Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför exploatering av fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför exploatering av fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad"

Transkript

1 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför exploatering av fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1, Landskrona stad För: Landskrona stad, Stadsbyggnadskontoret Att: Fredrik Karlsson Upprättad: Uppdrag: Upprättad av: Isabelle Larsson Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö Väst AB Org nr Kungsgatan Göteborg

2 Markundersökning Sida 2 av Tomaten 1 m.fl Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH SYFTE OMRÅDESBESKRIVNING GEOLOGI OCH HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN HISTORIK OCH POTENTIELLA FÖRORENINGAR FÖRVÄNTAD FÖRORENINGSSITUATION PROVTAGNING OCH ANALYSER RESULTAT FÄLTOBSERVATIONER MARKPROVER RIKTVÄRDEN TUNGMETALLER, OLJA, PAH OCH KLORERADE BEKÄMPNINGSMEDEL LAKTEST GRUNDVATTEN UTVÄRDERING FÖRSLAG TILL ÖVERGRIPANDE MASSHANTERING VID NYBYGGNATION 12 Bilagor 1 Fältprotokoll med XRF-mätningar 2 Analysprotokoll Structor Miljö Väst AB

3 Markundersökning Sida 3 av Tomaten 1 m.fl Bakgrund och syfte Structor Miljö Väst AB (Structor) har på uppdrag av Landskrona stad, Stadbyggnadskontoret, genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1 i Landskrona stad. En flygbild över området samt dess lokalisering i Landskrona finns i Figur 1. Figur 1. Fastigheterna är markerade med en gul streckad linje. Inom området har det från mitten av 1980-talet och fram till tidigt 2000-tal bedrivits omfattande växthusverksamhet. Växthusen är idag rivna men betongplattorna finns kvar inom delar av fastigheterna. Öster om undersökningsområdet har Säbyholms sockerbruk bedrivit verksamhet från sent 1800-tal. Det nu undersökta området är ca m 2 stort, se Figur 1. Området består i väst av en utfyllnad/kulle, i norr av tät vegetation av unga träd eller sly samt ett mer öppet område som delvis är täckt av en betongplatta från växthusen som är rivna. Syftet med undersökningen är att påvisa ev. markföroreningar som kan innebära risker för boende, krav på saneringsåtgärder och/eller merkostnader vid exploatering till bostadsområde. Structor Miljö Väst AB

4 Markundersökning Sida 4 av Tomaten 1 m.fl Områdesbeskrivning 2.1 Geologi och hydrogeologiska förhållanden Området utgörs av tidigare kalkdammar som enligt SGU:s jordartskarta verkar vara anlagda i lermorän i norra delarna och i sand längre åt söder, se Figur 2 nedan. Tidigare undersökningar norr om undersökningsområdet har även påvisat torv. Området är flackt, men grundvattnet bedöms ha en nordlig strömningsriktning mot bäcken/diket i koloniområdet. Grundvattennivån bedöms vara är belägen 1-2 m u my. Figur 2. Jordartskarta från SGU. Aktuellt undersökningsområde är markerat med rött. Orange färg är sand och grå-vitstreckat område fyllnadmassor. Blå-lila är lermorän. 2.2 Historik och potentiella föroreningar Stora delar av området verkar utgöras av äldre dammar, se flygbilder från 1940-talet och 1962 nedan. Vid tillverkning av socker av sockerbetor renades den urpressade råsaften från äggviteämnen (protein) med hjälp av bränd kalksten. Den brända (släckta) kalken blandades i lösning med råsaften och en fällning bildades med kalk och protein. Vår hypotes är det är denna restprodukt med kalkhaltig fällning som syns på äldre flygbilderna. Oss veterligen har inga andra miljöfarliga kemikalier använts i sockerframställningen. Kalksten innehåller dock naturligt spårämnen av exempelvis olika metaller. ÅF genomförde år 2013 en miljöteknisk markundersökning strax norr om det nu undersökta området. Förhöjda halter av arsenik (över riktvärdet för mindre känslig markanvändning, MKM) påträffades i fyllningen i området. Andra tungmetaller fanns i halter mellan känslig markanvändning (KM) och MKM. ÅF konstaterade att i sin historiska inventering att Säbyholms sockerbruk som bedrev verksamhet under 1960-talet har använt slambassänger på fastigheten Tomaten 1 för att lägga upp restprodukten (kalk) som uppstod vid sockerframställningen. Slambassängernas lokalisering stämmer väl överens med lokaliseringen av det område som omfattas av nu genomförd översiktlig miljöteknisk markundersökning. Structor Miljö Väst AB

5 Markundersökning Sida 5 av Tomaten 1 m.fl Figur 3. Historiska flygbilder från 1940-talet och Utfyllnaden är troligen kalkhaltig restprodukt från sockerbruket. I undersökningarna 1 strax norr om aktuellt område påvisades en äldre damm som är igenfylld med fyllnadsmassor med lätt förhöjda halter av metaller och PAH (strax över Naturvårdsverkets riktvärden för bostadsområden). Förhöjda halter av arsenik påvisades i både fyllnadsmassorna och naturliga jordarter (torv, sand osv.). Någon förklaring till de förhöjda halterna i jorden anges inte, dock konstateras att metallhalterna i grundvatten är låga. Även pesticider provtogs i grundvattnet, dock utan att detektera några. Större växthus uppfördes i mitten av 1980-talet, dels inom aktuell fastighet (Tomaten), se Figur 4 men även längre söderut (Gurkan). På flygbilderna från 1984 verkar marken vara återställd och används som åkermark. Vilken typ av massor som använts för återställningen är oklar. Växthusverksamhet föranleder misstanke om bekämpningsmedel. De mest toxiska och svårnedbrytbara medlen (t ex DDT med olika nedbrytningsprodukter) användes vanligen fram till 1970-talet. De medel som användes därefter är normalt betydligt mindre toxiska och även nedbrytbara/lösliga (polära) och brukar inte kunna påvisas efter några år i marken. Då aktuella växthus uppfördes i slutet av 1980-talet är det osannolikt att det finns betydande rester kvar i jorden. 1 ÅF Undersökningar inom del av Borstahusen 1:2 daterade respektive Structor Miljö Väst AB

6 Markundersökning Sida 6 av Tomaten 1 m.fl Figur 4. Historiska flygbilder från 1984 och Förväntad föroreningssituation Baserat på historiken och tidigare utförda undersökningar förväntas följande: Kalkhaltiga fyllnadsmassor från sockerbruksverksamheten inom större delen av området. Undersökningarna norr om aktuellt område har påvisat förhöjda halter av framförallt arsenik i fyllnadsmassor och naturlig jord, dock ej i grundvattnet. I samband med utfyllnaden av tidigare dammarna kan även förorenade fyllnadsmassor ha använts. Vanliga föroreningar är tungmetaller och PAH. Åkermark/jordbruk under 1970-talet kan ha genererat markföroreningar i form av exempelvis konstgödsel, reningsslam och möjligen klorerade pesticider (DDT etc.). Växthusverksamheten från mitten av 1980-talet har sannolikt använt bekämpningsmedel som är nedbrytningsbara och bör således ej finnas i marken. Detta bör dock bekräftas med något prov. Grundvattnet har tidigare provtagits strax norr om undersökningsområdet, dvs. nedströms Tomaten, utan att ha påvisat några pesticider, metaller, PAH eller andra föroreningar över tillämpbara riktvärden. Structor Miljö Väst AB

7 Markundersökning Sida 7 av Tomaten 1 m.fl Provtagning och analyser Markundersökningen genomfördes under två dagar i november 2015 av Isabelle Larsson, Structor. Totalt grävdes åtta provgropar med grävmaskin, fördelat över området enligt markeringarna i Figur 5. Undersökningsområdet delades även in i fyra delområden (SP1-SP4) och ytliga stickprover (ca 0-0,1 m) togs från varje delområde. Stickproverna homogeniserades till ett samlingsprov (SP1-SP4) från respektive delområde. Samtliga prover mättes m.a.p innehåll av tungmetaller med fältinstrument XRF. Jordproverna analyserades avseende tungmetaller, olja, PAH och klorerade bekämpningsmedel. Ett samlingsprov på förekommande kalkfyllningen laktestades för att bedöma lämplig masshantering. De två grundvattenprover som uttogs i PG2 och PG5 screenades med HDI m.a.p klorerade lösningsmedel och med PID m.a.p flyktiga kolväten. Inget av fältinstrumenten gav någon indikation på att klorerade lösningsmedel eller flyktiga kolväten skulle finnas i grundvattnet. Proverna skickades för analys av tungmetaller (proverna filtrerades i fält) och bekämpningsmedel där ett brett analyspaket valdes. PG4 PG3 SP4 PG6 PG2 PG7 SP3 SP2 PG5 PG8 SP1 PG1 Figur 5. Placering av provgropar inom fastigheterna Tomaten 1 och del av Borstahusen 1:1. Blå markeringar visar de gropar där grundvatten påträffades och kunde provtas. De gula markeringarna kring olika områden visar var de ytliga samlingsproverna uttogs. Structor Miljö Väst AB

8 Markundersökning Sida 8 av Tomaten 1 m.fl Resultat 5.1 Fältobservationer Av fältdokumentationen (bilaga 1) framgår sammanfattningsvis att ytlagret består av antingen 1-3 dm makadam, sandigt grus, eller mullinblandad kalk (gäller utfyllanden/kullen i väst). Under makadam eller den ytliga kalken med mullinblandning finns ett lager av vit eller ljusbeige kalkfyllning med varierande mäktighet. I PG1 och PG8 påträffades en betongplatta på ca 0,8 m djup. Inga föroreningar eller missfärgningar noterades på förekommande betongplattor. I den västra delen där det finns en kulle av kalk påträffades vad som kan antas vara äldre markyta på ca 2,8 m djup. I området längst i norr fanns kalkhaltig fyllning ned till ca 2,5 m under markytan. I PG2 och PG5 påträffades morän på ca 1,3 m under markytan, i dessa gropar trängde grundvatten in och grundvattenprover uttogs från dessa provgropar. Grundvattnet var klart då partiklarna fått sedimentera i kärlen. Foton från provgropsgrävningen finns i figur 6-9 nedan. Figur 6. Kalken kommer direkt under yta av grus. På vissa platser ligger kalken direkt i ytan (kullen). Figur 7. I denna provgrop syns naturligt material i form av lerig morän i botten av gropen. Figur 8. I PG1 och PG8 påträffades en betongplatta på ca 0,8m djup. Figur 9. Provgrop på kullen där kalkfyllningen var mycket mäktig. Äldre markyta påträffades på 2,7m djup i ena provgropen i kullen. Structor Miljö Väst AB

9 Markundersökning Sida 9 av Tomaten 1 m.fl Markprover riktvärden Uppmätta föroreningshalter i jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden vid känslig markanvändning (KM, exempelvis bostäder), mindre känslig markanvändning (MKM, t.ex. handel och kontor). Planerad användning av fastigheterna klassas som känslig markanvändning (KM) då området avses exploateras för bostäder. Enligt uppgift från stadsbyggnadskontoret kommer en betydande mängd överskottsmassor uppkomma vid exploatering, då det krävs att ca 1,5 m kalkhaltiga fyllnadsmassor schaktas ur inför byggandet av området. 5.3 Tungmetaller, olja, PAH och klorerade bekämpningsmedel I Tabell 1 nedan redovisas en sammanställning av analysresultaten för de parametrar som analyserats och som påvisats i halter överskridande laboratoriets rapporteringsgräns. De parametrar som inte påträffats i halter över rapporteringsgränsen (t.ex. klorerade pesticider, alifater, aromater, BTEX) finns med i de fullständiga analysprotokollen i bilaga 2. Tabell 1. Analysresultat från kemisk analys av enskilda prover från provgroparna, samlingsprover från de olika delområdena samt ett samlingsprov på kalk från samtliga provgropar. Endast de parametrar som överskrider rapporteringsgränsen tas med i sammanställningen. Halter i mg/kg TS. Parameter PG2 1,1-1,3 m PG3 1,1-1,5 m PG5 2,3-2,6 m PG7 2,2-2,6 m SP1 0-0,2 m SP2 0-0,2 m SP3 0-0,2 m SP4 0-0,2 m Kalkfyllning KM 1 MKM 2 F/ gr Sa F/ mu le Sa le Mn F/ le Mu F/ sa Gr F/ sa Gr F/ le kalk F/ sa Gr F/ kalk - - Arsenik 1,08 2,3 3,43 0,935 <0.5 0,687 1,41 0,678 1, Barium 11,5 40,3 68,2 39,9 29,9 24,4 37, , Kadmium <0.1 0,245 <0.1 0,378 1,1 1,87 0,295 0,767 0,314 0,5 15 Kobolt 2,76 2,96 4,25 0,53 7,47 9,8 1,27 5,84 0, Krom 5,41 8,36 13,1 7,33 7,78 7,54 6,38 6,88 4, Koppar 4,32 16,1 9,85 26,7 25, ,5 14,8 24, Kvicksilver <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,25 2,5 Nickel 5,17 6,49 12,9 2,06 8,07 8,1 3,57 5,4 1, Bly 5,81 26,6 10,5 22, ,4 49 4, Vanadin 6,61 10,2 12,6 4,99 23,3 22,2 8,01 14,2 5, Zink 23,6 61,4 32, , , PAH-L <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 < PAH-M <0.25 0,4 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 < PAH-H <0.25 0,5 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 0,056 <0.25 < KM = Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning, exempelvis bostadsområden. 2. MKM = Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning, exempelvis industriområden och vägar. Av tabellen framgår att det finns lätt förhöjda halter av tungmetaller (kadmium, bly, zink) i de ytliga samlingsproverna som uttagits inom delområde 1, 2 och 4. I delområde 2 (SP2) överskrider zink riktvärdet för MKM i det ytliga materialet av sandigt grus och makadam. Två av de ytliga samlingsproverna (SP1 och SP4) analyserades även m a p klorerade pesticider. Inga halter överskridande rapporteringsgränsen påträffades av bekämpningsmedel. Structor Miljö Väst AB

10 Markundersökning Sida 10 av Tomaten 1 m.fl Laktest Ett laktest genomfördes på den kalkhaltiga fyllningen. Resultatet finns sammanställt i Tabell 2 nedan och jämförs med gränsvärden i Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2004:10 2. Av tabellen framgår att det kalkhaltiga materialet klarar de gränsvärden som gäller för avfall som omhändertas på deponi för inert avfall. Fullständigt analysresultat finns i bilaga 2. Tabell 2. Sammanställning av analysresultat för lakning av det kalkhaltiga fyllnadsmaterialet. Halt i mg/kg TS om inget annat anges i tabellen. Uppmätta halter jämförs med gränsvärde för lakning av material på inert deponi enligt NFS 2004:10. Parameter Halt Gränsvärde inert deponi 2 Arsenik 0,0355 0,5 Barium 0, Kadmium <0,0005 0,04 Krom 0, ,5 Koppar 0,178 2 Kvicksilver <0,0002 0,01 Molybden 0,0335 0,5 Nickel 0,0138 0,4 Bly <0,002 0,5 Antimon 0,0116 0,06 Selen <0.03 0,1 Zink < ph 8,1 Konduktivitet (ms/m) 27,1 DOC 80,5 500 Klorid < Fluorid <2 10 Sulfat Grundvatten Analys av grundvattenprover från provgroparna PG2 och PG5 har genomförts för tungmetaller och ett omfattande bekämpningsmedelspaket. Provtagningen utfördes på inträngande grundvatten direkt i schaktgropen. I Tabell 3 finns en sammanställning av resultat från analys av tungmetaller där de parametrar som det finns jämförden (SGU rapport 2013:01 bedömningsgrunder för grundvatten) för tas med. Färggraderingen för nummer 1-5 i tabellen visar om det är ingen eller obetydlig påverkan (1) till mycket stark påverkan (5). Inga halter av bekämpningsmedel över laboratoriets rapporteringsgräns kunde påvisas, därför utelämnas dessa parametrar från sammanställning i rapporten, fullständiga analysresultat finns i bilaga 2. 2 Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2004:10. Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall. Structor Miljö Väst AB

11 Markundersökning Sida 11 av Tomaten 1 m.fl Resultatet visar att det i grundvattenproverna finns lätt förhöjda metallhalter, bland annat av nickel, koppar, bly osv. Provtagningsmetodiken med provtagning från schaktgrop ger dock normalt något överskattade metallhalter i grundvattnet. Tabell 3. Sammanställning av resultat för analys av tungmetaller i grundvattenprover. Halterna jämförs med Bedömningsgrunder för grundvatten (SGU rapport 2013:01) och endast de parametrar som det finns riktvärden tas med i tabellen. Graderingen 1-5 är: 1 ingen eller obetydlig påverkan till 5 mycket stark påverkan. Parameter GV2 GV Arsenik µg/l 4,74 2,16 < >10 Kadmium µg/l <0,05 0,386 <0,1 0,1-0,5 0, >5 Krom µg/l <0,9 <0,9 <0,5 0, >50 Koppar µg/l 7,27 28,7 < >2000 Kvicksilver µg/l <0,02 <0,02 <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-1 >1 Nickel µg/l 5,12 59,6 <0,5 0, >20 Bly µg/l <0,5 2,49 <0,5 0, >10 Zink µg/l <4 <4 < > Utvärdering Fältobservationer visar att området är utfyllt av betydande mängder kalkhaltig fyllning (djup 1-3 m). Analyser av kalkfyllningen visar dock att materialet inte innehåller några föroreningshalter överskridande Naturvårdsverkets riktvärden. Även laktestet visade låga halter och kalkfyllningen kan återanvändas eller omhändertas externt som inert avfall. Då det är stora volymer kalkfyllning som planeras att schaktas ur vid exploateringen rekommenderas att utreda en kostnadseffektiv extern hantering av kalkfyllningen. Resultaten från analys av de ytliga samlingsproverna som uttagits inom fyra delområden visar att det inom tre av fyra områden (med grusad yta) finns lätt förhöjda metallhalter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för bostadsområden. I ett prov överskrider zinkhalten även riktvärdet för MKM. Inga bekämpningsmedel kunde påvisas. Planerad markanvändning är bostadsändamål, vilket klassas som en känslig markanvändning. Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning anger en helt säker nivå för områden där barn och vuxna vistas heltid och således helt ofarliga nivåer utan negativa effekter på människor och/eller miljö. Observera att ett överskridande av de generella riktvärdena inte medför negativa effekter, utan ska snarare tolkas som att en platsspecifik bedömning bör utföras. I detta fall har lätt förhöjda metallhalter påträffats i den ytliga jorden. Detta bedöms vara vanligt förekommande i stadsnära miljöer. I det fall massorna önskas återanvändas inom området bör dock en fördjupad riskbedömning utföras. En miljömässigt lämplig återanvändning kan vara exempelvis under hårdgjorda ytor, i gator eller under blivande parkeringsytor. Detta måste förankras med tillsynsmyndigheten. Planerade markarbeten och ev. återanvändning är anmälningspliktig. Sammantaget bedöms planerad exploatering till bostadsområde kunna utföras med endast mindre restriktioner avseende de ytliga fyllnadsmassorna. Påträffade föroreningar är enligt vår bedömning inget hinder för planerad exploatering och kommer inte heller att orsaka några större merkostnader. Structor Miljö Väst AB

12 Markundersökning Sida 12 av Tomaten 1 m.fl Förslag till övergripande masshantering vid nybyggnation Massorna inom planområdet föreslås hanteras enligt följande: Ytligt material av sandigt grus/makadam: Lätt förhöjda tungmetallhalter. Ur föroreningssynpunkt bedöms dessa massor vara lämpliga för anläggning av exempelvis gator eller parkeringsytor. Vid extern hantering bör massorna klassas som s-k. MKMmassor (föroreningsgrad >KM men lägre än MKM) Fyllnadsmaterial av kalk: Inga halter över KM har uppmätts i kalken och den uppfyller kraven i NFS 2004:10 för deponering på inert deponi. Massorna kan ur föroreningssynpunkt hanteras fritt. Vid extern hantering bör kalkfyllningen klassas som s.k. KM-massor Naturligt material av morän: Hanteras fritt som rena massor. Analys av ett prov på morän visar att halterna ligger under KM. Moränen kan hanteras som KM-massor på extern mottagningsanläggning eller återanvändas fritt. Betongplattor: inga synliga föroreningar har påträffats och betongen kan hanteras som inert byggnadsmaterial. Structor Miljö Väst AB Göteborg Fredric Engelke Isabelle Larsson Structor Miljö Väst AB

13 Bilaga 1. Fältprotokoll och XRF-mätningar Tomaten 1 och Borstahusen 1:1 Nivå Jordart/mtrl Färg Provnivå As Cu Pb Zn XRF (mg/kg) Kommentar 0-0,4 F/ makadam Brun 0-0,4 <LOD 12 <LOD 117 0,4-0,8 F/ kalk Ljusbeige 0,4-0,8 <LOD 11 <LOD 32 0,8 Betong Betongplatta 0-0,3 F/ makadam Brun 0-0,3 <LOD ,3-0,4 <LOD 9 <LOD 34 0,3-1,1 F/ kalk Ljusbeige/(vit) 0,4 Grått stråk i kalken, enskilt prov <LOD 16 <LOD 42 0,5-1 <LOD 10 <LOD 26 1,1-1,3 F/ gr Sa Mörkbrun 1,1-1,3 Äldre markyta? <LOD 6 <LOD 30 1,3- st gr sa Mn Brun 1,3-1,5 <LOD 6 <LOD ,1 F/ sa Gr Grå 0-0,1 <LOD ,1-1,1 F/ kalk Ljusbeige 0,1-0,5 <LOD 12 <LOD 36 0,5-1 Tegelsten 0,9m <LOD 10 <LOD 36 1,1-1,7 F/ mu le Sa Mörkbrun 1,1-1,5 Tegel, kolbitar. Hårt. Ej prov 1,5-1,7 p.g.a omrört av skopan <LOD ,7-2,3 F/ kalk Grå 1,7-2,1 <LOD 11 <LOD 35 2,3-2,7 F/ (si) le Sa Mörkbrun 2,1-2,5 <LOD 10 <LOD 41 2,7- Sa Brun 2,7-2,9 <LOD 5 <LOD ,15 F/ sa Gr Brun 0-0,15 <LOD ,15-1,1 F/ kalk Ljusbeige 0,15-0,5 <LOD 12 <LOD 34 0,5-1 <LOD 10 <LOD 33 1,1-1,3 <LOD 9 <LOD 32 1,1-2,5 F/ kalk? si Le? Brun 1,5-2 Stråk av ljusbeige kalk på 1,3-1,5, ej prov 5 8 <LOD ,5 <LOD 12 <LOD 48 2,5- Sa f Brun 2,6-2,8 <LOD 5 <LOD ,2 F/ makadam Brun 0-0,2 <LOD ,2-1,1 F/ kalk Ljusbeige/(vit) 0,2-0,7 <LOD 11 <LOD 33 0,7-1,1 <LOD 12 <LOD 42 1,1-1,3 F/ sa le Mu Mörkbrun 1,1-1,3 <LOD 8 <LOD 30 1,3-1,8 (st) si sa Mn Brun 1,3-1,7 <LOD 9 <LOD 30 1,8- le Mn Brun/grå 1,8-2,3 <LOD 10 <LOD 27 2,3-2,6 <LOD 6 <LOD ,15 F/ mu Le? Kalk? Ljusbrun 0-0,15 <LOD 11 <LOD 34 0,15-0,5 <LOD 9 <LOD 31 0,15-1,5 Ljusbeige/(vit) 0,5-1 <LOD 10 <LOD ,5 <LOD 10 <LOD 29 F/ kalk 1,5-1,7 Ljusbrun 1,5-1,7 <LOD 12 <LOD 40 1,7-2,8 Ljusbeige/(vit) 1,7-2,3 <LOD 10 <LOD 31 2,3-2,8 <LOD 9 <LOD 29 2,8- F/? sa Le Brun 2,8-3 <LOD 9 <LOD ,15 F/ mu Le Ljusbrun 0-0,15 <LOD 8 <LOD 38 0,15-0,5 <LOD 10 <LOD 29 0,15-2,2 F/ kalk Ljusbeige 0,5-1 <LOD 10 <LOD ,5 <LOD 10 <LOD 28 1,5-2 <LOD 9 <LOD 32 2,2-2,6 F/ le Mu Mörkbrun 2,2-2,6 <LOD 10 <LOD 56 2,6- F/ si Le? Kalk? Ljusbrun 2,6-2,8 <LOD 8 <LOD ,3 F/ makadam Brun 0-0,3 <LOD ,3-0,9 F/ kalk Ljusbeige 0,3-0,8 Betongplatta på 0,9m <LOD 8 <LOD 29 F/ (sa) le Mu Mörkbrun 0,3-0,8 Detta material finns i ena schaktväggen <LOD Provpunkt PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 PG8 SP1 0-0,15 F/ sa Gr Mörkbrun <LOD <LOD SP2 0-0,15 F/ sa Gr Mörkbrun <LOD <LOD SP3 0-0,15 F/ kalk? mu Le? Brun <LOD 9 <LOD 33 SP4 0-0,15 F/ sa Gr Brun <LOD SP5 0-0,15 F/ kalk? mu Le? Brun <LOD 11 <LOD 70

14 Sida 1(15) T CQA3HLGTS1 Registrerad :04 StructorMiljö Väst AB Utfärdad Isabelle Larsson Kungsgatan Göteborg Projekt Bestnr Landskrona växthus Analys av fast prov PG2 1,1-1,3m Provtagare Isabelle Larsson O TS_105 C % 1 V ERJA As mg/kg TS 1 H ERJA Ba mg/kg TS 1 H ERJA Cd <0.1 mg/kg TS 1 H ERJA Co mg/kg TS 1 H ERJA Cr mg/kg TS 1 H ERJA Cu mg/kg TS 1 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ERJA Ni mg/kg TS 1 H ERJA Pb mg/kg TS 1 H ERJA V mg/kg TS 1 H ERJA Zn mg/kg TS 1 H ERJA TS_105 C 93.2 % 2 O KABJ naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW antracen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D MISW pyren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW krysen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MISW dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 3 N MISW Webb: E-post: Dokumentet är godkänt ochdigitalt signerat av :37:58

15 Sida 2(15) T CQA3HLGTS1 PG3 1,1-1,5m Provtagare Isabelle Larsson O TS_105 C % 1 V ERJA As mg/kg TS 1 H ERJA Ba mg/kg TS 1 H ERJA Cd mg/kg TS 1 H ERJA Co mg/kg TS 1 H ERJA Cr mg/kg TS 1 H ERJA Cu mg/kg TS 1 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ERJA Ni mg/kg TS 1 H ERJA Pb mg/kg TS 1 H ERJA V mg/kg TS 1 H ERJA Zn mg/kg TS 1 H ERJA TS_105 C 87.5 % 2 O KABJ naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW antracen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoranten 0.22 mg/kg TS 3 D MISW pyren 0.18 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)antracen mg/kg TS 3 D MISW krysen mg/kg TS 3 D MISW bens(b)fluoranten 0.15 mg/kg TS 3 D MISW bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)pyren mg/kg TS 3 D MISW dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW indeno(123cd)pyren mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa cancerogena* 0.50 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa övriga* 0.40 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa M* 0.40 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa H* 0.50 mg/kg TS 3 N MISW Webb: E-post: Dokumentet är godkänt ochdigitalt signerat av :37:58

16 Sida 3(15) T CQA3HLGTS1 PG5 2,3-2,6m Provtagare Isabelle Larsson O TS_105 C % 1 V ERJA As mg/kg TS 1 H ERJA Ba mg/kg TS 1 H ERJA Cd <0.1 mg/kg TS 1 H ERJA Co mg/kg TS 1 H ERJA Cr mg/kg TS 1 H ERJA Cu mg/kg TS 1 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ERJA Ni mg/kg TS 1 H ERJA Pb mg/kg TS 1 H ERJA V mg/kg TS 1 H ERJA Zn mg/kg TS 1 H ERJA TS_105 C 85.2 % 2 O KABJ naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW antracen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D MISW pyren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW krysen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MISW dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 3 N MISW Webb: E-post: Dokumentet är godkänt ochdigitalt signerat av :37:58

17 Sida 4(15) T CQA3HLGTS1 PG7 2,2-2,6m Provtagare Isabelle Larsson O TS_105 C % 1 V ERJA As mg/kg TS 1 H ERJA Ba mg/kg TS 1 H ERJA Cd mg/kg TS 1 H ERJA Co mg/kg TS 1 H ERJA Cr mg/kg TS 1 H ERJA Cu mg/kg TS 1 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ERJA Ni mg/kg TS 1 H ERJA Pb mg/kg TS 1 H ERJA V mg/kg TS 1 H ERJA Zn mg/kg TS 1 H ERJA TS_105 C 53.0 % 2 O KABJ naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW antracen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D MISW pyren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW krysen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MISW dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 3 N MISW Webb: E-post: Dokumentet är godkänt ochdigitalt signerat av :37:58

18 Sida 5(15) T CQA3HLGTS1 SP1 Provtagare Isabelle Larsson O TS_105 C % 1 V ERJA As <0.5 mg/kg TS 1 H ERJA Ba mg/kg TS 1 H ERJA Cd mg/kg TS 1 H ERJA Co mg/kg TS 1 H ERJA Cr mg/kg TS 1 H ERJA Cu mg/kg TS 1 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ERJA Ni mg/kg TS 1 H ERJA Pb mg/kg TS 1 H ERJA V mg/kg TS 1 H ERJA Zn mg/kg TS 1 H ERJA TS_105 C 88.4 % 2 O KABJ naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW antracen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D MISW pyren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW krysen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MISW dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 3 N MISW TS_105 C % 4 1 ULKA 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 4 1 ULKA pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA hexaklorbensen < mg/kg TS 4 1 ULKA alfa-hch <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA beta-hch <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 4 1 ULKA delta-hch <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA epsilon-hch <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA aldrin <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA dieldrin <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA endrin <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA isodrin <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA telodrin <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA metoxiklor <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA Webb: E-post: Dokumentet är godkänt ochdigitalt signerat av :37:58

19 Sida 6(15) T CQA3HLGTS1 SP1 Provtagare Isabelle Larsson O trifluralin <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA heptaklor <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA alaklor <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA beta-endosulfan <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA hexaklorbutadien <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA hexakloretan <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA Webb: E-post: Dokumentet är godkänt ochdigitalt signerat av :37:58

20 Sida 7(15) T CQA3HLGTS1 SP2 Provtagare Isabelle Larsson O TS_105 C % 1 V ERJA As mg/kg TS 1 H ERJA Ba mg/kg TS 1 H ERJA Cd mg/kg TS 1 H ERJA Co mg/kg TS 1 H ERJA Cr mg/kg TS 1 H ERJA Cu mg/kg TS 1 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ERJA Ni mg/kg TS 1 H ERJA Pb mg/kg TS 1 H ERJA V mg/kg TS 1 H ERJA Zn mg/kg TS 1 H ERJA TS_105 C 91.4 % 2 O KABJ naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW antracen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D MISW pyren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW krysen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MISW dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 3 N MISW Webb: E-post: Dokumentet är godkänt ochdigitalt signerat av :37:58

21 Sida 8(15) T CQA3HLGTS1 SP3 Provtagare Isabelle Larsson O TS_105 C % 1 V ERJA As mg/kg TS 1 H ERJA Ba mg/kg TS 1 H ERJA Cd mg/kg TS 1 H ERJA Co mg/kg TS 1 H ERJA Cr mg/kg TS 1 H ERJA Cu mg/kg TS 1 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ERJA Ni mg/kg TS 1 H ERJA Pb mg/kg TS 1 H ERJA V mg/kg TS 1 H ERJA Zn mg/kg TS 1 H ERJA TS_105 C 68.5 % 2 O KABJ naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW antracen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D MISW pyren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW krysen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(b)fluoranten mg/kg TS 3 D MISW bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MISW dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa cancerogena* mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa H* mg/kg TS 3 N MISW Webb: E-post: Dokumentet är godkänt ochdigitalt signerat av :37:58

22 Sida 9(15) T CQA3HLGTS1 SP4 Provtagare Isabelle Larsson O TS_105 C % 1 V ERJA As mg/kg TS 1 H ERJA Ba mg/kg TS 1 H ERJA Cd mg/kg TS 1 H ERJA Co mg/kg TS 1 H ERJA Cr mg/kg TS 1 H ERJA Cu mg/kg TS 1 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ERJA Ni mg/kg TS 1 H ERJA Pb mg/kg TS 1 H ERJA V mg/kg TS 1 H ERJA Zn mg/kg TS 1 H ERJA TS_105 C 86.5 % 2 O KABJ naftalen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaftylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW acenaften <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fenantren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW antracen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW fluoranten <0.1 mg/kg TS 3 D MISW pyren <0.1 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW krysen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(b)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(k)fluoranten <0.05 mg/kg TS 3 D MISW bens(a)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MISW dibens(ah)antracen <0.05 mg/kg TS 3 D MISW benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 3 D MISW indeno(123cd)pyren <0.05 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 3 D MISW PAH, summa cancerogena* <0.2 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 3 N MISW PAH, summa H* <0.25 mg/kg TS 3 N MISW TS_105 C % 4 1 ULKA 1234-tetraklorbensen <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA 1235/1245-tetraklorbensen <0.020 mg/kg TS 4 1 ULKA pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA hexaklorbensen < mg/kg TS 4 1 ULKA alfa-hch <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA beta-hch <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA gamma-hch (lindan) < mg/kg TS 4 1 ULKA delta-hch <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA epsilon-hch <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA aldrin <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA dieldrin <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA endrin <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA isodrin <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA telodrin <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA metoxiklor <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA Webb: E-post: Dokumentet är godkänt ochdigitalt signerat av :37:58

23 Sida 10 (15) T CQA3HLGTS1 SP4 Provtagare Isabelle Larsson O trifluralin <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA heptaklor <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA cis-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA trans-heptaklorepoxid <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA alaklor <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA alfa-endosulfan <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA beta-endosulfan <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA hexaklorbutadien <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA hexakloretan <0.010 mg/kg TS 4 1 ULKA Webb: E-post: Dokumentet är godkänt ochdigitalt signerat av :37:58

24 Sida 11 (15) T CQA3HLGTS1 PG1-8 kalk Provtagare Isabelle Larsson O TS_105 C % 1 V ERJA As mg/kg TS 1 H ERJA Ba mg/kg TS 1 H ERJA Cd mg/kg TS 1 H ERJA Co mg/kg TS 1 H ERJA Cr mg/kg TS 1 H ERJA Cu mg/kg TS 1 H ERJA Hg <0.2 mg/kg TS 1 H ERJA Ni mg/kg TS 1 H ERJA Pb mg/kg TS 1 H ERJA V mg/kg TS 1 H ERJA Zn mg/kg TS 1 H ERJA glödrest %av TS 5 V ERJA ph* W ERJA TS_105 C 67.6 % 2 O KABJ alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 7 D MISW alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 7 D JOTA alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 7 D JOTA alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 7 D JOTA alifater >C5-C16 <30 mg/kg TS 7 2 JOTA alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 7 D JOTA aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 7 D JOTA aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 7 D JOTA metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 7 D JOTA metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 7 D JOTA aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 7 D JOTA bensen <0.01 mg/kg TS 7 D MISW toluen <0.05 mg/kg TS 7 D MISW etylbensen <0.05 mg/kg TS 7 D MISW m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 7 D MISW o-xylen <0.05 mg/kg TS 7 D MISW xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 7 N MISW TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 7 N MISW naftalen <0.1 mg/kg TS 7 D JOTA acenaftylen <0.1 mg/kg TS 7 D JOTA acenaften <0.1 mg/kg TS 7 D JOTA fluoren <0.1 mg/kg TS 7 D JOTA fenantren <0.1 mg/kg TS 7 D JOTA antracen <0.1 mg/kg TS 7 D JOTA fluoranten <0.1 mg/kg TS 7 D JOTA pyren <0.1 mg/kg TS 7 D JOTA bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 7 D JOTA krysen <0.08 mg/kg TS 7 D JOTA bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 7 D JOTA bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 7 D JOTA bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 7 D JOTA dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 7 D JOTA benso(ghi)perylen <0.1 mg/kg TS 7 D JOTA indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 7 D JOTA PAH, summa 16 <1.5 mg/kg TS 7 D JOTA PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 7 N JOTA Webb: E-post: Dokumentet är godkänt ochdigitalt signerat av :37:58

25 Sida 12 (15) T CQA3HLGTS1 PG1-8 kalk Provtagare Isabelle Larsson O PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 7 N JOTA PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 7 N JOTA PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 7 N JOTA PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 7 N JOTA Webb: E-post: Dokumentet är godkänt ochdigitalt signerat av :37:58

26 Sida 13 (15) T CQA3HLGTS1 *efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av metaller enligt MS-1. Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. För jord siktas provet efter torkning. För sediment/slam mals alternativt hamras det torkade provet. Vid expressanalys har upplösning skett påvått samt osiktat/omalt prov. Upplösning har skett med salpetersyra för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO , 2 (mod) samt EPA-metod (mod). Rev Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-1 Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) Mätning utförs med GCMS enligt metod baserad på SS EN ISO 18287:2008 mod. och intern instruktion TKI38/TKI96. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet k=2 Enskilda PAH: ±27-35% Rev Paket OJ-3A. Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på US EPA Mätning utförs med GC-ECD. Rev Bestämning av glödrest enligt SS Rev Bestämning av ph efter uppslamning med vatten enligt metod SS-ISO Rev Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) *summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a/TKI88 och TKI42a som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, Webb: E-post: Dokumentet är godkänt ochdigitalt signerat av :37:58

27 Sida 14 (15) T CQA3HLGTS1 Metod dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet (k=2): Alifatfraktioner: ±29-46% Aromatfraktioner: ±31-32% Enskilda PAH: ±31-41% Bensen ±29% vid 0,1 mg/kg Toluen ±25% vid 0,1 mg/kg Etylbensen ±23% vid 0,1 mg/kg m+p-xylen ±25% vid 0,1 mg/kg o-xylen ±26% vid 0,1 mg/kg Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, metylkrysener/metylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är inte ackrediterade. Rev ERJA JOTA KABJ MISW ULKA Godkännare Erika Jansson Joanna Tagai Karin Björk Miryam Swartling Ulrika Karlsson D H N O V W Utf 1 För mätningen svarar, Box700, som ärav detsvenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätningen utförd med ICP-SFMS För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Våtkemisk analys För mätningen svarar, Aurorum 10, Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Webb: Dokumentet är godkänt ochdigitalt E-post: signerat av :37:58

28 Sida 15 (15) T CQA3HLGTS1 Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, , Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. Laboratorierna finns lokaliserade i; Prag, Na Harfê 9/336, , Praha 9, Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, Ceska Lipa, Pardubice, V Raji 906, Pardubice. Kontakta ALS Stockholm förytterligare information. 2 För mätningen svarar,, som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i"evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges isin helhet, om inte utfärdande laboratorium iförväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar isamband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vårwebbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. Webb: E-post: Dokumentet är godkänt ochdigitalt signerat av :37:58

29 Sida 1(3) L DZWM8WMA1C Registrerad :27 StructorMiljö Väst AB Utfärdad Isabelle Larsson Projekt Kungsgatan Göteborg Analys: LV4A PG1-8 kalk L/S 10 Provtagare Isabelle Larsson U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS innanlakning* 97.5 % 1 W LIAS Invägning 92.3 g 1 V LIAS Volym tillsatt 898 ml 1 V LIAS Volym efter filtrering* ml 1 I LIAS As µg/l 1 H ULGE Ba µg/l 1 H FIWU Cd <0.05 µg/l 1 H FIWU Cr µg/l 1 H OLSA Cu µg/l 1 H FIWU Hg <0.02 µg/l 1 F TALA Mo µg/l 1 H OLSA Ni µg/l 1 H FIWU Pb <0.2 µg/l 1 H FIWU Sb µg/l 1 H FIWU Se <3 µg/l 1 H ULGE Zn <2 µg/l 1 H FIWU ph V BODJ Kond ms/m 3 V BODJ DOC mg/l 4 1 MAOM Cl <1.00 mg/l 5 1 MAOM F <0.200 mg/l 5 1 MAOM SO mg/l 5 1 MAOM Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt ochdigitalt signerat av Kristina Berglund :17:42

30 Sida 2(3) L DZWM8WMA1C Metod 1 Analys av lakvatten. Vid analys av metaller har provet surgjorts med 1ml salpetersyra(suprapur) per 100 ml. Vid analys avwhar provet ej surgjorts. För analys av Ag har provet konserverats med HCl. Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO , 2 (mod) samt EPA-metod (mod). Analys med ICP-AES har skett enligt SS EN ISO (mod) samt EPA-metod (mod). Analys av Hg med AFS har skett enligt SS EN ISO Notera att rapporteringsgränser kan påverkas om det t.ex. finns behov av extra spädning pga provmatrisen men även om provmängden är begränsad. Om laktestet har utförts av ALS i Luleå se bilaga 1 för omräknade halter till mg/kg TS. 2 Prov för mätning av ph bör inkomma till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagning då denna parameter är tidskänslig. Mätning bör ske inom 24 timmar efter provtagning enligt standard SS EN ISO Mätning av ph baseras på SS-EN ISO Prov för mätning av konduktivitet bör inkomma till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagning då denna parameter är tidskänslig. Mätning bör ske inom 24 timmar efter provtagning enligt standard SS EN ISO Mätning av konduktivitet baseras på SS EN CZ_SOP_D06_02_056 Determination of total organic carbon (TOC), dissolved organic carbon (DOC) and total inorganic carbon (TIC) by IR detection (based on CSN EN 1484, CSN EN 16192, SM 5310). 5 CZ_SOP_D06_02_068 (CSN ISO , CSN EN 16192) Determinationof dissolved fluoride, chloride, nitrite, bromide, nitrate and sulphate by ion liquid chromatography and determination of nitrite nitrogen and nitrate nitrogen and sulfate sulfur by calculation from measured values. BODJ FIWU LIAS MAOM OLSA TALA ULGE Godkännare Boel Djärv FilipWuotila Linda Åström Maria Omberg Oles Savchuk Tanja Larsson Ulrika Genberg F H I V W Utf 1 AFS ICP-SFMS Man.Inm. Våtkemi Våtkemi 1 För analysen svarar ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9, Prague 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). Webb: Dokumentet är godkänt ochdigitalt Kristina Berglund Aurorum 10 E-post: signerat av :17: Luleå Tel: Fax:

31 Sida 3(3) L DZWM8WMA1C Utf 1 ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. *efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement, JCGM 100:2008 Corrected version2010) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges isin helhet, om inte utfärdande laboratorium iförväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar isamband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vårwebbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. Aurorum Luleå Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt ochdigitalt signerat av Kristina Berglund :17:42

32 Sida 1(12) T DQV8YK0WZBL Registrerad :48 StructorMiljö Väst AB Utfärdad Isabelle Larsson Projekt Landskrona Bestnr Kungsgatan Göteborg Analys av grundvatten GV2 O Ca mg/l 1 R ERJA Fe <0.01 mg/l 1 H ERJA K mg/l 1 R ERJA Mg mg/l 1 R ERJA Na mg/l 1 R ERJA Al <10 µg/l 1 H ERJA As µg/l 1 H ERJA Ba µg/l 1 H ERJA Cd <0.05 µg/l 1 H ERJA Co µg/l 1 H ERJA Cr <0.9 µg/l 1 H ERJA Cu µg/l 1 H ERJA Hg <0.02 µg/l 1 F ERJA Mn µg/l 1 H ERJA Ni µg/l 1 H ERJA Pb <0.5 µg/l 1 H ERJA Zn <4 µg/l 1 H ERJA Mo µg/l 1 H ERJA V µg/l 1 H ERJA 2-amino-N-(isopropyl)bensamid <0.050 µg/l 2 1 MB 2-hydroxisimazin <0.050 µg/l 2 1 MB 2-hydroxiterbutylazin-desetyl <0.050 µg/l 2 1 MB 2-hydroxiatrazin <0.050 µg/l 2 1 MB 2-klor-2,6-dietylacetanilid <0.050 µg/l 2 1 MB 3-hydroxikarbofuran <0.050 µg/l 2 1 MB acetamiprid <0.050 µg/l 2 1 MB acetoklor <0.050 µg/l 2 1 MB acibenzolar-s-metyl <0.050 µg/l 2 1 MB aklonifen <0.050 µg/l 2 1 MB alaklor <0.050 µg/l 2 1 MB aldikarb <0.050 µg/l 2 1 MB aldikarbsulfon <0.050 µg/l 2 1 MB ametryn <0.050 µg/l 2 1 MB amidosulfuron <0.050 µg/l 2 1 MB atraton <0.050 µg/l 2 1 MB atrazin <0.050 µg/l 2 1 MB azinfosetyl <0.050 µg/l 2 1 MB azinfosmetyl <0.050 µg/l 2 1 MB azoxistrobin <0.050 µg/l 2 1 MB Webb: E-post: Dokumentet är godkänt ochdigitalt signerat av :47:08

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad

RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad RAPPORT Miljöteknisk undersökning av mark inför anläggande av förskola på fastigheten Balltorp 1:124, Mölndals Stad För Mölndals Stad Upprättad: 2016-02-11 Uppdrag: 1215-212 Structor Miljö Väst AB Org

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-09-05 PM Provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 23 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Efter att boende på Uggleåsvägen

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby

Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby Laholms kommun, Laholm Datum: 2015-04-20 Uppdragsnr: 411891 Dokumentnr: 576515 Kompletterande miljöteknisk markundersökning av deponi på fastigheten Nyby 3:26 i Nyby 1 Inledning Ett område för bostäder

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden DGE Mark och Miljö RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom kv Björkudden Mjölby kommun, Mjölby 2015-10-06 Uppdragsnr: 412091 Dokumentnr: 606615 Rapport upprättad av Uppdragsledare Johan

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning 16U29193 PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Ålsta 28:1 Tungelsta, Haninge Kommun Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppdrag

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1. Daniel Karlsson, Karin Pehrson. Geosigma AB Grap 16134 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning, Täby Park DP1 Daniel Karlsson, Karin Pehrson Geosigma AB 2016-06-17 Grapnummer Uppdragsnummer Version 16134 604336 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning

Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning Antal sidor: 21 Antal bilagor: 3 Fäktaren 2, Eskilstuna Översiktlig miljöteknisk undersökning ESKILSTUNA 2015-04-16 Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA:

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo kommun. Markprovtagning Björnbro repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT HÅBO MARKNADS AB Markprovtagning Björnbro UPPDRAGSNUMMER 1186388000 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Bålsta 3:356 och Brunna 1:12 i Bålsta, Håbo

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Miljöteknisk undersökning f.d. Ryds glasbruk, Tingsryds kommun

Miljöteknisk undersökning f.d. Ryds glasbruk, Tingsryds kommun Miljöteknisk undersökning f.d. Ryds glasbruk, Tingsryds kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE

PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE PM GRANLUNDA ÄLDREBOENDE 2014-07-10 Sweco projektnummer 3230687100 Kompletterande ytlig markundersökning Orientering Sweco Environment AB (Sweco) har tidigare utfört en miljöteknisk markundersökning av

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02

Vallentuna f.d. handelsträdgård. Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 2014-06-02 Vallentuna f.d. handelsträdgård Miljöteknisk markundersökning av fastighet Bällsta 2:784 Holmgren Hansson advokatbyrå 20140602 NIRAS Sweden AB Miljö Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm Reg.nr.

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning Noisun Lerum Bullervall och solfångare Lerum 20:1, Lerums kommun Pyramiden Arkitekter AB 2013-06-11 Upprättad av: Sara Blomstrand Granskad av: David Sultan Rapport

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Utökad provtagning av dricksvattenbrunnar och sediment med avseende på perfluorerade ämnen (PFAS) i Vidja-området, Huddinge kommun

Utökad provtagning av dricksvattenbrunnar och sediment med avseende på perfluorerade ämnen (PFAS) i Vidja-området, Huddinge kommun Grap 69 Utökad provtagning av dricksvattenbrunnar och sediment med avseende på perfluorerade ämnen (PFAS) i Vidja-området, Huddinge kommun Oscar Fogelberg Jenny Korinth, Milla Juutilainen Geosigma AB 06-0-07

Läs mer

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05

PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB 2015-06-05 PM Sedimentundersökning Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2015-06-05 NIRAS AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm www.niras.se Org.nr: 556541-2532 Upplaga: Reviderad version Datum: 2014-10-09.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer