Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår Dnr: 1-668/2014. Fastställd:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår 2015. Dnr: 1-668/2014. Fastställd: 2014-11-17"

Transkript

1 Verksamhetsplan Styrelsen för forskarutbildning Verksamhetsår 2015 Dnr: 1-668/2014 Fastställd:

2 Styrelsen för forskarutbildning (FUS) Dekanus: Anders Gustafsson Prodekanus: Marianne Schultzberg INNEHÅLL 1. Inledning Karolinska Institutets vision, uppdrag och värdegrund Mål för utbildning och forskning Styrelsens ansvar Identifierade risker Styrelsens mål och aktiviteter Strategiområde: Medarbetare... 5 Rekrytering... 5 Ledarskap... 7 Incitament Strategiområde: Infrastruktur Strategiområde: Samverkan... 9 Näringslivssamverkan och innovationer... 9 Internationella samarbeten Strategiområde: Finansiering Uppdrag utanför strategiområdena Utgivare: Karolinska Institutet

3 1. Inledning Rektor har uppdragit till verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner att lämna verksamhetsplaner för 2015, där prioriterade mål, delmål och aktiviteter anges. Av verksamhetsplanen ska det framgå hur måluppfyllelsen ska följas upp (via indikatorer, nyckeltal mm). År 2018 ska samtliga mål i Strategi 2018 vara uppnådda. Strategin har ett tydligt fokus på höjd kvalitet i alla delar av verksamheten. 2. Karolinska Institutets vision, uppdrag och värdegrund Vision Karolinska Institutet (KI) bidrar på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa. Uppdrag KI:s uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. Värdegrund KI:s verksamhet ligger inom ett område där de grundläggande värderingarna spelar en särskilt viktig roll. Omvärlden har rätt att ställa långtgående krav på vårt förhållningssätt och vår verksamhet. KI ska värna forskningen frihet och vår verksamhet ska präglas av: mycket hög kvalitet och ett etiskt förhållningssätt tilltro och stöd till alla medarbetares och studenters initiativ, kreativitet, självständighet och kompetens gott ledarskap, medarbetarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl den inre som den yttre ett starkt samhällsansvar och bidrag till en hållbar utveckling inom och utanför Sveriges gränser genom vår utbildning och forskning. 3. Mål för utbildning och forskning KI:s utbildningar är forskningsanknutna, ger ett vetenskapligt förhållningssätt och är forskningsförberedande. De ger bästa möjliga förutsättningar för att arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla verksamhet i samverkan med andra professioner. KI:s forskning når vetenskapliga genombrott och resulterar i upptäckter som förändrar synen på såväl normala livsprocesser som hälsa och sjukdom. Forskningsresultaten leder till innovationer och praktisk tillämpning inom hälso- och sjukvård. 3

4 4. Styrelsens ansvar Enligt rektors besluts- och delegationsordning (dnr 1-445/2014) ansvarar samtliga verksamhetsstyrelser inom sitt respektive ansvarsområde för: kvalitet, verksamhetsutveckling, uppföljning, utvärdering, information, omvärldsbevakning, förslag till resursfördelning och ekonomiska ramar, riktlinjer och regler inom respektive verksamhetsområde. Till Styrelsen för forskarutbildning (FUS) har rektor dessutom delegerat ansvar för bl.a. organisering av utbildning på forskarnivå, fastställande av ämne samt allmän studieplan för det ämne inom vilket utbildning på forskarnivå anordnas, universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om utbildning på forskarutbildningsnivå, medverkan i anställning av lärare 5. Identifierade risker Konsistoriet har beslutat om riskområden och kontrollåtgärder utifrån KI:s riskanalys och utsett en ansvarig riskägare för respektive riskområde. För närvarande är inte FUS riskägare för någon av Konsistoriets risker. Styrelsen gjorde 2012 en egen riskvärdering där fem risker valdes ut som de mest allvarliga och som därmed har ingått i verksamhetsplaneringen för 2013 och Inför planeringen av 2015 har dekanus och prodekanus gjort en ny riskvärdering. Deras bedömning är att sannolikheten för att någon av de tidigare utvalda riskerna inträffar generellt har minskat pga. styrelsens aktiva åtgärder under åren En nytillkommen risk har identifierats inför Det rör möjliga konsekvenser av att KI:s forskning enligt Strategi 2018 i högre grad ska fokusera på genombrottsforskning. Omfattande, högprofilerade och komplexa studier kan medföra att doktorandens roll blir mindre tydlig och därmed blir det svårare att bedöma doktorandens lärande och självständighet. De risker vars åtgärder inarbetats i verksamhetsplanens aktiviteter blir därmed: Ny risk: Risk att doktorandens roll i stora komplexa studier blir mindre framträdande och att det blir svårare att definiera doktorandens insats. Risk för oredlighet i forskningen. Risk att enskilda doktorander far illa i sin forskningsmiljö. Risk att inte de mest lämpliga doktoranderna rekryteras. Risk att doktorander som inte når tillräckligt hög kvalitet disputerar. 4

5 6. Styrelsens mål och aktiviteter Styrelsen definierar utifrån intentionerna i Strategi 2018 det övergripande målet för sin verksamhet som: forskarutbildningen på KI har en så hög kvalitet att en doktorsexamen från KI är en nationellt och internationellt erkänd kvalitetsstämpel. Utifrån detta övergripande mål har delmål och aktiviteter formulerats i verksamhetsplanen och presenteras nedan enligt strukturen i Strategi Strategiområde: Medarbetare Rekrytering Ur Strategi 2018 (Medarbetare/Rekrytering): Vi vill attrahera de bästa och mest motiverade studenterna. Vid utgången av 2015 ska merparten av KI:s doktorander rekryteras i konkurrens. Antagna doktorander ska få bättre förutsättningar både gällande resurser och forskningsmiljö. Därför ska antalet antagningar ses över. Vid slutet av strategiperioden ska en väsentlig högre andel av doktoranderna, än vad som nu är fallet, genomför sin forskarutbildning inom ramen för en forskarskola. Forskningsintresserade studenter bör få stöd att tidigt involveras i forskning Öka andelen läkare med preklinisk forskarutbildning Delmål 1: KI rekryterar sina doktorander i konkurrens och attraherar de bästa och mest motiverade doktoranderna Strategi 2018 definierar som ett mål för 2015 att merparten av KI:s doktorander ska vid utgången rekryteras i konkurrens. Då det sedan 1/ är obligatoriskt att utlysa samtliga doktorandprojekt, förutom de doktorander som rekryterats på något annat konkurrensutsatt sätt eller som har en annan huvudarbetsgivare än KI, bör detta mål redan vara uppfyllt. 2015: Följa upp utlysningar av doktorandplatser sedan införandet av obligatoriet. Om färre doktorandplatser utlyses än de som omfattas av obligatoriet ska detta utredas och aktiviteter genomföras för en bättre regelefterlevnad : I samarbete med Personalavdelningen stödja forskargrupperna att bli bättre på rekrytering : Starta flera attraktiva forskarskolor : Arbeta mot en research master-utbildning eller på annat sätt underlätta övergång mellan master- och forskarutbildning : Fortsätta att arbeta med kvalitetshöjande åtgärder för att framstå som ett attraktivt alternativ (se övriga aktiviteter i VP:n). 5

6 Uppföljning/utvärdering: Bättre rekryteringar innebär på sikt bättre avhandlingar och bättre färdigutbildade forskare, men detta är mycket svårt att utvärdera. Dock kan andra effekter mätas: Det är ett högt söktryck till KI:s olika forskarskolor Samtliga forskargrupper följer reglerna vad gäller att rekrytera doktorander i konkurrens Delmål 2: Diskussion pågår om begränsning av antal doktorander på KI 2015: Undersöka möjligheter/konsekvenser av att begränsa antal doktorander Uppföljning/utvärdering: Antal nyantagna doktorander/år. Antal doktorander förväntas dock att minska som en sidoeffekt av andra omständigheter, t.ex. högre doktorandlöner och högre krav på god lärandemiljö (se delmål 9). Delmål 3: 2018 går väsentligt fler nyantagna doktorander i en forskarskola jämfört med nuläget : Starta nya forskarskolor och söka nya finansieringsmöjligheter, t.ex. SFOmedel och EU-finansiering. Uppföljning/utvärdering: En uppföljning måste spegla en längre period än strategiperioden eftersom totala antalet doktorander i forskarskolor varierar från år till år, beroende bl.a. på hur utlysningarna planeras och hur genomströmningen av doktorander ser ut. Forskarskolor med extern finansiering påverkas också av aktörer utanför FUS kontroll. På sikt kan Exit poll ge svar på hur många som deltar i forskarskolor. Exit poll besvaras i samband med disputation, vilket innebär att den fulla effekten av införda åtgärder kan ses först efter ca 4 år (2014 har 18% angett deltagande i forskarskola). Delmål 4: Forskningsintresserade studenter får stöd att tidigt involveras i forskning och andelen läkare inom prekliniska projekt har ökat (styrelseövergripande: FUS/US) : Arbeta för att öka intresset för sommarforskarskolan för grundutbildningsstudenter. Om söktrycket går upp kan en utökning av antal platser diskuteras. 2015: Utöka antal platser inom CSTP (Clinical Science Training Programme) : Diskutera med styrgruppen för CSTP hur man kan öka intresset för programmet generellt, samt hur man kan öka antalet prekliniska projekt. 6

7 Uppföljning/utvärdering: Söktryck till sommarforskarskolan. Söktryck till CSTP samt antal prekliniska projekt Ledarskap Ur Strategi 2018 (Medarbetare/Ledarskap): En doktorsexamen från KI ska vara en nationellt och internationellt erkänd kvalitetsstämpel. Detta förutsätter att doktoranderna utbildas i en god forskningsmiljö med mycket kompetenta handledare och att de genomgår forskarutbildningskurser av hög kvalitet. Forskargruppledar- och handledarrollerna behöver utvecklas och särskilda utbildningsprogram bör övervägas. Tydligare krav på de forskningsmiljöer och handledare som får medverka i forskarutbildningen behöver utformas. Delmål 5: Det finns en tydlighet kring hur målen för forskarutbildning följs upp och examineras 2015: Införa ett måluppfyllnadsdokument för varje doktorand där de individuella målen på ett tydligt och pedagogiskt sätt kan följas upp fram till examen. 2015: Handledarintyget i disputationsansökan förbättras så att det utgår från doktorandens måluppfyllnadsdokument : Införa en lärandeplattform för doktorander som ett verktyg för måluppfyllnad. Uppföljning/utvärdering: Att måluppfyllnadsdokument och lärandeplattform är införda och används av alla berörda i organisationen enligt FUS instruktioner. Delmål 6: KI:s forskarutbildningskurser är av hög kvalitet 2015: Anordna kurs för kursansvariga i syfte att förbättra kvaliteten i forskarutbildningskurserna, både vad gäller formalia och det pedagogiska innehållet : Diskutera och fastställa krav för vad som är en kurs på forskarnivå samt hur FUS bättre kan styra vilka kurser som ges. Uppföljning av delmålet: Att aktiviteterna är genomförda 7

8 Delmål 7: Forskarutbildningsprogrammen är omstöpta för att nå största möjliga kvalitet 2015: Utvärdera värdet av och definiera mål/syfte för forskarutbildningsprogram utifrån att det ska bidra till hög kvalitet : Genomföra en omstöpning av nuvarande forskarutbildningsprogram utifrån det definierade målet/syftet ovan, så att de speglar de stora vetenskapsområdena på KI. Vid framtagning av kravspecifikation för de nya programmen ska även innovation/entreprenörskap, hållbar utveckling och lika villkor beaktas. Uppföljning av delmålet: Att aktiviteterna är genomförda Delmål 8: KI:s handledare har förutsättningar för att ge sina doktorander en forskarutbildning av hög kvalitet 2015: Utbilda forskargruppsledare och handledare i ledarskap, bl.a. genom den kurs som dekanerna för forskarutbildning respektive för forskning tillsammans har initierat. (aktivitet som delas med FS) : Fortsätta att finansiera och utveckla KI:s handledarutbildning 2015: Införa ett bäst före-datum för handledarutbildningens webb-kurs så att alla handledare har färska kunskaper om regler och riktlinjer för forskarutbildning. Uppföljning/utvärdering: På sikt är målet att allt färre doktorander i Exit poll anger att de är missnöjda med sin handledare. (Exit poll besvaras i samband med disputation vilket innebär att först efter ca 4 år kan den fulla effekten på införda åtgärder ses.) Delmål 9: Samtliga doktorander antas till en god forskarutbildningsmiljö 2015: Sprida kunskap kring de befintliga riktlinjerna för bedömning av god forskarutbildningsmiljö, vilket också inkluderar bedömning av handledare, samt skapa rutiner för godkännande av forskarutbildningsmiljö före rekrytering/antagning. 2015: Utbilda handledare (se delmål 8) : Göra studiebesök på institutionernas antagningsseminarier för att se hur forskarutbildningsmiljön bedöms. Uppföljning/utvärdering: Att aktiviteterna är genomförda. Exit poll: En jämförelse över tid av svaren på frågorna kring handledning och forskarutbildningsmiljö. 8

9 Incitament Ur Strategi 2018 (Medarbetare/Incitament): Det är nödvändigt att skapa incitament på alla nivåer som driver mot högre kvalitet. Detta mål förutsätter incitament och acceptans för stora tidskrävande studier. Delmål 10: Doktorander har möjligheter att uppnå målen för utbildningen även inom ramen för stora samarbetsprojekt : Utarbeta metoder/rutiner för att tydliggöra doktorandens insatser i avhandlingens delarbeten. Stora tidskrävande studier kan innebära färre delarbeten. Detta ställer högre krav på att doktorandens insatser i studien går att särskilja från övriga medförfattares. 2015: Förbättra monitoreringen av doktorander ytterligare för att tydliggöra för doktorand såväl som för handledare och examinatorer att doktoranden uppnår målen för utbildningen, genom att: införa en halvtidssammanfattning där doktoranden tidigare får möjlighet att sätta in sin forskning i ett större sammanhang samt att beskriva lärandeprocessen, införa ett måluppfyllnadsdokument (se delmål 5) Uppföljning/utvärdering: Att nämnda metoder/rutiner är införda 6.2 Strategiområde: Infrastruktur Det som tas upp under Infrastruktur i Strategi 2018 berör inte FUS primära ansvarsområde och därför formuleras inte några prioriterade mål och aktiviteter för 2015 inom detta område. 6.3 Strategiområde: Samverkan Näringslivssamverkan och innovationer Ur Strategi 2018 (Samverkan/Näringslivssamverkan och innovationer): Innovationsperspektivet och relationerna till näringslivet måste utgöra en naturlig del av verksamheten inom KI. Integrera undervisning om innovationer, nya arbetssätt och entreprenörskap i våra utbildningar på samtliga nivåer. Delmål 11: Det finns moment om innovation och entreprenörskap i KI:s forskarutbildning 2015: Införa ett moment om innovation/entreprenörskap på introduktionsdagarna. 9

10 2015: Införa en allmänvetenskaplig kurs för doktorander inom innovation/ entreprenörskap. 2015: Starta den första omgången av forskarskolan Drug Discovery and Development, samt utreda förutsättningar för att permanenta forskarskolan. Uppföljning/utvärdering: Att aktiviteterna är genomförda. Internationella samarbeten Ur Strategi 2018 (Samverkan/Internationella samarbeten): Forskarutbildningens behov av internationella samarbeten kan kräva avtalsreglerade samarbeten med både väletablerade universitet i höginkomstländer och strategiskt viktiga universitet i låg- och mellan inkomstländer. Därmed blir det möjligt för våra egna doktorander att genomföra internationella utbyten och för KI att attrahera internationella studenter till forskarutbildning. Fler gemensamma doktorandprogram (joint eller double degrees) behöver etableras tillsammans med de universitet där KI också har breda och långsiktiga forskningssamarbeten. Minst 20% av alla studenter ska ha förlagt en del av sin utbildning vid ett utländskt universitet. Delmål 12: KI har flera nya internationella samarbeten som bidrar till en hög kvalitet i forskarutbildningen 2015: Fastställa kriterier för bedömning av förslag på nya samarbeten så att kvaliteten och nyttan av samarbetet kan säkerställas. 2015: Diskutera inom styrelsen vilka länder/lärosäten inom ramen för KI:s övergripande strategi för internationella samarbeten som är strategiska för forskarutbildningen : Verka för ett mer strategiskt användande av de finansieringsmöjligheter som finns bl.a. inom EU (ex. COFUND, MSC-ITN) och att i detta sammanhang inhämta erfarenheter från institutioner. Uppföljning/utvärdering: Att det finns nya strategiska samarbeten inom forskarutbildning där nyttan och kvaliteten har bedömts och säkerställts. Delmål 13: Samarbetet med nuvarande partneruniversitet är stärkt 2015: Slutföra nya avtal med befintliga samarbetspartner för att ytterligare stärka samarbetet, bl.a. med National Institutes of Health (NIH), USA, Nanyang Technological University (NTU) och National University of Singapore (NUS). 10

11 2015: Avsätta medel för delfinansiering av doktorander inom befintliga eller nya strategiska internationella samarbeten. Uppföljning/utvärdering: Att aktiviteterna är genomförda Delmål 14: Minst hälften av KI:s doktorander gör delar av sin utbildning utomlands 2015: FUS resebidrag utökas så att fler doktorander får stöd för att delta i utbildningsmoment utomlands : Vara med och arrangera den planerade internationella sommarforskarskolan i EuroLifes regi samt marknadsföra den bland KI:s masterstudenter och doktorander. na under delmål 12 och 13 bidrar även till detta delmål. Uppföljning/utvärdering: På sikt ska andelen doktorander i Exit poll som svarar att de deltagit i moment utomlands (utöver deltagande i konferens) ha ökat från 37% (exit poll 2014) till minst 50%. (Exit poll besvaras i samband med disputation vilket innebär att den fulla effekten på införda åtgärder kan ses först efter ca 4 år.) 6.4 Strategiområde: Finansiering Ur Strategi 2018 (Finansiering/Optimerad användning av tillgängliga resurser): Statsanslaget ska fördelas mellan universitetsledningen, verksamhetsstyrelserna och institutionerna på så sätt som leder till att KI:s mycket högt ställda mål för forskning och utbildnings uppnås. Delmål 15: Styrelsens anslag används så att det övergripande målet för hög kvalitet i forskarutbildningen uppnås : En allt större del av budgeten fram till 2018 ska gå till finansering av forskarskolor, inklusive doktorandförsörjning inom dessa. Detta finansieras framför allt genom en motsvarande minskning av kostnaden för KID-medel. 2015: Vid utvärdering av befintliga forskarutbildningsprogram och utformning av nya program ska hänsyn tas till kostnadseffektivitet i förhållande till kvalitet (se delmål 7). 6.5 Uppdrag utanför strategiområdena Förutom Strategi 2018 finns även andra fastställda uppdrag som styrelserna bör beakta, t.ex. handlingsplaner för lika villkor och för hållbar utveckling. Dessa aspekter är och ska vara integrerade i alla delar av verksamheten, men kan också formuleras som egna mål enligt nedan. 11

12 Delmål 16: FUS arbetar aktivt för lika villkor inom KI:s forskarutbildning De aktiviteter i Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor (Dnr 1-167/2013) som har hänförts till Styrelsen för forskarutbildning genomfördes under : Inventera behov av lika villkorsåtgärder inom forskarutbildning som kan införas i KI:s handlingsplan för lika villkor : Verka för en jämnare könsfördelning bland studierektorer för forskarutbildning på institutionerna. Delmål 17: Hållbarhetsarbetet är integrerat och synliggjort i KI:s forskarutbildning Rektor kommer att på Miljörådets förslag fastställa en handlingsplan för 2015, vars innehåll FUS kommer att få tillfälle till att bidra till. 2015: Genomföra aktiviteterna i den handlingsplan för hållbar utveckling inom styrelsens verksamhetsområde som rektor fastställer för

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

Strategisk handlingsplan 2010-2015

Strategisk handlingsplan 2010-2015 Strategisk handlingsplan 2010-2015 Beslut: Rektor 2011-09-12, 2010-05-17 Revidering: 2011-08-31 Dnr: DUC 2010/575/10 Gäller fr.o.m.: 2011-09-12 Ersätter: Strategisk handlingsplan för Högskolan Dalarna

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2013 (Dnr 1-583/2013) Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den

Läs mer

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus Styrelsen för forskarutbildning 1 (10) Protokoll 2012:1 Sammanträde 2012-02-01 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro-

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 213 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 4 procent av den medicinska akademiska

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 LINKÖPINGS UNIVERSITET Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 Linköpings universitet 1 Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016-2017 fastställd av universitetsstyrelsen

Läs mer

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST)

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST) Års redo visn ing 2012 Organisation Fakultetsnämnd Högskolestyrelse Rektor Internrevisionen Förvaltning Campussektionen Ekonomisektionen IT-sektionen Kommunikationssektionen Personalsektionen Rektors kansli

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier Umeå universitet Umeå centrum för genusstudier 2011-02-02 Verksamhetsplan 2011 Umeå centrum för genusstudier NULÄGESRAPPORT Visioner, mål och strategier UCGS vision är att under 2011 - Fortsätta att utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona 2004-02-19

KAROLINSKA INSTITUTET Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona 2004-02-19 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet N-F Ankarcrona Dnr 4401/03-100 Regeringen (Utbildningsdepartementet) Karolinska Institutets samverkan med samhället en redogörelse i samband med årsredovisningen

Läs mer

Intern utvärdering av utbildning på forskarnivå 2013 2014

Intern utvärdering av utbildning på forskarnivå 2013 2014 Mahr Dnr. 68-2014/99 Intern utvärdering av utbildning på forskarnivå 2013 2014 Etapp: Odontologiska fakulteten Rapport, 10 april 2014 Susanna Hedenborg Per Jönsson Bo Petersson Lars Plantin Margareta Serder

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Personalenheten Augusti 2014 2014-08-26 Innehåll Inledning 3 Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet 2015-2020

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Utvärdering av tandläkarutbildning. grund- och forskarutbildning i Sverige

Utvärdering av tandläkarutbildning. grund- och forskarutbildning i Sverige Utvärdering av tandläkarutbildning och odontologisk grund- och forskarutbildning i Sverige Högskoleverket 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014

Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014 Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014 2 Innehåll 2014 i siffror 2014 förändring och nya möjligheter Året i korthet Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Kvalitet

Läs mer

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 , www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 112-470-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer