Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 5049/ Styrelsen för Forskarutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 5049/ Styrelsen för Forskarutbildning"

Transkript

1 Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen / Styrelsen för Forskarutbildning Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 1

2 Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen / Innehåll Sammanfattning FUS strategi för internationalisering... 3 Planering av FUS internationella verksamhet... 4 Kriterier för att ingå eller upprätthålla övergripande internationella samarbetsavtal inom forskarutbildning... 5 KI:s internationella samverkan inom forskarutbildning... 6 Bakgrund... 6 Mål med internationalisering av forskarutbildning... 8 Strategi... 9 Strategi sammanfattning... 9 Strategi för internationalisering av forskarutbildning Strategi för övergripande internationella avtal om samarbeten inom forskarutbildning

3 Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen / Sammanfattning FUS strategi för internationalisering KI ska ha en internationellt konkurrenskraftig forskarutbildning. Detta förutsätter bland annat en internationalisering av forskarutbildningen, vilket ökar utbildningens kvalitet genom ökat inflöde av idéer och nya möjligheter till samarbeten för studenter och forskare. Internationell samverkan skapar unika möjligheter till kontakter med andra elitmiljöer och universitet samt tillgång till unika projekt, material och metoder. KI har dessutom som framstående universitet en viktig roll att spela i frågor som berör global hälsa och ska ta ett aktivt ansvar för hälsofrågor av globalt intresse. Internationalisering av forskarutbildningen är således en viktig kvalitetsfråga som ska prioriteras. Endast en ökad omfattning av internationalisering är dock ej tillräckligt eller ett mål i sig. Av högsta betydelse är att internationaliseringen sker på ett sätt som verkar för hög kvalitet inom forskningens och forskarutbildningens alla aspekter i vardera enskilt samarbetsprojekt. Grunden för internationell samverkan är att KI har forskare som driver internationella samarbeten inom utbildning och forskning. De flesta samarbeten initieras och upprätthålls av enskilda forskare eller forskargrupper. Dessa forskare bör stimuleras och uppmuntras att fortsatt initiera samarbeten som bidrar till forskarutbildningens vidareutveckling. De ska ges verktyg och en infrastruktur som säkrar hög kvalitet inom samarbetena. För vissa samarbeten krävs övergripande samarbetsavtal mellan KI och annat universitet, men dessa är endast nödvändiga då avtalet uppenbarligen tillför såväl samarbetet som KI ett mervärde. KI ska inte ingå övergripande avtal då ett samarbete kan fungera väl även utan avtal, om avtalet ej är erforderligt genomarbetat, eller då grunden till avtalet ej håller tillfredsställande krav på kvalitet. De avtal som ingås ska präglas av hög kvalitet i såväl planering som implementering. Frågor om forskningsetik och moral ska noga beaktas innan avtal ingås. Väl fungerande långsiktig internationell verksamhet ska präglas av en ömsesidig respekt för parternas likheter och olikheter och nyttan av samarbetet för alla involverade parter på olika nivåer i organisationen vid hem- och partneruniversitet ska tydligt framgå. Befintliga avtals implementering ska fortlöpande följas upp. Avtal som tillför forskarutbildningen en ytterligare kvalitetsdimension tar resurser och FUS ska därmed verka för att finna nya finansieringsmöjligheter för att stimulera internationell samverkan.

4 4 / 13 Planering av FUS internationella verksamhet FUS övergripande planering är att föra internationaliseringen av forskarutbildningen framåt genom att: Verka för att underlätta internationella kontakter och stimulera enskilda doktoranders internationella utbyten. Verka för att utveckla professionella administrativa och praktiska rutiner för internationalisering och för att undanröja hinder och underlätta mobilitet. Verka för att forskarutbildningen vid KI stödjer en aktiv samverkan för Global hälsa. Vara aktiv i framtagande av övergripande avtal som berör forskarutbildning. FUS ska verka för att övergripande samarbetsavtal följer uppställda kriterier och principer om etik och moral. Verka för att övergripande samarbetsavtal drivs av ömsesidig nytta för alla parter. FUS ska verka för att övergripande samarbetsavtal om gemensamma examina (joint degrees) ingås restriktivt. Verka för att identifiera strategiskt viktiga parter för övergripande samarbetsavtal om forskarutbildning. Verka för att övergripande internationella samarbetsavtal och dess innehåll ska vara transparenta och tillgängliga för alla KI:s forskare och studenter. FUS ska verka för att rutiner utarbetas för uppföljning av samarbetsavtal. 4

5 5 / 13 Kriterier för att ingå eller upprätthålla övergripande internationella samarbetsavtal inom forskarutbildning För att ingå eller upprätthålla ett övergripande internationella samarbetsavtal inom forskarutbildning ska nyckelkriterier beaktas för att säkerställa grund till kvalitet och nytta av ett sådant avtal. Kriterierna är framtagna och prioriterade i enlighet med FUS strategi för internationalisering. Kriterierna ska gås igenom i de fall då andra universitet önskar ingå ett övergripande avtal med KI eller då KI/FUS önskar ingå ett övergripande avtal med en annan part. Genom att sammanställa svar i enlighet med dessa kriterier i en checklista visualiseras på ett enkelt sätt underlaget för avtal som beaktas. Listan används med fördel för att förklara FUS strategi för avtal gentemot universitet, institutioner, forskare, studenter och övriga intressenter i samband med internationella samarbeten. Ett avtal som uppenbart uppfyller samtliga nyckelkriterier är värt att ingå för KI/FUS och kan även motivera särskild finansiering. I de fall då endast få av kriterierna uppfylls bör inget övergripande avtal ingås. De nyckelkriterier som ska beaktas vid övergripande samarbetsavtal är: Att KI:s regelverk och etiska principer kan följas till fullo (obligat kriterium) Att doktorander genom avtalet får en bättre utbildning än om avtalet ej tecknas Att avtalet ger KI tillgång till unik expertis och/eller teknologi Att avtalet ger KI tillgång till unikt forskningsmaterial Att avtalet stimulerar nya möten mellan forskare och studenter Att KI genom avtalet kan spela en viktig roll för hälsa ur ett globalt perspektiv Att KI:s varumärke stärks Att finansiering finns Att god möjlighet till implementering och uppföljning av avtalet föreligger 5

6 6 / 13 KI:s internationella samverkan inom forskarutbildning Bakgrund KI har idag ett stort antal pågående internationella samarbeten på forskarutbildningsnivå med olika regioner och länder. Den största andelen internationella samarbeten sker mellan enskilda forskare eller forskargrupper utan övergripande avtal. Det finns dessutom ett stort antal registrerade heltidsstuderande vid KI med grundutbildning från ett utländskt universitet. De flesta har kommit till KI som så kallade Free movers utan att övergripande avtal om utbyte funnits. Många av de svenska doktoranderna åker utomlands för att få internationella erfarenheter som ytterligare bidrar till att kvaliteten på KI:s forskarutbildning stärks. Dessa olika former av utbyten på individuell nivå kommer troligen öka ytterligare under kommande år mot bakgrund av ökad europeisk integrering (bl.a. via Bolognaprocessen) samt ökad globalisering. För att uppnå målet med mobilitet av forskarstuderande använder KI idag tre olika huvudsakliga former av samarbeten individuella, sandwichprogram, eller dubbel examina oberoende av formuleringar i avtal eller finansieringsmodeller. Forskarutbildningen utformad som ett individuellt samarbete innebär oftast att den forskarstuderande under samarbetets gång är registrerad endast vid ett universitet, genomför hela sin formella utbildning där och får sin examen från detta universitet. Samarbeten utformade enligt en så kallad sandwichmodell innebär att studenten har handledare vid både hem- och partneruniversitet. Delar av forskarutbildningen sker vid partneruniversitet och andra delar vid hemuniversitetet. Omfattning av utbyte och andra yttre ramar för programmet regleras i detta fall oftast genom avtal. Detta garanterar utbyte mellan de deltagande institutionerna på en junior och senior nivå samt skapar en plattform för utökade framtida samarbeten. Dessutom finns övergripande avtal som ger möjlighet till en gemensam examina, en så kallad Joint degree. Två eller fler lärosäten utvecklar och ger i detta fall en forskarutbildning som resulterar i en gemensam examina, både från hem- och partneruniversitet. KI ingår dessutom samarbetsavtal med en rad olika universitet och forskningsinstitut runt om i världen som ej endast berör ramar för forskarutbildning. Dessa avtal är övergripande och omfattar ofta en intention att samverka för att få till stånd goda förutsättningar för forskning och/eller forskarutbildning för båda parter. Dessutom ingås avtal om specifika delar såsom forskarutbildning, en viss typ av forskning eller ett visst forskningsområde. Anledningen till att KI i dessa fall ingår övergripande samarbetsavtal är flera, främst att övergripande avtal som universitetsledningen står bakom ger unika förutsättningar att bedriva forskning och utbildning och tillgång till unikt forskningsmaterial. 6

7 7 / 13 Andra anledningar till att ingå övergripande avtal är att ett avtal med KI många gånger ses som en kvalitetsstämpel för andra universitet. Detsamma kan gälla för KI när avtal ingås med mycket välrenommerade universitet och institut. Detta leder till good-will och möjlighet till ytterligare kontakter. Avtal är dessutom ibland nödvändiga för att partneruniversitetet ska beviljas finansiering från sina egna regeringar, och i dessa fall kan KI bistå med ett avtal som endast handlar om goda intentioner utan egentlig förbindelse. I de fall då motparten erbjuder full finansiering är detta i sig en viktig aspekt. I proposition 2004/05:162, Ny Värld Ny högskola, fastslås att varje lärosäte bör sträva efter att varje forskarstuderande någon gång under utbildningen ska förlägga en del av sin utbildning vid ett utländskt universitet och att lärosäten ska föra in internationella dimensioner i utbildningen. FUS strategi stämmer således väl överens med regeringens önskemål angående internationalisering av forskarutbildning. KI:s forskningsstrategi för fastslår vidare att internationellt samarbete är nödvändigt för att upprätthålla och stärka KI:s konkurrenskraft, och bidrar ökat värde för den enskildes kompetens. FUS verkar även för att fortsätta harmonisera forskarutbildningen inom Europa i enlighet med den pågående Bolognaprocessen. Detta gäller framförallt en anpassning av kursplaner enligt så kallade learning outcomes. En medveten strategi för internationalisering av forskarutbildningen ger goda förutsättningar att skapa en grund för att ge en ytterligare dimension till forskningen med ökad kvalitet. Målen med den internationella strategin är långsiktiga och övergripande och bör således kompletteras med konkreta delmål för varje enskilt internationellt samarbete. 7

8 8 / 13 Mål med internationalisering av forskarutbildning För att FUS i sin internationella verksamhet ska kunna bidra till att förverkliga sin vision, har ett antal mål för verksamheten identifierats liksom strategier för att uppnå dessa. FUS strategi för internationalisering utgår därmed från de mål som satts för verksamheten. Dessa kan sammanfattas som följer: Internationalisering av forskarutbildning Internationalisering av forskarutbildningen ska öka utbildningens kvalitet och bidra till att främja förståelsen och respekten för andra synsätt och kulturer. Hinder för internationalisering ska undanröjas, mobilitet ska underlättas. KI bör ta ansvar för och spela en viktig roll i frågor som berör global hälsa. KI ska vara attraktivt som utbildningsalternativ för forskarutbildning för svenska såväl som utländska studenter. Internationalisering ska vara en naturlig del av forskarutbildningen och KI:s studenter ska genom internationell erfarenhet bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Övergripande internationella samarbetsavtal inom forskarutbildningen Övergripande samarbetsavtal ska vara av uppenbar ömsesidig nytta för alla parter. Övergripande avtal om forskarutbildning ska vara väl genomarbetade och ingås med strategiskt viktiga partnerinstitutioner. Uppföljning av KI:s internationella verksamhet ska vidareutvecklas och god implementering av tecknade avtal ska säkerställas. 8

9 9 / 13 Strategi Strategi sammanfattning Internationalisering av forskarutbildning FUS ska verka för att underlätta internationella kontakter och stimulera enskilda doktoranders internationella utbyten. FUS ska verka för att utveckla professionella administrativa och praktiska rutiner för internationalisering och för att undanröja hinder och underlätta mobilitet. FUS ska verka för att forskarutbildningen vid KI stödjer en aktiv samverkan för Global hälsa. Övergripande internationella samarbetsavtal inom forskarutbildningen FUS ska vara aktiva i processen kring övergripande samarbetsavtal som berör forskarutbildning. FUS ska verka för att övergripande samarbetsavtal följer uppställda kriterier och principer om etik och moral. FUS ska verka för att övergripande samarbetsavtal drivs av ömsesidig nytta för alla parter. FUS ska verka för att övergripande samarbetsavtal om gemensamma examina (joint degrees) ingås restriktivt. FUS ska verka för att identifiera strategiskt viktiga parter för övergripande samarbetsavtal om forskarutbildning. FUS ska verka för att övergripande internationella samarbetsavtal och dess innehåll ska vara transparenta och tillgängliga för alla KI:s forskare och studenter. FUS ska verka för att rutiner utarbetas för uppföljning av samarbetsavtal. 9

10 10 / 13 Strategi för internationalisering av forskarutbildning FUS ska verka för att underlätta internationella kontakter och stimulera enskilda doktoranders internationella utbyten. För att skapa en än mer attraktiv forskarutbildning vid KI är internationaliseringen en viktig aspekt. Internationalisering bidrar till utbildningens kvalitet genom att tillföra ytterligare en dimension och medverkar till att utbilda KI:s doktorander till att bli internationellt medvetna forskare. Internationaliseringen av forskarutbildningen, på hemmaplan och genom mobilitet, bidrar till att främja förståelsen och respekten för andra synsätt och kulturer och till att göra studenter mer attraktiva på arbetsmarknaden, både nationellt och internationellt. Studenter, doktorander, forskare och lärare från andra länder eller med internationella erfarenheter är således en tillgång för utbildnings- och forskningsmiljöernas utveckling och kvalitet. FUS internationaliseringsarbete ska sträva efter att öka och stimulera enskilda KIdoktoranders möjlighet till att skaffa sig erfarenheter från en unik internationell forskningsmiljö. FUS ska verka för att på bästa möjliga sätt underlätta för de forskare som på olika sätt vill initiera samarbeten som innehåller moment av forskarutbildning, utbyten av studenter, kurser eller labbesök. Internationell erfarenhet bör ingå som en naturlig del av forskarutbildningen. FUS ska verka för att finna nya medel och finansiering för att stimulera internationella samarbeten. För att stimulera internationell samverkan på forskarutbildningsnivå behövs nya former av åtgärder. Resebidrag för kortare vistelser utomlands finns idag i flera former och det är istället ett mer omfattande stöd som efterfrågas. Internationalisering kräver resurser och FUS vill verka för att finna och instifta nya former av konkurrensutsatt stöd till forskargrupper som verkar för forskarutbildningens internationalisering. Stödet kan utgå till finansiering av kurser eller enskilda doktorand- eller handledarutbyten, med en tydlig nytta för forskarutbildningen. 10

11 11 / 13 FUS ska verka för att man inom ramen för KI:s programområden ska finna EU-initiativ för finansiering av internationella samarbeten. Inom ramen för de av KI prioriterade programområden och forskarutbildningsprogram bör dessa verka för att identifiera eller initiera nya EUinitiativ. Detta genomförs i samarbete med väl fungerande nätverk såsom LERU och Eurolife. FUS vill uppmuntra initiativ inom varje enskilt programområde för att skapa ett nätverk för samarbeten inom EU. FUS ska verka för att utveckla professionella administrativa och praktiska rutiner för internationalisering och för att undanröja hinder och underlätta mobilitet. Ett ökat antal internationella avtal innebär ett ökat antal forskarstuderande med utländsk bakgrund. Inom ramen för pågående och kommande avtal förbinder sig KI att hantera en rad frågor kring inkommande studenter. För att hantera frågor kring de övergripande avtal som KI ingår angående forskarutbildning, vill FUS verka för att upprätta ett så kallat Programme office. Denna funktion bör fungera som ett viktigt instrument både internt och externt och bör förbättra förutsättningen för kvalitetssäkring för inresande doktorander inom ramen för övergripande avtal. Uppgifter som faller inom ramen för denna verksamhet är: Bistå med hantering av visum och uppehållstillstånd. Se till att formaliteter kring studenternas registrering och rapportering hanteras enligt regler och avtal. Koordinera alla studenters och handledares vistelser och resor till och från Sverige. Stödja god kommunikation mellan hem- och partneruniversitet. Handha vissa ekonomiska aspekter av avtalen Uppföljning av studenter Rapportering av studenters status till hemuniversitet FUS ska verka för att forskarutbildningen vid KI stödjer en aktiv samverkan för Global hälsa. KI har en viktig roll att spela i frågor som berör global hälsa och KI tar idag ett aktivt ansvar för hälsofrågor av globalt intresse genom KIRT (Karolinska International Research and Training Committee). KIRT har i uppdrag att utveckla och administrera KI:s forskning, forskarutbildning och internationella samarbeten avseende hälsofrågor av globalt intresse genom att skapa varaktigt samarbete mellan KI och akademiska institutioner i låg- och medelinkomstländer. Samarbetet ska vara till nytta för båda parter och syftar till att stärka möjligheterna till forskning och forskarutbildning i de utländska universitetens hemregioner. Dessa samarbeten är positiva och FUS avser att verka för dess fortsättning och de bör, om ekonomisk möjlighet finns, i framtiden även utökas. 11

12 12 / 13 Strategi för övergripande internationella avtal om samarbeten inom forskarutbildning Inga internationella avtal om forskarutbildning ska vid KI tecknas utan FUS medverkan FUS ska verka för att övergripande avtal följer uppställda kriterier 1 och principer om etik och moral. De flesta samarbeten sker idag på enskilda forskares initiativ och FUS anser att det är en nödvändig form för internationalisering som ytterligare bör uppmuntras. För att FUS ska stödja övergripande avtal krävs att forskarutbildningsfrågor står i fokus för samarbetet och FUS ska om så är fallet vara aktiv i processen kring att ta fram samt implementera övergripande avtal. Nyttan av ett övergripande avtal för alla involverade parter vid hem- och partneruniversitet såsom universitet, handledare, doktorander till skillnad mot om det inte fanns ett avtal, ska tydligt framgå. Genom att fastställa kriterier för framtagande av avtal skapas rutiner för att säkerställa nyttan av dessa. Kriterierna ska vara väl underbyggda och prioriterade i enlighet med KI:s övergripande strategi för internationalisering, samt övriga berörda styrelsers internationella strategier. Uppfyller inte det aktuella avtalet uppsatta kriterier bör således inget övergripande avtal ingås och i dessa fall bör istället andra samarbetsformer stimuleras på en mer decentraliserad nivå, på en institution eller mellan enskilda forskare eller forskargrupper. Innan avtal ingås bör dessa vid varje tillfälle föregås av en analys och diskussion kring etiska aspekter av avtalen avseende forskningsetik, moral och eventuella miljöaspekter. I de fall där partneruniversitetet är villiga att finansiera samarbeten bör finansiering vid varje enskilt tillfälle vägas mot kvalitet. Det är viktigt att se till det antal forskarutbildningsplatser finansieringen ger och vad den reella omkostnaden för dessa är. Dessutom får på inga villkor dessa typer av avtal göra avkall på KI:s kvalitetskrav och regler för hur forskarutbildning ska bedrivas. FUS ska verka för att övergripande avtal om joint degrees ingås restriktivt. Inom ramen för Bolognaprocessen drivs frågan om gemensamma examina, så kallade joint degrees, mycket aktivt. Syftet med Joint degree är att två eller fler lärosäten utvecklar och ger en gemensam utbildning, eller ett gemensamt utbildningsprogram, vilket leder till en gemensam examen. För svenskt vidkommande gäller definitionen att joint degree kan leda till två eller fler examensbevis utfärdade av de deltagande lärosätena i utbildningen/programmet och därtill kan om så önskas ett gemensamt diplom utfärdas. Arbetet med joint degree innebär utredningar om partneruniversitetets status och krav på forskarutbildning. Avtalets villkor för utfärdande av Joint degree måste 1 Se separat checklista för kriterier inför tecknande av avtal om forskarutbildning 12

13 13 / 13 kontrolleras inför varje individuell examen och avtal om joint degree kräver således avsevärt mer administration. Det är mycket viktigt att urskilja med vilka parter KI ska ingå denna typ av samarbete och ett krav bör vara att samarbetet har en tydlig gemensam profil som endast kan uppstå genom det specifika samarbetet. I de fall diskussioner med tänkbara utländska partneruniversitet resulterar i en önskan om att starta ett samarbete med joint degree som mål ska ett avtal som reglerar innehåll samt juridiska och praktiska aspekter av samarbetet tecknas innan samarbetet startar. För att en gemensam utbildning eller ett gemensamt program ska fungera krävs att en ansvarig person samt en styrgrupp utses för samarbetet med tydligt mandat och med en fastställd budget. FUS ska verka för att identifiera strategiskt viktiga parter för övergripande avtal om forskarutbildning. Vilka regioner och länder som KI bör satsa på beror främst på vad de kan erbjuda KI och vad KI har att erbjuda dessa. Vad som kan kategoriseras som ett rätt universitet kan vara att de är högteknologiska eller har tillgång till särskilt intressanta forskningsprojekt. På så sätt kan samarbeten ge tillgång till unika metoder, unikt forskningsmaterial, unik kompetens, State of the art teknologi. Samarbeten ger även exponering av KI som varumärke, vilket leder till att KI:s varumärke stärks om samarbetets grund är av hög kvalitet. FUS ska verka för att internationella samarbetsavtal och dess innehåll ska vara transparenta och tillgängliga för alla KI:s forskare och studenter. En förutsättning för att uppnå målet med de övergripande avtalen är att innehållet och möjligheten att delta i samarbeten inom ramen för dessa avtal är brett tillgängliga. I de fall då forskare eller studenter vid eller utom KI har möjlighet att dra nytta av de övergripande avtalen bör detta underlättas och god tillgång till avtal och dess innebörd ses över. Informationskanaler blir i dessa fall avgörande och information om KI:s internationella avtal ska därmed finnas tillgängligt via övergripande informationskanaler. Vetenskaplig samt administrativ koordinator för aktuella samarbetsavtal ansvarar för att spridning sker vid aktuella händelser. I övrigt ska FUS verka för att information om pågående avtal sprids och finns tillgängliga vid förfrågan. FUS ska verka för att rutiner utarbetas för uppföljning av avtal. För att uppnå uppställda mål om hög kvalitet för internationaliseringsarbetet är en förutsättning att under hela processen följa verksamheten i enlighet med den internationella strategin. En viktig del av arbetet handlar härvidlag om att skapa säkra rutiner för uppföljning av avtalens implementering. En god uppföljning säkerställer kvalitet i forskarutbildningen för enskilda doktorander men även för internationaliseringen som helhet. 13

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Strategi för internationalisering

Strategi för internationalisering Dnr: ORU 1.3.2-823/2014 Strategi för internationalisering 2015 2020 Fastställd av: rektor Datum: 2015-09-08 INLEDNING Örebro universitet är ett relativt ungt lärosäte inom svensk högre utbildning. Universitetets

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Biomedicinska analytikerprogrammet 2012 2013 Inledning Biomedicinsk analytiker (engelska biomedical scientist) är ett internationellt yrke och utbildning finns världen

Läs mer

Policy för internationalisering vid Lunds universitet

Policy för internationalisering vid Lunds universitet Styrelsen 2007-12-17 Policy för internationalisering vid Lunds universitet 2008-2011 I denna policy 1 för internationalisering formuleras gemensamma visioner, värderingar, mål och strategier för universitetets

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

Uppdaterad 2014-05-19. Regler för etablering av internationella samarbetsavtal

Uppdaterad 2014-05-19. Regler för etablering av internationella samarbetsavtal Uppdaterad 2014-05-19 Regler för etablering av internationella samarbetsavtal Innehåll Inledning 3 Översikt för etablering och avslut av internationella samarbetsavtal 4 Bilateralt universitetsövergripande

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Läkarprogrammet 2012 2013 INLEDNING Högskolor och universitet styrs av omvärldens direktiv och internationalisering har blivit en kvalitetsindikator. Attraktiva och

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Bakgrund och inledning Högskolan Dalarnas styrelse fastställde i december 2014 en vision för Högskolan. Visionen är inte tidsatt

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi och Fysioterapi HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013 LC, US 1 Inledning Det pågår kontinuerligt

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen Mall 2 för utvecklingssamtal 2013-09-19 Personalavdelningen Utvecklingssamtal 1 Vid Linnéuniversitetet genomförs utvecklingssamtal årligen. Inför utvecklingssamtalet ska både chef och medarbetare i god

Läs mer

Internationaliseringsmål vid Luleå tekniska universitet

Internationaliseringsmål vid Luleå tekniska universitet Internationaliseringsmål vid Luleå tekniska universitet 2008-2011 Reviderad Bakgrund... 3 Internationaliseringsmålen kopplade till universitetets framtidsbild... 4 Internationaliseringsmål med handlingsplan...

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift.

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift. Strategi 2014 (1) Sammanfattning Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar

Läs mer

Gemensamma utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Gemensamma utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Gemensamma utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Kristina Miolin KRISTINA.MIOLIN@ER.LU.SE Redan de gamla grekerna - De gemensamma utbildningsprogrammen har funnits

Läs mer

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut?

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? R1 Handläggare: Styrelsen Datum: 2017-04-12 Dnr: O410-2/1617 Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? Bakgrund Som en del av arbetet under verksamhetsåret 2015/2016

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

Program för internationalisering

Program för internationalisering Dnr UFV 2015/280 Program för internationalisering Fastställt av konsistoriet 2015-11-12 Innehåll 1. Inledning 3 2. Förutsättningar för framgång 3 3. Världsledande forskning 4 3.1 Stärka Uppsala universitets

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Budget och verksamhetsplan för genomförande av LiUs internationaliseringsstrategi

Budget och verksamhetsplan för genomförande av LiUs internationaliseringsstrategi Linköpings universitet 07-01-23 Strategigruppen för internationalisering Till Rektor Budget och verksamhetsplan för genomförande av LiUs internationaliseringsstrategi 2007-2009 I enlighet med beslut från

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen 2015-09-08 -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom

Läs mer

Internationell kommitté 2015 02 11 för omvårdnadsutbildning

Internationell kommitté 2015 02 11 för omvårdnadsutbildning LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL Medicinska fakulteten Sammanträdesdag Internationell kommitté 2015 02 11 för omvårdnadsutbildning Närvarande Boel Hovde Karin Björkman Björkelund Anneli Sundberg Anne Lundwall

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Bilaga 2. Övergripande kvalitetsindikatorer för Karolinska Institutet

Bilaga 2. Övergripande kvalitetsindikatorer för Karolinska Institutet Bilaga 2 Övergripande kvalitetsindikatorer för Karolinska Institutet 1 KI-övergripande indikatorer för forskarutbildning Indikatorer Datakälla Vi följer idag Vi kan mäta idag Crown factor (R) ** Genomströmning

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid FHS

Riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid FHS Riktlinjer 1 (5) Riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid FHS Dessa riktlinjer ersätter Ö 887/2012 Riktlinjer för hantering av externa forskningsbidrag vid FHS fastställda den 9 juni 2014.

Läs mer

Forskarutbildningssatsning (FUS) / Doctoral Studies Initiative (DSI) KTH

Forskarutbildningssatsning (FUS) / Doctoral Studies Initiative (DSI) KTH Projektplan Forskarutbildningssatsning (FUS) / Doctoral Studies Initiative (DSI) KTH 2014-2015 Bakgrund I handlingsplanen till KTH:s kvalitetspolicy slås fast att kvalitetsuppföljning ska göras regelbundet.

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Strategi Kungl. Musikhögskolan

Strategi Kungl. Musikhögskolan Strategi Kungl. Musikhögskolan 2015-2017 KMH:s vision KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet. KMH:s vision Kungl. Musikhögskolan

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete Självvärdering Lärosäte: [Ange namn på lärosätet] Reg.nr: UKÄ:s granskningar fokuserar på att granska om lärosätenas kvalitetssäkringsarbete,

Läs mer

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN Fastställd av institutionsstyrelsen 2009-05-15 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

Forskning i en föränderlig värld

Forskning i en föränderlig värld Forskning i en föränderlig värld STINTs frukostmöte 2017-11-07 Agneta Bladh Internationaliseringsutredningen 1 Varför internationalisering? 1. Universitet och högskolor är avgörande för det internationella

Läs mer

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET STRATEGISK AGENDA 2015 2018 1 2 HÄLSAAR BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET IVVÄLFÄRDHÄ VHÄLSAVÄ BETS S Vision och strategier för Fortes verksamhet inom hälsa, arbets liv och välfärd 2015 2018 Forte arbetar på uppdrag

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Greg Neely International Office Det internationella perspektivet ska vara en självklar del i all

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Ersta Sköndal högskolas samarbete med HumaNova

Ersta Sköndal högskolas samarbete med HumaNova Ersta Sköndal högskola Rektor Barbro Molander Ersta Sköndal högskolas samarbete med HumaNova Bakgrund Huma Nova har marknadsfört universitetskurser i teoretisk psykosyntes på A-nivå (20 poäng) och B-nivå

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår 2015. Dnr: 1-668/2014. Fastställd: 2014-11-17

Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår 2015. Dnr: 1-668/2014. Fastställd: 2014-11-17 Verksamhetsplan Styrelsen för forskarutbildning Verksamhetsår 2015 Dnr: 1-668/2014 Fastställd: 2014-11-17 Styrelsen för forskarutbildning (FUS) Dekanus: Anders Gustafsson Prodekanus: Marianne Schultzberg

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office KK höstlansering 2015 Grants and Innovation Office Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft KK-stiftelsens medel syftar till att bygga ihop forskningsuppbyggnad och kompetensutvecklingsprogram för att sträva

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Världen finns nära dig

Världen finns nära dig Världen finns nära dig Bli internationell med oss Internationalisering angår alla Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO är en fördomsfri vägvisare för internationaliseringen

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Sida 1 av 7 Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Tänk stort, börja i det lilla, gå snabbt framåt Think big, start small, move fast Innovationcenter, Mayo Clinic Sida 2 av 7 Innehåll En vision

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

2011-04-19 UPPSALA STUDENTKÅRS INTERNATIONELLA ÅSIKTSPROGRAM Antaget av Uppsala studentkårs fullmäktige 2007-01-16 Reviderat av Uppsala studentkårs fullmäktige 2009-09-22 Integrering av de internationella

Läs mer

Dnr 6003/2009-300 Handlingsplan för internationalisering av utbildningar på grund- och avancerad nivå 2010-2012

Dnr 6003/2009-300 Handlingsplan för internationalisering av utbildningar på grund- och avancerad nivå 2010-2012 Handlingsplan för internationalisering av utbildningar på grund- och avancerad nivå 2010-2012 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-12-16 1 Handlingsplan för internationalisering av utbildning på

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-1444-12

Läs mer

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 Kriterier och prioriteringsgrunder vid bedömning av ansökningar inom Linnaeus-Palme

Läs mer

Ökad internationalisering av universitet och högskolor

Ökad internationalisering av universitet och högskolor Ökad internationalisering av universitet och högskolor Tema-möte med SUHF:s expertgrupp för internationalisering 170920 Agneta Bladh Internationaliseringsutredningen 1 Uppföljning Internationaliseringsutredningens

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Påverkar vårt internationaliseringsarbete kvaliteten på utbildningsprogrammen vid KI?

Påverkar vårt internationaliseringsarbete kvaliteten på utbildningsprogrammen vid KI? Påverkar vårt internationaliseringsarbete kvaliteten på utbildningsprogrammen vid KI? Styrelsen för utbildning gav ett uppdrag En plan för arbetet togs fram Ett antal frågeställningar formulerades Vad

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2009

Årsredovisningsenkäten 2009 Årsredovisningsenkäten 2009 Skolnamn: Skolan för teknik och hälsa Skolchef: Lars-Åke Brodin Inskickad den: 2010-01-14 Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2009 godkännes:.............................

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom grundutbildningen

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG

ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG RIKTLINJER Diarienummer GIH 2016/601 Beslutat av Högskolestyrelsen Referens Karin Larsén Beslutsdatum 2017-02-17 Giltighetstid Tillsvidare 1(5) ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

Erasmus Mundus Basinformation

Erasmus Mundus Basinformation 2013-02-12 Erasmus Mundus Basinformation Rebecka Herdevall Vad är Erasmus Mundus? Programmets syfte, struktur etc. Erasmus Mundus EU-finansierat program som inrättades 2004 Europeiska kommissionens utförarorganisation,

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013 Dnr: 3989/2012-300 Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013 Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2012-06-15 1 Utgångspunkter KIs utbildningsstrategi för åren 2009-2012 har som övergripande

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer