REVISIONSRAPPORT. Substansgranskning av lönesystemets personregister. Åtvidabergs kommun. Februari Lars Edgren. Karin Jäderbrink (1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISIONSRAPPORT. Substansgranskning av lönesystemets personregister. Åtvidabergs kommun. Februari 2003. Lars Edgren. Karin Jäderbrink (1)"

Transkript

1 REVISIONSRAPPORT Åtvidabergs kommun Substansgranskning av lönesystemets personregister Februari 2003 Lars Edgren Karin Jäderbrink (1)

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning/syfte Metod och omfattning Lönesystemet KPAI och LPS Kontroller och iakttagelser...7 (2)

3 1. Sammanfattning Komrev har, på uppdrag av Åtvidabergs kommuns revisorer, genomfört en substansgranskning av kommunens löner. I denna analys har vi använt Komrevs verktyg för registeranalys (IDEA). Analysen har gjorts utifrån en kopia av informationen i personregistret. Det analyserade materialet omfattar perioden 1/1-31/ Ur materialet har vi sorterat ut avvikelser för manuell uppföljning. En avvikelse innebär inte att uppgiften är felaktig, men det ger en signal om att materialet behöver kontrolleras med ansvarig eller handläggare. Vid denna verifiering erhålls antingen en godtagbar förklaring eller konstateras en felaktighet som bör korrigeras. Sammanfattningsvis visar registeranalysen att de kontrollerade rutinerna fungerar tillfredsställande och att personalavdelningen har bra kontroll över sina register. Antalet felaktigheter är över lag få. Vi vill dock poängtera följande: Inom kommunen finns sex personer som har eller kommer att passera gränsen för när dispens krävs för fortsatt övertidsarbete. Någon dispens har dock inte sökts. Kommunen bör tillse att arbetstidslagens regler om dispens efterlevs. Ansvaret för att arbetstagare som är 19 år eller yngre har arbetsmässiga förutsättningar i enlighet med arbetsmiljöverks föreskrifter är decentraliserat till enhetsansvarig/arbetsledare. Det kan vara lämpligt att personalkontoret stickprovsmässigt följer upp hanteringen. De personer som har avvikande anställningstyp i förhållande till anställningsform bör i de fall där det är möjligt få detta korrigerat. Ett mindre antal (51 st) av kommunens anställda har s k bilavtal. Av dessa är det ca 30 som noterats för körning i tjänsten. Ca 400 personer saknar bilavtal men har noterats för körning i tjänsten. Många kör såväl regelbundet som längre sträckor. Mot bakgrund av att ett litet antal personer har bilavtal men kör lite eller inget alls samtidigt som det finns andra som kör betydligt mer utan att ha motsvarande avtal, kan det vara på sin plats med en samlad översyn av förutsättningarna för erhållande av bilavtal. (3)

4 De personer som har avvikande kombinationer av avtal/förmånsgrupp/semestergrupp/semesterdagar bör, i de fall där det är möjligt, få detta justerat Åtvidabergs kommun bör överväga att tillskapa regler för hur komptid skall hanteras Ur en internkontrollaspekt är det viktigt att de som omfattas av vissa avtal får sin tidredovisning kontrollerad. Ansvaret för detta ligger inom ramen för den sociala verksamheten. Två personer har lön under den nivå som satts i lokal förhandling. Lönebeloppen kommer att justeras De negativa värden som förekommer bör justeras (4)

5 2. Inledning/syfte Komrev har, på uppdrag av Åtvidabergs kommuns revisorer, gjort en granskning av informationen i kommunens lönesystem. Syftet har varit att granska speciellt personregistret mot ett antal kontrollmål som anges nedan. Personer över 65 år och 18 år eller yngre Sparad semester, ej över 40 dagar Korrekt antal semesterdagar Negativt antal semesterdagar Lön ej utbetald efter anställningens upphörande Anställningstyp och anställningsform är korrekt angivna Rätten till högre bilersättning (bilavtal) Kombination av avtal och förmånsgrupp Kombination av förmånsgrupp och semestergrupp Kombination av avtal och semesterdagar Personer som ej har rätt till övertidsersättning Anställda med mycket övertid Okompenserad övertid Lönetillägg Tjänster över 40 tim/vecka Anställda med heltidstjänst som arbetat fyllnadstid Höga löner Låga löner Körda kilometer i förhållande till reseersättning Närvarotimmar för timanställda Beloppslöner är korrekta Negativa värden Preliminärskatt i förhållande till lön Uttagna semesterdagar mindre än 20 Uttagna semesterdagar mer än innestående Mycket jour Övrigt 3. Metod och omfattning med IDEA innebär att: (5)

6 Hela datamängden för den aktuella perioden kan analyseras på ett effektivt och snabbt sätt. En enhetlig analys görs av informationen oberoende av datorsystem och leverantör. Externa analyser utesluter eventuella felkällor som ligger inbyggda i de analyserade datorsystemen. Metoden går ut på att med hjälp av dator analysera en kopia av informationen i löne- och personalsystemets personregister. Vi har valt perioden 1/1-31/ Analysen omfattar all information om samtliga individer i personregistret. Antal registrerade uppgifter på personer och tjänster under 2003 är Antalet aktuella personer registrerade i lönesystemet i oktober 2003 uppgick till st. En grov gallring har genomförts i dataanalysen. Analysen ger som utdata ett material som avviker från det normala. För att verifiera orsakerna till de signalerade avvikelserna har vi sedan stämt av med ansvariga i verksamheten. Presentationen av granskning och resultat i rapporten är uppdelat på en kort beskrivning av kontrollmål, resultat av registeranalysen, verifiering samt eventuell kommentar. 4. Lönesystemet I Åtvidabergs kommun rapporteras alla avvikelser som semester och sjukdom m m in i systemet av fyra (3,75 tjänst) löneassistenter. Samtliga löneassistenter är centralt placerade. Inom personalavdelningen finns även två personalsekreterare och en personalchef. Totalt betalas lön och ersättningar till ca personer, inklusive timvikarier, uppdragstagare, förtroendevalda m m. Att denna siffra skiljer sig från analysens beror på att personal slutat under perioden men kvarligger i systemet samt att det finns personer registrerade i systemet som inte alltid är aktuella för löneutbetalning. 4.1 KPAI och LPS KPAI-rutinen (Kommunalt Personal Administrativt Informationssystem) består av tre huvudregister (tabellregister, personregister, kundregister) och ett flertal olika dataprogram. Försystemet LPS (Lokalt Personal System) är uppbyggt av ett antal databaser som innehåller information om anställningar, befattningar, frånvaro m m. All inrapportering sker till LPS och informationen integreras till KPAI för bearbetning och löneutbetalning. (6)

7 4.2 Kontroller I KPAI-rutinen finns ett antal inbyggda kontroller som: datateknisk kontroll formell kontroll logisk kontroll Eventuella felaktigheter redovisas på kontrollistor för senare korrigering. 5. och iakttagelser Personer över 65 år och 18 år eller yngre Analysen går ut på att ta fram alla aktuella personer som är över 65 år eller 18 år eller yngre. Normalt förekommer inga tillsvidareanställda som är äldre än gällande pensionsålder. De som trots allt är äldre än denna åldersgräns är vanligtvis anställda med någon form av specialavtal. Numera finns möjlighet att utnyttja rörlig pensionsålder vilket medger arbete tills personen fyllt 67 år. Personregistret innehåller 64 personer som är 65 år eller äldre. 19 personer är 18 år eller yngre. De personer som uppnått pensionsålder är uteslutande förtroendevalda, uppdragstagare, kontaktpersoner, lärare eller uppehållsanställda. 10 av dessa har avtal 01 (AB). Samtliga är lärare eller annan skolpersonal. Fem personer har 1 (innehavare av tjänst) i anställningstyp. Samtliga dessa utom en avser avtal 98 (familjehem) och har befattning som kontaktperson/familj. En person har 1 i anställningstyp och 01 i avtal. I detta fall är det fråga om torgvaktmästaren vars ersättning är arvodesbaserad. Personerna som är 18 år eller yngre är registrerade som vårdbiträde (13 st), barnskötare (2 st), uppdragstagare (3 st) eller barnskötare/lärare idrott (1). Alla utom två är registrerade som vikarier övrig (anställningstyp 4), för viss bestämd arbetsuppgift eller viss tid (anställningsform 4 eller 6). Två personer saknar anställningstyp (uppdragstagare). (7)

8 Ungdom som fyllt 19 år och yngre omfattas av lokalt timlöneavtal. I tre fall är angiven timlön lägre än det lokala avtalet. Kontroll av om personerna varit aktiva efter avtalets tillkomst är genomförd. För personer som är 19 år eller yngre reglerar Arbetsmiljöverkets föreskrifter vilka arbetsuppgifter och under vilka tider dessa får utföras. Såvitt granskningen visar är det ingen som har arbetsuppgifter eller arbetstider som avviker från föreskrifterna. Det kan vara värt att notera att personer som är 19 år eller yngre klassas som minderåriga och därför omfattas av speciella arbetsmässiga regler. Huruvida dessa efterlevs bör kontrolleras, speciellt om det är fråga om schemalagt arbete inom ex vis omsorg. Ansvaret för detta åvilar respektive enhetsansvarig eller arbetsledare. Det kan även vara lämpligt att personalavdelningen genomför stickprovskontroll av efterlevnaden. De personer som har en timlön som är lägre än lokalt timlöneavtal har inte arbetat under aktuell period. Registrerad timlön kommer dock att justeras. Sparade semesterdagar, ej över 40 dagar Enligt AB 01 (Allmänna Bestämmelser) får antalet sparade semesterdagar ej överstiga 40. Tidigare år har avräkning av uttagna dagar skett i samma fält (sparade dagar) i systemet. Numera sker registrering av sparade och uttagna dagar i separata fält. Dagar över 40 skall utbetalas i pengar senast i februari månad året efter intjänandeåret. Analysen påvisar 49 personer med över 40 sparade semesterdagar. De med mest sparade dagar har kontrollerats manuellt mot lönelista. Samtliga kontrollerade har fått sina överskjutande dagar utbetalda i februari (8)

9 Korrekt antal semesterdagar Kontroll har gjorts av att de anställda erhållit rätt antal semesterdagar. Analysen visar att alla i förhållande till ålder och avtal har rätt antal semesterdagar. I övrigt visas antal semesterdagar och deras fördelning nedan: Antal semesterdagar Antal personer Handläggarna räknar inte fram antalet semesterdagar utan detta görs automatiskt i lönesystemet. 10 personer som är 40 år eller äldre och inte tillhör avtal 01 är registrerade för 25 semesterdagar. 8 av dessa tillhör avtal 17 (PAN), en person tillhör avtal 20 (BEA) och en person tillhör avtal 70 (Lokalt avtal). Den sistnämnda personen är felregistrerad och uppgiften skall justeras. Två lärare (ferieanställda) som blir 50 år först under 2004 har noterats för 32 dagar i semester. Det är fråga om lärare som fyller år före tidpunkten för skolår, som sammanfaller med skolstart. Övriga som fyller år efter samma tidpunkt får den extra semesterdagen (eg semesterdagstillägget) ett år senare. Motsvarande gäller för 10 personer som blir 40 år under 2003 men fyller år före tidpunkten för start av skolår. Dessa erhåller sex extra semesterdagar (eg semesterdagstillägg) ett år tidigare jämfört med de som fyller år efter samma tidpunkt. Negativt antal semesterdagar Kontrollmålet går ut på att undersöka eventuell förekomst av semesteruttag över tillgängligt antal dagar. (9)

10 Analysen påvisar att fem personer har negativt antal semesterdagar. De personer med högst värden har flera tjänster där semesteruttaget registrerats på en av tjänsterna. Två av personerna har en negativ semesterdag. Personer som har en semesterdagsfaktor överstigande 1 kan på grund av delningen av semesterdagar där resterande tid alltid höjs till en hel dag, ha en negativ semesterdag. Lön ej utbetald efter anställningens upphörande Analysen går ut på att granska att lön inte har betalats ut efter anställningens slutdatum. en visar att ett större antal personer registrerats för lön mer än en månad efter uppgift om anställningens upphörande. Ett representativt urval av dessa personer har valts ut för kontroll. Urvalet omfattar personer som enligt personregistret slutat sin anställning någon gång under Såvitt granskningen visar har ingen fått lön eller ekonomisk ersättning mer än en månad efter anställningens upphörande. Anställningstyp och anställningsform är angivna och överensstämmer Analysen går ut på att kontrollera att anställningstyp och anställningsform finns angivna för alla anställda i lönesystemet samt att inte omöjliga kombinationer av anställningstyp och anställningsform finns registrerade. Som omöjliga kombinationer räknas till exempel vikarier med tillsvidareanställning. Att koderna för anställningstyp och anställningsform ej överensstämmer kan exempelvis medföra att en anställning felaktigt faller utanför då beräkning eller sortering görs med hjälp av dessa koder eller att lämnandet av statistiska anställningsuppgifter blir felaktiga. (10)

11 , verifiering och kommentar 1. Saknar anställningstyp eller anställningsform. 92 (uppdragstagare) personer saknar anställningstyp och har anställningsform 4 (för viss bestämd arbetsuppgift). 125 förtroendevalda saknar uppgift om anställningstyp men har anställningsform 3 (för viss tid). Övriga förtroendevalda (26) har anställningstyp 4 (vikarie övrig) och anställningsform 3 (för viss bestämd tid, vikariat). 24 (brandmän) personer saknar anställningstyp och har anställningsform 1 (tillsvidareanställd). De personer som saknar anställningstyp och har anställningsform 4 bör få detta korrigerat. Samtliga förtroendevalda bör ha samma registrering av anställningstyp och anställningsform De som saknar anställningstyp och har anställningsform 1 är korrekt registrerade. 2. Saknar både anställningstyp och anställningsform. 20 personer saknar såväl anställningstyp som anställningsform. Samtliga har befattningsbenämning arbetslös ungdom (7860) vilket är riktigt. 3. Omöjlig kombination av anställningstyp och anställningsform. 18 personer har anställningstyp 1 (innehavare av tjänst) och 3 (vikarie för viss bestämd tid) i anställningsform. Anledningen till registreringen av anställningstyp är att det saknas en ordinarie befattningshavare på aktuell tjänst. Registreringen får ses som tillfällig. Rätten till högre bilersättning (bilavtal) Analysen har gått ut på att ta fram anställda med bilavtal som ger rätt att få högre bilersättning pga att de använder sin bil i den dagliga arbetsutövningen. Detta innebär en ersättning på 27 kronor per mil istället för 22:50 kronor. Beslut om bilavtal fattas centralt. (11)

12 Enligt BIL 01 (g:a KRA, kommunalt reseavtal) är det daglig användning av egen bil som skall generera den högre ersättningen. Analysen visar att det finns 51 personer med bilavtal. Av de som har bilavtal har 30 personer använt sin bil under året. 21 har således inte noterats för någon körning alls. Av de som har noterats för körning har fyra personer kört mer än 400 mil och en person över 800 mil hitintills under året. Sammanlagd körning för de som har bilavtal uppgår till mil. 392 personer saknar bilavtal men finns registrerade för körning. Fem personer har kört mer än 300 mil och en person över mil hitintills under året. Sammanlagd körning för de som saknar bilavtal uppgår till mil. Mot bakgrund av ovan beskrivna förhållanden, kan det vara på sin plats med en samlad översyn av förutsättningarna för erhållande av bilavtal. Kombination av avtal och förmånsgrupp Analysen går ut på att undersöka förekomsten av kombinationer som inte överensstämmer. Analysen visar att två personer (uppdragstagare) med avtal 51 saknar förmånsgrupp. Övriga uppdragstagare har kombination avtal 51 och förmånsgrupp 5. Den kombination som inte överensstämmer för två uppdragstagare bör korrigeras.. Kombination av förmånsgrupp och semestergrupp Analysen går ut på att undersöka förekomsten av kombinationer som inte överensstämmer. (12)

13 en visar att en person som har avtal 5 (TAD) är registrerad med semestergrupp 2 (semesterlagen). en visar att det är en person med introduktionsersättning. Övriga personer med introduktionsersättning saknar angivelse om semestergrupp. Den person med introduktionsersättning som är registrerad med avtal 5 och semestergrupp 2 bör få registreringen om semestergrupp borttagen. Kombination av avtal och semesterdagar Analysen går ut på att undersöka kombinationer som inte överensstämmer. Analysen visar att en person med avtal 70 (lokalt avtal) har 25 semesterdagar. en visar att det är en person med introduktionsersättning. Övriga med introduktionsersättning har ingen uppgift om semesterdagar. Den person med avtal 70 och 25 dagars semester bör få semesteruppgiften borttagen. Personer som ej har rätt till övertidsersättning Analysen har som mål att undersöka att personer som ej har rätt till övertidsersättning ej heller erhåller detta. Analysen visar att det finns två personer som har registrerad övertid/komptid som enligt avtal ej har rätt till detta. (13)

14 en visar att det i båda fallen är frågan om sådan tid som har intjänats innan övertidsersättning bortförhandlades. Den tid som kvarligger som övertid och är inarbetat innan övertiden förhandlades bort bör lösas in. Anställda med mycket övertid Syftet med denna analys är att kontrollera förekomsten av anställda med mycket övertid. Vi har inventerat antalet anställda med en registrerad övertid överstigande 175 timmar enligt arbetstidslagen (ATL). Gränsen när dispens, för ytterligare övertidsarbete måste sökas, är 200 timmar per år och/eller 50 timmar per månad. en visar att det finns sex personer som har övertid som överstiger 175 timmar. För två av dessa är gränsen för när dispens måste inhämtas passerad. För övriga kommer troligen gränsen (200 tim) att överskridas under året. en visar att två är vårdbiträden, en är lärare, en är elevassistent/vårdare, en anläggningsarbetare samt en undersköterska. Dispens saknas för samtliga. För en av personerna finns lokal överenskommelse grundad på arbetstagarönskemål. Listor som redovisar fyllnads-, jour- och övertid skickas ut till enhetsansvariga varje månad. Ansvaret för att övertidsreglerna följs är decentraliserat till enhetschef eller motsvarande. Kommunen bör tillse att reglerna för ATL-tid efterlevs. Okompenserad övertid Analysen går ut på att redovisa olika värden för komptid. Kommunen saknar f ö regler för hanteringen av komptid. (14)

15 Analysen visar att 12 personer har komptid överstigande 100 timmar varav en har 322 timmar. Angivelserna kan delvis vara baserade på uppgifter från tidigare år. Personen med 322 timmar är dagbarnvårdare med speciella arbetsförutsättningar. Kommunen bör överväga att tillskapa regler för vad som skall gälla för intjänande och uttag av komptid och hur mycket och hur länge den ska kunna sparas. Lönetillägg Analysen har som syfte att undersöka förekomsten av höga (500 kr eller mer) fasta tillägg och att tillägget inte ligger kvar/utbetalas efter förordnandets slut. en visar att åtta personer har lönetillägg motsvarande 500 kr eller mer per månad. Totalt har 449 personer någon form av lönetillägg. Tre är sjuksköterskor som får fasta lönetillägg för resor i tjänst. Några har arbetsledarroll etc. Tilläggen har inget upphörandedatum utan är fasta. Tjänster över 40 timmar per vecka Analysen ska säkerställa att ingen som inte enligt avtal har mer än 40 timmar per vecka heller inte finns registrerade för mer än 40 timmar. 26 personer har 42,5 timmars arbetsvecka. Samtliga är dagbarnvårdare. Dagbarnvårdare lyder under lokalt specialavtal där veckoarbetstiden reglerats separat och är satt till 42,5 tim. (15)

16 Anställda med heltidstjänst som arbetar fyllnadstid Analysen har som mål att inventera omfattningen av heltidsanställda med registrerad fyllnadstid (mertid) och i så fall anledningarna till detta. I samband med utbildning på tid som inte är ordinarie arbetstid utgår inte övertidsersättning. I samband med sådan utbildning utgår istället fyllnadstid eller ersättning motsvarande fyllnadstid (AB 01, 32). Analysen visar att det är 199 heltidsanställda personer som har registrerad fyllnadstid. Tre personer har över 100 timmar. De två som har högst värden är lärare med partiell ledighet som jobbar extra på ledigheten. Övriga med högre värden är personer som är tjänstlediga och som jobbar extra på ordinarie tjänst eller som tidigare haft en deltidstjänst men under året gått upp på en heltidstjänst. Normalt ska inte heltidsanställda kunna registrera fyllnadstid. Arbetsplatsträffar och separata lokala överenskommelser är andra exempel när heltidsanställda trots detta registrerar fyllnadstid. Det finns även inslag av sådan tid som egentligen borde ha varit registrerad som övertid. Höga löner Analysen går ut på att ta fram alla personer med lön över kronor per månad och analysera lönebeloppen i förhållande till sysselsättningsgrad och befattningsbenämning. Analysen visar att det finns 75 personer med lön över kronor per månad. en visar att tre personer är förtroendevalda. Lönebeloppet för deras del avser årsarvodet. Övriga har en sysselsättningsgrad om 1.0 och med en befattningskategori (kommunchef, förvaltningschef, enhetschef m m) som svarar mot lönenivån. Det stora flertalet utgörs dock av lärare. (16)

17 Låga löner Analysen går ut på att ta fram de personer som är registrerade med lön under kronor i månaden och analysera lönebeloppen i förhållande till sysselsättningsgrad och befattningsbenämning. Åtvidabergs kommun har ingen fastställd nedre gräns (utöver kollektivavtal) för lön. Lokalt avtal för SKAF-kollektivet finns dock. en visar att 17 personer har en lön understigande kronor. Analysen visar att det i första hand är fråga om städpersonal, vårdbiträden eller personliga assistenter. I ett fall är det fråga om lön under gällande kollektivavtalsnivå. Personen har inte varit aktuell för arbete i kommunen under ett antal år och det är ett gammalt värde som kvarligger i registret. Övriga har löner som ligger över lägsta lön enligt gällande kollektivavtal. I några fall kan det finnas lönenivåer som ligger under den lönenivå som fastställts lokalt för SKAF-kollektivet. (Se kontrollmål: Beloppslöner är korrekta). Körda kilometer i tjänsten i förhållande till skattefri reseersättning Kontrollmålet går ut på att analysera relationen mellan körda kilometer och ersättning för de som erhållit över kronor på årsbasis. Fältet för skattefri ersättning för körda kilometer i tjänsten kan även innehålla annan skattefri ersättning, bl a utlägg, traktamenten m m. Fältet för skattefri ersättning får inte innehålla sådant som är av skattepliktig natur. Analysen visar att sex personer fått ersättning överstigande kronor samtidigt som de noterats för körning i tjänsten. 19 personer har fått ersättning överstigande kronor utan att ha kört något i tjänsten. Fyra personer som fått ersättning överstigande kronor har en körsträcka som överensstämmer med ersättningen. Två personer har fått ersättning som kraftigt avviker mot körsträckan. För dessa är det fråga om skattefria utlandstraktamenten. De personer som fått ersättning över kronor utan att ha kört i tjänsten är sådana som fått introduktionsersättning (invandrare). (17)

18 Närvarotimmar för timanställda Analysen går ut på att kontrollera förekomsten av höga värden (över timmar per år) av närvarotimmar för timanställda. Analysen visar att ingen person har över timmar. Fem personer har över timmar. Det högsta värdet är ca timmar. Analysen visar att personen med flest antal timmar omfattas av PAN-avtalet. Omfattningen av antalet timmar avgörs tillsammans med försäkringskassan i en s k biståndsbedömning Det är viktigt ur en internkontrollaspekt att registrerad tidsåtgång, speciellt för de som omfattas av PAN-avtalet, följs upp. Beloppslöner är korrekta Kontrollmålet går ut på att för personer med i första hand facklig anslutning till SKAF (kommunal) kontrollera lönesättningen. I lokalt avtal av har fastställts lönenivåer. Ny överenskommelse har träffats fr o m där arbetet med att slutligt fastställa lönenivåer pågår. I registeranalysen har samtliga personer summerats på befattningsbenämning och omräknats till heltidslön. Grunden för analys är samtliga personer tillhöriga SKAF. Samtliga personer har kontrollerats. De (99 st) som har löner under eller över fastställda lönenivåer har kontrollerats. För det stora flertalet av de som har löner över fastställd lönenivå beror detta antingen på olika former av tillägg (oftast nattillägg) eller tillhörighet till speciell resursenhet där lönenivån är högre. Efter utredning kvarstår dock två personer (städare utan facklig tillhörighet) som inte fått sina löner justerade. För dessa skall lönejustering ske. (18)

19 Två personer har lön under den nivå som satts i lokal förhandling. Lönebeloppen kommer att justeras. Negativa värden Kontrollmålet går ut på att kontrollera förekomsten av negativa värden. en visar att 28 personer har negativa värden för komptid. Sex av dessa har över 5 timmar. En person har negativ fyllnadstid noterad. Negativ fyllnadstid skall egentligen inte gå att ha. Analysen visar att kommunen inte har regler för hur negativa värden för komptid skall hanteras. Viss acceptans för negativ komptid har tidigare funnits. Personen med negativ fyllnadstid har under 2002 fått sin fyllnadstid felaktigt registrerad. Rättning har skett under 2003 därav det felaktiga värdet. Hur förekomsten av negativ komptid skall hanteras bör ev kunna ingå i en mer övergripande policy för hur komptid generellt skall hanteras. Preliminärskatt i förhållande till lön Kontrollmålet går ut på att kontrollera förhållandet mellan preliminärskatt i förhållande till lön. Analysen påvisar 30 personer med en preliminärskatt i förhållande till lön om 50% eller högre. Analysen påvisar även ett större antal personer med låg preliminär skatt. (19)

20 . en visar att många av de med hög preliminär skatt är förtroendevalda där begäran om extra avdrag finns De som har låga nivåer av preliminär skatt har antingen jämkning eller sådan ersättning att preliminär skatt bara dragits enstaka månad. Det förekommer även arbetslös ungdom där ersättningen inte räknas som inkomst av tjänst. Uttagna semesterdagar mindre än 20 Kontrollmålet går ut på att undersöka antalet personer som tillhör avtal 01 och inte tagit ut minst 20 dagar semester och varför. Arbetsgivaren är skyldig att tillse att minst 20 dagar tas ut. en Analysen påvisar ett stort antal personer med ett uttag av semester under 20 dagar. en påvisar att det uteslutande är fråga om personer som under året bytt tjänst, är långtidssjuka, föräldralediga eller anställts sent. Signallista omfattande de som inte kommit upp i 20 dagars semester under året skickas ut till respektive enhetsansvarig/arbetsledare. Kontroll av uttagna semesterdagar sker också i samband med kontantersättning av överskjutande sparade semesterdagar. Uttagna semesterdagar mer än innestående Kontrollmålet går ut på att undersöka förekomsten av personer som tagit ut mer semester än vad årets semesterrätt inklusive sparade dagar medger. Analysen visar att det finns en person som tagit ut mer semester än vad årets semesterrätt inklusive sparade dagar medger. en visar att det är fråga om en deltidsanställd person med flera anställningar där semesteruttaget bara noterats på en av anställningarna. (20)

21 Anställda med mycket jourtid Kontrollen går ut på att undersöka förekomsten av höga värden (över 500 timmar) för jourtid. Analysen visar att två personer har jourtid överstigande 500 timmar. Totalt 22 personer har jourtid överstigande 100 timmar. en visar att de två personer som har jourtid över 500 timmar är anställda som jourbiträden (jour under sovande tid). Övrigt Samtliga befattningshavare har befattningsbenämning. Alla som omfattas av avtal 01 har 32, 31 eller 25 dagars semester. (21)

Revisionsrapport Halmstads kommun

Revisionsrapport Halmstads kommun Revisionsrapport Substansgranskning av lönesystemets personregisterdel Lars Edgren Karin Elg Halmstads kommun 2013-04-11 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning/syfte 2 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Region Halland

Revisionsrapport Region Halland Revisionsrapport Substansgranskning av lönesystemets personregisterdel Lars Edgren Karin Elg Region Halland 2013-01-23 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning/syfte 3 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av löner, Linköpings kommun. September 2010. Nina Vissing

Revisionsrapport. Granskning av löner, Linköpings kommun. September 2010. Nina Vissing Revisionsrapport Granskning av löner, Linköpings kommun September 2010 Författare: Lars Edgren Nina Vissing Innehållsförteckning Granskning av löner, Linköpings kommun... 1 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning/syfte...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av löner. Falkenbergs kommun. Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin

Revisionsrapport. Granskning av löner. Falkenbergs kommun. Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin Revisionsrapport Granskning av löner Falkenbergs kommun Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfrågor, avgränsning och metod...3 2 Sammanfattning...4 2.1 Noterade

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige 2006-02-08 Vård- och omsorgsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av rutiner för lönehantering Revisorerna har granskat kommunens rutiner för lönehantering

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Rapport avseende Personalskulder. December 2006

Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk i redovisning av personalskulder...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll rutiner...3 Substansgranskning...3 Noteringar vid

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg Sid 1 (5) Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg mot ledig tid Vad är syftet? Svar: Gävle kommun vill ge sina medarbetare ytterligare ett sätt att få sitt livspussel att gå ihop. Tid är

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK

ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK Innehåll Anvisning för inrapportering av lönestatistik... 2 Omfattning... 2 Statistiknummer (tidigare delägarnummer)... 3 Delägarintern underenhet... 3 Kommunkod...

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager Granskning av lönehanteringen Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

Anställnings- och avgångsrutiner

Anställnings- och avgångsrutiner Revisionsrapport Anställnings- och avgångsrutiner Malin Andersson Hans Axelsson Inledning/uppdraget Av s revisorer har vi fått i uppdrag att granska om det finns en tillräcklig kontroll av rutiner i samband

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehantering

Revisionsrapport Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk Manager Kristianstads kommun December 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning.

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning. Arbetstidsmodell 3 Användningsområde Alla typer av verksamheter. Kännetecken Saldomodell med verksamhetsanpassat önskeschema med fri passlängd inom arbetstidslagens ram. Deltagande i modellen innebär tjänstgöring

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Granskning av Lönehanteringen

Granskning av Lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar, Revisionskonsult Caroline Liljebjörn, Certifierad kommunal revisor Granskning av Lönehanteringen Hultsfreds kommun Ola Holstein, Risk Manager 15 januari 2015

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde Bilaga 1d Delrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system Värnamo sjukvårdsområde Innehållsförteckning 1 Granskningsresultat Värnamo sjukvårdsområde 3 1.1 Det finns en landstingsövergripande

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari 2013 1 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING...

Läs mer

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847 PM 2014-12-05 Dnr 2014/0847 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Palasso Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager november 2014 Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning...

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET

KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET 2012 03 28 KOMMENTARER TILL VILLKORSAVTALET Inledning Parterna kom i förra avtalsrörelsen överens om att göra en redaktionell översyn av ALFA. Avsikten var inte att göra några materiella förändringar utan

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 Parter Arbetsgivarsidan: Tullverket Huvudkontoret Arbetstagarsidan: SACO-föreningen vid Tullverket OFR/TULL-KUST SEKO Flextidsavtal i anslutning till Tull-ALFA

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anne Elgmark 2014-12-05 KS 2014/1002 50069 Kommunstyrelsen Granskning av lönehanteringen Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7 Sidan: 1 av 7 Arkiv Formulär kodtexter Pga. den nya pensionsinrapporteringen har BSF-koderna delats upp med en grupp för BSF koder avtal kommunal och en grupp för BSF koder avtal övriga. Lönerutiner Formulär

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering Revisionsrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system - lönehantering Johan Bokinge Karin Norrman Elgh Landstinget i Jönköpings län 2011-10-04 Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Landstinget

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Jenny Krispinsson Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Pajala kommun Innehåll 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag... 1 2. Inledning...

Läs mer

LATHUND. Registrering av Föräldraledigheter

LATHUND. Registrering av Föräldraledigheter Version 2, 2011-04-12 1 av 6 LATHUND Registrering av Föräldraledigheter Föräldraledigheter ska egenrapporteras i Primula. Kontakta din lönehandläggare före du rapporterar din ledighet om du är osäker över

Läs mer

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt LÖSEN LÖneunderlag Säkert och ENkelt 1 Granskningsunderlag till Byggnads Sveriges Byggindustrier (BI) Fas 1 Tidlöner: lämnas fr.o.m. juni 2011 (i juni lämnas uppgifter avseende maj). Fas 2 Prestationslöner:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Överföringskrav enligt PA-91

Överföringskrav enligt PA-91 1 (11) Överföringskrav enligt PA-91 Version 1.1 2 (11) 1 AMÄNT... 3 1.1 Obligatoriska poster... 3 1.2 evnadsålder... 4 1.3 Personnummerbytelista... 4 2 FÖRPOST... 4 3 PERSONUPPGIFTER... 5 4 ANSTÄNINGSUPPGIFTER...

Läs mer

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton 2002-01-08 Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton Bakgrund Arbetstidsförkortning och formerna för denna var

Läs mer

Rutiner för lönepolitiken vid Karlshamns kommun

Rutiner för lönepolitiken vid Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 25, 2008-02-19 Rutiner för lönepolitiken vid Karlshamns kommun Inledning De rutiner som gäller vid lönesättning

Läs mer

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p Så fungerar S:t Göranmodellen Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön 0,5p 1,5p 1,0p 0,6p Vad är S:t Göranmodellen? S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window

Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window Självservice/Aditro Window 1 (18) Personalkontoret 2015-04-07 Nu kommer du in i Självservice via Aditro Window På startsidan ser du: Meddelanden som just nu visar löneutbetalningsdatum. Klockan flexar

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

Handledning för inrapportering KFO-LO

Handledning för inrapportering KFO-LO Handledning för inrapportering KFO-LO 1 Inledning Välkommen som kund hos Pensionsvalet! Denna handledning riktar sig till arbetsgivare som har anställda som omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP (Kooperationens

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1 Nya semesterregler från 1 april 2010 Från 1 april 2010 gäller nya semesterregler. Semesterlagen har förenklats och en sammalöneregel och en förenklad version av procentregeln har införts i semesterlagen.

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

BESLUT OM BEVARANDE OCH GALLRING AV INFORMATION INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION HOS MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD

BESLUT OM BEVARANDE OCH GALLRING AV INFORMATION INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION HOS MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKI V FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-5370/11 SID 1 (18) 2011-06-09 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT OM BEVARANDE OCH GALLRING AV INFORMATION INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION HOS MYNDIGHETER

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Att vara personlig assistent Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett personligt utformat stöd som ges åt person

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen Dnr: Rev 28-2012 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 11 december 2012 Västra Götalandsregionen Rapport: Registeranalys och

Läs mer

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1 Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1. Löner 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling. Det

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Användarmanual Självservice arbetstagare

Användarmanual Självservice arbetstagare Användarmanual Självservice arbetstagare Innehållsförteckning Vad innebär självservice för dig? 3 Support 3 Kom igång 3 Inloggning 4 Inställningar 4 Kalender 5 Viktigt att veta 5 Grundfunktioner 5 Rapportering

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Individuell anpassning genom enskild överenskommelse

Individuell anpassning genom enskild överenskommelse Individuell anpassning genom enskild överenskommelse - inom ramen för ALFA 1 Innehåll 1. Bakgrund...3 2. Inledning...4 3. Förutsättning...4 4. Giltighet och upphörande av överenskommelse...5 5. Frågor

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Löneavtal mellan Unionen och Bemanningsföretagen för Tjänstemannaavtalet

Löneavtal mellan Unionen och Bemanningsföretagen för Tjänstemannaavtalet Löneavtal mellan Unionen och Bemanningsföretagen för Tjänstemannaavtalet 1. Löner Avtal om löner mellan Bemanningsföretagen och Unionen den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2016. Detta avtal gäller

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer