Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår Dnr: 1-668/2014. Fastställd:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan. Styrelsen för forskarutbildning. Verksamhetsår 2015. Dnr: 1-668/2014. Fastställd: 2014-11-17"

Transkript

1 Verksamhetsplan Styrelsen för forskarutbildning Verksamhetsår 2015 Dnr: 1-668/2014 Fastställd:

2 Styrelsen för forskarutbildning (FUS) Dekanus: Anders Gustafsson Prodekanus: Marianne Schultzberg INNEHÅLL 1. Inledning Karolinska Institutets vision, uppdrag och värdegrund Mål för utbildning och forskning Styrelsens ansvar Identifierade risker Styrelsens mål och aktiviteter Strategiområde: Medarbetare... 5 Rekrytering... 5 Ledarskap... 7 Incitament Strategiområde: Infrastruktur Strategiområde: Samverkan... 9 Näringslivssamverkan och innovationer... 9 Internationella samarbeten Strategiområde: Finansiering Uppdrag utanför strategiområdena Utgivare: Karolinska Institutet

3 1. Inledning Rektor har uppdragit till verksamhetsstyrelser och universitetsgemensamma funktioner att lämna verksamhetsplaner för 2015, där prioriterade mål, delmål och aktiviteter anges. Av verksamhetsplanen ska det framgå hur måluppfyllelsen ska följas upp (via indikatorer, nyckeltal mm). År 2018 ska samtliga mål i Strategi 2018 vara uppnådda. Strategin har ett tydligt fokus på höjd kvalitet i alla delar av verksamheten. 2. Karolinska Institutets vision, uppdrag och värdegrund Vision Karolinska Institutet (KI) bidrar på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa. Uppdrag KI:s uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. Värdegrund KI:s verksamhet ligger inom ett område där de grundläggande värderingarna spelar en särskilt viktig roll. Omvärlden har rätt att ställa långtgående krav på vårt förhållningssätt och vår verksamhet. KI ska värna forskningen frihet och vår verksamhet ska präglas av: mycket hög kvalitet och ett etiskt förhållningssätt tilltro och stöd till alla medarbetares och studenters initiativ, kreativitet, självständighet och kompetens gott ledarskap, medarbetarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl den inre som den yttre ett starkt samhällsansvar och bidrag till en hållbar utveckling inom och utanför Sveriges gränser genom vår utbildning och forskning. 3. Mål för utbildning och forskning KI:s utbildningar är forskningsanknutna, ger ett vetenskapligt förhållningssätt och är forskningsförberedande. De ger bästa möjliga förutsättningar för att arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla verksamhet i samverkan med andra professioner. KI:s forskning når vetenskapliga genombrott och resulterar i upptäckter som förändrar synen på såväl normala livsprocesser som hälsa och sjukdom. Forskningsresultaten leder till innovationer och praktisk tillämpning inom hälso- och sjukvård. 3

4 4. Styrelsens ansvar Enligt rektors besluts- och delegationsordning (dnr 1-445/2014) ansvarar samtliga verksamhetsstyrelser inom sitt respektive ansvarsområde för: kvalitet, verksamhetsutveckling, uppföljning, utvärdering, information, omvärldsbevakning, förslag till resursfördelning och ekonomiska ramar, riktlinjer och regler inom respektive verksamhetsområde. Till Styrelsen för forskarutbildning (FUS) har rektor dessutom delegerat ansvar för bl.a. organisering av utbildning på forskarnivå, fastställande av ämne samt allmän studieplan för det ämne inom vilket utbildning på forskarnivå anordnas, universitetsövergripande internationella samarbetsavtal om utbildning på forskarutbildningsnivå, medverkan i anställning av lärare 5. Identifierade risker Konsistoriet har beslutat om riskområden och kontrollåtgärder utifrån KI:s riskanalys och utsett en ansvarig riskägare för respektive riskområde. För närvarande är inte FUS riskägare för någon av Konsistoriets risker. Styrelsen gjorde 2012 en egen riskvärdering där fem risker valdes ut som de mest allvarliga och som därmed har ingått i verksamhetsplaneringen för 2013 och Inför planeringen av 2015 har dekanus och prodekanus gjort en ny riskvärdering. Deras bedömning är att sannolikheten för att någon av de tidigare utvalda riskerna inträffar generellt har minskat pga. styrelsens aktiva åtgärder under åren En nytillkommen risk har identifierats inför Det rör möjliga konsekvenser av att KI:s forskning enligt Strategi 2018 i högre grad ska fokusera på genombrottsforskning. Omfattande, högprofilerade och komplexa studier kan medföra att doktorandens roll blir mindre tydlig och därmed blir det svårare att bedöma doktorandens lärande och självständighet. De risker vars åtgärder inarbetats i verksamhetsplanens aktiviteter blir därmed: Ny risk: Risk att doktorandens roll i stora komplexa studier blir mindre framträdande och att det blir svårare att definiera doktorandens insats. Risk för oredlighet i forskningen. Risk att enskilda doktorander far illa i sin forskningsmiljö. Risk att inte de mest lämpliga doktoranderna rekryteras. Risk att doktorander som inte når tillräckligt hög kvalitet disputerar. 4

5 6. Styrelsens mål och aktiviteter Styrelsen definierar utifrån intentionerna i Strategi 2018 det övergripande målet för sin verksamhet som: forskarutbildningen på KI har en så hög kvalitet att en doktorsexamen från KI är en nationellt och internationellt erkänd kvalitetsstämpel. Utifrån detta övergripande mål har delmål och aktiviteter formulerats i verksamhetsplanen och presenteras nedan enligt strukturen i Strategi Strategiområde: Medarbetare Rekrytering Ur Strategi 2018 (Medarbetare/Rekrytering): Vi vill attrahera de bästa och mest motiverade studenterna. Vid utgången av 2015 ska merparten av KI:s doktorander rekryteras i konkurrens. Antagna doktorander ska få bättre förutsättningar både gällande resurser och forskningsmiljö. Därför ska antalet antagningar ses över. Vid slutet av strategiperioden ska en väsentlig högre andel av doktoranderna, än vad som nu är fallet, genomför sin forskarutbildning inom ramen för en forskarskola. Forskningsintresserade studenter bör få stöd att tidigt involveras i forskning Öka andelen läkare med preklinisk forskarutbildning Delmål 1: KI rekryterar sina doktorander i konkurrens och attraherar de bästa och mest motiverade doktoranderna Strategi 2018 definierar som ett mål för 2015 att merparten av KI:s doktorander ska vid utgången rekryteras i konkurrens. Då det sedan 1/ är obligatoriskt att utlysa samtliga doktorandprojekt, förutom de doktorander som rekryterats på något annat konkurrensutsatt sätt eller som har en annan huvudarbetsgivare än KI, bör detta mål redan vara uppfyllt. 2015: Följa upp utlysningar av doktorandplatser sedan införandet av obligatoriet. Om färre doktorandplatser utlyses än de som omfattas av obligatoriet ska detta utredas och aktiviteter genomföras för en bättre regelefterlevnad : I samarbete med Personalavdelningen stödja forskargrupperna att bli bättre på rekrytering : Starta flera attraktiva forskarskolor : Arbeta mot en research master-utbildning eller på annat sätt underlätta övergång mellan master- och forskarutbildning : Fortsätta att arbeta med kvalitetshöjande åtgärder för att framstå som ett attraktivt alternativ (se övriga aktiviteter i VP:n). 5

6 Uppföljning/utvärdering: Bättre rekryteringar innebär på sikt bättre avhandlingar och bättre färdigutbildade forskare, men detta är mycket svårt att utvärdera. Dock kan andra effekter mätas: Det är ett högt söktryck till KI:s olika forskarskolor Samtliga forskargrupper följer reglerna vad gäller att rekrytera doktorander i konkurrens Delmål 2: Diskussion pågår om begränsning av antal doktorander på KI 2015: Undersöka möjligheter/konsekvenser av att begränsa antal doktorander Uppföljning/utvärdering: Antal nyantagna doktorander/år. Antal doktorander förväntas dock att minska som en sidoeffekt av andra omständigheter, t.ex. högre doktorandlöner och högre krav på god lärandemiljö (se delmål 9). Delmål 3: 2018 går väsentligt fler nyantagna doktorander i en forskarskola jämfört med nuläget : Starta nya forskarskolor och söka nya finansieringsmöjligheter, t.ex. SFOmedel och EU-finansiering. Uppföljning/utvärdering: En uppföljning måste spegla en längre period än strategiperioden eftersom totala antalet doktorander i forskarskolor varierar från år till år, beroende bl.a. på hur utlysningarna planeras och hur genomströmningen av doktorander ser ut. Forskarskolor med extern finansiering påverkas också av aktörer utanför FUS kontroll. På sikt kan Exit poll ge svar på hur många som deltar i forskarskolor. Exit poll besvaras i samband med disputation, vilket innebär att den fulla effekten av införda åtgärder kan ses först efter ca 4 år (2014 har 18% angett deltagande i forskarskola). Delmål 4: Forskningsintresserade studenter får stöd att tidigt involveras i forskning och andelen läkare inom prekliniska projekt har ökat (styrelseövergripande: FUS/US) : Arbeta för att öka intresset för sommarforskarskolan för grundutbildningsstudenter. Om söktrycket går upp kan en utökning av antal platser diskuteras. 2015: Utöka antal platser inom CSTP (Clinical Science Training Programme) : Diskutera med styrgruppen för CSTP hur man kan öka intresset för programmet generellt, samt hur man kan öka antalet prekliniska projekt. 6

7 Uppföljning/utvärdering: Söktryck till sommarforskarskolan. Söktryck till CSTP samt antal prekliniska projekt Ledarskap Ur Strategi 2018 (Medarbetare/Ledarskap): En doktorsexamen från KI ska vara en nationellt och internationellt erkänd kvalitetsstämpel. Detta förutsätter att doktoranderna utbildas i en god forskningsmiljö med mycket kompetenta handledare och att de genomgår forskarutbildningskurser av hög kvalitet. Forskargruppledar- och handledarrollerna behöver utvecklas och särskilda utbildningsprogram bör övervägas. Tydligare krav på de forskningsmiljöer och handledare som får medverka i forskarutbildningen behöver utformas. Delmål 5: Det finns en tydlighet kring hur målen för forskarutbildning följs upp och examineras 2015: Införa ett måluppfyllnadsdokument för varje doktorand där de individuella målen på ett tydligt och pedagogiskt sätt kan följas upp fram till examen. 2015: Handledarintyget i disputationsansökan förbättras så att det utgår från doktorandens måluppfyllnadsdokument : Införa en lärandeplattform för doktorander som ett verktyg för måluppfyllnad. Uppföljning/utvärdering: Att måluppfyllnadsdokument och lärandeplattform är införda och används av alla berörda i organisationen enligt FUS instruktioner. Delmål 6: KI:s forskarutbildningskurser är av hög kvalitet 2015: Anordna kurs för kursansvariga i syfte att förbättra kvaliteten i forskarutbildningskurserna, både vad gäller formalia och det pedagogiska innehållet : Diskutera och fastställa krav för vad som är en kurs på forskarnivå samt hur FUS bättre kan styra vilka kurser som ges. Uppföljning av delmålet: Att aktiviteterna är genomförda 7

8 Delmål 7: Forskarutbildningsprogrammen är omstöpta för att nå största möjliga kvalitet 2015: Utvärdera värdet av och definiera mål/syfte för forskarutbildningsprogram utifrån att det ska bidra till hög kvalitet : Genomföra en omstöpning av nuvarande forskarutbildningsprogram utifrån det definierade målet/syftet ovan, så att de speglar de stora vetenskapsområdena på KI. Vid framtagning av kravspecifikation för de nya programmen ska även innovation/entreprenörskap, hållbar utveckling och lika villkor beaktas. Uppföljning av delmålet: Att aktiviteterna är genomförda Delmål 8: KI:s handledare har förutsättningar för att ge sina doktorander en forskarutbildning av hög kvalitet 2015: Utbilda forskargruppsledare och handledare i ledarskap, bl.a. genom den kurs som dekanerna för forskarutbildning respektive för forskning tillsammans har initierat. (aktivitet som delas med FS) : Fortsätta att finansiera och utveckla KI:s handledarutbildning 2015: Införa ett bäst före-datum för handledarutbildningens webb-kurs så att alla handledare har färska kunskaper om regler och riktlinjer för forskarutbildning. Uppföljning/utvärdering: På sikt är målet att allt färre doktorander i Exit poll anger att de är missnöjda med sin handledare. (Exit poll besvaras i samband med disputation vilket innebär att först efter ca 4 år kan den fulla effekten på införda åtgärder ses.) Delmål 9: Samtliga doktorander antas till en god forskarutbildningsmiljö 2015: Sprida kunskap kring de befintliga riktlinjerna för bedömning av god forskarutbildningsmiljö, vilket också inkluderar bedömning av handledare, samt skapa rutiner för godkännande av forskarutbildningsmiljö före rekrytering/antagning. 2015: Utbilda handledare (se delmål 8) : Göra studiebesök på institutionernas antagningsseminarier för att se hur forskarutbildningsmiljön bedöms. Uppföljning/utvärdering: Att aktiviteterna är genomförda. Exit poll: En jämförelse över tid av svaren på frågorna kring handledning och forskarutbildningsmiljö. 8

9 Incitament Ur Strategi 2018 (Medarbetare/Incitament): Det är nödvändigt att skapa incitament på alla nivåer som driver mot högre kvalitet. Detta mål förutsätter incitament och acceptans för stora tidskrävande studier. Delmål 10: Doktorander har möjligheter att uppnå målen för utbildningen även inom ramen för stora samarbetsprojekt : Utarbeta metoder/rutiner för att tydliggöra doktorandens insatser i avhandlingens delarbeten. Stora tidskrävande studier kan innebära färre delarbeten. Detta ställer högre krav på att doktorandens insatser i studien går att särskilja från övriga medförfattares. 2015: Förbättra monitoreringen av doktorander ytterligare för att tydliggöra för doktorand såväl som för handledare och examinatorer att doktoranden uppnår målen för utbildningen, genom att: införa en halvtidssammanfattning där doktoranden tidigare får möjlighet att sätta in sin forskning i ett större sammanhang samt att beskriva lärandeprocessen, införa ett måluppfyllnadsdokument (se delmål 5) Uppföljning/utvärdering: Att nämnda metoder/rutiner är införda 6.2 Strategiområde: Infrastruktur Det som tas upp under Infrastruktur i Strategi 2018 berör inte FUS primära ansvarsområde och därför formuleras inte några prioriterade mål och aktiviteter för 2015 inom detta område. 6.3 Strategiområde: Samverkan Näringslivssamverkan och innovationer Ur Strategi 2018 (Samverkan/Näringslivssamverkan och innovationer): Innovationsperspektivet och relationerna till näringslivet måste utgöra en naturlig del av verksamheten inom KI. Integrera undervisning om innovationer, nya arbetssätt och entreprenörskap i våra utbildningar på samtliga nivåer. Delmål 11: Det finns moment om innovation och entreprenörskap i KI:s forskarutbildning 2015: Införa ett moment om innovation/entreprenörskap på introduktionsdagarna. 9

10 2015: Införa en allmänvetenskaplig kurs för doktorander inom innovation/ entreprenörskap. 2015: Starta den första omgången av forskarskolan Drug Discovery and Development, samt utreda förutsättningar för att permanenta forskarskolan. Uppföljning/utvärdering: Att aktiviteterna är genomförda. Internationella samarbeten Ur Strategi 2018 (Samverkan/Internationella samarbeten): Forskarutbildningens behov av internationella samarbeten kan kräva avtalsreglerade samarbeten med både väletablerade universitet i höginkomstländer och strategiskt viktiga universitet i låg- och mellan inkomstländer. Därmed blir det möjligt för våra egna doktorander att genomföra internationella utbyten och för KI att attrahera internationella studenter till forskarutbildning. Fler gemensamma doktorandprogram (joint eller double degrees) behöver etableras tillsammans med de universitet där KI också har breda och långsiktiga forskningssamarbeten. Minst 20% av alla studenter ska ha förlagt en del av sin utbildning vid ett utländskt universitet. Delmål 12: KI har flera nya internationella samarbeten som bidrar till en hög kvalitet i forskarutbildningen 2015: Fastställa kriterier för bedömning av förslag på nya samarbeten så att kvaliteten och nyttan av samarbetet kan säkerställas. 2015: Diskutera inom styrelsen vilka länder/lärosäten inom ramen för KI:s övergripande strategi för internationella samarbeten som är strategiska för forskarutbildningen : Verka för ett mer strategiskt användande av de finansieringsmöjligheter som finns bl.a. inom EU (ex. COFUND, MSC-ITN) och att i detta sammanhang inhämta erfarenheter från institutioner. Uppföljning/utvärdering: Att det finns nya strategiska samarbeten inom forskarutbildning där nyttan och kvaliteten har bedömts och säkerställts. Delmål 13: Samarbetet med nuvarande partneruniversitet är stärkt 2015: Slutföra nya avtal med befintliga samarbetspartner för att ytterligare stärka samarbetet, bl.a. med National Institutes of Health (NIH), USA, Nanyang Technological University (NTU) och National University of Singapore (NUS). 10

11 2015: Avsätta medel för delfinansiering av doktorander inom befintliga eller nya strategiska internationella samarbeten. Uppföljning/utvärdering: Att aktiviteterna är genomförda Delmål 14: Minst hälften av KI:s doktorander gör delar av sin utbildning utomlands 2015: FUS resebidrag utökas så att fler doktorander får stöd för att delta i utbildningsmoment utomlands : Vara med och arrangera den planerade internationella sommarforskarskolan i EuroLifes regi samt marknadsföra den bland KI:s masterstudenter och doktorander. na under delmål 12 och 13 bidrar även till detta delmål. Uppföljning/utvärdering: På sikt ska andelen doktorander i Exit poll som svarar att de deltagit i moment utomlands (utöver deltagande i konferens) ha ökat från 37% (exit poll 2014) till minst 50%. (Exit poll besvaras i samband med disputation vilket innebär att den fulla effekten på införda åtgärder kan ses först efter ca 4 år.) 6.4 Strategiområde: Finansiering Ur Strategi 2018 (Finansiering/Optimerad användning av tillgängliga resurser): Statsanslaget ska fördelas mellan universitetsledningen, verksamhetsstyrelserna och institutionerna på så sätt som leder till att KI:s mycket högt ställda mål för forskning och utbildnings uppnås. Delmål 15: Styrelsens anslag används så att det övergripande målet för hög kvalitet i forskarutbildningen uppnås : En allt större del av budgeten fram till 2018 ska gå till finansering av forskarskolor, inklusive doktorandförsörjning inom dessa. Detta finansieras framför allt genom en motsvarande minskning av kostnaden för KID-medel. 2015: Vid utvärdering av befintliga forskarutbildningsprogram och utformning av nya program ska hänsyn tas till kostnadseffektivitet i förhållande till kvalitet (se delmål 7). 6.5 Uppdrag utanför strategiområdena Förutom Strategi 2018 finns även andra fastställda uppdrag som styrelserna bör beakta, t.ex. handlingsplaner för lika villkor och för hållbar utveckling. Dessa aspekter är och ska vara integrerade i alla delar av verksamheten, men kan också formuleras som egna mål enligt nedan. 11

12 Delmål 16: FUS arbetar aktivt för lika villkor inom KI:s forskarutbildning De aktiviteter i Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor (Dnr 1-167/2013) som har hänförts till Styrelsen för forskarutbildning genomfördes under : Inventera behov av lika villkorsåtgärder inom forskarutbildning som kan införas i KI:s handlingsplan för lika villkor : Verka för en jämnare könsfördelning bland studierektorer för forskarutbildning på institutionerna. Delmål 17: Hållbarhetsarbetet är integrerat och synliggjort i KI:s forskarutbildning Rektor kommer att på Miljörådets förslag fastställa en handlingsplan för 2015, vars innehåll FUS kommer att få tillfälle till att bidra till. 2015: Genomföra aktiviteterna i den handlingsplan för hållbar utveckling inom styrelsens verksamhetsområde som rektor fastställer för

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för forskarutbildning Verksamhetsår 2014 Dnr: 1-3/2015 Fastställd genom dekanbeslut 2015:4 Styrelsen för forskarutbildning 2014 Dekan: Anders Gustafsson Prodekan: Marianne

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för forskarutbildning

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för forskarutbildning Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för forskarutbildning Dnr 1-10/2014 Fastställd genom dekanusbeslut 2014:1 Innehåll 1. Forskarutbildning på KI... 1 2. Styrelsens övergripande uppdrag... 1 3. Styrelsens

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställda av rektor Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Bilaga 4 Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställd av rektor Dnr 1977/2012-010 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Metodbeskrivning... 1 2.1

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2015 Datum 2015-02-17 Dnr 1-85/2015 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets (KI:s) handlingsplan

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola

Välkommen som doktorand vid LTH. Lunds TEkniska Högskola Välkommen som doktorand vid LTH Lunds TEkniska Högskola 2 Välkommen som doktorand vid LTH Utgåva: höst 2013 Välkommen som doktorand vid LTH 3 Välkommen som doktorand vid LTH Jag är väldigt glad över att

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Fastställd av rektor, 2014-10-28 Dnr: 1-445/2014 Gäller från och med 2014-12-01 Ersätter delegationsordning dnr 1-602/2013 Rektors besluts-

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Arash Hellysaz. Arnika Wagner. Cecilia Björkdahl, SACO

Arash Hellysaz. Arnika Wagner. Cecilia Björkdahl, SACO Styrelsen för forskarutbildning 1 (8) Protokoll 2013:1 Sammanträde 2013-02-05 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro-

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 Föredragningspromemoria 10 2013-04-26 Dnr 11/545 Högskolestyrelsen Helena Linnell Projekthandläggare 1(17) Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 1. Inledning Verksamhetsplanen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare Dnr Titel doktorandprojekt Handledning Huvudhandledare,

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser

Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser Företagsforskarskolan för Samverkan och Innovation skapar förutsättningar för forskningssamarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet BESLUT 2010-12-21 UFV 2009/1993 Rektor Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet har fastställt följande riktlinjer för utbildning på forskarnivå.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Fakultetsnämnden MNT 2008-06-04 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Studieplanen har föreslagits av Matematiska och systemtekniska

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009. För fler exemplar, kontakta info@ki.se

Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009. För fler exemplar, kontakta info@ki.se Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009 För fler exemplar, kontakta info@ki.se INNEHÅLL Rektors inledning...1 Uppdrag...3 Vision.....3 Värdegrund...3 Utmaningar.....4 1. Bedriva medicinsk

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

En resa in i framtiden Strategi 2010 2015. Kalmar Växjö

En resa in i framtiden Strategi 2010 2015. Kalmar Växjö En resa in i framtiden Strategi 2010 2015 Kalmar Växjö Rektor har ordet 5 Ett universitet i Linnés anda 6 Linnéuniversitetet en resa in i framtiden Strategi 2010 2015 En resa in i framtiden 9 Vägen mot

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

2012-2016. Strategisk plan för LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA. Samrådsversion. Projektansvariga. utbildningsservice

2012-2016. Strategisk plan för LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA. Samrådsversion. Projektansvariga. utbildningsservice Strategisk plan för LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2012-2016 Samrådsversion STYRELSEN FÖR LTH ska besluta om en förnyad strategisk plan i februari 2012. Planen ska formulera LTH:s mål inom olika verksamhetsområden,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola 1 2015-03-31 Dnr STYR 2015/319 LTHs styrelse Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola Instruktion för dokumentation av akademiska meriter. Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå:

Studieplan för utbildning på forskarnivå: 1(6) Fakulteten för teknik och naturvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå: Studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljö- och energisystem (Doctoral studies in Environmental and Energy

Läs mer

Riktlinjer för meritportfölj

Riktlinjer för meritportfölj HÖGSKOLAN I BORÅS Dnr 227-07-10 Fastställd i FOU-nämnden: 2007-10-19 Fastställd i NKU och LUN: 2008-05-14 Riktlinjer för meritportfölj Till hjälp för sökande till lärartjänster har Högskolan i Borås utformat

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse...

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 4 Fokusområden som kommit fram i undersökningar... 4 4.Mål

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Dnr 1-311/2014. Strategi 2018

Dnr 1-311/2014. Strategi 2018 Dnr 1-311/2014 Färdplan för Karolinska Institutet 2014 2018 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...4 Vision...5 Uppdrag...5 Mål för forskningen...5 Mål för utbildningen...5 Värdegrund...5 INLEDNING...6 Karolinska

Läs mer