KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER. Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER. Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg"

Transkript

1 KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg

2

3 Om semester Vanliga frågor om ledighet Vanliga frågor om lön Vanliga frågor om löneberäkning

4 Vanliga frågor om ledighet Semesterlagen reglerar tillsammans med bestämmelser i kollektivavtalen arbetstagarnas semesterförmåner. Denna skrift tar upp vanliga frågor om semesterförmåner inom KFOs avtalsområden för arbetstagarna inom förskolor, fritidshem och fristående skolor respektive hälsa, vård och övrig omsorg. För att fullständigt kunna hantera frågor om semester behövs tillgång till semesterlagen och aktuellt kollektivavtal. Såväl lagtext som avtal finns i KFOs medlemshandbok och på logga in med gällande uppgifter. Har alla rätt till semester? Rätten till semesterledighet och rätten till semesterlön är oberoende av varandra. Alla arbetstagare har i princip rätt till betald eller obetald semester. I KFOs avtal har arbetstagarna rätt till 25, 31 eller 32 dagars semester beroende på ålder. För kortare anställningar gäller dock särskilda regler. Observera att för lärare med ferieanställning gäller andra bestämmelser. Dessa finns i broschyren Ferielön. För anställning som avses pågå högst tre månader får det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. I stället betalas semesterersättning. För anställning överstigande tre månader har arbetstagaren rätt till semesterledighet. Måste arbetsgivaren förlägga semester? Arbetsgivaren är skyldig att förlägga arbetstagarnas semester. Det innebär att se till att arbetstagarna tar ut betalda semesterdagar. Vissa dagar kan sparas till senare år, men huvuddelen av de betalda semesterdagarna måste tas ut under semesteråret. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan inte komma överens om att arbetstagaren inte behöver ta ut någon ledighet eller att ledigheten i stället ska tas ut i pengar. Arbetstagaren kan inte heller ensidigt avstå från att få semester. När och hur lägger arbetsgivaren ut huvudsemester? Arbetstagaren har enligt semesterlagen rätt till minst fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni augusti. I verksamheter som till sin natur måste fortgå året runt, kan dock huvudsemestern för vissa arbetstagare läggas ut under annan tid. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också komma överens om att semestern ska läggas ut på annan tid än under sommarperioden och/eller delas upp i kortare perioder. Det är dock aldrig möjligt att komma överens om att semester inte alls behöver läggas ut. 4

5 Förhandling om förläggning av huvudsemester Huvudregeln är att arbetsgivaren ska ta initiativ till förhandling om förläggning av huvudsemestern med kollektivavtalsbärande fackförbund enligt medbestämmandelagens regler om primär förhandlingsskyldighet. Om arbetstagaren inte företräds av förhandlingsberättigad organisation eller om förhandlingsberättigad organisation inte vill förhandla, ska arbetsgivaren i stället samråda med arbetstagaren om ledighetens förläggning. Den sistnämnda ordningen är vanligast förekommande inom aktuella avtalsområden. Om överenskommelse med facket/ arbetstagaren inte kan uppnås, bestämmer arbetsgivaren själv om förläggningen. Om arbetsgivaren själv beslutar om semesterns förläggning, måste denne underrätta arbetstagaren om när semestern ska tas ut. Underrättelse ska enligt huvudregeln ske senast två månader före semesterns början. Planera därför sommarsemestern i god tid! Detta är speciellt viktigt i verksamheter som helt stänger under sommarperioden och där arbetstagarna därför måste ta semester samtidigt. Checklista Mars: påkalla förhandling rörande förläggning av huvudsemester/ta in önskemål från arbetstagaren om huvudsemesterns förläggning Planera i god tid! Mars/april: förhandla/diskutera April: meddela beslut om förläggningen om överenskommelse inte kunnat uppnås Obs! Kom ihåg att under hösten lägga ut även kvarvarande semesterdagar efter samråd med, i normalfallet, arbetstagaren. Hur räknar man ut antalet semesterdagar för deltidsarbetstagare som inte arbetar fem dagar varje vecka? Om en arbetstagare arbetar deltid och det gällande arbetstidsschemat innebär att han eller hon inte arbetar varje dag i varje vecka (intermittent deltidsarbete), ska det antal semesterdagar som arbetstagaren har rätt till enligt kollektivavtalet (bruttosemesterdagar) omräknas till nettosemesterdagar. Antalet nettosemesterdagar förläggs på de dagar som för arbetstagaren skulle ha utgjort arbetsdagar. Omräknas till nettosemesterdagar Om det vid beräkningen uppstår brutet tal, sker avrundning uppåt till närmaste heltal. Med antalet arbetsdagar per vecka avses det antal dagar som, enligt för arbetstagaren gällande arbetstidsschema, är arbetsdagar per helgfri vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod (eller annan period som omfattar hel förläggningscykel). Arbetsdagar per vecka x antal bruttosemesterdagar 5 = nettosemesterdagar Om arbetstagaren enligt arbetstidsschemat ska arbeta såväl hel dag som del av dag samma vecka, ska den delvis arbetande dagen i detta sammanhang räknas som hel dag. Om arbetstagarens arbetstidsschema ändras så att antalet arbetsdagar per vecka förändras, ska antalet outtagna nettosemesterdagar omräknas att svara mot den nya arbetstiden. Obs! Beräkning av semestertillägg, semesterersättning respektive löneavdrag (vid obetald semester) ska ske med utgångspunkt från antalet bruttosemesterdagar. 5

6 Arbetar deltidsarbetstagaren olika antal dagar i olika veckor, utgår man från det genomsnittliga antalet arbetsdagar/vecka under en fyraveckorsperiod (eller annan period som omfattar hel förläggningscykel). Alla dagar arbetstagaren utför arbete räknas som arbetsdagar, oavsett antalet arbetstimmar/dag enligt arbetstidsschemat. Semester får normalt inte läggas ut under uppsägningstid Högst 25 dagar kan sparas Arbetstagaren talar om när han/hon vill ta ut sparad semester Får man lägga ut semester under uppsägningstid? Om semestern inte redan är utlagd, gäller för uppsägningstid om högst sex månader, att semestern inte får läggas ut under uppsägningstiden om inte arbetstagaren frivilligt går med på detta. Om semestern redan är utlagd har arbetstagaren bara rätt att upphäva beslutet om semesterns utläggning om uppsägning skett på grund av arbetsbrist. Hur många semesterdagar kan arbetstagaren spara? Arbetstagaren har rätt att spara en del av den betalda semesterledigheten för att kunna ta ut den senare. Om arbetstagaren under året har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar, kan överskjutande del sparas, dock inte om arbetstagaren under samma år tar ut sparad semester. Antalet sparade semesterdagar får aldrig överstiga 25 dagar. De sparade dagarna måste läggas ut inom fem år från utgången av det år de sparades. Om arbetstagaren vill spara semesterdagar eller ta ut sparade semesterdagar i anslutning till semesterledigheten i övrigt, måste arbetstagaren underrätta arbetsgivaren om detta i samband med att man bestämmer årets huvudsemester. Om arbetstagaren vill ta ut sparad semester en annan tid, ska underrättelse ske senast två månader i förväg, om man inte kommer överens om annat. Sparade semesterdagar ska förläggas till det år arbetstagaren önskar om inte särskilda skäl talar däremot. Om arbetstagaren vill ta ut minst fem sparade dagar i följd, ska dessa tas ut i samband med huvudsemestern aktuellt år, om man inte kommer överens om annat. Om arbetstagaren hade tänkt ta ut de sparade semesterdagarna det femte året men detta skulle medföra betydande olägenheter för arbetsgivaren, kan överenskommelse träffas om att de i stället ska tas ut det sjätte året. Om arbetstagaren till exempel på grund av sjukdom inte kunnat ta ut all semester under året och kvoten sparade dagar är fylld, förfaller arbetstagarens rätt till semesterledighet. Rätten till semesterlön kvarstår dock och betalas ut vid första ordinarie löneutbetalningstillfälle efter semesterårets utgång. 6

7 Vanliga frågor om lön Vilka semesterdagar är betalda? Utgångspunkten är enligt ovan att varje arbetstagare har rätt till semesterledighet. Om semestern är betald eller inte beror på om arbetstagaren tjänat in semesterlön. I semestersammanhang brukar man tala om intjänandeår och semesterår. Intjänandeår är det år man tjänar in betald semester och semesterår är det år man tar ut betald semester. I kollektivavtalen för aktuella områden sammanfaller intjänandeåret med semesteråret, vilket innebär att arbetstagaren har rätt till betald semester under det första året arbetstagaren är anställd. I kollektivavtalen är dessutom kalenderåret både intjänandeår och semesterår. Intjänandeår och semesterår sammanfaller Den del av semesterledigheten som är betald, tjänas in under den tid som motsvarar anställningstiden under intjänandeåret. I anställningstiden räknas in frånvaro på grund av semester och annan semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 semesterlagen, se särskilt avsnitt nedan. Andra frånvarodagar är inte semesterlönegrundande. Beräkningsmodell för betalda semesterdagar: Antalet anställningsdagar under intjänandeåret 365 x kollektivavtalets semesterdagar Avrundning sker uppåt till närmast högre heltal. Exempel: En arbetstagare med rätt till 25 semesterdagar börjar sitt nya arbete den 25 mars och arbetar hela året ut. Antalet anställningsdagar är: = 282 Antalet betalda semesterdagar: x 25 = 19,3 Antalet avrundas uppåt till 20 betalda semesterdagar. 7

8 Högst 180 dagar vid sjukdom Vilken frånvaro ger rätt till semesterlön? Semesterlagens 17 säger att viss typ av frånvaro från arbetet ska ge rätt till semesterlön. Den frånvaro som är semestergrundande gäller för de sju rubrikerna som följer. Sjukfrånvaro 180 dagar under intjänandeåret är semesterlönegrundande. Beräkningen sker kalendariskt, det vill säga att även arbetsfria dagar räknas in i de 180 dagarna. Det spelar ingen roll om sjukdomsfallen inträffar i en eller flera perioder. Vid deltidssjukskrivning räknas frånvaro på grund av sjukdom viss del av dag som en hel dag. Frånvaro på grund av sjukdom eller arbetsskada upphör att vara semesterlönegrundande då arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår utan längre avbrott i frånvaron än 14 dagar i en följd. Frånvaro som överstiger 180 dagar är inte semesterlönegrundande vid sjukdom. Vid arbetsskada är hela intjänandeåret semestergrundande. Exempel: En arbetstagare insjuknar på heltid under november Därefter övergår sjukskrivningen till 50 procent under hela Vid fortsatt sjukskrivning 50 procent blir konsekvensen att semester beräknas på den faktiska arbetstiden. Vid fortsatt sjukskrivning under 2011 på 50 procent, grundas semester efter dag 180 endast på faktisk arbetad tid. Avräkning av semester vid sjukdom med mera Arbetstagaren har rätt att från semesterledigheten räkna bort sådana semesterdagar som sammanfaller med sjukdom eller annan semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 och 17 b i semesterlagen. Arbetstagaren har i stället rätt att enligt huvudregeln få dessa semesterdagar utlagda i ett sammanhang vid ett annat tillfälle. Arbetstagaren ska utan dröjsmål begära att en sådan dag ska avräknas från semesterdagarna. 8

9 Föräldraledighet Reglerna om semestergrundande frånvaro för vård av barn är kopplade till reglerna om föräldraförsäkring. Inom föräldraförsäkringen finns följande ekonomiska förmåner: föräldrapenning tillfällig föräldrapenning havandeskapspenning Om någon av dessa förmåner utgår är frånvaron semesterlönegrundande enligt nedan. Högst 120 dagar per barn och födelsetillfälle vid föräldrapenning Vid ledighet med föräldrapenning, är högst 120 dagar totalt per födelsetillfälle (oavsett antalet födda barn) eller adoption semesterlönegrundande för vardera föräldern. För ensamstående föräldrar gäller högst 180 dagar. Beräkningen sker kalendariskt. Vid ledighet med tillfällig föräldrapenning på grund av vård av barn, är högst 120 kalenderdagar per barn och kalenderår semesterlönegrundande. Vid barnets födelse kan tillfällig föräldrapenning utgå till pappan. Dessa ingår i de 120 dagar som är semesterlönegrundande. Havandeskapspenning kan utgå under 50 dagar (60:e 11:e dagen före beräknad nedkomst). Alla dagar med havandeskapspenning är semesterlönegrundande. Sysselsättningsgrad vid viss föräldraledighet Enligt överenskommelse gäller att om arbetstagaren tar ut föräldraledighet som del av dag, sänks sysselsättningsgraden när den partiella föräldraledigheten inte längre är semesterlönegrundande (efter 120 dagar). Obs! Ej att förväxla med arbetstagarens rätt att gå ned i arbetstid till dess att barnet är åtta år. Ledighet för smittbärare Frånvaro för den som bär på en smitta kan i vissa fall ge rätt till semesterlön. För detta krävs att arbetstagaren riskerar att överföra smitta och att arbetstagaren har rätt till ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare. Högst 180 frånvarodagar får inräknas. Beräkningen sker kalendariskt. Det spelar ingen roll om frånvarofallen inträffar i en eller flera perioder. Högst 180 dagar vid smitta Studieledighet Frånvaro för studier kan enligt semesterlagen i vissa fall grunda rätt till semesterlön, om inte frånvaron enligt någon annan lag medför sådan rätt. Sådana bestämmelser finns för fackliga förtroendemän och skyddsombud. Högst 180 dagar vid studier Annan typ av studieledighet som medför rätt till semesterlön är studier där arbetstagaren erhåller rekryteringsbidrag enligt lagen om rekryteringsbidrag för vuxenstuderande eller ersättning för deltagande i teckenspråksundervisning för vissa föräldrar (TUFF). Vanligt studielån och studiebidrag vid högskolestudier medför inte rätt till semesterlön. 180 frånvarodagar per intjänandeår på grund av studier är semesterlönegrundande. Beräkningen sker kalendariskt. Det spelar ingen roll om frånvarofallen inträffar i en eller flera perioder. Ledighet under svenskundervisning för invandrare Hela perioden för undervisning är semesterlönegrundande. 9

10 45 frånvarodagar vid närståendevård Högst 60 frånvarodagar får inräknas Närståendevård Om ledighet för att vårda en sjuk anhörig utgår enligt lagen (1988:1465) om ersättning för närståendevård, är 45 frånvarodagar per intjänandeår semesterlönegrundande. Beräkningen sker kalendariskt. Ledighet för tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt Ledighet för tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809) är semesterlönegrundande i två fall: ledighet på grund av grundutbildning om högst 60 dagar eller ledighet på grund av repetitionstjänstgöring Högst 60 frånvarodagar per intjänandeår får inräknas. Beräkningen sker kalendariskt. Det spelar ingen roll om frånvarofallen inträffar i en eller flera perioder. Beräkningsmodell vid semesterlönegrundande frånvaro Eventuell ersättning som utgått vid semesterlönegrundande frånvaro ska inte medräknas i beräkningsunderlaget för semesterlön. I stället används en särskild beräkningsmodell: Fastställ om en frånvarodag är semesterlönegrundande. Avräkna från sammanlagd lön under året, eventuell ersättning som arbetsgivaren betalat för semesterlönegrundande dagar. Räkna ut genomsnittlig dagsinkomst under året för de dagar som arbetstagaren varit närvarande. Lägg till en genomsnittlig dagsinkomst för varje semesterlönegrundande frånvarodag. Obs! Lönetillägg som inkluderar semesterersättning ska inte tas med i beräkningsunderlaget! När beräkningsunderlaget för semesterlön tagits fram, kan semesterlönen räknas ut, se nästa sida. Vanliga frågor om löneberäkning 10

11 Hur beräknas semesterlön för månadsavlönade? Enligt nu gällande kollektivavtal ska arbetstagare med månadslön behålla sin ordinarie månadslön under semesterperioden. Dessutom tillkommer ett semestertillägg om 0,8 procent av den fasta månadslönen för varje semesterdag. Månadslön + 0,8 procent per semesterdag Semesterlönen räknas således ut på följande sätt: Månadslön + månadslön x 0,8 procent x antalet utlagda, betalda semesterdagar. Månadslön = fast, kontant månadslön. Ersättning för över- och mertid är inte semesterlönegrundande. Semesterlön är redan inkluderad i avtalens ersättningar. Exempel på löneberäkning: En arbetstagare är semesterledig 4 veckor (= 20 betalda semesterdagar) under juli månad. Månadslönen är kronor. Under semesterledigheten betalar arbetsgivaren den ordinarie månadslönen; kronor. Dessutom betalar arbetsgivaren semestertillägg på den fasta lönen: kronor/månad x 0,8 procent x 20 semesterdagar = kronor. Hur beräknas semesterlön för timavlönade? För arbetstagare med en sammanhängande anställningstid om högst tre månader per anställningstillfälle, alternativt om arbetstiden inte överstiger 16 timmar per helgfri vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod, kan semesterlönen inkluderas i timlönen. Vid kortare anställning än tre månader kan arbetstagare och arbetsgivare avtala om att semester ej ska läggas ut. Ersättning utgår istället med en förhöjd timersättning. Timlönen inklusive semesterlön utgör då 1/152 av för anställningen överenskommen månadslön. Vid semesterlönegrundande frånvaro gäller reglerna ovan. Kan i vissa fall inkluderas i timlönen 11

12 Hur stor blir semesterlönen om arbetstagaren ändrar veckoarbetstid under året? Om arbetstagaren under året övergått från heltid till deltid (eller tvärtom), ska arbetsgivaren för semestermånaden räkna om månadslönen med hänsyn till arbetstidsförändringen. Detta görs genom att arbetstagarens genomsnittliga sysselsättningsgrad räknas ut. Arbetstagarens veckoarbetstid under året Arbetstiden för heltidsarbetstagare = sysselsättningsgrad Semesterlönen räknas ut genom att arbetsgivaren multiplicerar månadslönen vid semestertillfället med ett tal som anger arbetstagarens genomsnittliga sysselsättningsgrad under året. En semesterdag motsvaras i kollektivavtalen av 4,6 procent av aktuell månadslön. Exempel: Arbetstagaren arbetar 20 tim/vecka jan-april, 40 tim/vecka maj-sep och 30 tim/vecka okt-dec. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden blir då (0,5 x 4) + (1,0 x 5) + (0,75 x 3) 12 9,25 = = 0,77 12 Heltidslönen är kr/mån Semesterdaglönen är 5,4 procent x 0,77 x = 665,28 kr Vid förläggning av semester under juli då arbetstagaren arbetar heltid, görs avdrag med 4,6 procent av den gällande månadslönen och tillägg med 5,4 procent av den genomsnittliga sysselsättningsgraden, 0,77, multiplicerat med heltidsmånadslönen. 12

13 Hur stor blir semesterlönen för sparade semesterdagar? Antalet sparade dagar får inte vid något tillfälle överstiga sammanlagt 25 dagar. Det år arbetstagaren tar ut sparade semesterdagar får arbetstagaren samma semesterlön för dessa semesterdagar som för övriga semesterdagar det året. Samma semesterlön för sparade semesterdagar som för övriga Detta gäller under förutsättning att arbetstagaren har samma veckoarbetstid under det år då de sparade semesterdagarna tas ut som under det år de sparades. Överskjutande dagar som ej kunnat läggas ut under semesteråret ersätts med semesterlön. Om arbetstagaren har en annan sysselsättningsgrad när den sparade semestern tas ut jämfört med när den tjänades in, ska arbetsgivaren tillämpa samma beräkningsregler som vid ändrad sysselsättningsgrad, se ovan. Exempel: Arbetstagaren arbetade heltid när den sparade semestern tjänades in. När semestern tas ut, arbetar arbetstagaren i stället deltid, 25 tim/vecka. Deltidsmånadslönen är kr/månad, vilket motsvarar en heltidslön på kr/månad. Semesterlönen för den sparade semesterdagen räknas ut på följande sätt: 5,4 procent x kr = 864 kronor Den månad semesterdagen tas ut gör arbetsgivaren ett löneavdrag om 4,6 procent x kr = 460 kr och tillägg med 864 kr. Vad gäller om arbetstagaren får ut både betalda och obetalda semesterdagar under en semesterperiod? Arbetsgivaren ska i sådana fall justera månadslönen enligt nedan: a) lägg till semestertillägg på fast lön: Månadslön x 0,8 procent x antalet utlagda betalda semesterdagar b) dra av obetalda semesterdagar: Månadslön x 4,6 procent x antalet utlagda obetalda semesterdagar 13

14 När betalar arbetsgivaren ut semestertillägget? Semestertillägget betalas ut vid ordinarie löneutbetalningstillfälle under eller närmast efter semestern om inte annat överenskommits mellan arbetsgivare och arbetstagare. Avräkning görs vid semesterårets slut eller när anställningen upphör före årsskiftet För mycket utbetald semesterlön får dras från slutlön När och hur ska arbetsgivaren slutavräkna semesterlön? Arbetsgivaren ska göra en avräkning av semesterlönen vid semesterårets slut och när arbetstagaren slutar sin anställning före årsskiftet. Vid dessa tillfällen vet man med säkerhet vilken arbetstid och vilken frånvaro arbetstagaren haft under intjänandeperioden. Arbetsgivaren kan med dessa fakta som grund räkna ut hur många betalda semesterdagar arbetstagaren har tjänat in. Siffran jämförs med antalet betalda semesterdagar som arbetstagaren fått ut. För varje betald semesterdag som arbetstagaren fått ut för mycket ska arbetsgivaren dra av 5,4 procent av månadslönen vid semestertillfället. För mycket utbetald semesterlön får arbetsgivaren dra av såväl från slutlönen som från eventuell innestående semesterersättning. Exempel: Under sommaren har arbetstagaren erhållit 23 dagars betald semesterledighet Arbetstagaren säger upp sig och slutar anställningen den 31 oktober Förutom vanlig lön ( kr/mån) har arbetstagaren erhållit semestertillägg för 23 semesterdagar (23 x 0,8 procent x månadslön) Då anställningen upphör den 31 oktober har arbetstagaren tjänat in x 25 = 21 betalda semesterdagar Arbetsgivaren har betalt ut semesterlön i två dagar för mycket. Arbetstagaren är skyldig arbetsgivaren kr, som arbetsgivaren reglerar i samband med slutlönen. 2 x 5,4 procent x = kr Om arbetstagaren har timlön och fått fl er utbetalda semesterdagar än vad han eller hon haft rätt till kontakta KFO för beräkning av avdraget. 14

15 15

16 Arbetsgivarföreningen KFO Besöksadress: Klara södra kyrkogata 1 Postadress: Box , Stockholm Tel: Fax: Mail:

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i semesterlagen (1977:480); SFS 2009:1439 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Genom att Kalle på årsbasis jobbat mer en halvtid så måste vi göra en snitt beräkning.

Genom att Kalle på årsbasis jobbat mer en halvtid så måste vi göra en snitt beräkning. Exempel 1 - Sylvia Sylvia, tjm 28000 månadslön, 25 dagar semester, Anställd den 14 okt 2015 (intjänandeåret), Provision 1800 kr i snitt i månaden. Sylvia har önskat 20 dagar semester i juli 2016. (22 arbetsdagar

Läs mer

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1 Nya semesterregler från 1 april 2010 Från 1 april 2010 gäller nya semesterregler. Semesterlagen har förenklats och en sammalöneregel och en förenklad version av procentregeln har införts i semesterlagen.

Läs mer

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs LATHUND OM FERIELÖN Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Så räknar du ferielön I korthet innebär ferielönesystemet att läraren måste tjäna in sin ferielön,

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m.

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m. SemL Semesterlag I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 2013-06-13 16 115:59094 Sida 1 (5) Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 villkorsavtalet

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2014 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 ST inom Sveriges Domstolar NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 Innehåll Ändringar fr.o.m. 2011-01-01... 2 Nyheter i Semesterlagen... 2 Övergångsbestämmelser... 3 Outtagna semesterdagar...

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 2015-09-30 FM2015-18293:1 Sida 1 (5) Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 villkorsavtalet

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2011 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet

Semester Semesterlön Semesterersättning Ledighet BL Info 2014-05-19 Bilaga BJÖRN LUNDÉN INFORMATION AB Box 84, 820 64 Näsviken tel: 0650-54 14 00 fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se BL Info Online: www.online.blinfo.se Semester Semesterlön Semesterersättning

Läs mer

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning Semesterberäkning gör du vid intjänandeårets slut för att beräkna semesterförmåner för det nya semesteråret. Hanterar man semester enligt

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Almega express. Semester och annan ledighet Stockholm,

Klicka här för att ändra format. Almega express. Semester och annan ledighet Stockholm, Almega express på Semester och annan ledighet Stockholm, 2017-03-09 Louise Bjarnestam Klicka louise.bjarnestam@almega.se här för att ändra format Anders Bergqvist på anders.bergqvist@almega.se Mål för

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret. Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19 8 Semester Semester utgår enligt lag med i mom 1-8 angivna tillägg. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Läs mer

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Enligt den nya semesterlagen 2010-04-01 skall värdet på sparade semesterdagar inte längre ta hänsyn till sysselsättningsgrad för respektive intjänandeår.

Läs mer

Klicka här för att ändra format Välkommen! Ferielön

Klicka här för att ändra format Välkommen! Ferielön Välkommen! Ferielön på Program Vad är ferietjänst? Hur tjänas ferielön in? När utbetalas ferielön? Anställd del av år Ferietjänst och föräldraledighet Ferietjänst och sjukdom på Ferietjänst och semester

Läs mer

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal.

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. DEFINITIONER Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. Månadslön Fast kontant månadslön Dagslön Månadslön x 12/365 Timlön Månadslön x 12/52 x veckoarbetstiden 1 AVTALETS OMFATTNING

Läs mer

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 6, Månadslön, kommunal/stat/landsting (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Innevarande år betyder att semestern tjänas in under samma år som den tas ut, det vill säga att

Läs mer

OM SEMESTER en vägledning för statliga arbetsgivare

OM SEMESTER en vägledning för statliga arbetsgivare OM SEMESTER en vägledning för statliga arbetsgivare Arbetsgivarverket 1 Om semester - en vä gledning fö r stätligä ärbetsgiväre 2 Innehållsförteckning Sammanställning av berörda författningar och kollektivavtal...

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår, bör du tänka på att anställda som slutar innan årets slut kan ha fått för mycket betald semester.

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning

Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Lö n enytt Semester 2008 Semesterårsskifte närmar sig dags för semesterberäkning Om ni följer semesterlagens semesterår, d v s 1 april till 31 mars, börjar det bli dags att göra en semesterberäkning i

Läs mer

Semesterberäkning Allmänna inställningar

Semesterberäkning Allmänna inställningar Semesterberäkning Allmänna inställningar Gemensamt för samtliga semesteravtal är: Semestergrundande anställningstid Den semestergrundande anställningstiden räknas fram genom att antalet kalenderdagar under

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Föregående år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år

Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år Semesterskuld Månadslön, Intjänande år = Innevarande år I ett företag kan du löpande, i samband med period eller årsbokslut, ta ut listor på företagets ackumulerade semesterskuld. Semesterskuld är företagets

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19 1() FÖRÄLDRALEDIGHET Vem har rätt till föräldrapenning De arbetstagare som är föräldrar är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran stadigvarande

Läs mer

Enklare semesterregler

Enklare semesterregler Enklare semesterregler Betänkande av 2008 års semesterlagsutredning Stockholm 2008 SOU 2008:95 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 4, Månadslön med semestertillägg + rörliga lönedelar (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att

Läs mer

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 2, Månadslön med semestertillägg (Intjänandeår = innevarande år) Semesterårsskifte 2017 Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår bör du tänka på att anställda som slutar

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet Timlön Semesterkategori Plåtavtalet Timlön Semesterkategorin Plåtavtalet, Timlön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska

Läs mer

Kommentar till Branschavtal Utbildning

Kommentar till Branschavtal Utbildning 1 (14) Kommentar till Branschavtal Utbildning Ferielönebestämmelser för lärare 6 mom 3 Kommentar till Branschavtal Utbildning...1 Ferielönebestämmelser för lärare 6 mom 3...1 Utgångspunkter...2 Definitioner

Läs mer

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser 1 2016-03-11 Nr 6/16 ARBETSGIVARNYTT Avdelningen för arbetsgivarpolitik Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser Enligt Allmänna bestämmelser (AB) 27 mom. 2 är

Läs mer

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND 1(5) Vem har rätt till föräldrapenning De arbetstagare som är föräldrar är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran stadigvarande sammanbor

Läs mer

Parterna noterar att branschavtalsbestämmelserna inte utgör avtalsinnehåll samt att de återger branschavtalet i dess lydelse den 31 september 2010.

Parterna noterar att branschavtalsbestämmelserna inte utgör avtalsinnehåll samt att de återger branschavtalet i dess lydelse den 31 september 2010. Bilaga 1 Parterna noterar att branschavtalsbestämmelserna inte utgör avtalsinnehåll samt att de återger branschavtalet i dess lydelse den 31 september 2010. 1 AVTALETS OMFATTNING Avtalet gäller för företag

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 15 juni 2010 Ändringar i semesterlagen Nya ändringar i semesterlagen har trätt i kraft den 1 april 2010. Materiellt innebär förslaget i huvudsak samma förmåner

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år)

Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet - timberäknad semester (Intjänandeår = innevarande år) Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut för en anställd med semesteravtal 9, Vård- och omsorgsavtalet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 6 1.1 Omfattning... 6 1.2 Tillämpning... 6 1.3 Undantag...

Läs mer

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.)

(Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) 1 (11) Publicerad 130322 5 kap. Semester (Lokal specialbestämmelse till 5 kap 1 finns. Se nedan.) Rätt till semester 1 Arbetstagare har rätt till semester enligt semesterlagen (1977:480) med de avvikelser

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag 2015-2016

KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag 2015-2016 KOLLEKTIVAVTAL för personal i gym och friskvårdsföretag 2015-2016 Giltighetstid: 2015-09-01 2016-08-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 6 1.1 Omfattning... 6 1.2 Tillämpning... 6 1.3 Undantag...

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG PU 24/11

PROTOKOLLSUTDRAG PU 24/11 L A N D S T I N G S S T Y R E L S E N S P E R S O N A L U T S K O T T D ATUM 2011-05-04 D IAR IENR LS- LE D1 1-009 PROTOKOLLSUTDRAG PU 24/11 LS-LED11-384 24 Nytt avtal HÖK 11 med OFR:s område Hälso- och

Läs mer

Löneguide nr 6 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Tjänstledighet. Senast uppdaterad: Vi tar ditt företagande personligt

Löneguide nr 6 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Tjänstledighet. Senast uppdaterad: Vi tar ditt företagande personligt Löneguide nr 6 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Tjänstledighet. Senast uppdaterad: 2016-08-30 Vi tar ditt företagande personligt Den här guiden hjälper dig att fatta beslut och betala ur

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool Bilaga C och D till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid...

Läs mer

Fastigheter Tjänstemannaavtal. Giltighetstid: 2012-06-01 2013-05-31

Fastigheter Tjänstemannaavtal. Giltighetstid: 2012-06-01 2013-05-31 Fastigheter Tjänstemannaavtal 2012 2013 Giltighetstid: 2012-06-01 2013-05-31 ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA Huvudavtal Utvecklingsavtal inkl avtal om förslagsverksamhet Beredskapsavtal Pensionsavtal Avtal

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen LEDIGHET/FRÅNVO

Kommunstyrelseförvaltningen LEDIGHET/FRÅNVO Kommunstyrelseförvaltningen LEDIGHET/FRÅNVO Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se LEDIGHET/FRÅNVARO INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Uttag betalda dagar Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda uttag av betalda semesterdagar för anställda som har bibehållen lön då de tar

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Bilaga C till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Överenskommelse om avvikelse från denna bilaga får träffas. 1. Särskilda bestämmelser till AB vid tillämpning av flexibel arbetstid 20

Läs mer

Semester Arkiv/Inställningar

Semester Arkiv/Inställningar Semester Arkiv/Inställningar För att semesterberäkningen ska fungera måste grundinställningar göras i programmet. Semesterberäkning Frånvarotyper Här anges semesterlönegrundande period för olika frånvaroorsaker.

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom fristående skolor, förskolor och fritidshem Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs.

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs. Innehåll Semester... 2 Antal semesterdagar... 2 Föräldraledighet... 2 Vård av sjukt barn... 3 Vård av sjukt barn från dag 11... 3 Föräldraledighet, föräldrapenning... 3 Föräldraledighet, lägstanivådagar...

Läs mer

En enklare ledighetslagstiftning

En enklare ledighetslagstiftning Ds 2009:15 En enklare ledighetslagstiftning Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag

Läs mer

BRANSCHAVTAL FOLKHÖGSKOLA

BRANSCHAVTAL FOLKHÖGSKOLA BRANSCHAVTAL FOLKHÖGSKOLA 2004 2007 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning SFHL SKTF Kommunal Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd CF m.fl. 2 Innehåll Sida

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Kollektivavtal Allmänna anställningsvillkor 1 januari maj 2007

Kollektivavtal Allmänna anställningsvillkor 1 januari maj 2007 Kollektivavtal Allmänna anställningsvillkor 1 januari 2005-31 maj 2007 Almega Tjänsteförbunden Almega Fastighetsarbetsgivarna HTF Sif CF Ledarna SEKO Innehållsförteckning: 1 AVTALETS OMFATTNING... 5 1.1

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En förenklad semesterlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En förenklad semesterlag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2009 Sven Otto Littorin Karin Renman (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Semesteravtal 23, Visita

Semesteravtal 23, Visita Semesteravtal 23, Visita Kollektivanställd som faller inom ramen för Visitas avtal ska före sin huvudsemester erhålla det belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan ordinarie lön och semesterlön. Med

Läs mer

2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Tjänstemannaförbundet HTF

2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Tjänstemannaförbundet HTF 2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Tjänstemannaförbundet HTF 2007-06-01 2010-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Tjänstemannaförbundet

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Bransch- och Löneavtal 2012-2014

Bransch- och Löneavtal 2012-2014 Idrott Bransch- och Löneavtal 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott Unionen Fastighetsanställdas Förbund (Kommunal är part på golf- och ridklubbar) Akademikerförbunden Innehåll Sida 1

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:4

Regeringens proposition 2009/10:4 Regeringens proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. Prop. 2009/10:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 september 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda vid TJÄNSTEFÖRETAG. Arbetsgivarföreningen KFO Unionen Akademikerförbunden

Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda vid TJÄNSTEFÖRETAG. Arbetsgivarföreningen KFO Unionen Akademikerförbunden AVTAL TJÄNSTEFÖRETAG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda vid TJÄNSTEFÖRETAG Arbetsgivarföreningen KFO Unionen Akademikerförbunden 1 april 2013 31 mars 2016 Kontaktförbund: JUSEK

Läs mer

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade)

Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesteravtal 12, Teknikavtalet Metall, beräkning på medeltimlön (tim- och ackordsavlönade) Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt

Läs mer

Kollektivavtal, allmänna anställningsvillkor Bransch D - Företagshälsovård

Kollektivavtal, allmänna anställningsvillkor Bransch D - Företagshälsovård Kollektivavtal, allmänna anställningsvillkor Bransch D - Företagshälsovård Giltighet: Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Vårdförbundet 2006-01-01 tillsvidare (med ändringar i allmänna villkor den

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH LÖNEAVTAL M M

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH LÖNEAVTAL M M ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH LÖNEAVTAL M M för anställda vid FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM, GRUND- och GYMNASIESKOLOR 2007-06-01 2010-05-31 ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO SVENSKA KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET, LÄRARNAS

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Välkommen! Friskoleavtalet - Avtalsinformation på Vad är arbetsrätt? Bestämmelser som gäller förhållandet arbetsgivare/arbetstagare Lag Kollektivavtal Det enskilda anställningsavtalet på Domstolspraxis

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Löner och allmänna anställningsvillkor, Privatteateravtalet Svensk Scenkonst Teaterförbundet Datum Den 14 och 24 juni 2013 Plats Närvarande för Svensk Scenkonsts lokaler

Läs mer

Bransch- och löneavtal 2013-2016

Bransch- och löneavtal 2013-2016 Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2013-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Akademikerförbunden Unionen Vision Fastighetsanställdas Förbund

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1996:3 (Ersätter 1993:4) Försäkring mot vissa semesterlönekostnader

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1996:3 (Ersätter 1993:4) Försäkring mot vissa semesterlönekostnader ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1996:3 (Ersätter 1993:4) Försäkring mot vissa semesterlönekostnader Innehåll Allmänt...6 Rätten att teckna försäkringen...7 Kostnader som försäkringen ersätter...9 Ledighet

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGS- VILLKOR

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGS- VILLKOR ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGS- VILLKOR för anställda inom TANDLÄKARMOTTAGNINGAR och TANDREGLERINGSVERKSAMHETER 2010-06-01 2012-05-31 Arbetsgivarföreningen KFO Fackförbundet SKTF Unionen Tjänstetandläkarföreningen

Läs mer