1 april mars 2016 Detaljhandel Avtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal"

Transkript

1 Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april mars 2016 Detaljhandel Avtal

2

3 1/ / KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan SVENSK HANDEL och å andra sidan HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND avseende butiks- och kontorspersonal samt lagerpersonal och chaufförer inom detaljhandeln 1

4 1 Inledande bestämmelser Arbetets ledning och fördelning samt föreningsrätt Tjänsteföreskrifter Anställning, uppsägning m.m Arbetstid Avlöningsbestämmelser Arbete på ob-tid Övertidsarbete Restidsersättning Traktamenten Permission Löneavdrag vid frånvaro Semester Sjuklön m.m Föräldraledighet och föräldralön Företagshälsovård Försäkring vid rån m.m Övriga avtal Avtalets giltighetstid Bilaga 1 Lönetabell - minimilöner Bilaga 2 Avtal kompetensutveckling Bilaga 3 Inhyrd arbetskraft Bilaga 4 Urmakare inom detaljhandeln Bilaga 5 Supplementavtal Arbetstid m.m Bilaga 6 Avtal om Yrkespraktik Ett streck i marginalen markerar ändring i sak i förhållande till 2012 års upplaga av avtalet. 2

5 1 Inledande bestämmelser Mom 1 Avtalets omfattning Detta kollektivavtal omfattar de företag anslutna till Svensk Handel, som anges i särskild förteckning. Avtalet ska börja gälla den första i månaden efter det att framställning om inkoppling har gjorts enligt nedanstående förhandlingsordning. Om avtalsframställning har gjorts senare än 20 dagar före månadsskifte framflyttas dock inkopplingsdatum till därpå nästkommande månadsskifte. Lager- och distributionsarbete inom detaljhandeln omfattas av detta kollektivavtal under förutsättning att lagerenheten är belägen inom butiken eller betjänar endast en butik. Mom 2 Förhandlingsordning Uppstår vid förhandling oenighet om vilket avtal som ska anses tillämpligt eller om speciella lönevillkor kan anses motiverade, ska frågan behandlas under medverkan av en representant vardera för Svensk Handel och förbundets ledningar. Skulle avtalsfrågan då inte lösas, ska ärendet behandlas av en nämnd som består av en representant för vardera parten samt en av parterna gemensamt utsedd opartisk ordförande. Mom 3 Lokal facklig organisation Med lokal facklig organisation avses i första hand avdelning inom Handelsanställdas förbund. I de fall förbundet bildat fackklubb vid företaget är klubben att betrakta som lokal facklig organisation. Fackombud med utbildning kan ha delegerats viss förhandlingsrätt av förbundets lokalavdelning och är då att betrakta som lokal facklig organisation i dessa delar. 2 Arbetets ledning och fördelning samt föreningsrätt Mom 1 Arbetets ledning och fördelning Utifrån bestämmelser i lag och i detta kollektivavtal har arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet samt att anställa, säga upp eller avskeda arbetstagare, oavsett om dessa är organiserade eller inte. 3

6 Mom 2 Föreningsrätt Föreningsrätten får inte kränkas av någon part. Anser arbetstagare att avskedande ägt rum under omständigheter, som kan tolkas som angrepp på föreningsrätten, har de rätt att genom sin organisation begära undersökning för att få rättelse innan andra åtgärder vidtas. 3 Tjänsteföreskrifter A. Arbetstagare är skyldig att rätta sig efter utfärdade föreskrifter, som inte strider mot detta avtal. B. Arbetsgivaren tillhandahåller lämpliga skyddskläder när så behövs. 4 Anställning, uppsägning m.m. På avtalsområdet gäller reglerna i lagen om anställningsskydd (SFS 1982:80) med följande tillägg enligt lagens 2. Mom 1 Heltid och deltid Handeln gynnas av att parterna verkar för att öka antalet heltidsanställningar. Parternas ambition är att öka antalet heltidsanställningar inom branschen för att säkerställa kompetens samt för att stärka och utveckla yrkesrollen. Vid deltidsanställningar bör arbetsgivare eftersträva att utifrån verksamhetens krav och behov erbjuda så höga sysselsättningsgrader som möjligt. Om det är möjligt ska arbetsgivare eftersträva den inriktningen på sin personalplanering så att deltidsanställda erbjuds arbete i minst 20 timmar per vecka. Sociala förmåner enligt lag och avtal är i vissa fall beroende av arbetstidens längd och förläggning. Anmärkning Reglerna om företrädesrätt för deltidsanställda och turordning enligt 25 a och 26 lagen om anställningsskydd är tillämpliga på avtalsområdet. Mom 2 Provanställning Provanställning kan omfatta högst sex månader. Arbetsgivaren ska underrätta den lokala fackliga organisationen att överenskommelse om provanställning skett. 4

7 Vid sjukdomsfall och annan frånvaro under provanställning kan arbetsgivaren förlänga provanställningen i motsvarande omfattning som frånvaron. Arbetsgivare som önskar förlänga en provanställning på grund av sjukdomsfall eller annan frånvaro ska meddela den provanställde skriftligen senast 14 dagar innan den ursprungliga provanställningen löper ut. Provanställning upphör 14 dagar efter det att någondera parten lämnat skriftlig underrättelse om det. Har sådan underrättelse inte lämnats senast 14 dagar före provanställningstidens utgång gäller för den fortsatta anställningen vad som följer av lagen om anställningsskydd. Om en provanställning inte övergår i en tillsvidareanställning, ska arbetsgivaren informera den lokala fackliga organisationen. I de fall den anställde begär, ska arbetsgivaren ange skälen till varför provanställningen inte övergick i en tillsvidareanställning. Anmärkning till första stycket Provanställning som ingåtts före den 1 maj 2013 får omfatta högst åtta månader. Mom 3 Tidsbegränsad anställning Anställning för viss tid får ske bl.a. vid behov av vikarie och vid tillfällig ökning av arbetskraftsbehovet. Part som önskar avbryta en tidsbegränsad anställning före den tid som bestämts vid anställningstillfället, ska lämna besked minst 14 dagar i förväg. Arbetsgivares rätt att avbryta en tidsbegränsad anställning enbart genom att lämna besked 14 dagar i förväg gäller inte efter att tre månader förflutit från det att den tidsbegränsade anställningen påbörjades. Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren i tidsbegränsad anställning i sammanlagt mer än ett år eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Anmärkning till andra stycket Arbetsgivarens rätt att avbryta en tidsbegränsad anställning gäller för anställningar ingångna fr.o.m. den 1 maj Anmärkning till tredje stycket Denna bestämmelse gäller för anställningar ingångna fr.o.m. den 1 maj

8 Mom 4 Anställningsbevis m.m. Vid anställningens tillträdande överlämnar arbetsgivaren anställningsbevis. Detta ska innehålla uppgift om anställningens karaktär, arbetstidsmått samt arbetstagarens lön och eventuella branschvana. Ändring i anställningsbeviset ska göras vid bestående förändring av befattning eller arbetstidsmått. Som anställningsbevis anses vid korta tillfälliga anställningar (högst två veckor) anställningsbevis där anställningstiden och anställningsform vid varje enskilt tillfälle dokumenteras i bilaga. Kopia av bilagan ska senast inom en månad överlämnas till den anställde. När den enskilde så begär utfärdas komplett anställningsbevis. Om anställningen är tidsbegränsad ska, om det är möjligt, anges när anställningen ska upphöra. Arbetsgivaren överlämnar varje kalendermånad till den lokala fackliga organisationen en förteckning över nyanställda arbetstagare inom avtalsområdet. Förteckningen behöver inte innehålla uppgift om arbetstagare som är anställd för viss tid i samband med julhandeln. Överenskommelse om annan rutin (exempelvis överlämnande av kopia av rapport till försäkringskassan, kopia av anställningsbevis eller liknande) kan träffas mellan arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen. Arbetsgivaren bör informera den lokala fackligaorganisationen när arbetstagare har sagt upp sin anställning. Mom 5 Uppsägningstid För tillsvidareanställd gäller, om inte längre uppsägningstid avtalats, med nedan angivna undantag, en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida har arbetstagare rätt till uppsägningstid enligt nedan. Anställningstid vid företaget mindre än 2 år fr.o.m. 2 år till 4 år fr.o.m. 4 år till 6 år fr.o.m. 6 år till 8 år fr.o.m. 8 år till 10 år fr.o.m. 10 år Uppsägningstid 1 månad 2 månader 3 månader 4 månader 5 månader 6 månader 6

9 Mom 6 Företrädesrätt till återanställning Företrädesrätt till återanställning gäller inte till tidsbegränsad anställning som har en varaktighet av högst 14 kalenderdagar. Företrädesrätt gäller dock om det i direkt anslutning till varandra ingås flera anställningar som sammantaget är längre än 14 kalenderdagar. Anmärkning Denna regel gäller för personer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist efter den 31 mars För personer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist innan 1 april 2012 gäller företrädesrätt till återanställning i enlighet med lagen om anställningsskydd. Mom 7 Inte iakttagen uppsägningstid från arbetstagare Arbetstagare som lämnar sin anställning utan att iaktta avtalsenlig eller överenskommen uppsägningstid har enligt vad som sägs nedan förlorat rätten till innestående lön och semesterersättning. Arbetsgivaren har rätt att innehålla ett belopp motsvarande lönen för det antal dagar av uppsägningstiden som arbetstagaren inte har infunnit sig till arbete. Det innehållna beloppet får totalt högst motsvara lönen för en avlöningsperiod. Mom 8 Tjänstgöringsbetyg När uppsägning skett från arbetstagarens eller från arbetsgivarens sida har arbetstagaren rätt att få ett tjänstgöringsbetyg. Betyget ska innehålla uppgifter om anställningstidens längd, arbetsuppgifter samt på begäran vitsord om anställningen varat mer än sex månader i följd. Arbetsgivaren ska utfärda betyget senast i samband med utbetalning av slutlön. Mom 9 Arbetsgivarintyg Arbetsgivaren ska utfärda ett arbetsgivarintyg senast 14 dagar efter arbetstagarens begäran. Mom 10 Turordning Enligt lagen om anställningsskydd bestäms vid arbetsbrist turordning vid uppsägning med utgångspunkt från arbetstagarens anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen kan komma överens om att även ta hänsyn till andra faktorer när man fastställer turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller vid företrädesrätt till återanställning. 7

10 Mom 11 Beräkning av lön i vissa fall Lön enligt 12 lagen om anställningsskydd i de fall arbete inte erbjuds under uppsägningstiden samt vid permittering enligt 21 samma lag utges med den anställdes genomsnittsförtjänst under de tre kalendermånader eller motsvarande period för avlöningsberäkning som närmast föregått uppsägningen respektive permitteringen. I genomsnittsförtjänsten inräknas timlön, rörlig lön samt ob-ersättning. Om beräknad genomsnittsförtjänst på grund av tillfällig ändring i tjänstgöringsförhållandena avviker väsentligt från den normala, ska jämkning av beloppet ske. 5 Arbetstid På avtalsområdet gäller arbetstidslagen (SFS 1982:673) med nedanstående ändringar och tillägg. Övergångsregel 5 träder i kraft den 1 januari Efter central överenskommelse kan 5 träda i kraft tidigare, dock tidigast den 1 juni Fram till dess att 5 trätt i kraft regleras arbetstiderna enligt supplementavtalet Arbetstid m.m. (se bilaga 5). Mom 1 Ordinarie arbetstid A. Ordinarie arbetstid för heltidsanställd är i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka. Rast räknas inte som arbetstid. B. Ordinarie arbetstid för deltidsanställd är i genomsnitt det antal timmar per vecka som finns angivet i anställningsbeviset. Rast räknas inte som arbetstid. Anmärkning I samband med att 5 träder i kraft gäller följande: För butiker som har stängt minst en dag i veckan där årsarbetstiden för deltidsanställd tidigare har minskats på grund av infallande helgdagar/aftnar, omräknas den kontrakterade veckoarbetstiden enligt följande: Kontrakterad arbetstid per helgfri vecka x 0,96 = ny genomsnittlig arbetstid per vecka C. Arbetstiden genomsnittsberäknas på en period om maximalt 52 veckor. 8

11 Mom 2 Arbetstidens utläggning A. En arbetsvecka får omfatta högst fem arbetsdagar. Överenskommelse om annat kan för heltidsanställd träffas lokalt eller individuellt. För deltidsanställd kan sådan överenskommelse träffas individuellt. B. Arbetstagare ska vara ledig 16 sammanhängande lördagar och söndagar per kalenderår. Överenskommelse om annat kan träffas lokalt eller individuellt. C. Arbetstiden per arbetspass får inte understiga tre timmar. Denna bestämmelse gäller inte för minderårig skolelev vid arbete under skoltermin. D. Schemalagd arbetstid får inte över- eller underskrida genomsnittsarbetstiden med mer än nio timmar per vecka för heltidsanställd respektive fem timmar för deltidsanställd. Överenskommelse om annat kan träffas individuellt. E. Arbetstagare ska vara arbetsfri antingen jul- eller nyårsafton. Julafton ska vara arbetsfri minst vartannat år om inte individuell överenskommelse träffas om annat. Överenskommelse kan träffas individuellt om att ersätta en eller båda högtidsdagarna ovan mot annan högtidsdag. F. Arbetsgivaren och lokal facklig organisation kan överenskomma om avsteg från arbetstidslagens bestämmelser om dygnsvila. Mom 3 Särskilda regler för butiker som har stängt minst en dag i veckan (sexdagarsbutiker) A. Butik som tillämpar en systematisk utläggning av fridagarna i form av rullande femdagarsvecka omfattas inte av regeln om rätt till ledigt 16 sammanhängande lördagar och söndagar per kalenderår. B. Schemalagd arbetstid får underskrida den genomsnittliga arbetstiden med mer än nio timmar för heltidsanställd respektive fem timmar för deltidsanställd. Mom 4 Arbetstidsschema A. Innan arbetsgivaren fastställer arbetstidsschemat ska samråd ske med de anställdas representanter (fackklubb, fackombud där sådana är utsedda). 9

12 B. Framförda synpunkter på fördelningen av arbetet på sen kvällstid och på lördagar, söndagar och helgdagar ska beaktas om det är möjligt. C. Överläggning om arbetstiden för kommande 12-månadersperiod genomförs i så god tid att schemat kan fastställas senast en månad i förväg. D. Arbetstidsschema med den ordinarie arbetstiden ska överlämnas skriftligen eller elektroniskt till de anställda samt anslås på arbetsplatsen. E. Ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens förläggning ska där så kan ske skriftligen meddelas minst en månad i förväg. F. Arbetstidsschemat gäller även vid semester, sjukdom och tjänstledighet och då arbetstagare börjar eller slutar sin anställning under året. Mom 5 Måltidsuppehåll Arbetsgivarens rätt enligt 16 arbetstidslagen att byta ut rast mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen får endast tillämpas i undantagssituationer. Sådana måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden. 6 Avlöningsbestämmelser Mom 1 A. Löner 1 april mars 2014 Lönetabell för månadslöner och timlöner Under tiden 1 april mars 2014 utges lön med lägst de belopp som framgår av minimilönerna i bilaga 1. Dessutom utges anställningstidstillägg enligt mom 3 nedan. 1. Höjning av utgående löner Fr.o.m. den 1 april 2013 höjs utgående löner med följande belopp: Ålder Kr/mån Kr/tim 16 år 336 2:02 17 år 336 2:02 18 år 336 2:02 19 år 336 2:02 Efter fyllda 18 år förvärvad branschvana om 1 år 336 2:02 2 år 336 2:02 3 år 336 2:02 10

13 2. Höjning av minimilönerna (lönetabellen) Fr.o.m. den 1 april 2013 höjs minimilönerna med följande belopp: Ålder Kr/mån Kr/tim 16 år 237 1:43 17 år 237 1:43 18 år 475 2:86 19 år 475 2:86 Efter fyllda 18 år förvärvad branschvana om 1 år 475 2:86 2 år 475 2:86 3 år 475 2:86 3. Löneutrymme för lokal fördelning Fr.o.m. den 1 april 2013 ska utöver ovanstående ett löneutrymme för lokal fördelning utläggas med i genomsnitt 135 öre per timme för arbetstagare som fyllt 18 år. Löneutrymmet beräknas och fördelas enligt förhandlingsordningen i mom 4 nedan. B. Löner 1 april mars 2015 Lönetabell för månadslöner och timlöner Under tiden 1 april mars 2015 utges lön med lägst de belopp som framgår av minimilönerna i bilaga 1. Dessutom utges anställningstidstillägg enligt mom 3 nedan. 1. Höjning av utgående löner Fr.o.m. den 1 april 2014 höjs utgående löner med följande belopp: Ålder Kr/mån Kr/tim 16 år 336 2:02 17 år 336 2:02 18 år 336 2:02 19 år 336 2:02 Efter fyllda 18 år förvärvad branschvana om 1 år 336 2:02 2 år 336 2:02 3 år 336 2:02 11

14 2. Höjning av minimilönerna (lönetabellen) Fr.o.m. den 1 april 2014 höjs minimilönerna med följande belopp: Ålder Kr/mån Kr/tim 16 år 238 1:43 17 år 238 1:43 18 år 475 2:86 19 år 475 2:86 Efter fyllda 18 år förvärvad branschvana om 1 år 475 2:86 2 år 475 2:86 3 år 475 2:86 3. Löneutrymme för lokal fördelning Fr.o.m. den 1 april 2014 ska utöver ovanstående ett löneutrymme för lokal fördelning utläggas med i genomsnitt 135 öre per timme för arbetstagare som fyllt 18 år. Löneutrymmet beräknas och fördelas enligt förhandlingsordningen i mom 4 nedan. C. Löner 1 april mars 2016 Lönetabell för månadslöner och timlöner Under tiden 1 april mars 2016 utges lön med lägst de belopp som framgår av minimilönerna i bilaga 1. Dessutom utges anställningstidstillägg enligt mom 3 nedan. 1. Höjning av utgående löner Fr.o.m. den 1 april 2015 höjs utgående löner med följande belopp: Ålder Kr/mån Kr/tim 16 år 348 2:09 17 år 348 2:09 18 år 348 2:09 19 år 348 2:09 Efter fyllda 18 år förvärvad branschvana om 1 år 348 2:09 2 år 348 2:09 3 år 348 2:09 12

15 2. Höjning av minimilönerna (lönetabellen) Fr.o.m. den 1 april 2015 höjs minimilönerna med följande belopp: Ålder Kr/mån Kr/tim 16 år 247 1:49 17 år 247 1:49 18 år 495 2:98 19 år 495 2:98 Efter fyllda 18 år förvärvad branschvana om 1 år 495 2:98 2 år 495 2:98 3 år 495 2:98 3. Löneutrymme för lokal fördelning Fr.o.m. den 1 april 2015 ska utöver ovanstående ett löneutrymme för lokal fördelning utläggas med i genomsnitt 140 öre per timme för arbetstagare som fyllt 18 år. Löneutrymmet beräknas och fördelas enligt förhandlingsordningen i mom 4 nedan. Mom 2 Utgående löner Löner som den 31 mars 2013, 31 mars 2014 respektive 31 mars 2015 utges med högre belopp än minimilönerna ska, oavsett om den högre lönen utges som ett i avtal fastställt eller i individuell överenskommelse angivet kvalifikationstillägg eller av annan orsak höjas enligt ovan. Utgående lön får efter denna höjning inte understiga minimilönerna i bilaga 1. Mom 3 Anställningstidstillägg Till arbetstagare som efter fyllda 18 år har varit anställd i fem år inom samma företag utges ett anställningstidstillägg om 1/ kronor per månad (72 öre per timme) 1/ kronor per månad (74 öre per timme) 1/ kronor per månad (75 öre per timme) Tillägget utges fr.o.m. den första i den månad då femårsgränsen uppnåtts. Mom 4 Lokala löneförhandlingar Utgångspunkten för de lokala förhandlingarna ska vara en lönepolitik och ett lönesystem som stödjer möjligheterna att ta tillvara och utveckla arbetsorganisation, teknik och de anställdas och företagets totala kompetens. 13

16 Lönepolitik och lönesystem ska också stimulera till produktivitetsökning och förnyelse för ökad konkurrenskraft och är hjälpmedel för att förbättra företagets totala kompetens och för att stimulera de anställdas utveckling i arbetet. Arbetsgivaren och arbetstagarna har ett gemensamt ansvar för att alla arbetstagare ges möjlighet till ökad kompetens och utveckling i arbetet. En förutsättning för detta är ett målmedvetet arbete på företaget för att skapa för alla anställda gemensamma och av alla anställda kända utgångspunkter för såväl arbetsorganisationen som för lönesystemet. Sådant arbete sker i samverkan mellan de lokala parterna. De lokala parterna ska kartlägga och analysera lönesituationen på arbetsplatsen utifrån diskrimineringslagens krav. Särskilt ska osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män beaktas. Kartläggningen och analysen ska genomföras så att kravet på den enskildes integritet tillgodoses. Kartläggningen och analysen ska också omfatta frågan om omotiverade skillnader i fråga om löneläge och löneutveckling finns. Beräkning av löneutrymme för lokal fördelning (pott) Löneutrymmet beräknas för all personal per arbetsplats på ett månadsgenomsnitt av förbrukade timmar under september till november föregående år. För heltidsanställd räknas förbrukade timmar alltid som 166 timmar per månad, och för deltidsanställd verkligt förbrukade timmar. Om förbrukade timmar vid en arbetsplats under denna beräkningsperiod väsentligt avviker från normala förhållanden eller väsentligt avviker från de förhållanden som råder på arbetsplatsen vid lönerevisionstillfället bör parterna överenskomma om att välja en annan beräkningsperiod eller metod. De lokala parterna kan även av annan anledning överenskomma om annan beräkningsperiod eller metod. Fördelning av lokalt löneutrymme Beloppet fördelas per faktiskt arbetad timme. Fördelningen ska ske genom överenskommelse mellan lokala parter, med utgångspunkt enligt ovan. För små arbetsplatser, där alla anställda utför likvärdiga arbetsuppgifter kan det lokala löneutrymmet fördelas generellt. För kedjeföretag eller företag med flera arbetsplatser är det önskvärt att man 14

17 träffar överenskommelse med Handels om ett gemensamt lönesystem för samtliga enheter. Vid fördelning av lokalt löneutrymme kan t.ex. följande kriterier beaktas: - ansvar i arbetet - erfarenhet - mångkunnighet - servicekänsla - kompetens - arbetsresultat De lokala parterna är arbetsgivaren och den Handels utser. Anmärkning Lönejusteringar enligt 6 mom 8 ska inte belasta det lokala löneutrymmet. Förhandlingsordning I de fall de lokala parterna efter förhandlingar inte kan träffa överenskommelse om beräkning respektive fördelning har lokal part rätt att föra frågan till central förhandling. I de fall de centrala parterna inte heller kan enas ska det lokala utrymmet läggas ut generellt. Tidtabell För avtalsåret 1 april mars 2014 ska besked om vem som utsetts att företräda arbetstagarsidan lämnas till arbetsgivaren senast den 17 maj Part som önskar förhandla om fördelning ska senast den 7 juni 2013 begära förhandling hos den andra parten. Om sådan förhandling inte begärs läggs löneutrymmet ut generellt. Begäran om central förhandling ska vara motparten tillhanda senast den 16 augusti För avtalsåren 1 april mars 2016 ska besked om vem som utsetts att företräda arbetstagarsidan lämnas till arbetsgivaren senast den 17 januari 2014 respektive den 16 januari Part som önskar förhandla om fördelning ska senast den 7 februari 2014 respektive den 6 februari 2015 begära förhandling hos den andra parten. Om sådan förhandling inte begärs läggs löneutrymmet ut generellt. Begäran om central förhandling ska vara motparten tillhanda senast den 4 april 2014 respektive 10 april

18 Mom 5 Regler om rörlig lön Under huvudorganisationernas medverkan kan överenskommelse träffas om tillämpning av lämplig form av prestationslönesystem utan hinder av den i avtalet intagna lönekonstruktionen. Avtalsenlig lönehöjning fördelas där inte annat följer av den aktuella överenskommelsen om rörlig lön på fast och rörlig del enligt för lönesystemet gällande proportioner. Provision utgår inte på den del av försäljningssumman som utgör skatt till staten. I företag som tillämpar prestations- eller provisionslönesystem ska lönen för sådan tid som enligt avtalets 7 mom 2 utgör kompensationsledighet för ob-tid innefatta den avtalsenliga ackordskompensationen. Har frågan genom lokal överenskommelse lösts på annat sätt gäller inte regeln. Bättre praxis vid enskilt företag bibehålls. Mom 6 Utbetalning av lön Övergångsregel 6 mom 6 träder i kraft den 1 januari Efter central överenskommelse kan 6 mom 6 träda i kraft tidigare, dock tidigast den 1 juni Fram till dess att 6 mom 6 trätt i kraft regleras utbetalning av lön enligt supplementavtalet Arbetstid m.m. (se bilaga 5). A. Heltidsanställd avlönas med månadslön. B. Deltidsanställd avlönas med timlön. Timlönen utgörs av 1/166 av tillämplig månadslön varvid i timlönen inräknats ersättning för helgdagar. Deltidsanställd kan efter individuell överenskommelse avlönas med månadslön. Månadslön för deltidsanställd beräknas enligt formeln: antalet timmar per vecka x den anställdes personliga timlön x ,25 Deltidsanställd har rätt till månadslön om arbetstiden genomsnittsberäknas på en period om minst 11 veckor. Lokal eller central överenskommelse kan träffas om annan period. För kedjeföretag eller företag med flera arbetsplatser kan central överenskommelse träffas direkt med av Handelsanställdas förbund utsedd central kontaktperson. 16

19 C. Lön utbetalas månadsvis i efterskott. Anmärkning I samband med löneutbetalningen bör arbetstagaren få en skriftlig lönespecifikation. Av denna bör framgå storleken på de olika lönedelar som utgör den totala utgående månadslönen. Det bör också framgå vilket skatteavdrag som har redovisats. Mom 7 Branschvana A. Branschvana beräknas från fyllda 18 år. Uppflyttning i löneskalan gäller från den första i månad då förändring sker gällande ålder, branschvana eller anställningstid. Tillgodoräknande av branschvana förutsätter att arbetstagaren har en ordinarie arbetstid om i genomsnitt minst tio timmar per vecka eller att ordinarie arbetstid inklusive mertid överstiger tio timmar per vecka i genomsnitt under sammanlagt 12 månader. B. Vid beräkning av branschvana medräknas, oavsett ålder, fullgjord utbildning inom branschen, ersättning utgår dock först vid fyllda 18 år. Gymnasieprogram med inriktning mot branschen ska medräknas med ett år (t.ex. Handel- och administrationsprogrammet) och Hantverksprogram (t.ex. florist, dekoratör) två år. KY-utbildning riktad mot handeln medräknas med den faktiska utbildningstiden. C. Vid anställning av arbetstagare som inte har branschvana men med vana från annan bransch, ska fastställas i vilken utsträckning den tidigare inhämtade vanan ska tillgodoräknas som branschvana. Samma gäller då lagerpersonal överflyttas till butiksarbete. För kontorspersonal jämställs kontorsvana med branschvana. D. En anställd som har varit frånvarande på grund av totalförsvarsplikt, föräldraledighet eller sjukdom, samt varit anställd minst sex månader innan, kan tillgodoräkna sig upp till 12 månaders anställning, för frånvaroperioden för tiden innan 18 års ålder, som branschvana. Anmärkning Om en anställd som inte uppnått tre års branschvana får del av lokala löneutrymmet ska det inte avräknas från kommande uppflyttningar på grund av branschvana. 17

20 Mom 8 Personliga lönetillägg Parterna är överens om att för arbetstagare med mera kvalificerade arbetsuppgifter ska personliga lönetillägg fastställas utöver minimilönerna till belopp som med hänsyn till speciella arbetsuppgifter och ansvarsställning anses motiverade. För personer med yrkesbevis/gesäll ska fastställas ett personligt lönetillägg. Det personliga lönetillägget ska årligen uppräknas i syfte att bibehålla dess värde. Kan lokal överenskommelse inte träffas kan frågan överlämnas till de centrala parterna för prövning. Mom 9 Vikariatsersättning Arbetstagare, som utsetts att under längre tid (minst två veckor) vikariera i högre befattning, får särskild ersättning för detta. Överenskommelse om sådan ersättning ska normalt träffas före vikariatets början. 7 Arbete på ob-tid Mom 1 Kontant ob-ersättning För ordinarie arbetstid förlagd på följande tider betalas ob-ersättning med: måndag-fredag kl. 18:15-20:00 50 % måndag-fredag efter kl. 20:00 70 % lördagar efter kl % söndagar och helgdagar 100 % Med lördagar jämställs jul-, nyårs- och midsommarafton. De procentuella tilläggen utgår på timlönen beräknad som 1/166 av arbetstagarens utgående fasta kontanta månadslön och personliga tillägg. För deltidsanställd ska den fasta kontanta månadslönen först uppräknas till heltid och därefter divideras med 166. Anmärkning Om arbetstagare har rätt till övertidsersättning på tid då ob-ersättning ska betalas har arbetstagaren endast rätt till den procentuellt sett högsta ersättningen. 18

21 Mom 2 Kompensationsledighet I stället för kontant ob-ersättning kan heltidsanställd kompenseras med ledighet på annan ordinarie arbetstid (kompensationsledighet). För utbyte av kontant tillägg mot kompensationsledighet efter kl på lördagar samt för ordinarie arbetstid på söndagar och helgdagar krävs lokal överenskommelse. Arbetsgivarens utbytesrätt av kontant ob-ersättning mot kompensationsledighet får endast användas för utläggning av hellediga dagar. Överenskommelse om annat kan träffas kollektivt eller individuellt. Kompensationsledighet ska utges med: 30 minuter för varje arbetad timme berättigande till 50 procent obersättning 45 minuter för varje arbetad timme berättigande till 70 procent obersättning 1 timme för varje arbetad timme berättigande till 100 procent obersättning 8 Övertidsarbete Mom 1 Övertidsarbete När arbetsgivaren anser att det krävs att arbete utförs på annan tid än ordinarie arbetstid ska arbetstagare, i den utsträckning gällande lag tillåter det, utföra sådant arbete mot fastställd betalning. Besked om övertidsarbete ska om möjligt lämnas till arbetstagaren före kl Arbetstagare som har godtagbara skäl ska befrias från övertidsarbete. Vid övertidsarbete på söndag, helgdag och på dag som på grund av arbetstidens förläggning är fridag utges ersättning för minst tre timmar. Anmärkning Om arbetstagare har rätt till övertidsersättning på tid då ob-ersättning ska betalas har arbetstagaren endast rätt till den procentuellt sett högsta ersättningen. 19

22 Mom 2 Kontant övertidsersättning För övertidsarbete, som utförs på begäran av arbetsgivaren, betalas arbetstagarens personliga timlön samt kontant övertidsersättning enligt nedan: 50 procent de första två timmarna per dag före och efter ordinarie arbetstid (övertidsarbete före ordinarie arbetstids början och efter ordinarie arbetstids slut sammanräknas) 70 procent för övrig övertid på vardagar samt efter kl måndag-fredag 70 procent för övertid på dag som annars skulle varit fridag måndagfredag 100 procent för övertid efter kl på lördag samt jul-, nyårs- och midsommarafton 100 procent för all övertid som utförs på söndag, helgdag och på fridag som infaller på lördag, jul-, nyårs- och midsommarafton De procentuella tilläggen utges på timlönen beräknad som 1/166 av arbetstagarens utgående fasta kontanta månadslön och personliga lönetillägg. För deltidsanställd ska den fasta kontanta månadslönen först uppräknas till heltid och därefter divideras med 166. Mom 3 Kompensationsledighet Övertidsarbete kan efter överenskommelse i varje särskilt fall ersättas med ledighet på ordinarie arbetstid med: 1 timme och 30 minuter för varje arbetad timme berättigande till 50 procents övertidsersättning 1 timme och 45 minuter för varje arbetad timme berättigande till 70 procents övertidsersättning 2 timmar för varje arbetad timme berättigande till 100 procents övertidsersättning 20

Arbetsgivarfrågor. Butiksavtalet Augusti Avtal 2013 Butiksavtalet

Arbetsgivarfrågor. Butiksavtalet Augusti Avtal 2013 Butiksavtalet Arbetsgivarfrågor Butiksavtalet Augusti 2013 Avtal 2013 Butiksavtalet Nytt Butiksavtal har äntligen träffats med Handelsanställdas förbund. Avtalet är, liksom Livsmedelsavtalet, på tre år och gäller från

Läs mer

1 april 2013 31 mars 2016 Butikspersonal Avtal

1 april 2013 31 mars 2016 Butikspersonal Avtal Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund 1 april 2013 31 mars 2016 Butikspersonal Avtal 1/4 2013 31/3 2016 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO och å

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april mars 2017 Detaljhandel. Avtal

Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april mars 2017 Detaljhandel. Avtal Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april 2016 31 mars 2017 Detaljhandel Avtal 1/4 2016 31/3 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan SVENSK HANDEL och å andra sidan HANDELSANSTÄLLDAS

Läs mer

1/ / KOLLEKTIVAVTAL SKÖNHETSVÅRD. avseende

1/ / KOLLEKTIVAVTAL SKÖNHETSVÅRD. avseende 1/4 2017 31/3 2020 KOLLEKTIVAVTAL avseende SKÖNHETSVÅRD 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Arbetets ledning och fördelning. Föreningsrätt... 3 2 Tjänsteföreskrifter... 3 3 Anställning, uppsägning m m... 3 4 Arbetstid...

Läs mer

Kollektivavtal. 1 april mars 2017 Skönhetsvård. Avtal

Kollektivavtal. 1 april mars 2017 Skönhetsvård. Avtal Kollektivavtal 1 april 2016 31 mars 2017 Skönhetsvård Avtal 1/4 2016 31/3 2017 KOLLEKTIVAVTAL avseende SKÖNHETSVÅRD 1 1 Arbetets ledning och fördelning. Föreningsrätt... 3 2 Tjänsteföreskrifter... 3 3

Läs mer

Butiksavtalet. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund

Butiksavtalet. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Butiksavtalet 1 april 2013 31 mars 2016 Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Handelsanställdas Förbund 1 april 2013 31 mars 2016 Ett streck i marginalen

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april mars Städpersonal. Avtal

Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april mars Städpersonal. Avtal Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april 2016 31 mars 2017 Städpersonal Avtal 1/4 2016 31/3 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan SVENSK HANDEL och å andra sidan HANDELSANSTÄLLDAS

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april mars 2020 Detaljhandel. Avtal

Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april mars 2020 Detaljhandel. Avtal Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april 2017 31 mars 2020 Detaljhandel Avtal handels.se Omslagsfoto: Björn Mattison 1/4 2017 31/3 2020 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan SVENSK

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Protokoll Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Ärende Plats 14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september 2014 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Kollektivavtal 2016-2017. för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker. Mellan Svensk Handel och Svenska Elektrikerförbundet 2016-05-01 2017-05-31

Kollektivavtal 2016-2017. för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker. Mellan Svensk Handel och Svenska Elektrikerförbundet 2016-05-01 2017-05-31 Kollektivavtal 2016-2017 för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker Mellan Svensk Handel och Svenska Elektrikerförbundet 2016-05-01 2017-05-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avtalets omfattning 2 1 Arbetets ledning

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

Butiksavtalet. 1 april mars Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund

Butiksavtalet. 1 april mars Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Butiksavtalet 1 april 2016 31 mars 2017 Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Handelsanställdas Förbund 1 april 2016 31 mars 2017 Ett streck i marginalen

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Kollektivavtal 2013-2016. för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker. Mellan Svensk Handel och Svenska Elektrikerförbundet 2013-05-01 2016-04-30

Kollektivavtal 2013-2016. för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker. Mellan Svensk Handel och Svenska Elektrikerförbundet 2013-05-01 2016-04-30 Kollektivavtal 2013-2016 för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker Mellan Svensk Handel och Svenska Elektrikerförbundet 2013-05-01 2016-04-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avtalets omfattning 2 1 Arbetets

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

ELGROSSISTERNAS ARBETSGIVAREFÖRENING HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND 2007.04.01 2010.03.31. Lageravtalet

ELGROSSISTERNAS ARBETSGIVAREFÖRENING HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND 2007.04.01 2010.03.31. Lageravtalet ELGROSSISTERNAS ARBETSGIVAREFÖRENING HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND 2007.04.01 2010.03.31 Lageravtalet Kollektivavtal mellan Elgrossisternas Arbetsgivareförening och Handelsanställdas förbund 2007.04.01 2010.03.31

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool Bilaga C och D till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid...

Läs mer

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal.

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. DEFINITIONER Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. Månadslön Fast kontant månadslön Dagslön Månadslön x 12/365 Timlön Månadslön x 12/52 x veckoarbetstiden 1 AVTALETS OMFATTNING

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Avtal. mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund avseende BUTIKSPERSONAL

Avtal. mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund avseende BUTIKSPERSONAL Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund avseende BUTIKSPERSONAL 1 april 2010 31 mars 2012 1/4 2010 31/3 2012 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO och

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare Bilaga 2 Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare 1 Avtalets omfattning 2 Anställning Denna paragraf gäller också objektsanställda och timanställda

Läs mer

Butiksavtalet. 1 april mars Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund

Butiksavtalet. 1 april mars Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Butiksavtalet 1 april 2012 31 mars 2013 Livsmedelsföretagen Handelsanställdas förbund Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Handelsanställdas Förbund 1 april 2012 31 mars 2013 Ett streck i marginalen

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Bilaga C till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Överenskommelse om avvikelse från denna bilaga får träffas. 1. Särskilda bestämmelser till AB vid tillämpning av flexibel arbetstid 20

Läs mer

Avtal. mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund avseende

Avtal. mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund avseende Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund avseende Lager och TERMINALPERSONAL CHAUFFÖRER 1 april 2010 31 mars 2012 1/4 2010 31/3 2012 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (7) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Renhållning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1,

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund. 1 april 2012 31 mars 2013. Lager- och terminalpersonal samt chaufförer.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund. 1 april 2012 31 mars 2013. Lager- och terminalpersonal samt chaufförer. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund 1 april 2012 31 mars 2013 Lager- och terminalpersonal samt chaufförer Avtal 1/4 2012 31/3 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Avtal mellan Almega Tjänsteföretagen/Medieföretagen och Handelsanställdas förbund. 1 april mars Lagerpersonal och chaufförer.

Avtal mellan Almega Tjänsteföretagen/Medieföretagen och Handelsanställdas förbund. 1 april mars Lagerpersonal och chaufförer. Avtal mellan Almega Tjänsteföretagen/Medieföretagen och Handelsanställdas förbund 1 april 2016 31 mars 2017 Lagerpersonal och chaufförer Avtal 1/4 2016 31/3 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan ALMEGA TJÄNSTEFÖRETAGEN/

Läs mer

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg.

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Sverige Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Ordinarie arbetstid per vecka Ordinarie arbetstid för heltidsanställd är 40 timmar i genomsnitt per vecka. För

Läs mer

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid Kyrkans AB 11 Bilaga 2 Kyrkans AB 11 Särskilda ersättningar t.o.m. 11-03-31 fr.o.m. 11-04-01 AB 21 Ersättning obekväm arbetstid 1. O - tilläggstid A 95,70 97,10 2. O - tilläggstid B 47,80 48,50 3. O -

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i semesterlagen (1977:480); SFS 2009:1439 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för KFS; Erik Ackebo Per Wiryth Jesper Neuhaus. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för KFS; Erik Ackebo Per Wiryth Jesper Neuhaus. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Flygplats Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2

Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2 www.svenskbensinhandel.se Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2 Anställningsbevis för arbetare I kollektivavtalet föreskrivs att arbetsgivaren gentemot arbetstagaren skrifligen skall

Läs mer

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll Förhandlingsprotokoll Datum 2016-04-04, 2016-04-08, 2016-04-25, 2016-05-02, 2016-05-04, 2016-05-15 2016-05-20 Parter Närvarande Plats Ärende Svensk Handel Systembolaget AB Unionen Thomas Carlstein, Svensk

Läs mer

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1 (10) AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE () 1 Tillämpningsområde Avtalet gäller tjänsteman med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa,

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund. 1 april mars 2017 Butikspersonal. Avtal

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund. 1 april mars 2017 Butikspersonal. Avtal Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund 1 april 2016 31 mars 2017 Butikspersonal Avtal 1/4 2016 31/3 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan ARBETSGIVARFÖRENINGEN KFO och å

Läs mer

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m.

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. . 1 (8) 6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. Rätten till lön under sjukfrånvaro 1 Varje arbetstagare har rätt till lön under sjukfrånvaro enligt bestämmelserna i detta kapitel. Dessutom gäller lagen (1991:1047)

Läs mer

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko)

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Bilaga 2 ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Generell ändring: CF är genomgående namnändrat till Sveriges

Läs mer

Ledningsförmåga, omdöme och initiativ, ekonomiskt ansvar, samarbetsförmåga samt idérikedom och innovationskraft skall beaktas vid lönesättningen.

Ledningsförmåga, omdöme och initiativ, ekonomiskt ansvar, samarbetsförmåga samt idérikedom och innovationskraft skall beaktas vid lönesättningen. Sveriges Byggindustrier Löneavtal Sveriges Byggindustrier och Unionen är ense om följande löneavtal att gälla för arbetsgivarförbundens medlemsföretag och Unionens medlemmar vid dessa. Avtalet gäller för

Läs mer

Kollektivavtal för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker. Mellan Svensk Handel och Svenska Elektrikerförbundet

Kollektivavtal för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker. Mellan Svensk Handel och Svenska Elektrikerförbundet Kollektivavtal 2017-2020 för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker Mellan Svensk Handel och Svenska Elektrikerförbundet 2017-06-01 2020-05-31 svenskhandel.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avtalets omfattning

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Nytt avtal mellan ALMEGA och Sveriges Fartygs Befälsförening

Nytt avtal mellan ALMEGA och Sveriges Fartygs Befälsförening Nytt avtal mellan ALMEGA och Sveriges Fartygs Befälsförening 2011-02-21/AL Den 18/2 2011 kom ALMEGA och Sveriges Fartygsbefälsförening överens om ett nytt kollektivavtal för perioden 2010-10-01 2011-12-31.

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari 2013 1 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING...

Läs mer

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m.

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m. SemL Semesterlag I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Läs mer

Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april mars Postorder- & e-handelsföretag. Avtal

Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april mars Postorder- & e-handelsföretag. Avtal Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april 2016 31 mars 2017 Postorder- & e-handelsföretag Avtal 1/4 2016 31/3 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan SVENSK HANDEL och å andra sidan

Läs mer

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Avtalskurs avtal för tjänstemän HT 2016 På agendan Genomgång av avtalets centrala delar Praktisk tillämpning och avtalstolkning Våra rekommendationer Almegakontor Stockholm Kontaktpersoner Hanna Byström

Läs mer

Avtal mellan Almega Tjänsteföretagen och Handelsanställdas förbund. 1 april mars 2017 Fryshusföretag. Avtal

Avtal mellan Almega Tjänsteföretagen och Handelsanställdas förbund. 1 april mars 2017 Fryshusföretag. Avtal Avtal mellan Almega Tjänsteföretagen och Handelsanställdas förbund 1 april 2016 31 mars 2017 Fryshusföretag Avtal 1/4 2016 31/3 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan ALMEGA TJÄNSTEFÖRETAGEN och å andra

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

Avtalsextra 12 juni 2012

Avtalsextra 12 juni 2012 Avtalsextra 12 juni 2012 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade efter medling ett nytt kollektivavtal den 10 juni 2012. Nedan finns en sammanfattning av avtalet. - avtalsperioden är

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Avtalsinformation Nytt Cirkelledaravtal 2014 2016

Avtalsinformation Nytt Cirkelledaravtal 2014 2016 2014-12-16 Avtalsinformation Nytt Cirkelledaravtal 2014 2016 Efter många förhandlingstillfällen har parterna till sist enats om ett avtal. Avtalet är 2-årigt och gäller under perioden 1 september 2014

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten... 3 Inledning... 3 A. Särskilda bestämmelser

Läs mer

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst 2007-07-01 SJUKLÖN M.M. Särtryck ur kollektivavtal mellan å ena sidan Svensk Scenkonst och å andra sidan Sveriges Yrkesmusikerförbund riksavtal avseende tillsvidare och tillfälligt anställda musiker, korister

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund. 1 april mars 2017 Coop. Forum, Coop Butiker och Stormarknader.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund. 1 april mars 2017 Coop. Forum, Coop Butiker och Stormarknader. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund 1 april 2016 31 mars 2017 Coop Forum, Coop Butiker och Stormarknader AB samt berörd DDF Avtal 1/4 2016 31/3 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar. 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse:

Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar. 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse: Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar Bilaga 2 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse: 2 Anställning De anställningsformer som anges

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 5 6 a 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Utveckling & Tjänster AB Göta Kanalbolag. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Utveckling & Tjänster AB Göta Kanalbolag. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Utveckling & Tjänster AB Göta Kanalbolag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Övriga avtal mellan parterna Huvudavtal mellan SAF och LO Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND (MAF)

MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND (MAF) ÖVERENSKOMMELSE mellan MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND (MAF) och SVERIGES CIVILINGENJÖRSFÖRBUND (CF) 1. Parterna enas om att för tiden från den 1 maj 2004 till och med den 30 april 2007 prolongera

Läs mer

Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN.

Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN. LOKALT ARBETSTIDSAVTAL 1 Avtalets omfattning m.m. Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN. Mom 2 Tvingande regler i arbetstidslagen

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling.

Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Avtal om löner m m 1 Löner 1.1 Regler för lönesättning Gemensamma utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Det är av stor vikt

Läs mer

Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april mars 2017 Partihandel. Avtal

Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april mars 2017 Partihandel. Avtal Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april 2016 31 mars 2017 Partihandel Avtal 1/4 2016 31/3 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan SVENSK HANDEL och å andra sidan HANDELSANSTÄLLDAS

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL 2013-2016. Fönsterputsningsföretag och andra serviceföretag. Giltighetstid: 2013-10-01 2016-09-30

KOLLEKTIVAVTAL 2013-2016. Fönsterputsningsföretag och andra serviceföretag. Giltighetstid: 2013-10-01 2016-09-30 KOLLEKTIVAVTAL Fönsterputsningsföretag och andra serviceföretag 2013-2016 Giltighetstid: 2013-10-01 2016-09-30 Innehållsförteckning 1 Arbetets ledning och fördelning 5 2 Avtalets omfattning 5 3 Arbetstid

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll Förhandlingsprotokoll Datum 2013-06-26 Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Flygplatser Plats KFS kontor, World Trade Center, Stockholm Tid 2013-06-26

Läs mer

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Huvudsakliga förändringar 37 månaders avtal, 2013 04 01 till 2016-04-30» Uppsägningsbart sista år Utgående lön för yrkesarbetare höjs totalt

Läs mer

Lönerevision för Unionen

Lönerevision för Unionen Lönerevision för Unionen 2017-2019 1 Lönehöjningar 1.1 Beräkning av löneutrymme för individuell höjning den 1 juli 2017, 1 maj 2018 och 1 maj 2019 30 juni 2017. 30 april 2018. 30 april 2019. 1.2 Förstärkt

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL för personal i bowlinganläggningar. Giltighetstid:

KOLLEKTIVAVTAL för personal i bowlinganläggningar. Giltighetstid: KOLLEKTIVAVTAL för personal i bowlinganläggningar 2013 2016 Giltighetstid: 2013-06-01 2016-05-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 AVTALETS OMFATTNING M M... 5 Mom 1 Avtalets omfattning... 5 Mom 2 Avtalets tillämpning...

Läs mer