Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val av justerare Ärenden Enligt nedanstående föredragningslista Övriga frågor Byggnads- och trafiknämnden. Detaljplan för Lärketorpet Etapp Byggnads- och trafiknämnden. Detaljplan för kv Gåsen m.fl Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Överlämnande och yttrande till Länsstyrelsen av överklagan: Beslut om att avslå begäran om återställande av vägar som belagts med asfaltkross inom fastigheterna XXXXXX XXX, XXXXXX XXX samt XXXXXX XXX Delegationsbeslut Skrivelser och rapporter Skriftlig A. Behovsutredning 2015 Muntlig B. Fallens dagar 2014 Ann-Christine Tornebjer Torslid Inger Carlsson Förhinder anmäls till Miljöförvaltningen, tfn

2 Tid och plats Miljönämnden sammanträder i Hansson- och Holmsrummet, plan 5 Onsdagen den 18 juni, kl Beslutande Ann-Christine Tornebjer Torslid (S) ordf Peter Wijkmark (S) Mats Häggner (C) Kajsa Eskel (S) Per-Arne Herbertsson (S) Jeanette Olausson (S) Benny Åhlander (S) Gunnar Fransson (S) Bertil Borglund (MP) Aina Andersson (S) Bengt Johansen (V) Ingrid Almén (M) Lars Jonasson (FP) Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Inger Carlsson, sekreterare Anna Kölfeldt, miljöchef Susanné Westin, miljöinspektör Camilla Andersson, miljöinspektör Johanna Englund, miljöinspektör Justerare Lars Jonasson med Benny Åhlander som ersättare Tid och plats för justering Miljöförvaltningen Paragraf Sekreterare Ordförande. Inger Carlsson. Ann-Christine Tornebjer Torslid Justerande... Lars Jonasson Benny Åhlander ANSLAG/BEVIS Miljönämndens protokoll är justerat. Sammanträdesdatum Anslaget Anslaget sätts upp tas ned Protokollet finns hos Miljöförvaltningen, Gärdhemsvägen 9, Trollhättan Underskrift.. Inger Carlsson

3 Mn 17 Dnr Övriga frågor Klippstenen 1 Förvaltningen hade fått en förfrågan från en ledamot innan sammanträdet hur det går med bygglovet för moskébygget på Håjum. Camilla Andersson informerade om förvaltningens yttrande. Byggnaden blir något större än den som var planerad innan, minareten har tagits bort och det blir en större parkering. Byggnads- och trafiknämnden har nu lämnat bygglov. Tömning av slamavskiljare Aina Andersson undrade om förvaltningen hade vetskap om att tömning av slamavskiljare inte fungerat under våren. De hade själva fått ta kontakt med Ragnsells för att få tömning. Förvaltningens expedition har under våren fått flera samtal om samma sak. Ragnsells utför tömningen på uppdrag av tekniska förvaltningen. De som har problem uppmanas att framföra problemen till Ragnsells. Verksamheter som gått i konkurs Lars Jonasson undrade om förvaltningen inte får information om verksamheter som gått i konkurs. Frågan ställdes eftersom han varit med en av livsmedelsinspektörerna ute på inspektion och verksamheten som skulle besökas var stängd på grund av konkurs. Tyvärr glömmer många företagare bort att meddela förändringar till förvaltningen. Algblomning Miljöchefen informerade nämnden om att det är algblomning i sjön Trehörningen. Detta är tidigare än det har varit andra år. Information finns på hemsidan. Boende i skogen vid MÅG Jeanette Olausson frågade vad som händer när det gäller romerna som bor i dungen bakom Magnus Åbergsgymnasiet. Benny Åhlander tycker det är viktigt att olika nämnder samarbetar i frågan. Miljöchefen berättade att det finns samarbete mellan förvaltningarna. ASF gör återkommande besök och stämmer av hur många som bor i lägret. Pingstkyrkan tar ett stort ansvar och hjälper till med dusch, toaletter, sopor etc.

