för att sänka kommunens bruttokostnadsnivå kan nu avläsas i definitiva nyckeltal för 2012 och preliminära nyckeltal för Kostnadsnivån i de flesta verksamheterna ligger lågt i jämförelse med jämförbar kommungrupp. Under det första kvartalet 2014 har befolkningen glädjande nog ökat med 22 personer. Flyttnettot är + 47 personer och födelsenettot -25 personer. Kommunens skatteintäkter är beräknade utifrån SKL:s prognoser om tillväxttakten i den svenska ekonomin, men med en realistisk befolkningsutveckling för kommunen som grund. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR EKONOMISK UTVECKLING Kommunens resultat visar under 2000-talet en ekonomi väl i balans, och några av åren nås även målet god ekonomisk hushållning. Skatteintäktsprognoserna de senaste åren har dock präglats av den låga tillväxttakten i svensk ekonomi. Prognoserna avseende 2015 och framåt visar nu en positiv utveckling med ökade skatteintäkter som följd. Effekterna av genomförda förändringar i skatteutjämningssystemet innebär ökade skatteintäkter Även kommunens positiva befolkningsutveckling innebär att skatteintäkterna ökar. Prognosen för 2014 visar på ett betydligt lägre överskott än tidigare år, ca 7 Mkr. Kommunen står inför stora utmaningar för att klara finansiering av ökade volymer och bibehålla en fortsatt god ekonomi. Av nedanstående diagram framgår resultatutvecklingen/resultatprognos bokslut plan

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Agenda. Prel bokslutsiffror 2014. Reviderad Budget 2015. Övriga frågor

Agenda. Prel bokslutsiffror 2014. Reviderad Budget 2015. Övriga frågor Agenda Prel bokslutsiffror 2014 Reviderad Budget 2015 Övriga frågor Prel Resultat 2014 Prel. resultat före dispositioner + 31 Mkr VA verksamhet + 1,5 Mkr Renhållningsverksamhet + 2 Mkr Förändring Eget

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Datum Förslag på disposition och tidplan för arbetet med en ny vision och kommunfullmäktiges verksamhetsmål:

Datum Förslag på disposition och tidplan för arbetet med en ny vision och kommunfullmäktiges verksamhetsmål: TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Kommunledningsförvaltningen Eva-Lena Segerud, 0550-881 70 eva-lena.segerud@kristinehamn.se Datum 2015-03-10 Referens Ks/2015:66 Kommunstyrelsen Ny vision Sammanfattning Nuvarande

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/421 2013-05-27 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Dnr KS-2004-0379 Dpl 041 Postadress: Förvaltning/Kontor, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottnnggatan 32 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-295070

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015 Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-08-13 Ks/2015:131 043 Statsbidrag/kommunbidrag Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 'ii sala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 11 (24) 208 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun Dnr 2013(330 INLEDNING Från och med 1 januari

Läs mer

PM-granskningsanteckningar

PM-granskningsanteckningar PM-granskningsanteckningar Datum 4 februari 2005 Till Från Kontor Angående i Finspång Susanne Svensson och Lars Rydvall Norrköping God ekonomisk hushållning 1 Syfte och bakgrund Kommunernas ekonomiska

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

RIKTLINJER. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv RIKTLINJER Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunfullmäktige Fastställd 2016-12-19, 155 Diarienummer KS 2016/469

Läs mer

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. KS

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-11-03 306 Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. KS 2015-113 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Handlingar till sammanträde med Kommunfullmäktige Midsommarfirande vid café Pärlan Tisdag 19 juni 2012, kl 16.00

Handlingar till sammanträde med Kommunfullmäktige Midsommarfirande vid café Pärlan Tisdag 19 juni 2012, kl 16.00 Handlingar till sammanträde med Kommunfullmäktige Midsommarfirande vid café Pärlan Tisdag 19 juni 2012, kl 16.00 1 2 3 4 5 Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, 0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer