Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 UPPSALA STUDENTKÅRS INTERNATIONELLA ÅSIKTSPROGRAM Antaget av Uppsala studentkårs fullmäktige Reviderat av Uppsala studentkårs fullmäktige Integrering av de internationella frågorna i hela verksamheten Internationalisering av Uppsala universitet Även om internationaliseringen av den högre utbildningen innebär en attitydförändring snarare än ett antal bestämda åtgärder finns det en hel del sådana som kan leda till denna förändring i attityder. Internationalisering bör innebära att ett omfattande utbyte av studenter, doktorander, lärare och övrig personal, införs samt att ett internationellt perspektiv integreras som en del av varje utbildningsmoment. Internationella kontakter främjar kvaliteten på utbildningen då de kan ge ett mer kritiskt och öppet förhållningssätt till den egna utbildningen och metoden. Möjligheter till erfarenhetsutbyte har också en vitaliserande effekt på forskningen. En internationell anpassning av utbildningen bör ske i varje utbildningsmoment där denna anpassning kan medföra djupare och bredare förståelse av ämnet. Av ovanstående framgår att all utbildning kan internationaliseras, även utbildningsmoment av påtaglig nationell prägel. För att internationalisering ska vara en fullständig och meningsfull process är det också viktigt att den inte begränsas geografiskt. Utbytesverksamheten bör därför globaliseras och utvecklas för att omfatta mer än de traditionella utbytesländerna i västvärlden. Uppsala universitet har sedan länge arbetat för en omfattande internationalisering av sin utbildning. Antalet utbyten, såväl multi- som bilaterala, har ökat markant under det senaste decenniet och fler Uppsalastudenter än förut har valt att förlägga en del av sin utbildning utomlands. De senaste åren har vi dock sett en nedgång i antalet studenter som åker utomlands via utbyten. Detta är en oroande utveckling som universitetet bör stävja. Graden av internationalisering varierar mellan institutionerna och beror i hög grad på engagemanget hos enskilda individer på respektive institution. Det finns fortfarande ett stort antal institutioner som inte anser sig kunna eller behöva genomföra några förändringar. Det är ytterst viktigt att internationaliseringsprocessen inte avstannar på grund av brist på resurser eller institutionernas motvilja till förändring. Det breda, mångkulturella perspektiv som blir effekten av internationalisering värderas högt i dagens samhälle och bör därför prioriteras av så väl universitetsledning som institutioner. Freemovers är en kategori av studenter som har växt markant under de senaste åren. I motsats till utbytesstudenter, kommer de inte genom utbytesavtal utan på egen hand för att studera i Sverige. De har dock inte tillgång till de trygghetssystem som gäller svenska studenter, framförallt för att trygghetssystemen kopplade till studiemedlet. Uppsala studentkår vill att det ska finnas möjlighet även för utländska studenter att ansöka om exempelvis bostadsbidrag och sjukpenning. Uppsala studentkår känner en naturlig samhörighet med studenter i andra länder och ställer sig stödjande till studenter som arbetar för yttrandefrihet, föreningsfrihet, akademins oberoende och att alla medborgare ska ha samma chans till akademiska studier oavsett kön och bakgrund. att universitetets utbytesverksamhet ska utökas och breddas. att varje institution ska internationaliseras, vilket avser främjandet av omfattande utbyte på alla nivåer, för studenter på alla nivåer, liksom personal. att universitetsledningen ska sätta press på enskilda institutioner som försummat sitt internationaliseringsarbete. Ö V R E S L O T T S G A T A N U P P S A L A T E L E F O N : F A X : W W W. U P P S A L A S T U D E N T K A R. N U

2 att universitetets institutioner ska uppmuntras att, med ekonomiska medel samt administrativ assistans, skapa nya och utöka befintliga internationella kontakter. att freemovers ska ha samma villkor som svenska studenter Utbildning Den viktigaste förutsättningen för en framgångsrik internationalisering är att universitetet kan erbjuda en konkurrenskraftig utbildning som är internationellt erkänd. Det är därför nödvändigt att kvalitetsaspekten prioriteras i det internationella arbetet. Både utländska och svenska studenter, utbytesstudenter och -doktorander har rätt att kräva hög akademisk standard på sin utbildning i utlandet. En annan förutsättning för lyckade utlandsstudier är att studiefinansieringssystemet ger utrymme för dessa. Det måste fortsätta att vara möjligt att ta utökade studielån anpassade för de kostnader som uppstår i samband med studier utomlands, oavsett om det handlar om ett examensarbete, ett studieår som ingår i ett program eller studier på språkskola. Eftersom reglerna nu stramats upp och det är svårare att få studiemedel under längre tid än 12 terminer bör man undersöka möjligheterna till extra utlandsterminer. Studiemedel måste även ges för språkstudier i hela världen, även om språket är officiellt språk i något EU-land. Det är även viktigt att internationaliseringen på hemmaplan fungerar på ett fullgott sätt. Gästlärare, utländsk kurslitteratur med mera är enkla medel att ta till för att vidga det internationella perspektivet. Språket utgör många gånger ett hinder för att accepteras i det svenska samhället. Uppsala universitet lockar många utländska studenter och doktorander. Undervisning i svenska språket för dessa studenter och doktorander ska vara en möjlighet. Utländska doktorander bör dessutom ha samma möjligheter till pedagogisk meritering som svensktalande doktorander. Det är viktigt att uppmuntra fler studenter, doktorander, lärare och annan personal att delta i utbytesverksamhet. En sådan utveckling skulle ge dessa större kunskaper både teoretiskt och praktiskt i internationella frågor. De skulle dessutom kunna stödja internationaliseringen inifrån. Universitet bör satsa på att erbjuda ett brett utbud av kurser på främmande språk för såväl svenska som utländska studenter och doktorander. Det är därför nödvändigt att erbjuda personalen fortbildning i främmande språk. att universitetet ska arbeta aktivt för ökade språkkunskaper hos lärare och annan personal på alla nivåer. att internationalisering av utbildningen på hemmaplan ska intensifieras och förverkligas i större utsträckning. att studenter och doktorander ska uppmuntras att studera vid annat universitet. att kurser i större utsträckning ska erbjudas på främmande språk. att studiemedel ska ges för språkstudier i hela världen, även om språket är officiellt språk i något EU-land. att lärar- och personalutbyten uppmuntras och konsekvent utvecklas i syfte att stödja internationaliseringen av Uppsala universitet. att studenten ges möjligheter att förlägga examensarbete och praktik till annat land. att ett mångsidigt internationellt perspektiv som tar hänsyn till hela världen innefattas i utbildningen. att utländska studenter och doktorander erbjuds undervisning i svenska. < 2 >

3 Ut- och inresande grundutbildningsstudenter och doktorander Mobilitet bland grundutbildningsstudenter och doktorander Rörlighet bland grundutbildningsstudenter och doktorander är i allra högsta grad önskvärt. Tyvärr kvarstår det flera hinder. Studenternas fria rörlighet ska inte hindras. Det är också av stor vikt att studenterna, när studierna är fullbordade, kan använda sig av sin examen utomlands. Genom det så kallade diploma supplementsystemet underlättas detta då man lägger till en förklaring och beskrivning av vad innehavandet av en viss examen innebär. Av samma vikt är att de hinder som kvarstår tas bort för att förenkla byråkratin och spara både tid och pengar. Det finns stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper vad gäller andelen som har studerat utomlands på eftergymnasial nivå. att grundutbildningsstudenternas och doktorandernas fria rörlighet ska främjas. att universitetet ska arbeta aktivt för att informera om diploma supplement för alla studenter. att universitetet ska arbeta aktivt för att informera alla studenter om möjligheterna till studier utomlands, framför allt riktat mot de studentgrupper som i dagsläget i lägre grad begagnar sig av dessa möjligheter. att det ska finnas en person vid internationella kansliet som har ansvar för inresande och utresande doktorander. att det ska finnas en person vid internationella kansliet eller studerande byrån som har ansvar för freemovers. Utvärdering och återförande av kunskap Vikten av att kontinuerligt utvärdera och förbättra den internationella verksamheten för både utresande och inkommande grundutbildningsstudenter och doktorander kan inte betonas nog. Den grundläggande inställningen hos universitetet måste vara att inte ensidigt prioritera kvantitet, utan att kontinuerligt förbättra och utveckla kvaliteten på sin internationella verksamhet. Alla studenter, doktorander, lärare och övriga anställda som deltar i någon form av utbyte, inresande eller utresande, ska vid vistelsens slut utvärdera denna. Detta för att kunna förbättra utbytesverksamheten i sig, men även för att dra nytta av den nya kunskap som resenärerna tillägnat sig, både genom undervisningen vid lärosätet och om undervisningen i utbyteslandet. Utvärderingarna ska sedan sammanställas och användas i det internationella arbetet. Den utvärdering som generellt utförs av utbildningsverksamheten ska även omfatta internationella inslag som förekommer. Det är viktigt att ett utlandsår eller -termin inte enbart handlar om kulturellt utbyte utan också ger möjlighet att få en utbildning av god akademisk kvalitet. Utvärderingen ska beröra såväl den akademiska kvaliteten på utbildningen som den sociala miljön och mottagandet på studieorten. Uppsala universitet bör ta del av de nationella utvärderingssystem som finns för att på bästa sätt utvärdera sin verksamhet. att de internationella erfarenheterna ska undersökas och uppmärksammas för att de ska kunna användas för förbättringar och kvalitetssäkring. att utvärdering av utlandsvistelser är obligatorisk för så väl inresande som utresande studenter, doktorander, lärare och övriga anställda. Ekvivalering och tillgodoräknande Att hitta ett lämpligt system för tillgodoräknande av studier utomlands är en mycket viktig del av internationaliseringsarbetet. Möjligheten att få tillgodoräkna sig utlandsstudier är avgörande för studenters benägenhet att söka sig utomlands för att studera. Att det finns ett enkelt och tydligt system med klara regler för erkännande av examina och tillgodoräknande av utländsk utbildning < 3 >

4 är en förutsättning för att det internationella arbetet ska fungera. Godtycklighet har inte någon plats i den individuella bedömningen av den enskilde studentens rättigheter. Det är också viktigt att utländska betyg översätts på ett sätt som inte missgynnar studenten. På nationell och universitetscentral nivå ska generositet genomsyra tillgodoräknandet av utlandsutbildning. Viktigt är också att studenter redan i förväg på ett enkelt sätt får information om de regler som gäller vid tillgodoräknande av utländska kurser. att det är oacceptabelt att några institutioner inte ger studenter och doktorander berättigade garantier avseende tillgodoräknande av kommande utbildning. att alla studenter ska behandlas lika vid tillgodoräknande av utlandsstudier. att det ska bli lättare för personer med utländska examina att få sin utbildning validerad eller få möjlighet att komplettera. att institutionernas tillämpande ska vara rättssäkert och effektivt vid tillgodoräknande av utlandsstudier. att alla studenter, i förväg, tillhandahålls skriftligen en garanti för tillgodoräknandet av de utländska kurserna innan de åker utomlands. Information För att utveckla studentrörligheten krävs det att universitetet aktivt uppmuntrar studenter och doktorander att förlägga en del av sina studier utomlands. För att åstadkomma detta bör institutioner och universitetsorgan arbeta med en omfattande informationsspridning. Det är av stor vikt att studenter och doktorander kan få rådgivning vid val av kurser i utlandet och hjälp med praktiska frågor. Likaså är det viktigt för utländska studenter och doktorander att få rådgivning vid val av kurser och hjälp med praktiska frågor. Goda kunskaper finns generellt inom den centrala universitetsförvaltningen och idag sköts informationsarbetet främst av universitets studievägledning och internationella kansliet. Det är kunskapen och viljan till internationellt arbete på institutionsnivå som bör förbättras. Vid varje institution bör finnas minst en person med speciell kunskap och ansvar för internationella frågor. Språkkunskaper är den avgörande faktorn för hur väl en student kan integreras akademiskt och socialt, och för att underlätta denna process bör universitetet erbjuda förberedande språkundervisning för alla blivande utbytesstudenter, doktorander och freemovers. Uppsala studentkår, i samarbete med Internationella kansliet och nationernas Internationella konvent, ansvarar varje termin för ett mottagningsprogram för inresande studenter och doktorander inom universitetet.. Samtidigt ansvarar institutionerna för mottagningen av de egna utbytesstuderna, freemovers och doktorander. Det är av yttersta vikt att studenterna vid mottagningen får den information och hjälp som de behöver för att installera sig vid Uppsala universitetet. Institutionerna bör även fortsättningsvis bära huvudansvaret för mottagningen av de internationella studenterna. Detta arbete får aldrig helt lastas över på studentorganisationerna. Internationella utbyten sker för tillfället även med universitet och högskolor i länder där de demokratiska rättigheterna är otillräckliga och i vissa fall obefintliga. att samarbete med universitet och högskolor i dessa länder bör fortgå. Demokratisering gynnas av internationellt utbyte snarare än isolering. Universitetet ska emellertid vara skyldigt att informera utresande studenter om det rådande läget för studenter i dessa länder. att informationsspridningen ska förbättras, då den har en avgörande effekt på hur många studenter och doktorander som väljer att söka sig utomlands i sin utbildning. < 4 >

5 att institutionerna genom information och rådgivning aktivt ska ta sitt ansvar för att uppmuntra studenter och doktorander till att förlägga en del av sin utbildning i utlandet. att arbetet med mottagande och utskickande av studenter och doktorander ska koordineras på ett effektivt och lättfattligt sätt av företrädesvis Internationella kansliet. att det vid varje institution finns minst en person med speciell kunskap om och ansvar för internationella frågor. att alla blivande utbytesstudenter, freemovers och doktorander erbjuds en förberedande språkkurs. att doktorander vid universitetet som är utländska medborgare bereds plats på universitetets kurser för utländska studenter. att universitetet kartlägger studenters demokratiska rättigheter i de länder man har utbyte med och grundligt informerar utresande studenter om dessa. Internationaliseringen av den högre utbildningen och den internationella utbildningspolitiken Bolognaprocessen Den högre utbildningen i Europa befinner sig i stark förändring. Sedan 1999 pågår ett mellanstatligt samarbete inom högre utbildning, Bolognaprocessen. Sedan dess har antalet samarbetande europeiska länder ökat från 29 till 45. I Bolognadeklarationen fastställs ett antal mål för att skapa ett europeiskt område för högre utbildning (European Higher Education Area) till Bolognaprocessen innebär stora förändringar för studenterna i Uppsala, Sverige och Europa. Bolognaprocessen innebär förändringar inom särskilt tre områden. Ett nytt poängsystem, en ny utbildningsstruktur samt förändrade kursplaner. Kursplanerna ska ange vad studenten efter avslutad kurs ska kunna i form av kunskaper, kompetenser och färdigheter. Det är mycket bra att det i kursplanerna ska framgå vad studenten ska lära sig i form av kompetenser och färdigheter, men särskild hänsyn måste tas till studenter med särskilda behov. Den nya utbildningsstrukturen med tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, innebär att det kommer att skapas ytterligare en antagning mellan nivåer, mellan grundnivå och avancerad nivå. Det är av största vikt att urvalet blir rättssäkert för de sökande. Om uppsatser ska användas vid antagningen ska dessa vara helt avidentifierade vad gäller namn, handledare och lärosäte. Ett av målen med Bolognaprocessen är anställbarhet och för att det målet ska kunna uppfyllas krävs en ökad arbetslivsanknytning inom samtliga utbildningar. Alla studenter ska inom sin kandidatexamen erbjudas möjligheten till praktik, verksamhetsförlagd utbildning eller verksamhetsförlagt examensarbete. Många studenter kommer att hamna mellan två utbildningsstrukturer. Viktigt är att särskilt beakta dessa studenters situation. Studenter som läser på ett gammalt magisterprogram ska bara om studenten själv så önskar kunna gå över till ett nytt kandidatprogram. Studenter på program i den gamla utbildningsstrukturen ska ha rätt till lika långa studieuppehåll utan att förlora sin utbildningsplats som sina företrädare. Studenter som redan har en magisterexamen ska kunna tillgodoräkna sig delar av sin utbildning om studenten fortsätter läsa till en masterexamen. Den förändrade utbildningsstrukturen kan komma att innebära fler studieår för många. Det är därför viktigt att studenter får rätt att ta studiemedel i mer än 240 veckor samt att CSN:s dispensregler blir mer generösa. < 5 >

6 Parallellt med Bolognaprocessen har det lyfts idéer om en gemensam betygsöversättningsskala. I Sverige har en sådan översättningsskala kommit att diskuteras i form av en gemensam betygsskala. Det är ovisst vilka lärosäten som kommer att få utfärda masterexamen. att Uppsala universitet ska ta ett stort ansvar för platserna på den avancerade nivån i Sverige om det är så att endast universitet och ett fåtal högskolor får möjlighet att utfärda masterexamen. Det är viktigt att alla studenter, oavsett om de läst till en kandidatexamen i Uppsala eller vid någon av landets högskolor, får möjlighet att läsa en masterutbildning. För att det ska vara möjligt krävs ett stort antal masterutbildningsplatser. att universitetet aktivt ska arbeta för att förbättra utbildningen i enlighet med Bolognadeklarationen. att examensstrukturens tydlighet ska utvecklas utöver det arbete som redan görs med Diploma Supplement. Ett liknande dokument bör utvecklas för dem som ännu inte tagit ut sin examen, samt för doktorander. att man tydligt bör utreda ett nytt poängsystem, liknade ECTS, innan man inför det generellt, för att studenternas rättssäkerhet ska kunna beaktas fullt ut. att man bör arbeta i möjligaste mån för att undanröja hinder för utbyten av alla slag. att man bör arbeta för att kvalitetssäkra den europeiska högre utbildningen, genom att utveckla kriterier och metoder. att antagningen mellan grundnivån och den avancerade nivån ska vara rättssäker för studenterna. Om uppsatser ska användas vid urvalet ska dessa vara helt anonymiserade. att alla studenter ska ges möjlighet till arbetslivsanknytning under sin studietid för att Bolognadeklarationens mål om anställbarhet ska uppnås. att det i alla kursplaner ska framgå vilka kompetenser och färdigheter studenterna ska inneha efter avslutad kurs, men att särskild hänsyn måste tas till studenter med särskilda behov. att studiemedelssystemet måste anpassas till den nya utbildningsstrukturen. att Uppsala universitet ska ta ett stort ansvar för platserna på den avancerade nivån i Sverige. att förändringarna i enlighet med Bolognadeklarationen analyseras och utvärderas. att situationen för de studenter som hamnar mellan två utbildningsstrukturer särskilt beaktas. < 6 >

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013

HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi och Fysioterapi HANDLINGSPLAN FÖR INTERNATIONALISERING Arbetsterapeut och sjukgymnastprogrammen 2012-2013 LC, US 1 Inledning Det pågår kontinuerligt

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle.

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle. Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Biomedicinska analytikerprogrammet 2012 2013 Inledning Biomedicinsk analytiker (engelska biomedical scientist) är ett internationellt yrke och utbildning finns världen

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Policy för internationalisering vid Lunds universitet

Policy för internationalisering vid Lunds universitet Styrelsen 2007-12-17 Policy för internationalisering vid Lunds universitet 2008-2011 I denna policy 1 för internationalisering formuleras gemensamma visioner, värderingar, mål och strategier för universitetets

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Läkarprogrammet 2012 2013 INLEDNING Högskolor och universitet styrs av omvärldens direktiv och internationalisering har blivit en kvalitetsindikator. Attraktiva och

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

Från Bologna till Borås Viktig information för dig som studerar vid Högskolan i Borås

Från Bologna till Borås Viktig information för dig som studerar vid Högskolan i Borås Från Bologna till Borås Viktig information för dig som studerar vid Högskolan i Borås Borås Bologna Education is peace-building by another name J. Dhanapala / William G. Potter. International Herald Tribune

Läs mer

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Rektor - tills vidare Organisation Informationsenheten Sid 2 (8) 1. Inledning...

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering HANDLINGSPLAN 1 2008-05-21 Dnr HT 2007/440 Styrelsen för humaniora och teologi Handlingsplan för internationalisering 2008-2012 Följande är en handlingsplan för internationalisering av verksamheten inom

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

Örebro studentkårs åsiktsdokument

Örebro studentkårs åsiktsdokument Dnr.1415.I.B.7.8 Örebro studentkårs åsiktsdokument 2015-2017 Förord Det här är Örebro studentkårs åsiktsdokument som redogör för Örebro studentkårs ståndpunkt i flertalet områden som rör både studier och

Läs mer

Resurser till högre utbildning

Resurser till högre utbildning Resurser till högre utbildning Det satsas idag mindre än hälften så mycket resurser på de samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningarna som det görs på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

Läs mer

Påverkar vårt internationaliseringsarbete kvaliteten på utbildningsprogrammen vid KI?

Påverkar vårt internationaliseringsarbete kvaliteten på utbildningsprogrammen vid KI? Påverkar vårt internationaliseringsarbete kvaliteten på utbildningsprogrammen vid KI? Styrelsen för utbildning gav ett uppdrag En plan för arbetet togs fram Ett antal frågeställningar formulerades Vad

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Regeldokument Språkpolicy Beslutat av Rektor Gäller från 2014-11-17 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Innehåll Inledning 3 Linnéuniversitetet en kreativ kunskapsmiljö

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Dnr: HL/2009 0110 Utbildningsplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för språk och litteratur Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Göteborgs universitet. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

Åsiktsprogram för Farmacevtiska Studentkåren

Åsiktsprogram för Farmacevtiska Studentkåren Åsiktsprogram för Farmacevtiska Studentkåren Farmacevtiska Studentkåren (FaS) huvudsakliga syfte är, i enlighet med högskolelagen, att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna

Läs mer

Statistik om internationell mobilitet bland doktorander och lärare

Statistik om internationell mobilitet bland doktorander och lärare Swedish Higher Education Authority Statistik om internationell mobilitet bland doktorander och lärare Jan-Åke Engström Carin Callerholm 2013-04-15 Sidan 1 Bakgrunden till insamlingen Varför? Krav i förordning

Läs mer

Dnr 6003/2009-300 Handlingsplan för internationalisering av utbildningar på grund- och avancerad nivå 2010-2012

Dnr 6003/2009-300 Handlingsplan för internationalisering av utbildningar på grund- och avancerad nivå 2010-2012 Handlingsplan för internationalisering av utbildningar på grund- och avancerad nivå 2010-2012 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-12-16 1 Handlingsplan för internationalisering av utbildning på

Läs mer

Rutiner för tillgodoräkning av studier på grund- och avancerad nivå vid Ekonomihögskolan

Rutiner för tillgodoräkning av studier på grund- och avancerad nivå vid Ekonomihögskolan Rutiner för tillgodoräkning av studier på grund- och avancerad nivå vid Ekonomihögskolan Bakgrund Tillgodoräkning är ett verktyg som underlättar studenters rörlighet mellan lärosäten men även mellan yrkesverksamhet

Läs mer

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD 1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD vid lärosäten i Stockholmsregionen 2010-2011 Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Luleå studentkårs åsiktsdokument

Luleå studentkårs åsiktsdokument s åsiktsdokument Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: xx@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/8 Innehållsförteckning Grundsyn... 3 Mångfald... 3 Utbildning och dess kvalitet... 3 Personal

Läs mer

Om ekonomiska frågor och bostadsfrågor... 2. Om studiemiljöfrågor... 3. Om studiesociala frågor... 4. Om utbildningsfrågor... 5

Om ekonomiska frågor och bostadsfrågor... 2. Om studiemiljöfrågor... 3. Om studiesociala frågor... 4. Om utbildningsfrågor... 5 Sid 1(10) THS ÅSIKTER 2011 THS är en partipolitiskt och religöst obunden studentkår som verkar för KTH:s studenters intressen. Organisationen är demokratiskt uppbyggd och alla studenter har möjlighet att

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2015/573 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för konst och humaniora Internationell administration med språk, 180 högskolepoäng International Administration Programme with foreign language, 180 credits

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete Självvärdering Lärosäte: [Ange namn på lärosätet] Reg.nr: UKÄ:s granskningar fokuserar på att granska om lärosätenas kvalitetssäkringsarbete,

Läs mer

Lokal examensordning

Lokal examensordning Sidan 1 av 10 Dnr 2016-114-579 (Ersätter dnr 2015-114-449) Fastställd av högskolestyrelsen 2016-12-12 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad Gäller from 1 jan 2017 och tillsvidare Sidan 2 av 10 Dnr

Läs mer

Det akademiska värdet av mobilitet

Det akademiska värdet av mobilitet Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter 2016-05-11 Anders Ahlstrand Bakgrund På forummötet i oktober 2013 diskuterades hinder och möjligheter

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter

Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Praktisk handläggningsordning utresande utbytesstudenter Avsikten med denna praktiska handläggningsordning är att den ska fungera som en riktlinje för internationella koordinatorer på fakultets- och institutionsnivå

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng (30 högskolepoäng motsvarar kurser från avancerad nivå inom socionomprogrammet) Programme for Master of Social Science with a Major

Läs mer

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng vilket motsvarar 1 års heltidsstudier.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng vilket motsvarar 1 års heltidsstudier. Utbildningsplan Magisterprogram, projektledning och verksamhetsutveckling Master's Programme, Project Management and Operational Development, 60 credits 60,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut?

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? R1 Handläggare: Styrelsen Datum: 2017-04-12 Dnr: O410-2/1617 Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? Bakgrund Som en del av arbetet under verksamhetsåret 2015/2016

Läs mer

Läkarutbildningen måste

Läkarutbildningen måste Läkarutbildningen måste Den här artikeln kan också läsas på Nylegitimerad svensk läkare får numera inte arbeta självständigt i Finland Det kommer att ske genomgripande förändringar av den svenska läkarutbildningen.

Läs mer

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Sports coaching, kandidatprogram 180 högskolepoäng Sports Coaching, Bachelor s Programme 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Tillgodoräknandeordning

Tillgodoräknandeordning Tillgodoräknandeordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt vid tillträde till utbildning på forskarnivå vid Blekinge Tekniska Högskola BTH-1.2.1-0203-2016 Fastställd genom beslut av dekanerna

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

GöteborGs universitet

GöteborGs universitet Språkpolicy Göteborgs universitet www.gu.se Arbetsgruppen för språkfrågor, Göteborgs universitet: Anna Nordling, Michael Christie, Catharina Langendorf, Ann Strömberg, Allan Eriksson, Ulf Dalnäs, Sophie

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet

Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Lokal examensordning vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet 1 Luleå tekniska universitets lokala examensordning... 3 2 Nationella bestämmelser om examina... 3 3 Förkunskapsnivå för grund-,

Läs mer

SVERIGES UNIVERSITETS Dnr 27/99 & HÖGSKOLEFÖRBUND

SVERIGES UNIVERSITETS Dnr 27/99 & HÖGSKOLEFÖRBUND SVERIGES UNIVERSITETS 2000-03-24 Dnr 27/99 & HÖGSKOLEFÖRBUND REKOMMENDATIONER OM TILLGODORÄKNANDE AV UTLÄNDSK HÖGSKOLEUTBILDNING I GRUND- UTBILDNINGEN Beslutat av förbundsförsamlingen 2000-03-24 Tillgodoräknanderätten

Läs mer

Ett hållbart universitet

Ett hållbart universitet Åsiktsdokument 1 Ett hållbart universitet Medlemsmöte 141210 Sida 1 av 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Utbildning är en mänsklig rättighet

Läs mer

TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad

TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad TILLGODORÄKNANDEORDNING för Högskolan i Halmstad Fastställd i utbildningsnämnden 2005-04-12 Gäller från 2005-05-01 Dnr 561-2003-58 1 Tillgodoräknandeordning för Högskolan i Halmstad Fastställd i utbildningsnämnden

Läs mer

Policy och handläggningsordning för LTHs internationella verksamhet 2004-2007

Policy och handläggningsordning för LTHs internationella verksamhet 2004-2007 Policy och handläggningsordning för LTHs internationella verksamhet 2004-2007 Globaliseringen innebär att utbildningen vid LTH måste anpassas för att svara mot den internationella efterfrågan. Det är viktigt

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen PRÖVNINGAR AV EXAMENSTILLSTÅND för om tillstånd att utfärda examen Generell och konstnärlig masterexamen BILAGA 2 för om prövning av tillstånd att utfärda examen: Bilaga 2 Generell och konstnärlig masterexamen.

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete Verksamhetsplan Sveriges förenade studentkårer 2015 / 2016 1. Inledning SFS verksamhetsplan är det dokument som slår fast vilket arbete som SFS ska bedriva under verksamhetsåret med politisk påverkan och

Läs mer

Språkpolicy för Umeå universitet

Språkpolicy för Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Arbetsgruppen för utarbetande av språkpolicy Dnr UmU 102-2330-07 Fastställd av rektor 2008-04-22 Språkpolicy för Umeå universitet INLEDNING 3 SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR ALL VERKSAMHET 4

Läs mer

Strategi för internationalisering

Strategi för internationalisering Dnr: ORU 1.3.2-823/2014 Strategi för internationalisering 2015 2020 Fastställd av: rektor Datum: 2015-09-08 INLEDNING Örebro universitet är ett relativt ungt lärosäte inom svensk högre utbildning. Universitetets

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-29 Processer Ge stöd till student och doktorand (inkl. presumtiva) Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan Syntax enskild

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Beslut: 2015-03-10, 1.2.3-2015/0657 Beslutande: Rektor Ansvarig för tillämpning: Studentcentrum Dokumentansvarig: Studentcentrum Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2015-03-10

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Lokal examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola

Lokal examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola Lokal examensordning vid Blekinge Tekniska Högskola för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå Examensordningen är fastställd av rektor vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och ersätter examensordning

Läs mer

Diabetessjuksköterskans utvecklingsmöjligheter Karin Wikblad Uppsala universitet

Diabetessjuksköterskans utvecklingsmöjligheter Karin Wikblad Uppsala universitet Diabetessjuksköterskans utvecklingsmöjligheter Karin Wikblad Uppsala universitet 1 Leg sjuksköterska med specialisering inom diabetesvård Nivå Avancerad Nivå (magister) Avancerad Nivå (magister) Avancerad

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Handlingsplan för språkfrågor vid Göteborgs universitet

Handlingsplan för språkfrågor vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr A 11 1171/07 1 / 7 Handlingsplan för språkfrågor vid Göteborgs universitet 2010-2012 Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Pernilla Danielsson Beslutsdatum

Läs mer

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00

Örebro universitet. Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Örebro universitet Utvärderingsavdelningen BESLUT 2002-01-15 Reg.nr 641-3688-00 Ansökan om rätt att utfärda psykologexamen Örebro universitet ges rätt att utfärda psykologexamen. Ansökan Örebro universitet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 5049/ Styrelsen för Forskarutbildning

Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 5049/ Styrelsen för Forskarutbildning Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 2006-10-10 5049/2006-600 Styrelsen för Forskarutbildning Strategi för Internationalisering av Forskarutbildningen 1 Strategi för Internationalisering

Läs mer

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp

Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Folkhälsa, samhälle och projektledning, 180 hp Public Health, Society and Project Management, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VFOLG

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier

Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Lunds universitet Rektor Juridiska avdelningen Barbro Molander Anmälan mot Lunds universitet avseende utbytesstudier Anmälan NN har i anmälan till Högskoleverket anfört bl.a. följande. Han är inskriven

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Apotekarprogrammet 2011 2013 PK Farmaci Inledning Internationella inslag och samverkan med andra lärosäten utgör väsentliga delar i dagens universitetsutbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade

UTBILDNINGSPLAN. Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade UTBILDNINGSPLAN Social omsorgsexamen, 140 poäng, inriktning äldre och handikappade (University Diploma in Social Care Focusing Elderly and Handicapped) Filosofie kandidatexamen i socialt arbete (Bachelor

Läs mer

Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter

Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter 2016-04-20 Annika Ghafoori Upplägg Bakgrund Inspiration Projektets uppdrag och frågeställningar Projektets

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Åsiktsprogram 2012/13

Åsiktsprogram 2012/13 Åsiktsprogram 2012/13 1. Grundpelare Juridiska Föreningen (JF) är en demokratisk, religiöst och partipolitiskt obunden organisation som står för alla människors lika värde. I alla lägen ska JF arbeta för

Läs mer