AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011"

Transkript

1 Cirkulär nr Sida (4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren Sakregisternr Ersätter cirk Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL Överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor har träffats den 14 april 2010 mellan KFO och Handelsanställdas förbund (Handels) gällande butikspersonal. Avtalet är tvåårigt och gäller för perioden 1 april mars Överenskommelsen framgår i sin helhet i bifogat förhandlingsprotokoll med tillhörande bilagor. LÖNER Avtalet innehåller lönehöjningar 1 april 2010 samt 1 april Utgående löner (löner som den 31 mars 2010 respektive 31 mars 2011 överstiger minimilönerna i föregående års lönetabell) höjs med de belopp som framgår av protokollets bilaga 1, generella lönejusteringar. I de fall en anställd efter ovan nämnda lönehöjning har en lön som understiger den nya minimilönen ska utfyllnad göras upp till ny minimilön enligt bilaga 1, Minimilöner. Utöver den generella höjningen ovan ska för arbetstagare som fyllt 18 år potter för lokal fördelning läggas ut enligt bilaga 1. Förhandlingsordningen är densamma som tidigare, d v s om inte överenskommelse träffas efter lokal eller central förhandling läggs potterna ut generellt. Tidpunkten för att begära lokal eller central förhandling framgår av protokollets bilaga 1, sid 1. ÄNDRINGAR I ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOREN Av protokollets bilaga 2 framgår överenskomna ändringar i de allmänna anställningsvillkoren. Dessa ändringar gäller från den 1 april Förändringarna kommenteras enligt följande:

2 2(4) 3 Anställning Nytt Mom 5 Kassaarbete Vid minderårigas arbete i utgångskassa där hantering av varor finns som kräver kontroll av ålder, ska en mer erfaren kollega som fyllt 18 år finnas i butiken. Handledaren behöver inte sitta i kassalinjen under den tid som arbetet i kassan pågår utan kan befinna sig någon annan stans i butiken. Personen behöver inte heller vara den samma vid varje tillfälle. Bestämmelsen stämmer överens med de rekommendationer KFO tidigare haft angående underårigas ensamarbete i kassan. 5 Arbetstid Mom 3 Arbetstidens utläggning Dygnsvila Möjlighet att träffa lokal överenskommelse om avsteg från arbetstidslagens bestämmelse om dygnsvila har införts. Enligt arbetstidslagen ska varje anställd beredas minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila. Den nya bestämmelsen innebär att man kan göra avsteg från dygnsvilan t ex om kvällspasset dag 1 slutar kl och samma persons morgonpass dagen därpå börjar kl Överenskommelse måste dock i så fall göras med fackklubben eller avdelningsombudsmannen. Tidigare har sådant avsteg endast kunnat göras av de centrala parterna. Fridagar En bestämmelse om möjlighet för de anställda att själva förfoga över förläggningen av tre fridagar under året har införts. Antingen kan detta ske i samband med att arbetsgivaren fastställer årsarbetstidsschemat eller så kan önskemål om förläggningen av fridag/dagarna ske under året. Anmälan om detta önskemål måste då göras senast två månader innan önskad fridag. En viktig förutsättning för att fridagen skall kunna läggas ut är att verksamheten kan fortgå utan påtaglig störning. Påtaglig störning kan vara om den begärda fridagen infaller under vecka då helgdagar infaller, exempelvis jul- eller påskveckan. Uttag av fridag kan innebära att arbetstid måste förläggas till annan tid vilket i sin tur kan medföra att t ex dygnsvilan inte kan tillgodoses. Delade arbetspass Eftersom det ofta uppstår diskussioner om s k delade arbetspass, d v s mer än ett arbetspass per dag, har kollektivavtalet tillförts en bestämmelse om att lokal överenskommelse kan träffas om att ordinarie schema får uppta delade pass. Möjlighet att komma överens med den enskilda anställde om delat tjänstgöringspass kan också göras. 6 Löner Mom 2 Förhandlingsordning vid fördelning av lokala potter För att det lokala löneutrymmet ska kunna fördelas individuellt krävs att lönesamtal med tillsvidareanställd personal genomförts. Om så inte är fallet fördelas utrymmet generellt. Beräkning av utrymme för lokal fördelning av lokala potter Löneutrymmet beräknas för all personal per arbetsplats på ett genomsnitt av verkligt arbetade timmar under perioden september till november föregående år. Potten fördelas sedan per faktiskt kontrakterad timme. Den tidigare metoden då uppräkning för heltidsanställda alltid skulle göras till 166 timmar har tagits bort och det är därför endast verkligt arbetad tid som ligger till grund för beräkningen. Frånvarotimmar räknas alltså inte.

3 3(4) Möjligheten att lokalt komma överens om annan beräkningsperiod än november december föregående år eller annan metod för beräkning finns kvar. Till de lokala parternas vägledning vid fördelning av potter hänvisas till den rekommendation, Så fördelas den lokala lönepotten, som KFO och Handels enats om. Rekommendationen finns på KFOs hemsida, Mom 3 Anställningstidstillägg Tilläggen höjs fr o m 1 april 2011 enligt följande: 100 kronor höjs till 117 kr/månad. 60 öre höjs till 70 öre/timme Mom 6 Branschvana KY-utbildning riktad mot handeln ska medräknas med den faktiska utbildningstiden. En anställd kan få tillgodoräkna sig branschvana trots frånvaroperiod från tid innan den anställde fyllt 18 år om frånvaron beror på totalförsvarsplikt, föräldraledighet eller sjukdom. Detta förutsätter dock en anställning i minst sex månader före frånvarotillfället samt att den anställde varit anställd före fyllda 18 år. Max 12 månaders branschvana får tillgodoräknas på detta sätt. Mom 9 Personliga lönetillägg Personliga lönetillägg för personer med yrkesbevis/gesäll ska fastställas och årligen uppräknas för att behålla sitt värde. 7 Tillägg för obekväm arbetstid Mom 1 Tilläggets storlek Vid beräkning av lön vid OB-ersättning ska den fasta kontanta månadslönen för deltidsanställda först räknas upp till heltid och sedan divideras med faktorn Semester Med anledning av att semesterlagen ändrats har parterna kommit överens om följande ändringar och tillägg. Mom 2 Anställning för viss tid m m Vid anställningstillfället går det att komma överens om att även anställda med en kortare anställningstid än tre månader kan ta ut semesterledighet. Mom 5 B Sparad semester Semesterlön för sparad semester har det år den tas ut, samma värde som övrig uttagen semester. Semesterlönegrundande frånvaro Semesterlönegrundande frånvaro ger samma semesterlön/semesterersättning som om arbetstagaren skulle ha arbetat i normal omfattning under frånvaron. C Garantibelopp Bestämmelserna om semesterlönegaranti har ändrats.

4 4(4) Garantibelopp För arbetstagare med minst tre månaders sammanhängande anställningstid ska semesterlönen per betald semesterdag lägst utgå enligt följande: Fr o m det semesterår som börjar Fyllda 18 år 1012 kr 1041 kr Arbetstagare med två års branschvana 1202 kr 1231 kr För deltidsanställda beräknas garantibeloppet i proportion till sysselsättningsgraden under intjänande året. ÖVRIGT Inhyrning från bemanningsföretag Den reglering av inhyrd personal som parterna kommit överens om reglerar endast inhyrning i samband med att redan uppsagd personal med företrädesrätt finns. I övrigt är det fritt att använda sig av bemanningsföretag. Arbetsgivare som avser anlita bemanningsföretag de fem första veckorna räknat från sista anställningsdagen skall förhandla detta lokalt. Slutar inte förhandlingen i enighet kan arbetsgivaren få frågan prövad hos en partsgemensam nämnd med en opartisk, erfaren jurist som ordförande. Inhyrning kan dock pågå till dess en vecka förflutit från beslut i nämnden. Nämnden prövar endast om inhyrningen strider mot lagen om anställningsskydd och gör alltså ingen lämplighetsprövning. Arbetsgrupper KFO och Handels har beslutat att tillsätta arbetsgrupper i fråga om branschvaneindelning, heltidsanställning, visstidsanställning, studerande och praktikanter samt förlängd yrkespraktik. Om ytterligare upplysningar önskas, kontakta KFO, i första hand Ewa Ovik, telefon , e-post Jan-Eric Rönngren, telefon , e-post eller Magnus Lindström, , e-post Med vänlig hälsning Arbetsgivarföreningen KFO Arne Mårtensson Jan-Eric Rönngren Bilaga: Protokoll angående löner och allmänna anställningsvillkor för butikspersonal

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 1336 Visita 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning tillsvidare 3 3 Provanställning 3 4 Tidsbegränsad

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 4813 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5

Läs mer

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Serveringsavtalet 1 juni 2013 30 april 2016 Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Hotell och Restaurang Facket 1 juni 2013 30 april 2016 Ett streck

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION (BAO) och FINANSFÖRBUNDET

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2013-2016 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Bransc havtal Energi

Bransc havtal Energi Branschavtal Energi Energiföretagens arbetsgivareförening och SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2012-2013. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2012-2013 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2012 31 mars 2013 Kollektivavtal mellan EnergFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING 2013-04-01 2016-03-31 TJÄNSTEMANNAAVTALEN

ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING 2013-04-01 2016-03-31 TJÄNSTEMANNAAVTALEN 0024 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING 2013-04-01 2016-03-31 TJÄNSTEMANNAAVTALEN Innehållsförteckning Kollektivavtal 3 1 Kap Allmänna bestämmelser 3 2 Kap Lön för del av löneperiod, ledighet och delpension

Läs mer

Almega STD Svensk Teknik och Design

Almega STD Svensk Teknik och Design Almega STD Svensk Teknik och Design Avtal om anställningsvillkor för företag inom STD Svensk Teknik och Design mellan Almega STD Svensk Teknik och Design och Sif/Civilingenjörsförbundet (CF)/Sveriges Arkitekter

Läs mer

IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31

IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31 IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning Övriga avtal på avtalsområdet 3 Kommentarer till avtal om allmänna anställningsvillkor mellan IT&-Telekom-företagen

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF 2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Sid 1. Avtal om allmänna anställningsvillkor 5 2. Anställningsbevismall,

Läs mer

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN Allmänna anställningsvillkor och löner m m för anställda inom Hyresgästföreningen och dess dotterbolag Arbetsgivarföreningen KFO Akademikerförbunden 201-10-01-201 -09-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 1024 FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Riksavtal 7 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2007, 2008, 2009. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2007, 2008, 2009. Teknikavtalet IF Metall 1 g 7 4 Teknikavtalet IF Metall 2007, 2008, 2009 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 1 april 2007 31 mars 2010 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket Metall (IF

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2010, 2011. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2010, 2011. Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 2010, 2011 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 2 Teknikavtalet IF Metall Teknikavtalet IF Metall 1 april 2010 31 januari 2012 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall. Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 2012 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 2 Teknikavtalet IF Metall Teknikavtalet IF Metall 1 februari 2012 31 mars 2013 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket

Läs mer

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet BL Info 2014-05-19 Bilaga BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Box 84, 820 64 Näsviken tel: 0650-54 14 00 fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se BL Info Online: www.online.blinfo.se Semester Semesterlön Semesterersättning

Läs mer

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 1111 FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Riksavtal 7 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Livsmedelsindustrin Livsmedelsavtalet med tilläggsavtal

Livsmedelsindustrin Livsmedelsavtalet med tilläggsavtal Livsmedelsindustrin Livsmedelsavtalet med tilläggsavtal 1 april 2013 31 mars 2016 Livsmedelsföretagen Livsmedelsarbetareförbundet Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Överenskommelsen mellan SAF och

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS 2012-10-01 2013-09-30

PERSONLIG ASSISTANS 2012-10-01 2013-09-30 PERSONLIG ASSISTANS 2012-10-01 2013-09-30 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal PERSONLIG ASSISTANS 2012-10-01 2013-09-30 INNEHÅLL Förkortningar i avtalstexten...............................

Läs mer

Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Miljöarbetareavtalet 1 mars 2013 31 mars 2016 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Miljöarbetareavtalet Kollektivavtal Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) Svenska

Läs mer