Dnr 6003/ Handlingsplan för internationalisering av utbildningar på grund- och avancerad nivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr 6003/2009-300 Handlingsplan för internationalisering av utbildningar på grund- och avancerad nivå 2010-2012"

Transkript

1 Handlingsplan för internationalisering av utbildningar på grund- och avancerad nivå Fastställd av Styrelsen för utbildning

2 Handlingsplan för internationalisering av utbildning på grund och avancerad nivå Inledning Karolinska Institutets vision är att KI ska vara ett av världens ledande universitet inom det medicinska området. Den övergripande målsättningen för utbildningsverksamheten är att KI ska bedriva utbildning av högsta kvalitet som ska motsvara högt ställda krav och förväntningar hos studenter och avnämare 1 En förutsättning för en framstående utbildning i en globaliserad värld är att den är internationaliserad. Internationaliseringsbegreppet har efter hand kommit att förändras och vidgas. Under slutet av 1900-talet var det främst mobilitet som betonades. I dag omfattar begreppet alla aktiviteter som tillför utbildningen en internationell dimension 2. Det internationella perspektivet ska vara en självklar del av all utbildning vid KI och komma samtliga studenter till del. Syftet med internationaliseringen är att stärka kvalitén och mångfalden i utbildningen och på så sätt stärka KIs konkurrenskraft nationellt och internationellt. Internationalisering av utbildningarna på grund- och avancerad nivå har länge varit en prioriterad fråga för KI och Styrelsen för utbildning och en rad åtgärder har vidtagits som bl.a. resulterat i att KIs internationaliseringsarbete utsågs till ett av de fyra främsta i landet vid HSVs uppföljande utvärdering De snabba förändringarna i omvärlden innebär dock att ytterligare insatser är nödvändiga för att vidareutveckla internationaliseringen av KIs utbildningar. Föreliggande handlingsplan omfattar åren och bygger vidare på den handlingsplan för internationalisering av utbildningar på grund- och avancerad nivå som avsåg åren Det högskolepolitiska landskapet förändras snabbt och många faktorer, såväl inom KI som nationellt och internationellt, påverkar inriktningen på internationaliseringsarbetet. Handlingsplanen kan därför komma att behöva revideras under perioden. Handlingsplanen utgör styrdokument för internationaliseringsarbetet på program- och institutionsnivå. 2. Styrdokument Handlingsplanen utgår från ett antal externa och interna styrdokument som rör internationalisering av utbildning på grund och avancerad nivå. På europeisk nivå kan nämnas Bolognadeklarationen och Bolognaprocessen samt EUs program för livslångt lärande (LLL). I den svenska högskolelagen fastställs att Högskolorna ska i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden 4. Av regeringens regleringsbrev framgår att universitet och högskolor ska bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete bl.a. i syfte att främja utbildningens och forskningens kvalitet, att lärosätena ska utveckla sin uppföljning av internationaliseringsarbetet samt att den internationella rörligheten avseende studenter och lärare ska öka. Regeringen har lagt fram två propositioner rörande internationalisering under de senaste 5 1 Övergripande mål för KIs utbildningsverksamhet, Handlingsplan , Styrelsen för utbildning, Ny värld ny högskola. Regeringens proposition 2004/05:162 3 En högskola i världen internationalisering för kvalitet, HSV Rapport 2008:15 R 4 Högskolelagen 1 kap, 5 2

3 åren: Ny värld ny högskola 5, som innehåller en nationell strategi för internationalisering av den högre utbildningen med ett antal övergripande mål samt Gränslös kunskap högskolan i globaliseringens tid 6 där strategin vidareutvecklas för att möta globaliseringens utmaningar. Dessutom föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2010 att studieavgifter ska införas för studenter från tredje land från och med läsåret 2011/2012. Med utgångspunkt i KIs utbildningsstrategi för åren fastställs i Handlingsplan för utbildningsverksamheten vid KI ett antal mål, delmål och åtgärder för bl.a. internationaliseringen. I bilaga 1 redovisas en sammanfattning av innehållet i de viktigaste styrdokumenten. 3. Mål, utmaningar och utvecklingsområden KI ställs under perioden inför ett antal utmaningar i arbetet med internationaliseringen av utbildningarna. Förutom det övergripande målet för internationaliseringen lägger handlingsplanen fast ett antal delmål och föreslår åtgärder för att möta dessa utmaningar. Av handlingsplanen framgår var i organisationen ansvar för hela eller delar av åtgärdernas genomförande ligger Mål för internationaliseringen av KIs utbildningar KIs utbildningar ska möjliggöra internationella erfarenheter och ge kompetens för arbete såväl i mångkulturella miljöer som på en internationell arbetsmarknad. KI ska vara en attraktiv studiedestination för internationella studenter Risker och utmaningar. Konkurrensen mellan universitet i olika länder skärps i och med att den globala studentrörligheten ökar.. Höga kvalitetskrav och resursbegränsningar ökar behovet av strategisk samverkan i internationaliseringsfrågor med andra universitet, regionalt, nationellt och internationellt.. Studieavgifter införs för studenter från tredje land vilket kommer att ställa nya krav på universitetet.. Det är oklart hur väl internationaliseringsperspektivet uppmärksammas i KIs utbildningar. Klart är dock att internationaliseringsperspektivet saknas i flertalet av utbildningarnas viktigaste styrdokument, utbildnings- och kursplanerna. Trovärdigheten som ett internationaliserat universitet riskeras om inte styrdokumenten uttrycker ambitionen att ge samtliga studenter, även de som inte deltar i utbyte, ett internationellt perspektiv i utbildningen.. Mobiliteten bland KIs studenter har inte ökat under den senaste 3-årsperioden, och därmed har målet för studentmobilitet inte uppnåtts.. Utländska studenter är inte tillräckligt integrerade med svenska studenter vid KI. En av orsakerna är att utbudet av kurser där svenska och utländska studenter läser tillsammans är alltför begränsat.. Lärarutbyte är lågt prioriterat vid många institutioner, vilket medför att lärare tvekar eller inte ges möjlighet att delta i utbyte. Detta medför också att beredskapen att ta emot inkommande gästlärare är begränsad vid många institutioner. 5 Proposition 2004/05:162 6 Proposition 2008/09:175 3

4 . Stockholms läns landstings (SLL) roll i internationaliseringen av utbildningarna är otydlig. Platser i verksamhetsförlagd utbildning på engelska för inkommande utbytesstudenter matchar inte behovet och möjligheterna till lärarutbyte för landstingsanställda lärare är mycket begränsade.. Internationalisering är resurskrävande. Företrädare för utbildningsprogram har framfört att brist på resurser medför svårigheter att genomföra handlingsplaner Utvecklingsområden Utbildningens upplägg och innehåll Delmål. Utbildningen vid KI ska ge kunskaper och insikter om internationella förhållanden inom det aktuella yrkes/ämnesområdet och mångfalden i det svenska samhället. Åtgärder Ansvar Kommentar Bevaka att ett internationaliseringsperspektiv (bereda finns i samtliga utbildningar och att detta utbildningsplaner; framgår av utbildningsplaner samt i fastställa kursplaner) ; kursplaner där så är möjligt och relevant.. Institutioner (bereda kursplaner) Öka möjligheterna för svenska och inresande studenter att studera tillsammans. Ta tillvara svenska och inresande studenters och lärares internationella erfarenheter och mångkulturella perspektiv på ett organiserat sätt i utbildningen. Öka samtliga studenters förmåga att förstå och kommunicera på engelska inom sitt yrkes/ämnesområde. Se till att det på samtliga utbildningsprogram finns möjligheter att ta del i kurs, helt eller delvis förlagd utomlands. (övergripande insatser på programnivå). Institutioner (kursnivå) (övergripande);. Institutioner (kursnivå);. Utbildningsavdelningen (bistå program och institutioner med information och underlag samt utvärderingar) T.ex. genom att fler ordinarie kurser erbjuds på engelska, men också att fler svenska studenter deltar i de kurser som ges på engelska. T.ex. genom seminarier, lunchföreläsningar och genom att respektive lärare är medveten om vilken erfarenhet som finns i studentgruppen och utnyttjar den i undervisningen. Utnyttja webbens möjligheter och använd reserapportsystemet för att samla in goda pedagogiska idéer från utlandsperioder.. Institutioner Detta kan ske t.ex. genom ökad användning av engelskspråkigt studiematerial. T.ex. genom att erbjuda valbara kurser, ev. i samarbete med andra program/ institutioner, utomlands Lärare Delmål. Lärare och övrig personals kompetens i språk, mångfalds- och kulturmötesfrågor ska stärkas, liksom kunskapen om internationella förhållanden inom det aktuella yrkes/ämnesområdet.. Det internationella lärarutbytet vid KI (in- och utresande lärare) ska öka med 30% under perioden. Personal verksamma inom KIs utbildningar, men anställda inom SLL ska ha möjlighet att delta i lärarutbyte. 4

