1 april mars 2016 Detaljhandel Avtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 april 2013 31 mars 2016 Detaljhandel Avtal"

Transkript

1 Avtal mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund 1 april mars 2016 Detaljhandel Avtal

2

3 1/ / KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena sidan SVENSK HANDEL och å andra sidan HANDELSANSTÄLLDAS FÖRBUND avseende butiks- och kontorspersonal samt lagerpersonal och chaufförer inom detaljhandeln 1

4 1 Inledande bestämmelser Arbetets ledning och fördelning samt föreningsrätt Tjänsteföreskrifter Anställning, uppsägning m.m Arbetstid Avlöningsbestämmelser Arbete på ob-tid Övertidsarbete Restidsersättning Traktamenten Permission Löneavdrag vid frånvaro Semester Sjuklön m.m Föräldraledighet och föräldralön Företagshälsovård Försäkring vid rån m.m Övriga avtal Avtalets giltighetstid Bilaga 1 Lönetabell - minimilöner Bilaga 2 Avtal kompetensutveckling Bilaga 3 Inhyrd arbetskraft Bilaga 4 Urmakare inom detaljhandeln Bilaga 5 Supplementavtal Arbetstid m.m Bilaga 6 Avtal om Yrkespraktik Ett streck i marginalen markerar ändring i sak i förhållande till 2012 års upplaga av avtalet. 2

5 1 Inledande bestämmelser Mom 1 Avtalets omfattning Detta kollektivavtal omfattar de företag anslutna till Svensk Handel, som anges i särskild förteckning. Avtalet ska börja gälla den första i månaden efter det att framställning om inkoppling har gjorts enligt nedanstående förhandlingsordning. Om avtalsframställning har gjorts senare än 20 dagar före månadsskifte framflyttas dock inkopplingsdatum till därpå nästkommande månadsskifte. Lager- och distributionsarbete inom detaljhandeln omfattas av detta kollektivavtal under förutsättning att lagerenheten är belägen inom butiken eller betjänar endast en butik. Mom 2 Förhandlingsordning Uppstår vid förhandling oenighet om vilket avtal som ska anses tillämpligt eller om speciella lönevillkor kan anses motiverade, ska frågan behandlas under medverkan av en representant vardera för Svensk Handel och förbundets ledningar. Skulle avtalsfrågan då inte lösas, ska ärendet behandlas av en nämnd som består av en representant för vardera parten samt en av parterna gemensamt utsedd opartisk ordförande. Mom 3 Lokal facklig organisation Med lokal facklig organisation avses i första hand avdelning inom Handelsanställdas förbund. I de fall förbundet bildat fackklubb vid företaget är klubben att betrakta som lokal facklig organisation. Fackombud med utbildning kan ha delegerats viss förhandlingsrätt av förbundets lokalavdelning och är då att betrakta som lokal facklig organisation i dessa delar. 2 Arbetets ledning och fördelning samt föreningsrätt Mom 1 Arbetets ledning och fördelning Utifrån bestämmelser i lag och i detta kollektivavtal har arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet samt att anställa, säga upp eller avskeda arbetstagare, oavsett om dessa är organiserade eller inte. 3

6 Mom 2 Föreningsrätt Föreningsrätten får inte kränkas av någon part. Anser arbetstagare att avskedande ägt rum under omständigheter, som kan tolkas som angrepp på föreningsrätten, har de rätt att genom sin organisation begära undersökning för att få rättelse innan andra åtgärder vidtas. 3 Tjänsteföreskrifter A. Arbetstagare är skyldig att rätta sig efter utfärdade föreskrifter, som inte strider mot detta avtal. B. Arbetsgivaren tillhandahåller lämpliga skyddskläder när så behövs. 4 Anställning, uppsägning m.m. På avtalsområdet gäller reglerna i lagen om anställningsskydd (SFS 1982:80) med följande tillägg enligt lagens 2. Mom 1 Heltid och deltid Handeln gynnas av att parterna verkar för att öka antalet heltidsanställningar. Parternas ambition är att öka antalet heltidsanställningar inom branschen för att säkerställa kompetens samt för att stärka och utveckla yrkesrollen. Vid deltidsanställningar bör arbetsgivare eftersträva att utifrån verksamhetens krav och behov erbjuda så höga sysselsättningsgrader som möjligt. Om det är möjligt ska arbetsgivare eftersträva den inriktningen på sin personalplanering så att deltidsanställda erbjuds arbete i minst 20 timmar per vecka. Sociala förmåner enligt lag och avtal är i vissa fall beroende av arbetstidens längd och förläggning. Anmärkning Reglerna om företrädesrätt för deltidsanställda och turordning enligt 25 a och 26 lagen om anställningsskydd är tillämpliga på avtalsområdet. Mom 2 Provanställning Provanställning kan omfatta högst sex månader. Arbetsgivaren ska underrätta den lokala fackliga organisationen att överenskommelse om provanställning skett. 4

7 Vid sjukdomsfall och annan frånvaro under provanställning kan arbetsgivaren förlänga provanställningen i motsvarande omfattning som frånvaron. Arbetsgivare som önskar förlänga en provanställning på grund av sjukdomsfall eller annan frånvaro ska meddela den provanställde skriftligen senast 14 dagar innan den ursprungliga provanställningen löper ut. Provanställning upphör 14 dagar efter det att någondera parten lämnat skriftlig underrättelse om det. Har sådan underrättelse inte lämnats senast 14 dagar före provanställningstidens utgång gäller för den fortsatta anställningen vad som följer av lagen om anställningsskydd. Om en provanställning inte övergår i en tillsvidareanställning, ska arbetsgivaren informera den lokala fackliga organisationen. I de fall den anställde begär, ska arbetsgivaren ange skälen till varför provanställningen inte övergick i en tillsvidareanställning. Anmärkning till första stycket Provanställning som ingåtts före den 1 maj 2013 får omfatta högst åtta månader. Mom 3 Tidsbegränsad anställning Anställning för viss tid får ske bl.a. vid behov av vikarie och vid tillfällig ökning av arbetskraftsbehovet. Part som önskar avbryta en tidsbegränsad anställning före den tid som bestämts vid anställningstillfället, ska lämna besked minst 14 dagar i förväg. Arbetsgivares rätt att avbryta en tidsbegränsad anställning enbart genom att lämna besked 14 dagar i förväg gäller inte efter att tre månader förflutit från det att den tidsbegränsade anställningen påbörjades. Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren i tidsbegränsad anställning i sammanlagt mer än ett år eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Anmärkning till andra stycket Arbetsgivarens rätt att avbryta en tidsbegränsad anställning gäller för anställningar ingångna fr.o.m. den 1 maj Anmärkning till tredje stycket Denna bestämmelse gäller för anställningar ingångna fr.o.m. den 1 maj

8 Mom 4 Anställningsbevis m.m. Vid anställningens tillträdande överlämnar arbetsgivaren anställningsbevis. Detta ska innehålla uppgift om anställningens karaktär, arbetstidsmått samt arbetstagarens lön och eventuella branschvana. Ändring i anställningsbeviset ska göras vid bestående förändring av befattning eller arbetstidsmått. Som anställningsbevis anses vid korta tillfälliga anställningar (högst två veckor) anställningsbevis där anställningstiden och anställningsform vid varje enskilt tillfälle dokumenteras i bilaga. Kopia av bilagan ska senast inom en månad överlämnas till den anställde. När den enskilde så begär utfärdas komplett anställningsbevis. Om anställningen är tidsbegränsad ska, om det är möjligt, anges när anställningen ska upphöra. Arbetsgivaren överlämnar varje kalendermånad till den lokala fackliga organisationen en förteckning över nyanställda arbetstagare inom avtalsområdet. Förteckningen behöver inte innehålla uppgift om arbetstagare som är anställd för viss tid i samband med julhandeln. Överenskommelse om annan rutin (exempelvis överlämnande av kopia av rapport till försäkringskassan, kopia av anställningsbevis eller liknande) kan träffas mellan arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen. Arbetsgivaren bör informera den lokala fackligaorganisationen när arbetstagare har sagt upp sin anställning. Mom 5 Uppsägningstid För tillsvidareanställd gäller, om inte längre uppsägningstid avtalats, med nedan angivna undantag, en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida har arbetstagare rätt till uppsägningstid enligt nedan. Anställningstid vid företaget mindre än 2 år fr.o.m. 2 år till 4 år fr.o.m. 4 år till 6 år fr.o.m. 6 år till 8 år fr.o.m. 8 år till 10 år fr.o.m. 10 år Uppsägningstid 1 månad 2 månader 3 månader 4 månader 5 månader 6 månader 6

9 Mom 6 Företrädesrätt till återanställning Företrädesrätt till återanställning gäller inte till tidsbegränsad anställning som har en varaktighet av högst 14 kalenderdagar. Företrädesrätt gäller dock om det i direkt anslutning till varandra ingås flera anställningar som sammantaget är längre än 14 kalenderdagar. Anmärkning Denna regel gäller för personer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist efter den 31 mars För personer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist innan 1 april 2012 gäller företrädesrätt till återanställning i enlighet med lagen om anställningsskydd. Mom 7 Inte iakttagen uppsägningstid från arbetstagare Arbetstagare som lämnar sin anställning utan att iaktta avtalsenlig eller överenskommen uppsägningstid har enligt vad som sägs nedan förlorat rätten till innestående lön och semesterersättning. Arbetsgivaren har rätt att innehålla ett belopp motsvarande lönen för det antal dagar av uppsägningstiden som arbetstagaren inte har infunnit sig till arbete. Det innehållna beloppet får totalt högst motsvara lönen för en avlöningsperiod. Mom 8 Tjänstgöringsbetyg När uppsägning skett från arbetstagarens eller från arbetsgivarens sida har arbetstagaren rätt att få ett tjänstgöringsbetyg. Betyget ska innehålla uppgifter om anställningstidens längd, arbetsuppgifter samt på begäran vitsord om anställningen varat mer än sex månader i följd. Arbetsgivaren ska utfärda betyget senast i samband med utbetalning av slutlön. Mom 9 Arbetsgivarintyg Arbetsgivaren ska utfärda ett arbetsgivarintyg senast 14 dagar efter arbetstagarens begäran. Mom 10 Turordning Enligt lagen om anställningsskydd bestäms vid arbetsbrist turordning vid uppsägning med utgångspunkt från arbetstagarens anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen kan komma överens om att även ta hänsyn till andra faktorer när man fastställer turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist eller vid företrädesrätt till återanställning. 7

10 Mom 11 Beräkning av lön i vissa fall Lön enligt 12 lagen om anställningsskydd i de fall arbete inte erbjuds under uppsägningstiden samt vid permittering enligt 21 samma lag utges med den anställdes genomsnittsförtjänst under de tre kalendermånader eller motsvarande period för avlöningsberäkning som närmast föregått uppsägningen respektive permitteringen. I genomsnittsförtjänsten inräknas timlön, rörlig lön samt ob-ersättning. Om beräknad genomsnittsförtjänst på grund av tillfällig ändring i tjänstgöringsförhållandena avviker väsentligt från den normala, ska jämkning av beloppet ske. 5 Arbetstid På avtalsområdet gäller arbetstidslagen (SFS 1982:673) med nedanstående ändringar och tillägg. Övergångsregel 5 träder i kraft den 1 januari Efter central överenskommelse kan 5 träda i kraft tidigare, dock tidigast den 1 juni Fram till dess att 5 trätt i kraft regleras arbetstiderna enligt supplementavtalet Arbetstid m.m. (se bilaga 5). Mom 1 Ordinarie arbetstid A. Ordinarie arbetstid för heltidsanställd är i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka. Rast räknas inte som arbetstid. B. Ordinarie arbetstid för deltidsanställd är i genomsnitt det antal timmar per vecka som finns angivet i anställningsbeviset. Rast räknas inte som arbetstid. Anmärkning I samband med att 5 träder i kraft gäller följande: För butiker som har stängt minst en dag i veckan där årsarbetstiden för deltidsanställd tidigare har minskats på grund av infallande helgdagar/aftnar, omräknas den kontrakterade veckoarbetstiden enligt följande: Kontrakterad arbetstid per helgfri vecka x 0,96 = ny genomsnittlig arbetstid per vecka C. Arbetstiden genomsnittsberäknas på en period om maximalt 52 veckor. 8

11 Mom 2 Arbetstidens utläggning A. En arbetsvecka får omfatta högst fem arbetsdagar. Överenskommelse om annat kan för heltidsanställd träffas lokalt eller individuellt. För deltidsanställd kan sådan överenskommelse träffas individuellt. B. Arbetstagare ska vara ledig 16 sammanhängande lördagar och söndagar per kalenderår. Överenskommelse om annat kan träffas lokalt eller individuellt. C. Arbetstiden per arbetspass får inte understiga tre timmar. Denna bestämmelse gäller inte för minderårig skolelev vid arbete under skoltermin. D. Schemalagd arbetstid får inte över- eller underskrida genomsnittsarbetstiden med mer än nio timmar per vecka för heltidsanställd respektive fem timmar för deltidsanställd. Överenskommelse om annat kan träffas individuellt. E. Arbetstagare ska vara arbetsfri antingen jul- eller nyårsafton. Julafton ska vara arbetsfri minst vartannat år om inte individuell överenskommelse träffas om annat. Överenskommelse kan träffas individuellt om att ersätta en eller båda högtidsdagarna ovan mot annan högtidsdag. F. Arbetsgivaren och lokal facklig organisation kan överenskomma om avsteg från arbetstidslagens bestämmelser om dygnsvila. Mom 3 Särskilda regler för butiker som har stängt minst en dag i veckan (sexdagarsbutiker) A. Butik som tillämpar en systematisk utläggning av fridagarna i form av rullande femdagarsvecka omfattas inte av regeln om rätt till ledigt 16 sammanhängande lördagar och söndagar per kalenderår. B. Schemalagd arbetstid får underskrida den genomsnittliga arbetstiden med mer än nio timmar för heltidsanställd respektive fem timmar för deltidsanställd. Mom 4 Arbetstidsschema A. Innan arbetsgivaren fastställer arbetstidsschemat ska samråd ske med de anställdas representanter (fackklubb, fackombud där sådana är utsedda). 9

12 B. Framförda synpunkter på fördelningen av arbetet på sen kvällstid och på lördagar, söndagar och helgdagar ska beaktas om det är möjligt. C. Överläggning om arbetstiden för kommande 12-månadersperiod genomförs i så god tid att schemat kan fastställas senast en månad i förväg. D. Arbetstidsschema med den ordinarie arbetstiden ska överlämnas skriftligen eller elektroniskt till de anställda samt anslås på arbetsplatsen. E. Ändringar i fråga om den ordinarie arbetstidens förläggning ska där så kan ske skriftligen meddelas minst en månad i förväg. F. Arbetstidsschemat gäller även vid semester, sjukdom och tjänstledighet och då arbetstagare börjar eller slutar sin anställning under året. Mom 5 Måltidsuppehåll Arbetsgivarens rätt enligt 16 arbetstidslagen att byta ut rast mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen får endast tillämpas i undantagssituationer. Sådana måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden. 6 Avlöningsbestämmelser Mom 1 A. Löner 1 april mars 2014 Lönetabell för månadslöner och timlöner Under tiden 1 april mars 2014 utges lön med lägst de belopp som framgår av minimilönerna i bilaga 1. Dessutom utges anställningstidstillägg enligt mom 3 nedan. 1. Höjning av utgående löner Fr.o.m. den 1 april 2013 höjs utgående löner med följande belopp: Ålder Kr/mån Kr/tim 16 år 336 2:02 17 år 336 2:02 18 år 336 2:02 19 år 336 2:02 Efter fyllda 18 år förvärvad branschvana om 1 år 336 2:02 2 år 336 2:02 3 år 336 2:02 10

13 2. Höjning av minimilönerna (lönetabellen) Fr.o.m. den 1 april 2013 höjs minimilönerna med följande belopp: Ålder Kr/mån Kr/tim 16 år 237 1:43 17 år 237 1:43 18 år 475 2:86 19 år 475 2:86 Efter fyllda 18 år förvärvad branschvana om 1 år 475 2:86 2 år 475 2:86 3 år 475 2:86 3. Löneutrymme för lokal fördelning Fr.o.m. den 1 april 2013 ska utöver ovanstående ett löneutrymme för lokal fördelning utläggas med i genomsnitt 135 öre per timme för arbetstagare som fyllt 18 år. Löneutrymmet beräknas och fördelas enligt förhandlingsordningen i mom 4 nedan. B. Löner 1 april mars 2015 Lönetabell för månadslöner och timlöner Under tiden 1 april mars 2015 utges lön med lägst de belopp som framgår av minimilönerna i bilaga 1. Dessutom utges anställningstidstillägg enligt mom 3 nedan. 1. Höjning av utgående löner Fr.o.m. den 1 april 2014 höjs utgående löner med följande belopp: Ålder Kr/mån Kr/tim 16 år 336 2:02 17 år 336 2:02 18 år 336 2:02 19 år 336 2:02 Efter fyllda 18 år förvärvad branschvana om 1 år 336 2:02 2 år 336 2:02 3 år 336 2:02 11

14 2. Höjning av minimilönerna (lönetabellen) Fr.o.m. den 1 april 2014 höjs minimilönerna med följande belopp: Ålder Kr/mån Kr/tim 16 år 238 1:43 17 år 238 1:43 18 år 475 2:86 19 år 475 2:86 Efter fyllda 18 år förvärvad branschvana om 1 år 475 2:86 2 år 475 2:86 3 år 475 2:86 3. Löneutrymme för lokal fördelning Fr.o.m. den 1 april 2014 ska utöver ovanstående ett löneutrymme för lokal fördelning utläggas med i genomsnitt 135 öre per timme för arbetstagare som fyllt 18 år. Löneutrymmet beräknas och fördelas enligt förhandlingsordningen i mom 4 nedan. C. Löner 1 april mars 2016 Lönetabell för månadslöner och timlöner Under tiden 1 april mars 2016 utges lön med lägst de belopp som framgår av minimilönerna i bilaga 1. Dessutom utges anställningstidstillägg enligt mom 3 nedan. 1. Höjning av utgående löner Fr.o.m. den 1 april 2015 höjs utgående löner med följande belopp: Ålder Kr/mån Kr/tim 16 år 348 2:09 17 år 348 2:09 18 år 348 2:09 19 år 348 2:09 Efter fyllda 18 år förvärvad branschvana om 1 år 348 2:09 2 år 348 2:09 3 år 348 2:09 12

15 2. Höjning av minimilönerna (lönetabellen) Fr.o.m. den 1 april 2015 höjs minimilönerna med följande belopp: Ålder Kr/mån Kr/tim 16 år 247 1:49 17 år 247 1:49 18 år 495 2:98 19 år 495 2:98 Efter fyllda 18 år förvärvad branschvana om 1 år 495 2:98 2 år 495 2:98 3 år 495 2:98 3. Löneutrymme för lokal fördelning Fr.o.m. den 1 april 2015 ska utöver ovanstående ett löneutrymme för lokal fördelning utläggas med i genomsnitt 140 öre per timme för arbetstagare som fyllt 18 år. Löneutrymmet beräknas och fördelas enligt förhandlingsordningen i mom 4 nedan. Mom 2 Utgående löner Löner som den 31 mars 2013, 31 mars 2014 respektive 31 mars 2015 utges med högre belopp än minimilönerna ska, oavsett om den högre lönen utges som ett i avtal fastställt eller i individuell överenskommelse angivet kvalifikationstillägg eller av annan orsak höjas enligt ovan. Utgående lön får efter denna höjning inte understiga minimilönerna i bilaga 1. Mom 3 Anställningstidstillägg Till arbetstagare som efter fyllda 18 år har varit anställd i fem år inom samma företag utges ett anställningstidstillägg om 1/ kronor per månad (72 öre per timme) 1/ kronor per månad (74 öre per timme) 1/ kronor per månad (75 öre per timme) Tillägget utges fr.o.m. den första i den månad då femårsgränsen uppnåtts. Mom 4 Lokala löneförhandlingar Utgångspunkten för de lokala förhandlingarna ska vara en lönepolitik och ett lönesystem som stödjer möjligheterna att ta tillvara och utveckla arbetsorganisation, teknik och de anställdas och företagets totala kompetens. 13

16 Lönepolitik och lönesystem ska också stimulera till produktivitetsökning och förnyelse för ökad konkurrenskraft och är hjälpmedel för att förbättra företagets totala kompetens och för att stimulera de anställdas utveckling i arbetet. Arbetsgivaren och arbetstagarna har ett gemensamt ansvar för att alla arbetstagare ges möjlighet till ökad kompetens och utveckling i arbetet. En förutsättning för detta är ett målmedvetet arbete på företaget för att skapa för alla anställda gemensamma och av alla anställda kända utgångspunkter för såväl arbetsorganisationen som för lönesystemet. Sådant arbete sker i samverkan mellan de lokala parterna. De lokala parterna ska kartlägga och analysera lönesituationen på arbetsplatsen utifrån diskrimineringslagens krav. Särskilt ska osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män beaktas. Kartläggningen och analysen ska genomföras så att kravet på den enskildes integritet tillgodoses. Kartläggningen och analysen ska också omfatta frågan om omotiverade skillnader i fråga om löneläge och löneutveckling finns. Beräkning av löneutrymme för lokal fördelning (pott) Löneutrymmet beräknas för all personal per arbetsplats på ett månadsgenomsnitt av förbrukade timmar under september till november föregående år. För heltidsanställd räknas förbrukade timmar alltid som 166 timmar per månad, och för deltidsanställd verkligt förbrukade timmar. Om förbrukade timmar vid en arbetsplats under denna beräkningsperiod väsentligt avviker från normala förhållanden eller väsentligt avviker från de förhållanden som råder på arbetsplatsen vid lönerevisionstillfället bör parterna överenskomma om att välja en annan beräkningsperiod eller metod. De lokala parterna kan även av annan anledning överenskomma om annan beräkningsperiod eller metod. Fördelning av lokalt löneutrymme Beloppet fördelas per faktiskt arbetad timme. Fördelningen ska ske genom överenskommelse mellan lokala parter, med utgångspunkt enligt ovan. För små arbetsplatser, där alla anställda utför likvärdiga arbetsuppgifter kan det lokala löneutrymmet fördelas generellt. För kedjeföretag eller företag med flera arbetsplatser är det önskvärt att man 14

17 träffar överenskommelse med Handels om ett gemensamt lönesystem för samtliga enheter. Vid fördelning av lokalt löneutrymme kan t.ex. följande kriterier beaktas: - ansvar i arbetet - erfarenhet - mångkunnighet - servicekänsla - kompetens - arbetsresultat De lokala parterna är arbetsgivaren och den Handels utser. Anmärkning Lönejusteringar enligt 6 mom 8 ska inte belasta det lokala löneutrymmet. Förhandlingsordning I de fall de lokala parterna efter förhandlingar inte kan träffa överenskommelse om beräkning respektive fördelning har lokal part rätt att föra frågan till central förhandling. I de fall de centrala parterna inte heller kan enas ska det lokala utrymmet läggas ut generellt. Tidtabell För avtalsåret 1 april mars 2014 ska besked om vem som utsetts att företräda arbetstagarsidan lämnas till arbetsgivaren senast den 17 maj Part som önskar förhandla om fördelning ska senast den 7 juni 2013 begära förhandling hos den andra parten. Om sådan förhandling inte begärs läggs löneutrymmet ut generellt. Begäran om central förhandling ska vara motparten tillhanda senast den 16 augusti För avtalsåren 1 april mars 2016 ska besked om vem som utsetts att företräda arbetstagarsidan lämnas till arbetsgivaren senast den 17 januari 2014 respektive den 16 januari Part som önskar förhandla om fördelning ska senast den 7 februari 2014 respektive den 6 februari 2015 begära förhandling hos den andra parten. Om sådan förhandling inte begärs läggs löneutrymmet ut generellt. Begäran om central förhandling ska vara motparten tillhanda senast den 4 april 2014 respektive 10 april

18 Mom 5 Regler om rörlig lön Under huvudorganisationernas medverkan kan överenskommelse träffas om tillämpning av lämplig form av prestationslönesystem utan hinder av den i avtalet intagna lönekonstruktionen. Avtalsenlig lönehöjning fördelas där inte annat följer av den aktuella överenskommelsen om rörlig lön på fast och rörlig del enligt för lönesystemet gällande proportioner. Provision utgår inte på den del av försäljningssumman som utgör skatt till staten. I företag som tillämpar prestations- eller provisionslönesystem ska lönen för sådan tid som enligt avtalets 7 mom 2 utgör kompensationsledighet för ob-tid innefatta den avtalsenliga ackordskompensationen. Har frågan genom lokal överenskommelse lösts på annat sätt gäller inte regeln. Bättre praxis vid enskilt företag bibehålls. Mom 6 Utbetalning av lön Övergångsregel 6 mom 6 träder i kraft den 1 januari Efter central överenskommelse kan 6 mom 6 träda i kraft tidigare, dock tidigast den 1 juni Fram till dess att 6 mom 6 trätt i kraft regleras utbetalning av lön enligt supplementavtalet Arbetstid m.m. (se bilaga 5). A. Heltidsanställd avlönas med månadslön. B. Deltidsanställd avlönas med timlön. Timlönen utgörs av 1/166 av tillämplig månadslön varvid i timlönen inräknats ersättning för helgdagar. Deltidsanställd kan efter individuell överenskommelse avlönas med månadslön. Månadslön för deltidsanställd beräknas enligt formeln: antalet timmar per vecka x den anställdes personliga timlön x ,25 Deltidsanställd har rätt till månadslön om arbetstiden genomsnittsberäknas på en period om minst 11 veckor. Lokal eller central överenskommelse kan träffas om annan period. För kedjeföretag eller företag med flera arbetsplatser kan central överenskommelse träffas direkt med av Handelsanställdas förbund utsedd central kontaktperson. 16

19 C. Lön utbetalas månadsvis i efterskott. Anmärkning I samband med löneutbetalningen bör arbetstagaren få en skriftlig lönespecifikation. Av denna bör framgå storleken på de olika lönedelar som utgör den totala utgående månadslönen. Det bör också framgå vilket skatteavdrag som har redovisats. Mom 7 Branschvana A. Branschvana beräknas från fyllda 18 år. Uppflyttning i löneskalan gäller från den första i månad då förändring sker gällande ålder, branschvana eller anställningstid. Tillgodoräknande av branschvana förutsätter att arbetstagaren har en ordinarie arbetstid om i genomsnitt minst tio timmar per vecka eller att ordinarie arbetstid inklusive mertid överstiger tio timmar per vecka i genomsnitt under sammanlagt 12 månader. B. Vid beräkning av branschvana medräknas, oavsett ålder, fullgjord utbildning inom branschen, ersättning utgår dock först vid fyllda 18 år. Gymnasieprogram med inriktning mot branschen ska medräknas med ett år (t.ex. Handel- och administrationsprogrammet) och Hantverksprogram (t.ex. florist, dekoratör) två år. KY-utbildning riktad mot handeln medräknas med den faktiska utbildningstiden. C. Vid anställning av arbetstagare som inte har branschvana men med vana från annan bransch, ska fastställas i vilken utsträckning den tidigare inhämtade vanan ska tillgodoräknas som branschvana. Samma gäller då lagerpersonal överflyttas till butiksarbete. För kontorspersonal jämställs kontorsvana med branschvana. D. En anställd som har varit frånvarande på grund av totalförsvarsplikt, föräldraledighet eller sjukdom, samt varit anställd minst sex månader innan, kan tillgodoräkna sig upp till 12 månaders anställning, för frånvaroperioden för tiden innan 18 års ålder, som branschvana. Anmärkning Om en anställd som inte uppnått tre års branschvana får del av lokala löneutrymmet ska det inte avräknas från kommande uppflyttningar på grund av branschvana. 17

20 Mom 8 Personliga lönetillägg Parterna är överens om att för arbetstagare med mera kvalificerade arbetsuppgifter ska personliga lönetillägg fastställas utöver minimilönerna till belopp som med hänsyn till speciella arbetsuppgifter och ansvarsställning anses motiverade. För personer med yrkesbevis/gesäll ska fastställas ett personligt lönetillägg. Det personliga lönetillägget ska årligen uppräknas i syfte att bibehålla dess värde. Kan lokal överenskommelse inte träffas kan frågan överlämnas till de centrala parterna för prövning. Mom 9 Vikariatsersättning Arbetstagare, som utsetts att under längre tid (minst två veckor) vikariera i högre befattning, får särskild ersättning för detta. Överenskommelse om sådan ersättning ska normalt träffas före vikariatets början. 7 Arbete på ob-tid Mom 1 Kontant ob-ersättning För ordinarie arbetstid förlagd på följande tider betalas ob-ersättning med: måndag-fredag kl. 18:15-20:00 50 % måndag-fredag efter kl. 20:00 70 % lördagar efter kl % söndagar och helgdagar 100 % Med lördagar jämställs jul-, nyårs- och midsommarafton. De procentuella tilläggen utgår på timlönen beräknad som 1/166 av arbetstagarens utgående fasta kontanta månadslön och personliga tillägg. För deltidsanställd ska den fasta kontanta månadslönen först uppräknas till heltid och därefter divideras med 166. Anmärkning Om arbetstagare har rätt till övertidsersättning på tid då ob-ersättning ska betalas har arbetstagaren endast rätt till den procentuellt sett högsta ersättningen. 18

21 Mom 2 Kompensationsledighet I stället för kontant ob-ersättning kan heltidsanställd kompenseras med ledighet på annan ordinarie arbetstid (kompensationsledighet). För utbyte av kontant tillägg mot kompensationsledighet efter kl på lördagar samt för ordinarie arbetstid på söndagar och helgdagar krävs lokal överenskommelse. Arbetsgivarens utbytesrätt av kontant ob-ersättning mot kompensationsledighet får endast användas för utläggning av hellediga dagar. Överenskommelse om annat kan träffas kollektivt eller individuellt. Kompensationsledighet ska utges med: 30 minuter för varje arbetad timme berättigande till 50 procent obersättning 45 minuter för varje arbetad timme berättigande till 70 procent obersättning 1 timme för varje arbetad timme berättigande till 100 procent obersättning 8 Övertidsarbete Mom 1 Övertidsarbete När arbetsgivaren anser att det krävs att arbete utförs på annan tid än ordinarie arbetstid ska arbetstagare, i den utsträckning gällande lag tillåter det, utföra sådant arbete mot fastställd betalning. Besked om övertidsarbete ska om möjligt lämnas till arbetstagaren före kl Arbetstagare som har godtagbara skäl ska befrias från övertidsarbete. Vid övertidsarbete på söndag, helgdag och på dag som på grund av arbetstidens förläggning är fridag utges ersättning för minst tre timmar. Anmärkning Om arbetstagare har rätt till övertidsersättning på tid då ob-ersättning ska betalas har arbetstagaren endast rätt till den procentuellt sett högsta ersättningen. 19

22 Mom 2 Kontant övertidsersättning För övertidsarbete, som utförs på begäran av arbetsgivaren, betalas arbetstagarens personliga timlön samt kontant övertidsersättning enligt nedan: 50 procent de första två timmarna per dag före och efter ordinarie arbetstid (övertidsarbete före ordinarie arbetstids början och efter ordinarie arbetstids slut sammanräknas) 70 procent för övrig övertid på vardagar samt efter kl måndag-fredag 70 procent för övertid på dag som annars skulle varit fridag måndagfredag 100 procent för övertid efter kl på lördag samt jul-, nyårs- och midsommarafton 100 procent för all övertid som utförs på söndag, helgdag och på fridag som infaller på lördag, jul-, nyårs- och midsommarafton De procentuella tilläggen utges på timlönen beräknad som 1/166 av arbetstagarens utgående fasta kontanta månadslön och personliga lönetillägg. För deltidsanställd ska den fasta kontanta månadslönen först uppräknas till heltid och därefter divideras med 166. Mom 3 Kompensationsledighet Övertidsarbete kan efter överenskommelse i varje särskilt fall ersättas med ledighet på ordinarie arbetstid med: 1 timme och 30 minuter för varje arbetad timme berättigande till 50 procents övertidsersättning 1 timme och 45 minuter för varje arbetad timme berättigande till 70 procents övertidsersättning 2 timmar för varje arbetad timme berättigande till 100 procents övertidsersättning 20

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket

Serveringsavtalet. 1 juni 2013 30 april 2016. Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Serveringsavtalet 1 juni 2013 30 april 2016 Livsmedelsföretagen Hotell och Restaurang Facket Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Hotell och Restaurang Facket 1 juni 2013 30 april 2016 Ett streck

Läs mer

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007

Teknikavtalet Metall. 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Teknikavtalet Metall 1 april 2004 31 mars 2007 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Svenska Metallindustriarbetareförbundet (Metall) Det tidigare s.k. Verkstadsavtalet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF 2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Sid 1. Avtal om allmänna anställningsvillkor 5 2. Anställningsbevismall,

Läs mer

Arbetare Avtal för bemanningsföretag

Arbetare Avtal för bemanningsföretag Arbetare Avtal för bemanningsföretag Avtal tecknat 2012 Giltighetstid: 2012-05-01 2015-04-30 Fastighetsanställdas Förbund, GS Facket för skogs, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, Hotell

Läs mer

Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Miljöarbetareavtalet 1 mars 2013 31 mars 2016 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Miljöarbetareavtalet Kollektivavtal Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) Svenska

Läs mer

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 1336 Visita 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning tillsvidare 3 3 Provanställning 3 4 Tidsbegränsad

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN Allmänna anställningsvillkor och löner m m för anställda inom Hyresgästföreningen och dess dotterbolag Arbetsgivarföreningen KFO Akademikerförbunden 201-10-01-201 -09-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kollektivavtal Säkerhetsföretag

Kollektivavtal Säkerhetsföretag Avtal 48 Kollektivavtal Säkerhetsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-04-30 Innehållsförteckning 1 Ingående av anställning... 5 2 Ordinarie arbetstid... 8 3 Löner... 10 4 Ersättning för övertidsarbete,

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. 1 april 2013-31 mars 2016. kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. 1 april 2013-31 mars 2016. kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars 2016 kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1 2013-05-07 12:53:38 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling 2013 2015 Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31 Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars 2016 Innehåll Förteckning över särskilda överenskommelser som inte tagits med i detta avtalstryck 4 Avtal om allmänna anställningsvillkor

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION (BAO) och FINANSFÖRBUNDET

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall. Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 2012 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 2 Teknikavtalet IF Metall Teknikavtalet IF Metall 1 februari 2012 31 mars 2013 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 4813 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2010, 2011. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2010, 2011. Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 2010, 2011 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 2 Teknikavtalet IF Metall Teknikavtalet IF Metall 1 april 2010 31 januari 2012 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket

Läs mer

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2007, 2008, 2009. Teknikavtalet IF Metall 1

Kollektivavtal. Teknikavtalet. IF Metall 2007, 2008, 2009. Teknikavtalet IF Metall 1 g 7 4 Teknikavtalet IF Metall 2007, 2008, 2009 Kollektivavtal Teknikavtalet IF Metall 1 Teknikavtalet IF Metall 1 april 2007 31 mars 2010 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket Metall (IF

Läs mer

Livsmedelsindustrin Livsmedelsavtalet med tilläggsavtal

Livsmedelsindustrin Livsmedelsavtalet med tilläggsavtal Livsmedelsindustrin Livsmedelsavtalet med tilläggsavtal 1 april 2013 31 mars 2016 Livsmedelsföretagen Livsmedelsarbetareförbundet Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Överenskommelsen mellan SAF och

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Tjänstemannaavtal 2004-2007 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering Rekommendationer om riktlinjer

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S

Läs mer

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Nr 278 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2010 30 september 2011 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2010 30 september 2011 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen,

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016 Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 2013 2016 1 Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan VVS Företagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) De tidigare

Läs mer