4 Mn 18 Dnr Detaljplan för Lärketorpet, Trollhättans kommun, Etapp 1 Dnr 08A. Sammanfattning Byggnads- och trafiknämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för den första etappen av den nya stadsdelen Lärketorpet. Det aktuella planområdet ligger i den nordvästra delen av staden, i anslutning till NÄL och angränsande till Skogshöjden. Totalt omfattar stadsdelen en utbyggnad av ca 1250 nya bostäder. Det nu framtagna planförslaget medger ca 500 bostäder samt ca 3000 kvm verksamheter och en förskola. Helikoptertrafiken till och från NÄL medför störningar i den blivande stadsdelen. Under den första etappen bedöms dock störningarna utomhus vid uteplats vara ringa, men för att förebygga sömnstörningar anser Miljöförvaltningen att man behöver konstruera bostäderna så att den maximala ljudnivån från helikoptertrafiken inte överskrider 45 db(a) inomhus nattetid. Under den fortsatta utbyggnaden av Lärketorpet bör man undvika att bygga bostäder i det område där den maximala ljudnivån utomhus överstiger 80 db(a). Detta för att kunna garantera tillfredsställande ljuddämpning inomhus. I etapp 1 kommer bostäderna att placeras nära de vägar som löper genom området. Detta medför höga ljudnivåer från biltrafiken vid de fasader som vetter mot gatan, i synnerhet när hela Lärketorpet är utbyggt. För att minimera störningarna anser Miljöförvaltningen att minst hälften av alla bostadsrum i varje enskild lägenhet eller hus ska vara vända mot sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Uteplats i direkt anslutning till bostaden ska vara lokaliserad vid sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Beslutsunderlag Buller från helikoptertrafik Lärketorpet ligger söder om NÄL där ambulanshelikoptern har sin flygväg. Detta medför att boende i den planerade stadsdelen riskerar att störas av höga bullernivåer från helikopterverksamheten. Helikopterplattans användning är begränsad till transporter i samband med allvarliga sjukdoms- och olycksfall samt akuta transporter av läkemedel och organ. Eftersom det handlar om akuta sjuktransporter går det inte att begränsa verksamheten. Valet av flygväg avgörs av varifrån transporterna kommer, hur brådskande det är och vilka väderförhållanden som råder. Kommunfullmäktige antog 2007 styrdokumentet för planering och byggande av Lärketorpet. Vid tidpunkten var antalet flygningar förhållandevis begränsad och utgjordes av ca 150 flygrörelser (starter och landningar) per år. År 2013 hade antalet flygrörelser ökat till 610, dvs det har skett en ökning med 300%. I dagsläget är NÄL ett av Sveriges största akutsjukhus och trenden visar att helikoptertrafiken sannolikt kommer att fortsätta öka. Diagrammen nedan visar antalet flygrörelser vid NÄL under

5 Mn 18 Dnr perioden samt hur antalet flygrörelser vid NÄL förhåller sig till andra sjukhus i Västra Götalandsregionen. Uppgifterna baseras på antalet landningar som redovisas i Miljöbeskrivning, Helikopterflygplats, NÄL, daterad samt statistik över förra årets flygrörelser.

6 Mn 18 Dnr Under 2011 gjorde NÄL en anmälan om miljöfarlig verksamhet till Miljönämnden eftersom helikopterverksamhet då översteg 500 flygningar per kalenderår. I samband med handläggningen yttrade sig Länsstyrelsen i ärendet. De framhöll att ljudnivåerna vid befintliga närliggande bostadshus visserligen var höga men att det inte är möjligt att reglera tider eller antal starter och landningar för helikoptertrafiken då det rör sig om en ambulanshelikopter. Miljöförvaltningen instämde i denna bedömning och begränsade därför bara helikoptertransporterna till att omfatta akuta transporter av sjuka och skadade samt organ då andra transportsätt inte är möjligt. Riksdagen har fastställt riktvärden för buller från transporter i enlighet med proposition 1996/97:53, Infrastrukturinriktning för framtida transporter. Riktvärdena bör inte överskridas vid nybyggnad av bostadsbebyggelse. För flygbuller gäller: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba flygbullernivå (FBN) utomhus vid fasad 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. Naturvårdsverket och Boverket har tagit fram allmänna råd om hur miljöbalken respektive plan- och bygglagen bör tolkas vid tillämpning av ovanstående riktvärden. De båda myndigheterna är överens om att ljudnivån inte bör överskrida 55 dba flygbullernivå (FBN) utomhus vid fasad. Det råder dock stor oenighet i frågan om hur många överskridanden av riktvärdet för maximal ljudnivå 70 db(a) vid uteplats som kan accepteras samt när under dygnet som överskridanden får ske. Naturvårdsverket har en avsevärt mer restriktiv hållning än Boverket i frågan. Två utredningar avseende bullret från ambulanshelikoptern har gjorts av ÅF-Infrastructure AB, daterade Den ena avser etapp 1 och den andra avser den fortsatta utbyggnaden av området. I rapporten för etapp 1 framgår att den maximala ljudnivån vid en av de mest bullerexponerade bostäderna beräknas till 83 db(a) utomhus. För majoriteten av bostäderna i denna etapp har den maximala ljudnivån utomhus dock beräknats bli lägre än 80 db(a). För de flesta bostäderna bedöms det vara möjligt att nå maximala ljudnivåer inomhus som inte överstiger 45 db(a) med fönster och yttervägg med hög ljudisolering. Utredningen för resten av Lärketorpet, inklusive den del som är belägen rakt under flygstråket, visar att den maximala ljudnivån för det mest bullerutsatta huset uppgår till 92 db(a) utomhus. De flesta av bostäderna beräknas ha en maximal ljudnivå som överstiger 80 db(a) utomhus. För att kunna nå en maximal ljudnivå inomhus som inte överstiger 45 db(a) inomhus krävs fönster och yttervägg med extremt hög ljudisolering, vilket är mycket kostsamt. NÄL hade fram till 2012 en flygväg som gick över bostäder i utkanten av Skogshöjden. Det genererade många klagomål från boende som kände sig väldigt störda av verksamheten. Efter 2012 ändrade NÄL flygvägen vilket medförde att störningarna minskade. De bostäder som kan komma att placeras rakt under flygvägen i Lärketorpet, kommer ha en bullerproblematik som liknar den som tidigare fanns i Skogshöjden.

7 Mn 18 Dnr Buller från vägtrafik ÅF-Infrastructure AB har gjort en trafikbullerberäkning för planområdet (daterad ). Utredningen visar att beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad för årsmedeldygnstrafik kommer att överstiga riktvärdet 55 dba för enstaka byggnad under etapp 1. När hela Lärketorpet är utbyggt ökar dock trafiken vilket medför att ett flertal byggnader längs huvudgatan får ljudnivåer överstigande 55 dba vid fasad närmast huvudgatan. Högsta beräknade ekvivalenta ljudnivå vid fasad är 58 db(a). Enligt trafikbullerberäkningarna uppvisar flertalet av de planerade byggnaderna maximala ljudnivåer överstigande 70 dba vid fasad som vetter mot närmaste väg inom Lärketorpet redan under etapp 1. Anledningen till överskridandena är främst det korta avståndet mellan bostadsfastighet och lokalgata. Buller och vibrationer från tågtunneln En utredning avseende vibrationer från den närliggande tågtunneln är enligt uppgift från Stadsbyggnadsförvaltningen beställd. Miljöförvaltningen har i skrivande stund inte fått ta del av resultaten. Miljöförvaltningens bedömning Lärketorpet ska bli en hållbar stadsdel som ska fungera även på lång sikt. En del i detta är att beakta påverkan av buller från flyg- och vägtrafiken i området. Buller uppfattas vanligen, till skillnad från vissa andra miljöstörningar, inte som livshotande. Men det är ett faktum att buller påverkar både vår hälsa och möjligheten till en god livskvalitet. Omgivningsstörande buller kan störa sömn, skapa stress, försvåra inlärning samt skapa otrivsel och svårigheter att uppfatta samtal. Senare års forskningsresultat tyder också på att risken för hjärt- kärlsjukdom kan öka vid höga bullernivåer från flyg- och vägtrafik. Forskningen visar också på att om människor samtidigt utsätts för buller från fler än en ljudkälla upplevs störningarna från var och en av bullerkällorna större än om endast en av bullerkällorna förekommer. Ambulanshelikopterns flygväg går rakt över Lärketorpet vilket medför att hela området påverkas av buller. Inom etapp 1 överskrider den maximala ljudnivån gällande riktvärde utomhus vid uteplats. Eftersom antalet överskridanden per dygn är få bedöms dock störningen vara ringa då uteplatsen främst nyttjas dag- och kvällstid. Riktvärdet för maximalt buller inomhus är främst avsett som skydd mot insomningssvårigheter, uppvaknande och effekter av störd sömn. Eftersom det handlar om akuta sjuktransporter går det inte att begränsa verksamheten. Detta innebär att det förekommer helikoptertransporter dygnet runt, även under nattetid då människor i allmänhet har sin dygnsvila. Sömnstörningar kan ha en mycket negativ påverkan på hälsan vilket gör att bullerstörningar inomhus nattetid inte kan bedömas vara ringa. Mot bakgrund av detta anser Miljöförvaltningen att det är av yttersta vikt att bostäderna konstrueras så att riktvärdet på 45 db(a) inomhus nattetid efterlevs. Bostäderna kommer att placeras nära de vägar som löper genom området. Detta medför höga maximala ljudnivåer från biltrafiken vid de fasader som vetter mot ga

8 Mn 18 Dnr torna. När hela området är utbyggt överskrids även riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid ett flertal byggnader längs huvudgatan. Miljöförvaltningen bedömer att man redan vid utformningen av bostädernas planlösningar behöver ta hänsyn till den framtida bullersituationen. Minst hälften av alla bostadsrum i varje enskild lägenhet eller hus längs huvudgatan ska vara vända mot sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Uteplats i direkt anslutning till bostaden ska vara lokaliserad vid sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Med uteplats i direkt anslutning till bostaden avses balkong eller uteplats placerad vid fasad på bostaden. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen för stadsdelen Lärketorpet, etapp 1 under förutsättning att följande regleras i planbestämmelserna: Den maximala ljudnivån från helikoptertrafiken får ej överskrida 45 db(a) inomhus nattetid. Minst hälften av alla bostadsrum i varje enskild lägenhet eller hus längs huvudgatan ska vara vända mot sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Uteplats i direkt anslutning till bostad längs huvudgatan ska vara lokaliserad vid sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Den vidare utbyggnaden av stadsdelen omfattar ett område som är utsatt för mycket höga ljudnivåer från helikoptertrafiken. Vid ljudnivåer över 80 db(a) utomhus är det i regel mycket kostsamt att genom byggnadens konstruktion dämpa bullret så att man får en maximal ljudnivå inomhus som inte överstiger 45 db(a). Om ljudet överstiger 45 db(a) inomhus finns uppenbara risker för sömnstörningar vilket kan påverka den enskilda individens hälsa mycket negativt. Miljönämnden förespråkar därför att den vidare utbyggnaden av Lärketorpet främst koncentreras till de delar där den maximala ljudnivån utomhus inte överstiger 80 db(a). I en framtid där den tekniska utvecklingen har avancerat, t.ex. i form av tystare helikoptrar eller mer ljuddämpande byggnadskonstruktioner, kan det mer bullerutsatta området bebyggas och bidra till att förtäta stadsdelen. Yrkande Mats Häggner yrkar att följande tillägg görs Bullerproblematiken kring helikoptertrafiken som framkommit sent i processen kommer troligen att innebära stora förändringar för etapp 2 och 3 i Lärketorpet. Med anledning av det borde etapp 1 ses över med inriktning att den fungerar självständigt. Då bör också bullervärden och trafiklösningar förbättras ytterligare.

9 Mn 18 Dnr Bertil Borglund yrkar en förstärkning av innebörden i meningen att utbyggnaden ska koncentreras till de delar där den maximala ljudnivån utomhus inte överstiger 80 db(a). Om ordet främst i meningen stryks blir syftet tydligare. Nämnden ställer sig bakom yrkandena. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen för stadsdelen Lärketorpet, etapp 1 under förutsättning att följande regleras i planbestämmelserna: Den maximala ljudnivån från helikoptertrafiken får ej överskrida 45 db(a) inomhus nattetid. Minst hälften av alla bostadsrum i varje enskild lägenhet eller hus längs huvudgatan ska vara vänd mot sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Uteplats i direkt anslutning till bostad längs huvudgatan ska vara lokaliserad vid sida som ur trafikbullersynpunkt är tyst eller ljuddämpad när hela stadsdelen är utbyggd. Den vidare utbyggnaden av stadsdelen omfattar ett område som är utsatt för mycket höga ljudnivåer från helikoptertrafiken. Vid ljudnivåer över 80 db(a)utomhus är det i regel mycket kostsamt att genom byggnadens konstruktion dämpa bullret så att man får en maximal ljudnivå inomhus som inte överstiger 45 db(a). Om ljudet överstiger 45 db(a) inomhus finns uppenbara risker för sömnstörningar vilket kan påverka den enskilda individens hälsa mycket negativt. Miljönämnden förespråkar därför att den vidare utbyggnaden av Lärketorpet koncentreras till de delar där den maximala ljudnivån utomhus inte överstiger 80 db(a). I en framtid där den tekniska utvecklingen har avancerat, t.ex. i form av tystare helikoptrar eller mer ljuddämpande bygg-nadskonstruktioner, kan det mer bullerutsatta området bebyggas och bidra till att förtäta stadsdelen. Bullerproblematiken kring helikoptertrafiken som framkommit sent i processen kommer troligen att innebära stora förändringar för etapp 2 och 3 i Lärketorpet. Med anledning av det borde etapp 1 ses över med inriktning att den fungerar självständigt. Då bör också bullervärden och trafiklösningar förbättras ytterligare. Beslutet expedieras till Byggnads- och trafiknämnden

10 Mn 19 Dnr Detaljplan för Kv Gåsen m.fl., Trollhättans kommun Dnr 12A Sammanfattning Byggnads- och trafiknämnden har överlämnat ett förslag till detaljplan för kvarteret Gåsen m.fl. Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av skateparken inom planområdets södra del. Detaljplanen syftar också till att reglera användningen inom kvartersmarken i den nordligare delen till användningarna småindustri och fordonsservice. Beslutsunderlag Detaljplanen möjliggör en utveckling av skateparken inom planområdets södra del och etablering av småindustri och fordonsservice i den nordligare delen. Inom planområdet finns en ledning för dagvatten i nord-sydlig riktning. Kommunala vatten- och avloppsledningar saknas i övrigt. Planområdet ingår inte heller i det kommunala verksamhetsområdet för vatten, spill- och dagvatten. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att verksamhetsområdet för dricks- spill- och dagvatten behöver utökas så att det omfattar planområdet. Miljöförvaltningen instämmer i denna bedömning och anser att ledningssystemet måste byggas ut innan verksamheten i skateparken utökas eller andra verksamheter etablerar sig i området. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen för Kv Gåsen m.fl. Nämnden vill dock betona vikten av att verksamhetsområdet för dricks- spill- och dagvatten utökas så att det omfattar planområdet. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till Byggnads- och trafiknämnden

11 Mn 20 Dnr Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Sammanfattning Miljöförvaltningen har arbetat fram ett förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens och strålskyddslagens område. Förslaget bygger på SKL:s, Sveriges kommuner och landstings förslag, Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning, daterad Förslaget omfattar Övergång till riskbaserad avgift för vissa grupper inom hälsoskyddsområdet. Sänkt avgiftsklass för fordonstvättar, täkter, väg och järnväg. Ingen förändring av timavgiften föreslås. Beslutsunderlag Klassisk taxa eller risk- och erfarenhetsbaserad taxa Miljöförvaltningen föreslår att vi övergår till en risk- och erfarenhets-baserad taxa för hälsoskyddstillsynen som bygger på SKL:s förslag. Miljöförvaltningen arbetar sedan tidigare med riskbaserad taxa inom livsmedel- och miljöskyddsområdet. Förändringarna innebär att verksamhetsutövare som har ett bra miljöarbete betalar mindre tillsynsavgift än de som behöver mycket tillsyn. Vid en klassisk taxa får alla företagare som bedriver en viss typ av verksamhet samma tillsynsavgift. Om man har en risk och erfarenhetsbaserad taxa bestäms taxan utifrån riskerna vid det enskilda företaget. Fördelen med den riskbaserade taxan är att företagaren kan påverka sin tillsynsavgift om de t.ex. byter kemikalier till produkter med mindre miljöpåverkan. Nackdelen är att miljöförvaltningen behöver fatta nya avgiftsbeslut när verksamheten ändras. Årliga avgifter för hälsoskyddstillsyn för vissa typer av verksamheter I SKL:s förslag föreslås hur man kan arbeta med fasta årsavgifter för alla typer av hälsoskyddsverksamheter (så som hygienlokaler, samlingslokaler, vårdlokaler, undervisningslokaler etc.). Miljöförvaltningen bedömer att de verksamheter som inte ska få tillsyn mer än vart annat år bör ligga kvar i ett timdebiteringssystem, det vill säga de betalar när tillsyn har blivit utförd. Miljöförvaltningens förslag innebär att undervisningslokaler får fasta årliga tillsynsavgifter. Förslaget innebär en kostnadsökning för utbildningsnämnden med cirka 140 tkr. Sänkt avgift för fordonstvättar, täkter, väg och järnväg

12 Mn 20 Dnr Den riskbaserade taxan för miljöskyddstillsyn har använts under ett år och taxesystemet fungerar bra, men miljöinspektörerna upplever att den beräknade tillsynstiden för fordonstvättar, väg- och järnvägsprojekt samt täkter är onödigt hög. Miljöförvaltningen föreslår att årliga avgifter för fordonstvättar med fler än 5000 men högst tvättar per år (Klassningskod ) samt fordonstvättar med över tvättar per år (Klassningskod ) sänks enligt följande: Klassningskod sänks från avgiftsklass 7 till 5. Klassningskod sänks från avgiftsklass 8 till 7. Detta innebär utan några risker medräknade att den årliga avgiften i grunden sänks med fyra timmar vardera för dessa bägge klassningskoder. Redan i nuvarande taxa har tillsynstiderna för täkter ändrats gentemot SKL:s underlag. Detta så att bergtäkter och grustäkter hamnar på samma avgiftsnivå. Det bedöms inte vara motiverat med mer tillsynstid på en bergtäkt jämfört med en grustäkt. Denna ändring föreslås följa med även vid denna revidering av taxan. Detta innebär en halvering av avgiftsklassen för följande klassningskoder: , , , och För väg och järnväg bedöms tillsynstiden p.g.a. tillsynsbehovet kunna minskas för följande två klassningskoder: (väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner fordonskilometer per år) och (spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer). Minskningen sker från avgiftsklass 16 till 8 för och från 13 till 7 för Tre övriga klassningskoder som berör väg och järnväg föreslås tas bort då de inte bedöms kunna tillämpas i nuläget. Detta på grund av att motsvarande anläggningar saknas i kommunen. Behåller samma timavgift Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 att timavgiften skulle vara 850 kronor. Kostnadsläget sedan dess har inte förändrats nämnvärt och förvaltningen föreslår därför ingen förändring av timavgiften. Ekonomiska konsekvenser för miljöförvaltningen Om nämnden väljer att tillstyrka förvaltningens förslag till taxa i sin helhet innebär det en intäktsökning på cirka 140 tkr per år. Samtidigt måste miljöförvaltningen öka personalstyrka så att all tillsyn kan levereras. Genomförande- Information om den nya taxan Miljöförvaltningen arbetade under 2013 fram informationsmaterial om hur en riskbaserad taxa fungerar. Miljöförvaltningen har träffat utbildningsförvaltningens

13 Mn 20 Dnr områdeschefer samt nämndens presidium för att i ett tidigt stadium förklara vad förändringarna innebär. Sammanfattning av de föreslagna förändringarna Övergång till riskbaserad avgift för vissa grupper inom hälsoskyddsområdet. Sänkt avgiftsklass för fordonstvättar, täkter, väg och järnväg. Förslag till beslut Miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att anta redovisat förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen

14 Mn 21 Dnr Överlämnande och yttrande till Länsstyrelsen av överklagan: Beslut om att avslå begäran om återställande av vägar som belagts med asfaltkross inom fastigheterna XXXXXX XXX, XXXXXX XXX samt XXXXXX XXX Beslutsunderlag XXXXX XXXXXX har den 3 juni 2014 inkommit med överklagan av Miljönämndens beslut om att avslå begäran om återställande av vägar som belagts med asfaltkross inom fastigheterna XXXXXX XXX, XXXXXX XXX samt XXXXX XXX (dnr ). Överklagandet har inkommit inom föreskriven tid. Det har inte framkommit någon ny information i överklagan och Miljönämnden kommer inte att lämna något yttrande i ärendet. Förslag till beslut Miljönämnden har granskat överklagan och konstaterar att det inte finns grund att ompröva nämndens ställningstagande i beslut med diarienummer Miljönämnden beslutar att överlämna ärendet till Länsstyrelsen för prövning. Miljönämnden beslutar att inte lämna något yttrande i ärendet. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag. Beslutet expedieras till Länsstyrelsen Västra Götaland

15 Mn 22 Dnr Delegationsbeslut Beslut fattade på delegation av Miljönämnden under perioden till redovisas. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut och lägger redovisningen till handlingarna.

16 Mn 23 Dnr Skrivelser och rapporter Skriftlig A. Behovsutredning år 2015 Muntlig B. Camilla Andersson informerar om Fallens Dagar Förvaltningen har deltagit i möten med andra myndigheter och även haft möten med krögarna. I år kommer förvaltningen att vara ute och mäta buller, både hörselskadliga och omgivningsstörande ljudnivåer, under fredag och lördag kväll-natt. Även livsmedelstillsyn kommer att ske under hela evenemanget.

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 17 september 2014, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 17 september 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplanet Stadshuset, onsdagen den 17 september 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30.

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2010-02-11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Beslutande Ledamöter Christer Hallberg (s) Lars-Uno Fast (s) Bengt-Åke

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Buller och bostadsbyggande

Buller och bostadsbyggande Buller och bostadsbyggande 8 november 2013 Bullernätverket Stockholm Anders Lillienau Regeringens utredare Varför en utredning? Stor inflyttning till städer Gällande lagar inte tillräckligt samordnade

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 11 december 2013 kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 11 december 2013 kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 11 december 2013 kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan 12014 RAPPORT B 1 (8) Kund Ebab Johan Brodin Box 7031 121 07 Stockholm-Globen Datum Uppdragsnummer 12014 2012-10-15 Rapport B Hasselbacken, Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor B01-B04 Rapport

Läs mer

12092 RAPPORT D 1 (7)

12092 RAPPORT D 1 (7) 12092 RAPPORT D 1 (7) Kund Peab Bostad AB Ingemar Ljungberg Box 808 169 28 Solna Datum Uppdragsnummer 12092 2013-04-30 Rapport D Messingen kv 5, Upplands Väsby Trafikbullerutredning Bilagor D01-D06 Rapport

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.se S2014/5195/PBB Yttrande över Socialdepartementets

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Floda Missionsförsamling Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Malmö 2014-11-13 Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Datum 2014-11-13 Uppdragsnummer

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

RAPPORT 15048 A 1 (13) Uppdrag Genomgång, för detaljplan, av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder på Lyckebo i Håbo kommun.

RAPPORT 15048 A 1 (13) Uppdrag Genomgång, för detaljplan, av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller, för bostäder på Lyckebo i Håbo kommun. RAPPORT 15048 A 1 (13) Kund 746 Entreprenad Bygg & El AB Anders Hedlund Västerängsvägen 16 746 34 Bålsta Datum Uppdragsnummer 15048 2015-04-21 Rapport A Lyckebo, Håbo kommun Trafikbullerutredning för bygglov

Läs mer

RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Datum

RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Datum RAPPORT 14209 A FÖRHANDSKOPIA 1 (9) Kund HB Solna Haga 4:28 Marin Wahlberg Tomtebodavägen 3a 171 65 Solna Datum Uppdragsnummer 2014-12-09 14209 Rapport A (Förhandskopia) Haga 4:28, 4:44 Solna Bullerutredning

Läs mer

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 1(7) Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 Sturup Malmö Airport - inventering av fastigheter för bulleråtgärder Uppdragsnummer: 230232 Uppdragsansvarig: Eva Sjödahl Handläggare

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och medlemsorganisation för landets kommuner, landsting och regioner SKL arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling,

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan 12012 RAPPORT B 1 (11) Kund SW Projektutveckling AB Stig Mörtsjö Warfvinges väg 35 112 51 Stockholm Datum Uppdragsnummer 12012 Bilagor B01, B02 2012-06-05 Rapport A Bergfotsvägen, Tumba. Botkyrka kommun

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan

Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 15138 1 (12) Kund Riksbyggen Datum Uppdragsnummer 15138 2015-06-30 Rapport A Dragonvägen, Upplands Väsby Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A03 Rapport 15114 A Dragonvägen, Upplands

Läs mer

RAPPORT 14179 A 1 (12)

RAPPORT 14179 A 1 (12) RAPPORT 14179 A 1 (12) Kund Prenova Urban Öhman Datum Uppdragsnummer 14179 2015-02-04 Rapport A Runstenen, Gävle Bullerutredning för detaljplan Bilagor A01-A02 Rapport 14179 A Runstenen, Gävle Bullerutredning

Läs mer

RAPPORT 13085 B 1 (16)

RAPPORT 13085 B 1 (16) RAPPORT 13085 B 1 (16) Kund ByggVesta AB Svante Jernberg Box 2018 131 02 Nacka Datum Uppdragsnummer 13085 Bilagor B01 B03 2013-11-20 Rapport B Kv Embryot 1,Flemingsberg, Huddinge Trafikbullerutredning

Läs mer

RAPPORT 14174 A 1 (13)

RAPPORT 14174 A 1 (13) RAPPORT 14174 A 1 (13) Kund AB Sollentunahem Ulf Wedlund Box 6059 192 06 Sollentuna Datum Uppdragsnummer 14174 2015-01-30 Rapport A Esset, Sollentuna Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A05

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12)

RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) RAPPORT 14005 A FÖRHANDSKOPIA 1 (12) Kund HSB Bostad AB Karolina Rentzhog Box 8160 104 20 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2014-01-30 14005 Rapport A (Förhandskopia) Engelbrektshöjden, Järfälla Trafikbullerutredning

Läs mer

Muréngatan, Gävle Trafikbullerutredning för detaljplan

Muréngatan, Gävle Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) Datum Uppdragsnr 564865 Leif Åkerlöf 2011-04-20 Tel 010-5056058 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-1845758 Realoption i Sverige AB Fax 010-5051183 Svartbäcksgatan 10

Läs mer

RAPPORT 13202 A 1 (13)

RAPPORT 13202 A 1 (13) RAPPORT 13202 A 1 (13) Kund Alfa SSM Bygg AB Kungsgatan 57 A 111 22 Stockholm Datum Uppdragsnummer 13202 2015-01-09 Rapport A Slingan, Solna Trafikbullerutredning för detaljplan Bilagor A01 A05 Rapport

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

UTSTÄLLNING. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun

UTSTÄLLNING. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun UTSTÄLLNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten Tumskruven 1 i Mjölby, Mjölby kommun Upprättad av byggnadskontoret i juni 2009. HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Lantmäteriet Samråd har bedrivits genom

Läs mer

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 RAPPORT 597135 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 Exark Arkitekter AB perry.ohlsson@afconsult.com Hans Jönsson Terrassgatan

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar

Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder vid kommunens gator och vägar Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Cederlund Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0157-425 0 Öste rå k( Till Kommunfullmäktige Bullerskyddsprogram och regler för bidrag till bullerdämpande åtgärder

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Stretered MÖLNDALS STAD SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS KVALITETSGRANSKNING

RAPPORT. Bullerutredning Stretered MÖLNDALS STAD SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS KVALITETSGRANSKNING MÖLNDALS STAD Bullerutredning Stretered UPPDRAGSNUMMER 13215 SWECO ENVIRONMENT AB GÖTEBORG LUFT- OCH MILJÖANALYS HANDLÄGGARE ERIK WENNBERG CRISPIN DICKSON KVALITETSGRANSKNING EDVIN OLOFSSON repo002.docx

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Trafikbullerutredning Slottsholmen 1, Västervik

Trafikbullerutredning Slottsholmen 1, Västervik RAPPORT B 1 (10) Handläggare Charlotte Nilsson Tel +46 10 505 60 21 Mobil +46 70 184 57 21 Fax +46 10 505 00 10 Charlotte.nilsson@afconsult.com Datum 2013-02-20 Sofia Hjertqvist Planarkitekt Västervik

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Brygga 1-3, Ekerö Uppdragsgivare: Järntorget Bostad AB Referens: Bengt Jansson Vårt referensnummer: 14011-2 Antal sidor + bilagor: 7 + 7 Rapportdatum: 2014-02-18

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Kv Bredablick, Uppsala Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Bredablick, Uppsala Trafikbullerutredning för detaljplan 12172 RAPPORT B(FÖRHANDSKOPIA) 1 (13) Kund Reierstam arkitektur & projektutveckling AB Lindholmsvägen 22, 186 45 Vallentuna Datum Uppdragsnummer Bilagor 2014-06-10 12172 B01-B10 Rapport B (Förhandskopia)

Läs mer

Rapport 14139 B Hagastaden

Rapport 14139 B Hagastaden RAPPORT 14139 B 1 (10) Kund Iterio Pernilla Troberg Östgötagatan 12 116 25 Stockholm Datum Uppdragsnummer 14139 Bilagor B01-B05 2015-08-27 Rapport B Norra Hagastaden i Solna och östra delen av Hagastaden

Läs mer

RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Rapport 14072 A (Förhandskopia) Järntorget, Oxelösund Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan

RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Rapport 14072 A (Förhandskopia) Järntorget, Oxelösund Trafikbullerutredning för ändrad detaljplan RAPPORT 14072 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund Oxelösunds kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid 613 81 Oxelösund Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2014-05-23 14072 Rapport A (Förhandskopia)

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4047-A / Revidering: 2012-06-08 (5) Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer., Uddevalla beräkning av buller inför nybyggnation av bostäder Till denna rapport hör bullerkartor 4047-112,

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Kaldeiskt Kulturcenter, Jungfru Maria kyrka, Södertälje Trafikbullerutredning för detaljplan

Kaldeiskt Kulturcenter, Jungfru Maria kyrka, Södertälje Trafikbullerutredning för detaljplan 15079 RAPPORT A FÖRHANDSKOPIA 1 (5) Kund Rotpartner Stockholm AB Stefan Lidgren Tellusborgsvägen 67B 126 29 Hägersten Datum 2015-05-06 Uppdragsnummer 15079 Bilagor A01, A02 Rapport A (Förhandskopia) Kaldeiskt

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00. Justerande...

Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00. Justerande... Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erika Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) Martin Lundstedt (S) tj.g.ers

Läs mer

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11

Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8. Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Rapport R105001-2 Beställare: Senectus Omsorgsfastigheter genom Urban Thorén Antal sidor: 8 Projekt: 105001 Handläggare: Lennart Nilsson och Johanna Hallberg Datum: 2011-03-11 Valla Gränd, Haninge Beräkning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer