Internationaliseringsmål vid Luleå tekniska universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationaliseringsmål vid Luleå tekniska universitet"

Transkript

1 Internationaliseringsmål vid Luleå tekniska universitet Reviderad Bakgrund... 3 Internationaliseringsmålen kopplade till universitetets framtidsbild... 4 Internationaliseringsmål med handlingsplan : Luleå tekniska universitet ska välja strategiskt viktiga universitet att samarbeta med samt vara en attraktiv samarbetspatner : Luleå tekniska universitet ska vara attraktivt för utländska studenter : Luleå tekniska universitet ska vara attraktivt för utländska lärare och forskare : Studenters och doktoranders internationella rörlighet ska öka : Lärares/forskares internationella rörlighet ska öka : Luleå University of Technology ska vara ett erkänt lärosäte som är synligt internationellt och det ska vara lätt att hitta information om oss

2 Inledning Ett aktivt, fokuserat och förankrat internationaliseringsarbete är en viktig ingrediens i universitetets strävan att utvecklas i linje med visionen och de övergripande målen. En ökad internationalisering av universitetets utbildning bidrar till öppenhet, respekt och förståelse för andra folk och kulturer och ger våra studenter en god grund för en framtida yrkesverksamhet med ständigt ökande internationella inslag. Att följa och bidra till den globala forskningen är en huvuduppgift för universitetet. Ökad internationell samverkan är en förutsättning för att universitetet framgent ska hävda sig i den allt påtagligare akademiska konkurrensen. Även på ett nationellt och regionalt plan är ett internationaliserat universitet angeläget. Vårt största bidrag till utveckling och tillväxt sker genom högklassig forskning och utbildning. Ett universitet som fungerar som en internationell mötesplats möjliggör detta. Sex uttalade mål med tillhörande aktiviteter, är avsedda att bidra till ett mer internationellt universitet. 2

3 Bakgrund De nationella riktlinjerna för internationalisering av högre utbildning finns i högskolelagen och i regeringens årliga regleringsbrev. I högskolelagen sägs att: Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. 1 kap 5 andra stycket i högskolelagen (1992:1434). I regleringsbrevet för 2005 framgår uppdraget att stärka den internationella dimensionen i utbildningarna att öka den internationella rörligheten bland studenter, doktorander, lärare och annan personal. Utbildningsprogram inom EU ska särskilt beaktas i detta arbete. Vidare uppmanas lärosätena att utveckla uppföljningen av internationaliseringsarbetet. Att forskning och utbildning utsätts för internationell konkurrens innebär en stor utmaning, men också en möjlighet. I den vision som universitetsstyrelsen vid Luleå tekniska universitet antog 2006 framgår att: Luleå tekniska universitet ska vara ett ledande tekniskt universitet i Europa. Med forskningsresultat i världsklass och utbildningar som frigör och utmanar varje individs hela förmåga att möta framtiden, bidrar vi till utvecklingen av morgondagens samhälle. I innovativa och gränsöverskridande möten skapar vi utveckling och tillväxt. Det internationella samarbetet ger nya perspektiv och infallsvinklar, och därmed högre kvalitet, vilket är avgörande för universitetets förmåga att attrahera studenter och medarbetare. Ett aktivt internationaliseringsarbete bidrar också till att främja förståelse för andra länder, för internationella förhållanden och gemensamma problem. Det utvecklar respekt och tolerans gentemot andra kulturer, samt bidrar till debatt och utveckling i det lokala samhället. Den snabba utvecklingen av teknisk forskning kräver ökat internationellt samarbete. För att utveckla forskningen måste ny kunskap, nya metoder och kompetens tillföras. Mångdisciplinära aktiviteter och möten mellan olika kulturer är av värde för utvecklingen. Samarbeten med strategiskt viktiga partners är en förutsättning för att uppnå excellens inom olika forskningsfält. Omfattningen av internationellt forskningssamarbete vid Luleå tekniska universitet har ökat de senaste åren. Detta bör fortsätta att öka för att stärka forskningens internationella prägel och därmed bidra till disciplinutveckling och hög kvalitet. Arbetet med internationalisering bedrivs på många sätt vid universitetet. Att sätta mål med handlingsplaner är att på ett strukturerat sätt systematisera och samordna insatserna. Internationalisering stärker Luleå tekniska universitets position som ett nationellt ledande och internationellt erkänt universitet. Internationellt samarbete upprätthåller och stärker konkurrenskraften för universitetet och ger ökad kompetens för den enskilde. Internationalisering är viktig för universitetets kvalitetssäkring. 3

4 Internationaliseringsmålen kopplade till universitetets framtidsbild Forskningen och utbildningen vid Luleå tekniska universitet utvecklar morgondagens samhälle. Fokus är problemlösning och tillämpad forskning. En av universitetets styrkor är våra möjligheter och vår förmåga att kombinera ingenjörsvetenskap med konst, samhällsvetenskap, vård och naturvetenskap. Luleå tekniska universitet strävar efter att vara en internationell mötesplats för forskare och studenter. År 2012 ska det till exempel finnas flera gemensamma utbildningsprogram mellan lärosäten i olika länder. Samarbetet ska ske både genom distansöverbryggande teknik och genom fysiska möten. För att öka möjligheten för studenter att delta i utbytesprogram ska samarbetet med nuvarande alliansuniversitet stärkas och nya ska etableras. Utbildningen på forskarnivån ska vara internationellt konkurrenskraftig, ha en tydlig koppling till utbildning på avancerad nivå och anknyta till universitets profil. Universitetet ska öka den internationella rekryteringen till forskarutbildningen. De som utexamineras ska vara väl rustade för en fortsatt internationell karriär. Luleå tekniska universitet ska fortsätta att vara föregångare i tanke och handling genom att vara först med nya landvinningar och metoder. Internationella strategiska samarbeten ska utvecklas, till exempel organiserade post doc-program med alliansuniversitet och gemensamma utbildningar och forskarskolor. Luleå tekniska universitet är i världsklass inom utbildning och forskning och en attraktiv internationell samarbetspartner. Vi ska fortsätta att samarbeta med universitet och länder som stärker utvecklingen inom våra utpekade områden. Genom att etablera ytterligare kontakter med starka internationella universitet förstärks utbildnings- och forskningsmiljön. I konkurrens med de mest attraktiva universiteten, såväl nationella som internationella, ska vi även i fortsättningen attrahera svenska och utländska toppstudenter till både utbytesprogram och masterutbildningar. Universitetet ska vara en attraktiv arbetsplats för utländska forskare och lärare och en attraktiv partner för utländska finansiärer. Luleå tekniska universitet är ett universitet med flera campus. Alla anställda och studenter ska ha likvärdiga möjligheter till internationalisering. Alla studenter ska få kunskaper om internationella förhållanden och förståelse för andra länder inom de områden de studerar. Den internationella dimensionen kan ta konkreta uttryck i gemensamma utbildningsprogram mellan lärosäten på olika orter, i olika regioner och länder. Vid Luleå tekniska universitet finns respekt och förståelse för andra kulturer. Vi är tillåtande och tillvaratar olikheter eftersom vi är övertygade om att det ger arbetslust och konkurrenskraft. 4

5 Internationaliseringsmål och handlingsplan 1. Luleå tekniska universitet ska välja strategiskt viktiga universitet för att samarbeta med samt vara en attraktiv samarbetspartner. Universitet ska prioritera nätverk med strategiskt utvalda universitet för att bygga långsiktiga och flerdimensionella samarbeten. Nätverken ska ligga till grund för samarbete inom både utbildning och forskning. Samarbetet ska bestå av mobilitet bland studenter, lärare och administrativ personal samt gemensamma utbildningar och forskningsprojekt. Urvalet av universitet ska delvis baseras på redan etablerade samarbeten samt alliansuniversitet. Det finns ett antal avtal med universitet inom och utanför Europa med goda förutsättningar att fördjupas till alliansuniversitet. Dessa möjligheter ska identifieras och utvecklas. Vi ska också strategiskt välja ut nya universitet vars profil och inriktning stämmer väl överens med vår strategi. Samarbete med två nya alliansuniversitet; ett i Asien och ett i Europa ska ha inletts. Tre nya Erasmus Mundus program ska ha startat vilket innebär att LTU deltar i fem. Deltagande i EU ramprogram ska ha ökat med 10 % jämfört med LTU deltar i 10 % fler nordiska och europeiska samarbetsprojekt genom Nordforsk, Interreg etc jämfört med LTU ska vara bland topp tio på nationella rankninglistor och även finnas med på internationella listor. LTU ska ha väl fungerande uppföljning och dokumentation av all internationell verksamhet. Kartlägga befintliga internationella samarbeten på såväl central som institutionsnivå. Uppgifterna ska årligen uppdateras för att vi ska kunna sprida kunskap inom universitetet, vidga kunskapen samt uttala oss om hur arbetet fortskrider. Dokumentera hur kvalitetsuppföljningen av all internationell verksamhet sker. Det ska finnas tydliga mål, både kvantitativa och kvalitativa, för aktiviteterna. Den som ansvarar för aktiviteterna ska också ansvara för att de följs upp och utvärderas. Uppföljningen ska rapporteras till fakultetsnämnderna och den särskilda nämnden för lärarutbildning. Skapa joint programs genom att i första hand utveckla program tillsammans med de universitet som ingår i universitetets strategiska nätverk. Det görs lämpligen inom ramen för Erasmus Mundus programmet. 5

6 Sprida kunskap om EUs ramprogram, nordiska stödprogram och EUs Interregprogram och deras möjligheter. Stimulera och uppmuntra forskargrupper att ta på sig koordinatorskapet och söka projektmedel. Uppmuntra forskare att mer aktivt söka fler samarbeten med relevanta utländska forskningsinstitutioner och ge incitament till att vårda utländska forskningspartners/kontakter. Utvärdera den strategiska satsningen på alliansuniversitet. 2. Luleå tekniska universitet ska vara attraktivt för utländska studenter. Universitet ska prioritera internationellt konkurrenskraftiga utbildningar som attraherar utländska studenter. Undervisningsspråket på dessa program ska vara engelska. Masterprogram med internationell rekrytering ska ges inom begränsade områden. De ska vara internationellt slagkraftiga vilket gör att vi rekryterar både nationellt och internationellt. Masterutbildningarna ska förbereda studenterna för en internationell karriär. I rekryteringsinsatserna ska vi dra nytta av nationella prioriteringar och samarbeten med särskilda länder och regioner. Då ger satsningarna synergieffekter och fungerar stärkande både för universitet och för Sverige som helhet. Vi ska ha ett professionellt mottagande av inresande studenter. Utländska studenter bidrar med nya perspektiv och är en tillgång för undervisnings- och forskningsmiljöerna. Samtidigt är de en viktig rekryteringsbas för fortsatt utbildning och forskning. Studenter med erfarenheter av svensk utbildning, svensk kultur och svensk samhällsliv kan dessutom bli goda ambassadörer för Luleå och Sverige. Luleå tekniska universitet ska vara ett förstahandsalternativ för 5 % av de utländska studenter som söker till masterprogram i Sverige. Öka samverkan mellan institutionerna för att skapa konkurrenskraftiga, internationella masterprogram. Varje institution ska kunna erbjuda ett kurspaket på engelska omfattande minst en termin. (30hsp) Att erbjuda kurser i engelska språket för studenter och medarbetare. Aktiviteterna/processerna i studentmottagandet ska dokumenteras för att underlätta överlämnande vid personalbyte. 6

7 Mottagningsverksamheten ska utvärderas regelbundet, både universitetets insatser och hur de uppfattas av de inresande studenterna. Skapa administrativa och praktiska rutiner för arbetet med internationell rekrytering till masterprogram. Skapa administrativa och praktiska rutiner för arbetet med mottagande av utländska doktorander. 3. Luleå tekniska universitet ska vara attraktivt för utländska lärare och forskare. Lärare och forskare från andra länder och med internationella erfarenheter är en tillgång för utveckling och kvalitet. Med utländska lärare och forskare på campus integreras nya perspektiv och infallsvinklar i utbildningen. Gästprofessorer ger oss ny kunskap och medverkar till en kvalitetshöjning av vår verksamhet, dels genom handledning men också genom publicering tillsammans med universitetets egna forskare under LTU s adress. I rekryteringsinsatserna ska vi dra nytta av nationella prioriteringar och samarbeten med särskilda länder och regioner. Då kan satsningarna ge goda synergieffekter och fungera stärkande både för oss och för Sverige som helhet.. Minst fem erkända och framgångsrika forskare i syfte att etablera internationell forskningssamverkan av hög kvalitet har rekryterats. Gästprofessorer är med och söker gemensamma externa medel i internationella projekt, exempelvis FP7. Mångkulturellt inslag i alla miljöer ska finnas. Rekrytera post.doc och forskare genom riktad head-hunting. Etablera internationell forskningssamverkan av hög kvalitet med syfte att erhålla varaktig nationell och internationell finansiering som möjliggör fortsatt internationellt samarbete. Arbeta för att inrätta internationella excellensprofessurer på 3-12 månader. Få de bästa forskarna att komma till oss, skapa goda kontakter och öka våra internationella nätverk. Göra en översyn av administrativa och praktiska rutiner för arbetet med internationell rekrytering till forskningen. 7

8 4. Studenternas och doktoranders internationella rörlighet ska öka. Vi ska öka det internationella utbytet av studenter och doktorander, både inresande och utresande. Det ökar den kulturella kontaktytan. Ökad förståelse och respekt för andra synsätt och kulturer gör våra examinerade studenter mer attraktiva på arbetsmarknaden, både nationellt och internationellt. Internationalisering av utbildningen ger ökad allmänbildning. Studenterna får språkkunskaper, personlighetsutveckling, attityder och värderingar som är av stor betydelse på arbetsmarknaden. För studenter som inte tillbringar studietid utomlands är det viktigt att det sker en internationalisering på hemmaplan inom universitetet. De internationella inslagen i undervisningen ska bli tydligare och bättre kopplade till den konkreta yrkesutövningen och till framtida karriärmöjligheter. Alla program ska ge kunskap om internationella förhållanden inom det aktuella yrkesområdet. Det ökar studenternas möjligheter att kunna arbeta i olika länder. Vi ska se till att de praktiska hindren för studentmobilitet undanröjs. Tydligare kursinformation från de mottagande lärosätena, samt bättre spridning av sådan information är viktig för att studenterna ska kunna planera sina utbytesstudier i tid. Bättre språkkunskaper underlättar studier utomlands. För att öka antalet utresande studenter till icke-engelskspråkiga länder ska ett ökat kursutbud i språk erbjudas. Universitetet ska underlätta internationella kontakter och stimulera enskilda doktoranders internationella utbyten. Samarbete med utländska forskargrupper ska uppmuntras. Med en mer internationell miljö vid Luleå tekniska universitet kan vi öka intresset för utlandsstudier. Internationalisering på hemmaplan ökar om vi i större utsträckning tar tillvara studenter och personal från andra länder som en resurs och drar nytta av svenska studenters och medarbetares internationella erfarenheter. 200 studenter och 50 doktorander tillbringar minst en månad av sin studietid utomlands. Forskarutbildningen vid Luleå tekniska universitet är Bolognaanpassad. Två nya internationella forskarskolor anordnade vid LTU (PhD polis). Prioritera arbetet med att fler studenter ska få möjlighet att delta i utbytesprogram. Avgörande för samarbetet ska vara kvaliteten hos de utländska lärosätena så att studenterna får en god utbildning. Mobiliteten inom Erasmus-programmet är prioriterat under perioden

9 Öka utbudet av kurser i spanska, tyska, franska och kinesiska. Åtgärder ska vidtas för att skaffa tydlig information från de utländska lärosätena. Möjliggöra utbytesstudier för lärarstuderande. All studentmobilitet ska systematiskt följas upp med hjälp av STARS i syfte att öka kvaliteten i mobiliteten. Internationella och interkulturella inslag ska integreras i utbildningarna. Internationalisering på hemmaplan ska ingå som en aspekt i alla program. Fortsatt harmonisering av forskarutbildningen i Bolognaprocessen. Det gäller framförallt anpassning av kursplaner enligt så kallade learning outcomes. Fortsatt stöd till treåriga internationella forskarskolor vid LTU (PhD polis). 5. Lärarnas/forskarnas internationella rörlighet ska öka. Genom utbyten och andra utlandsvistelser ska lärarna bredda och utveckla sin kompetens. Det bidrar till förnyelse och utveckling av utbildningen. Vi ska se till att de praktiska hindren för lärares mobilitet undanröjs och aktivt uppmuntra lärare till mobilitet. Lärares internationella rörlighet och aktiva arbete med internationalisering ska ingå vid bedömning av pedagogisk skicklighet i samband med lönesättning och befordran. Grunden för internationell samverkan är att universitetets forskare har internationella samarbeten inom utbildning och forskning. I de flesta samarbeten är enskilda forskare drivkraft. Universitetet ska stimulera och uppmuntra till fortsatta samarbeten. Genom samarbeten med utländska forskningsmiljöer kan forskargrupperna utveckla bestående internationella nätverk. Universitetet ska uppmuntra yngre forskare till kortare eller längre vistelser vid utländska lärosäten. Antal utresande lärare/forskare som tillbringar minst en månad har fördubblats jämfört med 2007, från 20 till 40. Luleå tekniska universitet ska ha minst tio Marie Curie doktorander. Forskarna medverkar i fler internationella forskningsprojekt. Möjligheterna till forskarutbyte och tjänstgöring utomlands har förbättrats. Internationell publicering av forskningsresultat ökar. Fler internationella vetenskapliga konferenser förläggs till LTU. Internt stöd till arbetet med internationella forskningsansökningar har utvecklats. Internationellt arbete är meriterande. 9

10 Regional profilering i internationella frågor uppmuntras. Samverkan i internationella frågor uppmuntras. Vidareutveckla rutiner för att förenkla administrativa procedurer vid internationellt utbyte. Öka forskares kunskap om STINT, SI och andra program som finansierar forskares utlandsvistelser. Forskare ska stödjas att medverka i internationella forskningsprogram såsom Marie Curie-programmet. Erbjuda personalen kompetensutveckling i form av språkutbildning och språkträning. Ingå samarbeten med strategiskt viktiga partners för att underlätta forskares samarbete och utbyte med dessa, samt rekrytera post-docs och forskare från dessa samarbetspartners, bland annat genom riktad head-hunting. Se över finansieringsmöjligheter för mobilitet och införa bättre system för uppföljning. Söka fler möjligheter till finansiering av internationella projekt samt samarbeten. Öka uppmärksamheten på betydelsen av internationell publicering av forskningsresultat som kvalitetsfaktor. Introducera sabbatsår (eller kortare) i form av utbytesavtal eller genom extern finansiering. 6. Luleå University of Technology ska vara ett erkänt lärosäte som är synligt internationellt och det ska vara lätt att hitta information om oss. Internationalisering ska genomsyra all verksamhet vid LTU. Den internationella dimensionen ska återspeglas i kommunikationsplanen och vara ett led i utvecklingen av universitetets varumärke. Informationsinsatser och kanaler ska utvecklas och förbättras. För att vi ska kunna rekrytera lärare, studenter och forskare från utlandet är informationsinsatser viktiga. Webben är den viktigaste informationskanalen. Vi ska ha en hemsida där det är lätt att hitta, informationen är tydlig och på engelska. LTU ska få en mer markerad internationell forskningsprofil med ökad forskarrörlighet och internationell publicering, och med större inslag av internationella och tematiska frå- 10

11 gor. Utländska samarbetspartners, medverkan i internationella forskar nätverk och forskningsprojekt ska öka. Universitetets webb finns som anpassad version även på engelska. LTU har en väl fungerande projektdatabas som inkluderar alla våra forskningsprojekt och som är sökbar för utländska intressenter LTU har en väl fungerande alumndatabas som inkluderar alla våra tidigare internationella studenter. Kontakt tas med alla alumner 1 gång/år för att hålla dem uppdaterade om vad som händer på LTU. All information på webben finns på engelska, inklusive kurs- och utbildningsplaner, program med mera. Förbättra information om och marknadsföring av utbytesstudier via informationsmöten, hemsida och informationsmaterial. Alumndatabas införs som underlättar universitetets kontakter med internationella före detta studenter. Projektdatabas införs som underlättar för andra att se universitetets forskning samt enkelt hitta samarbetspartners på LTU. Öka uppmärksamheten på betydelsen av internationell publicering av forskningsresultat som kvalitetsfaktor. Sätta realistiska mål att nå inom tre år för nivån på publicering i internationella tidskrifter. 11

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Program för internationalisering

Program för internationalisering Dnr UFV 2015/280 Program för internationalisering Fastställt av konsistoriet 2015-11-12 Innehåll 1. Inledning 3 2. Förutsättningar för framgång 3 3. Världsledande forskning 4 3.1 Stärka Uppsala universitets

Läs mer

Strategi för internationalisering

Strategi för internationalisering Dnr: ORU 1.3.2-823/2014 Strategi för internationalisering 2015 2020 Fastställd av: rektor Datum: 2015-09-08 INLEDNING Örebro universitet är ett relativt ungt lärosäte inom svensk högre utbildning. Universitetets

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Biomedicinska analytikerprogrammet 2012 2013 Inledning Biomedicinsk analytiker (engelska biomedical scientist) är ett internationellt yrke och utbildning finns världen

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Läkarprogrammet 2012 2013 INLEDNING Högskolor och universitet styrs av omvärldens direktiv och internationalisering har blivit en kvalitetsindikator. Attraktiva och

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Greg Neely International Office Det internationella perspektivet ska vara en självklar del i all

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 5049/ Styrelsen för Forskarutbildning

Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 5049/ Styrelsen för Forskarutbildning Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 2006-10-10 5049/2006-600 Styrelsen för Forskarutbildning Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 1 Strategi för Internationalisering

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi och Fysioterapi HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013 LC, US 1 Inledning Det pågår kontinuerligt

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering HANDLINGSPLAN 1 2008-05-21 Dnr HT 2007/440 Styrelsen för humaniora och teologi Handlingsplan för internationalisering 2008-2012 Följande är en handlingsplan för internationalisering av verksamheten inom

Läs mer

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Regeldokument Språkpolicy Beslutat av Rektor Gäller från 2014-11-17 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Innehåll Inledning 3 Linnéuniversitetet en kreativ kunskapsmiljö

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

till Strategi för internationalisering vid Linköpings universitet. Universitetsstyrelsen beslutar godkänna principerna för det framlagda förslaget

till Strategi för internationalisering vid Linköpings universitet. Universitetsstyrelsen beslutar godkänna principerna för det framlagda förslaget 2005-12-16 BESLUT Dnr LiU 1423/05-10 Strategi för internationalisering vid Linköpings universitet Universitetsstyrelsen beslutar godkänna principerna för det framlagda förslaget till Strategi för internationalisering

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Policy för internationalisering vid Lunds universitet

Policy för internationalisering vid Lunds universitet Styrelsen 2007-12-17 Policy för internationalisering vid Lunds universitet 2008-2011 I denna policy 1 för internationalisering formuleras gemensamma visioner, värderingar, mål och strategier för universitetets

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

UNIVERSITETSGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR SÄRSKILDA ASPEKTER AV INTERNATIONALISERING

UNIVERSITETSGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR SÄRSKILDA ASPEKTER AV INTERNATIONALISERING STYRDOKUMENT V 2014/476 UNIVERSITETSGEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR SÄRSKILDA ASPEKTER AV INTERNATIONALISERING 2014-2016 Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning Fastställd av rektor 2014-06-24 Dnr: FS 1.1.1-284-14 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regler Rektor Tillsvidare

Läs mer

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter

Projektplan. Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter. Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Projektplan - Vidarutveckla förutsättningarna för utresande studenter Upprättad av: Version: Maria Evans, HUV Cathrine Gladh, NMT Olof Nilsson, processledare 1.0 Dokumentansvarig: Datum Maria Evans, HUV

Läs mer

GöteborGs universitet

GöteborGs universitet Språkpolicy Göteborgs universitet www.gu.se Arbetsgruppen för språkfrågor, Göteborgs universitet: Anna Nordling, Michael Christie, Catharina Langendorf, Ann Strömberg, Allan Eriksson, Ulf Dalnäs, Sophie

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2013/39-2.2.4 Strategisk plan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-01 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 5 2. Utmanande utbildningar 5 3. Framstående

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Forskning i en föränderlig värld

Forskning i en föränderlig värld Forskning i en föränderlig värld STINTs frukostmöte 2017-11-07 Agneta Bladh Internationaliseringsutredningen 1 Varför internationalisering? 1. Universitet och högskolor är avgörande för det internationella

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16 Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: 150910 BESLUTAD AV: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt mål för

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER LINNÉUNIVERSITETET Nämnden för utbildningsvetenskap BESLUT 2010-12- 02 KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER Inledning Linnéuniversitetet etablerades 2010-01- 01, och under våren 2010 har bl.a. Linnéuniver-

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Vid mötet den 28 april konstaterade Coreper att det förelåg enhällighet om ovanstående utkast till slutsatser 1.

Vid mötet den 28 april konstaterade Coreper att det förelåg enhällighet om ovanstående utkast till slutsatser 1. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 29 april 2010 (5.5) (OR. en) 8799/10 EDUC 75 SOC 276 NOT från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till: Rådet Föreg. dok. nr: 8261/10 EDUC 63 SOC 245 Ärende:

Läs mer

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen Mall 2 för utvecklingssamtal 2013-09-19 Personalavdelningen Utvecklingssamtal 1 Vid Linnéuniversitetet genomförs utvecklingssamtal årligen. Inför utvecklingssamtalet ska både chef och medarbetare i god

Läs mer

Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR

Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR 2015-05-27 Jari Rusanen Kalendarium 2015 16 september deadline för ansökan inför Nordic Master http://www.cimo.fi/programmes/nordic_master/to_the_applicant 21-20

Läs mer

Ökad internationalisering av universitet och högskolor

Ökad internationalisering av universitet och högskolor Ökad internationalisering av universitet och högskolor Tema-möte med SUHF:s expertgrupp för internationalisering 170920 Agneta Bladh Internationaliseringsutredningen 1 Uppföljning Internationaliseringsutredningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Verksamhetsplan Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Medicinska fakultetens verksamhetsplan 1 Bakgrund Målen i medicinska fakultetens verksamhetsplan

Läs mer

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning

Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret 2012-2013 Sektionen för Lärarutbildning Handlingsplan för kvalitetsarbete läsåret - 2013 Sektionen för Lärarutbildning Inledning Sektionen för lärarutbildningen har utifrån kvalitetsprogramet för sektionen upprättat en handlingsplan för läsåret

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

2011-04-19 UPPSALA STUDENTKÅRS INTERNATIONELLA ÅSIKTSPROGRAM Antaget av Uppsala studentkårs fullmäktige 2007-01-16 Reviderat av Uppsala studentkårs fullmäktige 2009-09-22 Integrering av de internationella

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan 1. Ett universitet som gör det möjligt 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 1.1.1 Fakulteten har utvecklat ett system för finansiering av högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med

Läs mer

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan 1. Ett universitet som gör det möjligt 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 1.1.1 Fakulteten har utvecklat ett system för finansiering av högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015. Utbildning, forskning och tandvård i symbios

ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015. Utbildning, forskning och tandvård i symbios ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015 Utbildning, forskning och tandvård i symbios Odontologiska fakultetens vision för år 2015 utgår från Malmö högskolas visionsdokument Där mångfald gör

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift.

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift. Strategi 2014 (1) Sammanfattning Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Erasmus Mundus Basinformation

Erasmus Mundus Basinformation 2013-02-12 Erasmus Mundus Basinformation Rebecka Herdevall Vad är Erasmus Mundus? Programmets syfte, struktur etc. Erasmus Mundus EU-finansierat program som inrättades 2004 Europeiska kommissionens utförarorganisation,

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Rektor - tills vidare Organisation Informationsenheten Sid 2 (8) 1. Inledning...

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Bakgrund och inledning Högskolan Dalarnas styrelse fastställde i december 2014 en vision för Högskolan. Visionen är inte tidsatt

Läs mer

Gemensamma utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Gemensamma utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Gemensamma utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Kristina Miolin KRISTINA.MIOLIN@ER.LU.SE Redan de gamla grekerna - De gemensamma utbildningsprogrammen har funnits

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI Strategin för Högskolans internationella verksamhet Fastställt av HIG-STYR 2013/81 Innehållsförteckning Inledning... 3 Internationalisering vid Högskolan i Gävle... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Bilaga 2. Övergripande kvalitetsindikatorer för Karolinska Institutet

Bilaga 2. Övergripande kvalitetsindikatorer för Karolinska Institutet Bilaga 2 Övergripande kvalitetsindikatorer för Karolinska Institutet 1 KI-övergripande indikatorer för forskarutbildning Indikatorer Datakälla Vi följer idag Vi kan mäta idag Crown factor (R) ** Genomströmning

Läs mer

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen

Kvalitetssäkring av avtalsprocessen Kvalitetssäkring av avtalsprocessen 2015-09-08 -internationella samarbetsavtal inom grundutbildning steg för steg Avsikten med detta stöddokument är att kvalitetssäkra internationella samarbetsavtal inom

Läs mer

Dnr 6003/2009-300 Handlingsplan för internationalisering av utbildningar på grund- och avancerad nivå 2010-2012

Dnr 6003/2009-300 Handlingsplan för internationalisering av utbildningar på grund- och avancerad nivå 2010-2012 Handlingsplan för internationalisering av utbildningar på grund- och avancerad nivå 2010-2012 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-12-16 1 Handlingsplan för internationalisering av utbildning på

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier

Workshop F KVALITETSDRIVET 2016. Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Workshop F KVALITETSDRIVET 2016 Att ta fram internationella och interkulturella lärandemål samt mobilitetsfönster för att främja utbytesstudier Vilka är vi? Helene Elvstrand Programansvarig för Förskollärarprogrammet

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer