Program för internationalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program för internationalisering"

Transkript

1 Dnr UFV 2015/280 Program för internationalisering Fastställt av konsistoriet

2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Förutsättningar för framgång 3 3. Världsledande forskning Stärka Uppsala universitets position som en attraktiv, välkänd och världsledande forskningsmiljö Rekrytera de mest kvalificerade forskarna och lärarna Utveckla institutionella relationer med de mest framstående internationella forskningsmiljöerna Öka den internationella finansieringen av forskningen Så ser vi att vi är på rätt väg 5 4. Förstklassig utbildning Utveckla en internationell dimension som bidrar till utbildningens kvalitet Rekrytera studenter från hela världen och utbilda för en global arbetsmarknad Bedriva världsledande forskarutbildning för att forma det framtida samhället Skapa en öppen och inkluderande studiemiljö och trygga studievillkor Så ser vi att vi är på rätt väg 7 5. Så uppnår vi excellens och samhällsnytta Nyttiggöra forskning och utbildning globalt Samarbeta med låg- och medelinkomstländer Öka möjligheterna till praktik och kontakter med en global arbetsmarknad Erbjuda en inkluderande miljö för alla Utveckla det internationella alumnarbetet Så ser vi att vi är på rätt väg 9 6. Uppföljning 10 2

3 1. Inledning Uppsala universitets uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld (Mål och strategier för Uppsala universitet, UFV 2013/110, fastställd av konsistoriet ). Uppsala universitet verkar i ett globalt sammanhang som präglas av både samarbete och konkurrens om talanger och resurser. För att utvecklas och stärka vår position som en dynamisk och vital miljö för utbildning och forskning krävs ett aktivt och målmedvetet internationellt arbete. Det är därför ett av flera viktiga områden för att stärka kvaliteten på forskning och utbildning vid Uppsala universitet. Internationellt samarbete har länge varit en naturlig del av Uppsala universitet. Mobilitet har setts som ett av de främsta uttrycken för detta. I takt med en ökad globalisering ställs samhället inför alltmer sammansatta utmaningar vilket i sin tur ställer nya krav på universiteten. De globala utmaningarna kräver globala universitet där nya former av samarbeten inom forskning, utbildning och samverkan kan bidra till en positiv utveckling i samhället. Program för internationalisering tar sin utgångspunkt i Mål och strategier för Uppsala universitet och syftar till att fördjupa och konkretisera de områden som rör internationalisering. 2. Förutsättningar för framgång Uppsala universitet ska vara ett attraktivt val för framgångsrika forskare och motiverade studenter från hela världen som vill medverka till att forma och utveckla det framtida samhället. Internationalisering är inte ett självändamål utan ska eftersträvas när det stödjer utvecklingen av universitetets verksamhet och bidrar till högre kvalitet i forskning, utbildning och samverkan. Samarbete med såväl svenska som utländska lärosäten ska präglas av vetenskaplig öppenhet, kollegialitet och studentinflytande. Dessa är viktiga och grundläggande värden och en förutsättning för att alla medarbetare och studenter ska kunna utvecklas och komma till sin rätt vid universitetet. Öppenhet och mångfald, liksom samverkan med näringsliv och samhälle, är också betydelsefulla värden både nationellt och internationellt. Internationellt arbete ska vara integrerat i universitetets verksamhet. För att uppnå och upprätthålla denna målsättning krävs resurser i form av prioriteringar och ekonomiska avsättningar i verksamhetsplaneringen på samtliga nivåer vid universitetet. En utvärdering av universitetets internationella arbete innehåller både kvalitativa och kvantitativa aspekter. För att möjliggöra en återkommande uppföljning av universitetets internationella ambitioner över tid identifieras för varje område i programmet ett antal mätbara punkter, vilka huvudsakligen är kvantitativa. Den kvalitativa uppföljningen är beroende av de olika ämnesområdenas särskilda förutsättningar och sker löpande genom det etablerade akademiska kvalitetssäkringsarbetet, så som vid granskning av avhandlingar och forskningsansökningar. 3

