Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande"

Transkript

1 Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö

2 TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca % av inneboende i flerbostadshus påverkas av trafikbuller (vila och sömn) medan småhus boende uppskattas ligga ännu högre i antal

3 SYFTE underlätta kommunens hantering av trafikbuller vid sin handläggning av planoch bygglovsärenden, men vänder sig även till byggherrar, arkitekter och akustiker i deras arbete med att skapa nya bostäder.

4 BAKGRUND Skriften grundas på - Riksdagens trafikbullerriktvärden, beslutade genom proposition 1996/97:53 (Infrastrukturinriktning för framtida transporter), - Boverkets allmänna råd 2008:1 om buller i planeringen, - Boverkets byggregler samt den svenska ljudstandarden 25267:2004 (med tillägget T1:2009). Boverkets handbok Bullerskydd i bostäder och lokaler har också legat till grund för arbetet med skriften.

5 KAPITEL 1 Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande GRUNDLÄGGANDE LJUDKRAV (huvudregeln) Vid gynnsamma ljudförhållanden det vill säga när 55 dba ekvivalentnivå vid fasad är rimligt att uppnå LJUDKRAV VID AVSTEG (avstegskrav) Vid förtätning eller motsvarande planeringsfall inom tätorter och sammanhållen bebyggelse, där ljudförhållandena är missgynnande det vill säga när 55 dba ekvivalentnivå vid fasad är orimligt att uppnå

6 Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande GRUNDLÄGGANDE LJUDKRAV (huvudregeln) bebyggelse och bostäder lokaliseras och utformas så att följande ljudnivåer inte överskrids: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid (06-22) 55 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad 55 dba ekvivalentnivå samt 70 dba maximalnivå vid uteplats

7 Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande LJUDKRAV VID AVSTEG (avstegskrav) när 55 dba ekvivalentnivå vid fasad är orimligt att uppnå ska bebyggelse och bostäder lokaliseras och utformas så att: - Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet vänds mot ljuddämpad sida med högst 50 dba ekvivalentnivå utanför fönster, varav minst ett av bostadsrummen ska vändas mot en gårdssida -Minst hälften av gårdsytan får högst 50 dba ekvivalentnivå i marknivå - Ljudkraven inomhus och vid uteplats enligt huvudregeln uppfylls

8 KAPITEL 2 Tillämpning av råd och riktvärden Gällande råd är Boverkets allmänna råd 2008:1 om buller i planeringen och Boverkets byggregler. Gällande riktvärden är fastställda genom Proposition 1996/97:53 om infrastrukturinriktning för framtida transporter

9 RIKSDAGENS RIKTVÄRDEN Riksdagen antog i mars 1997, vid beslut om Infrastrukturinriktning för framtida transporter (proposition 1996/97:53), följande riktvärden för trafikbuller vid nybyggnad av bostäder och/eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inomhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad (för flyg avses FBN 55 dba) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad Riktvärdena ligger till grund för all planering och samhällsbyggande som hanterar buller och har tolkats och preciserats av Boverket genom det allmänna rådet 2008:1 om buller i planeringen. Malmö stads tillämpning Tillämpning: Riksdagens riktvärden anger den långsiktiga målsättningen för stadens arbete med att skapa goda ljudmiljöer i och invid bostäder. Boverkets allmänna råd utgör den praktiska vägledningen vid planering och nybyggande av bostäder i nutid.

10 DE ALLMÄNNA RÅDEN I BOVERKETS RÅDSKRIFT: I Malmö stads tillämpningsskrift sammanfattas Boverkets allmänna råd i sin helhet som följs av Malmö stads tillämpning av rådet. 1. Rum i bostad 2. Uteplats 3. Frifältsvärde vid fasad 4. Huvudregeln 30dBA dygnsekvivalent ljudnivå inomhus 5. Huvudregeln 45dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid 6. Huvudregeln 55dBA dygnsekvivalent ljudnivå utomhus 7. Huvudregeln 70dBA maximal ljudnivå utomhus på uteplats 8. Tystsida 45 dba anses inte nödvändigt 9. Ljuddämpad sida - möjliggöra störningsfri vädring 10. Bullerproblematiken i planeringsskedet och brukarskede 11. Huvudregeln vid planering av nya bostäder 12. Förutsättningar för att kunna göra avsteg av huvudregeln 13. Principer för intresseavvägning 14. Störningsriskrelaterad till buller av olika karakter 15. Bedömning när det finns flera bullerkällor 16. Lägenhetsstorlekar 17. Uteplatser och balkonger 18. Studentbostäder, företagslägenheter 19. Akustiskt enkelsidig lägenhet 20. Gårds sida 50 dba vid fasad och hälften av gårdssida

11 KAPITEL 3 Vägledning för hantering av trafikbuller hantering av trafikbuller i de olika skedena: - planprogram, - detaljplan, - bygglov - teknisk prövning (bygganmällan)

12 Planprogram / fördjupad översiktsplan.trafikbuller hanteras genom en genomtänkt stadsbildsgestaltning, god skalanpassning mellan bebyggelse och omgivande gator samt ett slutet byggnadssätt mot hårt trafikerade gator. redovisas i plandokumenten.

13 Trafikbuller Byggnader och bostäder ska lokaliseras och utformas så att följande ljudkrav uppnås: 2 5 avser frifältsvärden Detaljplanering I detaljplaneskedet bedöms vilka krav på bebyggelsen som behöver ställas för att denna ska fungera bra i förhållande till omgivningen..kraven översätts till planbestämmelser. Bullerutredning Plangestaltning Planbestämmelser Planbeskrivning Ansvar för bulleranordningar

14

15 Bygglov I bygglovsprövningen ingår att bedöma byggnaders lämplighet för ändamålet (PBL 8 kap 1, 9 kap 30 ) Planbestämmelser Aktuell bullerutredning Avvikelser från detaljplan Sammanställning För att underlätta handläggningen behöver bygglovshandlingarna, förutom ovan nämnda bullerutredning, innehålla en sammanställning med följande uppgifter: - Antal lägenheter som omfattas av avstegskraven, d v s de lägenheter som exponeras för mer än 55 dba ekvivalentnivå vid fasad - Andel lägenheter som inte uppfyller plankravet att bostäder ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen vänds mot ljuddämpad sida med högst 50 dba ekvivalentnivå utanför fönster, varav minst ett av dessa rum vänds mot en gårdssida. Får som högst utgöra 15% av samtliga lägenheter som omfattas av avstegskraven. - Total areal som definierats som gårdssida (sida som har en utemiljö avsedd för utevistelse) - Andel av gårdssidan där ljudnivån 50 dba ekvivalentnivå uppnås. Ska som minst utgöra 50% av ytan.

16 Teknisk prövning I det tekniska skedet (tekniskt samråd) ska säkerställas att byggnader får de tekniska egenskaper som behövs i fråga om bl a skydd mot buller. Grundläggande ljudkrav BBR och planbestämmelser Kontrollrapport

17

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 2015 04 21 Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 1. Varför har Boverket och Naturvårdsverket inte en gemensam vägledning? Eftersom vi på respektive myndighet jobbar utifrån olika lagstiftningar

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 PL 389 Detaljplan för fastigheten Hushagen 2:3 m.m. (Köpings station) Köpings tätort, Köpings kommun Köpings järnvägsstation Stadsarkitektkontoret juli 2013 GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 Innehåll 1 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V

TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V TRAFIKBULLER OCH PLANERING 1V PROJEKTGRUPP Anne Hallin Claes Halling Magnus Lindqvist Leif Åkerlöf Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms stad, Miljöförvaltningen Åkerlöf

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD GODKÄNNANDEHANDLING Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD Inledning Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

MATILDA ARNESSON PER ENGSTRÖM WALID FEGHALI VERONIKA JÖNEBRATT ANDRÉA PALMBERG

MATILDA ARNESSON PER ENGSTRÖM WALID FEGHALI VERONIKA JÖNEBRATT ANDRÉA PALMBERG Hälsoeffekter och samhällskostnader till följd av trafikbuller vid öppna respektive slutna kvarter i stadsmiljö En studie inom akustik och folkhälsa Kandidatarbete i Teknisk Akustik MATILDA ARNESSON PER

Läs mer

samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013

samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013 Stadens ljud samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet Slutrapport: 3 maj 2013 ett kommunövergripande samverkansprojekt om ljudet i staden. Deltagande kommuner: Göteborgs stad, Malmö stad,

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Boverket juni 2013 Titel: Förslag på

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning Rapport nummer: 2013-018 r01.2 Datum: rev 2013-03-06 Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning L:\2013\2013-018 MS Hammarby Smedby 1_146, BIV Stockholmshammaren AB\Rapporter\2013-018 r01.2.docx Sandbergska

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer