Handlingsplan för internationalisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för internationalisering"

Transkript

1 Handlingsplan för internationalisering Läkarprogrammet

2 INLEDNING Högskolor och universitet styrs av omvärldens direktiv och internationalisering har blivit en kvalitetsindikator. Attraktiva och aktiva internationella mobilitetsavtal i balans har idag blivit ett konkurrensmedel mellan lärosäten. Studenter väljer idag i större utsträckning än tidigare utbildning efter de utbytesmöjligheter som finns tillgängliga inom programmen. Sedan början av 1990-talet är det två faktorer som varit ytterst viktiga och som spelat en avgörande roll och bidragit till internationalisering av utbildningsväsendet. Dessa är vårt lands inträdande i Europeiska Unionens högskoleprogram Sokrates/Erasmus (1992) och svenska studenters möjligheter att få studiemedel för utlandsstudier via CSN. SIDA-finansierade utbildningsprogram har därutöver tillkommit, dessa underlättar forskningssamarbeten och utbyten med utvecklingsländer. Bolognaprocessen som är starkt knuten till högskoleprogrammet Sokrates/Erasmus är de europeiska ländernas gemensamma vision. Europa ska bli ett gemensamt område för högre utbildning. Den bärande idén att öka mobiliteten av lärare och studenter över nationsgränserna och göra utbildningarna mer likartade och jämförbara för att underlätta rörlighet och anställningsbarhet. Kopplat till mobiliteten inom Europa finns incitament i form av stipendier för undervisande personal, administratörer och studenter. SIDA-finansierade program såsom Linnaeus- Palme samt MFS (Minor Field Studies) inkluderar även de incitament för undervisande personal, administratörer och studenter. Syftet här är att på sikt bidra till förbättrade levnadsvillkor i de utvecklingsländer som i första hand svenska regeringen valt ut till strategiska satsningsområden. De bilaterala avtal som sträcker sig utanför EU går fortfarande under principen att eventuell studieavgift förhandlas bort, vilket bygger på reciprocitet. Balansen i dessa avtal kommer framöver att bli än viktigare med tanke på införsel av avgifter för studenter från tredje land. I den svenska regeringens proposition, Gränslös kunskap i globaliseringens tid (2008/09:175) beskrivs att lärarnas internationella rörlighet är avgörande för den högre utbildningens internationalisering, något som vi önskar lyfta fram inom läkarprogrammet och genom handlingsplanen. Genom att undervisa och forska i ett annat land införskaffar sig läraren värdefulla kontakter och kunskaper om andra länders lärandemiljöer och kulturer, vilket kan bidra till nya insikter och till att internationaliseringen av den egna utbildningen i hemlandet stärks. Lärarens betydelse som förebild och inspirationskälla för studenterna beskrivs som central. Regeringen har uppmanat lärare vid svenska universitet och högskolor att mer aktivt delta i utlandsvistelser och i utbyten med andra länder. I syfte att i enlighet med rådande visioner och strategier intensifiera, utveckla samt i större omfattning integrera internationalisering i läkarutbildningen vid Sahlgrenska akademin presenteras härmed handlingsplanen Fokusområden har identifierats och presenteras närmre i nästa avsnitt.

3 Handlingsplan 1. Omvärlden Utökat samarbete med Sahlgrenska sjukhuset/regionen/göteborgs stad En gemensam strategisk internationell marknadsföring där Sahlgrenska akademin/läkarprogrammet ingår bidrar till att höja attraktionskraften i utbildningen och regionen. Därför avses att: Initialt identifiera strategiska satsningsområden för läkarprogrammet. Upprätta kliniska rotationer med engelsk handledning på sjukhusen lokalt och i regionen för inresande utbytesstudenter från strategiska partners. Vara en pålitlig partner i sammanhanget och bistå som leverantör av de bästa internationella inresande läkarstudenterna från utvalda partneruniversitet (dessa studenter kan eventuellt på sikt fylla ett rekryteringsbehov i regionen). Skicka läkarstudenterna på kvalitetssäkrade utbyten på för läkarprogrammet attraktiva avtal. Skicka läkarstudenterna på utbyten/fältstudier till högprioriterade länder av SIDA/regeringen, i linje med läkarprogrammets intentioner och kompetensområden. Bidra till att studenterna inhämtar unika kunskaper runt om i världen. Att de får nya perspektiv som senare kan appliceras i yrkesrollen som framtida läkare i ett mångkulturellt samhälle. Genom ovanstående punkter upprätthålla balans i avtalen samt arbeta i enlighet med nationella bestämmelser. Rätt samarbetsavtal En större översyn, inventering och utvärdering av läkarprogrammets internationella avtal och kontakter kommer att påbörjas i syfte att identifiera strategiska samarbetspartners. Nya avtal som eventuellt tecknas inom programmet bör gå i linje med Socialstyrelsens godkända utbildningar via WHO. Nya avtal liksom redan befintliga bör vara noga förankrade inom programmet och uppfylla kriterierna enligt nedan: Kan (på sikt) kopplas till forskningen. Har balans. Har aktivitet på flera nivåer. Har kurser som kvalitetssäkrats av kursledningen för respektive kurs. 2. Intensifierad intern och extern marknadsföring Ökade informationsinsatser I syfte att presentera läkarprogrammets internationalisering på ett tydligare sätt för samtliga intressenter kommer webben att förändras/förtydligas, så även digitala kataloger och tryckt informationsmaterial. Områden som ytterligare bör lyftas fram är: Allmän information om programmet (på engelska).

4 Avtal och utbytesmöjligheter för studenter och lärare. Ansökningsformulär, instruktioner samt deadlines. Tillgodoräknade kurser. Planerade internationella besök in/ut. Stipendier. Global week på fakulteten (v 47 varje år) Lärare och personal från partneruniversitet bjuds in för att föreläsa/samverka. Intressanta föreläsare och organisationer bjuds in för att presentera aktualiteter kopplat till utbildningen. Studenter/lärare och personal presenterar sina utbyten för varandra. Utbytesmöjligheter för studenter och personal presenteras och marknadsförs. 3. Internationalisering på hemmaplan Undervisning på engelska på kurs/er inom programmets ramar Läkarprogrammets kurser ges idag nästintill uteslutande på svenska. Programmets svenska studenter möter inga utbytesstudenter eller inresande gästlärare från partneruniversitet i sin vardag och går därmed miste om en interkulturell dimension i utbildningen, en viktig pusselbit för framtiden och i linje med Bolognaprocessen. För att uppnå handlingsplanens ambitioner krävs institutionella förutsättningar, där lärare/administratörer som deltar i internationalisering får utrymme i sin tjänst att arbeta med dessa frågor. Inför hösten 2012 avses att: Erbjuda en fristående kurs (fakultetsgemensam) i det svenska sjukvårdssystemet, på engelska. En inledande introduktion för inresande studenter som ska göra kliniska rotationer. Det finns en efterfrågan från utländska studenter att studera hur det svenska sjukvårdsystemet fungerar. Denna kurs skulle även kunna ges för andra utbildningar än läkarprogrammet inom Sahlgrenska Akademin på sikt. Erbjuda kliniska rotationer på engelska för inresande studenter från strategiska partners. Dessa kliniska placeringar erbjuds inresande läkarstudenter om block i fyraveckorsperioder i enlighet med Erasmusprogrammet där minimikravet för utbyte är minst tre månader och max tolv månader. Målet för perioden är att inrätta dessa placeringar som enskilda kurser i utvalda kliniska ämnen, där en internationellt intresserad kliniker är ansvarig som kontaktperson. Identifiera och eventuellt etablera en kurs eller en termin inom programmet som kan ges på engelska för såväl ordinarie svenska studenter som för inresande utbytesstudenter. Utbildningsplan och kursplaner ska belysa internationella förhållanden inom respektive kurs och utbildning. För att underlätta för såväl utresande som inresande studenter ska materialet finnas översatt och tillgängligt på engelska.

5 4. Mobilitet Lärare in/ut Utbyte av lärare mellan universitet där avtal finns är önskvärt att både stärkas och att öka. Detta ger ett internationellt inslag på de olika kurserna och därmed integreras internationaliseringen i den ordinarie verksamheten. För att öka rörligheten ytterligare krävs att det akademiska arbetet, där lärare tar aktiv del i kontakter med partneruniversitet, kombineras med det administrativa stödet på fakultets-/institutionsoch programnivå. Utan detta samarbete kan kvalitativt internationaliseringsarbete svårligen bedrivas. För detta ändamål kommer man under perioden att verka för att: Undanröja hinder för ökad lärarmobilitet. Intern och extern marknadsföring av aktuella avtal och möjligheter. Förenklad/förtydligad ansökningsprocedur. Student in För att uppmuntra och locka fler och rätt studenter till programmet ska utbildningen och dess kursutbud förtydligas på hemsidan och i internationellt marknadsföringsmaterial. På sikt avses att identifiera kurser inom på programmet som kan ges på engelska. Med rätt studenter menas: Internationella utbytesstudenter med mycket goda språkkunskaper i svenska från exempelvis de nordiska grannländerna, Tyskland, Nederländerna m.fl. Dessa studenter ska erbjudas följa ett urval kurser inom reguljärt läkarprogram. Icke svensktalande studenter inom och utanför EU med mycket goda kunskaper i engelska. Dessa studenter ska kunna erbjudas kliniska rotationer på engelska samt en förberedande kurs i det svenska sjukvårdssystemet. Student ut Antalet utresande studenter bör öka i programmet varför ökade informationsinsatser kommer att göras. Utbyten sker idag via: Avtal. Hel eller del av kurs tillgodoräknas. o Sokrates/Erasmusavtal (inom EU). o Bilaterala avtal (utanför EU). o Linnaeus- Palme (bilaterala avtal med finansiering via Sida). Examensarbete Termin 10 - utlandsförlagd del av kurs/fältstudie. o MFS o Enligt överenskommelse, fall till fall. Kliniska rotationer för utresande studenter. o I dagsläget goodwillverksamhet. o Regleras via bilaterala avtal. o Ej inom ordinarie program, kan ej tillgodoräknas. o Sker på lov/vid studieuppehåll.

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Biomedicinska analytikerprogrammet 2012 2013 Inledning Biomedicinsk analytiker (engelska biomedical scientist) är ett internationellt yrke och utbildning finns världen

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi och Fysioterapi HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013 LC, US 1 Inledning Det pågår kontinuerligt

Läs mer

Short Term Mobility - en möjlighet till ökad internationalisering?

Short Term Mobility - en möjlighet till ökad internationalisering? Internationella handläggargruppen Hans Abelius Annelie Hyllner Catharina Miklin Lena Pedersen Utbildningsnämnden V 2016/786 Short Term Mobility - en möjlighet till ökad internationalisering? I Vision 2020

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

Möjligheter till utlandsstudier vid Göteborgs universitet

Möjligheter till utlandsstudier vid Göteborgs universitet Karolina Sahlin, International Office, Göteborgs universitet SYV temadag 11 mars 2009 Internationell organisation på GU Varför utbytesstudier? Möjligheter, mobilitetsprogram Statistik och nationella trender

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering av utbildning på grund- och avancerad nivå

Handlingsplan för internationalisering av utbildning på grund- och avancerad nivå Handlingsplan för internationalisering av utbildning på grund- och avancerad nivå 2016-2018 Lunds Universitet Lärarrepresentanter: Lars Hagander, Kristina Källén, Jesper Petersson (ordf) Studentrepresentanter:

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Mål och visionsdokument /Internationalisering

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Mål och visionsdokument /Internationalisering Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Mål och visionsdokument 2011-2013/Internationalisering Gemensam handlingsplan för institutionens program: sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet,

Läs mer

Riktlinjer för internationalisering

Riktlinjer för internationalisering UPPDATERAD 2018-10-24 Riktlinjer för internationalisering HÖR TILL UTBILDNINGSPLAN "MALÄP" LÄKARPROGRAMMET LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER Senast reviderad 2018-10-24 av PNL Fastställt 2018-09-19 av Programnämnden

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Apotekarprogrammet 2011 2013 PK Farmaci Inledning Internationella inslag och samverkan med andra lärosäten utgör väsentliga delar i dagens universitetsutbildning

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen 2015-09-08 -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom

Läs mer

Short Term Mobility- sammanställning av remissvar och analys

Short Term Mobility- sammanställning av remissvar och analys GÖTEBORGS UNIVERSITET Short Term Mobility- sammanställning av remissvar och analys Datum: 2017-04-07 Dnr: V 2016/786 Mottagare: Utbildningsnämnden Handläggare: Karolina Catoni Inledning Efter möte i den

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMNDEN FÖR LÄRARUTBILDNING. Handlingsplan för internationalisering av lärarutbildningen 2009

UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMNDEN FÖR LÄRARUTBILDNING. Handlingsplan för internationalisering av lärarutbildningen 2009 UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMNDEN FÖR LÄRARUTBILDNING Handlingsplan för internationalisering av lärarutbildningen 2009 Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) Göteborgs universitet

Läs mer

Forum för internationalisering

Forum för internationalisering Forum för internationalisering 2017-11-08 Agneta Bladh Internationaliseringsutredningen 1 Integrerad internationalisering Att inkludera internationella och interkulturella perspektiv i all utbildning,

Läs mer

Ökad internationalisering av universitet och högskolor. Internationaliseringsutredningen 1

Ökad internationalisering av universitet och högskolor. Internationaliseringsutredningen 1 Ökad internationalisering av universitet och högskolor Internationaliseringsutredningen 1 Varför 1. Universitet och högskolor är avgörande för det internationella kunskapsutbytet. 2. Internationalisering

Läs mer

Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier?

Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier? Läkarstudent och intresserad av utbytesstudier? Utbytesstudier eller praktik utomlands kan göras under 1-12 månader. För att lyckas integrera en utlandsperiod i din utbildning krävs en hel del planering

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

PM HINDER FÖR INTERNATIONALISERING EFFEKTIVISERING AV VÅRA PROCESSER

PM HINDER FÖR INTERNATIONALISERING EFFEKTIVISERING AV VÅRA PROCESSER PM HINDER FÖR INTERNATIONALISERING EFFEKTIVISERING AV VÅRA PROCESSER Linn Gabrielsson/ International Centre PM: 2016-03-02 Bakgrund Under 2015 släpptes rapporten hinder för svenska studenters mobilitet

Läs mer

Riktlinjer för internationella samarbetsavtal

Riktlinjer för internationella samarbetsavtal Riktlinjer för internationella samarbetsavtal Internationaliseringsrådet Dnr: 1191-1.1.2-2017 Riktlinjer för internationella samarbetsavtal 1. Allmänt Södertörns högskola har omfattande samarbeten med

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering 2017-2019 Dnr: 1242-1.1.1-2017 Handlingsplan för internationalisering 2017-2019 Bakgrund I Vision, ethos, mål och strategier för Södertörns högskola 2015-2019 betonas

Läs mer

Forskning i en föränderlig värld

Forskning i en föränderlig värld Forskning i en föränderlig värld STINTs frukostmöte 2017-11-07 Agneta Bladh Internationaliseringsutredningen 1 Varför internationalisering? 1. Universitet och högskolor är avgörande för det internationella

Läs mer

Yttrande gällande SOU 2018:3 En strategisk agenda för internationalisering SOU 2018:3

Yttrande gällande SOU 2018:3 En strategisk agenda för internationalisering SOU 2018:3 1(8) 2018-06-08 Utbildningsdepartementet Åsa Odin Ekman 103 33 Stockholm 0725292448 Sverige asa.odinekman@tco.se Yttrande gällande SOU 2018:3 En strategisk agenda för internationalisering SOU 2018:3 U2018/00382/UH

Läs mer

Varför Vad Hur När Vem

Varför Vad Hur När Vem Varför Vad Hur När Vem Nya utbildningsplaner och kursplaner trädde i kraft 2015. Dessa måste utvärderas. Att utvärdera måluppfyllelse, progression och genomströmning på kurs och programnivå. Granskning

Läs mer

2011-04-19 UPPSALA STUDENTKÅRS INTERNATIONELLA ÅSIKTSPROGRAM Antaget av Uppsala studentkårs fullmäktige 2007-01-16 Reviderat av Uppsala studentkårs fullmäktige 2009-09-22 Integrering av de internationella

Läs mer

Underlag till diskussion kring Internationalisering Referensgruppsmöte i Mittuniversitetets visions och strategiarbete

Underlag till diskussion kring Internationalisering Referensgruppsmöte i Mittuniversitetets visions och strategiarbete Underlag till diskussion kring Internationalisering Referensgruppsmöte i s visions och strategiarbete 2018-01-09 Instruktion På mötet den 9 januari kommer vi att fokusera på att formulera och konkretisera

Läs mer

Erasmus Mundus Basinformation

Erasmus Mundus Basinformation 2013-02-12 Erasmus Mundus Basinformation Rebecka Herdevall Vad är Erasmus Mundus? Programmets syfte, struktur etc. Erasmus Mundus EU-finansierat program som inrättades 2004 Europeiska kommissionens utförarorganisation,

Läs mer

Psykologiska institutionen

Psykologiska institutionen HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Psykologiska institutionen DATUM: 2015-11-27 BESLUTAD AV: Jesper Lundgren, prefekt KONTAKTPERSON: Jesper Lundgren FORSKNING SOM PÅVERKAR Mål och strategier

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Psykologiska institutionen

Psykologiska institutionen HANDLINGSPLAN 2019 2020, VERKSAMHETSPLAN 2019 Dnr V 2018/703 Psykologiska institutionen DATUM: 2018-10-30 BESLUTAD AV: Jesper Lundgren, prefekt KONTAKTPERSON: Jesper Lundgren FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING 2018

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING 2018 Dnr 2018/ HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING 2018 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Publicerad: https://ips.gu.se/om-ips/policydokument Beslutsfattare: Mona Arfs, prefekt Ga ller fo

Läs mer

SAHLGRENSKA ACADEMY INTERNATIONAL OFFICE

SAHLGRENSKA ACADEMY INTERNATIONAL OFFICE Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. SAHLGRENSKA ACADEMY INTERNATIONAL OFFICE Nyhetsbrev Oktober 2017 På gång på SAIO CARTA-workshop i att söka forskningsanslag - För

Läs mer

Erasmus+ Lärarmobilitet och personalfortbildning inom Europa. För medarbetare vid Stockholms universitet

Erasmus+ Lärarmobilitet och personalfortbildning inom Europa. För medarbetare vid Stockholms universitet Erasmus+ Lärarmobilitet och personalfortbildning inom Europa 1 För medarbetare vid Stockholms universitet Erasmus+ Lärarmobilitet och personalfortbildning inom Europa 2 Erasmus+ Lärarmobilitet och personalfortbildning

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 Handläggningsordning för internationella avtal Ärendet Högskolan Dalarna har ett stort antal internationella avtal som reglerar student- och

Läs mer

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori HANDLINGSPLAN 2017 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori DATUM: 2016-11-30 BESLUTAD AV: KONTAKTPERSON: FORSKNING SOM PÅVERKAR Prioriteringar och mål 2017

Läs mer

Dnr 6003/2009-300 Handlingsplan för internationalisering av utbildningar på grund- och avancerad nivå 2010-2012

Dnr 6003/2009-300 Handlingsplan för internationalisering av utbildningar på grund- och avancerad nivå 2010-2012 Handlingsplan för internationalisering av utbildningar på grund- och avancerad nivå 2010-2012 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-12-16 1 Handlingsplan för internationalisering av utbildning på

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom grundutbildningen

Läs mer

universitetsövergripande ansvar för större mobilitetsprogram såsom Erasmus+ och Linnaeus-Palme.

universitetsövergripande ansvar för större mobilitetsprogram såsom Erasmus+ och Linnaeus-Palme. International Centre MÅLSÄTTNING FÖR 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR 2015 Inledning International Centre är en del av verksamhetsstödet vid gemensamma förvaltningen. Enheten arbetar med universitetsgemensamma

Läs mer

Policy för internationalisering vid Lunds universitet

Policy för internationalisering vid Lunds universitet Styrelsen 2007-12-17 Policy för internationalisering vid Lunds universitet 2008-2011 I denna policy 1 för internationalisering formuleras gemensamma visioner, värderingar, mål och strategier för universitetets

Läs mer

Internationaliseringsmål vid Luleå tekniska universitet

Internationaliseringsmål vid Luleå tekniska universitet Internationaliseringsmål vid Luleå tekniska universitet 2008-2011 Reviderad Bakgrund... 3 Internationaliseringsmålen kopplade till universitetets framtidsbild... 4 Internationaliseringsmål med handlingsplan...

Läs mer

Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland,

Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland, UFV 2016/965 Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland, 2017-2021 Fastställt av rektor 2017-03-27 Inledning I Program för Uppsala universitet- Campus Gotland 2017-2021, fastställt av konsistoriet

Läs mer

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits Dnr G217 4700/06 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2006-11-24 Reviderad av dekanus

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Handläggningsordning för Akademiska utbytesavtal

Handläggningsordning för Akademiska utbytesavtal Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Dokumenttyp: Regler Område: Utbildning och forskning Dnr: 500-2180-11 Datum: 2011-10-04 Ansvarig enhet: Studentcentrum Giltighetstid: 2011-2013 Sid 1 (10) Handläggningsordning

Läs mer

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori HANDLINGSPLAN 2017 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori DATUM: 2016-11-30 BESLUTAD AV: Fredrik Engström, prefekt. FORSKNING SOM PÅVERKAR Prioriteringar

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH

Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH Program IAESTE om praktik Studera utomlands på olika sätt Vart kan du åka När kan du åka Så här söker du Siri Kiessling, om sitt

Läs mer

Eurostudent VI - studentmobilitet målet om utresande studenter kommer sannolikt inte uppnås

Eurostudent VI - studentmobilitet målet om utresande studenter kommer sannolikt inte uppnås Eurostudent VI - studentmobilitet 2020 målet om utresande studenter kommer sannolikt inte uppnås Eurostudent VI - studentmobilitet 2020 målet om utresande studenter kommer sannolikt inte uppnås Universitets-

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Greg Neely International Office Det internationella perspektivet ska vara en självklar del i all

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2017/493 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 5049/ Styrelsen för Forskarutbildning

Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 5049/ Styrelsen för Forskarutbildning Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 2006-10-10 5049/2006-600 Styrelsen för Forskarutbildning Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 1 Strategi för Internationalisering

Läs mer

Utbytesstudier. Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Johanna Persson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Partneruniversitet Pengar ut/in Intresseanmälan Behörighet & urval Utbytesstudier 2015-11-24 3 Varför utbytesstudier?

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Psykologiska Institutionen

Psykologiska Institutionen HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Psykologiska Institutionen DATUM: 2017-12-05 BESLUTAD AV: Jesper Lundgren KONTAKTPERSON: Jesper Lundgren FORSKNING SOM PÅVERKAR Kompetensförsörjning sker i syfte

Läs mer

INFORMATION OM STUDENTUTBYTE. Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson

INFORMATION OM STUDENTUTBYTE. Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson INFORMATION OM STUDENTUTBYTE Institutionen för Kostvetenskap Sofia Rapo och Sandra Einarsson FÖRSTA STEGET FÖR DIG SOM STUDENT Är du intresserad av ett specifikt land? Är du intresserad av att lära dig

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF /2006

Utbildningsplan Dnr CF /2006 HUMANISTISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2006 Sida 1 (6) MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 180 HÖGSKOLEPOÄNG International Communications Programme,

Läs mer

Budget och verksamhetsplan för genomförande av LiUs internationaliseringsstrategi

Budget och verksamhetsplan för genomförande av LiUs internationaliseringsstrategi Linköpings universitet 07-01-23 Strategigruppen för internationalisering Till Rektor Budget och verksamhetsplan för genomförande av LiUs internationaliseringsstrategi 2007-2009 I enlighet med beslut från

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Workshop F KVALITETSDRIVET 2016 Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Vilka är vi? Helene Elvstrand Programansvarig för Förskollärarprogrammet

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter

Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter 2016-04-20 Annika Ghafoori Upplägg Bakgrund Inspiration Projektets uppdrag och frågeställningar Projektets

Läs mer

Medicinska fakulteten Sammanträdesdag Internationella kommittén för läkarprogrammet

Medicinska fakulteten Sammanträdesdag Internationella kommittén för läkarprogrammet LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Medicinska fakulteten Sammanträdesdag 2018-04-06 Internationella kommittén för läkarprogrammet Närvarande: Jesper Petersson, ordf Lars Hagander Kristina Källén Elisabeth Axell

Läs mer

Rapport från resa till Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth, Sydafrika 15-20/8, 2016 Anna Carlsson, Internationell koordinator vid

Rapport från resa till Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth, Sydafrika 15-20/8, 2016 Anna Carlsson, Internationell koordinator vid Rapport från resa till Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth, Sydafrika 15-20/8, 2016 Anna Carlsson, Internationell koordinator vid Fakulteten för hälsa och samhälle Bakgrund Vid Dekan

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Avsikten med denna praktiska handläggningsordning är att den ska fungera som en riktlinje för internationella koordinatorer på fakultets- och institutionsnivå

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Det akademiska värdet av mobilitet

Det akademiska värdet av mobilitet Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter 2016-05-11 Anders Ahlstrand Bakgrund På forummötet i oktober 2013 diskuterades hinder och möjligheter

Läs mer

Handlingsplan för språkfrågor vid Göteborgs universitet

Handlingsplan för språkfrågor vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr A 11 1171/07 1 / 7 Handlingsplan för språkfrågor vid Göteborgs universitet 2010-2012 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Pernilla Danielsson Beslutsdatum

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson, internationell koordinator Ida Ekström, studievägledare

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson, internationell koordinator Ida Ekström, studievägledare Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson, internationell koordinator Ida Ekström, studievägledare Agenda Utbytesstudier för miljövetare Möjligheter och intresseanmälan Erasmuspraktik MFS Utbytesstudier 2016-11-21

Läs mer

UNIVERSITETSGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR SÄRSKILDA ASPEKTER AV INTERNATIONALISERING

UNIVERSITETSGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR SÄRSKILDA ASPEKTER AV INTERNATIONALISERING STYRDOKUMENT V 2014/476 UNIVERSITETSGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR SÄRSKILDA ASPEKTER AV INTERNATIONALISERING 2014-2016 Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor

Läs mer

Internationaliseringsstrategi vid Röda Korsets Högskola

Internationaliseringsstrategi vid Röda Korsets Högskola Internationaliseringsstrategi vid Röda Korsets Högskola 2017 2020 Innehåll Inledning... 1 Övergripande målsättning... 1 Nuläge... 1 Internationalisering inom utbildningsverksamheten... 2 Internationalisering

Läs mer

Strategi för internationalisering

Strategi för internationalisering Dnr: ORU 1.3.2-823/2014 Strategi för internationalisering 2015 2020 Fastställd av: rektor Datum: 2015-09-08 INLEDNING Örebro universitet är ett relativt ungt lärosäte inom svensk högre utbildning. Universitetets

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Partneruniversitet Behörighet Intresseanmälan & Urval Eramuspraktik 2016-11-30 Pengar 3 Utgifter: Vad

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

Internationell kommitté 2015 02 11 för omvårdnadsutbildning

Internationell kommitté 2015 02 11 för omvårdnadsutbildning LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Medicinska fakulteten Sammanträdesdag Internationell kommitté 2015 02 11 för omvårdnadsutbildning Närvarande Boel Hovde Karin Björkman Björkelund Anneli Sundberg Anne Lundwall

Läs mer

17 oktober 2019 Alma Joensen Koordinator för Erasmus+ högre utbildning. Breddad rekrytering och mobilitet Möte i NILS-nätverket, Falun oktober

17 oktober 2019 Alma Joensen Koordinator för Erasmus+ högre utbildning. Breddad rekrytering och mobilitet Möte i NILS-nätverket, Falun oktober 17 oktober 2019 Alma Joensen Koordinator för Erasmus+ högre utbildning Breddad rekrytering och mobilitet Möte i NILS-nätverket, Falun 17-18 oktober Breddad rekrytering och mobilitet olika utmaningar Ökat

Läs mer

Internationella utbildningssamarbeten 2014/15

Internationella utbildningssamarbeten 2014/15 Universitetens, högskolornas och de enskilda utbildningsanordnarnas Internationella utbildningssamarbeten 2014/15 - ett urval uppgifter och slutsatser från rapporten. Anna Lundh, utredare vid UKÄ Internationella

Läs mer

The academic value mobility. Pilot Förskollärarprogrammet Campus Norrköping

The academic value mobility. Pilot Förskollärarprogrammet Campus Norrköping The academic value mobility Pilot Förskollärarprogrammet Campus Norrköping 2018-04-19 2 Förskollärarprogrammet -lärarutbildning Mycket styrd och reglerad utbildning, fast struktur En svensk utbildning

Läs mer

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Regeldokument Språkpolicy Beslutat av Rektor Gäller från 2014-11-17 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Innehåll Inledning 3 Linnéuniversitetet en kreativ kunskapsmiljö

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2012

Verksamhetsplan och budget 2012 Verksamhetsplan och budget 2012 Internationalisering och internationell studentrekrytering vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr 212-772-12 Mål för internationalisering och internationell studentrekrytering

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI Strategin för Högskolans internationella verksamhet Fastställt av HIG-STYR 2013/81 Innehållsförteckning Inledning... 3 Internationalisering vid Högskolan i Gävle... 3 Sammanfattning...

Läs mer

SGSKO, Kandidatprogram i strategisk kommunikation, 180 högskolepoäng Bachelor of Science Programme in Strategic Communication, 180 credits

SGSKO, Kandidatprogram i strategisk kommunikation, 180 högskolepoäng Bachelor of Science Programme in Strategic Communication, 180 credits Samhällsvetenskapliga fakulteten SGSKO, Kandidatprogram i strategisk kommunikation, 180 högskolepoäng Bachelor of Science Programme in Strategic Communication, 180 credits Program utan akademiska förkunskapskrav

Läs mer

Tack för alla motioner!

Tack för alla motioner! Tack för alla motioner! Styrelsen vill tacka för de inkomna motionerna. Vi har diskuterat samtliga och besvarat dem utifrån vår synvinkel. Om det är någonting som är oklart eller som ni vill fråga om innan

Läs mer

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Dnr 2.1.2-1233/10 Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Programme, 210 credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Styrelsen för utbildning, 2013-06-14

Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Styrelsen för utbildning, 2013-06-14 Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Styrelsen för utbildning, 2013-06-14 Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Johanna Persson Thor Koordinator Filosofiska fakultetens kansli

Johanna Persson Thor Koordinator Filosofiska fakultetens kansli Johanna Persson Thor Koordinator Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier 2018-11-08 3 Avtal mellan lärosäten om att byta studenter med varandra Studenten betalar ev avgift vid hemuniversitetet Kurserna

Läs mer

Det akademiska värdet av mobilitet EU-finansierat projekt för att öka antalet utresande utbytesstudenter

Det akademiska värdet av mobilitet EU-finansierat projekt för att öka antalet utresande utbytesstudenter Det akademiska värdet av mobilitet EU-finansierat projekt för att öka antalet utresande utbytesstudenter 2018-04-18 Anders Ahlstrand, UHR Bakgrund till projektet Det akademiska värdet av mobilitet EU-finansierat

Läs mer

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Mathilda Ingemarsson Internationell samordnare, Filosofiska fakultetens kansli Agenda Behörighet Partneruniversitet Intresseanmälan & Urval Praktisk info Behörighet och urval 2016-11-11

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

SASKO, Masterprogram i strategisk kommunikation, 120 högskolepoäng Master of Science Programme in Strategic Communication, 120 credits

SASKO, Masterprogram i strategisk kommunikation, 120 högskolepoäng Master of Science Programme in Strategic Communication, 120 credits Samhällsvetenskapliga fakulteten SASKO, Masterprogram i strategisk kommunikation, 120 högskolepoäng Master of Science Programme in Strategic Communication, 120 credits Program med akademiska förkunskapskrav

Läs mer

Gemensamma utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Gemensamma utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Gemensamma utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Kristina Miolin KRISTINA.MIOLIN@ER.LU.SE Redan de gamla grekerna - De gemensamma utbildningsprogrammen har funnits

Läs mer

Villkor och principer för ingående och avslutande av samarbetsavtal med utländska lärosäten

Villkor och principer för ingående och avslutande av samarbetsavtal med utländska lärosäten dnr V 2017/320 Fastställt av Handelshögskolans fakultetsstyrelse 2017-03-30 (dnr V 2017/320) Villkor och principer för ingående och avslutande av samarbetsavtal med utländska lärosäten Det övergripande

Läs mer

Utbytesstudier. Kristin Tell Internationell koordinator Filosofiska fakultetens kansli

Utbytesstudier. Kristin Tell Internationell koordinator Filosofiska fakultetens kansli Utbytesstudier Kristin Tell Internationell koordinator Filosofiska fakultetens kansli Agenda Behörighet Partneruniversitet Intresseanmälan & Urval Praktisk info Utbytesstudier 2018-11-29 3 Vad är utbytesstudier?

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer