Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår Dnr: 1-668/2014. Fastställd:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår 2015. Dnr: 1-668/2014. Fastställd: 2014-11-17"

Transkript

1 Verksamhetsplan Styrelsen för forskarutbildning Verksamhetsår 2015 Dnr: 1-668/2014 Fastställd:

2 Styrelsen för forskarutbildning (FUS) Dekanus: Anders Gustafsson Prodekanus: Marianne Schultzberg INNEHÅLL 1. Inledning Karolinska Institutets vision, uppdrag och värdegrund Mål för utbildning och forskning Styrelsens ansvar Identifierade risker Styrelsens mål och aktiviteter Strategiområde: Medarbetare... 5 Rekrytering... 5 Ledarskap... 7 Incitament Strategiområde: Infrastruktur Strategiområde: Samverkan... 9 Näringslivssamverkan och innovationer... 9 Internationella samarbeten Strategiområde: Finansiering Uppdrag utanför strategiområdena Utgivare: Karolinska Institutet

3 1. Inledning Rektor har uppdragit till verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner att lämna verksamhetsplaner för 2015, där prioriterade mål, delmål och aktiviteter anges. Av verksamhetsplanen ska det framgå hur måluppfyllelsen ska följas upp (via indikatorer, nyckeltal mm). År 2018 ska samtliga mål i Strategi 2018 vara uppnådda. Strategin har ett tydligt fokus på höjd kvalitet i alla delar av verksamheten. 2. Karolinska Institutets vision, uppdrag och värdegrund Vision Karolinska Institutet (KI) bidrar på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa. Uppdrag KI:s uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. Värdegrund KI:s verksamhet ligger inom ett område där de grundläggande värderingarna spelar en särskilt viktig roll. Omvärlden har rätt att ställa långtgående krav på vårt förhållningssätt och vår verksamhet. KI ska värna forskningen frihet och vår verksamhet ska präglas av: mycket hög kvalitet och ett etiskt förhållningssätt tilltro och stöd till alla medarbetares och studenters initiativ, kreativitet, självständighet och kompetens gott ledarskap, medarbetarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl den inre som den yttre ett starkt samhällsansvar och bidrag till en hållbar utveckling inom och utanför Sveriges gränser genom vår utbildning och forskning. 3. Mål för utbildning och forskning KI:s utbildningar är forskningsanknutna, ger ett vetenskapligt förhållningssätt och är forskningsförberedande. De ger bästa möjliga förutsättningar för att arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla verksamhet i samverkan med andra professioner. KI:s forskning når vetenskapliga genombrott och resulterar i upptäckter som förändrar synen på såväl normala livsprocesser som hälsa och sjukdom. Forskningsresultaten leder till innovationer och praktisk tillämpning inom hälso- och sjukvård. 3

4 4. Styrelsens ansvar Enligt rektors besluts- och delegationsordning (dnr 1-445/2014) ansvarar samtliga verksamhetsstyrelser inom sitt respektive ansvarsområde för: kvalitet, verksamhetsutveckling, uppföljning, utvärdering, information, omvärldsbevakning, förslag till resursfördelning och ekonomiska ramar, riktlinjer och regler inom respektive verksamhetsområde. Till Styrelsen för forskarutbildning (FUS) har rektor dessutom delegerat ansvar för bl.a. organisering av utbildning på forskarnivå, fastställande av ämne samt allmän studieplan för det ämne inom vilket utbildning på forskarnivå anordnas, universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om utbildning på forskarutbildningsnivå, medverkan i anställning av lärare 5. Identifierade risker Konsistoriet har beslutat om riskområden och kontrollåtgärder utifrån KI:s riskanalys och utsett en ansvarig riskägare för respektive riskområde. För närvarande är inte FUS riskägare för någon av Konsistoriets risker. Styrelsen gjorde 2012 en egen riskvärdering där fem risker valdes ut som de mest allvarliga och som därmed har ingått i verksamhetsplaneringen för 2013 och Inför planeringen av 2015 har dekanus och prodekanus gjort en ny riskvärdering. Deras bedömning är att sannolikheten för att någon av de tidigare utvalda riskerna inträffar generellt har minskat pga. styrelsens aktiva åtgärder under åren En nytillkommen risk har identifierats inför Det rör möjliga konsekvenser av att KI:s forskning enligt Strategi 2018 i högre grad ska fokusera på genombrottsforskning. Omfattande, högprofilerade och komplexa studier kan medföra att doktorandens roll blir mindre tydlig och därmed blir det svårare att bedöma doktorandens lärande och självständighet. De risker vars åtgärder inarbetats i verksamhetsplanens aktiviteter blir därmed: Ny risk: Risk att doktorandens roll i stora komplexa studier blir mindre framträdande och att det blir svårare att definiera doktorandens insats. Risk för oredlighet i forskningen. Risk att enskilda doktorander far illa i sin forskningsmiljö. Risk att inte de mest lämpliga doktoranderna rekryteras. Risk att doktorander som inte når tillräckligt hög kvalitet disputerar. 4

5 6. Styrelsens mål och aktiviteter Styrelsen definierar utifrån intentionerna i Strategi 2018 det övergripande målet för sin verksamhet som: forskarutbildningen på KI har en så hög kvalitet att en doktorsexamen från KI är en nationellt och internationellt erkänd kvalitetsstämpel. Utifrån detta övergripande mål har delmål och aktiviteter formulerats i verksamhetsplanen och presenteras nedan enligt strukturen i Strategi Strategiområde: Medarbetare Rekrytering Ur Strategi 2018 (Medarbetare/Rekrytering): Vi vill attrahera de bästa och mest motiverade studenterna. Vid utgången av 2015 ska merparten av KI:s doktorander rekryteras i konkurrens. Antagna doktorander ska få bättre förutsättningar både gällande resurser och forskningsmiljö. Därför ska antalet antagningar ses över. Vid slutet av strategiperioden ska en väsentlig högre andel av doktoranderna, än vad som nu är fallet, genomför sin forskarutbildning inom ramen för en forskarskola. Forskningsintresserade studenter bör få stöd att tidigt involveras i forskning Öka andelen läkare med preklinisk forskarutbildning Delmål 1: KI rekryterar sina doktorander i konkurrens och attraherar de bästa och mest motiverade doktoranderna Strategi 2018 definierar som ett mål för 2015 att merparten av KI:s doktorander ska vid utgången rekryteras i konkurrens. Då det sedan 1/ är obligatoriskt att utlysa samtliga doktorandprojekt, förutom de doktorander som rekryterats på något annat konkurrensutsatt sätt eller som har en annan huvudarbetsgivare än KI, bör detta mål redan vara uppfyllt. 2015: Följa upp utlysningar av doktorandplatser sedan införandet av obligatoriet. Om färre doktorandplatser utlyses än de som omfattas av obligatoriet ska detta utredas och aktiviteter genomföras för en bättre regelefterlevnad : I samarbete med Personalavdelningen stödja forskargrupperna att bli bättre på rekrytering : Starta flera attraktiva forskarskolor : Arbeta mot en research master-utbildning eller på annat sätt underlätta övergång mellan master- och forskarutbildning : Fortsätta att arbeta med kvalitetshöjande åtgärder för att framstå som ett attraktivt alternativ (se övriga aktiviteter i VP:n). 5

6 Uppföljning/utvärdering: Bättre rekryteringar innebär på sikt bättre avhandlingar och bättre färdigutbildade forskare, men detta är mycket svårt att utvärdera. Dock kan andra effekter mätas: Det är ett högt söktryck till KI:s olika forskarskolor Samtliga forskargrupper följer reglerna vad gäller att rekrytera doktorander i konkurrens Delmål 2: Diskussion pågår om begränsning av antal doktorander på KI 2015: Undersöka möjligheter/konsekvenser av att begränsa antal doktorander Uppföljning/utvärdering: Antal nyantagna doktorander/år. Antal doktorander förväntas dock att minska som en sidoeffekt av andra omständigheter, t.ex. högre doktorandlöner och högre krav på god lärandemiljö (se delmål 9). Delmål 3: 2018 går väsentligt fler nyantagna doktorander i en forskarskola jämfört med nuläget : Starta nya forskarskolor och söka nya finansieringsmöjligheter, t.ex. SFOmedel och EU-finansiering. Uppföljning/utvärdering: En uppföljning måste spegla en längre period än strategiperioden eftersom totala antalet doktorander i forskarskolor varierar från år till år, beroende bl.a. på hur utlysningarna planeras och hur genomströmningen av doktorander ser ut. Forskarskolor med extern finansiering påverkas också av aktörer utanför FUS kontroll. På sikt kan Exit poll ge svar på hur många som deltar i forskarskolor. Exit poll besvaras i samband med disputation, vilket innebär att den fulla effekten av införda åtgärder kan ses först efter ca 4 år (2014 har 18% angett deltagande i forskarskola). Delmål 4: Forskningsintresserade studenter får stöd att tidigt involveras i forskning och andelen läkare inom prekliniska projekt har ökat (styrelseövergripande: FUS/US) : Arbeta för att öka intresset för sommarforskarskolan för grundutbildningsstudenter. Om söktrycket går upp kan en utökning av antal platser diskuteras. 2015: Utöka antal platser inom CSTP (Clinical Science Training Programme) : Diskutera med styrgruppen för CSTP hur man kan öka intresset för programmet generellt, samt hur man kan öka antalet prekliniska projekt. 6

7 Uppföljning/utvärdering: Söktryck till sommarforskarskolan. Söktryck till CSTP samt antal prekliniska projekt Ledarskap Ur Strategi 2018 (Medarbetare/Ledarskap): En doktorsexamen från KI ska vara en nationellt och internationellt erkänd kvalitetsstämpel. Detta förutsätter att doktoranderna utbildas i en god forskningsmiljö med mycket kompetenta handledare och att de genomgår forskarutbildningskurser av hög kvalitet. Forskargruppledar- och handledarrollerna behöver utvecklas och särskilda utbildningsprogram bör övervägas. Tydligare krav på de forskningsmiljöer och handledare som får medverka i forskarutbildningen behöver utformas. Delmål 5: Det finns en tydlighet kring hur målen för forskarutbildning följs upp och examineras 2015: Införa ett måluppfyllnadsdokument för varje doktorand där de individuella målen på ett tydligt och pedagogiskt sätt kan följas upp fram till examen. 2015: Handledarintyget i disputationsansökan förbättras så att det utgår från doktorandens måluppfyllnadsdokument : Införa en lärandeplattform för doktorander som ett verktyg för måluppfyllnad. Uppföljning/utvärdering: Att måluppfyllnadsdokument och lärandeplattform är införda och används av alla berörda i organisationen enligt FUS instruktioner. Delmål 6: KI:s forskarutbildningskurser är av hög kvalitet 2015: Anordna kurs för kursansvariga i syfte att förbättra kvaliteten i forskarutbildningskurserna, både vad gäller formalia och det pedagogiska innehållet : Diskutera och fastställa krav för vad som är en kurs på forskarnivå samt hur FUS bättre kan styra vilka kurser som ges. Uppföljning av delmålet: Att aktiviteterna är genomförda 7

8 Delmål 7: Forskarutbildningsprogrammen är omstöpta för att nå största möjliga kvalitet 2015: Utvärdera värdet av och definiera mål/syfte för forskarutbildningsprogram utifrån att det ska bidra till hög kvalitet : Genomföra en omstöpning av nuvarande forskarutbildningsprogram utifrån det definierade målet/syftet ovan, så att de speglar de stora vetenskapsområdena på KI. Vid framtagning av kravspecifikation för de nya programmen ska även innovation/entreprenörskap, hållbar utveckling och lika villkor beaktas. Uppföljning av delmålet: Att aktiviteterna är genomförda Delmål 8: KI:s handledare har förutsättningar för att ge sina doktorander en forskarutbildning av hög kvalitet 2015: Utbilda forskargruppsledare och handledare i ledarskap, bl.a. genom den kurs som dekanerna för forskarutbildning respektive för forskning tillsammans har initierat. (aktivitet som delas med FS) : Fortsätta att finansiera och utveckla KI:s handledarutbildning 2015: Införa ett bäst före-datum för handledarutbildningens webb-kurs så att alla handledare har färska kunskaper om regler och riktlinjer för forskarutbildning. Uppföljning/utvärdering: På sikt är målet att allt färre doktorander i Exit poll anger att de är missnöjda med sin handledare. (Exit poll besvaras i samband med disputation vilket innebär att först efter ca 4 år kan den fulla effekten på införda åtgärder ses.) Delmål 9: Samtliga doktorander antas till en god forskarutbildningsmiljö 2015: Sprida kunskap kring de befintliga riktlinjerna för bedömning av god forskarutbildningsmiljö, vilket också inkluderar bedömning av handledare, samt skapa rutiner för godkännande av forskarutbildningsmiljö före rekrytering/antagning. 2015: Utbilda handledare (se delmål 8) : Göra studiebesök på institutionernas antagningsseminarier för att se hur forskarutbildningsmiljön bedöms. Uppföljning/utvärdering: Att aktiviteterna är genomförda. Exit poll: En jämförelse över tid av svaren på frågorna kring handledning och forskarutbildningsmiljö. 8

9 Incitament Ur Strategi 2018 (Medarbetare/Incitament): Det är nödvändigt att skapa incitament på alla nivåer som driver mot högre kvalitet. Detta mål förutsätter incitament och acceptans för stora tidskrävande studier. Delmål 10: Doktorander har möjligheter att uppnå målen för utbildningen även inom ramen för stora samarbetsprojekt : Utarbeta metoder/rutiner för att tydliggöra doktorandens insatser i avhandlingens delarbeten. Stora tidskrävande studier kan innebära färre delarbeten. Detta ställer högre krav på att doktorandens insatser i studien går att särskilja från övriga medförfattares. 2015: Förbättra monitoreringen av doktorander ytterligare för att tydliggöra för doktorand såväl som för handledare och examinatorer att doktoranden uppnår målen för utbildningen, genom att: införa en halvtidssammanfattning där doktoranden tidigare får möjlighet att sätta in sin forskning i ett större sammanhang samt att beskriva lärandeprocessen, införa ett måluppfyllnadsdokument (se delmål 5) Uppföljning/utvärdering: Att nämnda metoder/rutiner är införda 6.2 Strategiområde: Infrastruktur Det som tas upp under Infrastruktur i Strategi 2018 berör inte FUS primära ansvarsområde och därför formuleras inte några prioriterade mål och aktiviteter för 2015 inom detta område. 6.3 Strategiområde: Samverkan Näringslivssamverkan och innovationer Ur Strategi 2018 (Samverkan/Näringslivssamverkan och innovationer): Innovationsperspektivet och relationerna till näringslivet måste utgöra en naturlig del av verksamheten inom KI. Integrera undervisning om innovationer, nya arbetssätt och entreprenörskap i våra utbildningar på samtliga nivåer. Delmål 11: Det finns moment om innovation och entreprenörskap i KI:s forskarutbildning 2015: Införa ett moment om innovation/entreprenörskap på introduktionsdagarna. 9

10 2015: Införa en allmänvetenskaplig kurs för doktorander inom innovation/ entreprenörskap. 2015: Starta den första omgången av forskarskolan Drug Discovery and Development, samt utreda förutsättningar för att permanenta forskarskolan. Uppföljning/utvärdering: Att aktiviteterna är genomförda. Internationella samarbeten Ur Strategi 2018 (Samverkan/Internationella samarbeten): Forskarutbildningens behov av internationella samarbeten kan kräva avtalsreglerade samarbeten med både väletablerade universitet i höginkomstländer och strategiskt viktiga universitet i låg- och mellan inkomstländer. Därmed blir det möjligt för våra egna doktorander att genomföra internationella utbyten och för KI att attrahera internationella studenter till forskarutbildning. Fler gemensamma doktorandprogram (joint eller double degrees) behöver etableras tillsammans med de universitet där KI också har breda och långsiktiga forskningssamarbeten. Minst 20% av alla studenter ska ha förlagt en del av sin utbildning vid ett utländskt universitet. Delmål 12: KI har flera nya internationella samarbeten som bidrar till en hög kvalitet i forskarutbildningen 2015: Fastställa kriterier för bedömning av förslag på nya samarbeten så att kvaliteten och nyttan av samarbetet kan säkerställas. 2015: Diskutera inom styrelsen vilka länder/lärosäten inom ramen för KI:s övergripande strategi för internationella samarbeten som är strategiska för forskarutbildningen : Verka för ett mer strategiskt användande av de finansieringsmöjligheter som finns bl.a. inom EU (ex. COFUND, MSC-ITN) och att i detta sammanhang inhämta erfarenheter från institutioner. Uppföljning/utvärdering: Att det finns nya strategiska samarbeten inom forskarutbildning där nyttan och kvaliteten har bedömts och säkerställts. Delmål 13: Samarbetet med nuvarande partneruniversitet är stärkt 2015: Slutföra nya avtal med befintliga samarbetspartner för att ytterligare stärka samarbetet, bl.a. med National Institutes of Health (NIH), USA, Nanyang Technological University (NTU) och National University of Singapore (NUS). 10

11 2015: Avsätta medel för delfinansiering av doktorander inom befintliga eller nya strategiska internationella samarbeten. Uppföljning/utvärdering: Att aktiviteterna är genomförda Delmål 14: Minst hälften av KI:s doktorander gör delar av sin utbildning utomlands 2015: FUS resebidrag utökas så att fler doktorander får stöd för att delta i utbildningsmoment utomlands : Vara med och arrangera den planerade internationella sommarforskarskolan i EuroLifes regi samt marknadsföra den bland KI:s masterstudenter och doktorander. na under delmål 12 och 13 bidrar även till detta delmål. Uppföljning/utvärdering: På sikt ska andelen doktorander i Exit poll som svarar att de deltagit i moment utomlands (utöver deltagande i konferens) ha ökat från 37% (exit poll 2014) till minst 50%. (Exit poll besvaras i samband med disputation vilket innebär att den fulla effekten på införda åtgärder kan ses först efter ca 4 år.) 6.4 Strategiområde: Finansiering Ur Strategi 2018 (Finansiering/Optimerad användning av tillgängliga resurser): Statsanslaget ska fördelas mellan universitetsledningen, verksamhetsstyrelserna och institutionerna på så sätt som leder till att KI:s mycket högt ställda mål för forskning och utbildnings uppnås. Delmål 15: Styrelsens anslag används så att det övergripande målet för hög kvalitet i forskarutbildningen uppnås : En allt större del av budgeten fram till 2018 ska gå till finansering av forskarskolor, inklusive doktorandförsörjning inom dessa. Detta finansieras framför allt genom en motsvarande minskning av kostnaden för KID-medel. 2015: Vid utvärdering av befintliga forskarutbildningsprogram och utformning av nya program ska hänsyn tas till kostnadseffektivitet i förhållande till kvalitet (se delmål 7). 6.5 Uppdrag utanför strategiområdena Förutom Strategi 2018 finns även andra fastställda uppdrag som styrelserna bör beakta, t.ex. handlingsplaner för lika villkor och för hållbar utveckling. Dessa aspekter är och ska vara integrerade i alla delar av verksamheten, men kan också formuleras som egna mål enligt nedan. 11

12 Delmål 16: FUS arbetar aktivt för lika villkor inom KI:s forskarutbildning De aktiviteter i Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor (Dnr 1-167/2013) som har hänförts till Styrelsen för forskarutbildning genomfördes under : Inventera behov av lika villkorsåtgärder inom forskarutbildning som kan införas i KI:s handlingsplan för lika villkor : Verka för en jämnare könsfördelning bland studierektorer för forskarutbildning på institutionerna. Delmål 17: Hållbarhetsarbetet är integrerat och synliggjort i KI:s forskarutbildning Rektor kommer att på Miljörådets förslag fastställa en handlingsplan för 2015, vars innehåll FUS kommer att få tillfälle till att bidra till. 2015: Genomföra aktiviteterna i den handlingsplan för hållbar utveckling inom styrelsens verksamhetsområde som rektor fastställer för

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår Dnr: 1-762/2016 (ersätter 1-684/2015) Fastställd:

Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår Dnr: 1-762/2016 (ersätter 1-684/2015) Fastställd: Verksamhetsplan Styrelsen för forskarutbildning Verksamhetsår 2016-2018 Dnr: 1-762/2016 (ersätter 1-684/2015) Fastställd: 2015-11-19 Reviderad: 2016-11-09 Styrelsen för forskarutbildning Dekanus: Marianne

Läs mer

4.1 Strategiområde: Medarbetare

4.1 Strategiområde: Medarbetare Version: Sid 1 Kommentarer till tabellrubriker: Ansvarig : Kolumnen fylls endast då uppdraget är delegerat till någon annan instans/person än FUS. FUS är ytterst ansvarig för samtliga aktiviteter. Risk

Läs mer

Verksamhetsplan. Styrelsen för utbildning. Verksamhetsår Dnr: 1-371/2014 Fastställd:

Verksamhetsplan. Styrelsen för utbildning. Verksamhetsår Dnr: 1-371/2014 Fastställd: Verksamhetsplan Styrelsen för utbildning Verksamhetsår 2015 Dnr: 1-371/2014 Fastställd: 2014-11-17 Styrelsen för utbildning Dekanus: Annika Östman Wernersson Prodekanus: Gunnar Nilsson INNEHÅLL 1. Inledning...

Läs mer

4.1 Strategiområde: Medarbetare

4.1 Strategiområde: Medarbetare AKTIVITETSPLAN för STYRELSEN FÖR FORSKARUTBILDNING (FUS). Bilaga till VP 2016- Version: (dnr 1-767/2017) Sid 1 Kommentarer till tabellrubriker: Ansvarig : Kolumnen fylls endast då uppdraget är delegerat

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för forskarutbildning Verksamhetsår 2014 Dnr: 1-3/2015 Fastställd genom dekanbeslut 2015:4 Styrelsen för forskarutbildning 2014 Dekan: Anders Gustafsson Prodekan: Marianne

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 5049/ Styrelsen för Forskarutbildning

Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 5049/ Styrelsen för Forskarutbildning Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 2006-10-10 5049/2006-600 Styrelsen för Forskarutbildning Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 1 Strategi för Internationalisering

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för forskarutbildning

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för forskarutbildning Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för forskarutbildning Dnr 1-10/2014 Fastställd genom dekanusbeslut 2014:1 Innehåll 1. Forskarutbildning på KI... 1 2. Styrelsens övergripande uppdrag... 1 3. Styrelsens

Läs mer

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställda av rektor Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Gäller fr.o.m 2009-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2009-05-12. Reviderad* av Styrelsen

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Handledning för Karolinska Institutets aktivitetsplanering

Handledning för Karolinska Institutets aktivitetsplanering ÅR 1 ÅR 2 År 3 VP 3-år Aktivitetsplan Riskanalys Återrapportering 1 Aktivitetsplan Riskanalys Återrapportering 2 Aktivitetsplan Riskanalys Återrapportering 3 VB 3-årig Återkoppling från KI ledning Återkoppling

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 fakulteten DATUM: 2016-10-27 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan Dnr V 2016/526 FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016.

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. dnr 1001-14 Birgitta Påhlsson Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling och avser aktiviteter

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Dnr: HS 2014/499 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi (Doctoral studies in Business Administration) Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet Karolinska Institutet Rektor Beslut 2015-10-27 Onr: 1-654/2015 Sid: 1/1 Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2016-2018 Implementering av Kl:s strategi fårutsätter en nedbrytning

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Verksamhetsplan Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Medicinska fakultetens verksamhetsplan 1 Bakgrund Målen i medicinska fakultetens verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetslogik i praktiken

Verksamhetslogik i praktiken Verksamhetslogik i praktiken - Karolinska Institutets tillämpning av verksamhetslogik som verktyg - Britta Steneberg KI Uppdraget Arbetet Resultat Erfarenheter 20160615 2 Britta Steneberg OM KI HISTORIA

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Program för internationalisering

Program för internationalisering Dnr UFV 2015/280 Program för internationalisering Fastställt av konsistoriet 2015-11-12 Innehåll 1. Inledning 3 2. Förutsättningar för framgång 3 3. Världsledande forskning 4 3.1 Stärka Uppsala universitets

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Antagning av doktorander

Antagning av doktorander UFV 2013/433 Antagning av doktorander Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2013-04-10 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och riskbedömning 3 2 Granskningens omfattning och inriktning 3 2.1 Avgränsning

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-3372-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Hälsoinformatik Health Informatics Hälsoinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin med grund

Läs mer

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Bilaga 4 Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställd av rektor Dnr 1977/2012-010 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Metodbeskrivning... 1 2.1

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-1545-14 Sid 1 (6) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Statistik Syllabus for the PhD program

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

En sammanfattning av. Strategi 2018. Färdplan för Karolinska Institutet 2014 2018 STRATEGI 2018 1

En sammanfattning av. Strategi 2018. Färdplan för Karolinska Institutet 2014 2018 STRATEGI 2018 1 En sammanfattning av Strategi 2018 Färdplan för Karolinska Institutet 2014 2018 STRATEGI 2018 1 Bara genom allas medverkan når vi de gemensamma, högt ställda och konkreta mål som anges i strategin LÄS

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap 2007-09-28 Dnr G 213 1227/07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013 Dnr 1-408/2013 Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation Innehåll Inledning... 1 Betygsnämnd... 1 Förhandsgranskning... 2 Examination... 3 Opponent...

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-365-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap Sid 20/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i odontologisk vetenskap U 2015/139 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.4-1421-14 Datum 2014-10-10 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i folkhälsovetenskap

Studieplan för utbildning på forskarnivå i folkhälsovetenskap FAKULTETEN FÖR HÄLSA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP Studieplan för utbildning på forskarnivå i folkhälsovetenskap (Doctoral studies in Public Health Sciences) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 HUMANISTISKA FAKULTETEN DATUM: 2014-01- 15 AVSÄNDARE: Dekanus Margareta Hallberg KONTAKTPERSON: Kanslichef Anna Nordling FORSKNING SOM PÅVERKAR nu bättre samordning

Läs mer

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013

Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013 Dnr: 3989/2012-300 Utbildningsstrategi för Karolinska Institutet 2013 Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2012-06-15 1 Utgångspunkter KIs utbildningsstrategi för åren 2009-2012 har som övergripande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015/2016 SACOs-rådet vid KI representerar ca 2 500 medlemmar fördelade på 16 SACO-förbund.

Verksamhetsberättelse 2015/2016 SACOs-rådet vid KI representerar ca 2 500 medlemmar fördelade på 16 SACO-förbund. Verksamhetsberättelse 2015/2016 SACOs-rådet vid KI representerar ca 2 500 medlemmar fördelade på 16 SACO-förbund. Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Ordförande, SULF och Fysioterapeuterna

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap Sid 14/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap U 2015/138 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen Allmän studieplan för doktorsexamen i vetenskapsteori Dnr: U 2013/767 Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 19 december 2013. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Rekrytering av doktorand. Institutionen för odontologi

Rekrytering av doktorand. Institutionen för odontologi Rekrytering av doktorand Institutionen för odontologi Rekrytering av doktorand Kartläggning av behov Antagningsnämnd Beredningsgrupp Prefektbeslut Utlysning av tjänst eller direkt tillsättning Antagnings

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutsdatum: 2014-03-25 Dnr: 2013/415-1.1 Fakulteten för konst och humaniora Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer