Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val av justerare Ärenden Enligt nedanstående föredragningslista Övriga frågor Byggnads- och trafiknämnden. Detaljplan för Lärketorpet Etapp Byggnads- och trafiknämnden. Detaljplan för kv Gåsen m.fl Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Överlämnande och yttrande till Länsstyrelsen av överklagan: Beslut om att avslå begäran om återställande av vägar som belagts med asfaltkross inom fastigheterna XXXXXX XXX, XXXXXX XXX samt XXXXXX XXX Delegationsbeslut Skrivelser och rapporter Skriftlig A. Behovsutredning 2015 Muntlig B. Fallens dagar 2014 Ann-Christine Tornebjer Torslid Inger Carlsson Förhinder anmäls till Miljöförvaltningen, tfn

2 Tid och plats Miljönämnden sammanträder i Hansson- och Holmsrummet, plan 5 Onsdagen den 18 juni, kl Beslutande Ann-Christine Tornebjer Torslid (S) ordf Peter Wijkmark (S) Mats Häggner (C) Kajsa Eskel (S) Per-Arne Herbertsson (S) Jeanette Olausson (S) Benny Åhlander (S) Gunnar Fransson (S) Bertil Borglund (MP) Aina Andersson (S) Bengt Johansen (V) Ingrid Almén (M) Lars Jonasson (FP) Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Inger Carlsson, sekreterare Anna Kölfeldt, miljöchef Susanné Westin, miljöinspektör Camilla Andersson, miljöinspektör Johanna Englund, miljöinspektör Justerare Lars Jonasson med Benny Åhlander som ersättare Tid och plats för justering Miljöförvaltningen Paragraf Sekreterare Ordförande. Inger Carlsson. Ann-Christine Tornebjer Torslid Justerande... Lars Jonasson Benny Åhlander ANSLAG/BEVIS Miljönämndens protokoll är justerat. Sammanträdesdatum Anslaget Anslaget sätts upp tas ned Protokollet finns hos Miljöförvaltningen, Gärdhemsvägen 9, Trollhättan Underskrift.. Inger Carlsson

3 Mn 17 Dnr Övriga frågor Klippstenen 1 Förvaltningen hade fått en förfrågan från en ledamot innan sammanträdet hur det går med bygglovet för moskébygget på Håjum. Camilla Andersson informerade om förvaltningens yttrande. Byggnaden blir något större än den som var planerad innan, minareten har tagits bort och det blir en större parkering. Byggnads- och trafiknämnden har nu lämnat bygglov. Tömning av slamavskiljare Aina Andersson undrade om förvaltningen hade vetskap om att tömning av slamavskiljare inte fungerat under våren. De hade själva fått ta kontakt med Ragnsells för att få tömning. Förvaltningens expedition har under våren fått flera samtal om samma sak. Ragnsells utför tömningen på uppdrag av tekniska förvaltningen. De som har problem uppmanas att framföra problemen till Ragnsells. Verksamheter som gått i konkurs Lars Jonasson undrade om förvaltningen inte får information om verksamheter som gått i konkurs. Frågan ställdes eftersom han varit med en av livsmedelsinspektörerna ute på inspektion och verksamheten som skulle besökas var stängd på grund av konkurs. Tyvärr glömmer många företagare bort att meddela förändringar till förvaltningen. Algblomning Miljöchefen informerade nämnden om att det är algblomning i sjön Trehörningen. Detta är tidigare än det har varit andra år. Information finns på hemsidan. Boende i skogen vid MÅG Jeanette Olausson frågade vad som händer när det gäller romerna som bor i dungen bakom Magnus Åbergsgymnasiet. Benny Åhlander tycker det är viktigt att olika nämnder samarbetar i frågan. Miljöchefen berättade att det finns samarbete mellan förvaltningarna. ASF gör återkommande besök och stämmer av hur många som bor i lägret. Pingstkyrkan tar ett stort ansvar och hjälper till med dusch, toaletter, sopor etc.

4 Mn 18 Dnr Detaljplan för Lärketorpet, Trollhättans kommun, Etapp 1 Dnr 08A. Sammanfattning Byggnads- och trafiknämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för den första etappen av den nya stadsdelen Lärketorpet. Det aktuella planområdet ligger i den nordvästra delen av staden, i anslutning till NÄL och angränsande till Skogshöjden. Totalt omfattar stadsdelen en utbyggnad av ca 1250 nya bostäder. Det nu framtagna planförslaget medger ca 500 bostäder samt ca 3000 kvm verksamheter och en förskola. Helikoptertrafiken till och från NÄL medför störningar i den blivande stadsdelen. Under den första etappen bedöms dock störningarna utomhus vid uteplats vara ringa, men för att förebygga sömnstörningar anser Miljöförvaltningen att man behöver konstruera bostäderna så att den maximala ljudnivån från helikoptertrafiken inte överskrider 45 db(a) inomhus nattetid. Under den fortsatta utbyggnaden av Lärketorpet bör man undvika att bygga bostäder i det område där den maximala ljudnivån utomhus överstiger 80 db(a). Detta för att kunna garantera tillfredsställande ljuddämpning inomhus. I etapp 1 kommer bostäderna att placeras nära de vägar som löper genom området. Detta medför höga ljudnivåer från biltrafiken vid de fasader som vetter mot gatan, i synnerhet när hela Lärketorpet är utbyggt. För att minimera störningarna anser Miljöförvaltningen att minst hälften av alla bostadsrum i varje enskild lägenhet eller hus ska vara vända mot sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Uteplats i direkt anslutning till bostaden ska vara lokaliserad vid sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Beslutsunderlag Buller från helikoptertrafik Lärketorpet ligger söder om NÄL där ambulanshelikoptern har sin flygväg. Detta medför att boende i den planerade stadsdelen riskerar att störas av höga bullernivåer från helikopterverksamheten. Helikopterplattans användning är begränsad till transporter i samband med allvarliga sjukdoms- och olycksfall samt akuta transporter av läkemedel och organ. Eftersom det handlar om akuta sjuktransporter går det inte att begränsa verksamheten. Valet av flygväg avgörs av varifrån transporterna kommer, hur brådskande det är och vilka väderförhållanden som råder. Kommunfullmäktige antog 2007 styrdokumentet för planering och byggande av Lärketorpet. Vid tidpunkten var antalet flygningar förhållandevis begränsad och utgjordes av ca 150 flygrörelser (starter och landningar) per år. År 2013 hade antalet flygrörelser ökat till 610, dvs det har skett en ökning med 300%. I dagsläget är NÄL ett av Sveriges största akutsjukhus och trenden visar att helikoptertrafiken sannolikt kommer att fortsätta öka. Diagrammen nedan visar antalet flygrörelser vid NÄL under

5 Mn 18 Dnr perioden samt hur antalet flygrörelser vid NÄL förhåller sig till andra sjukhus i Västra Götalandsregionen. Uppgifterna baseras på antalet landningar som redovisas i Miljöbeskrivning, Helikopterflygplats, NÄL, daterad samt statistik över förra årets flygrörelser.

6 Mn 18 Dnr Under 2011 gjorde NÄL en anmälan om miljöfarlig verksamhet till Miljönämnden eftersom helikopterverksamhet då översteg 500 flygningar per kalenderår. I samband med handläggningen yttrade sig Länsstyrelsen i ärendet. De framhöll att ljudnivåerna vid befintliga närliggande bostadshus visserligen var höga men att det inte är möjligt att reglera tider eller antal starter och landningar för helikoptertrafiken då det rör sig om en ambulanshelikopter. Miljöförvaltningen instämde i denna bedömning och begränsade därför bara helikoptertransporterna till att omfatta akuta transporter av sjuka och skadade samt organ då andra transportsätt inte är möjligt. Riksdagen har fastställt riktvärden för buller från transporter i enlighet med proposition 1996/97:53, Infrastrukturinriktning för framtida transporter. Riktvärdena bör inte överskridas vid nybyggnad av bostadsbebyggelse. För flygbuller gäller: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba flygbullernivå (FBN) utomhus vid fasad 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. Naturvårdsverket och Boverket har tagit fram allmänna råd om hur miljöbalken respektive plan- och bygglagen bör tolkas vid tillämpning av ovanstående riktvärden. De båda myndigheterna är överens om att ljudnivån inte bör överskrida 55 dba flygbullernivå (FBN) utomhus vid fasad. Det råder dock stor oenighet i frågan om hur många överskridanden av riktvärdet för maximal ljudnivå 70 db(a) vid uteplats som kan accepteras samt när under dygnet som överskridanden får ske. Naturvårdsverket har en avsevärt mer restriktiv hållning än Boverket i frågan. Två utredningar avseende bullret från ambulanshelikoptern har gjorts av ÅF-Infrastructure AB, daterade Den ena avser etapp 1 och den andra avser den fortsatta utbyggnaden av området. I rapporten för etapp 1 framgår att den maximala ljudnivån vid en av de mest bullerexponerade bostäderna beräknas till 83 db(a) utomhus. För majoriteten av bostäderna i denna etapp har den maximala ljudnivån utomhus dock beräknats bli lägre än 80 db(a). För de flesta bostäderna bedöms det vara möjligt att nå maximala ljudnivåer inomhus som inte överstiger 45 db(a) med fönster och yttervägg med hög ljudisolering. Utredningen för resten av Lärketorpet, inklusive den del som är belägen rakt under flygstråket, visar att den maximala ljudnivån för det mest bullerutsatta huset uppgår till 92 db(a) utomhus. De flesta av bostäderna beräknas ha en maximal ljudnivå som överstiger 80 db(a) utomhus. För att kunna nå en maximal ljudnivå inomhus som inte överstiger 45 db(a) inomhus krävs fönster och yttervägg med extremt hög ljudisolering, vilket är mycket kostsamt. NÄL hade fram till 2012 en flygväg som gick över bostäder i utkanten av Skogshöjden. Det genererade många klagomål från boende som kände sig väldigt störda av verksamheten. Efter 2012 ändrade NÄL flygvägen vilket medförde att störningarna minskade. De bostäder som kan komma att placeras rakt under flygvägen i Lärketorpet, kommer ha en bullerproblematik som liknar den som tidigare fanns i Skogshöjden.

7 Mn 18 Dnr Buller från vägtrafik ÅF-Infrastructure AB har gjort en trafikbullerberäkning för planområdet (daterad ). Utredningen visar att beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad för årsmedeldygnstrafik kommer att överstiga riktvärdet 55 dba för enstaka byggnad under etapp 1. När hela Lärketorpet är utbyggt ökar dock trafiken vilket medför att ett flertal byggnader längs huvudgatan får ljudnivåer överstigande 55 dba vid fasad närmast huvudgatan. Högsta beräknade ekvivalenta ljudnivå vid fasad är 58 db(a). Enligt trafikbullerberäkningarna uppvisar flertalet av de planerade byggnaderna maximala ljudnivåer överstigande 70 dba vid fasad som vetter mot närmaste väg inom Lärketorpet redan under etapp 1. Anledningen till överskridandena är främst det korta avståndet mellan bostadsfastighet och lokalgata. Buller och vibrationer från tågtunneln En utredning avseende vibrationer från den närliggande tågtunneln är enligt uppgift från Stadsbyggnadsförvaltningen beställd. Miljöförvaltningen har i skrivande stund inte fått ta del av resultaten. Miljöförvaltningens bedömning Lärketorpet ska bli en hållbar stadsdel som ska fungera även på lång sikt. En del i detta är att beakta påverkan av buller från flyg- och vägtrafiken i området. Buller uppfattas vanligen, till skillnad från vissa andra miljöstörningar, inte som livshotande. Men det är ett faktum att buller påverkar både vår hälsa och möjligheten till en god livskvalitet. Omgivningsstörande buller kan störa sömn, skapa stress, försvåra inlärning samt skapa otrivsel och svårigheter att uppfatta samtal. Senare års forskningsresultat tyder också på att risken för hjärt- kärlsjukdom kan öka vid höga bullernivåer från flyg- och vägtrafik. Forskningen visar också på att om människor samtidigt utsätts för buller från fler än en ljudkälla upplevs störningarna från var och en av bullerkällorna större än om endast en av bullerkällorna förekommer. Ambulanshelikopterns flygväg går rakt över Lärketorpet vilket medför att hela området påverkas av buller. Inom etapp 1 överskrider den maximala ljudnivån gällande riktvärde utomhus vid uteplats. Eftersom antalet överskridanden per dygn är få bedöms dock störningen vara ringa då uteplatsen främst nyttjas dag- och kvällstid. Riktvärdet för maximalt buller inomhus är främst avsett som skydd mot insomningssvårigheter, uppvaknande och effekter av störd sömn. Eftersom det handlar om akuta sjuktransporter går det inte att begränsa verksamheten. Detta innebär att det förekommer helikoptertransporter dygnet runt, även under nattetid då människor i allmänhet har sin dygnsvila. Sömnstörningar kan ha en mycket negativ påverkan på hälsan vilket gör att bullerstörningar inomhus nattetid inte kan bedömas vara ringa. Mot bakgrund av detta anser Miljöförvaltningen att det är av yttersta vikt att bostäderna konstrueras så att riktvärdet på 45 db(a) inomhus nattetid efterlevs. Bostäderna kommer att placeras nära de vägar som löper genom området. Detta medför höga maximala ljudnivåer från biltrafiken vid de fasader som vetter mot ga

8 Mn 18 Dnr torna. När hela området är utbyggt överskrids även riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid ett flertal byggnader längs huvudgatan. Miljöförvaltningen bedömer att man redan vid utformningen av bostädernas planlösningar behöver ta hänsyn till den framtida bullersituationen. Minst hälften av alla bostadsrum i varje enskild lägenhet eller hus längs huvudgatan ska vara vända mot sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Uteplats i direkt anslutning till bostaden ska vara lokaliserad vid sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Med uteplats i direkt anslutning till bostaden avses balkong eller uteplats placerad vid fasad på bostaden. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen för stadsdelen Lärketorpet, etapp 1 under förutsättning att följande regleras i planbestämmelserna: Den maximala ljudnivån från helikoptertrafiken får ej överskrida 45 db(a) inomhus nattetid. Minst hälften av alla bostadsrum i varje enskild lägenhet eller hus längs huvudgatan ska vara vända mot sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Uteplats i direkt anslutning till bostad längs huvudgatan ska vara lokaliserad vid sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Den vidare utbyggnaden av stadsdelen omfattar ett område som är utsatt för mycket höga ljudnivåer från helikoptertrafiken. Vid ljudnivåer över 80 db(a) utomhus är det i regel mycket kostsamt att genom byggnadens konstruktion dämpa bullret så att man får en maximal ljudnivå inomhus som inte överstiger 45 db(a). Om ljudet överstiger 45 db(a) inomhus finns uppenbara risker för sömnstörningar vilket kan påverka den enskilda individens hälsa mycket negativt. Miljönämnden förespråkar därför att den vidare utbyggnaden av Lärketorpet främst koncentreras till de delar där den maximala ljudnivån utomhus inte överstiger 80 db(a). I en framtid där den tekniska utvecklingen har avancerat, t.ex. i form av tystare helikoptrar eller mer ljuddämpande byggnadskonstruktioner, kan det mer bullerutsatta området bebyggas och bidra till att förtäta stadsdelen. Yrkande Mats Häggner yrkar att följande tillägg görs Bullerproblematiken kring helikoptertrafiken som framkommit sent i processen kommer troligen att innebära stora förändringar för etapp 2 och 3 i Lärketorpet. Med anledning av det borde etapp 1 ses över med inriktning att den fungerar självständigt. Då bör också bullervärden och trafiklösningar förbättras ytterligare.

9 Mn 18 Dnr Bertil Borglund yrkar en förstärkning av innebörden i meningen att utbyggnaden ska koncentreras till de delar där den maximala ljudnivån utomhus inte överstiger 80 db(a). Om ordet främst i meningen stryks blir syftet tydligare. Nämnden ställer sig bakom yrkandena. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen för stadsdelen Lärketorpet, etapp 1 under förutsättning att följande regleras i planbestämmelserna: Den maximala ljudnivån från helikoptertrafiken får ej överskrida 45 db(a) inomhus nattetid. Minst hälften av alla bostadsrum i varje enskild lägenhet eller hus längs huvudgatan ska vara vänd mot sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Uteplats i direkt anslutning till bostad längs huvudgatan ska vara lokaliserad vid sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Den vidare utbyggnaden av stadsdelen omfattar ett område som är utsatt för mycket höga ljudnivåer från helikoptertrafiken. Vid ljudnivåer över 80 db(a)utomhus är det i regel mycket kostsamt att genom byggnadens konstruktion dämpa bullret så att man får en maximal ljudnivå inomhus som inte överstiger 45 db(a). Om ljudet överstiger 45 db(a) inomhus finns uppenbara risker för sömnstörningar vilket kan påverka den enskilda individens hälsa mycket negativt. Miljönämnden förespråkar därför att den vidare utbyggnaden av Lärketorpet koncentreras till de delar där den maximala ljudnivån utomhus inte överstiger 80 db(a). I en framtid där den tekniska utvecklingen har avancerat, t.ex. i form av tystare helikoptrar eller mer ljuddämpande bygg-nadskonstruktioner, kan det mer bullerutsatta området bebyggas och bidra till att förtäta stadsdelen. Bullerproblematiken kring helikoptertrafiken som framkommit sent i processen kommer troligen att innebära stora förändringar för etapp 2 och 3 i Lärketorpet. Med anledning av det borde etapp 1 ses över med inriktning att den fungerar självständigt. Då bör också bullervärden och trafiklösningar förbättras ytterligare. Beslutet expedieras till Byggnads- och trafiknämnden

10 Mn 19 Dnr Detaljplan för Kv Gåsen m.fl., Trollhättans kommun Dnr 12A Sammanfattning Byggnads- och trafiknämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för kvarteret Gåsen m.fl. Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av skateparken inom planområdets södra del. Detaljplanen syftar också till att reglera användningen inom kvartersmarken i den nordligare delen till användningarna småindustri och fordonsservice. Beslutsunderlag Detaljplanen möjliggör en utveckling av skateparken inom planområdets södra del och etablering av småindustri och fordonsservice i den nordligare delen. Inom planområdet finns en ledning för dagvatten i nord-sydlig riktning. Kommunala vatten- och avloppsledningar saknas i övrigt. Planområdet ingår inte heller i det kommunala verksamhetsområdet för vatten, spill- och dagvatten. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att verksamhetsområdet för dricks- spill- och dagvatten behöver utökas så att det omfattar planområdet. Miljöförvaltningen instämmer i denna bedömning och anser att ledningssystemet måste byggas ut innan verksamheten i skateparken utökas eller andra verksamheter etablerar sig i området. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen för Kv Gåsen m.fl. Nämnden vill dock betona vikten av att verksamhetsområdet för dricks- spill- och dagvatten utökas så att det omfattar planområdet. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till Byggnads- och trafiknämnden

11 Mn 20 Dnr Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Sammanfattning Miljöförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens och strålskyddslagens område. Förslaget bygger på SKL:s, Sveriges kommuner och landstings förslag, Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning, daterad Förslaget omfattar Övergång till riskbaserad avgift för vissa grupper inom hälsoskyddsområdet. Sänkt avgiftsklass för fordonstvättar, täkter, väg och järnväg. Ingen förändring av timavgiften föreslås. Beslutsunderlag Klassisk taxa eller risk- och erfarenhetsbaserad taxa Miljöförvaltningen föreslår att vi övergår till en risk- och erfarenhets-baserad taxa för hälsoskyddstillsynen som bygger på SKL:s förslag. Miljöförvaltningen arbetar sedan tidigare med riskbaserad taxa inom livsmedel- och miljöskyddsområdet. Förändringarna innebär att verksamhetsutövare som har ett bra miljöarbete betalar mindre tillsynsavgift än de som behöver mycket tillsyn. Vid en klassisk taxa får alla företagare som bedriver en viss typ av verksamhet samma tillsynsavgift. Om man har en risk och erfarenhetsbaserad taxa bestäms taxan utifrån riskerna vid det enskilda företaget. Fördelen med den riskbaserade taxan är att företagaren kan påverka sin tillsynsavgift om de t.ex. byter kemikalier till produkter med mindre miljöpåverkan. Nackdelen är att miljöförvaltningen behöver fatta nya avgiftsbeslut när verksamheten ändras. Årliga avgifter för hälsoskyddstillsyn för vissa typer av verksamheter I SKL:s förslag föreslås hur man kan arbeta med fasta årsavgifter för alla typer av hälsoskyddsverksamheter (så som hygienlokaler, samlingslokaler, vårdlokaler, undervisningslokaler etc.). Miljöförvaltningen bedömer att de verksamheter som inte ska få tillsyn mer än vart annat år bör ligga kvar i ett timdebiteringssystem, det vill säga de betalar när tillsyn har blivit utförd. Miljöförvaltningens förslag innebär att undervisningslokaler får fasta årliga tillsynsavgifter. Förslaget innebär en kostnadsökning för utbildningsnämnden med cirka 140 tkr. Sänkt avgift för fordonstvättar, täkter, väg och järnväg

12 Mn 20 Dnr Den riskbaserade taxan för miljöskyddstillsyn har använts under ett år och taxesystemet fungerar bra, men miljöinspektörerna upplever att den beräknade tillsynstiden för fordonstvättar, väg- och järnvägsprojekt samt täkter är onödigt hög. Miljöförvaltningen föreslår att årliga avgifter för fordonstvättar med fler än 5000 men högst tvättar per år (Klassningskod ) samt fordonstvättar med över tvättar per år (Klassningskod ) sänks enligt följande: Klassningskod sänks från avgiftsklass 7 till 5. Klassningskod sänks från avgiftsklass 8 till 7. Detta innebär utan några risker medräknade att den årliga avgiften i grunden sänks med fyra timmar vardera för dessa bägge klassningskoder. Redan i nuvarande taxa har tillsynstiderna för täkter ändrats gentemot SKL:s underlag. Detta så att bergtäkter och grustäkter hamnar på samma avgiftsnivå. Det bedöms inte vara motiverat med mer tillsynstid på en bergtäkt jämfört med en grustäkt. Denna ändring föreslås följa med även vid denna revidering av taxan. Detta innebär en halvering av avgiftsklassen för följande klassningskoder: , , , och För väg och järnväg bedöms tillsynstiden p.g.a. tillsynsbehovet kunna minskas för följande två klassningskoder: (väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner fordonskilometer per år) och (spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer). Minskningen sker från avgiftsklass 16 till 8 för och från 13 till 7 för Tre övriga klassningskoder som berör väg och järnväg föreslås tas bort då de inte bedöms kunna tillämpas i nuläget. Detta på grund av att motsvarande anläggningar saknas i kommunen. Behåller samma timavgift Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 att timavgiften skulle vara 850 kronor. Kostnadsläget sedan dess har inte förändrats nämnvärt och förvaltningen föreslår därför ingen förändring av timavgiften. Ekonomiska konsekvenser för miljöförvaltningen Om nämnden väljer att tillstyrka förvaltningens förslag till taxa i sin helhet innebär det en intäktsökning på cirka 140 tkr per år. Samtidigt måste miljöförvaltningen öka personalstyrka så att all tillsyn kan levereras. Genomförande- Information om den nya taxan Miljöförvaltningen arbetade under 2013 fram informationsmaterial om hur en riskbaserad taxa fungerar. Miljöförvaltningen har träffat utbildningsförvaltningens

13 Mn 20 Dnr områdeschefer samt nämndens presidium för att i ett tidigt stadium förklara vad förändringarna innebär. Sammanfattning av de föreslagna förändringarna Övergång till riskbaserad avgift för vissa grupper inom hälsoskyddsområdet. Sänkt avgiftsklass för fordonstvättar, täkter, väg och järnväg. Förslag till beslut Miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att anta redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen

14 Mn 21 Dnr Överlämnande och yttrande till Länsstyrelsen av överklagan: Beslut om att avslå begäran om återställande av vägar som belagts med asfaltkross inom fastigheterna XXXXXX XXX, XXXXXX XXX samt XXXXXX XXX Beslutsunderlag XXXXX XXXXXX har den 3 juni 2014 inkommit med överklagan av Miljönämndens beslut om att avslå begäran om återställande av vägar som belagts med asfaltkross inom fastigheterna XXXXXX XXX, XXXXXX XXX samt XXXXX XXX (dnr ). Överklagandet har inkommit inom föreskriven tid. Det har inte framkommit någon ny information i överklagan och Miljönämnden kommer inte att lämna något yttrande i ärendet. Förslag till beslut Miljönämnden har granskat överklagan och konstaterar att det inte finns grund att ompröva nämndens ställningstagande i beslut med diarienummer Miljönämnden beslutar att överlämna ärendet till Länsstyrelsen för prövning. Miljönämnden beslutar att inte lämna något yttrande i ärendet. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till Länsstyrelsen Västra Götaland

15 Mn 22 Dnr Delegationsbeslut Beslut fattade på delegation av Miljönämnden under perioden till redovisas. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut och lägger redovisningen till handlingarna.

16 Mn 23 Dnr Skrivelser och rapporter Skriftlig A. Behovsutredning år 2015 Muntlig B. Camilla Andersson informerar om Fallens Dagar Förvaltningen har deltagit i möten med andra myndigheter och även haft möten med krögarna. I år kommer förvaltningen att vara ute och mäta buller, både hörselskadliga och omgivningsstörande ljudnivåer, under fredag och lördag kväll-natt. Även livsmedelstillsyn kommer att ske under hela evenemanget.

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V PROJEKTGRUPP Anne Hallin Claes Halling Magnus Lindqvist Leif Åkerlöf Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms stad, Miljöförvaltningen Åkerlöf

Läs mer

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15 Lägesrapport Sveriges miljökvalitetsmål 15 God Bebyggd Miljö - situationen i Blekinge län och dess kommuner 1 God Bebyggd miljö 2005 Författare: Utgivare: Anette Löfgren och Kristina Stark Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling 2upplate KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLNINGSLIS TA 25 maj 2015 Anmälningsärenden: Anmäls dom i Mark- och miljödomstolen den 20 maj 2015 avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2014, 71,

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen?

16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen? Handling Datum Sammanställning 16 kap. 4 miljöbalken 2010-12-07 Ägare/författare Weronica Andersson 16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen? Sammanställning av erfarenheter och enkätsvar med synpunkter som

Läs mer