REVISIONSRAPPORT. Substansgranskning av lönesystemets personregister. Åtvidabergs kommun. Februari Lars Edgren. Karin Jäderbrink (1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISIONSRAPPORT. Substansgranskning av lönesystemets personregister. Åtvidabergs kommun. Februari 2003. Lars Edgren. Karin Jäderbrink (1)"

Transkript

1 REVISIONSRAPPORT Åtvidabergs kommun Substansgranskning av lönesystemets personregister Februari 2003 Lars Edgren Karin Jäderbrink (1)

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning/syfte Metod och omfattning Lönesystemet KPAI och LPS Kontroller och iakttagelser...7 (2)

3 1. Sammanfattning Komrev har, på uppdrag av Åtvidabergs kommuns revisorer, genomfört en substansgranskning av kommunens löner. I denna analys har vi använt Komrevs verktyg för registeranalys (IDEA). Analysen har gjorts utifrån en kopia av informationen i personregistret. Det analyserade materialet omfattar perioden 1/1-31/ Ur materialet har vi sorterat ut avvikelser för manuell uppföljning. En avvikelse innebär inte att uppgiften är felaktig, men det ger en signal om att materialet behöver kontrolleras med ansvarig eller handläggare. Vid denna verifiering erhålls antingen en godtagbar förklaring eller konstateras en felaktighet som bör korrigeras. Sammanfattningsvis visar registeranalysen att de kontrollerade rutinerna fungerar tillfredsställande och att personalavdelningen har bra kontroll över sina register. Antalet felaktigheter är över lag få. Vi vill dock poängtera följande: Inom kommunen finns sex personer som har eller kommer att passera gränsen för när dispens krävs för fortsatt övertidsarbete. Någon dispens har dock inte sökts. Kommunen bör tillse att arbetstidslagens regler om dispens efterlevs. Ansvaret för att arbetstagare som är 19 år eller yngre har arbetsmässiga förutsättningar i enlighet med arbetsmiljöverks föreskrifter är decentraliserat till enhetsansvarig/arbetsledare. Det kan vara lämpligt att personalkontoret stickprovsmässigt följer upp hanteringen. De personer som har avvikande anställningstyp i förhållande till anställningsform bör i de fall där det är möjligt få detta korrigerat. Ett mindre antal (51 st) av kommunens anställda har s k bilavtal. Av dessa är det ca 30 som noterats för körning i tjänsten. Ca 400 personer saknar bilavtal men har noterats för körning i tjänsten. Många kör såväl regelbundet som längre sträckor. Mot bakgrund av att ett litet antal personer har bilavtal men kör lite eller inget alls samtidigt som det finns andra som kör betydligt mer utan att ha motsvarande avtal, kan det vara på sin plats med en samlad översyn av förutsättningarna för erhållande av bilavtal. (3)

4 De personer som har avvikande kombinationer av avtal/förmånsgrupp/semestergrupp/semesterdagar bör, i de fall där det är möjligt, få detta justerat Åtvidabergs kommun bör överväga att tillskapa regler för hur komptid skall hanteras Ur en internkontrollaspekt är det viktigt att de som omfattas av vissa avtal får sin tidredovisning kontrollerad. Ansvaret för detta ligger inom ramen för den sociala verksamheten. Två personer har lön under den nivå som satts i lokal förhandling. Lönebeloppen kommer att justeras De negativa värden som förekommer bör justeras (4)

5 2. Inledning/syfte Komrev har, på uppdrag av Åtvidabergs kommuns revisorer, gjort en granskning av informationen i kommunens lönesystem. Syftet har varit att granska speciellt personregistret mot ett antal kontrollmål som anges nedan. Personer över 65 år och 18 år eller yngre Sparad semester, ej över 40 dagar Korrekt antal semesterdagar Negativt antal semesterdagar Lön ej utbetald efter anställningens upphörande Anställningstyp och anställningsform är korrekt angivna Rätten till högre bilersättning (bilavtal) Kombination av avtal och förmånsgrupp Kombination av förmånsgrupp och semestergrupp Kombination av avtal och semesterdagar Personer som ej har rätt till övertidsersättning Anställda med mycket övertid Okompenserad övertid Lönetillägg Tjänster över 40 tim/vecka Anställda med heltidstjänst som arbetat fyllnadstid Höga löner Låga löner Körda kilometer i förhållande till reseersättning Närvarotimmar för timanställda Beloppslöner är korrekta Negativa värden Preliminärskatt i förhållande till lön Uttagna semesterdagar mindre än 20 Uttagna semesterdagar mer än innestående Mycket jour Övrigt 3. Metod och omfattning med IDEA innebär att: (5)

6 Hela datamängden för den aktuella perioden kan analyseras på ett effektivt och snabbt sätt. En enhetlig analys görs av informationen oberoende av datorsystem och leverantör. Externa analyser utesluter eventuella felkällor som ligger inbyggda i de analyserade datorsystemen. Metoden går ut på att med hjälp av dator analysera en kopia av informationen i löne- och personalsystemets personregister. Vi har valt perioden 1/1-31/ Analysen omfattar all information om samtliga individer i personregistret. Antal registrerade uppgifter på personer och tjänster under 2003 är Antalet aktuella personer registrerade i lönesystemet i oktober 2003 uppgick till st. En grov gallring har genomförts i dataanalysen. Analysen ger som utdata ett material som avviker från det normala. För att verifiera orsakerna till de signalerade avvikelserna har vi sedan stämt av med ansvariga i verksamheten. Presentationen av granskning och resultat i rapporten är uppdelat på en kort beskrivning av kontrollmål, resultat av registeranalysen, verifiering samt eventuell kommentar. 4. Lönesystemet I Åtvidabergs kommun rapporteras alla avvikelser som semester och sjukdom m m in i systemet av fyra (3,75 tjänst) löneassistenter. Samtliga löneassistenter är centralt placerade. Inom personalavdelningen finns även två personalsekreterare och en personalchef. Totalt betalas lön och ersättningar till ca personer, inklusive timvikarier, uppdragstagare, förtroendevalda m m. Att denna siffra skiljer sig från analysens beror på att personal slutat under perioden men kvarligger i systemet samt att det finns personer registrerade i systemet som inte alltid är aktuella för löneutbetalning. 4.1 KPAI och LPS KPAI-rutinen (Kommunalt Personal Administrativt Informationssystem) består av tre huvudregister (tabellregister, personregister, kundregister) och ett flertal olika dataprogram. Försystemet LPS (Lokalt Personal System) är uppbyggt av ett antal databaser som innehåller information om anställningar, befattningar, frånvaro m m. All inrapportering sker till LPS och informationen integreras till KPAI för bearbetning och löneutbetalning. (6)

7 4.2 Kontroller I KPAI-rutinen finns ett antal inbyggda kontroller som: datateknisk kontroll formell kontroll logisk kontroll Eventuella felaktigheter redovisas på kontrollistor för senare korrigering. 5. och iakttagelser Personer över 65 år och 18 år eller yngre Analysen går ut på att ta fram alla aktuella personer som är över 65 år eller 18 år eller yngre. Normalt förekommer inga tillsvidareanställda som är äldre än gällande pensionsålder. De som trots allt är äldre än denna åldersgräns är vanligtvis anställda med någon form av specialavtal. Numera finns möjlighet att utnyttja rörlig pensionsålder vilket medger arbete tills personen fyllt 67 år. Personregistret innehåller 64 personer som är 65 år eller äldre. 19 personer är 18 år eller yngre. De personer som uppnått pensionsålder är uteslutande förtroendevalda, uppdragstagare, kontaktpersoner, lärare eller uppehållsanställda. 10 av dessa har avtal 01 (AB). Samtliga är lärare eller annan skolpersonal. Fem personer har 1 (innehavare av tjänst) i anställningstyp. Samtliga dessa utom en avser avtal 98 (familjehem) och har befattning som kontaktperson/familj. En person har 1 i anställningstyp och 01 i avtal. I detta fall är det fråga om torgvaktmästaren vars ersättning är arvodesbaserad. Personerna som är 18 år eller yngre är registrerade som vårdbiträde (13 st), barnskötare (2 st), uppdragstagare (3 st) eller barnskötare/lärare idrott (1). Alla utom två är registrerade som vikarier övrig (anställningstyp 4), för viss bestämd arbetsuppgift eller viss tid (anställningsform 4 eller 6). Två personer saknar anställningstyp (uppdragstagare). (7)

8 Ungdom som fyllt 19 år och yngre omfattas av lokalt timlöneavtal. I tre fall är angiven timlön lägre än det lokala avtalet. Kontroll av om personerna varit aktiva efter avtalets tillkomst är genomförd. För personer som är 19 år eller yngre reglerar Arbetsmiljöverkets föreskrifter vilka arbetsuppgifter och under vilka tider dessa får utföras. Såvitt granskningen visar är det ingen som har arbetsuppgifter eller arbetstider som avviker från föreskrifterna. Det kan vara värt att notera att personer som är 19 år eller yngre klassas som minderåriga och därför omfattas av speciella arbetsmässiga regler. Huruvida dessa efterlevs bör kontrolleras, speciellt om det är fråga om schemalagt arbete inom ex vis omsorg. Ansvaret för detta åvilar respektive enhetsansvarig eller arbetsledare. Det kan även vara lämpligt att personalavdelningen genomför stickprovskontroll av efterlevnaden. De personer som har en timlön som är lägre än lokalt timlöneavtal har inte arbetat under aktuell period. Registrerad timlön kommer dock att justeras. Sparade semesterdagar, ej över 40 dagar Enligt AB 01 (Allmänna Bestämmelser) får antalet sparade semesterdagar ej överstiga 40. Tidigare år har avräkning av uttagna dagar skett i samma fält (sparade dagar) i systemet. Numera sker registrering av sparade och uttagna dagar i separata fält. Dagar över 40 skall utbetalas i pengar senast i februari månad året efter intjänandeåret. Analysen påvisar 49 personer med över 40 sparade semesterdagar. De med mest sparade dagar har kontrollerats manuellt mot lönelista. Samtliga kontrollerade har fått sina överskjutande dagar utbetalda i februari (8)

9 Korrekt antal semesterdagar Kontroll har gjorts av att de anställda erhållit rätt antal semesterdagar. Analysen visar att alla i förhållande till ålder och avtal har rätt antal semesterdagar. I övrigt visas antal semesterdagar och deras fördelning nedan: Antal semesterdagar Antal personer Handläggarna räknar inte fram antalet semesterdagar utan detta görs automatiskt i lönesystemet. 10 personer som är 40 år eller äldre och inte tillhör avtal 01 är registrerade för 25 semesterdagar. 8 av dessa tillhör avtal 17 (PAN), en person tillhör avtal 20 (BEA) och en person tillhör avtal 70 (Lokalt avtal). Den sistnämnda personen är felregistrerad och uppgiften skall justeras. Två lärare (ferieanställda) som blir 50 år först under 2004 har noterats för 32 dagar i semester. Det är fråga om lärare som fyller år före tidpunkten för skolår, som sammanfaller med skolstart. Övriga som fyller år efter samma tidpunkt får den extra semesterdagen (eg semesterdagstillägget) ett år senare. Motsvarande gäller för 10 personer som blir 40 år under 2003 men fyller år före tidpunkten för start av skolår. Dessa erhåller sex extra semesterdagar (eg semesterdagstillägg) ett år tidigare jämfört med de som fyller år efter samma tidpunkt. Negativt antal semesterdagar Kontrollmålet går ut på att undersöka eventuell förekomst av semesteruttag över tillgängligt antal dagar. (9)

10 Analysen påvisar att fem personer har negativt antal semesterdagar. De personer med högst värden har flera tjänster där semesteruttaget registrerats på en av tjänsterna. Två av personerna har en negativ semesterdag. Personer som har en semesterdagsfaktor överstigande 1 kan på grund av delningen av semesterdagar där resterande tid alltid höjs till en hel dag, ha en negativ semesterdag. Lön ej utbetald efter anställningens upphörande Analysen går ut på att granska att lön inte har betalats ut efter anställningens slutdatum. en visar att ett större antal personer registrerats för lön mer än en månad efter uppgift om anställningens upphörande. Ett representativt urval av dessa personer har valts ut för kontroll. Urvalet omfattar personer som enligt personregistret slutat sin anställning någon gång under Såvitt granskningen visar har ingen fått lön eller ekonomisk ersättning mer än en månad efter anställningens upphörande. Anställningstyp och anställningsform är angivna och överensstämmer Analysen går ut på att kontrollera att anställningstyp och anställningsform finns angivna för alla anställda i lönesystemet samt att inte omöjliga kombinationer av anställningstyp och anställningsform finns registrerade. Som omöjliga kombinationer räknas till exempel vikarier med tillsvidareanställning. Att koderna för anställningstyp och anställningsform ej överensstämmer kan exempelvis medföra att en anställning felaktigt faller utanför då beräkning eller sortering görs med hjälp av dessa koder eller att lämnandet av statistiska anställningsuppgifter blir felaktiga. (10)

11 , verifiering och kommentar 1. Saknar anställningstyp eller anställningsform. 92 (uppdragstagare) personer saknar anställningstyp och har anställningsform 4 (för viss bestämd arbetsuppgift). 125 förtroendevalda saknar uppgift om anställningstyp men har anställningsform 3 (för viss tid). Övriga förtroendevalda (26) har anställningstyp 4 (vikarie övrig) och anställningsform 3 (för viss bestämd tid, vikariat). 24 (brandmän) personer saknar anställningstyp och har anställningsform 1 (tillsvidareanställd). De personer som saknar anställningstyp och har anställningsform 4 bör få detta korrigerat. Samtliga förtroendevalda bör ha samma registrering av anställningstyp och anställningsform De som saknar anställningstyp och har anställningsform 1 är korrekt registrerade. 2. Saknar både anställningstyp och anställningsform. 20 personer saknar såväl anställningstyp som anställningsform. Samtliga har befattningsbenämning arbetslös ungdom (7860) vilket är riktigt. 3. Omöjlig kombination av anställningstyp och anställningsform. 18 personer har anställningstyp 1 (innehavare av tjänst) och 3 (vikarie för viss bestämd tid) i anställningsform. Anledningen till registreringen av anställningstyp är att det saknas en ordinarie befattningshavare på aktuell tjänst. Registreringen får ses som tillfällig. Rätten till högre bilersättning (bilavtal) Analysen har gått ut på att ta fram anställda med bilavtal som ger rätt att få högre bilersättning pga att de använder sin bil i den dagliga arbetsutövningen. Detta innebär en ersättning på 27 kronor per mil istället för 22:50 kronor. Beslut om bilavtal fattas centralt. (11)

12 Enligt BIL 01 (g:a KRA, kommunalt reseavtal) är det daglig användning av egen bil som skall generera den högre ersättningen. Analysen visar att det finns 51 personer med bilavtal. Av de som har bilavtal har 30 personer använt sin bil under året. 21 har således inte noterats för någon körning alls. Av de som har noterats för körning har fyra personer kört mer än 400 mil och en person över 800 mil hitintills under året. Sammanlagd körning för de som har bilavtal uppgår till mil. 392 personer saknar bilavtal men finns registrerade för körning. Fem personer har kört mer än 300 mil och en person över mil hitintills under året. Sammanlagd körning för de som saknar bilavtal uppgår till mil. Mot bakgrund av ovan beskrivna förhållanden, kan det vara på sin plats med en samlad översyn av förutsättningarna för erhållande av bilavtal. Kombination av avtal och förmånsgrupp Analysen går ut på att undersöka förekomsten av kombinationer som inte överensstämmer. Analysen visar att två personer (uppdragstagare) med avtal 51 saknar förmånsgrupp. Övriga uppdragstagare har kombination avtal 51 och förmånsgrupp 5. Den kombination som inte överensstämmer för två uppdragstagare bör korrigeras.. Kombination av förmånsgrupp och semestergrupp Analysen går ut på att undersöka förekomsten av kombinationer som inte överensstämmer. (12)

13 en visar att en person som har avtal 5 (TAD) är registrerad med semestergrupp 2 (semesterlagen). en visar att det är en person med introduktionsersättning. Övriga personer med introduktionsersättning saknar angivelse om semestergrupp. Den person med introduktionsersättning som är registrerad med avtal 5 och semestergrupp 2 bör få registreringen om semestergrupp borttagen. Kombination av avtal och semesterdagar Analysen går ut på att undersöka kombinationer som inte överensstämmer. Analysen visar att en person med avtal 70 (lokalt avtal) har 25 semesterdagar. en visar att det är en person med introduktionsersättning. Övriga med introduktionsersättning har ingen uppgift om semesterdagar. Den person med avtal 70 och 25 dagars semester bör få semesteruppgiften borttagen. Personer som ej har rätt till övertidsersättning Analysen har som mål att undersöka att personer som ej har rätt till övertidsersättning ej heller erhåller detta. Analysen visar att det finns två personer som har registrerad övertid/komptid som enligt avtal ej har rätt till detta. (13)

14 en visar att det i båda fallen är frågan om sådan tid som har intjänats innan övertidsersättning bortförhandlades. Den tid som kvarligger som övertid och är inarbetat innan övertiden förhandlades bort bör lösas in. Anställda med mycket övertid Syftet med denna analys är att kontrollera förekomsten av anställda med mycket övertid. Vi har inventerat antalet anställda med en registrerad övertid överstigande 175 timmar enligt arbetstidslagen (ATL). Gränsen när dispens, för ytterligare övertidsarbete måste sökas, är 200 timmar per år och/eller 50 timmar per månad. en visar att det finns sex personer som har övertid som överstiger 175 timmar. För två av dessa är gränsen för när dispens måste inhämtas passerad. För övriga kommer troligen gränsen (200 tim) att överskridas under året. en visar att två är vårdbiträden, en är lärare, en är elevassistent/vårdare, en anläggningsarbetare samt en undersköterska. Dispens saknas för samtliga. För en av personerna finns lokal överenskommelse grundad på arbetstagarönskemål. Listor som redovisar fyllnads-, jour- och övertid skickas ut till enhetsansvariga varje månad. Ansvaret för att övertidsreglerna följs är decentraliserat till enhetschef eller motsvarande. Kommunen bör tillse att reglerna för ATL-tid efterlevs. Okompenserad övertid Analysen går ut på att redovisa olika värden för komptid. Kommunen saknar f ö regler för hanteringen av komptid. (14)

15 Analysen visar att 12 personer har komptid överstigande 100 timmar varav en har 322 timmar. Angivelserna kan delvis vara baserade på uppgifter från tidigare år. Personen med 322 timmar är dagbarnvårdare med speciella arbetsförutsättningar. Kommunen bör överväga att tillskapa regler för vad som skall gälla för intjänande och uttag av komptid och hur mycket och hur länge den ska kunna sparas. Lönetillägg Analysen har som syfte att undersöka förekomsten av höga (500 kr eller mer) fasta tillägg och att tillägget inte ligger kvar/utbetalas efter förordnandets slut. en visar att åtta personer har lönetillägg motsvarande 500 kr eller mer per månad. Totalt har 449 personer någon form av lönetillägg. Tre är sjuksköterskor som får fasta lönetillägg för resor i tjänst. Några har arbetsledarroll etc. Tilläggen har inget upphörandedatum utan är fasta. Tjänster över 40 timmar per vecka Analysen ska säkerställa att ingen som inte enligt avtal har mer än 40 timmar per vecka heller inte finns registrerade för mer än 40 timmar. 26 personer har 42,5 timmars arbetsvecka. Samtliga är dagbarnvårdare. Dagbarnvårdare lyder under lokalt specialavtal där veckoarbetstiden reglerats separat och är satt till 42,5 tim. (15)

16 Anställda med heltidstjänst som arbetar fyllnadstid Analysen har som mål att inventera omfattningen av heltidsanställda med registrerad fyllnadstid (mertid) och i så fall anledningarna till detta. I samband med utbildning på tid som inte är ordinarie arbetstid utgår inte övertidsersättning. I samband med sådan utbildning utgår istället fyllnadstid eller ersättning motsvarande fyllnadstid (AB 01, 32). Analysen visar att det är 199 heltidsanställda personer som har registrerad fyllnadstid. Tre personer har över 100 timmar. De två som har högst värden är lärare med partiell ledighet som jobbar extra på ledigheten. Övriga med högre värden är personer som är tjänstlediga och som jobbar extra på ordinarie tjänst eller som tidigare haft en deltidstjänst men under året gått upp på en heltidstjänst. Normalt ska inte heltidsanställda kunna registrera fyllnadstid. Arbetsplatsträffar och separata lokala överenskommelser är andra exempel när heltidsanställda trots detta registrerar fyllnadstid. Det finns även inslag av sådan tid som egentligen borde ha varit registrerad som övertid. Höga löner Analysen går ut på att ta fram alla personer med lön över kronor per månad och analysera lönebeloppen i förhållande till sysselsättningsgrad och befattningsbenämning. Analysen visar att det finns 75 personer med lön över kronor per månad. en visar att tre personer är förtroendevalda. Lönebeloppet för deras del avser årsarvodet. Övriga har en sysselsättningsgrad om 1.0 och med en befattningskategori (kommunchef, förvaltningschef, enhetschef m m) som svarar mot lönenivån. Det stora flertalet utgörs dock av lärare. (16)

17 Låga löner Analysen går ut på att ta fram de personer som är registrerade med lön under kronor i månaden och analysera lönebeloppen i förhållande till sysselsättningsgrad och befattningsbenämning. Åtvidabergs kommun har ingen fastställd nedre gräns (utöver kollektivavtal) för lön. Lokalt avtal för SKAF-kollektivet finns dock. en visar att 17 personer har en lön understigande kronor. Analysen visar att det i första hand är fråga om städpersonal, vårdbiträden eller personliga assistenter. I ett fall är det fråga om lön under gällande kollektivavtalsnivå. Personen har inte varit aktuell för arbete i kommunen under ett antal år och det är ett gammalt värde som kvarligger i registret. Övriga har löner som ligger över lägsta lön enligt gällande kollektivavtal. I några fall kan det finnas lönenivåer som ligger under den lönenivå som fastställts lokalt för SKAF-kollektivet. (Se kontrollmål: Beloppslöner är korrekta). Körda kilometer i tjänsten i förhållande till skattefri reseersättning Kontrollmålet går ut på att analysera relationen mellan körda kilometer och ersättning för de som erhållit över kronor på årsbasis. Fältet för skattefri ersättning för körda kilometer i tjänsten kan även innehålla annan skattefri ersättning, bl a utlägg, traktamenten m m. Fältet för skattefri ersättning får inte innehålla sådant som är av skattepliktig natur. Analysen visar att sex personer fått ersättning överstigande kronor samtidigt som de noterats för körning i tjänsten. 19 personer har fått ersättning överstigande kronor utan att ha kört något i tjänsten. Fyra personer som fått ersättning överstigande kronor har en körsträcka som överensstämmer med ersättningen. Två personer har fått ersättning som kraftigt avviker mot körsträckan. För dessa är det fråga om skattefria utlandstraktamenten. De personer som fått ersättning över kronor utan att ha kört i tjänsten är sådana som fått introduktionsersättning (invandrare). (17)

18 Närvarotimmar för timanställda Analysen går ut på att kontrollera förekomsten av höga värden (över timmar per år) av närvarotimmar för timanställda. Analysen visar att ingen person har över timmar. Fem personer har över timmar. Det högsta värdet är ca timmar. Analysen visar att personen med flest antal timmar omfattas av PAN-avtalet. Omfattningen av antalet timmar avgörs tillsammans med försäkringskassan i en s k biståndsbedömning Det är viktigt ur en internkontrollaspekt att registrerad tidsåtgång, speciellt för de som omfattas av PAN-avtalet, följs upp. Beloppslöner är korrekta Kontrollmålet går ut på att för personer med i första hand facklig anslutning till SKAF (kommunal) kontrollera lönesättningen. I lokalt avtal av har fastställts lönenivåer. Ny överenskommelse har träffats fr o m där arbetet med att slutligt fastställa lönenivåer pågår. I registeranalysen har samtliga personer summerats på befattningsbenämning och omräknats till heltidslön. Grunden för analys är samtliga personer tillhöriga SKAF. Samtliga personer har kontrollerats. De (99 st) som har löner under eller över fastställda lönenivåer har kontrollerats. För det stora flertalet av de som har löner över fastställd lönenivå beror detta antingen på olika former av tillägg (oftast nattillägg) eller tillhörighet till speciell resursenhet där lönenivån är högre. Efter utredning kvarstår dock två personer (städare utan facklig tillhörighet) som inte fått sina löner justerade. För dessa skall lönejustering ske. (18)

19 Två personer har lön under den nivå som satts i lokal förhandling. Lönebeloppen kommer att justeras. Negativa värden Kontrollmålet går ut på att kontrollera förekomsten av negativa värden. en visar att 28 personer har negativa värden för komptid. Sex av dessa har över 5 timmar. En person har negativ fyllnadstid noterad. Negativ fyllnadstid skall egentligen inte gå att ha. Analysen visar att kommunen inte har regler för hur negativa värden för komptid skall hanteras. Viss acceptans för negativ komptid har tidigare funnits. Personen med negativ fyllnadstid har under 2002 fått sin fyllnadstid felaktigt registrerad. Rättning har skett under 2003 därav det felaktiga värdet. Hur förekomsten av negativ komptid skall hanteras bör ev kunna ingå i en mer övergripande policy för hur komptid generellt skall hanteras. Preliminärskatt i förhållande till lön Kontrollmålet går ut på att kontrollera förhållandet mellan preliminärskatt i förhållande till lön. Analysen påvisar 30 personer med en preliminärskatt i förhållande till lön om 50% eller högre. Analysen påvisar även ett större antal personer med låg preliminär skatt. (19)

20 . en visar att många av de med hög preliminär skatt är förtroendevalda där begäran om extra avdrag finns De som har låga nivåer av preliminär skatt har antingen jämkning eller sådan ersättning att preliminär skatt bara dragits enstaka månad. Det förekommer även arbetslös ungdom där ersättningen inte räknas som inkomst av tjänst. Uttagna semesterdagar mindre än 20 Kontrollmålet går ut på att undersöka antalet personer som tillhör avtal 01 och inte tagit ut minst 20 dagar semester och varför. Arbetsgivaren är skyldig att tillse att minst 20 dagar tas ut. en Analysen påvisar ett stort antal personer med ett uttag av semester under 20 dagar. en påvisar att det uteslutande är fråga om personer som under året bytt tjänst, är långtidssjuka, föräldralediga eller anställts sent. Signallista omfattande de som inte kommit upp i 20 dagars semester under året skickas ut till respektive enhetsansvarig/arbetsledare. Kontroll av uttagna semesterdagar sker också i samband med kontantersättning av överskjutande sparade semesterdagar. Uttagna semesterdagar mer än innestående Kontrollmålet går ut på att undersöka förekomsten av personer som tagit ut mer semester än vad årets semesterrätt inklusive sparade dagar medger. Analysen visar att det finns en person som tagit ut mer semester än vad årets semesterrätt inklusive sparade dagar medger. en visar att det är fråga om en deltidsanställd person med flera anställningar där semesteruttaget bara noterats på en av anställningarna. (20)

21 Anställda med mycket jourtid Kontrollen går ut på att undersöka förekomsten av höga värden (över 500 timmar) för jourtid. Analysen visar att två personer har jourtid överstigande 500 timmar. Totalt 22 personer har jourtid överstigande 100 timmar. en visar att de två personer som har jourtid över 500 timmar är anställda som jourbiträden (jour under sovande tid). Övrigt Samtliga befattningshavare har befattningsbenämning. Alla som omfattas av avtal 01 har 32, 31 eller 25 dagars semester. (21)

Revisionsrapport. Granskning av löner, Linköpings kommun. September 2010. Nina Vissing

Revisionsrapport. Granskning av löner, Linköpings kommun. September 2010. Nina Vissing Revisionsrapport Granskning av löner, Linköpings kommun September 2010 Författare: Lars Edgren Nina Vissing Innehållsförteckning Granskning av löner, Linköpings kommun... 1 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning/syfte...

Läs mer

Revisionsrapport Region Halland

Revisionsrapport Region Halland Revisionsrapport Substansgranskning av lönesystemets personregisterdel Lars Edgren Karin Elg Region Halland 2013-01-23 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning/syfte 3 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Halmstads kommun

Revisionsrapport Halmstads kommun Revisionsrapport Substansgranskning av lönesystemets personregisterdel Lars Edgren Karin Elg Halmstads kommun 2013-04-11 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning/syfte 2 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av löner. Falkenbergs kommun. Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin

Revisionsrapport. Granskning av löner. Falkenbergs kommun. Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin Revisionsrapport Granskning av löner Falkenbergs kommun Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfrågor, avgränsning och metod...3 2 Sammanfattning...4 2.1 Noterade

Läs mer

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till förtroendevalda Nicklas Samuelsson Samir Sandberg Richard Vahul Ekerö kommun Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av lönerutin Revisionsrapport. KPMG AB Karlstad 2012-10-31 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av lönerutin Revisionsrapport. KPMG AB Karlstad 2012-10-31 Antal sidor: 11 ABCD Arvika kommun Granskning av lönerutin Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 2012-10-31 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Nynäshamns kommun. Intern kontroll avseende löner och ersättning inkl arvoden till förtroendevalda. Februari 2011

Nynäshamns kommun. Intern kontroll avseende löner och ersättning inkl arvoden till förtroendevalda. Februari 2011 Nynäshamns kommun Intern kontroll avseende löner och ersättning inkl arvoden till förtroendevalda Februari 2011 Jonas Eriksson Pernilla Fagerstedt Richard Vahul 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige 2006-02-08 Vård- och omsorgsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av rutiner för lönehantering Revisorerna har granskat kommunens rutiner för lönehantering

Läs mer

Granskning av lönekostnader

Granskning av lönekostnader KPMG Antal sidor: 16 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Vårt uppdrag 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Granskningens genomförande 1 2. Sammanfattning 2 3. Bedömning av den interna kontrollen 3 3.1 Uppgifter i basregistret

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Löner Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5 1.1 REVISIONENS OMFATTNING OCH INRIKTNING...5

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04

TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04 TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04 Kommunstyrelsen Granskning av intern kontroll avseende rutiner för utbetalning av löner och arvoden De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit Komrev

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012

Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Linda Yacoub Granskning av den gemensamma lönenämnden 2012 Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner Granskning av löneprocessen i den gemensamma lönenämnden 12

Läs mer

Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering

Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 54 Dnr PS 2013-0018 Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering

Läs mer

Revisionsrapport. Lönehanteringen. Östersunds kommun 2010-11-25. Hans Stark, certifierad kommunal revisor. Anneth Nyqvist, revisionskonsult

Revisionsrapport. Lönehanteringen. Östersunds kommun 2010-11-25. Hans Stark, certifierad kommunal revisor. Anneth Nyqvist, revisionskonsult Revisionsrapport Lönehanteringen Östersunds kommun 2010-11-25 Hans Stark, certifierad kommunal revisor Anneth Nyqvist, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Göran Persson Lingman Per Ståhlberg Certifierade kommunala revisorer Innehåll 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund och uppdrag 4 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Jenny Krispinsson Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Pajala kommun Innehåll 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager Granskning av lönehanteringen Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar

Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Linda Yacoub Granskning av löner, arvoden och kostnadsersättningar Botkyrka kommun 2014-02-27 Carin Hultgren Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Botkyrka

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Granskning av Lönehanteringen

Granskning av Lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar, Revisionskonsult Caroline Liljebjörn, Certifierad kommunal revisor Granskning av Lönehanteringen Hultsfreds kommun Ola Holstein, Risk Manager 15 januari 2015

Läs mer

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Lö n enytt Semester 2008 Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Om ni följer semesterlagens semesterår, d v s 1 april till 31 mars, börjar det bli dags att göra en semesterberäkning i

Läs mer

Parterna noterar att branschavtalsbestämmelserna inte utgör avtalsinnehåll samt att de återger branschavtalet i dess lydelse den 31 september 2010.

Parterna noterar att branschavtalsbestämmelserna inte utgör avtalsinnehåll samt att de återger branschavtalet i dess lydelse den 31 september 2010. Bilaga 1 Parterna noterar att branschavtalsbestämmelserna inte utgör avtalsinnehåll samt att de återger branschavtalet i dess lydelse den 31 september 2010. 1 AVTALETS OMFATTNING Avtalet gäller för företag

Läs mer

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen Dnr: Rev 28-2012 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 11 december 2012 Västra Götalandsregionen Rapport: Registeranalys och

Läs mer

Löneadministrativa rutiner

Löneadministrativa rutiner Revisionsrapport Löneadministrativa rutiner Krokoms kommun Hans Stark Anneth Nyqvist Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionskriterier 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager november 2014 Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning...

Läs mer