5 Åtgärder Ansvar Kommentar Erbjud kompetensutveckling för lärare och övrig personal i form av undervisning i engelska och interkulturell kommunikation Skapa en struktur och organisation för mottagande av inkommande lärare.. Utbildningsavdelningen (utreda förutsättningar). Utbildningsavdelningen. Institutioner T.ex. undersöka möjligheterna att inom KI ge kurser för lärare i att undervisa i internationella klassrum. Vid kliniska lärare i samråd med SLL Genomför informationsinsatser för att öka kännedomen om möjligheterna till lärarutbyte. Verka för att lärarutbyte ses som kompetensutveckling och läggs in i lärarnas tjänstgöringsschema Skapa karriärmässiga incitament för internationellt lärarutbyte och bevaka att lärares internationaliseringsarbete och internationella utbildningserfarenhet beaktas och meritvärderas tillsammans med övriga meriter vid tjänstetillsättningar, befordringsansökningar och ansökningar om docentur.. Utbildningsavdelningen. Institutioner (KIpersonal). SLL (SLL-personal). US-Beredningsgrupp lärare. US representanter i rekryteringsutskottet. Institutionsledning Studenter, information och rekrytering Delmål. KIs utbildningar ska attrahera de främsta internationella studenterna och lärarna.. KIs organisation för mottagande av inresande studenter av alla kategorier ska vara väl utbyggt och hålla hög kvalitet.. Den internationella studentmobiliteten ska öka under perioden. Minst 15 % av KIs studenter ska ha genomfört en studieperiod om minst 5 veckor utomlands under sin studietid vid KI. För det enskilda utbildningsprogrammet gäller att mellan 10% och 50 % av studenterna, beroende på utbildningsprogrammets karaktär och längd, ska ha genomfört en utlandsstudieperiod om minst 5 veckor. Balans mellan in- och utresande studenter ska eftersträvas i studentutbytet. Åtgärder Ansvar Kommentar Identifiera de masterprogram som KI långsiktigt vill marknadsföra internationellt.. US Ingår i projektet införande av studieavgifter Projekt studieavgifter Identifiera vilka marknader KI ska exponera sig på. US. IS 7 Utarbeta en samlad strategi för marknadsföring av dessa internationella masterprogram. Utbildningsavd, Studentavd, Info Projekt studieavgifter Utred möjligheterna att starta internationella sommarkurser vid KI och smakprovskurser utomlands i rekryteringssyfte.. Utbildningsavd Samverka regionalt, t.ex. med KTH Utred organisation för hur mottagande av inkom-. Utbildningsavd Ingår delvis i projekt Styrelseövergripande internationell strategigrupp 5

6 mande utländska studenter inkl. masterstudenter ska organiseras och finansieras. Skapa utbildningsmoment på engelska inom varje utbildningsprogram eller i samverkan mellan flera utbildningsprogram. Säkerställ tillgången på platser i verksamhetsförlagd utbildning på engelska för inkommande utbytesstudenter Följ upp att program- och kurswebbar finns på engelska där utbildning ges på engelska samt se till att samtliga kursplaner finns översatta till engelska. Utveckla informationen och informationsinsatserna om utlandsstudier till KIs studenter och se till att information når studenterna redan tidigt i utbildningen. Identifiera Mobility windows i varje utbildningsprogram, d.v.s. definiera var i utbildningen och under vilka kurser utlandsstudier lämpligast kan genomföras. studieavgifter. Utredning bör ske tillsammans med studentkårerna. Planera för och använd inkommande lärare för undervisning i dessa moment I samverkan med CKU och SLL (programwebbar). Institutioner (kurswebbar, kursplaner). Utbildningsavd I samarbete med UAs programkansli. Prioritera de engelska webbsidorna på masterprogrammen vid övergången till Ping-Pong. På detta sätt underlättas tillgodoräknanden och dubbelstudier motverkas Strategisk samverkan och kvalitetssäkring Delmål. Långsiktiga samarbeten ska prioriteras. Strategiska samarbeten och nätverk med andra lärosäten ska eftersträvas.. Internationaliseringsarbetet inom KIs utbildningar ska vara kvalitetssäkrat. Åtgärder Ansvar Kommentar Fördjupa och utveckla samarbetet med ett mindre antal utländska partneruniversitet där samarbete finns inom såväl flera utbildningsprogram som inom forskning och administration. Delta i utvecklandet av gemensamma kurser och utbildningsprogram tillsammans med utländska partneruniversitet. Förstärk samverkan i internationaliseringsfrågor mellan utbildningsprogrammen inom KI och med. US-BIF 8. US-BIF. Institutioner. Utbildningsavd. (centralt stöd). US-BIF. Internationella Referensgruppen Beroende av KIs övergripande internationella strategi (under beredning) T.ex. Intensivkurser inom Erasmus- och nordplus - programmet, Erasmus Mundus Master kurser och program med gemensamma examen. Hinder för utveckling av internationella och interprofessionella kurser behöver identifieras och undanröjas. Samarbete med KTH lyfts fram särskilt i KIs utbildningsstrategi. 8 BIF Beredningsgrupp för internationella frågor 6

