Revisionsrapport Region Halland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Region Halland"

Transkript

1 Revisionsrapport Substansgranskning av lönesystemets personregisterdel Lars Edgren Karin Elg Region Halland

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning/syfte Bakgrund och revisionsfrågor Metod, omfattning och avgränsning 4 3 Lönesystemet Kontroller Huvudmodell 5 4 en 5

3 1 Sammanfattning PwC har, på uppdrag av Region Hallands revisorer, genomfört en substansgranskning av regionens löner. I denna analys har vi använt PwC:s verktyg för registeranalys (IDEA). Analysen har gjorts utifrån en kopia av informationen i personregistret. Det analyserade materialet omfattar perioden 1/1-30/ Ur materialet har vi sorterat ut avvikelser för manuell uppföljning. En avvikelse innebär inte att uppgiften är felaktig, men det ger en signal om att materialet behöver kontrolleras med ansvarig eller handläggare. Vid denna verifiering erhålls antingen en godtagbar förklaring eller konstateras en felaktighet som bör korrigeras. Samtidigt kan konstateras att systemet har inmatningskontroller med möjligheter till styrning eller begränsning av fältinformation som säkerställer en tillfredsställande internkontroll. Sammanfattningsvis visar registeranalysen att de kontrollerade rutinerna fungerar tillfredsställande och att regionen har bra kontroll över sina register. Antalet felaktigheter är över lag få. Vi vill dock poängtera följande: Fem äldre förtroendevalda med anställningstyp som vikarie med timlön bör få den registreringen korrigerad/borttagen De yngre som har erhållit en timlön under riktlinjerna för ungdomslöner bör få en kompletterande ersättning Systemfel gör att värdena för bl a sparade semesterdagar och korrekt antal dagar inte visas korrekt i Utdata. Däremot är uppgifterna i Personec korrekta. Om behov av helt korrekt Utdata föreligger bör systemleverantören kontaktas och felet åtgärdas. Systemet ger i vissa fall fel information om lön i PS-utdata. Enligt uppgift beror detta på en bugg i systemet. Även här bör systemleverantören kontaktas och problemet åtgärdas. Det förekommer att personer med ej rätt till övertid erhåller sådan tid. Regionen bör klarlägga vad bortförhandlad övertid eller ej rätt till övertid innebär De kombinationer av fasta registreringar som är felaktiga bör korrigeras. Felaktigheterna har dock ingen påverkan på utbetald lön men kan som statistiskt beslutsunderlag ge felaktig information. Regionen bör uppmärksamma att ett flertal personer har passerat gränsvärdet för ATL-tid. Då analysen bara omfattar 3 kvartal måste påpekas att ytterligare 1 av 15

4 anställda kommer att passera gränsvärdet. För de som är deltider är frågan om inte en heltidstjänst vore aktuell. Löneskillnader avseende samma yrkeskategorier mellan sjukhusen bör elimineras Tim- och deltidsanställda har fått ersättning för övertid som inte i varje enskilt fall följer gällande regelverk De personer som fått reseersättning under fastställd ersättningsnivå bör få retroaktiv ersättning 2 av 15

5 2 Inledning/syfte 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor Regionens revisorer har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning av lönesystemets personregisterdel. Granskningen ingår som ett led i revisorernas normala uppgifter att på fullmäktiges uppdrag granska verksamheten inom styrelser och nämnder. Kommuner och landsting/regioner upplever en alltmer ökad datorisering där bearbetning och lagring görs av allt större mängder data. I samband med revision kräver detta ett komplement till vanliga manuella stickprovsgranskningar. PwC använder i dessa fall registeranalys med det datoriserade hjälpmedlet (IDEA). Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Är regionens styrning och kontroll över inrapporteringen i PA-systemet tillräcklig? Är uppgifterna i PA-systemet tillförlitliga? Syftet har varit att granska speciellt personregistret mot ett antal kontrollmål som anges nedan: Personer över 67 Personer som är 18 eller yngre Sparade semesterdagar överstiger inte 40 dagar Korrekt antal semesterdagar Höga löner Ej rätt till övertid med övertid Fasta registreringar (anstform, ansttyp, avtal förmgrp, semgrp) i kombination Komptid Negativa värden Lönetillägg Anställda med mycket övertid (ATL-tid) Anställda med heltidstjänst som arbetat fyllnadstid Låga löner Timanställda med övertid Deltidsanställda med övertid Bilersättning Förtroendevalda Övrigt 3 av 15

6 2.2 Metod, omfattning och avgränsning med IDEA innebär metodmässigt att: Hela datamängden för den aktuella perioden kan analyseras på ett effektivt och snabbt sätt. En enhetlig analys görs av informationen oberoende av datorsystem och leverantör. Externa analyser utesluter eventuella felkällor som ligger inbyggda i de analyserade datorsystemen. Metoden går ut på att med hjälp av dator analysera en kopia av informationen i personregistret ur löne- och personalsystemet. Vi har valt perioden 1/1-30/ Analysen omfattar all information om samtliga individer i personregistret. Antalet personer (personnummer) registrerade i lönesystemet uppgår till vid utgången av perioden. Antalet personer omfattar förutom alla heltids-, deltids- och timanställda även uppdragstagare och förtroendevalda. En grov gallring har genomförts i dataanalysen. Analysen ger som utdata ett material som avviker från det normala. För att verifiera orsakerna till de signalerade avvikelserna har vi sedan stämt av med ansvariga i verksamheten. Presentationen av granskning och resultat är uppdelat på bakgrund, resultatet från registeranalysen, verifiering samt kommentar. 3 Lönesystemet Det personaladministrativa systemet Personec har utvecklats av Aditro. Systemet innehåller olika delsystem (moduler) för anställning, schema, bemanning, mm. Även flextidsystemet kan kopplas till Personec. Personec levererar månatligen ekonomisk information till ekonomisystemet. 3.1 Kontroller I Personec finns inbyggda formella- och logiska kontroller mm. Dessa kontroller kan vara såväl kontroller från systemleverantören som lokala kontroller som också byggs lokalt. Varningssignaler om fel kommer i de flesta fall med automatik upp på användarens dataskärm. Schema importeras från schemahanteringssystemet TimeCare. Där finns regelverk inlagt avseende exempelvis dygnsvila och veckovila osv. 4 av 15

7 3.2 Huvudmodell Den övergripande funktionen i Personec utgörs av regler och tabeller som motsvarar det arbetsmässiga regelverk regionen har. I tabellerna finns regionens hela organisation inlagd, från högsta nivå ner till enskilt enhet. Varje organisatorisk enhet är i registret kopplad med information om konteringssträngar mm. I tabellerna finns även lönearter, beräkningsformler, anställningsinformation osv. I systemet finns alla arbetstidsavtal upplagda i tabellform, som styr OBersättningar, övertid mm. Ersättningar och avdrag för frånvaro styrs sedan utifrån upplagt schema. Behörigheter till systemet styrs från ett behörighetssystem, Neptune. Där finns alla funktioner i Personec och alla regionens organisationer upplagda. Alla användare är inlagda i behörighetssystemet. Tillgången till systemet avgörs sedan av vilka funktioner och organisationer behörigheten omfattar. I Personec finns regionens alla anställda inklusive uppdragstagare, förtroendevalda mm inlagda. Månadsanställda personer har sedan ett schema. Timanställda får ett schema för en dag, eller en längre period. Avvikelser inrapporteras av den anställde och ibland av chef/rapportör via självservice från webben. Tidsregistrering via flextidssystemet hanteras på samma sätt. Det finns i systemet även möjlighet att registrera reseräkningar. I den arbetsmässiga kedjan, anställning schema självrapportering attest, kommer rätt lön, rätt överföring till ekonomisystemet, rätt information i filer till KPA och SCB och rätt statistik att skapas i systemet. 4 en Personer över 67 år Analysen går ut på att ta fram alla registrerade och aktuella personer som är 67 år och äldre. Normalt förekommer inga tillsvidareanställda som är äldre än gällande pensionsålder. De som trots allt är äldre än denna åldersgräns är vanligtvis anställda med någon form av specialavtal, oftast timanställda. Numera finns möjlighet att utnyttja rörlig pensionsålder vilket medger arbete till det att personen fyllt 67 år. 5 av 15

8 en visar att det finns 152 personer som blivit 68 år under året (före ) eller äldre. En person av dessa är tillsvidareanställd. Sju stycken är månadsavlönade med tidsbegränsade anställningar. Samtliga är registrerade som AB-anställda med förmånsgrupp 1. Övriga är timanställda, förtroendevalda eller uppdragstagare. Av de förtroendevalda (34 st) är fem registrerade med anställningstyp vikarie med timlön. De äldre förtroendevalda med registrering av anställningstyp som vikarie med timlön bör få sin registrering korrigerad/borttagen. Personer som är 18 år eller yngre För personer som är 18 år eller yngre (minderåriga) reglerar Arbetsmiljöverkets föreskrifter vilka arbetsuppgifter och under vilka tider dessa får utföras. Enligt föreskrifterna får minderåriga ex vis inte tjänstgöra nattetid. Kollektivavtalet anger också lägsta lön för personer som är 18 år eller yngre. Region Halland har fastställt ungdomslöner från 14 och t o m 19 år. en visar att det finns 143 personer som är 19 år eller yngre. Av dessa har ett stort antal en timlön som är högre än regionens riktlinjer. Ett mindre antal har lägre timlön. Lägre timlön än riktlinjerna ska dock inte förekomma. en visar att det kan vara fråga om två kategorier ungdomar. En kategori (framtidskraft) fullgör i huvudsak sin tjänstgöring under sommarmånaderna. Kategori två är de som är timanställda ute i den löpande verksamheten under hela året. De som har högre timlön jämfört med riktlinjerna tillhör normalt kategori två. Någon eller några personer har dock en timlön som ligger under regionens riktlinjer. Den eller de som har en timlön som ligger under riktlinjerna bör för sin ersättning kompletterad med mellanskillnaden upp till fastställd nivå. Sparade semesterdagar överstiger inte 40 Enligt AB 08 (Allmänna Bestämmelser) får antalet sparade semesterdagar inte överstiga 40. Dagar över 40 skall utbetalas i form av lön senast i februari/mars, året efter det konstaterats att det finns för många sparade dagar. Någon utbetalning av 6 av 15

9 sparade semesterdagar ska heller inte kunna ske om det inte finns sådana dagar registrerade. Analysen visar att det finns 21 personer med mer än 40 sparade dagar efter det att utbetalning av överskjutande dagar i februari. Analysen visar även att det utbetalats semesterdagar trots att några sparade dagar inte varit registrerade. en visar att personerna med registrering om mer än 40 sparade dagar också fått sina överskjutande dagar utbetalda i form av lön. Här har det varit fel i PS-utdata. Felet indikerar att det kan vara fråga om ett handhavandefel. De personer som fått utbetald ersättning för innestående semesterdagar utan att ha några sparade dagar registrerade är personer som avslutat sin anställning. Innevarande års semesterdagar har då betalats ut. Systemleverantören bör informeras om problemet med avvikande värden i PSutdata om sparad semesterdagar över 40. Felet bör korrigeras. Felaktigheter i systemets kan medföra att beslut mot bakgrund av sådan utdata/ information kan vila på felaktiga grunder. Korrekt antal semesterdagar Kontroll har gjorts av att de anställda har rätt antal semesterdagar (32, 31, 25 eller 0 dagars semester. Kontrollen gäller även s k radiologsemester. Här är det normalt med dagars extra semester. en visar att ingen person har mer än 32 dagar semester. Tre personer har 32 dagars semester utan att vara 50 år. En person har 31 dagars semester utan att vara 40 år. De som saknar uppgift om semesterdagar är förtroendevalda, timanställda, uppdragstagare mm. en visar att en person har 17 dagar radiologsemester. en visar att ett systemfel orsakat det felaktiga värdet för en av de tre personer med 32 dagars semester utan att vara 50 år. Övriga två personer är uppehållsanställda med brutet semesterår. Samma sak gäller för den person som har 31 dagar utan att vara 40 år. 7 av 15

10 Systemleverantören bör underrättas om det felaktiga värdet avseende semesterdagar. Felet bör korrigeras. Anledningen till det höga värdet radiologsemester bör undersökas. Höga löner Analysen går ut på att ta fram alla personer med en lön överstigande kronor per månad och analysera lönebeloppen i förhållande till sysselsättningsgrad och befattningskategori. Analysen visar att ca 950 personer har månadslöner över kronor. Av dessa är det 18 stycken som har en befattningsbenämning som inte överensstämmer med lönen (ekonomiassistent, ekonom eller sjuksköterska i olika former) Vi kontroll i lönedata visar det sig att lönerna är korrekta i lönemodulen men när informationen förs över till PS-utdata blir det fel löneuppgift (bugg i systemet). Regionen bör tillsammans med systemleverantören eliminera den bugg som ger felaktig utdata. Ej rätt till övertid med övertid Analysen har som mål att undersöka att personer som ej har rätt till övertidsersättning ej heller erhåller detta. en visar att det finns 72 personer som har sin övertid bortförhandlad eller av andra skäl inte har rätt till övertid men erhållit ersättning för övertid. Kostnaden uppgår till ca kronor för aktuell period. en visar att det förekommer att anställda går in och arbetar på sin jourledighet och får kvalificerad övertid. Under granskad period är det fråga om en läkare som arbetat på jourledighet och fått övertid. Det finns även exempel på arbete under semestern som medfört kompensation i övertid. Att personer ersätts med övertid enlig ovanstående är dock korrekt enligt beslut. Några av de anställda som fått övertidsersättning är sådana som gått till en befattning där övertiden bortförhandlats under året. 8 av 15

11 I något fall har en verksamhetsområdeschef genom beslut tillstyrkt övertidsersättning för två läkare. En person som inkallats på arbete som normalt borde medfört fyllnadstid har fått övertid. Regionen bör exakt klarlägga vad bortförhandlad eller ej rätt till övertid innebär. Om övertidsersättning i vissa fall ändå ska kunna godkännas bör det fastställas i vilka fall det i så fall kan ske. Fasta registreringar Analysen går ut på att kontrollera att anställningsform, anställningsgrupp, anställningstyp och förmånsgrupp finns angivet för alla anställda i lönesystemet samt att inte omöjliga kombinationer av anställningsform, anställningsgrupp, anställningstyp och förmånsgrupp finns registrerade. Som omöjlig kombination räknas till exempel vikarier med tillsvidareanställning. Att koderna för anställningsform, anställningsgrupp, anställningstyp och förmånsgrupp inte överensstämmer kan exempelvis medföra att en anställning felaktigt faller utanför då beräkning eller sortering görs med hjälp av dessa koder eller att lämnandet av statistiska anställningsuppgifter (LAS) blir felaktiga. Analysen gäller även semestergrupp. en visar att 728 personer saknar registrering av anställningstyp. En person (förtroendevald) har en anställningsform som viss säsong. En tillsvidareanställd har en registrering som allmän visstid som anställningstyp. Sju tillsvidareanställda (anställningsform) är provanställda (anställningstyp). Två förtroendevalda har anställningstyp som vikarie med timlön. Det finns tre förtroendevalda med månadslön där två har en anställningstyp som tidsbegränsad anställning. Den tredje har en anställningstyp som innehavare av tjänst. En förtroendevald (landstingsråd) har registrering om semestergrupp som förmånsgrupp 1 semestergrupp 1. De som saknar registrering av anställningstyp är antingen uppdragstagare eller förtroendevalda. I Personec går det inte att registrera någon form av anställningstyp på uppdragstagare eller förtroendevalda. Övriga registreringar är felaktiga. 9 av 15

12 Felaktiga registreringar bör korrigeras. Komptid Analysen går ut på att redovisa olika värden för komptid personer har en registrering om komptid och jourkomptid. Av dessa har 46 personer (samtliga är läkare) över 400 timmar. Det högsta värdet är 683 timmar. Värdena är ett resultat av arbetad fyllnads-, enkel- eller kvalificerad övertid. Under 2011 avtalades om vissa regler för jourkomptid. Bl a avtalades att läkare inte kunde ta med sig mer är 200 timmar jourkomptid till nästkommande år. Avslut för innevarande år görs i november vilket innebär att jourkomptid intjänad under december också kommer med till nästa år under. Överskjutande timmar hamnar i ett jourkompberg som betalas ut via lön. Vid halvårsskiftet 2013 skall allt i jourkompberget vara reglerat via lön. Negativa värden Kontrollmålet går ut på att kontrollera förekomsten av negativa värden. Det är inte ovanligt i kommuner och landsting/regioner att det förekommer negativa ackumulerade värden, ex vis komptid (uttag i förtid). en visar att den finns en anställd som har ett negativt värde. Personen har ett negativt värde för utbetalda sparade semesterdagar. Värdet indikerar en utbetalning av sparade dagar som funnits. en påvisar en felaktig registrering av uttag av sparade semesterdagar under Korrigering har skett under 2012 och ger på så sätt ett negativt värde. Lönetillägg Analysen har som syfte att undersöka förekomsten av lönetillägg och att tillägget inte ligger kvar/utbetalas efter förordnandets slut. Normalt avser lönetillägg någon form av mer tillfälligt uppdrag/arbetsuppgift. Regionen tillämpar inte s k chefslönetillägg. 10 av 15

13 en visar att 402 personer har lönetillägg. Tio av dessa har två tillägg. Analysen visar vidare att 33 personer har ett lönetillägg där slutdatum för tillägget passerats. en visar att det är fråga om datum som ska justeras (förlängas) alternativt tillägg som betalats ut trots att slutdatum för tillägget passerats. De lönetillägg som ska finnas kvar men som passerat slutdatum bör rättas upp. Det bör även undersökas om det finns anställda som erhåller lönetillägg, efter förordnandets slut, samtidigt som slutdatum för tillägget passerats. Anställda med mycket övertid (ATL-tid) Syftet med denna analys är att kontrollera förekomsten av anställda med mycket övertid. Vi har inventerat antalet anställda med en registrerad övertid överstigande 300 timmar enligt arbetstidslagen (ATL). Gränsen när dispens, för ytterligare övertidsarbete måste sökas, är 350 timmar per år och/eller 50 timmar per månad. Tidigare (före 2012) gällde 200 tim/år eller 50 timmar per månad. en visar att det finns 11 anställda med mer än 300 timmars ATL-tid. Av dessa har sex stycken passerat gränsvärdet (350 timmar). Fem av dessa är deltidsanställda. Här kan noteras att underlaget för analys bara omfattar tre av årets fyra kvartal. Fler anställda kommer troligtvis att passera gränsvärdet. Fem anställda har registrering om kval övertid ej ATL. En person har registrering om enkel övertid ej ATL. Två personer är vikarier där normaltid (165 timmar) inte registrerats, därav de höga övertidsvärdena. en visar att det är fråga om fem sköterskor (varav 2 usk), två läkare, en lärare, en biomedicinsk analytiker, en fordonsförare och en administratör. De registreringar som gäller övertid ej ATL är felaktiga. De vikarier som saknar uppgift om normaltid i systemet har fått korrekt tid inlagd. Regionen bör uppmärksamma att det finns anställda som arbetsmässigt har ATLtid som överstiger gränsvärdet. Fem av dessa är deltidsanställda. Här bör noteras 11 av 15

14 att regionen har regler som medger att deltidsanställda kan gå upp på heltid om omständigheterna så kräver. De felaktiga registreringarna avseende övertid ej ATL skall tas bort. Anställda med heltidstjänst som arbetar fyllnadstid Analysen har som mål att inventera omfattningen av heltidsanställda med registrerad fyllnadstid (mertid) och i så fall anledningen till detta. Normalt ska inte heltidsanställda registrera fyllnadstid. Undantag finns dock. Enligt AB utgår bara fyllnadstid vid utbildning utanför ordinarie arbetstid även för heltidsanställda. Vid speciella lokala överenskommelser kan enbart fyllnadstid utgå till heltidsanställda. Deltidsanställda som går upp på heltid har dock sin fyllnadslön kvarliggande året ut. en visar att det finns 855 heltidsanställda som någon gång under året registrerat fyllnadstid. Av dessa har 13 stycken över 50 timmar. Det högsta värdet är 328 timmar. Ett representativt urval av anställda har kontrollerats. Kontrollen visar att det uteslutande är fråga om personer som tidigare under året antingen arbetat deltid men senare gått upp på heltid eller det omvända heltidsanställda som senare under året arbetat deltid. Det förekommer även heltidsanställda som under partiell tjänstledighet arbetat extra. Låga löner Analysen går ut på att ta fram de eventuella personer som är registrerade med en lön under fastställd lägsta lön enligt kollektivavtal och egna lokala avtal samt analysera lönebeloppen i förhållande till sysselsättningsgrad och befattningsbenämning mm. en visar att det finns 52 personer med en lön lägre än kronor i månaden. Samtliga är månadsavlönade och AB anställda. 24 stycken är tillsvidareanställda, resten är timanställda. en visar att det för kommunals medlemmar är två olika lönenivåer som gäller ( kronor per månad för outbildade som är över 19 år samt kronor per månad för utbildade med ett års vana). Såvitt granskningen visar så är det någon eller några som ligger under den högre nivån. I dessa fall är det fråga om s k lönebidragare. 12 av 15

15 en visar också att det finns för samma yrkeskategorier mindre löneskillnader mellan sjukhusen i Varberg och Halmstad. Skillnaderna gäller städpersonal och undersköterskor. Löneskillnaderna mellan sjukhusen bör elimineras. Timanställda med övertid Kontrollmålet går ut på att kartlägga förekomsten av timanställda med övertid. en visar att det finns 242 timanställda personer som har registrerade övertidstimmar. De flesta har dock få timmar registrerade. (Den totala kostnaden uppgår till ca kronor). Ett 20-tal personer har 15 timmar övertid eller fler. Det största värdet uppgår till 127 timmar. en visar att den person som har flest övertidstimmar registrerade har ett tim-anställningsavtal baserad på kvalificerad övertid. I vissa fall kan övertiden vara ett resultat av att tjänstlediga (heltidsanställda) personer arbetat extra (timanställd). För övriga är det i regel fråga om manuella registreringar (chefsbeslut) som innebär ett avsteg från normala arbetsrättsliga regler. Regionen bör för verksamhetsansvariga påvisa vikten av att följa de ersättningsregler som gäller vid timanställning. Deltidsanställda med övertid Kontrollmålet går ut på att kartlägga förekomsten av deltidsanställda med övertid. Arbete under helger genererar alltid övertid, ex vis. en visar att deltidsanställda har övertid registrerad. 27 deltidsanställda har 40 timmar eller fler övertidstimmar registrerade. Det högsta värdet uppgår till 192 timmar. Kostnaden för dessa 27 personer uppgår till ca kronor. 13 av 15

16 en visar att ca 10 (av 27) deltidsanställda har en korrekt registrering. Arbetet är utfört under helger. Resterande är inte i enlighet med normala arbetsrättsliga regler utan ett resultat av enskilda chefsbeslut. Regionen bör för verksamhetsansvariga påvisa vikten av att följa de ersättningsregler som gäller deltidsanställda. Bilersättning Kontrollmålet går ut på att kontrollera att alla som erhåller ersättning för körda mil i tjänsten erhåller rätt ersättning. Ersättningens storlek styrs normalt av kollektivavtalets resebestämmelser. en visar att det finns anställda som uppburit reseersättning under granskad period. Av dessa har tolv personer en km-ersättning som avviker från resereglerna. Av dessa har nio fått en för låg ersättning. en visar att för två av de anställda har km-antalet vid något tillfälle registrerats dubbelt. Övriga anställda med avvikande låg km-ersättning är också orsakade av fel i handhavandet. I något fall har aktuell person begärt en lägre ersättning (bara den skattefria delen). De personer som fått för låg ersättning bör få sin ersättning korrigerad. Förtroendevalda Syftet med kontrollmålet är att kontrollera så att samtliga förtroendevalda har samma registreringar. en visar att i lönesystemet finns 214 förtroendevalda registrerade. Av dessa har en förtroendevald en registrering av anställningsform som viss säsong. Fyra förtroendevalda har en registrering av anställningsform som tids begr anst. Normalt ska det vara visstid int. Nitton förtroendevalda har en registrering av anställningstyp som vikarie timlön. Normalt skall det fältet vara blankt. 14 av 15

17 Tre av de förtroendevalda är regionråd med nedanstående fasta registreringar. Anställningsgrupp Anställningstyp Kategori text Avtal Förtrvald.tidsber Regionråd AB Förtrvald Innehavare Regionråd AB Förtrvald.tidsber Regionråd Landsting/k-råd Anställningstyp som innehavare framstår som felaktig. Avtalsregistreringen bör vara AB för alla tre. en visar att de registreringar av förtroendevalda och landstingsråd som avviker är felaktiga. De avvikande registreringarna bör korrigeras. Övrigt en visar att två personer har en sysselsättningsgrad mindre än 0,10. En uppdragstagare är visstidsanställd (anställningsform) med en kategoritext/befattningsbenämning som arvodesanställd läkare. en visar att de personer som har en låg sysselsättningsgrad är konsult och en person med dubbel anställning. Övrig registrering är felaktig. Registreringen för den visstidsanställda uppdragstagaren som arvodesanställd läkare bör korrigeras 15 av 15

Revisionsrapport. Granskning av löner, Linköpings kommun. September 2010. Nina Vissing

Revisionsrapport. Granskning av löner, Linköpings kommun. September 2010. Nina Vissing Revisionsrapport Granskning av löner, Linköpings kommun September 2010 Författare: Lars Edgren Nina Vissing Innehållsförteckning Granskning av löner, Linköpings kommun... 1 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning/syfte...

Läs mer

Revisionsrapport Halmstads kommun

Revisionsrapport Halmstads kommun Revisionsrapport Substansgranskning av lönesystemets personregisterdel Lars Edgren Karin Elg Halmstads kommun 2013-04-11 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning/syfte 2 2.1 Bakgrund och revisionsfrågor

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Substansgranskning av lönesystemets personregister. Åtvidabergs kommun. Februari 2003. Lars Edgren. Karin Jäderbrink (1)

REVISIONSRAPPORT. Substansgranskning av lönesystemets personregister. Åtvidabergs kommun. Februari 2003. Lars Edgren. Karin Jäderbrink (1) REVISIONSRAPPORT Åtvidabergs kommun Substansgranskning av lönesystemets personregister Februari 2003 Lars Edgren Karin Jäderbrink (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning/syfte...5 3.

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson Gotlands kommun Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson -06-11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4 3.1 Finns orimliga belopp

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn Gotlands kommun Registeranalys av lönefil 2004-09-21 Mats Renborn 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. REGISTERANALYS...3 2.1 Finns orimliga belopp i lönefilen?...3 2.2 I vilken omfattning

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar Sida 1(1) Datum 2017-02-20 Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium BAS-nämnden BKU-nämnden Miljö- och byggnämnden Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige 2006-02-08 Vård- och omsorgsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av rutiner för lönehantering Revisorerna har granskat kommunens rutiner för lönehantering

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik, löner för landsting Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå, genomsnittlig månadslön,

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av löner. Falkenbergs kommun. Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin

Revisionsrapport. Granskning av löner. Falkenbergs kommun. Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin Revisionsrapport Granskning av löner Falkenbergs kommun Juni 2009 Inger Andersson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfrågor, avgränsning och metod...3 2 Sammanfattning...4 2.1 Noterade

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för primärkommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av lönenivå,

Läs mer

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01

Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Entré Nyheter i Plåtavtalet 2013-04-01 Nedan visas hur man lägger in de nya lönepriserna samt andra förändringar som påverkar lönehanteringen i Entré. Vill man inte göra detta själv kan man boka en lönekonsult

Läs mer

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg.

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Sverige Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Ordinarie arbetstid per vecka Ordinarie arbetstid för heltidsanställd är 40 timmar i genomsnitt per vecka. För

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager Granskning av lönehanteringen Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

10 Särskilda ersättningar under huvudsemesterperioden 2015 RS150017

10 Särskilda ersättningar under huvudsemesterperioden 2015 RS150017 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150017, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa,

Läs mer

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. Konjunkturstatistik privat sektor. Flex Lön 2016 Användarmeddelande Konjunkturstatistik privat sektor Flex Lön 2016 Bäste kund! För att få ut konjunkturstatistiken krävs vissa förberedelser i Flex Lön. På följande sidor beskrivs de olika punkter du bör

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför?

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför? för dagbarnvårdare När? Hur? Varför? 1995 45 timmars-avtal 2004 40 timmars-avtal 2008 dagbarnvårdaravtalet sägs upp, AB ska gälla till man skrivit ett nytt. 2009 Biskopsgården diskuterar svårigheten. 2011

Läs mer

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort.

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Arbetstidsmodell 1 Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Kännetecken Modifierad 3-3 modell där utgångspunkten är 3-3

Läs mer

Självservice. Utbildningsmaterial. Personec P. Person - anställning Personec P. Ferieanställning. Ferieanställning med schema. Chef/Chefstöd 1(17)

Självservice. Utbildningsmaterial. Personec P. Person - anställning Personec P. Ferieanställning. Ferieanställning med schema. Chef/Chefstöd 1(17) 1(17) Självservice Utbildningsmaterial Chef/Chefstöd Personec P Person - anställning Personec P Ferieanställning med schema Person Chef/Chefstöd - anställning Ferieanställning Version 1.2 091022 2(14)

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Löner Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5 1.1 REVISIONENS OMFATTNING OCH INRIKTNING...5

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16)

Trattenmanual. Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03. Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 1 (16) Trattenmanual Hemköp, Willys, Snabbgross, PrisXtra 2013-12-03 Trattenmanual 20131203.doc Axfood IT 2 (16) 2 INFORMATIONSMEDDELANDE... 3 2.1 SCHEMATIDEN ÖVERSTIGER

Läs mer

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Information till dig som är anställd och omfattas av Installationsavtalet och till företagen inom EIO. Om du som är anställd har frågor om just din arbetstidsbank

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p Så fungerar S:t Göranmodellen Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön 0,5p 1,5p 1,0p 0,6p Vad är S:t Göranmodellen? S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning

Läs mer

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35)

PS SJÄLVSERVICE Sid 1 (35) Sid 1 (35) Innehållsförteckning INLOGGNING VIA INTERNET (exempelvis hemifrån):... 2 INLOGGNING I SJÄLVSERVICE... 3 ADRESS... 6 BARN... 7 FRÅNVARO... 8 TURBYTE... 13 AVVIKANDE TJÄNSTGÖRING... 18 TILLÄGG/AVDRAG

Läs mer

Anställnings- och avgångsrutiner

Anställnings- och avgångsrutiner Revisionsrapport Anställnings- och avgångsrutiner Malin Andersson Hans Axelsson Inledning/uppdraget Av s revisorer har vi fått i uppdrag att granska om det finns en tillräcklig kontroll av rutiner i samband

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehantering

Revisionsrapport Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk Manager Kristianstads kommun December 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Frågor och svar arbetsgivarintyg

Frågor och svar arbetsgivarintyg 2012-11-17 Frågor och svar arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget omfattar två obligatoriska sidor och en tredje sida, Komplettering av arbetsgivarintyg, som bara ska sändas in när den anställde har haft

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten.

2. Inställningar som du gjort i Anställdaregistret, fliken Statistik mm gällande Löneform. Löneform 1-4 kommer med i rapporten. Konjunkturstatistik Syftet med undersökningen är att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Henrik Friang, Risk Manager September

Läs mer

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016 www.pwc.se Granskning av lönehantering Anette Fagerholm Forshaga kommun Januari/2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål...3 1.3. Metod...3

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Huddinge kommun Granskning av arvoden Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Beräkning av retroaktiv lön

Beräkning av retroaktiv lön Beräkning av retroaktiv lön Funktionen Retroaktiv lön används när anställda fått en förändrad månadslön eller timlön tillbaka i tiden och du vill ha hjälp att räkna ut mellanskillnaden som den anställde

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Granskning av Lönehanteringen

Granskning av Lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar, Revisionskonsult Caroline Liljebjörn, Certifierad kommunal revisor Granskning av Lönehanteringen Hultsfreds kommun Ola Holstein, Risk Manager 15 januari 2015

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Välkommen! Friskoleavtalet - Avtalsinformation på Vad är arbetsrätt? Bestämmelser som gäller förhållandet arbetsgivare/arbetstagare Lag Kollektivavtal Det enskilda anställningsavtalet på Domstolspraxis

Läs mer

6 Sommarersättning 2017 RS170045

6 Sommarersättning 2017 RS170045 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2017-01-17 6 Sommarersättning 2017 RS170045 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att särskilda ersättningar kan användas under huvudsemesterperioden

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning.

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning. Arbetstidsmodell 3 Användningsområde Alla typer av verksamheter. Kännetecken Saldomodell med verksamhetsanpassat önskeschema med fri passlängd inom arbetstidslagens ram. Deltagande i modellen innebär tjänstgöring

Läs mer

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Uttag betalda dagar Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda uttag av betalda semesterdagar för anställda som har bibehållen lön då de tar

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Avtalskurs avtal för tjänstemän HT 2016 På agendan Genomgång av avtalets centrala delar Praktisk tillämpning och avtalstolkning Våra rekommendationer Almegakontor Stockholm Kontaktpersoner Hanna Byström

Läs mer

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 Beräkning av särskilda lönetillägg år 2014 Fr. o m det intjänandeår/semesterår som startar 2014 sker beräkningen av särskilda tillägg enligt Maskinföraravtalet

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO)

Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Anvisningar för inrapportering av lönestatistik Personlig assistans Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) Om Ni är tveksam angående redovisningen kontakta: KFO supporten, telefon: 08-697 40 36 eller kfo@aon.se

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager november 2014 Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning...

Läs mer

Ersättningsformer för arbete vid Karolinska Institutet. Gäller från och med 2009-04-01

Ersättningsformer för arbete vid Karolinska Institutet. Gäller från och med 2009-04-01 Ersättningsformer för arbete vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2009-04-01 Beslut Dnr: 913/2009-200 2009-02-17 Sid: 1 / 1 Universitetsdirektören Nya regler och anvisningar för ersättningsformer

Läs mer

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847 PM 2014-12-05 Dnr 2014/0847 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Palasso Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Innehåll: Utdrag från avtalet AB 05 Specialbestämmelser Läkare (SKL) Sammanfattning av ATL (arbetstidslagen) Lokala rutiner om jourkomp Sammanfattning och

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool Bilaga C och D till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid...

Läs mer

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön

Konjunkturstatistik. 1. Arbetare timavlönade Löneform: 3 - timlön. 2. Arbetare månadsavlönade Löneform: 1- månadslön eller 2 veckolön Konjunkturstatistik Företag som är utvalda att redovisa konjunkturlönestatistik till Statistiska Centralbyrån ska lämna in rapporten senast den 25 månaden efter löneutbetalningsmånaden eller enligt överenskommet

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anne Elgmark 2014-12-05 KS 2014/1002 50069 Kommunstyrelsen Granskning av lönehanteringen Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Anna Carlénius Jenny Krispinsson Pajala kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Jenny Krispinsson Kontrollrutiner av timlöner inom socialförvaltningen Pajala kommun Innehåll 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag... 1 2. Inledning...

Läs mer

Semesteromställning 2017

Semesteromställning 2017 Semesteromställning 2017 Instruktion Personec P Innehållsförteckning 1 Instruktion gällande semester januari 2017... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 Information om semesteromställning 2017... 4 2.1 Allmänt... 4

Läs mer

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Förtroendekänsliga poster. Revisionsrapport. KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Revisionsrapport KPMG AB 20 januari 2012 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning/underlag 2 5. Metod 3 6. Projektorganisation 3 7. Utbetalningar via PA-system

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet PASS Personaladministrativ självservice vid Umeå universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONALADMINISTRATIV SJÄLVSERVICE... 2 DU SOM ANSTÄLLD KAN:... 2 LÄSA... 2 Lönespecifikation... 2 Mina ärenden... 2 Personuppgifter...

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Bilaga C till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Överenskommelse om avvikelse från denna bilaga får träffas. 1. Särskilda bestämmelser till AB vid tillämpning av flexibel arbetstid 20

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Regler om arbetstid Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB på Ida Duvinger (Almega) och Charlott Malm (Kommunal) 27 april 2017 Ordinarie arbetstid Ordinarie arbetstid Klicka o 40 tim/vecka här i för genomsnitt

Läs mer

Lathund för Personec Självservice

Lathund för Personec Självservice Lathund för Personec Självservice Hur loggar jag in? Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adressen ska vara http://pss.falkenberg.se

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK

ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK ANVISNING FÖR INRAPPORTERING AV LÖNESTATISTIK Innehåll Anvisning för inrapportering av lönestatistik... 2 Omfattning... 2 Statistiknummer (tidigare delägarnummer)... 3 Delägarintern underenhet... 3 Kommunkod...

Läs mer