Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val av justerare Ärenden Enligt nedanstående föredragningslista Övriga frågor Byggnads- och trafiknämnden. Detaljplan för Lärketorpet Etapp Byggnads- och trafiknämnden. Detaljplan för kv Gåsen m.fl Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Överlämnande och yttrande till Länsstyrelsen av överklagan: Beslut om att avslå begäran om återställande av vägar som belagts med asfaltkross inom fastigheterna XXXXXX XXX, XXXXXX XXX samt XXXXXX XXX Delegationsbeslut Skrivelser och rapporter Skriftlig A. Behovsutredning 2015 Muntlig B. Fallens dagar 2014 Ann-Christine Tornebjer Torslid Inger Carlsson Förhinder anmäls till Miljöförvaltningen, tfn

2 Tid och plats Miljönämnden sammanträder i Hansson- och Holmsrummet, plan 5 Onsdagen den 18 juni, kl Beslutande Ann-Christine Tornebjer Torslid (S) ordf Peter Wijkmark (S) Mats Häggner (C) Kajsa Eskel (S) Per-Arne Herbertsson (S) Jeanette Olausson (S) Benny Åhlander (S) Gunnar Fransson (S) Bertil Borglund (MP) Aina Andersson (S) Bengt Johansen (V) Ingrid Almén (M) Lars Jonasson (FP) Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Inger Carlsson, sekreterare Anna Kölfeldt, miljöchef Susanné Westin, miljöinspektör Camilla Andersson, miljöinspektör Johanna Englund, miljöinspektör Justerare Lars Jonasson med Benny Åhlander som ersättare Tid och plats för justering Miljöförvaltningen Paragraf Sekreterare Ordförande. Inger Carlsson. Ann-Christine Tornebjer Torslid Justerande... Lars Jonasson Benny Åhlander ANSLAG/BEVIS Miljönämndens protokoll är justerat. Sammanträdesdatum Anslaget Anslaget sätts upp tas ned Protokollet finns hos Miljöförvaltningen, Gärdhemsvägen 9, Trollhättan Underskrift.. Inger Carlsson

3 Mn 17 Dnr Övriga frågor Klippstenen 1 Förvaltningen hade fått en förfrågan från en ledamot innan sammanträdet hur det går med bygglovet för moskébygget på Håjum. Camilla Andersson informerade om förvaltningens yttrande. Byggnaden blir något större än den som var planerad innan, minareten har tagits bort och det blir en större parkering. Byggnads- och trafiknämnden har nu lämnat bygglov. Tömning av slamavskiljare Aina Andersson undrade om förvaltningen hade vetskap om att tömning av slamavskiljare inte fungerat under våren. De hade själva fått ta kontakt med Ragnsells för att få tömning. Förvaltningens expedition har under våren fått flera samtal om samma sak. Ragnsells utför tömningen på uppdrag av tekniska förvaltningen. De som har problem uppmanas att framföra problemen till Ragnsells. Verksamheter som gått i konkurs Lars Jonasson undrade om förvaltningen inte får information om verksamheter som gått i konkurs. Frågan ställdes eftersom han varit med en av livsmedelsinspektörerna ute på inspektion och verksamheten som skulle besökas var stängd på grund av konkurs. Tyvärr glömmer många företagare bort att meddela förändringar till förvaltningen. Algblomning Miljöchefen informerade nämnden om att det är algblomning i sjön Trehörningen. Detta är tidigare än det har varit andra år. Information finns på hemsidan. Boende i skogen vid MÅG Jeanette Olausson frågade vad som händer när det gäller romerna som bor i dungen bakom Magnus Åbergsgymnasiet. Benny Åhlander tycker det är viktigt att olika nämnder samarbetar i frågan. Miljöchefen berättade att det finns samarbete mellan förvaltningarna. ASF gör återkommande besök och stämmer av hur många som bor i lägret. Pingstkyrkan tar ett stort ansvar och hjälper till med dusch, toaletter, sopor etc.

4 Mn 18 Dnr Detaljplan för Lärketorpet, Trollhättans kommun, Etapp 1 Dnr 08A. Sammanfattning Byggnads- och trafiknämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för den första etappen av den nya stadsdelen Lärketorpet. Det aktuella planområdet ligger i den nordvästra delen av staden, i anslutning till NÄL och angränsande till Skogshöjden. Totalt omfattar stadsdelen en utbyggnad av ca 1250 nya bostäder. Det nu framtagna planförslaget medger ca 500 bostäder samt ca 3000 kvm verksamheter och en förskola. Helikoptertrafiken till och från NÄL medför störningar i den blivande stadsdelen. Under den första etappen bedöms dock störningarna utomhus vid uteplats vara ringa, men för att förebygga sömnstörningar anser Miljöförvaltningen att man behöver konstruera bostäderna så att den maximala ljudnivån från helikoptertrafiken inte överskrider 45 db(a) inomhus nattetid. Under den fortsatta utbyggnaden av Lärketorpet bör man undvika att bygga bostäder i det område där den maximala ljudnivån utomhus överstiger 80 db(a). Detta för att kunna garantera tillfredsställande ljuddämpning inomhus. I etapp 1 kommer bostäderna att placeras nära de vägar som löper genom området. Detta medför höga ljudnivåer från biltrafiken vid de fasader som vetter mot gatan, i synnerhet när hela Lärketorpet är utbyggt. För att minimera störningarna anser Miljöförvaltningen att minst hälften av alla bostadsrum i varje enskild lägenhet eller hus ska vara vända mot sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Uteplats i direkt anslutning till bostaden ska vara lokaliserad vid sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Beslutsunderlag Buller från helikoptertrafik Lärketorpet ligger söder om NÄL där ambulanshelikoptern har sin flygväg. Detta medför att boende i den planerade stadsdelen riskerar att störas av höga bullernivåer från helikopterverksamheten. Helikopterplattans användning är begränsad till transporter i samband med allvarliga sjukdoms- och olycksfall samt akuta transporter av läkemedel och organ. Eftersom det handlar om akuta sjuktransporter går det inte att begränsa verksamheten. Valet av flygväg avgörs av varifrån transporterna kommer, hur brådskande det är och vilka väderförhållanden som råder. Kommunfullmäktige antog 2007 styrdokumentet för planering och byggande av Lärketorpet. Vid tidpunkten var antalet flygningar förhållandevis begränsad och utgjordes av ca 150 flygrörelser (starter och landningar) per år. År 2013 hade antalet flygrörelser ökat till 610, dvs det har skett en ökning med 300%. I dagsläget är NÄL ett av Sveriges största akutsjukhus och trenden visar att helikoptertrafiken sannolikt kommer att fortsätta öka. Diagrammen nedan visar antalet flygrörelser vid NÄL under

5 Mn 18 Dnr perioden samt hur antalet flygrörelser vid NÄL förhåller sig till andra sjukhus i Västra Götalandsregionen. Uppgifterna baseras på antalet landningar som redovisas i Miljöbeskrivning, Helikopterflygplats, NÄL, daterad samt statistik över förra årets flygrörelser.

6 Mn 18 Dnr Under 2011 gjorde NÄL en anmälan om miljöfarlig verksamhet till Miljönämnden eftersom helikopterverksamhet då översteg 500 flygningar per kalenderår. I samband med handläggningen yttrade sig Länsstyrelsen i ärendet. De framhöll att ljudnivåerna vid befintliga närliggande bostadshus visserligen var höga men att det inte är möjligt att reglera tider eller antal starter och landningar för helikoptertrafiken då det rör sig om en ambulanshelikopter. Miljöförvaltningen instämde i denna bedömning och begränsade därför bara helikoptertransporterna till att omfatta akuta transporter av sjuka och skadade samt organ då andra transportsätt inte är möjligt. Riksdagen har fastställt riktvärden för buller från transporter i enlighet med proposition 1996/97:53, Infrastrukturinriktning för framtida transporter. Riktvärdena bör inte överskridas vid nybyggnad av bostadsbebyggelse. För flygbuller gäller: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba flygbullernivå (FBN) utomhus vid fasad 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. Naturvårdsverket och Boverket har tagit fram allmänna råd om hur miljöbalken respektive plan- och bygglagen bör tolkas vid tillämpning av ovanstående riktvärden. De båda myndigheterna är överens om att ljudnivån inte bör överskrida 55 dba flygbullernivå (FBN) utomhus vid fasad. Det råder dock stor oenighet i frågan om hur många överskridanden av riktvärdet för maximal ljudnivå 70 db(a) vid uteplats som kan accepteras samt när under dygnet som överskridanden får ske. Naturvårdsverket har en avsevärt mer restriktiv hållning än Boverket i frågan. Två utredningar avseende bullret från ambulanshelikoptern har gjorts av ÅF-Infrastructure AB, daterade Den ena avser etapp 1 och den andra avser den fortsatta utbyggnaden av området. I rapporten för etapp 1 framgår att den maximala ljudnivån vid en av de mest bullerexponerade bostäderna beräknas till 83 db(a) utomhus. För majoriteten av bostäderna i denna etapp har den maximala ljudnivån utomhus dock beräknats bli lägre än 80 db(a). För de flesta bostäderna bedöms det vara möjligt att nå maximala ljudnivåer inomhus som inte överstiger 45 db(a) med fönster och yttervägg med hög ljudisolering. Utredningen för resten av Lärketorpet, inklusive den del som är belägen rakt under flygstråket, visar att den maximala ljudnivån för det mest bullerutsatta huset uppgår till 92 db(a) utomhus. De flesta av bostäderna beräknas ha en maximal ljudnivå som överstiger 80 db(a) utomhus. För att kunna nå en maximal ljudnivå inomhus som inte överstiger 45 db(a) inomhus krävs fönster och yttervägg med extremt hög ljudisolering, vilket är mycket kostsamt. NÄL hade fram till 2012 en flygväg som gick över bostäder i utkanten av Skogshöjden. Det genererade många klagomål från boende som kände sig väldigt störda av verksamheten. Efter 2012 ändrade NÄL flygvägen vilket medförde att störningarna minskade. De bostäder som kan komma att placeras rakt under flygvägen i Lärketorpet, kommer ha en bullerproblematik som liknar den som tidigare fanns i Skogshöjden.

7 Mn 18 Dnr Buller från vägtrafik ÅF-Infrastructure AB har gjort en trafikbullerberäkning för planområdet (daterad ). Utredningen visar att beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad för årsmedeldygnstrafik kommer att överstiga riktvärdet 55 dba för enstaka byggnad under etapp 1. När hela Lärketorpet är utbyggt ökar dock trafiken vilket medför att ett flertal byggnader längs huvudgatan får ljudnivåer överstigande 55 dba vid fasad närmast huvudgatan. Högsta beräknade ekvivalenta ljudnivå vid fasad är 58 db(a). Enligt trafikbullerberäkningarna uppvisar flertalet av de planerade byggnaderna maximala ljudnivåer överstigande 70 dba vid fasad som vetter mot närmaste väg inom Lärketorpet redan under etapp 1. Anledningen till överskridandena är främst det korta avståndet mellan bostadsfastighet och lokalgata. Buller och vibrationer från tågtunneln En utredning avseende vibrationer från den närliggande tågtunneln är enligt uppgift från Stadsbyggnadsförvaltningen beställd. Miljöförvaltningen har i skrivande stund inte fått ta del av resultaten. Miljöförvaltningens bedömning Lärketorpet ska bli en hållbar stadsdel som ska fungera även på lång sikt. En del i detta är att beakta påverkan av buller från flyg- och vägtrafiken i området. Buller uppfattas vanligen, till skillnad från vissa andra miljöstörningar, inte som livshotande. Men det är ett faktum att buller påverkar både vår hälsa och möjligheten till en god livskvalitet. Omgivningsstörande buller kan störa sömn, skapa stress, försvåra inlärning samt skapa otrivsel och svårigheter att uppfatta samtal. Senare års forskningsresultat tyder också på att risken för hjärt- kärlsjukdom kan öka vid höga bullernivåer från flyg- och vägtrafik. Forskningen visar också på att om människor samtidigt utsätts för buller från fler än en ljudkälla upplevs störningarna från var och en av bullerkällorna större än om endast en av bullerkällorna förekommer. Ambulanshelikopterns flygväg går rakt över Lärketorpet vilket medför att hela området påverkas av buller. Inom etapp 1 överskrider den maximala ljudnivån gällande riktvärde utomhus vid uteplats. Eftersom antalet överskridanden per dygn är få bedöms dock störningen vara ringa då uteplatsen främst nyttjas dag- och kvällstid. Riktvärdet för maximalt buller inomhus är främst avsett som skydd mot insomningssvårigheter, uppvaknande och effekter av störd sömn. Eftersom det handlar om akuta sjuktransporter går det inte att begränsa verksamheten. Detta innebär att det förekommer helikoptertransporter dygnet runt, även under nattetid då människor i allmänhet har sin dygnsvila. Sömnstörningar kan ha en mycket negativ påverkan på hälsan vilket gör att bullerstörningar inomhus nattetid inte kan bedömas vara ringa. Mot bakgrund av detta anser Miljöförvaltningen att det är av yttersta vikt att bostäderna konstrueras så att riktvärdet på 45 db(a) inomhus nattetid efterlevs. Bostäderna kommer att placeras nära de vägar som löper genom området. Detta medför höga maximala ljudnivåer från biltrafiken vid de fasader som vetter mot ga

8 Mn 18 Dnr torna. När hela området är utbyggt överskrids även riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid ett flertal byggnader längs huvudgatan. Miljöförvaltningen bedömer att man redan vid utformningen av bostädernas planlösningar behöver ta hänsyn till den framtida bullersituationen. Minst hälften av alla bostadsrum i varje enskild lägenhet eller hus längs huvudgatan ska vara vända mot sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Uteplats i direkt anslutning till bostaden ska vara lokaliserad vid sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Med uteplats i direkt anslutning till bostaden avses balkong eller uteplats placerad vid fasad på bostaden. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen för stadsdelen Lärketorpet, etapp 1 under förutsättning att följande regleras i planbestämmelserna: Den maximala ljudnivån från helikoptertrafiken får ej överskrida 45 db(a) inomhus nattetid. Minst hälften av alla bostadsrum i varje enskild lägenhet eller hus längs huvudgatan ska vara vända mot sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Uteplats i direkt anslutning till bostad längs huvudgatan ska vara lokaliserad vid sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Den vidare utbyggnaden av stadsdelen omfattar ett område som är utsatt för mycket höga ljudnivåer från helikoptertrafiken. Vid ljudnivåer över 80 db(a) utomhus är det i regel mycket kostsamt att genom byggnadens konstruktion dämpa bullret så att man får en maximal ljudnivå inomhus som inte överstiger 45 db(a). Om ljudet överstiger 45 db(a) inomhus finns uppenbara risker för sömnstörningar vilket kan påverka den enskilda individens hälsa mycket negativt. Miljönämnden förespråkar därför att den vidare utbyggnaden av Lärketorpet främst koncentreras till de delar där den maximala ljudnivån utomhus inte överstiger 80 db(a). I en framtid där den tekniska utvecklingen har avancerat, t.ex. i form av tystare helikoptrar eller mer ljuddämpande byggnadskonstruktioner, kan det mer bullerutsatta området bebyggas och bidra till att förtäta stadsdelen. Yrkande Mats Häggner yrkar att följande tillägg görs Bullerproblematiken kring helikoptertrafiken som framkommit sent i processen kommer troligen att innebära stora förändringar för etapp 2 och 3 i Lärketorpet. Med anledning av det borde etapp 1 ses över med inriktning att den fungerar självständigt. Då bör också bullervärden och trafiklösningar förbättras ytterligare.

9 Mn 18 Dnr Bertil Borglund yrkar en förstärkning av innebörden i meningen att utbyggnaden ska koncentreras till de delar där den maximala ljudnivån utomhus inte överstiger 80 db(a). Om ordet främst i meningen stryks blir syftet tydligare. Nämnden ställer sig bakom yrkandena. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen för stadsdelen Lärketorpet, etapp 1 under förutsättning att följande regleras i planbestämmelserna: Den maximala ljudnivån från helikoptertrafiken får ej överskrida 45 db(a) inomhus nattetid. Minst hälften av alla bostadsrum i varje enskild lägenhet eller hus längs huvudgatan ska vara vänd mot sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Uteplats i direkt anslutning till bostad längs huvudgatan ska vara lokaliserad vid sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Den vidare utbyggnaden av stadsdelen omfattar ett område som är utsatt för mycket höga ljudnivåer från helikoptertrafiken. Vid ljudnivåer över 80 db(a)utomhus är det i regel mycket kostsamt att genom byggnadens konstruktion dämpa bullret så att man får en maximal ljudnivå inomhus som inte överstiger 45 db(a). Om ljudet överstiger 45 db(a) inomhus finns uppenbara risker för sömnstörningar vilket kan påverka den enskilda individens hälsa mycket negativt. Miljönämnden förespråkar därför att den vidare utbyggnaden av Lärketorpet koncentreras till de delar där den maximala ljudnivån utomhus inte överstiger 80 db(a). I en framtid där den tekniska utvecklingen har avancerat, t.ex. i form av tystare helikoptrar eller mer ljuddämpande bygg-nadskonstruktioner, kan det mer bullerutsatta området bebyggas och bidra till att förtäta stadsdelen. Bullerproblematiken kring helikoptertrafiken som framkommit sent i processen kommer troligen att innebära stora förändringar för etapp 2 och 3 i Lärketorpet. Med anledning av det borde etapp 1 ses över med inriktning att den fungerar självständigt. Då bör också bullervärden och trafiklösningar förbättras ytterligare. Beslutet expedieras till Byggnads- och trafiknämnden

10 Mn 19 Dnr Detaljplan för Kv Gåsen m.fl., Trollhättans kommun Dnr 12A Sammanfattning Byggnads- och trafiknämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för kvarteret Gåsen m.fl. Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av skateparken inom planområdets södra del. Detaljplanen syftar också till att reglera användningen inom kvartersmarken i den nordligare delen till användningarna småindustri och fordonsservice. Beslutsunderlag Detaljplanen möjliggör en utveckling av skateparken inom planområdets södra del och etablering av småindustri och fordonsservice i den nordligare delen. Inom planområdet finns en ledning för dagvatten i nord-sydlig riktning. Kommunala vatten- och avloppsledningar saknas i övrigt. Planområdet ingår inte heller i det kommunala verksamhetsområdet för vatten, spill- och dagvatten. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att verksamhetsområdet för dricks- spill- och dagvatten behöver utökas så att det omfattar planområdet. Miljöförvaltningen instämmer i denna bedömning och anser att ledningssystemet måste byggas ut innan verksamheten i skateparken utökas eller andra verksamheter etablerar sig i området. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen för Kv Gåsen m.fl. Nämnden vill dock betona vikten av att verksamhetsområdet för dricks- spill- och dagvatten utökas så att det omfattar planområdet. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till Byggnads- och trafiknämnden

11 Mn 20 Dnr Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Sammanfattning Miljöförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens och strålskyddslagens område. Förslaget bygger på SKL:s, Sveriges kommuner och landstings förslag, Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning, daterad Förslaget omfattar Övergång till riskbaserad avgift för vissa grupper inom hälsoskyddsområdet. Sänkt avgiftsklass för fordonstvättar, täkter, väg och järnväg. Ingen förändring av timavgiften föreslås. Beslutsunderlag Klassisk taxa eller risk- och erfarenhetsbaserad taxa Miljöförvaltningen föreslår att vi övergår till en risk- och erfarenhets-baserad taxa för hälsoskyddstillsynen som bygger på SKL:s förslag. Miljöförvaltningen arbetar sedan tidigare med riskbaserad taxa inom livsmedel- och miljöskyddsområdet. Förändringarna innebär att verksamhetsutövare som har ett bra miljöarbete betalar mindre tillsynsavgift än de som behöver mycket tillsyn. Vid en klassisk taxa får alla företagare som bedriver en viss typ av verksamhet samma tillsynsavgift. Om man har en risk och erfarenhetsbaserad taxa bestäms taxan utifrån riskerna vid det enskilda företaget. Fördelen med den riskbaserade taxan är att företagaren kan påverka sin tillsynsavgift om de t.ex. byter kemikalier till produkter med mindre miljöpåverkan. Nackdelen är att miljöförvaltningen behöver fatta nya avgiftsbeslut när verksamheten ändras. Årliga avgifter för hälsoskyddstillsyn för vissa typer av verksamheter I SKL:s förslag föreslås hur man kan arbeta med fasta årsavgifter för alla typer av hälsoskyddsverksamheter (så som hygienlokaler, samlingslokaler, vårdlokaler, undervisningslokaler etc.). Miljöförvaltningen bedömer att de verksamheter som inte ska få tillsyn mer än vart annat år bör ligga kvar i ett timdebiteringssystem, det vill säga de betalar när tillsyn har blivit utförd. Miljöförvaltningens förslag innebär att undervisningslokaler får fasta årliga tillsynsavgifter. Förslaget innebär en kostnadsökning för utbildningsnämnden med cirka 140 tkr. Sänkt avgift för fordonstvättar, täkter, väg och järnväg

12 Mn 20 Dnr Den riskbaserade taxan för miljöskyddstillsyn har använts under ett år och taxesystemet fungerar bra, men miljöinspektörerna upplever att den beräknade tillsynstiden för fordonstvättar, väg- och järnvägsprojekt samt täkter är onödigt hög. Miljöförvaltningen föreslår att årliga avgifter för fordonstvättar med fler än 5000 men högst tvättar per år (Klassningskod ) samt fordonstvättar med över tvättar per år (Klassningskod ) sänks enligt följande: Klassningskod sänks från avgiftsklass 7 till 5. Klassningskod sänks från avgiftsklass 8 till 7. Detta innebär utan några risker medräknade att den årliga avgiften i grunden sänks med fyra timmar vardera för dessa bägge klassningskoder. Redan i nuvarande taxa har tillsynstiderna för täkter ändrats gentemot SKL:s underlag. Detta så att bergtäkter och grustäkter hamnar på samma avgiftsnivå. Det bedöms inte vara motiverat med mer tillsynstid på en bergtäkt jämfört med en grustäkt. Denna ändring föreslås följa med även vid denna revidering av taxan. Detta innebär en halvering av avgiftsklassen för följande klassningskoder: , , , och För väg och järnväg bedöms tillsynstiden p.g.a. tillsynsbehovet kunna minskas för följande två klassningskoder: (väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner fordonskilometer per år) och (spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer). Minskningen sker från avgiftsklass 16 till 8 för och från 13 till 7 för Tre övriga klassningskoder som berör väg och järnväg föreslås tas bort då de inte bedöms kunna tillämpas i nuläget. Detta på grund av att motsvarande anläggningar saknas i kommunen. Behåller samma timavgift Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 att timavgiften skulle vara 850 kronor. Kostnadsläget sedan dess har inte förändrats nämnvärt och förvaltningen föreslår därför ingen förändring av timavgiften. Ekonomiska konsekvenser för miljöförvaltningen Om nämnden väljer att tillstyrka förvaltningens förslag till taxa i sin helhet innebär det en intäktsökning på cirka 140 tkr per år. Samtidigt måste miljöförvaltningen öka personalstyrka så att all tillsyn kan levereras. Genomförande- Information om den nya taxan Miljöförvaltningen arbetade under 2013 fram informationsmaterial om hur en riskbaserad taxa fungerar. Miljöförvaltningen har träffat utbildningsförvaltningens

13 Mn 20 Dnr områdeschefer samt nämndens presidium för att i ett tidigt stadium förklara vad förändringarna innebär. Sammanfattning av de föreslagna förändringarna Övergång till riskbaserad avgift för vissa grupper inom hälsoskyddsområdet. Sänkt avgiftsklass för fordonstvättar, täkter, väg och järnväg. Förslag till beslut Miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att anta redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen

14 Mn 21 Dnr Överlämnande och yttrande till Länsstyrelsen av överklagan: Beslut om att avslå begäran om återställande av vägar som belagts med asfaltkross inom fastigheterna XXXXXX XXX, XXXXXX XXX samt XXXXXX XXX Beslutsunderlag XXXXX XXXXXX har den 3 juni 2014 inkommit med överklagan av Miljönämndens beslut om att avslå begäran om återställande av vägar som belagts med asfaltkross inom fastigheterna XXXXXX XXX, XXXXXX XXX samt XXXXX XXX (dnr ). Överklagandet har inkommit inom föreskriven tid. Det har inte framkommit någon ny information i överklagan och Miljönämnden kommer inte att lämna något yttrande i ärendet. Förslag till beslut Miljönämnden har granskat överklagan och konstaterar att det inte finns grund att ompröva nämndens ställningstagande i beslut med diarienummer Miljönämnden beslutar att överlämna ärendet till Länsstyrelsen för prövning. Miljönämnden beslutar att inte lämna något yttrande i ärendet. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till Länsstyrelsen Västra Götaland

15 Mn 22 Dnr Delegationsbeslut Beslut fattade på delegation av Miljönämnden under perioden till redovisas. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut och lägger redovisningen till handlingarna.

16 Mn 23 Dnr Skrivelser och rapporter Skriftlig A. Behovsutredning år 2015 Muntlig B. Camilla Andersson informerar om Fallens Dagar Förvaltningen har deltagit i möten med andra myndigheter och även haft möten med krögarna. I år kommer förvaltningen att vara ute och mäta buller, både hörselskadliga och omgivningsstörande ljudnivåer, under fredag och lördag kväll-natt. Även livsmedelstillsyn kommer att ske under hela evenemanget.

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor 1(9) Miljönämnden Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:30-18:30 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Tornebjer Torslid (S), Ordförande Jan-Ove Berntsson (S), 1:e vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 26 februari 2014, kl. 17.50

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 26 februari 2014, kl. 17.50 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 26 februari 2014, kl. 17.50 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 16 april 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 17 september 2014, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 17 september 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 17 september 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL.

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. KOMPLETTERANDE PM TILL TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. RAPPORT 2014-03-20 Uppdrag: 244238, Detaljplan för handelsplats Brunna i Upplands-Bro kommun Titel på rapport: Kompletterande

Läs mer

BULLER Tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik samt flyg

BULLER Tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik samt flyg BULLER 1. 2. En ökad samordning av planoch bygglagen och miljöbalken En ändring i plan- och bygglagen som motsvarar miljöbalkens krav Tillsyn enligt miljöbalken som utgår från den bedömning som Tydligare

Läs mer

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad

Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Miljönämndens arbetsutskott 2010 04 15 27 1 Dnr 2009 2276 Klagomål på bullerstörningar vid Mariebergsvägen i Gammelstad Bilagor: Krav på bullerplank vid Mariebergsvägen, 09 2276 Tekniska förvaltningens

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB 2014-09-23 1 (5) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ansvarig tjänsteman: Magnus Ulaner Miljö- och hållbarhetschef HSB Riksförbund 010-442 03 51 magnus.ulaner@hsb.se REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 8 april 2015, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 8 april 2015, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-08 Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 8 april 2015, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Projekt: 541973 Rapport: 541973 A Datum: 2009-04-14 Antal sidor: 7 Bilagor: A01-A03 Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: AB Svenska Bostäder Mats Åhlander Box 95 162 12

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Städet 3:3, Brillinge, Uppsala Uppdragsgivare: Archus Arkitekter AB Referens: Maria Lagergren Antal sidor + bilagor: 8 + 6 Rapportdatum: 2015-03-20 Handläggande akustiker Ansvarig

Läs mer

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter)

PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) 1 (7) Datum: 2016-06-21 Planenheten, Nacka kommun Tomas Magnusson, planarkitekt PM-buller Igelboda (Igelboda 2:1 med flera fastigheter) Sammanställning av bullersituationen i detaljplan Igelboda. Upprättad

Läs mer

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30.

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2010-02-11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Beslutande Ledamöter Christer Hallberg (s) Lars-Uno Fast (s) Bengt-Åke

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, Onsdagen den 21 januari 2015, kl

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, Onsdagen den 21 januari 2015, kl KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, Onsdagen den 21 januari 2015, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn 2013-01-17 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn Kund Oskarshamns kommun Håkan Johansson Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 34 371 21 Karlskrona

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Kv. Munksundet 29:2-3

Kv. Munksundet 29:2-3 Datum: 2014-05-06 Projekt: Kungsgatan/Idrottsallén, Enköping Peab AB Trafikbullerberäkning HANDLÄGGARE: Johan Odemalm Melisa Jiménez KVALITETSKONTROLL: Ingemar Ohlsson ADL KONSULT AB KATARINAVÄGEN 22 116

Läs mer

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun

RAPPORT R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun RAPPORT 10144859 R01 Bullerkartering Bullerkartering för detaljplan Gambrinius sjösida, etapp 2 Nässjö stad, Nässjö kommun 2010-11-22 Upprättad av: Leonard Kolman Granskad av: Andreas Novak RAPPORT 10144859

Läs mer

711632 RAPPORT B 1 (7)

711632 RAPPORT B 1 (7) 711632 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 139 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-30 Håbo kommun Emma Zetterman Centrumleden

Läs mer

Norrtälje hamn, kvarter 3 och 4

Norrtälje hamn, kvarter 3 och 4 Kund Index Living AB Magnus Ekman Box 7744 103 95 Stockholm Datum Uppdragsnummer 15087 2015-04-27 Rapport A Norrtälje hamn kvarter 3 och 4 Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01-A03 Rapport 15087

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö?

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Plan-, bygg och bostadsdagar i Norrbottens län 21-22 november 2012 Karin Kallioniemi plansamordnare Länsstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

Trafikbullerutredning Bolinder Strand

Trafikbullerutredning Bolinder Strand Trafikbullerutredning Bolinder Strand Utredning med avseende på krav och riktvärden för trafikbuller Uppdragsgivare: JM AB Referens: Anders Joelson Ert referensnummer: P.061212.1.4.3.13 Vårt referensnummer:

Läs mer

Björknäs Talluddsvägen, Nacka kommun

Björknäs Talluddsvägen, Nacka kommun L:\2015\2015-189 ÅSN 10_Detaljplaner Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\5. bilagor\2015-189-5 r01 rev01.docx Rapport nummer: 2015-189-5 r01 rev 01 Datum: 2016-02-22 Revideringsdatum: 2016-06-17 Utredning

Läs mer

Bålsta 50:2, Håbo kommun

Bålsta 50:2, Håbo kommun 701300 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-06 Håbo Kommun Domagoj Lovas Vår referens

Läs mer

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev

TR R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning , rev TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende Luleå kommun Bullerutredning 2014-11-11, rev 2014-11-28 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Mikael Eriksson TR10204533 R01 Stadsön Södra, nytt trygghetsboende

Läs mer

Trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdrag: 543020 Rapport: 543020 A Datum: 2009-03-06 Antal sidor: 7 Bilagor: A01 Trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Tyresö kommun Sophia Norrman

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28 Källa: Eniro Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Fredrik Olausson Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velanda, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 20 augusti 2014, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velanda, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 20 augusti 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velanda, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 20 augusti 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C.

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

HANDLÄGGARE GRANSKARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh Michel Yousif 2012-03-30 612012 50066:1. Helikopterlandningsplats för Mora lasarett

HANDLÄGGARE GRANSKARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh Michel Yousif 2012-03-30 612012 50066:1. Helikopterlandningsplats för Mora lasarett C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Mora Heliport\Rapporter\Mora Heliport-rapporttext 2012-03-30.doc AKUSTIK HANDLÄGGARE GRANSKARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh Michel Yousif 2012-03-30 612012

Läs mer

Östra Sala backe etapp 2b - Årsta Torg, Uppsala

Östra Sala backe etapp 2b - Årsta Torg, Uppsala 713465 RAPPORT A Handläggare Samuel Tuvenlund Telefon +46 10 505 52 13 E-post samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2016-01-12 Uppdragsnummer 713465 Rapport A Beställare Midroc Property Development AB Östra

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Stockholm Trafikbullerutredning

Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Stockholm Trafikbullerutredning Projekt: 31-04704 Rapport: 31-04704-A Datum: 2007-05-15 Antal sidor: 8 Bilagor: 31-04704/A01 - A12 Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Exploateringskontoret

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

Bullerutredning Flygeltofta

Bullerutredning Flygeltofta Blueprint, Fastighetsprojektering och Förvaltning AB Malmö 2016-09-19 Datum 2016-09-19 Uppdragsnummer 1320015187 Utgåva/Status 2 Erik Hedman Karl Thurén Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning RAPPORT A 1 (7) Handläggare Lars Lindström Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2014-05-23 Maxarkitekter Lotta Åberg Tyska brinken 19, 2 tr 111 27 Stockholm

Läs mer

Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller

Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller YTTRANDE Vårt dnr 2014-09-19 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kerstin Blom Bokliden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller Sammanfattning

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Kvarteret Hugin, Borås Trafikbullerutredning för ny detaljplan

Kvarteret Hugin, Borås Trafikbullerutredning för ny detaljplan Rapport nummer: 2014-119 r03 rev01 Revideringsdatum:2016-05-18 Kvarteret Hugin, Borås Trafikbullerutredning för ny detaljplan Bild: Kvarteret Hugin, vy mot väster genom Sandgärdsgatan och Stengärdsgatan.

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna-Karin Ljungman Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Emelie Johansson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Kv Örlen, Årsta. Stockholm

Kv Örlen, Årsta. Stockholm Uppdrag: 551677 Rapport: 551677 A Datum: 2010-02-01 Antal sidor: 8 Bilagor: A01, A02 Kv Örlen, Årsta. Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Sundvalls byggnads AB Therese Sundman

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

Vårdboende Smedvägen, Järfälla kommun

Vårdboende Smedvägen, Järfälla kommun Handläggare Åsa Lindkvist Telefon 010-505 60 41 Mobil 070-184 57 41 E-post Asa.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-12-10 Uppdragsnummer 714886 Beställare Svenska Vårdbyggen AB Vårdboende Smedvägen, Järfälla

Läs mer

Pågående ändringar av reglerna för buller från trafik och industrier

Pågående ändringar av reglerna för buller från trafik och industrier Pågående ändringar av reglerna för buller från trafik och industrier Kommunerna och miljön 16-17 april 2015 Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert SKL, kerstin.blom.bokliden@skl.se, tel: 08-452 78 60 Regelhierarki

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Kv. Diamanten Falköping FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182067000 2015-05-15 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Bullerutredning Kv. Diamanten Falköping FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182067000 2015-05-15 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning Kv. Diamanten Falköping UPPDRAGSNUMMER 1182067000 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ RICARDO OCAMPO DAZA RIKARD SJÖHOLM Uppdragsledare, Akustiker

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2:

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: r01 Datum: Revision 2: Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.3.docx

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER RAPPORT KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2014-06-12 Uppdrag: 253483, Laxen, Luleå Titel på rapport: Kv Laxen - Trafikbuller Status: Datum: 2014-06-12 Medverkande Beställare: Kontaktperson: HSB

Läs mer

Söderbymalm 3:405, Haninge

Söderbymalm 3:405, Haninge Uppdrag: 547428 Rapport: 547428 B Datum: 2009-11-17 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-B03 Söderbymalm 3:405, Haninge Ombyggnad av kommunalhuset till bostäder Bullerutredning Uppdragsgivare: Peab Bostad AB Region

Läs mer

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning 2013-06-06 1/12 JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder inom kvarteret Uttern i Norrtälje kommun. Förslaget

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

/12. Bedömningarna grundas på planer enligt Sweco Architects och -24. Förslaget redovisar fyra punkthus om ca 7 våningar.

/12. Bedömningarna grundas på planer enligt Sweco Architects och -24. Förslaget redovisar fyra punkthus om ca 7 våningar. 2012-05-03 1/12 AB Stockholmshem / Sweco Architects Rubinvägen, Hägersten Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för planerad nybyggnad av bostäder vid Rubinvägen

Läs mer

Bålsta Centrum, Håbo kommun

Bålsta Centrum, Håbo kommun 709578 RAPPORT A 1 (10) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-13 Håbo kommun Domagoj Lovas Vår referens

Läs mer

RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9)

RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) RAPPORT 14223 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Kund Signalisten Solna Erik Lindfors Datum Uppdragsnummer Bilagor 2014-12-04 14223 Rapport A (Förhandskopia) Palsternackan, Jungfrudansen, Solna Trafikbullerutredning

Läs mer

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål.

Miljööverdomstolen har anhållit om Naturvårdsverkets skriftliga yttrande i rubricerat mål. 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Kyriakos Zachariadis Tel: 08-698 1683 kyriakos.zachariadis @naturvardsverket.se YTTRANDE 2008-04-10 Dnr 544-2824-08 Rv SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Box

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Anna Ekwall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna Lena Frennborn Johanna Gervide Uppdragsnr:

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 3105451 Rapport: 3105451 D Datum: 2009-10-06 Antal sidor: 7 Bilagor: 3105451/D01 - D02 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Tyréns Temaplan

Läs mer

Kallhälls Centrum PM trafikbuller & buller från uppställda pendeltåg

Kallhälls Centrum PM trafikbuller & buller från uppställda pendeltåg Stockholm 2014-11-19 Er beteckning: --- Vår beteckning: 2011-079 Kallhälls Centrum PM trafikbuller & buller från uppställda pendeltåg Järfälla kommun planerar en förtätning av Kallhälls Centrum. 2011 genomförde

Läs mer

Kv Brännäset 9, Norrtälje Stad

Kv Brännäset 9, Norrtälje Stad PM01 1 (3) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Fax +46 10 505 00 10 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum Magnus Fagerström Centrumfastigheter Kyrkogatan 11 761 30 Norrtälje Kv

Läs mer

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004.

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004. Rapport nummer: 2010-079 r01 Datum: 2010-07-08 rev 2011-04-18 Älta Centrum, Etapp 1, Oxelvägen Trafikbullerutredning L:\2010\2010-079 LG Älta Centrum, trafikbullerutredning, Nacka kommun\rapporter\2010-079

Läs mer

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning 1 (6) Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Skånska värdar i Klippan AB Ref: Jonas Svensson / Joakim Lindahl, Byggfast Uppdrag Att utföra

Läs mer

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning

10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10315 Kv Mjölnaren m fl, Norrköping Rapport 10315-09062300.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 7 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2009-08-28 g:\kontakt\dokument\10315\10315-09062300.doc

Läs mer

Trafikbullerutredning Katthavsviken Mariestads kommun

Trafikbullerutredning Katthavsviken Mariestads kommun Trafikbullerutredning Katthavsviken 2 (12) Beställare: 542 86 MARIESTAD Beställarens representant: Maria Nilsson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr:

Läs mer