4 3. Världsledande forskning Uppsala universitet har som mål att stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet och universitetet ska attrahera de mest kvalificerade forskarna och lärarna från hela världen (Mål och strategier för Uppsala universitet). För att nå målen måste forskningen fortsatt förnyas och utvecklas och internationellt samarbete och utbyte är viktiga faktorer för detta. 3.1 Stärka Uppsala universitets position som en attraktiv, välkänd och världsledande forskningsmiljö Uppsala universitet är ett internationellt universitet med forskning i världsklass. Forskningen som bedrivs ska ge avgörande bidrag till den internationella forskningsgemenskapen och globala samhällsutvecklingen. Universitetets forskare ska publicera sig där deras forskning bäst bidrar till den globala diskussionen samt till spridning av ny kunskap och dess nyttiggörande inom respektive områden. Publicering av forskningsresultat i open access bidrar till detta. 3.2 Rekrytera de mest kvalificerade forskarna och lärarna Forskare och lärare ska bidra till dynamiska forskningsmiljöer som också ger aktualitet och relevans inom utbildningen. För studenter vid Uppsala universitet ska det alltid finnas en tydlig koppling till pågående forskning och studenterna ska, när det är möjligt, inkluderas i den internationella forskningsmiljön. Rekrytering av lärare och forskare ska ske i internationellt öppna utlysningar och universitet ska verka för att kvaliteten i dessa processer utvecklas ytterligare. Likaså uppmuntras medarbetare vid Uppsala universitet att delta i utbyten och annan utgående mobilitet. 3.3 Utveckla institutionella relationer med de mest framstående internationella forskningsmiljöerna Genom universitets historia och tradition av förnyelse i kombination med högklassig forskning har Uppsala universitet en stark position såväl i Europa som globalt. Samarbeten som har utvecklats mellan enskilda forskare eller forskargrupper utgör grunden i universitetets internationalisering. Med utgångspunkt i pågående internationella forskningssamarbeten ska universitetet eftersträva fördjupade strategiska partnerskap som tillför nya värden. Det är angeläget att utveckla stödstrukturer som underlättar och stärker internationella samarbeten och undanröjer hinder för mobilitet, t.ex. genom sabbaticals. Strategiska partnerskap och regionala prioriteringar kan leda till ökad synlighet gentemot andra universitet, finansiärer och blivande studenter och bidra till ökad kvalitet i forskning, utbildning och samverkan. Partnerskapen och de regionala prioriteringarna ska utgöra komplement till och stärka de samarbeten som utvecklats mellan enskilda forskare och forskargrupper. 3.4 Öka den internationella finansieringen av forskningen Universitetets forskare deltar i många internationella samarbeten. Det är angeläget att stöd, både ekonomiskt och administrativt, för detta finns på samtliga nivåer inom universitetet liksom stöd till medarbetare som erhåller uppdrag i internationella sammanhang. Erfarenheterna från arbetet inom existerande storskaliga projekt med internationella partners, inklusive internationella infrastruktursatsningar, är viktiga att ta till vara och utveckla. 4

5 3.5 Så ser vi att vi är på rätt väg Följande mätbara punkter ska hjälpa oss att se att vi är på rätt väg: Andelen internationellt rekryterade postdoktorer, lärare och forskare ökar. Internationell mobilitet bland lärare och forskare ökar, särskilt i relation till starka forskningsmiljöer. Andelen vetenskapliga publikationer i internationellt erkända vetenskapliga publiceringskanaler ökar. Andelen och antalet av internationellt sampublicerad forskning ökar, samt citeringar av dessa. Andelen forskningsresultat som tillgängliggörs i open access ökar. Beviljade forskningsbidrag sökta i internationell konkurrens ökar. Uppsala universitets delaktighet och inflytande i infrastruktursatsningar ökar. Uppsala universitet förbättrar sin placering på ett urval av relevanta internationella rankinglistor. 5

6 4. Förstklassig utbildning Uppsala universitet har som mål att utbildningarna ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och att alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig förstklassiga ämneskunskaper och generella färdigheter. Vidare ska alla studenter ges möjlighet att tillägna sig kritiskt tänkande, ett vetenskapligt förhållningssätt och grundläggande etiska principer. Utbildningarna på avancerad nivå ska vara ett välkänt och attraktivt val för de mest motiverade studenterna från hela världen och andelen studenter på avancerad nivå ska öka. Utbildningarna på forskarnivå ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och vara ett välkänt val för de mest motiverade och kvalificerade studenterna från hela världen. (Mål och strategier för Uppsala universitet). Vid Uppsala universitet är kvalitet ett ledord. Kontakter med internationella utbildnings- och forskningsmiljöer vidgar de globala perspektiven och bidrar till stärkt utbildningskvalitet. Mobilitet bland studenter på grundnivå och avancerad nivå samt bland doktorander är ett av flera sätt att öka kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 4.1 Utveckla en internationell dimension som bidrar till utbildningens kvalitet Det är angeläget att Uppsala universitet initierar och leder projekt samt samarbetar globalt med andra framstående universitet vad gäller innehåll och utformning av utbildningsprogram. Erfarenhetsutbyte och den kunskap det genererar bidrar till att kvaliteten i universitetets utbildningar höjs. Inom varje utbildningsprogram ska det finnas möjlighet till internationellt utbyte genom t.ex. universitetsgemensamma eller programspecifika utbytesprogram, E-lärande eller andra undervisningsformer som ger en internationell dimension. Studenter ska ges förutsättningar att kunna sätta utbildningens kunskapsområde i ett globalt sammanhang och kunna göra internationella jämförelser och reflexioner. Det är därför angeläget att de internationella perspektiven beaktas i de nationella och universitetsinterna kvalitetsutvecklingssystemen. 4.2 Rekrytera studenter från hela världen och utbilda för en global arbetsmarknad Universitetets utbildningar ska vara attraktiva och konkurrenskraftiga i ett globalt sammanhang vilket bekräftas genom att universitetet förmår rekrytera och behålla skickliga och motiverade internationella studenter, samtidigt som studenter med utbildning från Uppsala universitet har gott rykte, är efterfrågade och konkurrenskraftiga på en global arbetsmarknad. Det är viktigt att de utmaningar en internationellt sammansatt studentgrupp medför hanteras konstruktivt och de kvaliteter det medför tillvaratas i undervisningssituationen vilket inte minst leder till ökad förståelse för olika kulturer. Lärare måste därför erbjudas kompetensutveckling, vad det gäller språk, pedagogik, och kulturell mångfald. Vid rekrytering av lärare är det dessutom av stor vikt att den pedagogiska skickligheten värnas. För att långsiktigt säkra att universitetet får allsidigt sammansatta studentgrupper ska universitetet eftersträva en bred rekrytering av de mest motiverade internationella studenterna samt utveckla det internationella utbildningsutbudet. Likaså är det viktigt att utveckla studievägledningsrutiner med hänsynstagande till den internationella arbetsmarknaden. Ett viktigt verktyg i arbetet är stipendier. De bidrar till att säkra rekryteringen av motiverade internationella studenter till grundläggande och avancerad nivå oberoende av deras ekonomiska 6

7 förutsättningar. Det är också angeläget att Uppsala universitets studenter i ökad omfattning bereds möjlighet att studera och praktisera utomlands. 4.3 Bedriva världsledande forskarutbildning för att forma det framtida samhället Rekrytering till utbildning på forskarnivå sker i internationellt öppna utlysningar och en doktorsexamen från Uppsala universitet ska vara globalt konkurrenskraftig. En internationellt väl sammansatt grupp av både forskare och doktorander bidrar till en dynamisk och intellektuellt vital miljö, som präglas av nyfikenhet och öppenhet. En avgörande framgångsfaktor är att alla doktorander blir en aktiv del i den lokala forskarmiljön, liksom inom universitetet i stort. Doktorander antagna vid Uppsala universitet ska uppmuntras att besöka eller förlägga en del av sin forskarutbildning vid utländska lärosäten. Utbildningen på forskarnivå ska kännetecknas av att doktoranden bedriver forskning och att resultaten publiceras och görs tillgängliga såväl internationellt som nationellt. Att utveckla sina pedagogiska färdigheter är en viktig del av utbildningen på forskarnivå. Det är därför angeläget att alla doktorander erbjuds pedagogisk träning som en del av sin utbildning och ges möjlighet att utöva sina pedagogiska färdigheter i praktiken. Därigenom stärks även det internationella inslaget i våra utbildningar. 4.4 Skapa en öppen och inkluderande studiemiljö och trygga studievillkor Studiemiljön ska vara öppen och inkluderande för svenska och internationella studenter och doktorander. Det ska finnas goda förutsättningar för studentinflytande, även i utbildningsprogram som delvis genomförs vid utländska lärosäten. För att uppnå trygga studievillkor måste studiemiljön även vara lyhörd för globalt rekryterade studenters och doktoranders utmaningar, särskilt mottagande av dessa och deras medföljande har stor betydelse. Relevant material ska finnas tillgängligt och lätt sökbart på både svenska och engelska. Det är viktigt att arbetsvillkoren är trygga och att universitetet regelbundet följer upp gällande villkor särskilt för studenter med extern finansiering. Uppföljning av studievistelser för både in- och utresande studenter och genom internationella studentutvärderingar (t.ex. International Student Barometer) ska ske återkommande och återkopplas till institutioner, fakulteter och programansvariga som underlag för kvalitetsutveckling. 4.5 Så ser vi att vi är på rätt väg Följande mätbara punkter ska hjälpa oss att se att vi är på rätt väg: En balanserad internationell mobilitet med geografisk spridning. Andelen studenter vid Uppsala universitet som har genomfört en del av sin utbildning vid utländskt lärosäte ökar. Rekryteringen av internationella programstudenter, från EU/EES-området liksom utomeuropeiska länder, ökar. Antalet kurser och utbildningsprogram med undervisning på engelska ökar. Antalet stipendier till internationella studenter på grundnivå och avancerad nivå ökar. Antalet gemensamma internationella utbildningsprogram (joint programs) på samtliga nivåer ökar. 7

8 5. Så uppnår vi excellens och samhällsnytta Uppsala universitet har som mål att en ständig strävan efter högsta nationella och internationella kvalitet ska genomsyra alla verksamheter. Samverkan med privat, offentlig och ideell sektor ska engagera alla delar av universitetet och bidra både till samhällsutvecklingen och till universitetets vitalitet. (Mål och strategier för Uppsala universitet). Internationellt samarbete kan bidra till större mångfald och nya synsätt till nytta för hela samhället. För att internationaliseringens fulla potential ska komma till nytta behöver universitetet präglas av öppenhet, en god arbetsmiljö och alla medarbetares och studenters lika villkor. 5.1 Nyttiggöra forskning och utbildning globalt Uppsala universitet samarbetar med både offentliga och privata aktörer i Sverige och utomlands. Det är angeläget att utveckla nyttiggörandet av forskning och utbildning också i ett globalt perspektiv. Universitetet ska verka för ökad global samverkan mellan forskning, utbildning, näringsliv och samhället i övrigt och därigenom stärka kvaliteten i nyttiggörandet av universitetets olika verksamheter. Forskningens tillämpningar är ofta globala och samarbete med utländska innovationssystem är viktigt för att ta tillvara potentialen i våra forskningsresultat. Det är likaså viktigt med regional samverkan, t.ex. med kommuner och näringsliv, för att ömsesidigt stärka vårt internationella genomslag. 5.2 Samarbeta med låg- och medelinkomstländer Genom att bedriva forskning och utbildning i samarbete med institutioner i låg- och medelinkomstländer kan universitetet medverka till att inkludera dessa institutioner i den internationella akademiska gemenskapen och bidra till utvecklingen av självständiga forskningsmiljöer. Samarbete med dessa länder breddar också forskningens frågeställningar och perspektiven i utbildningsprogram och bidrar därmed till att främja kvaliteten i den egna verksamheten. 5.3 Öka möjligheterna till praktik och kontakter med en global arbetsmarknad Kontakter med en global arbetsmarknad är viktig för att förstå vad som förväntas av våra nyutbildade studenter. Möjligheten till praktik utomlands är därför angeläget och förbättrar studenternas förutsättningar till framtida anställningar på en global arbetsmarknad. Lika angeläget är att skapa goda möjligheter för internationella studenter, som så önskar, att få anställning i Sverige efter avslutad utbildning. För dessa studenter ökar universitets attraktionskraft om dessa kan erbjudas praktikplats i Sverige. 5.4 Erbjuda en inkluderande miljö för alla Universitetet välkomnar internationella forskare att ta del av den förstklassiga forskningsinfrastrukturen. De ska erbjudas en öppen och inkluderande arbetsmiljö och konkurrenskraftiga anställningsvillkor där alla medarbetare och studenter blir aktiva medlemmar i den akademiska gemenskapen. De administrativa stödsystemen ska utvecklas så att de ger en förenklad vardag för alla medarbetare oavsett språklig och kulturell bakgrund. Samarbete med institutioner med internationellt tillgängliga bibliotek och samlingar, både fysiskt och digitalt, är ett prioriterat område. Bibliotek och samlingar utgör viktiga bidrag till den internationella forskargemenskapen och är betydelsefulla för att tillgängliggöra forskningsmaterial och dela forskningsresultat. 8

9 Det krävs också ett fortsatt arbete för att säkra bostäder till internationellt rekryterade studenter och medarbetare. För att vara ett attraktivt universitet måste även medföljande och familjer erbjudas goda möjligheter att integreras i det svenska samhället. Inresande studenter och forskare ska ges möjlighet att lära sig svenska. 5.5 Utveckla det internationella alumnarbetet Alumner är en viktig resurs i samverkansarbetet. De kan bidra med nätverk och kontakter av stor betydelse för Uppsala universitet, både nationellt och internationellt. Alumner kan medverka till och utveckla universitetets fundraising, t.ex. genom att skapa stipendier till motiverade studenter från andra länder. Vidare kan de bidra till att möjliggöra praktik både för inresande och utresande studenter vilket är viktigt för att stärka de internationella inslagen i utbildningarna. 5.6 Så ser vi att vi är på rätt väg Följande mätbara punkter ska hjälpa oss att se att vi är på rätt väg: Samarbeten med låg- och medelinkomstländer inom forskning och utbildning ökar. Internationellt nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat vid Uppsala universitet ökar. Antalet bostäder reserverade för internationella studenter och forskare ökar. Antalet alumner i utlandet som håller kontakt med universitetet ökar. 9

10 6. Uppföljning Till programmet upprättas handlingsplaner både centralt (fastställd av rektor) och på områdes- /fakultetsnivå i vilka programmets mål konkretiseras och omsätts i handling. Därtill bidrar den reguljära verksamheten vid universitetet, såväl sådan som är av mer löpande karaktär som punktinsatser och projekt, för genomförandet av programmet. Punkterna Så ser vi att vi är på rätt väg följs upp och redovisas återkommande inom universitet liksom för konsistoriet. 10

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

MÅL & STRATEGIER FÖR UPPSALA UNIVERSITET

MÅL & STRATEGIER FÖR UPPSALA UNIVERSITET MÅL & STRATEGIER FÖR 4 6 8 12 18 Förord Detta är Uppsala universitet Världsledande forskning Förstklassig utbildning Så uppnår vi excellens och samhällsnytta Fastställda av konsistoriet 2014.11.26 Produktion:

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet

Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2013/110 och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet 2014-11-26 Förord och strategier uttrycker Uppsala universitets grundläggande värderingar och färdriktningen för vår fortsatta

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Regeldokument Språkpolicy Beslutat av Rektor Gäller från 2014-11-17 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Innehåll Inledning 3 Linnéuniversitetet en kreativ kunskapsmiljö

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Greg Neely International Office Det internationella perspektivet ska vara en självklar del i all

Läs mer

Strategisk plan för Lunds universitet Bo Ahrén 3 MARS 2016

Strategisk plan för Lunds universitet Bo Ahrén 3 MARS 2016 Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 Bo Ahrén 3 MARS 2016 Inledning Lunds universitet ska stå stadigt men samtidigt initiera en förflyttning genom att ta vara på de möjligheter som utbildning,

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Yttrande rörande förslag på mål och strategier för Uppsala universitet

Yttrande rörande förslag på mål och strategier för Uppsala universitet @ Till Uppsala universitet 2014-05-12 Dnr: 46:13/14 Yttrande rörande förslag på mål och strategier för Uppsala universitet vill lämnande följande synpunkter på förslaget (UFV 2013/110). Kommentarerna är

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Strategi för internationalisering

Strategi för internationalisering Dnr: ORU 1.3.2-823/2014 Strategi för internationalisering 2015 2020 Fastställd av: rektor Datum: 2015-09-08 INLEDNING Örebro universitet är ett relativt ungt lärosäte inom svensk högre utbildning. Universitetets

Läs mer

Strategisk plan LUNDS UNIVERSITET

Strategisk plan LUNDS UNIVERSITET Strategisk plan 2017 2026 LUNDS UNIVERSITET 2 STRATEGISK PLAN 2017 2026 Förord Universitetet ska skapa och förmedla kunskap på vetenskaplig och konstnärlig grund ett uppdrag viktigare nu, än kanske någonsin.

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Bakgrund och inledning Högskolan Dalarnas styrelse fastställde i december 2014 en vision för Högskolan. Visionen är inte tidsatt

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Dnr 2013/135 Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Fastställd av rektor 2014-09-02 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte: 3 Mål: 4 Organisation och ansvar 4 Studie- och

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN HANDLINGSPLAN 2015-2017 & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN 2015-01-30, version 1 DATUM: 2015-02-05 AVSÄNDARE & KONTAKTPERSON: Prefekt, Professor Ian Milsom

Läs mer

Mål och strategier för

Mål och strategier för TEKNAT 2015/6 och strategier för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Komplettering till och strategier för Uppsala universitet (UFV 2013/110) Fastställt av fakultetsnämnden 2015-09-08 Förord Uppsala

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Biomedicinska analytikerprogrammet 2012 2013 Inledning Biomedicinsk analytiker (engelska biomedical scientist) är ett internationellt yrke och utbildning finns världen

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering fram till

Handlingsplan för internationalisering fram till UFV 2013/103 Handlingsplan för internationalisering fram till 2014-12-31 Fastställd av rektor 2013-02-12 Reviderad av rektor 2014-01-21 I Uppsala universitets mål och strategier (UFV 2007/1478) och i Program

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Rektor - tills vidare Organisation Informationsenheten Sid 2 (8) 1. Inledning...

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2013/39-2.2.4 Strategisk plan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-01 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 5 2. Utmanande utbildningar 5 3. Framstående

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 5049/ Styrelsen för Forskarutbildning

Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 5049/ Styrelsen för Forskarutbildning Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 2006-10-10 5049/2006-600 Styrelsen för Forskarutbildning Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 1 Strategi för Internationalisering

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Malmö universitets strategi

Malmö universitets strategi 1 (av 8) MALMÖ HÖGSKOLA UTKAST 13 juni 2017 Malmö universitets strategi 2018 2022 Utgångspunkten är att strategin ska vara konkret, användbar och utgå från verksamheten. Medarbetare och studenter ska känna

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Med kvalitetsdriven. forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö,

Med kvalitetsdriven. forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö, Med kvalitetsdriven forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö, uttalat samhällsansvar och globalt engagemang bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Med kvalitetsdriven forskning,

Läs mer

RISKANALYS för 2015 Dnr V 2014/668

RISKANALYS för 2015 Dnr V 2014/668 BILAGA RISKANALYS för 2015 Dnr V 2014/668 Forskning som påverkar Kortfattad beskrivning av risken Universitetet lyckas inte behålla eller rekrytera ledande kompetens i den utsträckning som krävs för att

Läs mer

Master i turism, 120 hp

Master i turism, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Master i turism, 120 hp Master in Tourism, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer STUAA Avancerad Miun 2006/1873 Högskolepoäng

Läs mer

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan 1. Ett universitet som gör det möjligt 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 1.1.1 Fakulteten har utvecklat ett system för finansiering av högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle Dnr KS 15-2013/674 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Strategidokument 2013-11-25 Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Excellens i forskning och utbildning för en bättre värld

Excellens i forskning och utbildning för en bättre värld Excellens i forskning och utbildning för en bättre värld Rektor Eva Åkesson Föreningen för Filosofi och Specialvetenskap Ett stort, brett och komplext lärosäte Since 1477 (tradition som förpliktigar) Stor

Läs mer

Policy för internationalisering vid Lunds universitet

Policy för internationalisering vid Lunds universitet Styrelsen 2007-12-17 Policy för internationalisering vid Lunds universitet 2008-2011 I denna policy 1 för internationalisering formuleras gemensamma visioner, värderingar, mål och strategier för universitetets

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Internationaliseringsmål vid Luleå tekniska universitet

Internationaliseringsmål vid Luleå tekniska universitet Internationaliseringsmål vid Luleå tekniska universitet 2008-2011 Reviderad Bakgrund... 3 Internationaliseringsmålen kopplade till universitetets framtidsbild... 4 Internationaliseringsmål med handlingsplan...

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Malmö universitet. Strategi 2022

Malmö universitet. Strategi 2022 Malmö universitet Strategi 2022 MALMÖ UNIVERSITET STRATEGI STRATEGI 2018 2022 Utgångspunkten är att strategin ska vara konkret, användbar och utgå från verksamheten. Strategin är i första hand intern och

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 fakulteten DATUM: 2016-10-27 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan Dnr V 2016/526 FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

Bilaga 2. Övergripande kvalitetsindikatorer för Karolinska Institutet

Bilaga 2. Övergripande kvalitetsindikatorer för Karolinska Institutet Bilaga 2 Övergripande kvalitetsindikatorer för Karolinska Institutet 1 KI-övergripande indikatorer för forskarutbildning Indikatorer Datakälla Vi följer idag Vi kan mäta idag Crown factor (R) ** Genomströmning

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning Fastställd av rektor 2014-06-24 Dnr: FS 1.1.1-284-14 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regler Rektor Tillsvidare

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG

ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG RIKTLINJER Diarienummer GIH 2016/601 Beslutat av Högskolestyrelsen Referens Karin Larsén Beslutsdatum 2017-02-17 Giltighetstid Tillsvidare 1(5) ETISKA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV EXTERNA FORSKNINGSBIDRAG

Läs mer

Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum

Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum 2015 2017 Språk- och litteraturcentrums (SOLs) strategiska plan är en fördjupning och konkretisering av de planer som tagits fram av Lunds universitet (LU)

Läs mer

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan 1. Ett universitet som gör det möjligt 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 1.1.1 Fakulteten har utvecklat ett system för finansiering av högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

RISKANALYS för 2014 Dnr V 2013/700

RISKANALYS för 2014 Dnr V 2013/700 BILAGA RISKANALYS för 2014 Dnr V 2013/700 Forskning som påverkar Kortfattad beskrivning av risken Universitetet lyckas inte behålla eller rekrytera ledande kompetens i den utsträckning som krävs för att

Läs mer

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013 Dnr: 3989/2012-300 Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013 Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2012-06-15 1 Utgångspunkter KIs utbildningsstrategi för åren 2009-2012 har som övergripande

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-01-16 BESLUTAD AV: Elisabet Ahlberg, dekan KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Vision 2020 Vårt

Läs mer

Språkpolicy för Umeå universitet

Språkpolicy för Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Arbetsgruppen för utarbetande av språkpolicy Dnr UmU 102-2330-07 Fastställd av rektor 2008-04-22 Språkpolicy för Umeå universitet INLEDNING 3 SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR ALL VERKSAMHET 4

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet

Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet KAROLINSKA INSTITUTET Dnr. 4808/03-200 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005 Beslutad av konsistoriet 2003-02-19 samt 2003-10-07 Jämställdhetspolicy för Karolinska institutet 2003-2005

Läs mer

Mål och strategier för Juridiska fakulteten

Mål och strategier för Juridiska fakulteten JURFAK 2015/93 Mål och strategier för Juridiska fakulteten åren 2017-2019 Fastställda av Juridiska fakultetsnämnden 2016-11-07 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Förstklassig utbildning 5 3 Excellent

Läs mer

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER LINNÉUNIVERSITETET Nämnden för utbildningsvetenskap BESLUT 2010-12- 02 KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER Inledning Linnéuniversitetet etablerades 2010-01- 01, och under våren 2010 har bl.a. Linnéuniver-

Läs mer