Revisionsrapport. Granskning av löner, Linköpings kommun. September Nina Vissing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Granskning av löner, Linköpings kommun. September 2010. Nina Vissing"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av löner, Linköpings kommun September 2010 Författare: Lars Edgren Nina Vissing

2 Innehållsförteckning Granskning av löner, Linköpings kommun Sammanfattning Inledning/syfte Bakgrund Metod och omfattning Lönesystemet Kontroller Huvudmodell en... 7 Personer över 67 år... 7 Personer som är 18 år eller yngre... 8 Sparade semesterdagar överstiger inte Korrekt antal semesterdagar... 9 Höga löner Ej rätt till övertid med övertid Fasta registreringar Okompenserad övertid Negativa värden Lönetillägg Anställda med mycket övertid (ATL-tid) Anställda med heltidstjänst som arbetar fyllnadstid Timanställda med semesterkvot Låga löner och beloppslöner Anställda med mycket övertid och timlön

3 1. Sammanfattning PricewaterhouseCoopers har, på uppdrag av Linköpings kommuns revisorer, genomfört en substansgranskning av kommunens löner. I denna analys har vi använt PwC:s verktyg för registeranalys (IDEA). Analysen har gjorts utifrån en kopia av informationen i personregistret. Det analyserade materialet omfattar perioden 1/1-31/ Ur materialet har vi sorterat ut avvikelser för manuell uppföljning. En avvikelse innebär inte att uppgiften är felaktig, men det ger en signal om att materialet behöver kontrolleras med ansvarig eller handläggare. Vid denna verifiering erhålls antingen en godtagbar förklaring eller konstateras en felaktighet som bör korrigeras. Samtidigt kan konstateras att systemet har inmatningskontroller med möjligheter till styrning eller begränsning av fältinformation som säkerställer en tillfredsställande internkontroll. Sammanfattningsvis visar registeranalysen att de kontrollerade rutinerna fungerar tillfredsställande och att kommunalförbundet har bra kontroll över sina register. Antalet felaktigheter är över lag få. Vi vill dock poängtera följande: De personer som är äldre än 67 år och har felaktiga grundregistreringar skall få sina uppgifter korrigerade Det förekommer personer som är yngre än 18 år och med en befattningsbenämning som förtroendevald. Dessa uppgifter skall korrigeras De PAN:are som har registrering om sparade semesterdagar bör få sina värden korrigerade Den funktion som med automatik utbetalar sparade semesterdagar över 40 bör aktiveras De personer som har avvikande uppgift om antal dagar semester i förhållande till anställningstid under 2009 bör få sina värden korrigerade De anställda som saknar angivelse om övertid (J/N) bör få sina anställningsuppgifter kompletterade med sådan information. Registreringen för de personer som har rätt till övertid samtidigt som de tillhör den kategori som inte borde ha den rätten, bör få sina anställningsförhållanden omförhandlade. De tre personer som har kombinationer av anställningsform och anställningstyp som inte är korrekta bör få sina registreringar korrigerade. De PAN:are som har HÖKregistrering bör få sina anställningsuppgifter korrigerade (till personlig assistent PAN eller anhörigvårdare PAN). Kommunen bör överväga att tillskapa regler för intjänande och uttag av komptid. De som har negativa värden bör få sina registreringar korrigerade De personer som saknar slutdatum för sina uppdragstillägg bör få sina uppgifter korrigerade 3

4 Kommunen bör tillse att reglerna i Arbetstidslagen efterlevs och att de dispensansökningar som lagen kräver upprättas och tillställs respektive arbetstagarorganisation. Rapport bör tillskapas som varnar för höga värden av övertid. Anställningsförhållandena för de som är registrerade för lön under lokal löneöverenskommelse bör analyseras och lönerna eventuellt korrigerade Kommunen bör bevaka att deltidsanställda inte i för hög utsträckning arbetar på timlön. 4

5 2. Inledning/syfte PricewaterhouseCoopers har, på uppdrag av revisorerna inom 4:e storstadsregionens kommunalförbund och Linköpings kommuns revisorer, genomfört en granskning av informationen i kommunens lönesystem. Syftet har varit att granska speciellt personregistret mot ett antal kontrollmål som anges nedan. Personer över 67 år Personer som är 18 år eller yngre Sparade semesterdagar överstiger inte 40 dagar Korrekt antal semesterdagar Höga löner Ej rätt till övertid med övertid Fasta registreringar (förmånsgrupp, anställningsform, anställningstyp) Okompenserad övertid Negativa värden Lönetillägg Anställda med mycket övertid (ATL-tid) Anställda med heltidstjänst som arbetar fyllnadstid Timanställda med semesterkvot Låga löner och beloppslöner Anställda med mycket övertid och timlön 3. Bakgrund Kommunerna upplever en alltmer ökad datorisering där bearbetning och lagring görs av allt större mängder data. I samband med revision kräver detta ett komplement till vanliga manuella stickprovsgranskningar. PricewaterhouseCoopers använder i dessa fall registeranalys med det datoriserade hjälpmedlet (IDEA). 4. Metod och omfattning med IDEA innebär att: Hela datamängden för den aktuella perioden kan analyseras på ett effektivt och snabbt sätt. En enhetlig analys görs av informationen oberoende av datorsystem och leverantör. Externa analyser utesluter eventuella felkällor som ligger inbyggda i de analyserade datorsystemen. Metoden går ut på att med hjälp av dator analysera en kopia av informationen i personregistret ur löne- och personalsystemet. Vi har valt perioden 1/1-31/ Analysen omfattar 5

6 all information om samtliga individer i personregistret. Antalet personer (personnummer) registrerade i lönesystemet uppgår till ca vid utgången av perioden. Antalet personer omfattar förutom alla heltids-, deltids- och timanställda även uppdragstagare, förtroendevalda och anställda i kommunens bolag. En grov gallring har genomförts i dataanalysen. Analysen ger som utdata ett material som avviker från det normala. För att verifiera orsakerna till de signalerade avvikelserna har vi sedan stämt av med ansvariga i verksamheten. Presentationen av granskning och resultat är uppdelat på bakgrund, resultatet från registeranalysen, verifiering samt kommentar. 5. Lönesystemet Det personaladministrativa systemet Heroma (ursprungligen Palett) har utvecklats av IBM. Systemet innehåller olika delsystem (moduler) t ex schema, lön, bemanning, personalstatistik, LAS, rekrytering mm. Även flextidsystemet kan kopplas till Heroma. Heroma är ett försystem till bl a ekonomisystemet och levererar månatligen ekonomisk information till detta. 5.1 Kontroller I Heroma finns inbyggda kontroller för datateknik, formella- och logiska kontroller, korskontroller mm. Antal kontroller uppgår till hundratals. Varningssignaler kommer med automatik i de flesta fall upp på användarens dataskärm. Eventuella felaktigheter kan redovisas på kontrollistor för senare korrigering. Beräkningar och kontroller av schema görs i styrregistret. Ett schema som strider mot ett inlagt regelverk går ex vis inte att registrera. 5.2 Huvudmodell Den övergripande funktionen i Heroma utgörs av styrregister och det arbetsmässiga regelverk kommunen/landstinget har. I styrregistret finns kommunens hela organisation inlagd, från högsta nivå ner till enskilt kostnadsställe. Varje organisatorisk enhet är i registret kopplad till konteringssträngar med information om kostnadsställe mm. I styrregistret finns även lönearter, beräkningsformler, anställningsinformation osv. I regelverket finns alla arbetstidsavtal upplagda i tabellform, ex vis veckoarbetstid, omfattning av dygnsvila, faktorer och kvoter som styr avdrag för frånvaro och semester, OB-ersättningar etc. 6

7 Alla beräkningar och kontroller av schema mm görs i styrregister och regelverk. Sådant som strider mot inlagda parametrar i styrregister och regelverk går ex vis aldrig att registrera eller spara. Under styrregister och regelverk ligger behörighetssystemet. Alla användare är inlagda i behörighetssystemet. Tillgången till systemet avgörs sedan av vilka funktioner behörigheten omfattar. Under styrregister, regelverk och behörighet finns sedan alla de moduler som Palett består av. Alla moduler är integrerade i den information som finns i styrregister, regelverk och behörighetssystem. I Heroma finns kommunens alla anställda inklusive uppdragstagare, förtroendevalda mm inlagda. Alla anställda personer har sedan ett schema. Avvikelser inrapporteras av den anställde via självservice från webben. Tidsregistrering via flextidssystemet hanteras på samma sätt. Det finns i systemet även möjlighet att integrera reseräkningshanteringen på samma sätt. I den arbetsmässiga kedjan, anställning schema självrapportering attest, kommer rätt lön, rätt överföring till ekonomisystem, rätt information i filer till SKV och SCB och rätt statistik (ex vis LAS) att skapas i systemet. 6. en Personer över 67 år Analysen går ut på att ta fram alla registrerade och aktuella personer som är 67 år och äldre. Normalt förekommer inga tillsvidareanställda som är äldre än gällande pensionsålder. De som trots allt är äldre än denna åldersgräns är vanligtvis anställda med någon form av specialavtal. Numera finns möjlighet att utnyttja rörlig pensionsålder vilket medger arbete till det att personen fyllt 67 år. en visar att det finns 341 personer som blivit 67 år under året eller är äldre. Analysen visar att det befattningsmässigt (förmånsgrupp) är 190 uppdragstagare, 51 förtroendevalda, 50 kontaktfamilj/person, 9 PAN timavlönade och 4 personer som är registrerade för pensionsutbetalning. 37 personer AB-anställda i någon form (Sem deltid (3 st), Ferie < 40% (3 st), Timavl visstid och Timavlönad lärare). 7

8 Två personer (AB timavl visstid) har anställningsform 2 (vikariatsanställda). En (AB ferie <40%) har anställningsformen 1 (tillsvidareanställd och två (AB timavl visstid) har anställningsformen K (allmän visstidsanställning). Anställningsformerna 2 och K påverkar den s k LAS-tiden. De personer som är äldre än 67 och har registrering av anställningsform som tillsvidareanställd, vikariatsanställning eller allmän visstidsanställning har felaktig registrering. Rätt registrering skall vara S (arbetstagare fyllt 67 år). De med felaktigt registrerad anställningsform skall ha den ändrad till arbetstagare som fyllt 67 år (S). Personer som är 18 år eller yngre För personer som är 18 år eller yngre (minderåriga) reglerar Arbetsmiljöverkets föreskrifter vilka arbetsuppgifter och under vilka tider dessa får utföras. Enligt föreskrifterna får minderåriga ex vis inte tjänstgöra nattetid. Kollektivavtalet anger också lägsta lön för personer som är 18 år eller yngre. en påvisar att det finns 63 personer som är 18 år eller yngre registrerade i registret. Dessa är befattningsmässigt i huvudsak registrerade som fritidsassistent (28 st), vårdbiträde (8 st), lärare dans (7 st), vårdare (4 st), undersköterska (3 st) och förtroendevald (3 st). Av de 63 personerna ovan är 21 anställda som AB timavlönad visstid och nio personer är AB timavlönad lärare. De tre personer som är registrerade som förtroendevalda är valda som styrelseledamöter (elevrepresentanter) i styrelsen för kommunala friskolor. Registreringen som förtroendevald ger en felaktig bild av uppdraget och även en felaktig uppgift om det totala antalet förtroendevalda. I sammanhanget kan göras den noteringen att det finns fler med motsvarande uppdrag som inte är minderåriga men med samma befattningsbenämning dock utan att vara förtroendevalda. 8

9 Sparade semesterdagar överstiger inte 40 Enligt AB 08 (Allmänna Bestämmelser) får antalet sparade semesterdagar inte överstiga 40. Dagar över 40 skall utbetalas i form av lön senast i februari/mars, året efter det konstaterats att det finns för många sparade dagar. Av registeranalysen framkommer att ett större antal personer vid utgången av 2009 hade mer än 40 semesterdagar kvar. Av analysen framkommer det även att 16 s k PAN:are har semesterdagar sparade. Det högsta värdet är 52 dagar. en visar att den ekonomiska regleringen av semesterdagar över 40 sker på enhetsnivå. Vissa enheter har dock inte följt det kollektivavtalsbaserade regelverket utan intjänade semesterdagar över 40 är inte reglerade utan ligger kvar i systemet. PAN:are får sin semester i form av semesterersättning utbetald under juni månad i en samlad summa. Ersättningen omfattar motsvarande 25 dagar (semesterlagen). Rutin bör tillskapas (systemet tillhandahåller en automatisk utbetalningsfunktion) som säkerställer att överskjutande semesterdagar över 40 betalas ut som lön senast enligt vad kollektivavtalet anger. De PAN:are som har registrering om sparade semesterdagar bör få sina värden rättade/korrigerade eller utbetalning som lön. Korrekt antal semesterdagar Kontroll har gjorts av att de anställda har rätt antal semesterdagar. För heltids-, deltids- och timanställda som har s k AB-anställning i botten är semesterdagsalternativen, beroende på ålder, antingen 25, 31 (över 40 år) eller 32 dagar (över 50 år). F ö visas antal semesterdagar och deras fördelning i tabell: 9

10 Tabell: Semesterdagar Betalda semesterdagar Antal Summa en visar även på ett antal personer som är AB-anställda samtidigt som de är över femtio år men inte är registrerade för 32 dagars semester. Det förekommer även personer som på samma sätt inte har 31 dagars semester och är över 40 år. F ö finns det ett 10-tal personer som anställts under 2009 med intjänad semester (fält: betsemdgr) som på ett eller annat sätt avviker från anställningstiden. 10

11 en visar att ingen har mer semesterdagar än 32. De som inte har uppgift om 25, 31 eller 32 semesterdagar har antingen en anställning där semester inte registreras (0 dgr) eller anställts under året och inte tjänat in full semesterrätt. Någon LART (fält) som redovisar semesterrätten mot bakgrund av förmånsgrupp och ålder oavsett intjänande finns inte i systemet. Systemet känner av ålder i förhållande till förmånsgrupp och intjänad semesterrätt vilket innebär att uppflyttning till annan semestergrupp sker med automatik. De 10-talet personer med avvikande antal dagar semester i förhållande till anställningstid under 2009 har registrerade uppgifter som är felaktiga. De personer som har avvikande uppgift om antal dagar semester i förhållande till anställningstid under 2009 bör få sina värden korrigerade. Höga löner Analysen går ut på att ta fram alla personer med en lön överstigande kronor per månad och analysera lönebeloppen i förhållande till sysselsättningsgrad och befattningskategori. Analysen visar att det finns 100 personer med en lön överstigande kronor per månad. en visar att fem personer är deltidsanställda. Lönebeloppet för deras del avser en uppräknad heltidslön. Övriga är heltidsanställda och med en befattningsbenämning (kommundirektör, verksamhetschef, rektor etc) som svarar mot lönenivån. Ej rätt till övertid med övertid Analysen har som mål att undersöka att personer som ej har rätt till övertidsersättning ej heller erhåller detta. Analysen visar att personer som inte ha rätt till övertid (N) ej heller har sådan tid registrerad. 11

12 Tio heltidsanställda personer med lön överstigande kronor per månad och med anställning som borde medföra att övertid inte ska kunna utgå har dock registrering om sådan rätt (J). Av dessa tio har fyra registrering av sådan tid samtidigt som de också har rätten till övertid (J). Ett mindre antal personer saknar registrering om rätt till övertid J/N. Vid kontroll av anställningsavtalen för de fyra med en lön överstigande kronor per månad visar det sig att de har rätt till övertid. De som saknar registrering om övertid är anställda i kommunens bolag. Anställningsförhållandena för de personer som har rätt till övertid samtidigt som de tillhör den kategori som inte borde ha den rätten, bör omförhandlas. De som saknar angivelse (bolag) om övertid (J/N) bör få sina anställningsuppgifter kompletterade med sådan information. Fasta registreringar Analysen går ut på att kontrollera att förmånsgrupp, anställningstyp och anställningsform finns angivna för alla anställda i lönesystemet samt att inte omöjliga kombinationer av förmånsgrupp, anställningstyp och anställningsform finns registrerade. Som omöjlig kombination räknas till exempel vikarier med tillsvidareanställning. Att koderna för förmånsgrupp, anställningstyp och anställningsform inte överensstämmer kan exempelvis medföra att en anställning felaktigt faller utanför då beräkning eller sortering görs med hjälp av dessa koder eller att lämnandet av statistiska anställningsuppgifter (LAS) blir felaktiga. en visar att en person har anställningsform 3 (timavlönad) och anställningstyp 0 (ordinarie tjänst). En person har anställningsform E (lärare obehöriga) och anställningstyp 1 (tillfällig tjänst som ligger som ett vikariat) och en person har anställningsform K (allmän visstidsanställning) och anställningstyp 1 (tillfällig tjänst som ligger som ett vikariat) en visar också att 96 personer helt saknar anställningstyp. 12

13 en visar också att fyra personer (PAN:are) har en befattningsbenämning som anger ett anställningsförhållande (HÖK) som normalt inte gäller för PAN:are. en visar att tre kommunanställda personer har kombinationer av anställningsform och anställningstyp som inte är korrekta. en av de personer som helt saknar anställningstyp visar att det är fråga om personer som har sin anställning i kommunala bolag eller kommunalförbund. De tre personer som har kombinationer av anställningsform och anställningstyp som inte är korrekta bör få sina registreringar korrigerade. De PAN:are som har HÖK-registrering bör få sina anställningsuppgifter korrigerade (till personlig assistent PAN eller anhörigvårdare PAN). Okompenserad övertid Analysen går ut på att redovisa olika värden för komptid. Kommunen har inga speciella regler för hanteringen av komptid. en visar att ett större antal personer har komptid att ta ut i tid eller pengar. En person har nära 600 timmar i komptid. 10 personer har mer än 300 timmar och 53 personer mer än 200 timmar i komptid. Kommunens skuld för okompenserad övertid uppgick i bokslut för 2009 till ca 9,4 miljoner kronor. Enligt kollektivavtalet skall komptid tas ut i anslutning till intjänandet. en visar också att komptiden kan vara intjänad under tidigare år samt att viss komptidsregistrering kan förekomma utanför lönesystemet. Kommunen bör överväga att tillskapa regler för intjänande och uttag av komptid. Reglerna bör även omfatta förekomsten av negativ komptid. 13

14 Negativa värden Kontrollmålet går ut på att kontrollera förekomsten av negativa värden. Två personer har uppgift om negativ komptid. En person har uppgift om negativ betald fyllnadstid. Personerna med negativ komptid har fått sina värden rättade (löneavdrag). Personen med negativt värde för utbetald fyllnadstid har fått 0,5 tim fyllnadstid utbetald samtidigt som avdrag skett med 3,0 tim. Negativ komptid är ett överuttag av tid. Kommunen har en tidsmässigt fordran på anställda. Enligt uppgift har kommunen satt en omedelbar spärr för möjligheten att ta ut ej intjänad tid. Negativa värden bör egentligen inte kunna förekomma. Registrerade värden har/ska rättas. Hur negativ komptid bör regleras i regler för komptid. Lönetillägg Analysen har som syfte att undersöka förekomsten av höga (1 500 kr och över) lönetillägg och att tillägget inte ligger kvar/utbetalas efter förordnandets slut. Lönetillägg utgår vanligtvis i två olika kategorier. För det första handlar det om tillägg som är baserade på ansvar chefsskap och för det andra är det fråga om tillägg som avser någon form av mer tillfälligt uppdrag. Lönetillägg som avser den första kategorin och är över kronor innehas av 40 personer. Det högsta tillägget är på kronor. Uppdragstilläggen är av lägre ekonomisk omfattning. 40 personer har över kronor. Det högsta tillägget uppgår till kronor. 14

15 en visar att i den första kategorin är det personer som på något sätt har tjänster i chefsposition, kommundirektör, övriga kommunala direktörer, förvaltnings- och verksamhetschefer, rektorer mm med heltidsanställningar. en visar även att det finns anställda (12 personer) som har såväl chefslönetillägg som tillägg för speciellt uppdrag/arbete. Tilläggets storlek för speciellt uppdrag/arbete varierar mellan och 100 kronor. Av de personer som har tillägg för speciellt uppdrag/arbete över kronor saknar två tilloch med datum för tillägget. En person med i huvudsak enbart facklig tid är noterad för lönettillägg. Här avser uppdragstillägget OB-tid som personen i sin grundtjänst gått miste om men reglerats på detta sätt.. De personer som saknar t o m-datum för sina uppdragstillägg ska antingen ha högre lön, eller överföras till kategori med chefstillägg eller få sina uppgifter korrigerade. Anställda med mycket övertid (ATL-tid) Syftet med denna analys är att kontrollera förekomsten av anställda med mycket övertid. Vi har inventerat antalet anställda med en registrerad övertid överstigande 200 timmar enligt arbetstidslagen (ATL). Gränsen när dispens, för ytterligare övertidsarbete måste sökas, är 200 timmar per år och/eller 50 timmar per månad. en visar att 61 personer har en registrering om mer än 200 timmar övertid. Av dessa är 10 heltidsanställda, en uppdragstagare (gode man) med bara den tjänsten, en kontaktperson med grundtjänst som förskollärare (övertiden följer personen) och en förtroendevald med en lärartjänst i botten (övertiden följer personen) och fyra personer (usk, vårdbiträde och vårdare 2 st) med registrering av förmånsgrupp som timanställda (visstid). Övriga är deltidsanställda med varierande tjänstgöringsgrader. en visar att ansvaret för att övertidsreglerna efterlevs är decentraliserat till enhetschef, arbetsledare eller motsvarande. Listor som redovisar övertid finns att tillgå i systemet. en visar också att dispensansökningar avseende avsteg från 200-timmarsregeln inte har skett för någon av de personer som tillhör Kommunal (SKAF). 15

16 Kommunen bör tillse att reglerna i Arbetstidslagen efterlevs och att de dispensansökningar som lagen kräver upprättas och tillställs respektive arbetstagarorganisation. Rapport bör tillskapas som varnar för höga värden av övertid. Anställda med heltidstjänst som arbetar fyllnadstid Analysen har som mål att inventera omfattningen av heltidsanställda med registrerad fyllnadstid (mertid) och i så fall anledningen till detta. Analysen visar att 500 heltidsanställda personer har fyllnadstid registrerad. 10 av dessa har mer än 100 timmar. Av dessa har en anställd mer än 500 timmar, en mer än 300 timmar och en mer än 200 timmar. Enligt AB får arbetstagare för varje genomförd utbildningstimme på tid som inte är ordinarie arbetstid kompensation med fyllnadstid (tid för tid). Stickprov visar att det även kan vara personer som varit ex vis barnlediga och jobbat extra på ordinarie tjänst eller under året gått från en deltidstjänst till en heltidstjänst eller uppehållsanställda som arbetat extra under semesterperioden. Heltidsanställda personer med bortförhandlad övertid kan under speciella omständigheter få registrera fyllnadstid. Tid som sedan tas ut enligt tid för tid. För de som gått från en deltids- till heltidtjänst följer fyllnadstiden personen inte tjänsten. Värdet smittar m a o alla tjänster. Normalt ska inte heltidsanställda kunna registrera fyllnadstid. Utöver det som redovisats ovan är det inte ovanligt att lokala överenskommelser om tid utanför ordinarie arbetstid bara ersätts med fyllnadstid. Det är heller inte ovanligt att frivilligt göra avsteg från rätten till övertid. Kommunen bör följa utvecklingen av heltidsanställdas registrering av fyllnadstid. Det är inte ovanligt att vissa yrkeskategorier inte alltid registrerar sin övertid och/eller att fyllnadstid registreras istället. Felaktiga registreringar kan ge en felaktig bild av arbetsbelastningen och även ha en negativ påverkan på den enskildes arbetssituation. Ev bör rapport tillskapas som redovisar förhållanden per tjänst. 16

17 Timanställda med semesterkvot Timanställda ska inte ha registrering om semesterkvot. en påvisar att det finns 183 timanställda personer med semesterkvot en visar att det är personer som under året har eller haft två eller flera anställningar i kommunen. Semesterkvotsuppgiften följer personen och smittar andra anställningsformer (förmånsgrupper). Låga löner och beloppslöner Analysen går ut på att ta fram de personer som är registrerade med en lön under fastställd lägsta lön enligt kollektivavtal och egna lokala avtal samt analysera lönebeloppen i förhållande till sysselsättningsgrad och befattningsbenämning mm. I registeranalysen har samtliga befattningskategorier summerats på individer och omräknats till heltidslön. Syftet med analysen är att identifiera personer som har en avvikande lönesättning gentemot i första hand lokalt avtal med Kommunal. Lokalt löneavtal för Kommunal (SKAF), som avser aktuella förmånsgrupper, finns. Beloppslönenivåerna är analyserade i förhållande till avtalets konstruktion. en visar att det finns 41 personer (46 olika tjänster) med en lönesättning som avviker från lokalt löneavtal. Några personer finns registrerade för två tjänster eller fler. 37 av tjänsterna avser timanställning på visstid (AB), fyra av tjänsterna avser timanställda PAN:are en tjänst avser AB semester heltid, en avser AB semester deltid och en avser AB semester <40%. Fem av personerna har en registrerad sysselsättningsgrad på 25 % eller högre. De personer som har löner som är under lokal löneöverenskommelse bör få sina anställningsförhållanden analyserade och lönerna eventuellt korrigerade. 17

18 Anställda med mycket övertid och timlön Kontrollmålet går ut på att kartlägga förekomsten av personer med mycket övertid samtidigt som de också har registrerat timlön. en visar att det finns 17 personer med över 200 timmars övertid samtidigt som de är registrerade för timlön. Åtta av personerna har en registrerad timlön över 100 timmar, det högsta värdet är 468 timmar. en visar att det i huvudsak är fråga om deltidsanställda personer som är anställda med förmånsgrupp som timanställda. Övertiden är i första hand intjänad vid helgarbete. Kommunen bör bevaka att deltidsanställda inte i för hög utsträckning också arbetar på timlön. 18

Revisionsrapport Region Halland

Revisionsrapport Region Halland Revisionsrapport Substansgranskning av lönesystemets personregisterdel Lars Edgren Karin Elg Region Halland 2013-01-23 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning/syfte 3 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Substansgranskning av lönesystemets personregister. Åtvidabergs kommun. Februari 2003. Lars Edgren. Karin Jäderbrink (1)

REVISIONSRAPPORT. Substansgranskning av lönesystemets personregister. Åtvidabergs kommun. Februari 2003. Lars Edgren. Karin Jäderbrink (1) REVISIONSRAPPORT Åtvidabergs kommun Substansgranskning av lönesystemets personregister Februari 2003 Lars Edgren Karin Jäderbrink (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning/syfte...5 3.

Läs mer

Revisionsrapport Halmstads kommun

Revisionsrapport Halmstads kommun Revisionsrapport Substansgranskning av lönesystemets personregisterdel Lars Edgren Karin Elg Halmstads kommun 2013-04-11 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning/syfte 2 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av löner. Falkenbergs kommun. Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin

Revisionsrapport. Granskning av löner. Falkenbergs kommun. Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin Revisionsrapport Granskning av löner Falkenbergs kommun Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfrågor, avgränsning och metod...3 2 Sammanfattning...4 2.1 Noterade

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn Gotlands kommun Registeranalys av lönefil 2004-09-21 Mats Renborn 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. REGISTERANALYS...3 2.1 Finns orimliga belopp i lönefilen?...3 2.2 I vilken omfattning

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar Sida 1(1) Datum 2017-02-20 Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium BAS-nämnden BKU-nämnden Miljö- och byggnämnden Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Läs mer

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Avtalskurs avtal för tjänstemän HT 2016 På agendan Genomgång av avtalets centrala delar Praktisk tillämpning och avtalstolkning Våra rekommendationer Almegakontor Stockholm Kontaktpersoner Hanna Byström

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson Gotlands kommun Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson -06-11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4 3.1 Finns orimliga belopp

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg.

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Sverige Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Ordinarie arbetstid per vecka Ordinarie arbetstid för heltidsanställd är 40 timmar i genomsnitt per vecka. För

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager Granskning av lönehanteringen Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester?

Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester? Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester? Använder du dig av vårt grundregister (Standard/Generellt) är det de här lönearterna du har att välja bland. Det kan vara bra

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Uttag betalda dagar Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda uttag av betalda semesterdagar för anställda som har bibehållen lön då de tar

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16)

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03 Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 2 (16) 2 INFORMATIONSMEDDELANDE... 3 2.1 SCHEMATIDEN ÖVERSTIGER

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder - 2013 slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning.

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning. Arbetstidsmodell 3 Användningsområde Alla typer av verksamheter. Kännetecken Saldomodell med verksamhetsanpassat önskeschema med fri passlängd inom arbetstidslagens ram. Deltagande i modellen innebär tjänstgöring

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun December 2009 Lars Edgren Innehållsförteckning Granskning av anställdas bisysslor... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Avtalskurs avtal för tjänstemän VT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Avtalskurs avtal för tjänstemän VT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Avtalskurs avtal för tjänstemän VT 2017 på På agendan Genomgång av avtalets centrala delar Praktisk tillämpning och avtalstolkning Våra rekommendationer på Avtal för Bemanningsföretagen Tjänstemän - Unionen

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool Bilaga C och D till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid...

Läs mer

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige 2006-02-08 Vård- och omsorgsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av rutiner för lönehantering Revisorerna har granskat kommunens rutiner för lönehantering

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor Avtalsyrkanden 2016 Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor HÖK med bilagor Lön och ersättningar Löneökningar Kommunal yrkar på löneökningar med minst

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Granskning av personalsystem

Granskning av personalsystem Revisionsrapport Granskning av personalsystem Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.1.1 Kontrollmål 1 1.2 Revisionsmetod

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå, genomsnittlig månadslön,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehantering

Revisionsrapport Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk Manager Kristianstads kommun December 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Semesterinstruktion... 1 När gör vi semersteromställningen i systemet? Varför ser mars konstig ut?... 1 Semesteromställningen...

Semesterinstruktion... 1 När gör vi semersteromställningen i systemet? Varför ser mars konstig ut?... 1 Semesteromställningen... Semesterinstruktion... 1 När gör vi semersteromställningen i systemet?... 1 Varför ser mars konstig ut?... 1 Semesteromställningen... 1 Lönevarningar... 1 Semestersteravstämning... 6 Kan man skapa en lista

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Bilaga C till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Överenskommelse om avvikelse från denna bilaga får träffas. 1. Särskilda bestämmelser till AB vid tillämpning av flexibel arbetstid 20

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Huddinge kommun Granskning av arvoden Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning Semesterberäkning gör du vid intjänandeårets slut för att beräkna semesterförmåner för det nya semesteråret. Hanterar man semester enligt

Läs mer

Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2

Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2 www.svenskbensinhandel.se Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2 Anställningsbevis för arbetare I kollektivavtalet föreskrivs att arbetsgivaren gentemot arbetstagaren skrifligen skall

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun 2010-04-20 Lars Edgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Bakgrund... 3 3. Syfte revisionsfrågor...

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Henrik Friang, Risk Manager September

Läs mer

Självservice. Utbildningsmaterial. Personec P. Person - anställning Personec P. Ferieanställning. Ferieanställning med schema. Chef/Chefstöd 1(17)

Självservice. Utbildningsmaterial. Personec P. Person - anställning Personec P. Ferieanställning. Ferieanställning med schema. Chef/Chefstöd 1(17) 1(17) Självservice Utbildningsmaterial Chef/Chefstöd Personec P Person - anställning Personec P Ferieanställning med schema Person Chef/Chefstöd - anställning Ferieanställning Version 1.2 091022 2(14)

Läs mer

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO)

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Om Ni är tveksam angående redovisningen kontakta: KFO supporten, telefon: 08-697 40 36 eller kfo@aon.se

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Anställnings- och avgångsrutiner

Anställnings- och avgångsrutiner Revisionsrapport Anställnings- och avgångsrutiner Malin Andersson Hans Axelsson Inledning/uppdraget Av s revisorer har vi fått i uppdrag att granska om det finns en tillräcklig kontroll av rutiner i samband

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1

Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1 Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1 Begrepp Vecka Genomsnittlig arbetstid Genomsnittlig arbetstid för nattarbetande Börjar med måndag om inte annan beräkning tillämpas.

Läs mer

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB i lydelse 2010-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anne Elgmark 2014-12-05 KS 2014/1002 50069 Kommunstyrelsen Granskning av lönehanteringen Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå,

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari 2013 1 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING...

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför?

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför? för dagbarnvårdare När? Hur? Varför? 1995 45 timmars-avtal 2004 40 timmars-avtal 2008 dagbarnvårdaravtalet sägs upp, AB ska gälla till man skrivit ett nytt. 2009 Biskopsgården diskuterar svårigheten. 2011

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager november 2014 Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning...

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Välkommen! Friskoleavtalet - Avtalsinformation på Vad är arbetsrätt? Bestämmelser som gäller förhållandet arbetsgivare/arbetstagare Lag Kollektivavtal Det enskilda anställningsavtalet på Domstolspraxis

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

Semester Arkiv/Inställningar

Semester Arkiv/Inställningar Semester Arkiv/Inställningar För att semesterberäkningen ska fungera måste grundinställningar göras i programmet. Semesterberäkning Frånvarotyper Här anges semesterlönegrundande period för olika frånvaroorsaker.

Läs mer

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35)

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35) Sid 1 (35) Innehållsförteckning INLOGGNING VIA INTERNET (exempelvis hemifrån):... 2 INLOGGNING I SJÄLVSERVICE... 3 ADRESS... 6 BARN... 7 FRÅNVARO... 8 TURBYTE... 13 AVVIKANDE TJÄNSTGÖRING... 18 TILLÄGG/AVDRAG

Läs mer

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Information till dig som är anställd och omfattas av Installationsavtalet och till företagen inom EIO. Om du som är anställd har frågor om just din arbetstidsbank

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (7) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Renhållning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1,

Läs mer

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall)

Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) 1 (5) Anvisningar till KFS Lönestatistik och SCB:s lönestrukturstatistik 2014 (Excel-mall) Lönestatistiken avser löneläget 1 september - 30 september 2014. Insamlingen är databaserad och skall levereras

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund!

Användarmeddelande. Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS. Flex Lön Bäste kund! Användarmeddelande Lönestrukturstatistik SCB/SN/KFS Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in lönestrukturstatistik för september 2016 till Svenskt Näringsliv, KFS och SCB (som fr o m i

Läs mer

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort.

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Arbetstidsmodell 1 Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Kännetecken Modifierad 3-3 modell där utgångspunkten är 3-3

Läs mer