7 lärosäten i regionen. Dra nytta av KIs medverkan i strategiska och tematiska nätverk för att bl.a. skapa fördjupade samarbeten, gemensamma kurser och program Genomför kvalitetsutvärdering inför nya avtal och följ upp existerande avtal minst vart tredje år enligt fastställda kriterier.. US-BIF. Utbildningsavd (Underlag) BIF: Bedömningsgrunder vid samverkan med utländska universitet Organisation och administration Delmål. Uppdraget att internationalisera utbildningarna ska vara tydligt för programnämnder, institutioner och för verksamheter inom SLL.. Organisation och stöd för internationaliseringen ska vara utformat på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt.. Organisationen ska vara väl förberedd när studieavgifter för studenter från tredje land införs Åtgärder Ansvar Kommentar Engagera institutionsledningen och ställ krav på redovisning av internationell verksamhet inom utbildning. Se till att krav på återrapportering av internationaliseringsåtgärder läggs in i programnämndernas beställningar och att detta följs upp Förtydliga och stärka SLLs roll i internationaliseringen av utbildningarna. Följa upp den nya resursfördelningen (direktavräkning) med avseende på resurser för utbytesstudenter Se över hur internationaliseringsarbetet ska organiseras inom den nya programorganisationen och hur samverkan mellan programnämnder och institutioner ska ske. Förstärk det centrala stödet vid ansökningar om deltagande i internationella projekt inom utbildning. Utred och anpassa organisationen till införandet av studieavgifter läsåret 2011/2012 i ett särskilt projekt.. US-Dekanus. US Möjliggöra för SLL:s lärare att delta i internationaliseringsarbetet. Utbildningsavd. Utbildningsavd T.ex. gemensamma program, kursutvecklingsprojekt, Erasmus Mundus, EMECW etc. Tillsammans med IS utreda möjligheten att utöka stödet för verksamheten.. Universitetsförvaltningen. US Bl.a. frågor om programutbud, marknadsföring, rekrytering, antagning, studievägledning och individuell information, övrig service och stödverksamhet, samt ekonomisk och juridisk hantering. 7

8 4. Organisation, finansiering och uppföljning Regeringen har uppdragit åt universitet och högskolor att bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete. För att uppfylla uppdraget har Styrelsen för utbildning (US) vid KI tagit fram denna handlingsplan som utgör styrdokument för internationaliseringsarbete på program- och institutionsnivå. I programnämndernas och institutionernas årliga verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser ska internationaliseringsarbetet redovisas. Utbildningsavdelningens internationella kansli svarar för årlig uppföljning av handlingsplanen och de verksamhetsberättelser som inkommit från programnämnder och institutioner. Efter år två görs en utvärdering av genomförda åtgärder kopplat till måluppfyllelse. Denna utvärdering ligger sedan till grund för nästkommande periods handlingsplan för internationalisering av utbildningsverksamheten. Möjlighet att uppnå handlingsplanens mål och att genomföra åtgärderna är beroende av vilka resurser som kan avsättas för internationaliseringsarbetet. Styrelsen för utbildning tar årligen beslut om budget för nästkommande års internationaliseringsarbete. Medel för internationalisering fördelas till respektive programnämnd bl.a. baserat på verksamhet och tidigare aktivitet. Förutom de programspecifika medlen avsätter US årligen gemensamma medel för internationalisering. Dessa medel avses täcka kostnader som inte hänförs till ett specifikt utbildningsprogram, som t.ex. vissa resebidrag till utresande studenter, svenskkurser och introduktion för inkommande studenter inom utbytesprogram, studentkårernas mottagningsprogram, kostnader för internationalisering direkt under styrelsen mm. Till detta kommer medel från externa utbytesprogram som Erasmus, Nordplus, Linnaeus-Palme m.fl. Dessa medel är i förta hand avsedda för planeringsresor samt student- och lärarutbyte. Styrelsen för utbildning har inrättat en beredningsgrupp med viss beslutanderätt i internationella frågor. Internationaliseringsarbetet sköts vid de flesta programnämnder av internationella kommittéer. För att underlätta samordning mellan utbildningsprogrammens internationella kommittéer/ motsvarande har US inrättat en referensgrupp för internationalisering. Ordförande i referensgruppen är den ledamot som i US ansvarar för internationalisering. Referensgruppen handläggs av personal vid Internationella kansliet vid Utbildningsavdelningen. Internationella kansliets koordinatorer bistår utbildningsprogrammen i internationaliseringsarbetet och samordnar och deltar i utveckling av den internationella verksamheten på grund- och avancerad nivå. Vid Utbildningsavdelningen finns också internationella studenthandläggare som bistår utbildningarna i enskilda administrativa studentärenden och hanterar ut- och inresande utbytesstudenter. 8

9 Bilaga 1 Utgångspunkter - styrdokument Bolognaprocessen Bolognaprocessen är ett internationellt samarbetsprojekt inom grundutbildning och forskarutbildning som undertecknats av 45 länder. Målet är att till 2010 skapa ett gemensamt område för högre utbildning, the European Higher Education Area. Den svenska högskolereformen 2007 är en direkt konsekvens av Bolognaprocessen. Syftet är att utveckla det europeiska samarbetet inom högre utbildning och framför allt att främja studenternas rörlighet mellan de europeiska utbildningssystemen och på arbetsmarknaden. EUs program för livslångt lärande EUs integrerade program för livslångt lärande (LLL-programmet), avser perioden Programmet ska bidra till att förbättra utbildningssystemens kvalitet i Europa och därmed bidra till att öka EU:s konkurrenskraft. En av de åtgärder som krävs är ett utökat samarbete mellan lärosäten i Europa. Målet är att 3 miljoner universitetsstudenter ska ha fått möjlighet att under en period av sina studier studera vid ett partneruniversitet i Europa inom Erasmusprogrammets ram. European Policy Statement/Erasmus University Charter Dokumenten utgör förutsättning för KI:s deltagande i Erasmusprogrammet. Deltagandet kräver att de aktiviteter som genomförs ska bidra till att EUska vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. För att uppnå detta ska kvaliteten och effektiviteten i utbildningssystemen inom EU öka, tillträde till utbildningssystemen för alla ska underlättas och utbildningssystemen ska öppnas mot omvärlden. EU:s medlemsländer ska regelbundet mäta sina resultat mot gemensamt fastställda indikatorer. För att bidra till uppfyllandet av EU:s mål ska KI under den närmaste treårsperioden arbeta för att ytterligare fördjupa och stärka samarbetet med partneruniversitet i Europa. Ansträngningar för att öka student- och lärarmobiliteten ska göras och utbildningsprogrammen ska uppmuntras till att delta i intensivprogram och framtagandet av gemensamma program. För att kvalitetssäkra internationella samarbeten, ska rutiner för kvalitetssäkring följas och utvärdering av internationaliseringsarbetet regelbundet ske. Högskolelagen I högskolelagen kapitel 1, 5 paragrafen fastslås att: Högskolorna bör i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. 2.6). Regleringsbrev Universitet och högskolor ska bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens och forskningens kvalitet samt förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Lärosätena ska utveckla sin uppföljning av internationaliseringsarbetet. Den internationella rörligheten avseende lärare och studenter, särskilt inom lärarutbildningen, ska öka. Proposition 2004/05:162: Ny värld ny högskola I propositionen fastställdes en nationell strategi för internationalisering av den högre utbildningen med de övergripande målen att: Sverige ska vara ett attraktivt studieland för utländska studenter; de högskoleutbildade ska vara attraktiva på arbetsmarknaden nationellt och internationellt; universitet och högskolor 9

10 ska bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens kvalitet och förståelse för andra länder; hinder för internationaliseringen ska undanröjas såväl nationellt som internationellt; uppföljningen av högskolans internationella verksamhet ska utvecklas och förbättras. Proposition 2008/09:175: Gränslös kunskap högskolan i globaliseringens tid Den nationella strategin och målen för internationalisering enligt ovan ska fortsatt gälla. I den nya propositionen utvecklas strategin i vissa delar för att svara mot de utmaningar som globaliseringen innebär. Globaliseringen medför utmaningar för alla länder. Den internationella konkurrensen om studenter, lärare och forskare har hårdnat och ställer svenska lärosäten och Sverige som kunskapsnation inför stora utmaningar. Svenska lärosäten måste kunna hävda sig väl i den globala konkurrensen. Konkurrens med framgångsrika lärosäten internationellt samt ökad internationell rörlighet av studenter, lärare och forskare stärker kvalitén vid svenska universitet och högskolor. Studentutbytet ska ökas genom särskilda medel för samarbete med länder med framväxande ekonomier utanför Europa. Vidare föreslås satsningar på kortare lärarutbyten och regeringen påpekar att lärosätena har ett stort ansvar för att skapa karriärmässiga incitament för internationellt utbyte. Regler om gemensamma examina införs och särskilt stöd ges till marknadsföring och information i utlandet om svensk högre utbildning. I detta sammanhang understryks värdet av alumniverksamhet. Dessutom presenterar regeringen olika åtgärder för att samordna bedömning av utländsk utbildning och föreslår en utökning av kompletteringsutbildning för studenter med hälso- och sjukvårdsutbildningar från tredje land. Proposition om studieavgifter för studenter från tredje land Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2010 att utländska studenter som vill utbilda sig i Sverige ska betala en avgift. Förslaget innebär att utländska studenter (från länder utanför EES-området) från och med höstterminen 2011 ska betala för utbildningen. Avgifternas storlek bestäms av universiteten och högskolorna själva. Införandet av avgifter kommer att kombineras med ett stipendiesystem. KI 05 samt ny strategi KI 2012 Enligt KI 05 ska Karolinska Institutet vara en ledande aktör och samarbetspartner på den internationella medicinska arenan. KI ska utveckla samarbete med framstående universitet i hela världen som är viktiga för KI:s verksamhet och utveckling. Inom medicinsk vetenskap ska KI inta en ledande roll i utvecklingen av europeisk forskning och utbildning samt vara en nationell drivkraft för Sveriges internationella utveckling inom bioteknik och biomedicin. Vidare ska KI utveckla sitt program i global hälsa som riktar sig till sjukdomspanoramat i lågoch medelinkomstländer. Utbildningsstrategi för KI samt US handlingsplan för utbildningsverksamheten vid KI Med utgångspunkt från utbildningsstrategin fastställs i handlingsplanen ett antal mål, delmål och åtgärder som omfattar US totala ansvarsområde, däribland internationalisering. Enligt handlingsplanen ska organisationen bl.a. förberedas för införandet av studieavgifter för studenter från tredje land, lärarnas kompetens avseende internationella förhållanden och kulturmöten stärkas, student- och lärarutbytet öka och internationella erfarenheter tas tillvara. Vidare ska strategiska samarbeten och deltagande i utveckling av gemensamma utbildningar eftersträvas. Kvalitetssäkringen ska utvecklas och regelverk ses över. Högskoleverkets uppföljning tematisk utvärdering 2008 Den kvalitetsgranskning av arbetet med internationalisering som genomfördes 2004 följdes upp under Resultatet redovisades 2008 i rapporten En högskola i världen (2008:15 10

11 R). I rapporten sammanfattas rekommendationer till lärosätena avseende förstärkning av utvecklingsarbetet och förslag till regeringen att besluta om nödvändiga åtgärder. Enligt HSV behöver kvalitetssäkringen utvecklas och anpassas till internationaliseringens roll och krav. Vidare bör samtliga lärosäten ha en egen språkpolitik och ett utvecklat språkstöd till lärare och annan personal. I detta sammanhang nämns också behovet av stöd och utbildning i att undervisa i mångkulturella grupper. HSV lyfter fram utvecklingen mot strategiska samarbeten, bl.a. i form av gemensamma kurser och program liksom behovet av att öka både student- och lärarutbytet. Bedömargruppen anser att möjligheter och hinder för internationalisering på hemmaplan (IaH) bör inventeras och särskilda strategier utvecklas. Konkreta mål behöver tas fram för IaH och studenters och lärares utlandserfarenhet utnyttjas bättre i utbildningen. Bedömargruppen pekar också på behovet av informationsinsatser och spridning av erfarenheter samt insatser så att de internationella studenterna kan fungera som ambassadörer när de återvänder hem. Vidare behöver informationen till internationella studenter förbättras vad gäller likabehandling och studentinflytande. Handlingsplan för internationalisering av KIs utbildningar på grund- och avancerad nivå I december 2006 fastställde US den nu gällande handlingsplanen. Enligt handlingsplanen ska KI under perioden stärka den internationella dimensionen i utbildningarna (IaH) och öka studenters och lärares rörlighet. Det internationella studentutbytet och de internationella samarbetsavtalen ska kvalitetssäkras och internationaliseringen ska regelbundet utvärderas. En uppföljning av vidtagna åtgärder visar att KI i vissa delar varit framgångsrikt, men att framförallt KI-studenters rörlighet inte ökat i önskvärd omfattning. 11

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Biomedicinska analytikerprogrammet 2012 2013 Inledning Biomedicinsk analytiker (engelska biomedical scientist) är ett internationellt yrke och utbildning finns världen

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Läkarprogrammet 2012 2013 INLEDNING Högskolor och universitet styrs av omvärldens direktiv och internationalisering har blivit en kvalitetsindikator. Attraktiva och

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Styrelsen för utbildning, 2013-06-14

Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Styrelsen för utbildning, 2013-06-14 Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Styrelsen för utbildning, 2013-06-14 Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

Påverkar vårt internationaliseringsarbete kvaliteten på utbildningsprogrammen vid KI?

Påverkar vårt internationaliseringsarbete kvaliteten på utbildningsprogrammen vid KI? Påverkar vårt internationaliseringsarbete kvaliteten på utbildningsprogrammen vid KI? Styrelsen för utbildning gav ett uppdrag En plan för arbetet togs fram Ett antal frågeställningar formulerades Vad

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi och Fysioterapi HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013 LC, US 1 Inledning Det pågår kontinuerligt

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Forskning i en föränderlig värld

Forskning i en föränderlig värld Forskning i en föränderlig värld STINTs frukostmöte 2017-11-07 Agneta Bladh Internationaliseringsutredningen 1 Varför internationalisering? 1. Universitet och högskolor är avgörande för det internationella

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Policy för internationalisering vid Lunds universitet

Policy för internationalisering vid Lunds universitet Styrelsen 2007-12-17 Policy för internationalisering vid Lunds universitet 2008-2011 I denna policy 1 för internationalisering formuleras gemensamma visioner, värderingar, mål och strategier för universitetets

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013 Dnr: 3989/2012-300 Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013 Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2012-06-15 1 Utgångspunkter KIs utbildningsstrategi för åren 2009-2012 har som övergripande

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 5049/ Styrelsen för Forskarutbildning

Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 5049/ Styrelsen för Forskarutbildning Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 2006-10-10 5049/2006-600 Styrelsen för Forskarutbildning Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 1 Strategi för Internationalisering

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering HANDLINGSPLAN 1 2008-05-21 Dnr HT 2007/440 Styrelsen för humaniora och teologi Handlingsplan för internationalisering 2008-2012 Följande är en handlingsplan för internationalisering av verksamheten inom

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Lunds universitet Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Medicinska fakulteten 02-01 Kristina Hansson och Boel Heister Trygg Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Sakområde

Läs mer

2011-04-19 UPPSALA STUDENTKÅRS INTERNATIONELLA ÅSIKTSPROGRAM Antaget av Uppsala studentkårs fullmäktige 2007-01-16 Reviderat av Uppsala studentkårs fullmäktige 2009-09-22 Integrering av de internationella

Läs mer

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Regeldokument Språkpolicy Beslutat av Rektor Gäller från 2014-11-17 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Innehåll Inledning 3 Linnéuniversitetet en kreativ kunskapsmiljö

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

UNIVERSITETSGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR SÄRSKILDA ASPEKTER AV INTERNATIONALISERING

UNIVERSITETSGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR SÄRSKILDA ASPEKTER AV INTERNATIONALISERING STYRDOKUMENT V 2014/476 UNIVERSITETSGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR SÄRSKILDA ASPEKTER AV INTERNATIONALISERING 2014-2016 Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Lunds universitet Medicinska fakulteten Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Uppföljning fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning 11-08 Sakområde Fokus Mål Strategi Tid Ansvar

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Internationaliseringsmål vid Luleå tekniska universitet

Internationaliseringsmål vid Luleå tekniska universitet Internationaliseringsmål vid Luleå tekniska universitet 2008-2011 Reviderad Bakgrund... 3 Internationaliseringsmålen kopplade till universitetets framtidsbild... 4 Internationaliseringsmål med handlingsplan...

Läs mer

Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter

Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter 2016-04-20 Annika Ghafoori Upplägg Bakgrund Inspiration Projektets uppdrag och frågeställningar Projektets

Läs mer

GöteborGs universitet

GöteborGs universitet Språkpolicy Göteborgs universitet www.gu.se Arbetsgruppen för språkfrågor, Göteborgs universitet: Anna Nordling, Michael Christie, Catharina Langendorf, Ann Strömberg, Allan Eriksson, Ulf Dalnäs, Sophie

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning Fastställd av rektor 2014-06-24 Dnr: FS 1.1.1-284-14 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regler Rektor Tillsvidare

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Greg Neely International Office Det internationella perspektivet ska vara en självklar del i all

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Det akademiska värdet av mobilitet

Det akademiska värdet av mobilitet Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter 2016-05-11 Anders Ahlstrand Bakgrund På forummötet i oktober 2013 diskuterades hinder och möjligheter

Läs mer

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick 25/9-2015 Anders Ahlstrand Analys av ansökningar om Erasmus Charter for Higher

Läs mer

Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR

Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR 2015-05-27 Jari Rusanen Kalendarium 2015 16 september deadline för ansökan inför Nordic Master http://www.cimo.fi/programmes/nordic_master/to_the_applicant 21-20

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Apotekarprogrammet 2011 2013 PK Farmaci Inledning Internationella inslag och samverkan med andra lärosäten utgör väsentliga delar i dagens universitetsutbildning

Läs mer

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut?

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? R1 Handläggare: Styrelsen Datum: 2017-04-12 Dnr: O410-2/1617 Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? Bakgrund Som en del av arbetet under verksamhetsåret 2015/2016

Läs mer

Budget och verksamhetsplan för genomförande av LiUs internationaliseringsstrategi

Budget och verksamhetsplan för genomförande av LiUs internationaliseringsstrategi Linköpings universitet 07-01-23 Strategigruppen för internationalisering Till Rektor Budget och verksamhetsplan för genomförande av LiUs internationaliseringsstrategi 2007-2009 I enlighet med beslut från

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:175

Regeringens proposition 2008/09:175 Regeringens proposition 2008/09:175 Gränslös kunskap högskolan i globaliseringens tid Prop. 2008/09:175 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Ökad internationalisering av universitet och högskolor

Ökad internationalisering av universitet och högskolor Ökad internationalisering av universitet och högskolor Tema-möte med SUHF:s expertgrupp för internationalisering 170920 Agneta Bladh Internationaliseringsutredningen 1 Uppföljning Internationaliseringsutredningens

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Erasmus Mundus Basinformation

Erasmus Mundus Basinformation 2013-02-12 Erasmus Mundus Basinformation Rebecka Herdevall Vad är Erasmus Mundus? Programmets syfte, struktur etc. Erasmus Mundus EU-finansierat program som inrättades 2004 Europeiska kommissionens utförarorganisation,

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Ökad internationalisering av universitet och högskolor

Ökad internationalisering av universitet och högskolor Ökad internationalisering av universitet och högskolor NUAK 18 september 2017 Albin Gaunt och Maria Wilenius Internationaliseringsutredningen 1 Uppdraget nya mål och ny nationell strategi för internationalisering

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Strategi för internationalisering

Strategi för internationalisering Dnr: ORU 1.3.2-823/2014 Strategi för internationalisering 2015 2020 Fastställd av: rektor Datum: 2015-09-08 INLEDNING Örebro universitet är ett relativt ungt lärosäte inom svensk högre utbildning. Universitetets

Läs mer

till Strategi för internationalisering vid Linköpings universitet. Universitetsstyrelsen beslutar godkänna principerna för det framlagda förslaget

till Strategi för internationalisering vid Linköpings universitet. Universitetsstyrelsen beslutar godkänna principerna för det framlagda förslaget 2005-12-16 BESLUT Dnr LiU 1423/05-10 Strategi för internationalisering vid Linköpings universitet Universitetsstyrelsen beslutar godkänna principerna för det framlagda förslaget till Strategi för internationalisering

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET STRATEGISK AGENDA 2015 2018 1 2 HÄLSAAR BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET IVVÄLFÄRDHÄ VHÄLSAVÄ BETS S Vision och strategier för Fortes verksamhet inom hälsa, arbets liv och välfärd 2015 2018 Forte arbetar på uppdrag

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16 Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: 150910 BESLUTAD AV: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt mål för

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi

Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi s Pedagogiska Akademi Lärare som är involverade i s utbildningar är välkomna att ansöka om att få sina pedagogiska meriter bedömda för att antas som ledamot till s Pedagogiska Akademi. Lärare som kontinuerligt

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI Strategin för Högskolans internationella verksamhet Fastställt av HIG-STYR 2013/81 Innehållsförteckning Inledning... 3 Internationalisering vid Högskolan i Gävle... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Rektor - tills vidare Organisation Informationsenheten Sid 2 (8) 1. Inledning...

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

KTH:s riktlinje för internationalisering

KTH:s riktlinje för internationalisering RIKTLINJE Gäller från och med 2007-06-18 KTH:s riktlinje för internationalisering Gäller fr o m 2002-11-01 Ändrad fr o m 2007-06-18 Denna riktlinje grundar sig på: Rektors beslut nr 699/02, dnr 930-1234-01,

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete Självvärdering Lärosäte: [Ange namn på lärosätet] Reg.nr: UKÄ:s granskningar fokuserar på att granska om lärosätenas kvalitetssäkringsarbete,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-1444-12

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

System för kvalitetssäkring av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala universitet

System för kvalitetssäkring av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala universitet System för kvalitetssäkring av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala universitet Birgitta Gelin Kansliet för Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten birgitta.gelin@uadm.uu.se Åsa Kassman Rudolphi Institutionen

Läs mer

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens 2017-02-23 Aleksandra Sjöstrand Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Varför validering? Jag kontaktade universitetet så fort

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad internationalisering av universitet och högskolor. Dir. 2017:19. Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017

Kommittédirektiv. Ökad internationalisering av universitet och högskolor. Dir. 2017:19. Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Kommittédirektiv Ökad internationalisering av universitet och högskolor Dir. 2017:19 Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska i syfte att öka internationaliseringen

Läs mer

Räcker det med undervisning på engelska? En granskning av strategier för internationalisering av högre utbildning.

Räcker det med undervisning på engelska? En granskning av strategier för internationalisering av högre utbildning. Räcker det med undervisning på engelska? En granskning av strategier för internationalisering av högre utbildning. Utgiven av Sveriges förenade studentkårer 2014 Utredare: Jenny Andersson Layout: Anna

Läs mer

Mål och riktlinjer för studievägledning på grund- och avancerad nivå vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Mål och riktlinjer för studievägledning på grund- och avancerad nivå vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet Riktlinjer Fastställt av fakultetsstyrelsen 2001-06-20 Reviderad 2004-12-01, 2006-12-21, 2010-04-13 Dnr M:A9 46/2001 1 Studievägledningen Mål och riktlinjer för studievägledning på grund- och avancerad

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Bilaga KN 2012/6868 Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Konstnärsnämnden har fått regeringens uppdrag att utveckla former för internationellt kulturutbytet

Läs mer

Arbets-, besluts- och delegationsordning

Arbets-, besluts- och delegationsordning Arbets-, besluts- och delegationsordning Styrelsen för utbildning Dnr 1-230/2015 Fastställd av styrelsen 2015-04-15 Ersätter Arbets- och delegationsordning, dnr 2007/11-010 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Institutionen för musik och bild. Verksamhetsplan år

Institutionen för musik och bild. Verksamhetsplan år Institutionen för musik och bild Verksamhetsplan år 2015-2017 I verksamhetsplanen beskrivs de avsikter och prioriteringar som institutionen för musik och bild (MB) kommer att göra under de kommande verksamhetsåren.

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

Plan för internationalisering av utbildning på grund- och avancerad nivå för perioden 2008-2011

Plan för internationalisering av utbildning på grund- och avancerad nivå för perioden 2008-2011 Dnr LTH 2007/861 1 2007-12-14 Christina Grossmann Internationella kontoret, LTH Plan för internationalisering av utbildning på grund- och avancerad nivå för perioden 2008-2011 Lunds universitet ska bidra

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer