Revisionsrapport. Granskning av löner, Linköpings kommun. September Nina Vissing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Granskning av löner, Linköpings kommun. September 2010. Nina Vissing"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av löner, Linköpings kommun September 2010 Författare: Lars Edgren Nina Vissing

2 Innehållsförteckning Granskning av löner, Linköpings kommun Sammanfattning Inledning/syfte Bakgrund Metod och omfattning Lönesystemet Kontroller Huvudmodell en... 7 Personer över 67 år... 7 Personer som är 18 år eller yngre... 8 Sparade semesterdagar överstiger inte Korrekt antal semesterdagar... 9 Höga löner Ej rätt till övertid med övertid Fasta registreringar Okompenserad övertid Negativa värden Lönetillägg Anställda med mycket övertid (ATL-tid) Anställda med heltidstjänst som arbetar fyllnadstid Timanställda med semesterkvot Låga löner och beloppslöner Anställda med mycket övertid och timlön

3 1. Sammanfattning PricewaterhouseCoopers har, på uppdrag av Linköpings kommuns revisorer, genomfört en substansgranskning av kommunens löner. I denna analys har vi använt PwC:s verktyg för registeranalys (IDEA). Analysen har gjorts utifrån en kopia av informationen i personregistret. Det analyserade materialet omfattar perioden 1/1-31/ Ur materialet har vi sorterat ut avvikelser för manuell uppföljning. En avvikelse innebär inte att uppgiften är felaktig, men det ger en signal om att materialet behöver kontrolleras med ansvarig eller handläggare. Vid denna verifiering erhålls antingen en godtagbar förklaring eller konstateras en felaktighet som bör korrigeras. Samtidigt kan konstateras att systemet har inmatningskontroller med möjligheter till styrning eller begränsning av fältinformation som säkerställer en tillfredsställande internkontroll. Sammanfattningsvis visar registeranalysen att de kontrollerade rutinerna fungerar tillfredsställande och att kommunalförbundet har bra kontroll över sina register. Antalet felaktigheter är över lag få. Vi vill dock poängtera följande: De personer som är äldre än 67 år och har felaktiga grundregistreringar skall få sina uppgifter korrigerade Det förekommer personer som är yngre än 18 år och med en befattningsbenämning som förtroendevald. Dessa uppgifter skall korrigeras De PAN:are som har registrering om sparade semesterdagar bör få sina värden korrigerade Den funktion som med automatik utbetalar sparade semesterdagar över 40 bör aktiveras De personer som har avvikande uppgift om antal dagar semester i förhållande till anställningstid under 2009 bör få sina värden korrigerade De anställda som saknar angivelse om övertid (J/N) bör få sina anställningsuppgifter kompletterade med sådan information. Registreringen för de personer som har rätt till övertid samtidigt som de tillhör den kategori som inte borde ha den rätten, bör få sina anställningsförhållanden omförhandlade. De tre personer som har kombinationer av anställningsform och anställningstyp som inte är korrekta bör få sina registreringar korrigerade. De PAN:are som har HÖKregistrering bör få sina anställningsuppgifter korrigerade (till personlig assistent PAN eller anhörigvårdare PAN). Kommunen bör överväga att tillskapa regler för intjänande och uttag av komptid. De som har negativa värden bör få sina registreringar korrigerade De personer som saknar slutdatum för sina uppdragstillägg bör få sina uppgifter korrigerade 3

4 Kommunen bör tillse att reglerna i Arbetstidslagen efterlevs och att de dispensansökningar som lagen kräver upprättas och tillställs respektive arbetstagarorganisation. Rapport bör tillskapas som varnar för höga värden av övertid. Anställningsförhållandena för de som är registrerade för lön under lokal löneöverenskommelse bör analyseras och lönerna eventuellt korrigerade Kommunen bör bevaka att deltidsanställda inte i för hög utsträckning arbetar på timlön. 4

5 2. Inledning/syfte PricewaterhouseCoopers har, på uppdrag av revisorerna inom 4:e storstadsregionens kommunalförbund och Linköpings kommuns revisorer, genomfört en granskning av informationen i kommunens lönesystem. Syftet har varit att granska speciellt personregistret mot ett antal kontrollmål som anges nedan. Personer över 67 år Personer som är 18 år eller yngre Sparade semesterdagar överstiger inte 40 dagar Korrekt antal semesterdagar Höga löner Ej rätt till övertid med övertid Fasta registreringar (förmånsgrupp, anställningsform, anställningstyp) Okompenserad övertid Negativa värden Lönetillägg Anställda med mycket övertid (ATL-tid) Anställda med heltidstjänst som arbetar fyllnadstid Timanställda med semesterkvot Låga löner och beloppslöner Anställda med mycket övertid och timlön 3. Bakgrund Kommunerna upplever en alltmer ökad datorisering där bearbetning och lagring görs av allt större mängder data. I samband med revision kräver detta ett komplement till vanliga manuella stickprovsgranskningar. PricewaterhouseCoopers använder i dessa fall registeranalys med det datoriserade hjälpmedlet (IDEA). 4. Metod och omfattning med IDEA innebär att: Hela datamängden för den aktuella perioden kan analyseras på ett effektivt och snabbt sätt. En enhetlig analys görs av informationen oberoende av datorsystem och leverantör. Externa analyser utesluter eventuella felkällor som ligger inbyggda i de analyserade datorsystemen. Metoden går ut på att med hjälp av dator analysera en kopia av informationen i personregistret ur löne- och personalsystemet. Vi har valt perioden 1/1-31/ Analysen omfattar 5

6 all information om samtliga individer i personregistret. Antalet personer (personnummer) registrerade i lönesystemet uppgår till ca vid utgången av perioden. Antalet personer omfattar förutom alla heltids-, deltids- och timanställda även uppdragstagare, förtroendevalda och anställda i kommunens bolag. En grov gallring har genomförts i dataanalysen. Analysen ger som utdata ett material som avviker från det normala. För att verifiera orsakerna till de signalerade avvikelserna har vi sedan stämt av med ansvariga i verksamheten. Presentationen av granskning och resultat är uppdelat på bakgrund, resultatet från registeranalysen, verifiering samt kommentar. 5. Lönesystemet Det personaladministrativa systemet Heroma (ursprungligen Palett) har utvecklats av IBM. Systemet innehåller olika delsystem (moduler) t ex schema, lön, bemanning, personalstatistik, LAS, rekrytering mm. Även flextidsystemet kan kopplas till Heroma. Heroma är ett försystem till bl a ekonomisystemet och levererar månatligen ekonomisk information till detta. 5.1 Kontroller I Heroma finns inbyggda kontroller för datateknik, formella- och logiska kontroller, korskontroller mm. Antal kontroller uppgår till hundratals. Varningssignaler kommer med automatik i de flesta fall upp på användarens dataskärm. Eventuella felaktigheter kan redovisas på kontrollistor för senare korrigering. Beräkningar och kontroller av schema görs i styrregistret. Ett schema som strider mot ett inlagt regelverk går ex vis inte att registrera. 5.2 Huvudmodell Den övergripande funktionen i Heroma utgörs av styrregister och det arbetsmässiga regelverk kommunen/landstinget har. I styrregistret finns kommunens hela organisation inlagd, från högsta nivå ner till enskilt kostnadsställe. Varje organisatorisk enhet är i registret kopplad till konteringssträngar med information om kostnadsställe mm. I styrregistret finns även lönearter, beräkningsformler, anställningsinformation osv. I regelverket finns alla arbetstidsavtal upplagda i tabellform, ex vis veckoarbetstid, omfattning av dygnsvila, faktorer och kvoter som styr avdrag för frånvaro och semester, OB-ersättningar etc. 6

7 Alla beräkningar och kontroller av schema mm görs i styrregister och regelverk. Sådant som strider mot inlagda parametrar i styrregister och regelverk går ex vis aldrig att registrera eller spara. Under styrregister och regelverk ligger behörighetssystemet. Alla användare är inlagda i behörighetssystemet. Tillgången till systemet avgörs sedan av vilka funktioner behörigheten omfattar. Under styrregister, regelverk och behörighet finns sedan alla de moduler som Palett består av. Alla moduler är integrerade i den information som finns i styrregister, regelverk och behörighetssystem. I Heroma finns kommunens alla anställda inklusive uppdragstagare, förtroendevalda mm inlagda. Alla anställda personer har sedan ett schema. Avvikelser inrapporteras av den anställde via självservice från webben. Tidsregistrering via flextidssystemet hanteras på samma sätt. Det finns i systemet även möjlighet att integrera reseräkningshanteringen på samma sätt. I den arbetsmässiga kedjan, anställning schema självrapportering attest, kommer rätt lön, rätt överföring till ekonomisystem, rätt information i filer till SKV och SCB och rätt statistik (ex vis LAS) att skapas i systemet. 6. en Personer över 67 år Analysen går ut på att ta fram alla registrerade och aktuella personer som är 67 år och äldre. Normalt förekommer inga tillsvidareanställda som är äldre än gällande pensionsålder. De som trots allt är äldre än denna åldersgräns är vanligtvis anställda med någon form av specialavtal. Numera finns möjlighet att utnyttja rörlig pensionsålder vilket medger arbete till det att personen fyllt 67 år. en visar att det finns 341 personer som blivit 67 år under året eller är äldre. Analysen visar att det befattningsmässigt (förmånsgrupp) är 190 uppdragstagare, 51 förtroendevalda, 50 kontaktfamilj/person, 9 PAN timavlönade och 4 personer som är registrerade för pensionsutbetalning. 37 personer AB-anställda i någon form (Sem deltid (3 st), Ferie < 40% (3 st), Timavl visstid och Timavlönad lärare). 7

8 Två personer (AB timavl visstid) har anställningsform 2 (vikariatsanställda). En (AB ferie <40%) har anställningsformen 1 (tillsvidareanställd och två (AB timavl visstid) har anställningsformen K (allmän visstidsanställning). Anställningsformerna 2 och K påverkar den s k LAS-tiden. De personer som är äldre än 67 och har registrering av anställningsform som tillsvidareanställd, vikariatsanställning eller allmän visstidsanställning har felaktig registrering. Rätt registrering skall vara S (arbetstagare fyllt 67 år). De med felaktigt registrerad anställningsform skall ha den ändrad till arbetstagare som fyllt 67 år (S). Personer som är 18 år eller yngre För personer som är 18 år eller yngre (minderåriga) reglerar Arbetsmiljöverkets föreskrifter vilka arbetsuppgifter och under vilka tider dessa får utföras. Enligt föreskrifterna får minderåriga ex vis inte tjänstgöra nattetid. Kollektivavtalet anger också lägsta lön för personer som är 18 år eller yngre. en påvisar att det finns 63 personer som är 18 år eller yngre registrerade i registret. Dessa är befattningsmässigt i huvudsak registrerade som fritidsassistent (28 st), vårdbiträde (8 st), lärare dans (7 st), vårdare (4 st), undersköterska (3 st) och förtroendevald (3 st). Av de 63 personerna ovan är 21 anställda som AB timavlönad visstid och nio personer är AB timavlönad lärare. De tre personer som är registrerade som förtroendevalda är valda som styrelseledamöter (elevrepresentanter) i styrelsen för kommunala friskolor. Registreringen som förtroendevald ger en felaktig bild av uppdraget och även en felaktig uppgift om det totala antalet förtroendevalda. I sammanhanget kan göras den noteringen att det finns fler med motsvarande uppdrag som inte är minderåriga men med samma befattningsbenämning dock utan att vara förtroendevalda. 8

9 Sparade semesterdagar överstiger inte 40 Enligt AB 08 (Allmänna Bestämmelser) får antalet sparade semesterdagar inte överstiga 40. Dagar över 40 skall utbetalas i form av lön senast i februari/mars, året efter det konstaterats att det finns för många sparade dagar. Av registeranalysen framkommer att ett större antal personer vid utgången av 2009 hade mer än 40 semesterdagar kvar. Av analysen framkommer det även att 16 s k PAN:are har semesterdagar sparade. Det högsta värdet är 52 dagar. en visar att den ekonomiska regleringen av semesterdagar över 40 sker på enhetsnivå. Vissa enheter har dock inte följt det kollektivavtalsbaserade regelverket utan intjänade semesterdagar över 40 är inte reglerade utan ligger kvar i systemet. PAN:are får sin semester i form av semesterersättning utbetald under juni månad i en samlad summa. Ersättningen omfattar motsvarande 25 dagar (semesterlagen). Rutin bör tillskapas (systemet tillhandahåller en automatisk utbetalningsfunktion) som säkerställer att överskjutande semesterdagar över 40 betalas ut som lön senast enligt vad kollektivavtalet anger. De PAN:are som har registrering om sparade semesterdagar bör få sina värden rättade/korrigerade eller utbetalning som lön. Korrekt antal semesterdagar Kontroll har gjorts av att de anställda har rätt antal semesterdagar. För heltids-, deltids- och timanställda som har s k AB-anställning i botten är semesterdagsalternativen, beroende på ålder, antingen 25, 31 (över 40 år) eller 32 dagar (över 50 år). F ö visas antal semesterdagar och deras fördelning i tabell: 9

10 Tabell: Semesterdagar Betalda semesterdagar Antal Summa en visar även på ett antal personer som är AB-anställda samtidigt som de är över femtio år men inte är registrerade för 32 dagars semester. Det förekommer även personer som på samma sätt inte har 31 dagars semester och är över 40 år. F ö finns det ett 10-tal personer som anställts under 2009 med intjänad semester (fält: betsemdgr) som på ett eller annat sätt avviker från anställningstiden. 10

11 en visar att ingen har mer semesterdagar än 32. De som inte har uppgift om 25, 31 eller 32 semesterdagar har antingen en anställning där semester inte registreras (0 dgr) eller anställts under året och inte tjänat in full semesterrätt. Någon LART (fält) som redovisar semesterrätten mot bakgrund av förmånsgrupp och ålder oavsett intjänande finns inte i systemet. Systemet känner av ålder i förhållande till förmånsgrupp och intjänad semesterrätt vilket innebär att uppflyttning till annan semestergrupp sker med automatik. De 10-talet personer med avvikande antal dagar semester i förhållande till anställningstid under 2009 har registrerade uppgifter som är felaktiga. De personer som har avvikande uppgift om antal dagar semester i förhållande till anställningstid under 2009 bör få sina värden korrigerade. Höga löner Analysen går ut på att ta fram alla personer med en lön överstigande kronor per månad och analysera lönebeloppen i förhållande till sysselsättningsgrad och befattningskategori. Analysen visar att det finns 100 personer med en lön överstigande kronor per månad. en visar att fem personer är deltidsanställda. Lönebeloppet för deras del avser en uppräknad heltidslön. Övriga är heltidsanställda och med en befattningsbenämning (kommundirektör, verksamhetschef, rektor etc) som svarar mot lönenivån. Ej rätt till övertid med övertid Analysen har som mål att undersöka att personer som ej har rätt till övertidsersättning ej heller erhåller detta. Analysen visar att personer som inte ha rätt till övertid (N) ej heller har sådan tid registrerad. 11

12 Tio heltidsanställda personer med lön överstigande kronor per månad och med anställning som borde medföra att övertid inte ska kunna utgå har dock registrering om sådan rätt (J). Av dessa tio har fyra registrering av sådan tid samtidigt som de också har rätten till övertid (J). Ett mindre antal personer saknar registrering om rätt till övertid J/N. Vid kontroll av anställningsavtalen för de fyra med en lön överstigande kronor per månad visar det sig att de har rätt till övertid. De som saknar registrering om övertid är anställda i kommunens bolag. Anställningsförhållandena för de personer som har rätt till övertid samtidigt som de tillhör den kategori som inte borde ha den rätten, bör omförhandlas. De som saknar angivelse (bolag) om övertid (J/N) bör få sina anställningsuppgifter kompletterade med sådan information. Fasta registreringar Analysen går ut på att kontrollera att förmånsgrupp, anställningstyp och anställningsform finns angivna för alla anställda i lönesystemet samt att inte omöjliga kombinationer av förmånsgrupp, anställningstyp och anställningsform finns registrerade. Som omöjlig kombination räknas till exempel vikarier med tillsvidareanställning. Att koderna för förmånsgrupp, anställningstyp och anställningsform inte överensstämmer kan exempelvis medföra att en anställning felaktigt faller utanför då beräkning eller sortering görs med hjälp av dessa koder eller att lämnandet av statistiska anställningsuppgifter (LAS) blir felaktiga. en visar att en person har anställningsform 3 (timavlönad) och anställningstyp 0 (ordinarie tjänst). En person har anställningsform E (lärare obehöriga) och anställningstyp 1 (tillfällig tjänst som ligger som ett vikariat) och en person har anställningsform K (allmän visstidsanställning) och anställningstyp 1 (tillfällig tjänst som ligger som ett vikariat) en visar också att 96 personer helt saknar anställningstyp. 12

13 en visar också att fyra personer (PAN:are) har en befattningsbenämning som anger ett anställningsförhållande (HÖK) som normalt inte gäller för PAN:are. en visar att tre kommunanställda personer har kombinationer av anställningsform och anställningstyp som inte är korrekta. en av de personer som helt saknar anställningstyp visar att det är fråga om personer som har sin anställning i kommunala bolag eller kommunalförbund. De tre personer som har kombinationer av anställningsform och anställningstyp som inte är korrekta bör få sina registreringar korrigerade. De PAN:are som har HÖK-registrering bör få sina anställningsuppgifter korrigerade (till personlig assistent PAN eller anhörigvårdare PAN). Okompenserad övertid Analysen går ut på att redovisa olika värden för komptid. Kommunen har inga speciella regler för hanteringen av komptid. en visar att ett större antal personer har komptid att ta ut i tid eller pengar. En person har nära 600 timmar i komptid. 10 personer har mer än 300 timmar och 53 personer mer än 200 timmar i komptid. Kommunens skuld för okompenserad övertid uppgick i bokslut för 2009 till ca 9,4 miljoner kronor. Enligt kollektivavtalet skall komptid tas ut i anslutning till intjänandet. en visar också att komptiden kan vara intjänad under tidigare år samt att viss komptidsregistrering kan förekomma utanför lönesystemet. Kommunen bör överväga att tillskapa regler för intjänande och uttag av komptid. Reglerna bör även omfatta förekomsten av negativ komptid. 13

14 Negativa värden Kontrollmålet går ut på att kontrollera förekomsten av negativa värden. Två personer har uppgift om negativ komptid. En person har uppgift om negativ betald fyllnadstid. Personerna med negativ komptid har fått sina värden rättade (löneavdrag). Personen med negativt värde för utbetald fyllnadstid har fått 0,5 tim fyllnadstid utbetald samtidigt som avdrag skett med 3,0 tim. Negativ komptid är ett överuttag av tid. Kommunen har en tidsmässigt fordran på anställda. Enligt uppgift har kommunen satt en omedelbar spärr för möjligheten att ta ut ej intjänad tid. Negativa värden bör egentligen inte kunna förekomma. Registrerade värden har/ska rättas. Hur negativ komptid bör regleras i regler för komptid. Lönetillägg Analysen har som syfte att undersöka förekomsten av höga (1 500 kr och över) lönetillägg och att tillägget inte ligger kvar/utbetalas efter förordnandets slut. Lönetillägg utgår vanligtvis i två olika kategorier. För det första handlar det om tillägg som är baserade på ansvar chefsskap och för det andra är det fråga om tillägg som avser någon form av mer tillfälligt uppdrag. Lönetillägg som avser den första kategorin och är över kronor innehas av 40 personer. Det högsta tillägget är på kronor. Uppdragstilläggen är av lägre ekonomisk omfattning. 40 personer har över kronor. Det högsta tillägget uppgår till kronor. 14

15 en visar att i den första kategorin är det personer som på något sätt har tjänster i chefsposition, kommundirektör, övriga kommunala direktörer, förvaltnings- och verksamhetschefer, rektorer mm med heltidsanställningar. en visar även att det finns anställda (12 personer) som har såväl chefslönetillägg som tillägg för speciellt uppdrag/arbete. Tilläggets storlek för speciellt uppdrag/arbete varierar mellan och 100 kronor. Av de personer som har tillägg för speciellt uppdrag/arbete över kronor saknar två tilloch med datum för tillägget. En person med i huvudsak enbart facklig tid är noterad för lönettillägg. Här avser uppdragstillägget OB-tid som personen i sin grundtjänst gått miste om men reglerats på detta sätt.. De personer som saknar t o m-datum för sina uppdragstillägg ska antingen ha högre lön, eller överföras till kategori med chefstillägg eller få sina uppgifter korrigerade. Anställda med mycket övertid (ATL-tid) Syftet med denna analys är att kontrollera förekomsten av anställda med mycket övertid. Vi har inventerat antalet anställda med en registrerad övertid överstigande 200 timmar enligt arbetstidslagen (ATL). Gränsen när dispens, för ytterligare övertidsarbete måste sökas, är 200 timmar per år och/eller 50 timmar per månad. en visar att 61 personer har en registrering om mer än 200 timmar övertid. Av dessa är 10 heltidsanställda, en uppdragstagare (gode man) med bara den tjänsten, en kontaktperson med grundtjänst som förskollärare (övertiden följer personen) och en förtroendevald med en lärartjänst i botten (övertiden följer personen) och fyra personer (usk, vårdbiträde och vårdare 2 st) med registrering av förmånsgrupp som timanställda (visstid). Övriga är deltidsanställda med varierande tjänstgöringsgrader. en visar att ansvaret för att övertidsreglerna efterlevs är decentraliserat till enhetschef, arbetsledare eller motsvarande. Listor som redovisar övertid finns att tillgå i systemet. en visar också att dispensansökningar avseende avsteg från 200-timmarsregeln inte har skett för någon av de personer som tillhör Kommunal (SKAF). 15

16 Kommunen bör tillse att reglerna i Arbetstidslagen efterlevs och att de dispensansökningar som lagen kräver upprättas och tillställs respektive arbetstagarorganisation. Rapport bör tillskapas som varnar för höga värden av övertid. Anställda med heltidstjänst som arbetar fyllnadstid Analysen har som mål att inventera omfattningen av heltidsanställda med registrerad fyllnadstid (mertid) och i så fall anledningen till detta. Analysen visar att 500 heltidsanställda personer har fyllnadstid registrerad. 10 av dessa har mer än 100 timmar. Av dessa har en anställd mer än 500 timmar, en mer än 300 timmar och en mer än 200 timmar. Enligt AB får arbetstagare för varje genomförd utbildningstimme på tid som inte är ordinarie arbetstid kompensation med fyllnadstid (tid för tid). Stickprov visar att det även kan vara personer som varit ex vis barnlediga och jobbat extra på ordinarie tjänst eller under året gått från en deltidstjänst till en heltidstjänst eller uppehållsanställda som arbetat extra under semesterperioden. Heltidsanställda personer med bortförhandlad övertid kan under speciella omständigheter få registrera fyllnadstid. Tid som sedan tas ut enligt tid för tid. För de som gått från en deltids- till heltidtjänst följer fyllnadstiden personen inte tjänsten. Värdet smittar m a o alla tjänster. Normalt ska inte heltidsanställda kunna registrera fyllnadstid. Utöver det som redovisats ovan är det inte ovanligt att lokala överenskommelser om tid utanför ordinarie arbetstid bara ersätts med fyllnadstid. Det är heller inte ovanligt att frivilligt göra avsteg från rätten till övertid. Kommunen bör följa utvecklingen av heltidsanställdas registrering av fyllnadstid. Det är inte ovanligt att vissa yrkeskategorier inte alltid registrerar sin övertid och/eller att fyllnadstid registreras istället. Felaktiga registreringar kan ge en felaktig bild av arbetsbelastningen och även ha en negativ påverkan på den enskildes arbetssituation. Ev bör rapport tillskapas som redovisar förhållanden per tjänst. 16

17 Timanställda med semesterkvot Timanställda ska inte ha registrering om semesterkvot. en påvisar att det finns 183 timanställda personer med semesterkvot en visar att det är personer som under året har eller haft två eller flera anställningar i kommunen. Semesterkvotsuppgiften följer personen och smittar andra anställningsformer (förmånsgrupper). Låga löner och beloppslöner Analysen går ut på att ta fram de personer som är registrerade med en lön under fastställd lägsta lön enligt kollektivavtal och egna lokala avtal samt analysera lönebeloppen i förhållande till sysselsättningsgrad och befattningsbenämning mm. I registeranalysen har samtliga befattningskategorier summerats på individer och omräknats till heltidslön. Syftet med analysen är att identifiera personer som har en avvikande lönesättning gentemot i första hand lokalt avtal med Kommunal. Lokalt löneavtal för Kommunal (SKAF), som avser aktuella förmånsgrupper, finns. Beloppslönenivåerna är analyserade i förhållande till avtalets konstruktion. en visar att det finns 41 personer (46 olika tjänster) med en lönesättning som avviker från lokalt löneavtal. Några personer finns registrerade för två tjänster eller fler. 37 av tjänsterna avser timanställning på visstid (AB), fyra av tjänsterna avser timanställda PAN:are en tjänst avser AB semester heltid, en avser AB semester deltid och en avser AB semester <40%. Fem av personerna har en registrerad sysselsättningsgrad på 25 % eller högre. De personer som har löner som är under lokal löneöverenskommelse bör få sina anställningsförhållanden analyserade och lönerna eventuellt korrigerade. 17

18 Anställda med mycket övertid och timlön Kontrollmålet går ut på att kartlägga förekomsten av personer med mycket övertid samtidigt som de också har registrerat timlön. en visar att det finns 17 personer med över 200 timmars övertid samtidigt som de är registrerade för timlön. Åtta av personerna har en registrerad timlön över 100 timmar, det högsta värdet är 468 timmar. en visar att det i huvudsak är fråga om deltidsanställda personer som är anställda med förmånsgrupp som timanställda. Övertiden är i första hand intjänad vid helgarbete. Kommunen bör bevaka att deltidsanställda inte i för hög utsträckning också arbetar på timlön. 18

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till förtroendevalda Nicklas Samuelsson Samir Sandberg Richard Vahul Ekerö kommun Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv 2 Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Som skolledare ges vi ofta förtroendet att själva reglera vår arbetstid, vilket många kan

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 4813 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET VÅRD OCH OMSORGSAVTALET 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Vårdförbundet Förtecknade Saco-förbund VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar Löneskillnader mellan kvinnor och män En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar 1 Löneskillnader mellan kvinnor och män www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals press-och informationsenhet

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser

Kommentarer till. Allmänna bestämmelser Kommentarer till Allmänna bestämmelser Innehåll Förord... 3 Förkortningar... 5 Inledning... 7 Vissa definitioner i AB och kommentaren... 7 Möjlighet att teckna lokala kollektivavtal... 7 1 Inledning...

Läs mer

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser AB I lydelse fr.o.m. 2014-10-01 Allmänna bestämmelser Innehåll Förkortningar... 5 Kap. 1 Inledande bestämmelser... 7 1 Inledning... 7 2 Tillämpningsområde... 7 Kap. 2 Anställningen... 9 3 Intyg om arbetsförmåga...

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Lärares arbetstid Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Verksamhetsperioder 6 Reglerad arbetstid

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-10 HÖK 13 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer