Revisionsrapport Region Halland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Region Halland"

Transkript

1 Revisionsrapport Substansgranskning av lönesystemets personregisterdel Lars Edgren Karin Elg Region Halland

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning/syfte Bakgrund och revisionsfrågor Metod, omfattning och avgränsning 4 3 Lönesystemet Kontroller Huvudmodell 5 4 en 5

3 1 Sammanfattning PwC har, på uppdrag av Region Hallands revisorer, genomfört en substansgranskning av regionens löner. I denna analys har vi använt PwC:s verktyg för registeranalys (IDEA). Analysen har gjorts utifrån en kopia av informationen i personregistret. Det analyserade materialet omfattar perioden 1/1-30/ Ur materialet har vi sorterat ut avvikelser för manuell uppföljning. En avvikelse innebär inte att uppgiften är felaktig, men det ger en signal om att materialet behöver kontrolleras med ansvarig eller handläggare. Vid denna verifiering erhålls antingen en godtagbar förklaring eller konstateras en felaktighet som bör korrigeras. Samtidigt kan konstateras att systemet har inmatningskontroller med möjligheter till styrning eller begränsning av fältinformation som säkerställer en tillfredsställande internkontroll. Sammanfattningsvis visar registeranalysen att de kontrollerade rutinerna fungerar tillfredsställande och att regionen har bra kontroll över sina register. Antalet felaktigheter är över lag få. Vi vill dock poängtera följande: Fem äldre förtroendevalda med anställningstyp som vikarie med timlön bör få den registreringen korrigerad/borttagen De yngre som har erhållit en timlön under riktlinjerna för ungdomslöner bör få en kompletterande ersättning Systemfel gör att värdena för bl a sparade semesterdagar och korrekt antal dagar inte visas korrekt i Utdata. Däremot är uppgifterna i Personec korrekta. Om behov av helt korrekt Utdata föreligger bör systemleverantören kontaktas och felet åtgärdas. Systemet ger i vissa fall fel information om lön i PS-utdata. Enligt uppgift beror detta på en bugg i systemet. Även här bör systemleverantören kontaktas och problemet åtgärdas. Det förekommer att personer med ej rätt till övertid erhåller sådan tid. Regionen bör klarlägga vad bortförhandlad övertid eller ej rätt till övertid innebär De kombinationer av fasta registreringar som är felaktiga bör korrigeras. Felaktigheterna har dock ingen påverkan på utbetald lön men kan som statistiskt beslutsunderlag ge felaktig information. Regionen bör uppmärksamma att ett flertal personer har passerat gränsvärdet för ATL-tid. Då analysen bara omfattar 3 kvartal måste påpekas att ytterligare 1 av 15

4 anställda kommer att passera gränsvärdet. För de som är deltider är frågan om inte en heltidstjänst vore aktuell. Löneskillnader avseende samma yrkeskategorier mellan sjukhusen bör elimineras Tim- och deltidsanställda har fått ersättning för övertid som inte i varje enskilt fall följer gällande regelverk De personer som fått reseersättning under fastställd ersättningsnivå bör få retroaktiv ersättning 2 av 15

5 2 Inledning/syfte 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor Regionens revisorer har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning av lönesystemets personregisterdel. Granskningen ingår som ett led i revisorernas normala uppgifter att på fullmäktiges uppdrag granska verksamheten inom styrelser och nämnder. Kommuner och landsting/regioner upplever en alltmer ökad datorisering där bearbetning och lagring görs av allt större mängder data. I samband med revision kräver detta ett komplement till vanliga manuella stickprovsgranskningar. PwC använder i dessa fall registeranalys med det datoriserade hjälpmedlet (IDEA). Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Är regionens styrning och kontroll över inrapporteringen i PA-systemet tillräcklig? Är uppgifterna i PA-systemet tillförlitliga? Syftet har varit att granska speciellt personregistret mot ett antal kontrollmål som anges nedan: Personer över 67 Personer som är 18 eller yngre Sparade semesterdagar överstiger inte 40 dagar Korrekt antal semesterdagar Höga löner Ej rätt till övertid med övertid Fasta registreringar (anstform, ansttyp, avtal förmgrp, semgrp) i kombination Komptid Negativa värden Lönetillägg Anställda med mycket övertid (ATL-tid) Anställda med heltidstjänst som arbetat fyllnadstid Låga löner Timanställda med övertid Deltidsanställda med övertid Bilersättning Förtroendevalda Övrigt 3 av 15

6 2.2 Metod, omfattning och avgränsning med IDEA innebär metodmässigt att: Hela datamängden för den aktuella perioden kan analyseras på ett effektivt och snabbt sätt. En enhetlig analys görs av informationen oberoende av datorsystem och leverantör. Externa analyser utesluter eventuella felkällor som ligger inbyggda i de analyserade datorsystemen. Metoden går ut på att med hjälp av dator analysera en kopia av informationen i personregistret ur löne- och personalsystemet. Vi har valt perioden 1/1-30/ Analysen omfattar all information om samtliga individer i personregistret. Antalet personer (personnummer) registrerade i lönesystemet uppgår till vid utgången av perioden. Antalet personer omfattar förutom alla heltids-, deltids- och timanställda även uppdragstagare och förtroendevalda. En grov gallring har genomförts i dataanalysen. Analysen ger som utdata ett material som avviker från det normala. För att verifiera orsakerna till de signalerade avvikelserna har vi sedan stämt av med ansvariga i verksamheten. Presentationen av granskning och resultat är uppdelat på bakgrund, resultatet från registeranalysen, verifiering samt kommentar. 3 Lönesystemet Det personaladministrativa systemet Personec har utvecklats av Aditro. Systemet innehåller olika delsystem (moduler) för anställning, schema, bemanning, mm. Även flextidsystemet kan kopplas till Personec. Personec levererar månatligen ekonomisk information till ekonomisystemet. 3.1 Kontroller I Personec finns inbyggda formella- och logiska kontroller mm. Dessa kontroller kan vara såväl kontroller från systemleverantören som lokala kontroller som också byggs lokalt. Varningssignaler om fel kommer i de flesta fall med automatik upp på användarens dataskärm. Schema importeras från schemahanteringssystemet TimeCare. Där finns regelverk inlagt avseende exempelvis dygnsvila och veckovila osv. 4 av 15

7 3.2 Huvudmodell Den övergripande funktionen i Personec utgörs av regler och tabeller som motsvarar det arbetsmässiga regelverk regionen har. I tabellerna finns regionens hela organisation inlagd, från högsta nivå ner till enskilt enhet. Varje organisatorisk enhet är i registret kopplad med information om konteringssträngar mm. I tabellerna finns även lönearter, beräkningsformler, anställningsinformation osv. I systemet finns alla arbetstidsavtal upplagda i tabellform, som styr OBersättningar, övertid mm. Ersättningar och avdrag för frånvaro styrs sedan utifrån upplagt schema. Behörigheter till systemet styrs från ett behörighetssystem, Neptune. Där finns alla funktioner i Personec och alla regionens organisationer upplagda. Alla användare är inlagda i behörighetssystemet. Tillgången till systemet avgörs sedan av vilka funktioner och organisationer behörigheten omfattar. I Personec finns regionens alla anställda inklusive uppdragstagare, förtroendevalda mm inlagda. Månadsanställda personer har sedan ett schema. Timanställda får ett schema för en dag, eller en längre period. Avvikelser inrapporteras av den anställde och ibland av chef/rapportör via självservice från webben. Tidsregistrering via flextidssystemet hanteras på samma sätt. Det finns i systemet även möjlighet att registrera reseräkningar. I den arbetsmässiga kedjan, anställning schema självrapportering attest, kommer rätt lön, rätt överföring till ekonomisystemet, rätt information i filer till KPA och SCB och rätt statistik att skapas i systemet. 4 en Personer över 67 år Analysen går ut på att ta fram alla registrerade och aktuella personer som är 67 år och äldre. Normalt förekommer inga tillsvidareanställda som är äldre än gällande pensionsålder. De som trots allt är äldre än denna åldersgräns är vanligtvis anställda med någon form av specialavtal, oftast timanställda. Numera finns möjlighet att utnyttja rörlig pensionsålder vilket medger arbete till det att personen fyllt 67 år. 5 av 15

8 en visar att det finns 152 personer som blivit 68 år under året (före ) eller äldre. En person av dessa är tillsvidareanställd. Sju stycken är månadsavlönade med tidsbegränsade anställningar. Samtliga är registrerade som AB-anställda med förmånsgrupp 1. Övriga är timanställda, förtroendevalda eller uppdragstagare. Av de förtroendevalda (34 st) är fem registrerade med anställningstyp vikarie med timlön. De äldre förtroendevalda med registrering av anställningstyp som vikarie med timlön bör få sin registrering korrigerad/borttagen. Personer som är 18 år eller yngre För personer som är 18 år eller yngre (minderåriga) reglerar Arbetsmiljöverkets föreskrifter vilka arbetsuppgifter och under vilka tider dessa får utföras. Enligt föreskrifterna får minderåriga ex vis inte tjänstgöra nattetid. Kollektivavtalet anger också lägsta lön för personer som är 18 år eller yngre. Region Halland har fastställt ungdomslöner från 14 och t o m 19 år. en visar att det finns 143 personer som är 19 år eller yngre. Av dessa har ett stort antal en timlön som är högre än regionens riktlinjer. Ett mindre antal har lägre timlön. Lägre timlön än riktlinjerna ska dock inte förekomma. en visar att det kan vara fråga om två kategorier ungdomar. En kategori (framtidskraft) fullgör i huvudsak sin tjänstgöring under sommarmånaderna. Kategori två är de som är timanställda ute i den löpande verksamheten under hela året. De som har högre timlön jämfört med riktlinjerna tillhör normalt kategori två. Någon eller några personer har dock en timlön som ligger under regionens riktlinjer. Den eller de som har en timlön som ligger under riktlinjerna bör för sin ersättning kompletterad med mellanskillnaden upp till fastställd nivå. Sparade semesterdagar överstiger inte 40 Enligt AB 08 (Allmänna Bestämmelser) får antalet sparade semesterdagar inte överstiga 40. Dagar över 40 skall utbetalas i form av lön senast i februari/mars, året efter det konstaterats att det finns för många sparade dagar. Någon utbetalning av 6 av 15

9 sparade semesterdagar ska heller inte kunna ske om det inte finns sådana dagar registrerade. Analysen visar att det finns 21 personer med mer än 40 sparade dagar efter det att utbetalning av överskjutande dagar i februari. Analysen visar även att det utbetalats semesterdagar trots att några sparade dagar inte varit registrerade. en visar att personerna med registrering om mer än 40 sparade dagar också fått sina överskjutande dagar utbetalda i form av lön. Här har det varit fel i PS-utdata. Felet indikerar att det kan vara fråga om ett handhavandefel. De personer som fått utbetald ersättning för innestående semesterdagar utan att ha några sparade dagar registrerade är personer som avslutat sin anställning. Innevarande års semesterdagar har då betalats ut. Systemleverantören bör informeras om problemet med avvikande värden i PSutdata om sparad semesterdagar över 40. Felet bör korrigeras. Felaktigheter i systemets kan medföra att beslut mot bakgrund av sådan utdata/ information kan vila på felaktiga grunder. Korrekt antal semesterdagar Kontroll har gjorts av att de anställda har rätt antal semesterdagar (32, 31, 25 eller 0 dagars semester. Kontrollen gäller även s k radiologsemester. Här är det normalt med dagars extra semester. en visar att ingen person har mer än 32 dagar semester. Tre personer har 32 dagars semester utan att vara 50 år. En person har 31 dagars semester utan att vara 40 år. De som saknar uppgift om semesterdagar är förtroendevalda, timanställda, uppdragstagare mm. en visar att en person har 17 dagar radiologsemester. en visar att ett systemfel orsakat det felaktiga värdet för en av de tre personer med 32 dagars semester utan att vara 50 år. Övriga två personer är uppehållsanställda med brutet semesterår. Samma sak gäller för den person som har 31 dagar utan att vara 40 år. 7 av 15

10 Systemleverantören bör underrättas om det felaktiga värdet avseende semesterdagar. Felet bör korrigeras. Anledningen till det höga värdet radiologsemester bör undersökas. Höga löner Analysen går ut på att ta fram alla personer med en lön överstigande kronor per månad och analysera lönebeloppen i förhållande till sysselsättningsgrad och befattningskategori. Analysen visar att ca 950 personer har månadslöner över kronor. Av dessa är det 18 stycken som har en befattningsbenämning som inte överensstämmer med lönen (ekonomiassistent, ekonom eller sjuksköterska i olika former) Vi kontroll i lönedata visar det sig att lönerna är korrekta i lönemodulen men när informationen förs över till PS-utdata blir det fel löneuppgift (bugg i systemet). Regionen bör tillsammans med systemleverantören eliminera den bugg som ger felaktig utdata. Ej rätt till övertid med övertid Analysen har som mål att undersöka att personer som ej har rätt till övertidsersättning ej heller erhåller detta. en visar att det finns 72 personer som har sin övertid bortförhandlad eller av andra skäl inte har rätt till övertid men erhållit ersättning för övertid. Kostnaden uppgår till ca kronor för aktuell period. en visar att det förekommer att anställda går in och arbetar på sin jourledighet och får kvalificerad övertid. Under granskad period är det fråga om en läkare som arbetat på jourledighet och fått övertid. Det finns även exempel på arbete under semestern som medfört kompensation i övertid. Att personer ersätts med övertid enlig ovanstående är dock korrekt enligt beslut. Några av de anställda som fått övertidsersättning är sådana som gått till en befattning där övertiden bortförhandlats under året. 8 av 15

11 I något fall har en verksamhetsområdeschef genom beslut tillstyrkt övertidsersättning för två läkare. En person som inkallats på arbete som normalt borde medfört fyllnadstid har fått övertid. Regionen bör exakt klarlägga vad bortförhandlad eller ej rätt till övertid innebär. Om övertidsersättning i vissa fall ändå ska kunna godkännas bör det fastställas i vilka fall det i så fall kan ske. Fasta registreringar Analysen går ut på att kontrollera att anställningsform, anställningsgrupp, anställningstyp och förmånsgrupp finns angivet för alla anställda i lönesystemet samt att inte omöjliga kombinationer av anställningsform, anställningsgrupp, anställningstyp och förmånsgrupp finns registrerade. Som omöjlig kombination räknas till exempel vikarier med tillsvidareanställning. Att koderna för anställningsform, anställningsgrupp, anställningstyp och förmånsgrupp inte överensstämmer kan exempelvis medföra att en anställning felaktigt faller utanför då beräkning eller sortering görs med hjälp av dessa koder eller att lämnandet av statistiska anställningsuppgifter (LAS) blir felaktiga. Analysen gäller även semestergrupp. en visar att 728 personer saknar registrering av anställningstyp. En person (förtroendevald) har en anställningsform som viss säsong. En tillsvidareanställd har en registrering som allmän visstid som anställningstyp. Sju tillsvidareanställda (anställningsform) är provanställda (anställningstyp). Två förtroendevalda har anställningstyp som vikarie med timlön. Det finns tre förtroendevalda med månadslön där två har en anställningstyp som tidsbegränsad anställning. Den tredje har en anställningstyp som innehavare av tjänst. En förtroendevald (landstingsråd) har registrering om semestergrupp som förmånsgrupp 1 semestergrupp 1. De som saknar registrering av anställningstyp är antingen uppdragstagare eller förtroendevalda. I Personec går det inte att registrera någon form av anställningstyp på uppdragstagare eller förtroendevalda. Övriga registreringar är felaktiga. 9 av 15

12 Felaktiga registreringar bör korrigeras. Komptid Analysen går ut på att redovisa olika värden för komptid personer har en registrering om komptid och jourkomptid. Av dessa har 46 personer (samtliga är läkare) över 400 timmar. Det högsta värdet är 683 timmar. Värdena är ett resultat av arbetad fyllnads-, enkel- eller kvalificerad övertid. Under 2011 avtalades om vissa regler för jourkomptid. Bl a avtalades att läkare inte kunde ta med sig mer är 200 timmar jourkomptid till nästkommande år. Avslut för innevarande år görs i november vilket innebär att jourkomptid intjänad under december också kommer med till nästa år under. Överskjutande timmar hamnar i ett jourkompberg som betalas ut via lön. Vid halvårsskiftet 2013 skall allt i jourkompberget vara reglerat via lön. Negativa värden Kontrollmålet går ut på att kontrollera förekomsten av negativa värden. Det är inte ovanligt i kommuner och landsting/regioner att det förekommer negativa ackumulerade värden, ex vis komptid (uttag i förtid). en visar att den finns en anställd som har ett negativt värde. Personen har ett negativt värde för utbetalda sparade semesterdagar. Värdet indikerar en utbetalning av sparade dagar som funnits. en påvisar en felaktig registrering av uttag av sparade semesterdagar under Korrigering har skett under 2012 och ger på så sätt ett negativt värde. Lönetillägg Analysen har som syfte att undersöka förekomsten av lönetillägg och att tillägget inte ligger kvar/utbetalas efter förordnandets slut. Normalt avser lönetillägg någon form av mer tillfälligt uppdrag/arbetsuppgift. Regionen tillämpar inte s k chefslönetillägg. 10 av 15

13 en visar att 402 personer har lönetillägg. Tio av dessa har två tillägg. Analysen visar vidare att 33 personer har ett lönetillägg där slutdatum för tillägget passerats. en visar att det är fråga om datum som ska justeras (förlängas) alternativt tillägg som betalats ut trots att slutdatum för tillägget passerats. De lönetillägg som ska finnas kvar men som passerat slutdatum bör rättas upp. Det bör även undersökas om det finns anställda som erhåller lönetillägg, efter förordnandets slut, samtidigt som slutdatum för tillägget passerats. Anställda med mycket övertid (ATL-tid) Syftet med denna analys är att kontrollera förekomsten av anställda med mycket övertid. Vi har inventerat antalet anställda med en registrerad övertid överstigande 300 timmar enligt arbetstidslagen (ATL). Gränsen när dispens, för ytterligare övertidsarbete måste sökas, är 350 timmar per år och/eller 50 timmar per månad. Tidigare (före 2012) gällde 200 tim/år eller 50 timmar per månad. en visar att det finns 11 anställda med mer än 300 timmars ATL-tid. Av dessa har sex stycken passerat gränsvärdet (350 timmar). Fem av dessa är deltidsanställda. Här kan noteras att underlaget för analys bara omfattar tre av årets fyra kvartal. Fler anställda kommer troligtvis att passera gränsvärdet. Fem anställda har registrering om kval övertid ej ATL. En person har registrering om enkel övertid ej ATL. Två personer är vikarier där normaltid (165 timmar) inte registrerats, därav de höga övertidsvärdena. en visar att det är fråga om fem sköterskor (varav 2 usk), två läkare, en lärare, en biomedicinsk analytiker, en fordonsförare och en administratör. De registreringar som gäller övertid ej ATL är felaktiga. De vikarier som saknar uppgift om normaltid i systemet har fått korrekt tid inlagd. Regionen bör uppmärksamma att det finns anställda som arbetsmässigt har ATLtid som överstiger gränsvärdet. Fem av dessa är deltidsanställda. Här bör noteras 11 av 15

14 att regionen har regler som medger att deltidsanställda kan gå upp på heltid om omständigheterna så kräver. De felaktiga registreringarna avseende övertid ej ATL skall tas bort. Anställda med heltidstjänst som arbetar fyllnadstid Analysen har som mål att inventera omfattningen av heltidsanställda med registrerad fyllnadstid (mertid) och i så fall anledningen till detta. Normalt ska inte heltidsanställda registrera fyllnadstid. Undantag finns dock. Enligt AB utgår bara fyllnadstid vid utbildning utanför ordinarie arbetstid även för heltidsanställda. Vid speciella lokala överenskommelser kan enbart fyllnadstid utgå till heltidsanställda. Deltidsanställda som går upp på heltid har dock sin fyllnadslön kvarliggande året ut. en visar att det finns 855 heltidsanställda som någon gång under året registrerat fyllnadstid. Av dessa har 13 stycken över 50 timmar. Det högsta värdet är 328 timmar. Ett representativt urval av anställda har kontrollerats. Kontrollen visar att det uteslutande är fråga om personer som tidigare under året antingen arbetat deltid men senare gått upp på heltid eller det omvända heltidsanställda som senare under året arbetat deltid. Det förekommer även heltidsanställda som under partiell tjänstledighet arbetat extra. Låga löner Analysen går ut på att ta fram de eventuella personer som är registrerade med en lön under fastställd lägsta lön enligt kollektivavtal och egna lokala avtal samt analysera lönebeloppen i förhållande till sysselsättningsgrad och befattningsbenämning mm. en visar att det finns 52 personer med en lön lägre än kronor i månaden. Samtliga är månadsavlönade och AB anställda. 24 stycken är tillsvidareanställda, resten är timanställda. en visar att det för kommunals medlemmar är två olika lönenivåer som gäller ( kronor per månad för outbildade som är över 19 år samt kronor per månad för utbildade med ett års vana). Såvitt granskningen visar så är det någon eller några som ligger under den högre nivån. I dessa fall är det fråga om s k lönebidragare. 12 av 15

15 en visar också att det finns för samma yrkeskategorier mindre löneskillnader mellan sjukhusen i Varberg och Halmstad. Skillnaderna gäller städpersonal och undersköterskor. Löneskillnaderna mellan sjukhusen bör elimineras. Timanställda med övertid Kontrollmålet går ut på att kartlägga förekomsten av timanställda med övertid. en visar att det finns 242 timanställda personer som har registrerade övertidstimmar. De flesta har dock få timmar registrerade. (Den totala kostnaden uppgår till ca kronor). Ett 20-tal personer har 15 timmar övertid eller fler. Det största värdet uppgår till 127 timmar. en visar att den person som har flest övertidstimmar registrerade har ett tim-anställningsavtal baserad på kvalificerad övertid. I vissa fall kan övertiden vara ett resultat av att tjänstlediga (heltidsanställda) personer arbetat extra (timanställd). För övriga är det i regel fråga om manuella registreringar (chefsbeslut) som innebär ett avsteg från normala arbetsrättsliga regler. Regionen bör för verksamhetsansvariga påvisa vikten av att följa de ersättningsregler som gäller vid timanställning. Deltidsanställda med övertid Kontrollmålet går ut på att kartlägga förekomsten av deltidsanställda med övertid. Arbete under helger genererar alltid övertid, ex vis. en visar att deltidsanställda har övertid registrerad. 27 deltidsanställda har 40 timmar eller fler övertidstimmar registrerade. Det högsta värdet uppgår till 192 timmar. Kostnaden för dessa 27 personer uppgår till ca kronor. 13 av 15

16 en visar att ca 10 (av 27) deltidsanställda har en korrekt registrering. Arbetet är utfört under helger. Resterande är inte i enlighet med normala arbetsrättsliga regler utan ett resultat av enskilda chefsbeslut. Regionen bör för verksamhetsansvariga påvisa vikten av att följa de ersättningsregler som gäller deltidsanställda. Bilersättning Kontrollmålet går ut på att kontrollera att alla som erhåller ersättning för körda mil i tjänsten erhåller rätt ersättning. Ersättningens storlek styrs normalt av kollektivavtalets resebestämmelser. en visar att det finns anställda som uppburit reseersättning under granskad period. Av dessa har tolv personer en km-ersättning som avviker från resereglerna. Av dessa har nio fått en för låg ersättning. en visar att för två av de anställda har km-antalet vid något tillfälle registrerats dubbelt. Övriga anställda med avvikande låg km-ersättning är också orsakade av fel i handhavandet. I något fall har aktuell person begärt en lägre ersättning (bara den skattefria delen). De personer som fått för låg ersättning bör få sin ersättning korrigerad. Förtroendevalda Syftet med kontrollmålet är att kontrollera så att samtliga förtroendevalda har samma registreringar. en visar att i lönesystemet finns 214 förtroendevalda registrerade. Av dessa har en förtroendevald en registrering av anställningsform som viss säsong. Fyra förtroendevalda har en registrering av anställningsform som tids begr anst. Normalt ska det vara visstid int. Nitton förtroendevalda har en registrering av anställningstyp som vikarie timlön. Normalt skall det fältet vara blankt. 14 av 15

17 Tre av de förtroendevalda är regionråd med nedanstående fasta registreringar. Anställningsgrupp Anställningstyp Kategori text Avtal Förtrvald.tidsber Regionråd AB Förtrvald Innehavare Regionråd AB Förtrvald.tidsber Regionråd Landsting/k-råd Anställningstyp som innehavare framstår som felaktig. Avtalsregistreringen bör vara AB för alla tre. en visar att de registreringar av förtroendevalda och landstingsråd som avviker är felaktiga. De avvikande registreringarna bör korrigeras. Övrigt en visar att två personer har en sysselsättningsgrad mindre än 0,10. En uppdragstagare är visstidsanställd (anställningsform) med en kategoritext/befattningsbenämning som arvodesanställd läkare. en visar att de personer som har en låg sysselsättningsgrad är konsult och en person med dubbel anställning. Övrig registrering är felaktig. Registreringen för den visstidsanställda uppdragstagaren som arvodesanställd läkare bör korrigeras 15 av 15

Revisionsrapport. Granskning av löner, Linköpings kommun. September 2010. Nina Vissing

Revisionsrapport. Granskning av löner, Linköpings kommun. September 2010. Nina Vissing Revisionsrapport Granskning av löner, Linköpings kommun September 2010 Författare: Lars Edgren Nina Vissing Innehållsförteckning Granskning av löner, Linköpings kommun... 1 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning/syfte...

Läs mer

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun

Rev Re i v sion sra sion sra p p ort Ekerö kommun Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till förtroendevalda Nicklas Samuelsson Samir Sandberg Richard Vahul Ekerö kommun Granskning av löner och ersättningar inkl arvoden till

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET VÅRD OCH OMSORGSAVTALET 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Vårdförbundet Förtecknade Saco-förbund VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 4813 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5

Läs mer

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv 2 Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Som skolledare ges vi ofta förtroendet att själva reglera vår arbetstid, vilket många kan

Läs mer

Kravspecifikation PA-system

Kravspecifikation PA-system 2009-05-20 1 (28) Datum: 2009-05-20 Upphandlingsavdelningen PA System Ansvarig upphandlare: Lars Nellbro Kravspecifikation PA-system 1. Övergripande krav 1.1. Generella krav Krav:AA1 PA-systemet ska hänga

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

BILAGOR BILAGA 4: GRANSKNINGSUNDERLAG... 25 BILAGA 5: EXTERN STATISTIK I ÖVERSIKT... 26

BILAGOR BILAGA 4: GRANSKNINGSUNDERLAG... 25 BILAGA 5: EXTERN STATISTIK I ÖVERSIKT... 26 BILAGOR Innehållsförteckning 1.1 IAKTTAGELSER I DETALJ.... 2 1.1.1 Jourbemanning... 2 1.1.1.1 Dagjour... 2 1.1.1.2 Natt- och helgjour... 1.1.1.3 Bakjour... 7 1.1.2 Arbetsuppgifter under jour och beredskap...

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser AB I lydelse fr.o.m. 2014-10-01 Allmänna bestämmelser Innehåll Förkortningar... 5 Kap. 1 Inledande bestämmelser... 7 1 Inledning... 7 2 Tillämpningsområde... 7 Kap. 2 Anställningen... 9 3 Intyg om arbetsförmåga...

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Efterhandskontroller inom tandvården 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Nr 278 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Lärares arbetstid Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Verksamhetsperioder 6 Reglerad arbetstid

Läs mer

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv

URA 2010:2. Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv URA 2010:2 Jobb- och utvecklingsgarantin - en uppföljning ur deltagarnas perspektiv Av: Erika Rosén Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Innehållsförteckning Sid 1. INLEDNING...1 2. BAKGRUND...2 2.1 INNEHÅLLET

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Arbetstidslagen. med kommentarer

Arbetstidslagen. med kommentarer Arbetstidslagen med kommentarer Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015 Arbetsmiljöverket kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister redaktör: Marianne Tägtström grafisk formgivning:

Läs mer