LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning"

Transkript

1 LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning Semesterberäkning gör du vid intjänandeårets slut för att beräkna semesterförmåner för det nya semesteråret. Hanterar man semester enligt semesterlagen utgör semesteråret tiden mellan 1 april till 31 mars nästkommande år. När utförs semesterberäkningen? Semesterberäkningsrutinen är i första hand tänkt att användas efter intjänandeårets slut när du ska beräkna semesterförmåner för det nya semesteråret. Följer man semesteråret enligt semesterlagen utgörs semesteråret av perioden 1 april till 31 mars nästkommande år. Intjänandeåret är motsvarande tid närmast före semesteråret. Observera att man kan avtala om annan förläggning av tiden för intjänandeåret och semesteråret än semesterlagens regler. Detta gäller dock under förutsättning att det inte medför sämre förmåner för den anställde. Frånvaro påverkar semesterberäkningen Med hjälp av passiva lönearter kan du på ett enkelt sätt hålla reda på frånvarodagar och frånvarotimmar. För att programmet ska kunna ta hänsyn till dessa lönearter krävs det att du har använt dem löpande under intjänandeåret. Ej semesterlönegrundande frånvaro De ej semesterlönegrundande frånvarodagarna används i semesterberäkningen för att reducera antalet betalda semesterdagar. Det gäller både för tjänstemän och kollektivanställda, t ex när någon har passerat 180 dagar i sjukfrånvaro eller vid tjänstledighet. Den passiva lönearten som heter 561 Ej semesterlönegrundande frånvarodagar ska kopplas till löneart 622 Tjänstledighet hel månad. På löneart 561 anger du DATUM och det totala antal kalenderdagar som tjänstledigheten varat. Om du har för vana att alltid lönebereda avvikelserna från en månad på näst följande månads lön ska du utföra semesterberäkningen efter att lönen för april är avräknad och klar. Betalda dagar i anställdaregistret har då räknats ner med eventuell semester som de anställda utnyttjat i mars. När semesterberäkningen är gjord skriver du ut april månads lönespecifikationer, på så sätt får du med de nya semesterdagarna på lönespecarna. Det viktigaste vid semesterberäkningen är att du är konsekvent när det gäller Beräkningsperioden för semesterlön. Tänk på att perioden ska omfatta transaktioner för 12 månader t ex Vid beräkning av den anställdes intjänade semesterdagar utgår programmet från datumen du anger i Beräkningsperiod för semesterdagar samt tar hänsyn till: Personens semestergrundande anställningstid (Anställningsdatum i registret Anställda). Ej semestergrundande frånvaro, såsom tjänstledighet och semestergrundande frånvaro över gräns, t ex sjukfrånvaro i mer än 180 dagar. OBS! Semesterberäkningen utförs normalt en gång per år och då i samband med semesterårsskiftet. Fälten för betalda och sparade dagar i registret Anställda uppdateras automatiskt i samband med semesterberäkningen. Beräknar du semester på intjänat belopp? Den passiva lönearten 550 Semesterlönegrundande frånvarotimmar ska bland annat kopplas till löneart 090 Sjuklön timl 80% dag På löneart 550 registrerar du det totala antalet semesterlönegrundande frånvarotimmar i samband med sjukdom, inklusive timmarna för karensdagen. Även timavlönades frånvaro för tillfällig vård av barn eller pappaledighet/ föräldraledighet registreras på löneart 550. Frånvarotimmarna som du registrerar på löneart 550 används sedan för att räkna fram ett uppräkningsunderlag. Har dina tjänstemän rörliga lönedelar? För att kunna räkna upp semesterunderlaget för rörliga lönedelar med frånvaron ska t ex sjukdom dag 1-14 och tillfällig vård av barn även registreras som semesterlönegrundande frånvarodagar på löneart 560 Sem.lönegr frånvdgr. 1

2 Vad säger semesterlagen? Semesterlagen är på många sätt dispositiv, dvs man kan avtala om hur man tillämpar olika bestämmelser likväl som man kan avtala om bättre förmåner än vad lagen föreskriver. Avtal som ingåtts mellan arbetsgivare och arbetstagare kan inte försämra villkoren i lagens regler, däremot förbättra dem. Semesterlagen anger de minimiförmåner som en arbetstagare har rätt till. Semesterrätt Varje anställd har rätt till 25 dagars semesterledighet per semesterår, utan krav på intjänad tid. Antalet dagar kan variera efter olika avtal men får inte understiga minimirätten på 25 dagar. Det finns vissa undantag då den anställde t ex bara har rätt till 5 lediga dagar det första semesteråret om han påbörjar sin anställning efter den 31 augusti. Semesterlön Semesterlönen ska utgöra minst 12 % av lönen från föregående semesterår om inte annat är avtalat. För tjänstemän utbetalas som regel den ordinarie månadslönen vid betald semesterledighet samt ett semestertillägg på 0,8 % per semesterdag. Semesterersättning Semesterersättning betalas ut när en person slutar sin anställning och räknas ut på samma sätt som semesterlön, men inkluderar även ej uttagna semesterdagar med semesterlön och sparade dagar. För tjänstemän beräknas semesterersättningen med 5,4 % av aktuell lön (varav 0,8 % utgör semestertillägget) multiplicerad med antalet intjänade, kvarvarande och sparade semesterdagar. Semesterår Enligt semesterlagens tredje paragraf är ett semesterår 12 månader och infaller under perioden 1 april till 31 mars nästkommande år. Motsvarande period året innan kallas för intjänandeår och det är då den anställde tjänar in de pengar som blir underlag för semesterlönen. Vid deltidsarbete När det gäller vanlig deltid, dvs när den anställde arbetar varje dag men färre antal timmar, behöver du inte göra något annorlunda i semesterberäkningen. Den anställde har rätt till och får 25 dagar. Semesterlönen per dag blir däremot lägre än för en heltidsanställd eftersom den beräknas på heltids månadslön * sysselsättningsgrad. Sysselsättningsgraden är det samma som den procentsats av en heltid som den anställde har arbetat under året. Programmet föreslår automatiskt P8 Arbetstid/vecka delat med P9 Arbetstid v/heltid. Om den anställde har gått upp eller ner i tid under året kan du få hjälp att räkna ut den genomsnittliga sysselsättningsgraden under Verktyg/Beräkna sysselsättningsgrad. Vid intermittent deltid Intermittent deltid innebär att den anställde arbetar vissa dagar i veckan eller vissa veckor i månaden. Den anställde arbetar därmed inte lika många dagar under kalenderåret som en heltidsanställd. Många kunder väljer att arbeta med semesterkvot, vilket kort innebär att man även för intermittent deltidsarbetande utgår från bruttodagar (dvs, semesterrätten vid fullt intjänande), men vid uttag av semesterdagarna dras mer än 1 dag. Om en anställd t ex är ledig varje fredag uppgår sysselsättningsgraden till 80 % och kvoten blir då 25/20=1,25 (Semesterrätt/Semesterrätt enligt sysselsättningsgrad). När arbetstagaren sedermera tar ut 1 semesterdag drar löneadministratören av 1,25 dag från bruttosemestern, dvs lägger in 1,25 i Antal. Grundprincipen för beräkning av semesterlön (procent på intjänat belopp) Semesterlönen beräknas på den anställdes semesterlönegrundande inkomst under intjänandeåret, uppräknat med semesterlönegrundande frånvaro. Du får fram en medeltimlön genom att dividera den semesterlönegrundande inkomsten med antalet arbetade timmar under intjänandeåret. Intjänandeår Semesterår 1/ / / / Lagen medger också att du genom avtal kan ha intjänandeår som sammanfaller med semesterår, dv s semestern tjänas in under samma år som den tas ut. Antalet betalda semesterdagar ska utgå i den omfattningen som den anställde tjänat in dem under intjänandeåret. Så här räknas antalet betalda semesterdagar fram: Antal sem.lönegrundande anställningsdagar under intjänandeåret x Semesterrätt (25) 365 (366) kalenderdagar Antalet betalda semesterdagar ska alltid avrundas uppåt till närmaste heltal. De semesterdagar som inte utgår med semesterlön är obetalda semesterdagar. Rätten till ledighet kvarstår alltså men den anställde erhåller ingen lön under de obetalda dagarna. 2 Semesterlönegrundande inkomst = Medeltimlön Antal arbetade timmar Med hjälp av medeltimlönen räknar programmet fram värdet av den semesterlönegrundande frånvaron (programmet tar de semesterlönegrundande frånvarotimmarna och multiplicerar dessa med medeltimlönen). Du får då ett uppräkningsunderlag som adderas med den semesterlönegrundande inkomsten. Uppräkningsunderlaget kan liknas vid de pengar den anställde skulle kunna ha tjänat om denne hade arbetat. Semesterlönegrundande frånvarotimmar x Medeltimlön = Uppräkningsunderlag Semesterlönen räknas fram genom att multiplicera den totala semesterlönegrundande inkomsten med procentsatsen enligt ditt kollektivavtal, lägst 12 % enligt Semesterlagen. (Semesterlönegrundande inkomst + uppräkningsunderlag) x 12 % = Semesterlön

3 Semesterlön per dag beräknas genom att dividera semesterlönen med antalet betalda semesterdagar. OBS! Tänk på att inte räkna med sjuklön eller semesterlön i den semesterlönegrundande inkomsten. Sjukfrånvaron tar du redan hänsyn till genom de semesterlönegrundande frånvarotimmarna. Semesterlönen = Semesterlön/dag Antal betalda semesterdagar Andra beräkningssätt Beräkningen av semesterlön för tjänstemän avviker från semesterlagen så till vida att tjänstemän får sin ordinarie månadslön även under semesterledigheten. De får dessutom ett semestertillägg per betald semesterdag. Tillägget är vanligtvis 0,8 % av den aktuella månadslönen. Beräkningen kan dock variera beroende på kollektivavtal. Arbetsgången för beräkningen av semester I löneprogrammet hanteras tre olika semesterkategorier. Här följer en beskrivning av hur semesterberäkningen för de olika kategorierna fungerar. OBS! Kom ihåg att ta en säkerhetskopia INNAN du börjar med semesterberäkningen. Kort checklista för ett smidigt semesterårsskifte: 1. Börja alltid med att ta en säkerhetskopia. 2. Kontrollera därefter att du har rätt inställningar i programmet. För att semesterberäkningen ska fungera optimalt är det viktigt att du följer nedanstående upplägg när det gäller P-fälten (de personliga lönefälten) under Arkiv/Inställningar, fliken Allmänt: P1 Månadslön faktisk P2 Månadslön heltid P3 Timlön P5 Semesterlön/dag P8 Arbetstid/vecka P9 Arbetstid/v heltid 3. Kontrollera att anställningsdatum och semesterrätt är angivet på samtliga anställda i registret Anställda. Stäm av så att antalet kvarvarande betalda och obetalda semesterdagar stämmer. semesteråret normalt sett löper från 1/4 t o m 31/3. Följer företaget ett kollektivavtal bör du även ha detta till hands eftersom det kan innehålla uppgifter såsom lägsta semesterlön per dag som du behöver veta. Nu följer en genomgång av vad som gäller för respektive semesterkategori och hur dessa semesterberäknas du behöver endast läsa igenom de avtal som berör ditt företag. 5. Efter semesterberäkningen bör du Nollställa ackumulator 262 Semesterlönegrundande Sjukfrånvarodagar (en frivillig ackumulator). Rutinen för att nollställa ackumulatorer finner du under Register/Registervård och knappen Nollställ. I ackumulatorurvalet väljer du Urval enligt nedan och markerar därefter ackumulator 262. Tryck på knappen Nollställ för att utföra kommandot. 4. Du finner rutinen för semesterberäkning under Arbeta med och Semesterberäkning. Om ditt företag har anställda som tillhör olika semesterkategorier så utför du semesterberäkningen för en kategori i taget. Ta hjälp av rapporten Löneartsfördelning när du ska fylla i vilka lönearter som utgör beräkningsunderlag vid semesterberäkningen. Beställ rapporten per utbetalningsdatum som motsvarar beräkningsperioden för semester så har du en komplett sammanställning över vilka lönearter du använt dig av under året och hur mycket som har löneberetts på respektive löneart. Ta ut löneartsfördelningen dels i inkomstår 2004 och dels i inkomstår 2005 eftersom 3

4 Fast månadslön (med eventuella rörliga lönedelar) När du gjort ditt val visas en bild där du ser vad som ligger till grund för beräkningen på respektive anställd. Alla fält på den här bilden kan justeras manuellt vid behov. Ange datum för intjänandeåret (i exemplet ). Ange också datumintervall under Använd transaktioner med utbetalningsdatum så att programmet kan avgöra vilka transaktioner som ska påverka eventuella rörliga lönedelar. Lönearter för ej semesterlönegrundande frånvarodagar När antalet betalda semesterdagar ska räknas fram ska du ta hänsyn till ej semesterlönegrundande frånvarodagar som t ex tjänstledighet. Har de anställda haft den här typen av frånvaro anger du här lönearter som reducerar antalet semesterlönegrundande frånvarodagar. Beräkning av rörliga lönedelar OBS! Procentsatsen för den rörliga lönedelen ska anges PER DAG! Ange lönearter för rörliga lön samt semesterlönegrundande frånvarodagar. Programmet gör ett uppräkningsunderlag som sedan läggs till de rörliga lönedelarna (i det här sammanhanget provision, bonus, tantiem m m). Har du inga rörliga lönedelar lämnar du fältet för den delen tomt. När du fyllt i alla fälten och klickar på OK får du frågan om du vill föra över eventuella Kvarvarande/Betalda semesterdagar till fältet Sparade i registret Anställda. Utifrån antalet semestergrundande dagar och den angivna semesterrätten räknar programmet ut antalet betalda och obetalda semesterdagar den anställde har tillgång till. Vid förskottssemester anger du dagarna i fältet Förskottsdagar (dagarna tar du då bort från obetalda). Genom att klicka OK godkänner du semesterberäkningen på den anställde. Semesterfältet i registret Anställda uppdateras då med nya värden och programmet fortsätter med semesterberäkningen för nästa anställd inom semesterkategorin. Vill du hoppa över en anställd och istället semesterberäkna nästa person svarar du Nej på frågan om sparade dagar och klickar istället på knappen Hoppa över. Det sker då ingen semesterberäkning på den person du valt att hoppa över. I namnlistan kan du också direkt välja vilken anställd du vill bearbeta. När du har kommit till den sista personen och är klar med semesterberäkningen klickar du på Avbryt för att avsluta. En lista genereras då med de arbetstagare som semesterberäknats. Skriv ut listan eftersom du inte kan göra om semesterberäkningen utan att registret Anställda uppdateras på nytt. På listan får du också ut uppgifter om eventuella rörliga semesterdelars värde. Svarar du Ja kommer betalda, men ej uttagna semesterdagar, föras över till sparade och de nya semesterdagarna placeras i fältet för betalda dagar. Svarar du Nej ligger dessa dagar kvar i fältet Betalda dagar tillsammans med de nya semesterdagarna. Finns det något värde i fältet för obetalda semesterdagar nollställer programmet dessa. 4

5 Semesterlön beräknad på intjänat belopp Fyll i perioden för intjänandeåret samt datum för beräkningsperioden. Intjänandeåret används av programmet för att räkna ut antalet semestergrundande anställningsdagar. Med beräkningsperiod avses Använd transaktioner med utbetalningsdag. Om beräkning av semesterlön ska ske efter annan tidsperiod än Intjänandeår anges detta datumintervall under Använd transaktioner med utbetalningsdag. löneberetts på respektive löneart. Följer ni något kollektivavtal är det också bra om du har det tillhands. Klickar du på Spara finns uppgifterna du fyllt i kvar till nästa gång du ska utföra semesterberäkningen. 2. Påbörja semesterberäkningen När alla aktuella uppgifter är ifyllda klickar du OK. Programmet påbörjar då semesterberäkningen. Om en anställd har kvar betalda dagar från förra semesteråret visas en bild med frågan om du vill föra över dessa till fältet för sparade semesterdagar. Svarar du Ja kommer antalet Betalda dagar i registret Anställda att tömmas och istället flyttas över till Sparade semesterdagar, år 1. Väljer du istället Nej kommer de kvarvarande dagarna att ligga kvar i fältet Betalda dagar tillsammans med de nya semesterdagarna för året. När du svarat Ja eller Nej kommer du vidare till den bild som utgör grunden för semesterberäkningen och du får upp en personspecifik bild för varje anställd. Välj vilket personligt lönefält (P-fält) i registret Anställda som programmet ska lägga in semesterlön/dag i (grundinställningen är P5 - Semesterlön/dag). Du kan också ange en lägsta semesterlön per dag om ditt kollektivavtal innehåller en sådan bestämmelse. Beloppet för lägsta semesterlön per dag kommer sedan att läggas i registret Anställda i de fall den intjänade semesterlönen per dag blir lägre än angivet belopp. 1. Fyll i beräkningsunderlaget I fältet Semesterlön anger du vilken procentsats som gäller enligt ert avtal (enligt semesterlagen minst 12 %). Ange de lönearter för semesterlönegrundande inkomst (t ex timlön, månadslön, övertid, ob-ersättning m m). Har du månadsavlönade anställda måste du tänka på att även ta med lönearter för frånvaro så att dessa reducerar inkomsten. De kompenseras för semesterlönegrundande frånvaro i ett fält längre ned som genererar ett uppräkningsunderlag. Ange även lönearter för arbetad tid (i timmar), semesterlöne-grundande frånvarotimmar (sjukfrånvaro, tillfällig vård av barn), ej semesterlönegrundande frånvarodagar (såsom tjänstledighet) samt lönearter för justering om du har sådana. Använd rapporten Löneartsfördelning som underlag när du ska fylla i lönearterna. Beställ rapporten med de utbetalningsdatum som motsvarar beräkningsperioden för semester så har du en komplett sammanställning över vilka lönearter du använt under året och hur mycket som 5 Semestergrundande dagar baseras dels på anställningsdatum samt om personen varit anställd hela året utan att ha frånvaro som påverkar intjänandet som t ex tjänstledighet. Värdena i fälten Semesterlönegrundande inkomst och Arbetad tid hämtas från de lönearter du angav i beställningsbilden. Fältet Tillägg/Avdrag använder du om den anställdes semesterlönegrundande inkomst ska ökas eller minskas med ett belopp som av någon anledning inte kan hämtas från programmets historik. Semesterlönegrundande frånvarotimmar hämtas från lönearterna du angav i beställningsbilden och multipliceras med den Genomsnittliga timlönen för att få fram uppräkningsunderlaget för frånvaro, Semesterlönegrundande frånvarobelopp. Eventuellt belopp i fältet Justering hämtas också från de lönearterna som du eventuellt angav tidigare. Detta belopp räknas inte upp med semesterlönegrundande frånvarotimmar.

6 Beräkningsunderlaget kommer, när alla fält är ifyllda, att bestå av summan av semesterlönegrundande inkomst +/- tillägg/avdrag + semesterlönegrundande frånvarobelopp och eventuella justeringar. Om du angivit ett belopp för Lägsta semesterlön/dag och någon av de anställdas framräknade semesterlön understiger detta belopp kommer programmet automatiskt att föreslå lägsta semesterlön/dag. Du ser även hur stor semesterlönen är per dag, beräknat på det intjänade beloppet. Hoppa över. Väljer du Avbryt avslutas semesterberäkningen, men observera att de personer du klickat OK på är semesterberäknade. När du har kommit till den sista personen och är klar med semesterberäkningen klickar du på Avbryt för att avsluta. När du är klar genereras en lista över vilka arbetstagare som semesterberäknats. Skriv ut listan då du inte kan göra om semesterberäkningen utan att registret Anställda uppdateras på nytt. När du är färdig med semesterberäkningen för den anställde klickar du OK. De nya uppgifterna sparas då i registret Anställda och du får upp nästa person. Om någon arbetstagare inte ska semesterberäknas klickar du på knappen Semesterlön enligt Metall - timanställda Semesterkategorin används för att semesterberäkna de anställda som är anslutna till VI/Metalls kollektivavtal och som är timavlönade. Ange dat-umintervall för intjänandeår (betalda dagar) och datumintervall för transaktioner (löneutbetalningar som ligger till grund för semesterberäkningen). OBS Enligt kollektivavtalet ska transaktionsunderlaget hämtas från närmast föregående kalenderår. Ange lönearter för semesterlönegrundande inkomst som tidlön, ackord, ob-tillägg, övertidsersättning m m samt lönearter för arbetad tid (timmar) och ej sem-esterlönegrundande frånvaro (kalenderdagar). De sistnämnda använder programmet för att räkna ut antalet semestergrundande anställningsdagar under intjänandeåret. (OBS Här anges inte lönearter för semesterlönegrundande frånvaro eftersom semesterlönen beräknas på daglön.) Använd rapporten Löneartsfördelning som underlag när du ska fylla i lönearterna. Beställ rapporten med de utbetalningsdatum som motsvarar beräkningsperioden för semester så har du en komplett sammanställning över vilka lönearter du använt under året och hur mycket som löneberetts på respektive löneart. Se också till att ha ditt kollektivavtal tillhands. Klickar du på Spara finns uppgifterna du fyllt i kvar till nästa gång du ska utföra semesterberäkningen. 2. Påbörja semesterberäkningen När alla uppgifter är ifyllda klickar du OK. Programmet påbörjar då semesterberäkningen. Om en anställd Välj vilket personligt lönefält (P-fält) den framräknade semesterlönen per dag ska skrivas till. Du anger också en lägsta semesterlön per dag och om det är ett annat belopp för anställda under en viss ålder. Kontrollera de personliga lönefält i registret Anställda så att du angivit arbetstid per vecka (P8) och arbetstid per vecka heltid (P9). Semesterberäkningen använder dessa för att räkna fram en sysselsättningsgrad för årets sparade dagar. 1. Fyll i beräkningsunderlaget Procentsatserna för semesterlön och helglön hittar du i ditt kollektivavtal. 6

7 har kvar betalda dagar från förra semesteråret visas en bild med frågan om du vill föra över dessa till fältet för sparade semesterdagar. Här svarar du Ja om du vill föra över den anställdes kvarvarande dagar till sparade och Nej om du inte vill semesterberäkna personen. Du svarar även Nej om du vill att de kvarvarande dagarna ska ligga kvar i fältet betalda tillsammans med de nya semesterdagarna. Du får nu upp en personspecifik bild för varje anställd. Värdena i Semesterlönegrundande inkomst och Arbe-tad tid hämtas från de lönearter som du angav i be-ställningsbilden. Fältet Tillägg/Avdrag använder du om den anställdes semesterlönegrundande inkomst ska ökas eller minskas med ett belopp som av någon anledning inte kan hämtas från programmets historik. Genomsnittlig timlön beräknas som Semesterlönegrundande inkomst +/- Tillägg/Avdrag dividerat med Arbetad tid. Beloppet kan ändras manuellt vid behov, liksom övriga fält i bilden. I fältet Uppräkning till daglön anges den anställdes normala arbetstid/dag i timmar. Daglönen, d v s genomsnittlig timlön * arbetstid/dag, visas till höger om detta fält. Fältet Semlön/dag innehåller det uppräknade värdet av daglönen enligt de procentsatser som du angav i beställningsbilden. Beräkningen sker enligt följande (Daglön * Helglöneuppräkning) * Semesterlöneuppräkning = Semesterlön/dag. Fältet Semesterlön innehåller värdet av samtliga betalda dagar, d v s semesterlön/dag * betalda semesterdagar. När du semesterberäknat en anställd klickar du OK. De nya uppgifterna sparas då i registret Anställda och nästa person kan beräknas. Om någon arbetstagare inte ska semesterberäknas klickar du på knappen Hoppa över. Väljer du Avbryt avslutas beräkningen, men de personer du klickat OK på är semesterberäknade. Om någon anställd inte kommer upp i lägsta semesterlön per dag höjs semesterlön/dag upp till detta belopp. När du är klar med beräkningen får du upp en lista för vilka arbetstagare som semesterberäknats. Skriv ut listan då du inte kan göra om semesterberäkningen utan att registret Anställda uppdateras på nytt. Res enklare med Hogia! Hogia Reseräkning+ är ett enkelt och överskådligt program för hantering av dina reseräkningar. Programmet finns både för en användare och i nätverk. Med nätverksversionen får du smidig attestfunktion och som resenär kan du arbeta mobilt, d v s att du kan göra dina reseräkningar under resans gång. Tack vare smarta kopplingar exporteras löneunderlag direkt till löneberedningen i marknadens ledande löneprogram. Hogia fyller 25 år och det firar vi genom att ge dig 25% rabatt på Hogia Reseräkning+! Erbjudandet gäller t o m den 30/ Mer information hittar du på våra supportsidor på Telefonnummer till supporten hittar du i ditt program. Hemsida 7 Ansvarig utgivare Johan Hogsved Skribent Lotta Jobäck

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Lö n enytt Semester 2008 Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Om ni följer semesterlagens semesterår, d v s 1 april till 31 mars, börjar det bli dags att göra en semesterberäkning i

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterkategori Plåtavtalet Timlön Semesterkategorin Plåtavtalet, Timlön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska

Läs mer

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår, bör du tänka på att anställda som slutar innan årets slut kan ha fått för mycket betald semester.

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att anställda som slutar

Läs mer

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade)

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar

Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar Semesteravtal 19, Sammalöneprincipen + rörliga lönedelar Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade

Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Semesteravtal 21, Byggnads Plåt, månadsavlönade Det beräknas fram betalda dagar som den anställde tjänat in under intjänandeåret samt en semesterlön som utgör 13,2% på semesterlönegrundande rörlig lön

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Semesteravtal 23, Visita

Semesteravtal 23, Visita Semesteravtal 23, Visita Kollektivanställd som faller inom ramen för Visitas avtal ska före sin huvudsemester erhålla det belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan ordinarie lön och semesterlön. Med

Läs mer

Fast utbetalning av semestertillägg

Fast utbetalning av semestertillägg Fast utbetalning av semestertillägg Om du betalar ut semestertillägg en gång per år (oftast i juni) till anställda med fast månadslön, kan du använda dig av funktionen Fast utbetalning av semestertillägg.

Läs mer

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen

Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesteravtal 18, Sammalöneprincipen Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning. Detta

Läs mer

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade

Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Semesteravtal 22, Byggnads Plåt, timavlönade Det beräknas fram betalda dagar, en semesterlön per dag, som den anställde får vid semesteruttag, och en semesterlön engångsbelopp, uträknat på intjänandeårets

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade

Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesteravtal 17, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, timavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Enligt den nya semesterlagen 2010-04-01 skall värdet på sparade semesterdagar inte längre ta hänsyn till sysselsättningsgrad för respektive intjänandeår.

Läs mer

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Uttag betalda dagar Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda uttag av betalda semesterdagar för anställda som har bibehållen lön då de tar

Läs mer

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Innevarande år betyder att semestern tjänas in under samma år som den tas ut, det vill säga att

Läs mer

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade

Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesteravtal 14, Detaljhandelsavtalet, procent på intjänad lön, månadsavlönade Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade

Läs mer

Semester Arkiv/Inställningar

Semester Arkiv/Inställningar Semester Arkiv/Inställningar För att semesterberäkningen ska fungera måste grundinställningar göras i programmet. Semesterberäkning Frånvarotyper Här anges semesterlönegrundande period för olika frånvaroorsaker.

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år

Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år Semesterskuld Intjänandeår = Innevarande år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut för en anställd med semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet

Läs mer

Semesterårsskifte Löpande semesterår

Semesterårsskifte Löpande semesterår Semesterårsskifte Löpande semesterår Inledning Här beskrivs hur du genomför ditt semesterårsskifte, dvs hur du gör en semesterberäkning i programmet så att de nya semesterdagarna genereras. Manualen gäller

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2 Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Fr o m version 17.2 Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTER

CASPECO MANUAL SEMESTER Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTER CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld.

Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld. Registrera in ingångsvärden som beräkningsunderlag för semesterberäkning och semesterskuld. Du som exempelvis är ny användare eller har anställda som bytt bolag inom er koncern behöver registrera ingående

Läs mer

Varför blir det fel vid semesterberäkning?

Varför blir det fel vid semesterberäkning? Varför blir det fel vid semesterberäkning? 1. För några anställda stämmer inte semesterberäkningen. Hur felsöker jag? 2. En anställd kommer inte med i semesterberäkning, varför? 3. Varför blir semesterlönen

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd)

Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd) Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd) Med hjälp av funktionen Retroaktiv lön kan du dels göra själva lönerevisionen, dels beräkna den retroaktiva delen. När löneförhandlingarna är

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Genom att Kalle på årsbasis jobbat mer en halvtid så måste vi göra en snitt beräkning.

Genom att Kalle på årsbasis jobbat mer en halvtid så måste vi göra en snitt beräkning. Exempel 1 - Sylvia Sylvia, tjm 28000 månadslön, 25 dagar semester, Anställd den 14 okt 2015 (intjänandeåret), Provision 1800 kr i snitt i månaden. Sylvia har önskat 20 dagar semester i juli 2016. (22 arbetsdagar

Läs mer

Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester?

Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester? Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda olika sorters semester? Använder du dig av vårt grundregister (Standard/Generellt) är det de här lönearterna du har att välja bland. Det kan vara bra

Läs mer

Beräkning av retroaktiv lön

Beräkning av retroaktiv lön Beräkning av retroaktiv lön Funktionen Retroaktiv lön används när anställda fått en förändrad månadslön eller timlön tillbaka i tiden och du vill ha hjälp att räkna ut mellanskillnaden som den anställde

Läs mer

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten.

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten. Konjunkturstatistik Syftet med undersökningen är att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag

Läs mer

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER. Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg

KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER. Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg 4-6 7-10 10-14 Om semester Vanliga frågor om ledighet Vanliga frågor om lön Vanliga frågor

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 2015-09-30 FM2015-18293:1 Sida 1 (5) Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 villkorsavtalet

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 2013-06-13 16 115:59094 Sida 1 (5) Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 villkorsavtalet

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

SEMESTERÅRSBYTE 2003

SEMESTERÅRSBYTE 2003 SEMESTERÅRSBYTE 2003 Manual för byte till nytt semesterår (2003-04-01 2004-03-31). De företag som har semesterår=kalenderår (t ex många VVS-företag) gjorde semesterårsbyte vid årsskiftet och ska inte göra

Läs mer

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1 Nya semesterregler från 1 april 2010 Från 1 april 2010 gäller nya semesterregler. Semesterlagen har förenklats och en sammalöneregel och en förenklad version av procentregeln har införts i semesterlagen.

Läs mer

Semesterinställningar för EL och Tjänstemannasemester

Semesterinställningar för EL och Tjänstemannasemester Entré Semesterinställningar för EL och Tjänstemannasemester Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Eventuella ändringar i inställningarna måste utföras före semesterårsbytet för att

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb MED semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som ska ta semester i april och få semesterlönen/semestertillägget utbetald i mars.

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april

Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Entré Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN semesteruttag i april Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som inte tar ut semester i april. Alla dokument om semester finns på vår hemsida

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2014 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 ST inom Sveriges Domstolar NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 Innehåll Ändringar fr.o.m. 2011-01-01... 2 Nyheter i Semesterlagen... 2 Övergångsbestämmelser... 3 Outtagna semesterdagar...

Läs mer

Manual till Tims löneprogram Version 2

Manual till Tims löneprogram Version 2 Manual till Tims löneprogram Version 2 Fliken Inmatning använder du för att mata in huvuddelen av all information som skall behandlas av löneprogrammet. Du kan endast knappa in information i de vita cellerna.

Läs mer

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet BL Info 2014-05-19 Bilaga BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Box 84, 820 64 Näsviken tel: 0650-54 14 00 fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se BL Info Online: www.online.blinfo.se Semester Semesterlön Semesterersättning

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

Semesterinställningar för Måleri

Semesterinställningar för Måleri Entré Semesterinställningar för Måleri Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Eventuella ändringar i inställningarna måste utföras före semesterårsbytet för att påverka semesterlönen

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 13.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 13.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga andra användare vara inloggade i HogiaLön

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013.

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. När du avslutar intjänandeår för semester och påbörjar ett nytt (1/4 31/3) ska du göra en s.k. semesterrullning. Detta ska göras när du slutfört den sista

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Mamut Lön till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Mamut Lön till Visma Lön 300/600. För att kunna föra över uppgifter från

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 3

Mamut Lön. Handbok del 3 Mamut Lön Handbok del 3 Förord Mamut Lön Handbok del 3 är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2011 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Förutsättningar i HogiaLön Plus

Förutsättningar i HogiaLön Plus Förutsättningar i HogiaLön Plus Rapporten SN/SCB/KFO statistik används för att lämna Medarbetarstatistik till Svenskt Näringsliv (SN), Lönestrukturstatistik till SCB samt Lönestrukturstatistik till KFO.

Läs mer

Lönearter vid semester

Lönearter vid semester Lönearter vid semester I detta dokument hittar du information om vilka lönearter du ska använda vid olika sorters semester när det gäller de olika semesterkategorierna vi har i programmet. Semesterkategori

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 14.2 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 14.2 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret. Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19 8 Semester Semester utgår enligt lag med i mom 1-8 angivna tillägg. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Läs mer

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs LATHUND OM FERIELÖN Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Så räknar du ferielön I korthet innebär ferielönesystemet att läraren måste tjäna in sin ferielön,

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Semesterkassans utfasning, Måleri

Semesterkassans utfasning, Måleri Entré Semesterkassans utfasning, Måleri Som framgått av information från Målaremästarna och Målareförbundet så ska Semesterkassan utfasas för att senare upphöra. Detta innebär bland annat att företagen

Läs mer

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20

Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Hantverksdata Bilanco 2010-12-27 Nyheter och förändringar i Bilanco Uppdatering (patch) 20 Innehåll ROT faktura utan att visa artikelnummer... - 2 - EDI... - 3 - EDI... - 4 - Semesterhantering... - 5 -

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600. Obs! För att kunna

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

SEMESTERUPPDATERING 2016

SEMESTERUPPDATERING 2016 Bilanco SEMESTERUPPDATERING 2016 SEMESTERUPPDATERING 2016... - 1 - INLEDNING... - 2 - AVSTÄMNING INFÖR SEMESTERUPPDATERING... - 3-2.1 Kontrollera arbetstiden... - 3-2.2 Kontrollera tidsschema, se även

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i semesterlagen (1977:480); SFS 2009:1439 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Kommentar till Branschavtal Utbildning

Kommentar till Branschavtal Utbildning 1 (14) Kommentar till Branschavtal Utbildning Ferielönebestämmelser för lärare 6 mom 3 Kommentar till Branschavtal Utbildning...1 Ferielönebestämmelser för lärare 6 mom 3...1 Utgångspunkter...2 Definitioner

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016 Användarmeddelande Konjunkturstatistik privat sektor Flex Lön 2016 Bäste kund! För att få ut konjunkturstatistiken krävs vissa förberedelser i Flex Lön. På följande sidor beskrivs de olika punkter du bör

Läs mer

Självservice. Utbildningsmaterial. Personec P. Person - anställning Personec P. Ferieanställning. Ferieanställning med schema. Chef/Chefstöd 1(17)

Självservice. Utbildningsmaterial. Personec P. Person - anställning Personec P. Ferieanställning. Ferieanställning med schema. Chef/Chefstöd 1(17) 1(17) Självservice Utbildningsmaterial Chef/Chefstöd Personec P Person - anställning Personec P Ferieanställning med schema Person Chef/Chefstöd - anställning Ferieanställning Version 1.2 091022 2(14)

Läs mer

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 Hur beräkning av semesterskuld fungerar i Flex Lön Detta dokument ger tipps och råd för hur du kan felsöka värden på semesterskuldslistan som du inte tycker stämmer.

Läs mer

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 Beräkning av särskilda lönetillägg år 2014 Fr. o m det intjänandeår/semesterår som startar 2014 sker beräkningen av särskilda tillägg enligt Maskinföraravtalet

Läs mer